Download Table of Contents Print this page

Dell Latitude X300 Setup Manual

Dell battery charger setup guide
Hide thumbs Also See for Latitude X300:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
Dell™ Latitude™ X300 and Inspiron™ 300m
Battery Charger Setup Guide
Instalační příručka k nabíječce baterií
Installationsvejledning til batterioplader
Installatiegids voor de batterijoplader
Akkulaturin asennusopas
Guide de configuration du chargeur de batterie
Akkuladegerät Installationshandbuch
Οδηγός εγκατάστασης φορτιστή µπαταρίας
Akkumulátortöltõ - telepítési útmutató
Guida di configurazione del caricabatteria
Installasjonsveiledning for batterilader
Przewodnik po konfiguracji
ładowarki akumulatorów
Manual de configuração do
carregador de bateria
Руководство по установке
зарядного устройства
Inštalačná príručka k
nabíjačke batérie
Priročnik za namestitev
akumulatorskega polnilnika
Guía de configuración del
cargador de baterías
Installationshandbok för batteriladdare
Model X0350
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Dell Latitude X300

 • Page 1 Dell™ Latitude™ X300 and Inspiron™ 300m Battery Charger Setup Guide Instalační příručka k nabíječce baterií Installationsvejledning til batterioplader Installatiegids voor de batterijoplader Akkulaturin asennusopas Guide de configuration du chargeur de batterie Akkuladegerät Installationshandbuch Οδηγός εγκατάστασης φορτιστή µπαταρίας Akkumulátortöltõ - telepítési útmutató...
 • Page 3 Dell™ Latitude™ X300 and Inspiron™ 300m Battery Charger Setup Guide Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 4 Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, Inspiron, Latitude, ExpressCharge, and TrueMobile are trademarks of Dell Computer Corporation. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products.
 • Page 5: Table Of Contents

  ......Side View Bottom View Checking the Battery Charge Removing the Battery From the Computer Attaching the Battery to the Battery Charger Charging the Battery Removing the Battery From the Battery Charger Storing a Battery Specifications...
 • Page 6 Contents...
 • Page 7: Caution: Safety Instructions

  Information Guide or the Owner’s Manual for your computer. • Use this battery charger only with the Dell battery modules for which it is intended. Use with other than the approved battery modules may increase the risk of fire or explosion.
 • Page 8: Power

  Power • Use only the Dell-provided AC adapter approved for use with this battery charger. Use of another AC adapter may cause a fire or explosion. • Before you connect the battery charger to an electrical outlet, check the AC adapter voltage rating to ensure that the required voltage and frequency match the available power source.
 • Page 9: Battery

  Battery • Use only Dell battery modules that are approved for use with your computer. Use of other types may increase the risk of fire or explosion. •...
 • Page 10: When Using Your Battery Charger

  If your battery charger gets wet or is damaged, follow the procedures described in “Solving Problems” in the Dell Latitude X300 User’s Guide or the Dell Inspiron 300m Owner’s Manual. If, after following these procedures, you confirm that your battery charger is not operating properly, contact Dell (see “Contacting Dell”...
 • Page 11: Finding Information For Your Computer

  D e l l ™ I n s p i r o n ™ O w n e r ’ s M a n u a l NOTE: This document is available as a PDF at support.dell.com. D e l l L a t i t u d e ™ S y s t e m I n f o r m a t i o n G u i d e NOTE: This document is available as a PDF at support.dell.com.
 • Page 12 S e r v i c e Ta g a n d M i c r o s o f t W i n d o w s L i c e n s e These labels are located on your computer. • Use the Service Tag to identify your computer when you use support.dell.com or contact technical support. • Enter the Express Service Code to direct your call when contacting technical support.
 • Page 13 (such as a modem) Find It Here (continued) D e l l S u p p o r t W e b s i t e — support.dell.com The Dell Support website provides several online tools, including: • Solutions — Troubleshooting hints and tips, articles from technicians, and online courses •...
 • Page 14: About Your Battery Charger

  About Your Battery Charger Top View battery charger light Side View AC adapter connector Bottom View battery-charger latch release (2) Batter y Char ger Setup Guide...
 • Page 15: Checking The Battery Charge

  You can check the battery charge before you remove the battery from the computer and attach it to the battery charger. You can also set power management options to alert you when the battery charge is low.
 • Page 16: Removing The Battery From The Computer

  Power Options Properties window. For more information on low-battery alarms, see “Power Management” in your Dell Latitude X300 User’s Guide or the Dell Inspiron 300m Owner’s Manual. (See “Finding Information for Your Computer” on page 9 for further information about computer documentation.)
 • Page 17 Ensure that the computer is turned off, suspended in a power management mode, or connected to an electrical outlet. If the computer is connected to a Dell™ media base (docked), undock it. See the documentation that came with your media base for instructions.
 • Page 18: Attaching The Battery To The Battery Charger

  Align the bottom of the battery with the bottom of the battery charger. Slide the battery into the battery charger connector until the battery tabs slide into the battery charger slots and click into place. battery charger latch...
 • Page 19: Removing The Battery From The Battery Charger

  If errors occur while charging, the battery charger light blinks amber. For information on resolving battery problems, see “Solving Problems” in the Dell Latitude X300 User’s Guide or the Dell Inspiron 300m Owner’s Manual. Removing the Battery From the Battery...
 • Page 20: Storing A Battery

  Remove any installed battery module when you store your computer for an extended period of time. A battery discharges during prolonged storage. After a long storage period, recharge the battery fully before you run the computer on battery power. Specifications Battery Charger Dimensions: Depth Height...
 • Page 21 AC Adapter Input voltage Input current (maximum) Input frequency Output current (maximum) Output power Rated output voltage Dimensions: Height Width Depth Weight (including DC cable) Temperature range: Operating Storage 90–264 VAC 1.7 A 47–63 Hz 3.34 A (continuous) 65 W 19.5 VDC 27.94 mm (1.1 inches) 58.42 mm (2.3 inches)
 • Page 22: Regulatory Notices

  If necessary, consult a Dell Technical Support representative or an experienced radio/television technician for additional suggestions. For additional regulatory information, see the Dell Latitude X300 and Inspiron 300m Media Base User’s Guide on the Drivers and Utilities CD that accompanied your computer.
 • Page 23 Dell™ Latitude™ X300 a Inspiron™ 300m Instalační příručka k nabíječce baterií Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 24 © 2003 Dell Computer Corporation. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce bez písemného svolení společnosti Dell Computer Corporation je přísně zakázána. Ochranné známky použité v textu: Dell, logo DELL, Inspiron, Latitude, ExpressCharge a TrueMobile jsou ochranné známky společnosti Dell Computer Corporation.
 • Page 25 Obsah POZOR: Bezpečnostní pokyny Obecné ......Napájení Baterie ......Práce s nabíječkou baterií...
 • Page 26 Obsah...
 • Page 27: Pozor: Bezpečnostní Pokyny

  • Tuto nabíječku používejte pouze pro baterie Dell, pro které je určena. Používání s neschválenými typy m že zvýšit riziko požáru či výbuchu. • Nejste-li školeným servisním technikem, nepokoušejte se nabíječku baterií opravovat vlastními silami.
 • Page 28: Napájení

  Napájení • Používejte pouze adaptér dodávaný společností Dell, schválený pro použití s touto nabíječkou. Použití jiného adaptéru m že zp sobit požár nebo výbuch. • P ed p ipojením nabíječky do zásuvky zkontrolujte, zda nap tí a frekvence zdroje souhlasí...
 • Page 29: Baterie

  Bezpečnostní pokyny (pokračování) Baterie • Používejte pouze baterie Dell schválené pro použití s daným počítačem. Používání jiných typ m že zvýšit riziko požáru či výbuchu. • Baterie nep enášejte v kapse, kabelce ani na jiném míst , kde by kovové p edm ty (nap íklad klíče nebo sponky) mohly zkratovat svorky baterie.
 • Page 30: Práce S Nabíječkou Baterií

  Váš počítač používá lithium iontovou baterii a knoflíkovou baterii NiMH. Pokyny k vým n lithium iontové baterie v počítači naleznete v dokumentaci k počítači Dell v části v nované vým n baterií. Baterie NiMH má velmi dlouhou životnost a je velmi pravd podobné, že ji nikdy nebudete muset vym ovat.
 • Page 31: Získání Informací O Počítači

  • P ístup k pr vodc m a dalším postup m • Kopie faktury • Rozší ení záruky • Server Dell Support na pracovní ploše Windows (pouze ve Spojených státech) • Další dokumentace, nástroje, informace o ešení problém a odkazy na elektronickou podporu •...
 • Page 32 ó d e m Štítky jsou umíst ny na počítači. • Servisní kód slouží k identifikaci počítače na serveru support.dell.com nebo p i komunikaci s odd lením technické podpory. • P i volání odd lení technické podpory zadejte kód pro expresní...
 • Page 33 W e b o v ý s e r v e r t e c h n i c k é p o d p o r y D e l l | S u p p o r t — support.dell.com. Webový server Dell | Support obsahuje n kolik online nástroj jako jsou: • ešení (Solutions) — Pokyny a tipy pro ešení problém , články technik a online kurzy •...
 • Page 34: Nabíječka Baterií

  Nabíječka baterií Pohled shora kontrolka nabíječky baterií Pohled ze strany konektor napájení Pohled zdola 2 západky nabíječky baterie I n sta la č n í p í ru č ka k nabí je č c e b a teri í...
 • Page 35: Kontrola Nabití Baterie

  Kontrola nabití baterie POZOR: Před zahájením kteréhokoli z následujících postupů si přečtěte bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. Nabití baterie m žete zkontrolovat p ed vyjmutím baterie z počítače a vložením do nabíječky. M žete také nastavit možnosti pro úspory energie, aby vás systém upozor oval na vybíjení...
 • Page 36: Vyjímání Baterie Z Počítače

  I n sta la č n í p í ru č ka k nabí je č c e b a teri í vybité baterii. Poté počítač p ipojte do zásuvky. P i úplném vybití baterie se p íručce majitele za ízení Dell Inspiron 300m nebo v uživatelské...
 • Page 37 1 minutu. Po této dob se počítač vypne. Ujist te se, že je počítač vypnut, v úsporném režimu nebo p ipojen k elektrické zásuvce. Je-li počítač p ipojen k základn Dell™, odpojte ho. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané se základnou.
 • Page 38: Připojení Baterie K Nabíječce

  Připojení baterie k nabíječce POZOR: Před zahájením kteréhokoli z následujících postupů si přečtěte bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. Zarovnejte spodní část baterie se spodní částí nabíječky. Zasu te baterii do konektoru nabíječky výstupky baterie do p íslušných otvor a zaklapn te baterii. západka nabíječky baterií...
 • Page 39: Vyjímání Baterie Z Nabíječky

  , kontrolka nabíječky oranžov bliká. Informace o ešení problém s bateriemi naleznete v části „ ešení problém “ v p íručce k za ízení Dell Latitude X300 Vyjímání baterie z nabíječky POZOR: Před zahájením kteréhokoli z následujících postupů si přečtěte bezpečnostní...
 • Page 40: Skladování Baterií

  Skladování baterií P i dlouhodobém skladování počítače z n j vyjm te všechny nainstalované baterie. P i dlouhodobém skladování se baterie vybíjí. Po dlouhodobém skladování baterie pln nabijte. Teprve poté m žete počítač provozovat na energii z baterií. Specifikace Nabíječka baterií Rozm ry: Hloubka Výška...
 • Page 41 Napájecí adaptér Vstupní nap tí Vstupní proud (maximální) Vstupní frekvence Výstupní proud (maximální) Výstupní výkon Jmenovité výstupní nap tí Rozm ry: Výška Ší ka Hloubka Hmotnost (včetn ss kabelu) Rozsah teplot: Provozní Skladovací 90-264 V st 1,7 A 47-63 Hz 3,34 A (trvalý) 65 W 19,5 V ss...
 • Page 42: Právní Předpisy

  Zapojte počítač do jiné zásuvky, aby počítač a p ijímač byly p ipojeny k r zným okruh m. V p ípad pot eby se pora te s pracovníky technické podpory společnosti Dell nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem. Další informace o právních p edpisech naleznete v...
 • Page 43 Dell™ Latitude™ X300 og Inspiron™ 300m Installationsvejledning til batterioplader Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 44 Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Computer Corporation fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.
 • Page 45 Indhold ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner Generelt ......Strøm ......Batteri .
 • Page 46 Indhold...
 • Page 47: Advarsel! Sikkerhedsinstruktioner

  ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte computeren og arbejdsmiljøet mod potentiel beskadigelse. Generelt • Disse sikkerhedsinstruktioner vedrører interaktionen imellem batteriopladeren, batteriet og vekselstrømsadapteren. Hvis du får brug for en fuldstændig liste over sikkerhedsoplysninger vedrørende din computer, kan du kigge i den tilhørende System Information Guide (Håndbog over systemoplysninger) eller i Owner’s Manual (Brugerhåndbog).
 • Page 48: Strøm

  Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosolrengøringsmidler, som kan indeholde brændbare stoffer. Strøm • Brug kun vekselstrømsadapteren fra Dell, der er godkendt til brug sammen med denne batterioplader. Hvis du bruger en anden vekselstrømsadapter, kan der være risiko for brand eller eksplosion. •...
 • Page 49: Batteri

  ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner (fortsat) • Hvis du bruger en stikdåse med jordben, skal du være forsigtig, når du sætter vekselstrømsadapterens netledning i stikdåsen. I forbindelse med visse stikdåser er det muligt at komme til at sætte stikket forkert i. Hvis du sætter stikket forkert i, kan det resultere i permanent beskadigelse af computeren, og der kan være risiko for elektrisk stød og/eller brand.
 • Page 50: Ved Brug Af Batteriopladeren

  Hvis du efter at have fulgt disse retningslinjer må konstatere, at batteriopladeren ikke virker efter hensigten, skal du rette henvendelse til Dell (du finder de relevante kontaktoplysninger ved at kigge i enten Dell Latitude X300 User’s Guide (Brugerhåndbog) eller i Dell Inspiron 300m Owner’s Manual (Brugerhåndbog).
 • Page 51: Sådan Finder Du Oplysninger Om Computeren

  • Yderligere oplysninger om konfiguration af computeren • Fejlfinding og løsning af problemer • Afmontering og installation af dele • Tekniske specifikationer • Sådan kommer du i kontakt med Dell • Sådan konfigureres computeren • Garantioplysninger • Sikkerhedsinstruktioner Find det her D e l l S o l u t i o n C e n t e r På...
 • Page 52 S e r v i c e n u m m e r o g M i c r o s o f t W i n d o w s - L i c e n s Disse mærkater findes på computeren. • Når du går ind på support.dell.com eller kontakter Dells tekniske support skal du bruge servicenummeret.
 • Page 53 • Dokumentation – computerdokumentation, produktspecifikationer og hvidbøger W e b s t e d e t f o r D e l l P r e m i e r – premiersupport.dell.com Webstedet for Dell Premier Support er tilpasset kunder fra erhvervslivet, den offentlige sektor og uddannelsessektoren.
 • Page 54: Om Batteriopladeren

  Om batteriopladeren Overside batteriopladerlampe Side vekselstrømsadapterstik Underside batteriopladerens låsehåndtag (2) Installationsvejledning til batterioplader...
 • Page 55: Kontrol Af Batterispænding

  Kontrol af batterispænding ADVARSEL! Før du påbegynder procedurerne angivet herover, bør du læse og følge sikkerhedsinstruktionerne. Du kan kontrollere, hvor meget strøm der er på batteriet, før du fjerner det fra computeren og tilslutter det til batteriopladeren. Du kan også indstille strømstyringsfunktionerne til at advare dig, når batteriet er ved at blive fladt.
 • Page 56: Fjernelse Af Batteriet Fra Computeren

  Indstillinger for strømstyring, får du en advarsel i et pop op-vindue. Du kan finde yderligere oplysninger om alarmer ved lav batteriladning under “Power Management” (Strømstyring) i din Dell Latitude X300 User’s Guide (Brugerhåndbog) eller i Dell Inspiron 300m Owner’s Manual (Brugerhåndbog) (få yderligere oplysninger om dokumentationen til din computer under “Sådan finder du oplysninger om computeren”...
 • Page 57 Kontroller, at computeren er slukket, afbrudt i strømstyringstilstand eller tilsluttet til en stikkontakt. Hvis computeren er sluttet til en Dell™ media base-enhed, skal du tage den ud af enheden. Se den dokumentation, der fulgte med media base-enheden, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
 • Page 58: Tilslutning Af Batteriet Til Batteriopladeren

  Tilslutning af batteriet til batteriopladeren ADVARSEL! Før du påbegynder procedurerne angivet herover, bør du læse og følge sikkerhedsinstruktionerne. Læg batteriet og batteriopladeren ved siden af hinanden, så bunden flugter. Skub batteriet ind i batteriopladerstikket, indtil tapperne på batteriet er skubbet ind i hullerne på...
 • Page 59: Fjernelse Af Batteriet Fra Batteriopladeren

  Hvis der opstår fejl under opladningen, blinker batteriopladerlampen gult. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du løser eventuelle problemer med batteriet i afsnittet om problemløsning i Dell Latitude X300 User’s Guide (Brugerhåndbog) eller i Dell Inspiron 300m (Brugerhåndbog). Fjernelse af batteriet fra batteriopladeren ADVARSEL! Før du påbegynder procedurerne angivet herover, bør du læse...
 • Page 60: Opbevaring Af Batteri

  Opbevaring af batteri Fjern det installerede batterimodul, når du opbevarer computeren uden at bruge den i længere perioder. Batterier aflades, når de opbevares i længere tid. Genoplad batteriet helt, før du kører computeren på batterier, når batteriet har været opbevaret længe. Specifikationer Batterioplader Dimensioner:...
 • Page 61 Vekselstrømsadapter Indgangsspænding Indgangsstrøm (maksimum) Indgangsfrekvens Udgangsstrøm (maksimum) Udgangseffekt Nominel udgangsspænding Dimensioner: Højde Bredde Dybde Vægt (med jævnstrømskabel) Temperaturområde: Drift Opbevaring 90-264 VAC 1,7 A 47-63 Hz 3,34 A (vedvarende) 65 W 19,5 VDC 27,94 mm 58,42 mm 133,85 mm 0,4 kg 0 til 35 °C -40 til 65 °C Installationsvejledning til batterioplader...
 • Page 62: Lovgivningsmæssige Meddelelser

  Kontakt eventuelt en medarbejder fra Dells afdeling for teknisk support eller en erfaren radio/tv-tekniker, hvis du vil have yderligere løsningsforslag. Du kan finde yderligere oplysninger om lovmæssige regler i Dell Latitude X300 and Inspiron 300m Media Base User’s Guide (Brugerhåndbogen til media base-enheden til Dell Latitude X300 og Inspiron 300m), som du finder under Drivers and Utilities (Drev og værktøjer)
 • Page 63: Begrænset Garanti Og Regler For Returnering

  Begrænset garanti og regler for returnering Dell Computer Corporation, i det følgende kaldet Dell, producerer dets hardwareprodukter med dele og komponenter, der er nye eller svarer til nye, i overensstemmelse med almindelig sædvane for branchen. Du kan finde yderligere oplysninger om Dells begrænsede garanti på...
 • Page 64 Installationsvejledning til batterioplader...
 • Page 65 Dell™ Latitude™ X300 en Inspiron™ 300m Installatiegids voor de batterijoplader Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 66 Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden met betrekking tot de merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Computer Corporation claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.
 • Page 67 Inhoud WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies Algemeen Voeding ......Batterij ......Bij gebruik van de batterijoplader De batterij verwijderen Informatie opzoeken over uw computer...
 • Page 68 In ho ud...
 • Page 69: Waarschuwing: Veiligheidsinstructies

  • Gebruik deze batterijoplader alleen met de Dell-batterij waarvoor deze is bedoeld. Als u de oplader met een ander apparaat dan de goedgekeurde batterijen gebruikt, kan dit brand of een ontploffing veroorzaken.
 • Page 70: Voeding

  Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of middelen in een spuitbus. Deze schoonmaakmiddelen kunnen ontvlambare stoffen bevatten. Voeding • Gebruik alleen de door Dell meegeleverde AC-adapter die is goedgekeurd voor gebruik met deze batterijoplader. Als u een andere netadapter gebruikt, kan dit brand of een explosie veroorzaken. •...
 • Page 71: Batterij

  (vervolg) Batterij • Gebruik alleen Dell-batterijen die zijn goedgekeurd voor gebruik met uw computer. Als u een ander type gebruikt, kan dit brand of een ontploffing veroorzaken. • Bewaar de batterij van de computer niet in uw broekzak of jaszak, portemonnee of ergens anders waar zich metalen voorwerpen zoals autosleutels of paperclips bevinden.
 • Page 72: Bij Gebruik Van De Batterijoplader

  Als de batterijoplader nat wordt of beschadigd raakt, moet u de procedures volgen die worden beschreven in het gedeelte “Problemen oplossen” in de Gebruikershandleiding Dell Latitude X300 of de Handleiding voor de eigenaar Dell Inspiron 300m. Als u, nadat u deze procedures hebt gevolgd, vaststelt dat uw batterijoplader niet correct functioneert, kunt u contact opnemen met Dell (zie “Contact Dell”...
 • Page 73: Informatie Opzoeken Over Uw Computer

  Waar bent u naar op zoek? • Lessen voor zelfstudie en andere procedurele informatie vinden • Een kopie van mijn factuur opvragen • Mijn garantie uitbreiden • Dell Support openen via mijn Windows-bureaublad (alleen in de Verenigde Staten) • Aanvullende documentatie, hulpprogramma’s, informatie...
 • Page 74 S e r v i c e l a b e l e n M i c r o s o f t W i n d o w s - l i c e n t i e Deze labels bevinden zich op de computer. • Maak gebruik van het servicelabel om de computer te identificeren wanneer u support.dell.com gebruikt of contact opneemt met de technische ondersteuning. • Voer de Express Service Code in om uw telefoontje naar de technische ondersteuning aan de juiste persoon te richten.
 • Page 75 Hier kunt u het vinden (vervolg) D e l l - w e b s i t e v o o r o n d e r s t e u n i n g — support.dell.com De Dell Support-website biedt verschillende on line hulpprogramma’s, waaronder: •...
 • Page 76: Over De Batterijoplader

  Over de batterijoplader Bovenkant Zijkant Onderkant Installatiegids voor de batterijoplader lampje van batterijoplader connector voor netadapter ontgrendelingsschuifje batterijoplader (2)
 • Page 77: De Lading Van De Batterij Controleren

  De lading van de batterij controleren WAARSCHUWING: Voordat u een van de onderstaande handelingen uitvoert, moet u de veiligheidsinstructies lezen en opvolgen. Voordat u de batterij uit de computer verwijdert en aansluit op de batterijoplader, kunt u de lading van de batterij controleren. U kunt ook energiebeheeropties instellen zodat u wordt gewaarschuwd als de batterij bijna leeg is.
 • Page 78 Eigenschappen voor Energiebeheer. Raadpleeg “Energiebeheer” in de Gebruikershandleiding Dell Latitude X300 of de Handleiding voor de gebruiker Dell Inspiron 300m voor meer informatie over waarschuwingen dat de batterij bijna leeg is. (Zie “Informatie opzoeken over uw computer”...
 • Page 79: De Batterij Uit De Computer Verwijderen

  Zorg dat de computer is uitgeschakeld, in een energiebeheermodus staat of is losgekoppeld van de netspanning. Als de computer is aangesloten op een media-apparaat van Dell™, koppelt u de computer los. Raadpleeg de documentatie bij het media-apparaat voor instructies over het loskoppelen.
 • Page 80: De Batterij Aansluiten Op De Batterijoplader

  De batterij aansluiten op de batterijoplader WAARSCHUWING: Voordat u een van de onderstaande handelingen uitvoert, moet u de veiligheidsinstructies lezen en opvolgen. Breng de onderzijde van de batterij op één lijn met de onderzijde van de batterijoplader. Schuif de batterij in de batterijoplader tot de batterijlipjes in de slots van de batterijoplader schuiven en vastklikken.
 • Page 81: De Batterij Uit De Batterijoplader Verwijderen

  Raadpleeg “Problemen oplossen” in de Gebruikershandleiding Dell Latitude X300 of de Handleiding voor de gebruiker Dell Inspiron 300m voor informatie over het oplossen van problemen met batterijen. De batterij uit de batterijoplader verwijderen WAARSCHUWING: Voordat u een van de onderstaande handelingen uitvoert, moet u de veiligheidsinstructies lezen en opvolgen.
 • Page 82: Een Batterij Bewaren

  Een batterij bewaren Als u de computer langere tijd opslaat, moet u de batterij uit de computer verwijderen. Gedurende langere opslag wordt een batterij ontladen. Als de batterij langere tijd is opgeslagen, moet de batterij volledig opnieuw worden opgeladen voordat u de computer op batterijen kunt laten werken.
 • Page 83 AC-adapter Ingangsspanning Ingangsstroom (maximum) Ingangsfrequentie Uitgangsstroom (maximum) Uitgangsvermogen Nominale uitgangsspanning Afmetingen: Hoogte Breedte Diepte Gewicht (met DC-kabel) Temperatuurbereik: In bedrijf Opslag 90 -264 VAC 1,7 A 47-63 Hz 3,34 A (continu) 65 W 19,5 VDC 27,94 mm 58,42 mm 133,85 mm 0,4 kg 0°...
 • Page 84: Internationale Kennisgevingen

  Raadpleeg zo nodig een medewerker van de technische ondersteuningsafdeling van Dell of een ervaren radio- of televisiereparateur voor aanvullend advies. Zie de Gebruikershandleiding Dell Latitude X300 en Inspiron 300m Media Base op de cd Drivers and Utilities (Stuur- en hulpprogramma’s) die bij de computer is geleverd voor aanvullende informatie over wet- en regelgeving.
 • Page 85: Beperkte Garantie En Retourbeleid

  Dell Computer Corporation (“Dell”) maakt hardware-producten van onderdelen die nieuw of zo goed als nieuw zijn, overeenkomstig gangbare industrienormen. Voor informatie over de beperkte garantie van Dell op uw computer raadpleegt u de Systeeminformatiehandleiding of de Handleiding voor de eigenaar die bij de computer is geleverd.
 • Page 86 Installatiegids voor de batterijoplader...
 • Page 87 Dell™ Latitude™ X300 ja Inspiron™ 300m Akkulaturin asennusopas Malli X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 88 Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. © 2003 Dell Computer Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Computer Corporationin kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty. Tekstissä käytetyt tavaramerkit Dell, DELL-logo, Inspiron, Latitude, ExpressCharge ja TrueMobile ovat Dell Computer Corporationin tavaramerkkejä.
 • Page 89 Sisällysluettelo VAROITUS: Turvallisuusohjeet Yleistä ......Tehonkulutus Akku ......Kun käytät akkulaturia Akkujen hävittäminen Tietokoneeseen liittyvien tietojen etsiminen...
 • Page 90 Sisällysluettelo...
 • Page 91: Varoitus: Turvallisuusohjeet

  Nämä turvallisuusohjeet koskevat akun, akkulaturin ja virtalähteen yhteistoimintaa. Tietokoneesi Järjestelmätiedot-oppaassa tai Käyttöoppaassa on täydelliset turvallisuusohjeet. • Käytä akkulaturia vain sille tarkoitettujen Dell-akkumoduulien kanssa. Muiden akkumoduulien käytöstä voi seurata palo- tai räjähdysvaara. • Älä yritä huoltaa akkulaturia itse, jos et ole koulutettu huoltohenkilö. Noudata asennusohjeita huolellisesti.
 • Page 92: Tehonkulutus

  VAROITUS: Turvallisuusohjeet (jatkuu) Tehonkulutus • Käytä ainoastaan Dellin virtalähdettä, joka on hyväksytty käytettäväksi tämän akkulaturin kanssa. Muuntyyppisten virtalähteiden käytöstä voi seurata palo- tai räjähdysvaara. • Ennen kuin kytket akkulaturin pistorasiaan, varmista, että virtalähteen jännite ja taajuus vastaavat käytettävissä olevaa verkkovirtaa. •...
 • Page 93: Akku

  VAROITUS: Turvallisuusohjeet (jatkuu) Akku • Käytä ainoastaan tietokoneessasi käytettäväksi hyväksyttyjä Dellin akkumoduuleja. Muuntyyppisten akkujen käytöstä voi seurata palo- tai räjähdysvaara. • Älä kanna akkuja taskussa, käsilaukussa tai muussa sellaisessa paikassa, jossa metalliesineet (esimerkiksi auton avaimet tai paperiliittimet) voivat aiheuttaa oikosulun akun napojen välille. Oikosulusta aiheutuva virtapurkaus voi aiheuttaa hyvin korkeita lämpötiloja, jotka saattavat vahingoittaa akkua tai aiheuttaa palovammoja.
 • Page 94: Kun Käytät Akkulaturia

  Kun vedät liittimen ulos, pidä se suorassa, jotta sen nastat eivät vääntyisi. Varmista myös ennen kaapelin kytkemistä, että liittimet ovat suorassa ja oikein päin. Jos akkulaturi kastuu tai vahingoittuu, noudata Dell Latitude X300 -käyttöoppaan tai • Dell Inspiron 300m -käyttöoppaan Ongelmien ratkaiseminen -osassa annettuja ohjeita.
 • Page 95: Tietokoneeseen Liittyvien Tietojen Etsiminen

  Tietokoneeseen liittyvien tietojen etsiminen Etsittävä kohde: • opasteiden käyttäminen ja muut käyttöohjeet • kopion saaminen laskusta • takuun pidentäminen • Dell Support -palvelun käyttäminen Windowsin työpöydältä (vain Yhdysvallat) • muut oppaat, työkalut, vianmääritysohjeet ja linkit online- tukiresursseihin • tulostimen käyttöönottaminen •...
 • Page 96 M i c r o s o f t W i n d o w s - k ä y t t ö o i k e u s Tarrat ovat tietokoneessa. • Huoltomerkin avulla voit identifioida tietokoneesi, kun käytät support.dell.com-sivustoa tai otat yhteyttä tekniseen tukeen. • Voit syöttää pikapalvelukoodin ottaessasi yhteyttä tekniseen tukeen.
 • Page 97 • laitteiden oppaat (esimerkiksi modeemin opas) Tietolähde: (jatkuu) D e l l S u p p o r t - W e b - s i v u s t o – support.dell.com Dell Support -Web-sivustossa on useita online-työkaluja, esimerkiksi seuraavat: •...
 • Page 98: Tietoja Akkulaturista

  Tietoja akkulaturista Päältä akkulaturin merkkivalo Sivulta virtalähdeliitin Alta akkulaturin vapautussalvat (2) Akkulaturin asennusopas...
 • Page 99: Akun Varaustilan Tarkistaminen

  Akun varaustilan tarkistaminen VAROITUS: Ennen kuin teet tekstissä mainittuja toimenpiteitä, lue turvallisuusohjeet. Voit tarkistaa akun varaustilan ennen akun irrottamista tietokoneesta ja liittämistä akkulaturiin. Voit myös käyttää virranhallinta-asetuksia, jotta järjestelmä varoittaisi akun varauksen ollessa vähissä. ® ® Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän Akkumittari-ikkuna ja varaustilan mittari ja akun tyhjenemisvaroitus antavat tietoja akun varaustilasta.
 • Page 100 Kuvaruutuun tulee varoitusikkuna, kun akun varaus laskee Power Options Properties (Ominaisuudet: Virranhallinta) -ikkunassa asetetun prosenttirajan alapuolelle. Lisätietoja akun tyhjenemisvaroituksista on Dell Latitude X300 -käyttöoppaan tai Dell Inspiron 300m -käyttöoppaan kohdassa Virranhallinta. (Lisätietoja tietokoneen ohjekirjoista on kohdassa ”Tietokoneeseen liittyvien tietojen etsiminen” sivulla 93.)
 • Page 101: Akun Irrottaminen Tietokoneesta

  Akun irrottaminen tietokoneesta VAROITUS: Ennen kuin teet nämä toimenpiteet, irrota modeemi puhelinpistokkeesta ja lue turvallisuusohjeet sivulta sivu 89. VAROITUS: Ennen kuin teet tekstissä mainittuja toimenpiteitä, lue turvallisuusohjeet. LAITTEISTOVAROITUS: Tietokonetta ei voi irrottaa telakointiasemasta, kun se on valmiustilassa tai lepotilassa. Lisätietoja virranhallintatiloista on kohdassa ”Tietokoneeseen liittyvien tietojen etsiminen”...
 • Page 102: Akun Kiinnittäminen Akkulaturiin

  Akun kiinnittäminen akkulaturiin VAROITUS: Ennen kuin teet tekstissä mainittuja toimenpiteitä, lue turvallisuusohjeet. Aseta akun ja akkulaturin pohja kohdakkain. Liu’uta akku akkulaturin liittimeen ja akun tapit akkulaturissa oleviin koloihin. akkulaturin salpa akun tappi (2) Akun lataaminen VAROITUS: Ennen kuin teet tekstissä mainittuja toimenpiteitä, lue turvallisuusohjeet.
 • Page 103: Akun Irrottaminen Akkulaturista

  Kun akku on täyteen ladattu, akkulaturin merkkivalo sammuu. Jos akun lataamisessa tapahtuu virhe, valo vilkkuu kellertävänä. Lisätietoja akun latausongelmien ratkaisemisesta on Dell Latitude X300 -käyttöoppaan tai Dell Inspiron 300m -käyttöoppaan ongelmanratkaisua käsittelevässä kohdassa. Akun irrottaminen akkulaturista VAROITUS: Ennen kuin teet tekstissä...
 • Page 104: Akun Säilytys

  Akun säilytys Irrota akku, jos säilytät tietokonetta käyttämättömänä pitkän ajan. Akku purkautuu itsestään pitkän säilytyksen aikana. Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät tietokonetta akkuvirralla pitkän säilytyksen jälkeen. Tekniset tiedot Akkulaturi Mitat: Pituus Korkeus Leveys Paino (tyypillinen) Tulojännite Latausvirta (enintään) Latausaika (likimääräinen) (tietokoneen ollessa sammutettuna) Lämpötila-alue: Käyttö...
 • Page 105 Virtalähde Tulojännite Tulovirta (enintään) Tulotaajuus Lähtövirta (enintään) Lähtöteho Nimellinen lähtöjännite Mitat: Korkeus Leveys Pituus Paino (sisältää DC-johdon) Lämpötila-alue: Käyttö Säilytys 90–264 VAC 1,7 A 47–63 Hz 3,34 A (jatkuva) 65 W 19,5 VDC 27,94 mm 58,42 mm 133,85 mm 0,4 kg 0–35 °C -40–65 °C A kkulaturin asennus opas...
 • Page 106: Säädöksistä

  Ota tarvittaessa yhteyttä Dellin tekniseen tukeen tai radio- ja televisiotekniikkaan erikoistuneeseen henkilöön. Lisätietoja säädöksistä on Dell Latitude X300 and Inspiron 300m Media Base User’s Guide -oppaassa, joka sijaitsee tietokoneen mukana tulleella Ohjaimet ja apuohjelmat -levyllä. Rajoitettu takuu ja palautusoikeus Dell Computer Corporation (”Dell”) valmistaa laitteistotuotteensa osista ja...
 • Page 107 Dell™ Latitude™ X300 et Inspiron™ 300m Guide de configuration du chargeur de batterie Modèle X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 108 D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. Dell Computer Corporation dénie tout intérêt propriétaire aux marques et aux noms commerciaux autres que les siens.
 • Page 109 Sommaire PRÉCAUTION : Consignes de sécurité Généralités Alimentation Batterie ......Lors de l'utilisation de votre chargeur de batterie Mise au rebut de la batterie Trouver des informations relatives à...
 • Page 110 1 0 8 S o m m a i r e...
 • Page 111: Précaution : Consignes De Sécurité

  Guide d'information sur le système ou le Guide du propriétaire de votre ordinateur. • Utilisez cette batterie uniquement avec les modules de batterie Dell pour lesquels elle est conçue. L'utilisation d'autres types de modules de batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
 • Page 112: Alimentation

  N'utilisez pas de liquide ni d'aérosol nettoyants, ceux-ci peuvent contenir des substances inflammables. Alimentation • Utilisez uniquement l'adaptateur CA/CC fourni par Dell et homologué pour ce chargeur de batterie. L'utilisation d'un autre adaptateur CA/CC peut provoquer un incendie ou une explosion. •...
 • Page 113: Batterie

  PRÉCAUTION : Consignes de sécurité (suite) • Si vous utilisez une barrette d'alimentation multiprise, soyez prudent lorsque vous raccordez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA/CC à la barrette d'alimentation. Certaines barrettes d'alimentation peuvent ne pas empêcher l'insertion d'une prise de façon incorrecte. L'insertion incorrecte de la prise de courant peut provoquer un dommage irréparable sur votre ordinateur ainsi qu'un risque de choc électrique et/ou d'incendie.
 • Page 114: Lors De L'utilisation De Votre Chargeur De Batterie

  Dell. La batterie NiMH est une batterie longue durée et il est fort probable que vous n'ayez jamais besoin de la remplacer. Si vous êtes toutefois amené à la remplacer, adressez-vous à un technicien de maintenance autorisé, qui est le seul habilité...
 • Page 115: Trouver Des Informations Relatives À Votre Ordinateur

  • Comment obtenir une copie de ma facture • Comment étendre ma garantie • Comment accéder au support de Dell sur mon bureau Windows (en anglais uniquement) • Suppléments de documentation, d'outils, d'informations sur la résolution de problèmes, et de liens vers des ressources de support en ligne •...
 • Page 116 N u m é r o d e s e r v i c e e t l i c e n c e M i c r o s o f t W i n d o w s Ces étiquettes sont situées sur votre ordinateur. • Utilisez le numéro de service pour identifier votre ordinateur lorsque vous utilisez support.dell.com ou contactez le support technique. • Entrez le code de service express pour diriger votre appel lorsque vous contactez le support technique.
 • Page 117 Consultez les sections suivantes (suite) S i t e W e b d u s u p p o r t D e l l — support.dell.com Le site Web de support technique de Dell fournit plusieurs outils en ligne, notamment : •...
 • Page 118: À Propos De Votre Chargeur De Batterie

  À propos de votre chargeur de batterie Vue du dessus Vue de côté Vue du dessous Guide de configur ation du char geur de batterie Voyant du chargeur de batterie Connecteur d'adaptateur CA/CC Loquet de verrouillage du chargeur de la batterie (2)
 • Page 119: Vérification De La Charge De La Batterie

  Vérification de la charge de la batterie PRÉCAUTION : Avant d'effectuer l'une des procédures énumérées ci-après, lisez attentivement les consignes de sécurité. Vous pouvez vérifier le niveau de charge de votre batterie avant de la retirer de votre ordinateur et la raccorder au chargeur. Vous pouvez également définir des options de gestion de l'alimentation afin que l'ordinateur vous alerte lorsque le niveau de charge de la batterie est bas.
 • Page 120: Retrait De La Batterie De Votre Ordinateur

  « Gestion de l'alimentation » dans votre Guide d'utilisation du Dell Latitude X300 ou du Manuel d'utilisation du Dell Inspiron 300m. (Consultez la section « Trouver des informations relatives à votre ordinateur » à la page 113 pour plus d'informations sur la documentation de l'ordinateur.)
 • Page 121 Assurez-vous que l'ordinateur est éteint, en mode gestion de l'alimentation ou branché à une prise électrique. Si l'ordinateur est connecté (amarré) à un périphérique d'amarrage Dell™, déconnectez-le. Pour obtenir des instructions, consultez la documentation qui accompagne le périphérique d'amarrage.
 • Page 122: Raccordement De La Batterie Au Chargeur De Batterie

  Raccordement de la batterie au chargeur de batterie PRÉCAUTION : Avant d'effectuer l'une des procédures énumérées ci-après, lisez attentivement les consignes de sécurité. Alignez le dessous de la batterie de sorte qu'il coïncide avec le dessous du chargeur de batterie. Faites glisser la batterie dans le connecteur du chargeur de batterie, puis faites glisser les languettes de la batterie dans les fentes du chargeur jusqu'à...
 • Page 123: Retrait De La Batterie Du Chargeur De Batterie

  Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes liés à la batterie, consultez la section « Résolution des problèmes » du Guide d'utilisation du Dell Latitude X300 ou du Manuel d'utilisation du Dell Inspiron 300m.
 • Page 124: Stockage D'une Batterie

  Stockage d'une batterie Enlevez tout module de batterie installé si vous stockez votre ordinateur pendant une période prolongée. Sinon, la batterie finira par se décharger. Après une longue période de stockage, rechargez complètement la batterie avant de l'utiliser. Caractéristiques Chargeur de batterie Dimensions : Profondeur Hauteur...
 • Page 125 Adaptateur CA/CC Tension d'entrée Courant d'entrée (maximal) Fréquence d'entrée Courant de sortie (maximal) Alimentation de sortie Tension de sortie nominale Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur Poids (câble CC inclus) Plage de températures : Fonctionnement Stockage 90–264 VAC 1,7 A 47–63 Hz 3,34 A (en continu) 65 W 19,5 VCC...
 • Page 126: Réglementations

  Pour plus d'informations sur les réglementations, reportez-vous au guide Dell Latitude X300 and Inspiron 300m Media Base User's Guide (Dell Latitude X300 et Inspiron 300m - Guide d'utilisation du périphérique d'amarrage) sur le CD Drivers and Utilities (Pilotes et utilitaires) qui accompagne votre ordinateur.
 • Page 127: Garantie Limitée Et Règle De Retour

  Garantie limitée et règle de retour Dell Computer Corporation (« Dell ») fabrique ses produits à partir de pièces et de composants neufs ou quasiment neufs conformément aux pratiques industrielles standard. Pour obtenir des informations sur la garantie limitée Dell pour votre ordinateur, consultez le Guide d'information sur le système ou le Manuel d'utilisation fournis avec votre ordinateur.
 • Page 128 Guide de configur ation du char geur de batterie...
 • Page 129 Dell™ Latitude™ X300 und Inspiron™ 300m Akkuladegerät Installationshandbuch Modell X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 130 Nachdrucke jeglicher Art ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Dell Computer Corporation sind strengstens untersagt. Marken in diesem Text: Dell, das DELL-Logo, Inspiron, Latitude, ExpressCharge und TrueMobile sind Marken der Dell Computer Corporation. Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der ent- sprechenden Hersteller und Firmen.
 • Page 131 Inhalt WARNUNG: Sicherheitshinweise Allgemein Stromversorgung Akku ......Verwenden des Akkuladegerätes Entsorgen von Akkus Informationsquellen für Ihren Computer Wissenswertes über das Akkuladegerät Oberseite...
 • Page 132 1 3 0 Inhalt...
 • Page 133: Warnung: Sicherheitshinweise

  Die vollständigen Sicherheitshinweise finden Sie im Systeminformationshandbuch bzw. im Benutzerhandbuch des Computers. • Verwenden Sie dieses Akkuladegerät nur für die Akkumodule von Dell, für die es vorgesehen ist. Bei Verwendung mit anderen Akkus besteht Brand- oder Explosionsgefahr. • Wartungsarbeiten dürfen nur von entsprechend geschulten Servicetechnikern vorgenommen werden.
 • Page 134: Stromversorgung

  Reinigungsmittel oder Sprühreiniger, die eventuell entflammbare Stoffe enthalten. Stromversorgung • Verwenden Sie nur den von Dell gelieferten Netzadapter, der für dieses Ladegerät zugelassen ist. Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr. • Stellen Sie vor dem Anschluss des Akkuladegerätes an eine Steckdose sicher, dass die Betriebsspannung des Netzadapters mit der Nennspannung und Frequenz der verfügbaren...
 • Page 135: Akku

  Kontakt der Steckerleiste eingesetzt ist. Akku • Verwenden Sie nur von Dell gelieferte Akkus, die für Ihren Computer zugelassen sind. Bei Verwendung anderer Akkus besteht Brand- oder Explosionsgefahr. • Transportieren Sie den Akku nicht in Ihrer Tasche, Aktentasche oder einem anderen Behälter, da dort befindliche Gegenstände aus Metall (beispielsweise Autoschlüssel oder Büroklam-...
 • Page 136: Verwenden Des Akkuladegerätes

  Sie sicherstellen, dass der Stecker korrekt ausgerichtet ist und nicht verkantet aufgesetzt wird. • Falls das Akkuladegerät nass oder beschädigt wurde, führen Sie die im Dell Latitude X300 Benutzerhandbuch bzw. im Dell Inspiron 300m Benutzerhandbuch unter „Problemlösung“ beschriebenen Schritte durch. Wenn Sie nach Durchführung dieser Verfahren feststellen, dass das Akkuladegerät nicht einwandfrei arbeitet, wenden Sie sich an Dell (die entsprechenden...
 • Page 137: Informationsquellen Für Ihren Computer

  Lernprogrammen und anderern Anleitungen • Anleitung zum Anfordern einer Rechnungskopie • Anleitung zum Verlängern der Garantie • Anleitung zum Aufrufen von Dell Support auf dem Windows-Desktop (nur für USA) • Weitere Dokumentationen, Werkzeuge, Informationen zur Fehlerbeseitigung sowie Links zu Online-Support- Ressourcen •...
 • Page 138 S e r v i c e - K e n n n u m m e r u n d M i c r o s o f t W i n d o w s - E t i k e t t Diese Etiketten sind am Computer angebracht. • Geben Sie die Service-Kennnummer auf der Website support.dell.com oder beim Anruf beim Technischen Support an, um den Computer zu identifizieren.
 • Page 139 • Referenz – Computerdokumentation, Produktspezifikationen und Whitepapers D e l l P r e m i e r S u p p o r t - W e b s i t e – premiersupport.dell.com Die Dell Premier Support-Website ist für Firmen, staatliche Einrichtungen und Kunden aus dem Bildungswesen konzipiert.
 • Page 140: Wissenswertes Über Das Akkuladegerät

  Wissenswertes über das Akkuladegerät Oberseite Akkuladegerätanzeige Seitenansicht Netzadapteranschluss Unterseite Freigabeklinken des Akkuladegerätes (2) Akkuladegerät – Installations handbuch...
 • Page 141: Prüfen Des Akkuladezustands

  Prüfen des Akkuladezustands WARNUNG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise gründlich, und befolgen Sie diese, wenn Sie die nachfolgenden Schritte durchführen. Sie können den Ladezustand des Akkus prüfen, bevor Sie ihn aus dem Computer nehmen und an das Akkuladegerät anschließen. Außerdem können Sie die Energieverwaltungs- optionen so konfigurieren, dass eine Warnmeldung ausgegeben wird, wenn der Ladezu- stand des Akkus niedrig ist.
 • Page 142 Power Options Properties (Eigenschaften von Energieoptionen) festgelegt wird, erscheint ein Fenster mit einem entsprechenden Warnhinweis. Weitere Informationen zur Warnung „Akkuladung niedrig“ finden Sie unter „Energieverwaltung“ im Dell Latitude X300 Benutzerhandbuch bzw. im Dell Inspiron 300m Benutzerhandbuch. (Weitere Informationen zur Computerdokumentation finden Sie unter „Informationsquellen für Ihren Computer“...
 • Page 143: Entfernen Des Akkus Aus Dem Computer

  Sicherstellen, dass der Computer ausgeschaltet ist, sich in einem Energieverwaltungs- modus befindet oder mit einer Netzsteckdose verbunden ist. Wenn der Computer an eine Dell™ Media Base angeschlossen ist, die Verbindung trennen. Weitere Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur Media Base.
 • Page 144: Anschließen Des Akkus An Das Akkuladegerät

  Anschließen des Akkus an das Akkuladegerät WARNUNG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise gründlich, und befolgen Sie diese, wenn Sie die nachfolgenden Schritte durchführen. Die Unterseite des Akkus an der Unterseite des Akkuladegerätes ausrichten. Den Akku am Anschluss des Akkuladegerätes aufsetzen und die Laschen des Akkus in die Schlitze des Ladegerätes schieben, bis der Akku einrastet.
 • Page 145: Entnehmen Des Akkus Aus Dem Akkuladegerät

  Akkuladegerätanzeige. Wenn während des Ladevorgangs Fehler auftreten, blinkt die Akkuladegerätanzeige gelb. Weitere Informationen zum Lösen von Problemen mit dem Akku finden Sie unter „Problemlösung“ im Dell Latitude X300 Benutzerhandbuch bzw. im Dell Inspiron 300m Benutzerhandbuch. Entnehmen des Akkus aus dem Akkuladegerät WARNUNG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise gründlich, und befolgen Sie diese,...
 • Page 146: Aufbewahren Eines Akkus

  Aufbewahren eines Akkus Entfernen Sie installierte Akkus, wenn Sie den Computer für längere Zeit lagern möchten. Akkus entladen sich während einer längeren Lagerzeit. Nach einer längeren Lagerzeit sollten Sie die Akkus vollständig aufladen, bevor Sie mit dem Computer im Akkubetrieb arbeiten.
 • Page 147: Betriebsbestimmungen

  Netzadapter Eingangsspannung Eingangsstrom (maximal) Eingangsfrequenz Ausgangsstrom (maximal) Ausgangsleistung Ausgangsnennspannung Abmessungen: Höhe Breite Tiefe Gewicht (einschließlich Gleichstromkabel) Temperaturbereich: Während des Betriebs Bei Lagerung Betriebsbestimmungen Elektromagnetische Interferenz (EMI) ist ein Signal oder eine Emission, die in den freien Raum abgegeben bzw. entlang von Strom- oder Signalleitungen geleitet wird und den Betrieb der Funknavigation oder anderer Sicherheitsgeräte beeinträchtigt bzw.
 • Page 148: Eingeschränkte Garantie Und Rückgaberecht

  Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen Mitarbeiter des technischen Supports von Dell oder an einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker. Weitere Hinweise zu den Betriebsbestimmungen finden Sie im Dell Latitude X300 und Inspiron 300m Media Base Benutzerhandbuch auf der Drivers and Utilities-CD, die zusammen mit dem Computer geliefert wird.
 • Page 149 Dell™ Latitude™ X300 και Inspiron™ 300m...
 • Page 150 Οδηγού πληροφοριών συστήµατος « », « © 2003 Dell Computer Corporation. Corporation Μοντέλο X0350 Ιούνιος 2003 P/N N1696 » « » µ µ Rev. A00 Εγχειριδίου κατόχου « » Dell Computer...
 • Page 152 1 5 0...
 • Page 153 Γενικά...
 • Page 154 ( συνέχεια ) Τροφοδοσία...
 • Page 155 ( συνέχεια ) Μπαταρία...
 • Page 157 Απόρριψη µπαταρίας...
 • Page 158 D e l l D e l l ™ I n s p i r o n ™ support.dell.com...
 • Page 159 L a t i t u d e ™ ( συνέχεια ) support.dell.com D e l l I n s p i r o n Start ( and Support ( User and system guides ( µ Inspiron Help ( D e l l L a t i t u d e...
 • Page 160 ( συνέχεια ) M i c r o s o f t W i n d o w s support.dell.com D e l l S u p p o r t W e b — support.dell.com...
 • Page 161 ( συνέχεια ) D e l l P r e m i e r S u p p o r t W e b — premiersupport.dell.com W i n d o w s Start ( Help and Support (...
 • Page 162 Επάνω όψη µ Πλαϊνή όψη Κάτω όψη µ µ...
 • Page 163 Μετρητής ενέργειας Start ( Settings ( µ Management (∆ Properties ( Power Meter ( Power Meter ( Start ( Power Options ( Control Panel ( Control Panel Power Power Options...
 • Page 164 Μετρητής φόρτισης µπαταρίας Προειδοποίηση χαµηλής φόρτισης µπαταρίας Power Options Properties (...
 • Page 165 modem page 151.
 • Page 166 µ µ...
 • Page 167 µ µ µ µ µ µ µ...
 • Page 173 Dell™ Latitude™ X300 és Inspiron™ 300m Akkumulátortöltő - telepítési útmutató Modell: X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 174 A Dell Computer Corporation előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumot bármiféle módon sokszorosítani. A szövegben használt védjegyek: A Dell, a DELL embléma, az Inspiron, a Latitude, az ExpressCharge és a TrueMobile a Dell Computer Corporation védjegyei. A dokumentumban egyéb védjegyek és védett nevek is szerepelhetnek, amelyek a védjegyet vagy nevet bejegyeztető...
 • Page 175 Tartalom ÓVINTÉZKEDÉS: Biztonsági óvintézkedések Általános ......Tápellátás Akkumulátor Az akkumulátortöltő használata során Az elhasznált akkumulátorok elhelyezése Információforrások és egyéb segédanyagok Az akkumulátortöltőről Felülnézet...
 • Page 176 Tar tal o m 1 7 4...
 • Page 177: Óvintézkedés: Biztonsági Óvintézkedések

  óvintézkedéseket a számítógéppel kapott Felhasználói kézikönyvében a számítógép • Ez az akkumulátortölt kizárólag a megfelel Dell akkumulátormodulokkal használható. Más típusú akkumulátorral használva t z- és robbanásveszélyt idézhet el . • Ne próbálja az akkumulátortölt t önállóan javítani, hacsak nem képzett szerviztechnikus.
 • Page 178: Tápellátás

  összetev ket is tartalmazhatnak. Tápellátás • Ezzel az akkumulátortölt vel kizárólag a Dell saját váltakozó áramú átalakítóját használja. Más átalakító használatával tüzet vagy robbanást okozhat. • Miel tt csatlakoztatná az akkumulátortölt t a táphálózati aljzatba, gy z djön meg arról, hogy a váltakozó...
 • Page 179: Akkumulátor

  és elektromos áramütést és/vagy tüzet is okozhat. Figyeljen arra, hogy a földel érintkez a megfelel helyre kerüljön. Akkumulátor • Ezzel a számítógéppel kizárólag az el írt Dell akkumulátorokat használja. Más típusú akkumulátor használatával t z- és robbanásveszélyt idézhet el . • Ne tartsa az akkumulátormodult a zsebében, a pénztárcájában vagy bármely olyan helyen, ahol fémtárgyakhoz (például kulcsokhoz vagy iratkapcsokhoz) érhet, mert azok...
 • Page 180: Az Akkumulátortöltő Használata Során

  Amennyiben a m veletek végrehajtása után is úgy találja, hogy akkumulátortölt je nem m ködik megfelel en, akkor vegye fel a kapcsolatot a Dell céggel (a szükséges tudnivalókat megtalálja a kézikönyv Dell Inspiron 300m Felhasználói kézikönyv vagy a cím részében).
 • Page 181: Az Elhasznált Akkumulátorok Elhelyezése

  A számítógép egy lítium-ion akkumulátorral és egy nikkel-metál hidrid (NiMH) gombakkumulátorral üzemel. A számítógép lítium-ion akkumulátorának cseréjével kapcsolatos tudnivalókat a Dell számítógép dokumentációjának akkumulátorcserével foglalkozó fejezetében találja. A nikkel-metál hidrid akkumulátor egy hosszú élettartamú akkumulátor, amelyet valószín leg soha nem kell majd kicserélnie. Amennyiben mégis ki kell cserélni, azt csak egy képzett szerviztechnikus teheti meg.
 • Page 182: Információforrások És Egyéb Segédanyagok

  • Az oktatóanyagok és egyéb információk elérése • A számla másolatának beszerzése • A garancia id tartamának meghosszabbítása • A Dell ügyfélszolgálat elérése a Windows munkaasztalon keresztül (csak USA) • Egyéb dokumentációk, eszközök, hibakeresési anyagok, illetve az online támogatási források hivatkozásai •...
 • Page 183 S e r v i c e Ta g é s M i c r o s o f t W i n d o w s l i c e n c Ezek a címkék a számítógépen találhatók. • A Service Tag segítségével azonosíthatja a számítógépet a support.dell.com webhely használatakor, vagy amikor a technikai ügyfélszolgálattól kér segítséget.
 • Page 184 - tel ep í t é s i ú t mutat ó Itt találja meg (folytatás) D e l l S u p p o r t w e b h e l y — support.dell.com A Dell Support webhely sokféle online eszközt kínál a felhasználók számára:...
 • Page 185: Az Akkumulátortöltőről

  Az akkumulátortöltőről Felülnézet Oldalnézet Alulnézet az akkumulátortölt rekesz zárjának kioldója (2) az akkumulátortölt jelz fénye a váltakozó áramú átalakító csatlakozója Ak kumul átor t ö l t - tel epí t é s i ú t mutat ó...
 • Page 186: Az Akkumulátor Töltésének Ellenőrzése

  Az akkumulátor töltésének ellenőrzése FIGYELEM: Az alábbi eljárás megkezdése előtt olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat. Az akkumulátor számítógépb l történ eltávolítása és az akkumulátortölt höz csatlakoztatása el tt ellen rizheti az akkumulátor töltöttségi állapotát. Az energiagazdálkodási beállítások használatával beállítható, hogy a számítógép jelezze, amikor az akkumulátor töltése alacsonnyá...
 • Page 187 A számítógép egy üzenetben jelzi, amikor az akkumulátor töltöttsége a Power Options Properties (Energiagazdálkodási lehet ségek tulajdonságai) ablakban megadott szint alá süllyed. Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztet jelzésr l további Dell Latitude X300 Felhasználói kézikönyv tudnivalókat a Felhasználói kézikönyv „Energiagazdálkodás”...
 • Page 188: Az Akkumulátor Eltávolítása A Számítógépből

  Az akkumulátor eltávolítása a számítógépből FIGYELEM: A következő lépések végrehajtása előtt húzza ki a modem csatlakozóját a fali aljzatból, és kövesse az 175. oldalon található biztonsági előírásokat. FIGYELEM: Az alábbi eljárás megkezdése előtt olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat. FIGYELMEZTETÉS: A számítógép készenléti és hibernált üzemmódban nem választható...
 • Page 189 az akkumulátor-rekesz zárjának kioldója (2) Ak kumul átor t ö l t - tel epí t é s i ú t mutat ó...
 • Page 190: Az Akkumulátor Csatlakoztatása Az Akkumulátortöltőhöz

  Az akkumulátor csatlakoztatása az akkumulátortöltőhöz FIGYELEM: Az alábbi eljárás megkezdése előtt olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat. Igazítsa az akkumulátor és az akkumulátortölt alját egymáshoz. Csúsztassa az akkumulátort az akkumulátortölt csatlakozójára kattanásig, miközben az akkumulátor füleit az akkumulátortölt megfelel nyílásaiba illeszti. az akkumulátortölt zárja az akkumulátor füle (2) akkumulátor...
 • Page 191: Az Akkumulátor Feltöltése

  Amennyiben az akkumulátor töltése közben hiba történik, az akkumulátortölt jelz fénye sárgán villog. Az akkumulátor meghibásodásával kapcsolatban további tudnivalókat a Felhasználói kézikönyv Dell Inspiron 300m Felhasználói kézikönyv vagy a cím fejezetében olvashat. Dell Latitude X300 „Hibaelhárítás”...
 • Page 192: Az Akkumulátor Leválasztása Az Akkumulátortöltőről

  Az akkumulátor leválasztása az akkumulátortöltőről FIGYELEM: Az alábbi eljárás megkezdése előtt olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat. FIGYELMEZTETÉS: Amikor kihúzza a váltakozó áramú átalakító csatlakozóját az akkumulátortölt b l, ne a kábelt fogja meg, hanem a kábel végén található csatlakozót, és határozott, de finom mozdulattal húzza azt ki a kábel sérülésének elkerülése érdekében.
 • Page 193: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Akkumulátortöltő Méretek: Mélység Magasság Szélesség Tömeg (általában) Bemeneti feszültség Tölt áram (maximális): Töltési id (hozzávet leges érték) (Kikapcsolt számítógéppel) H mérséklet-tartomány: Használat Tárolás 35 mm 15 mm 212 mm 0,07 kg 14,8 V egyenfeszültség 3,0 A a 28 Wh kapacitású akkumulátor esetén 3,0 A a 65 Wh kapacitású...
 • Page 194: Szabályozó Rendelkezések

  Váltakozó áramú átalakító Bemeneti feszültség Bemeneti áramer sség (maximális) Bemeneti frekvencia Kimeneti áramer sség (maximális) Kimeneti teljesítmény Névleges kimeneti feszültség Méretek: Magasság Szélesség Mélység Tömeg (az egyenáramú kábellel együtt) H mérséklet-tartomány: Használat Tárolás Szabályozó rendelkezések Az elektromágneses interferencia (EMI) bármely szabad térbe sugárzott, illetve táp- vagy jelkábeleken keresztül terjed jel vagy sugárzás, amely veszélyezteti a rádióhullámú...
 • Page 195: Korlátozott Garancia És Visszavásárlási Feltételek

  Korlátozott garancia és visszavásárlási feltételek A Dell Computer Corporation („Dell”) cég a hardvertermékeit olyan alkatrészekb l és tartozékokból gyártja, amelyek vagy újak vagy pedig az ipari gyakorlat alapján újnak felelnek meg. A számítógépre vonatkozó korlátozott Dell garanciával kapcsolatos tudnivalókat a számítógéppel kapott...
 • Page 196 Akkumul á tor t ö l t - tel ep í t é s i ú t mutat ó...
 • Page 197 Guida dell’utente per Dell™ Latitude™ X300 e Inspiron™ 300m Guida di configurazione del caricabatteria Modello X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 198 Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Computer Corporation nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi di fabbrica e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.
 • Page 199 Sommario ATTENZIONE: Istruzioni di sicurezza Informazioni generali Alimentazione Batteria ......Uso del caricabatteria Smaltimento della batteria e della pila Ricerca di informazioni relative al computer Informazioni sul caricabatteria...
 • Page 200 1 9 8 S o m m a r i o...
 • Page 201: Attenzione: Istruzioni Di Sicurezza

  Informazioni di sistema o il Manuale del proprietario. • Usare il caricabatteria esclusivamente con i moduli batteria Dell approvati per l’uso. L ’uso con altri moduli batteria non approvati potrebbe provocare incendi o esplosioni. •...
 • Page 202: Alimentazione

  • Accertarsi che non vi siano oggetti appoggiati sopra il cavo di alimentazione dell’adattatore c.a. e che il cavo non sia di intralcio o possa essere calpestato. • Se si usa una multipresa, prestare particolare attenzione quando vi si collega il cavo di alimentazione dell’adattatore c.a.
 • Page 203: Batteria

  ATTENZIONE: Istruzioni di sicurezza (cont.) Batteria • Usare esclusivamente gruppi batterie Dell approvati per l’uso con questo computer. L ’uso di altri tipi di batterie potrebbe provocare incendi o esplosioni. • Non trasportare il modulo batteria in tasca, in borsa o in altri tipi di contenitori dove potrebbero essere presenti oggetti metallici, ad esempio le chiavi dell’auto o graffette...
 • Page 204: Uso Del Caricabatteria

  Dell (vedere la sezione “Come contattare Dell” della Guida dell’utente per Dell Latitude X300 o del Manuale del proprietario per Dell Inspiron 300m per ottenere i recapiti appropriati). Guida di configurazione del caricabatteria...
 • Page 205: Smaltimento Della Batteria E Della Pila

  (NiMH). Per istruzioni su come sostituire la batteria agli ioni di litio, consultare la sezione dedicata alla sostituzione della batteria nella documentazione del computer Dell. La pila NiMH ha una durata estremamente lunga ed è possibile che non ne sia mai richiesta la sostituzione.
 • Page 206: Ricerca Di Informazioni Relative Al Computer

  • Procedure per ottenere una copia della fattura • Procedure per estendere la durata della garanzia • Procedure per accedere al supporto tecnico di Dell dal desktop di Windows (limitatamente agli Stati Uniti) • Documentazione aggiuntiva, strumenti, informazioni sulla risoluzione di problemi e collegamenti alle risorse di supporto in linea •...
 • Page 207 F i l e d e l l a g u i d a p e r D e l l I n s p i r o n Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Guida in linea e supporto tecnico. Fare clic su Guide dell’utente e di sistema, quindi fare clic su Guide dell’utente. Fare clic su Inspiron Help (guida per Inspiron).
 • Page 208 S i t o W e b d e l s u p p o r t o t e c n i c o d i D e l l : support.dell.com Il sito Web del supporto tecnico di Dell fornisce diversi strumenti in linea quali: •...
 • Page 209 S i t o W e b D e l l P r e m i e r S u p p o r t : premiersupport.dell.com Il sito Web Dell Premier Support è una risorsa in linea espressamente studiata per aziende, entità governative e istituzioni scolastiche. Il sito Web potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.
 • Page 210: Informazioni Sul Caricabatteria

  Informazioni sul caricabatteria Vista superiore Indicatore del caricabatteria Vista laterale Connettore dell’adattatore c.a. Vista inferiore Fermi di chiusura del caricabatteria (2) Guida di configurazione del caricabatteria...
 • Page 211: Controllo Del Livello Di Carica Della Batteria

  Controllo del livello di carica della batteria ATTENZIONE: prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza. È possibile controllare il livello di carica della batteria prima di rimuoverla dal computer e connetterla al caricabatteria. È inoltre possibile impostare le opzioni di risparmio energia in modo da ricevere un avviso quando il livello di carica della batteria è...
 • Page 212 è inferiore a quella impostata nella finestra Proprietà - Opzioni risparmio energia. Per ulteriori informazioni sugli avvisi di livello di carica batterie basso, vedere “Risparmio energia” nella Guida dell’utente per Dell Latitude X300 o nel Manuale del proprietario per Dell Inspiron 300m. Per ulteriori informazioni sulla documentazione del computer, vedere “Ricerca di informazioni relative al computer”...
 • Page 213: Rimozione Della Batteria Dal Computer

  Accertarsi che il computer sia spento, in una modalità di risparmio energia o collegato a una presa elettrica. Se il computer è collegato a (inserito in) una base per supporti esterni Dell™, è necessario disinserirlo. Per istruzioni, consultare la documentazione fornita con la periferica di alloggiamento.
 • Page 214: Collegamento Della Batteria Al Caricabatteria

  Collegamento della batteria al caricabatteria ATTENZIONE: prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza. Allineare la parte inferiore della batteria con la parte inferiore del caricabatteria. Inserire la batteria nel connettore del caricabatteria fino a quando le linguette della batteria scorrono nelle fessure del caricabatteria e scattano in posizione.
 • Page 215: Carica Della Batteria

  è spento. In caso di problemi durante la carica, l’indicatore del caricabatteria diventa ambra lampeggiante. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi per le batterie, vedere “Soluzione di problemi” nella Guida dell’utente per Dell Latitude X300 o nel Manuale del proprietario per Dell Inspiron 300m. G uida di configurazione del caricabatteria...
 • Page 216: Rimozione Di Una Batteria Dal Caricabatteria

  AVVISO: quando si scollega l’adattatore c.a. dal caricabatteria, tirare facendo presa sul connettore del cavo dell’adattatore e non sul cavo stesso, con decisione, ma delicatamente, per non danneggiarlo. Scollegare l’adattatore c.a. dalla presa elettrica e dal caricabatteria.
 • Page 217 Caricabatteria (cont.) Tempo di carica (approssimativo) (a computer spento) Intervallo della temperatura: Funzionamento Immagazzinaggio Adattatore c.a. Tensione in entrata Corrente in entrata (massima) Frequenza in entrata Corrente in uscita (massima) Alimentazione di uscita Tensione nominale di uscita Dimensioni: Altezza Larghezza Lunghezza Peso (incluso il cavo c.c.) Intervallo della temperatura:...
 • Page 218: Avvisi Sulle Normative

  Dell o un tecnico radio/TV specializzato. Per ulteriori informazioni sugli avvisi delle normative, vedere la Guida dell’utente in linea della base per supporti esterni per Dell Latitude X300 e Inspiron 300m sul CD Drivers and Utilities fornito con il computer.
 • Page 219 Dell™ Latitude™ X300 og Inspiron™ 300m Installasjonsveiledning for batterilader Modell X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 220 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. © 2003 Dell Computer Corporation. Med enerett. Reproduksjon i noen som helst form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer Corporation. Varemerker som forekommer i teksten: Dell, DELL-logoen og Inspiron, Latitude, ExpressCharge og TrueMobile er registrerte varemerker for Dell Computer Corporation.
 • Page 221 Innhold ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger Generelt ......Strøm ......Batteri .
 • Page 222 2 2 0 Innhold...
 • Page 223: Advarsel: Sikkerhetsopplysninger

  Hvis du vil ha en fullstendig liste over sikkerhetsopplysninger for datamaskinen, se systeminformasjonsveiledningen eller brukermanualen for datamaskinen. • Bruk denne batteriladeren bare med Dell-batterimodulene den er laget for. Hvis du bruker en annen modul enn de som er godkjent, kan dette øke brann- og eksplosjonsfaren. •...
 • Page 224: Strøm

  ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Strøm • Du må bare bruke den Dell-strømadapteren som er godkjent for bruk med denne batteriladeren. Bruk av andre vekselstrømadaptere kan føre til brann eller eksplosjon. • Før du kobler batteriladeren til et strømuttak, må du kontrollere at spenningsangivelsen på...
 • Page 225: Batteri

  ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Batteri • Du må bare bruke Dell-batterimoduler som er godkjent for bruk med datamaskinen. Bruk av andre typer kan øke faren for brann eller eksplosjon. • Ikke bær batterimoduler i lommer, vesker eller andre beholdere der metallgjenstander (f.eks.
 • Page 226: Når Du Bruker Batteriladeren

  • Hvis batteriladeren blir våt eller skadet, følger du fremgangsmåten som beskrives under "Problemløsing" i brukerveiledningen for Dell Latitude X300 eller brukermanualen for Dell Inspiron 300m. Hvis batteriladeren fortsatt ikke fungerer som den skal etter at du har fulgt disse fremgangsmåtene, kontakter du Dell (se "Kontakte Dell"...
 • Page 227: Finne Informasjon For Datamaskinen

  • Hvordan du kan feilsøke og løse problemer • Hvordan du kan fjerne og koble til deler • Tekniske spesifikasjoner • Hvordan du kan kontakte Dell • Hvordan du kan konfigurere datamaskinen • Garantiinformasjon • Sikkerhetsopplysninger Finn det her D e l l S o l u t i o n C e n t e r ( D e l l s a m e r i k a n s k e s t ø...
 • Page 228 S e r v i c e m e r k e o g M i c r o s o f t W i n d o w s - l i s e n s Disse etikettene finner du på datamaskinen. • Bruk servicemerket til å identifisere datamaskinen når du bruker support.dell.com eller kontakter teknisk støtte. • Oppgi koden for ekspresservice for å styre henvendelsen din når du kontakter teknisk støtte.
 • Page 229 Finn det her (fortsatt) D e l l s w e b o m r å d e f o r k u n d e s t ø t t e – support.dell.com Dells webområde for kundestøtte gir deg flere elektroniske verktøy, for eksempel følgende:...
 • Page 230: Om Batteriladeren

  Om batteriladeren Sett ovenfra Sett fra siden Sett fra undersiden Installasjonsveiledning for batterilader batteriladerlys kontakt for vekselstrømadapter låsutløsere for batterilader (2)
 • Page 231: Kontrollere Batterinivået

  Kontrollere batterinivået ADVARSEL: Før du begynner å utføre noen av fremgangsmåtene nedenfor, må du lese og følge sikkerhetsopplysningene. Du kan kontrollere batterinivået før du fjerner batteriet fra datamaskinen og kobler det til batteriladeren. Du kan også angi strømstyringsalternativer for å bli varslet når batterinivået er lavt.
 • Page 232: Fjerne Batteriet Fra Datamaskinen

  Power Options Properties (Egenskaper for strømalternativer). Hvis du vil ha mer informasjon om alarmene for lavt batterinivå, se "Power Management" (Strømstyring) i brukerveiledningen for Dell Latitude X300 eller brukermanualen for Dell Inspiron 300m. (Se "Finne informasjon for datamaskinen" på side 225 for å få ytterligere informasjon om datadokumentasjon.)
 • Page 233 1 minutt til å fullføre byttingen. Datamaskinen slås av kort tid etter dette. Kontroller at datamaskinen er slått av, i strømstyringsmodus, eller koblet til en strømkontakt. Hvis datamaskinen er koblet til en Dell™-mediebase (forankret), løsner du forankringen. Se dokumentasjonen som fulgte med mediebasen, hvis du vil ha mer informasjon.
 • Page 234: Koble Batteriet Til Batteriladeren

  Koble batteriet til batteriladeren ADVARSEL: Før du begynner å utføre noen av fremgangsmåtene nedenfor, må du lese og følge sikkerhetsopplysningene. Still nederste del på batteriet på samme nivå som nederste del på batteriladeren. Skyv batteriet inn i batteriladerkontakten og skyv batteritappene inn i sporene på...
 • Page 235: Ta Batteriet Ut Av Batteriladeren

  Når batteriet er fulladet, er batteriladerlyset av. Hvis det oppstår feil under ladingen, blinker batteriladerlyset ravgult. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser batteriproblemer, se "Solving Problems" (Løse problemer) i brukerveiledningen for Dell Latitude X300 eller brukermanualen for Dell Inspiron 300m. Ta batteriet ut av batteriladeren ADVARSEL: Før du begynner å...
 • Page 236: Oppbevare Et Batteri

  Oppbevare et batteri Ta eventuelle batterimoduler ut av datamaskinen når du ikke skal bruke den i en lengre periode. Et batteri lades ut når det står ubrukt lenge. Etter en lang pause bør du lade opp igjen batteriet helt før du bruker datamaskinen på batteristrøm. Spesifikasjoner Batterilader Mål:...
 • Page 237 Vekselstrømadapter Inngangsspenning Inngangsstrøm (maksimum) Inngangsfrekvens Utgangsstrøm (maksimum) Utgangseffekt Utgangsmerkespenning Mål: Høyde Bredde Dybde Vekt (inkludert likestrømskabel) Temperaturområde: Drift Oppbevaring 90 til 264 V vekselstrøm 1,7 A 47 til 63 Hz 3,34 A (kontinuerlig) 65 W 19,5 V likestrøm 27,94 mm 58,42 mm 133,85 mm 0,4 kg...
 • Page 238: Spesielle Bestemmelser

  Ta, om nødvendig, kontakt med en representant for Dells kundestøtte eller en erfaren radio- /fjernsynstekniker for å få andre forslag. Hvis du vil lese flere spesielle bestemmelser, se brukerveiledningene for Dell Latitude X300 og Inspiron 300m-mediebase på CDen Drivers and Utilities (Drivere og verktøy) som fulgte med datamaskinen.
 • Page 239: Begrenset Garanti Og Retningslinjer For Retur

  Begrenset garanti og retningslinjer for retur Dell Computer Corporation ("Dell") produserer maskinvareproduktene sine fra deler og komponenter som er nye eller tilsvarende nye i overensstemmelse med bransjens standardfremgangsmåter. Hvis du vil ha informasjon om Dells begrensede garanti for datamaskinen, se systeminformasjonsveiledningen eller brukermanualen som fulgte med datamaskinen.
 • Page 240 Installasjonsveiledning for batterilader...
 • Page 241 Dell™ Latitude™ X300 i Inspiron™ 300m Przewodnik po konfiguracji ładowarki akumulatorów Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 242 Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Computer Corporation nie rości sobie praw do jakichkolwiek znaków towarowych i nazw towarowych, których nie jest prawnym właścicielem.
 • Page 243 Spis tre ci OSTRO NIE: Instrukcje dotyczéce bezpiecze stwa Ogólne ......Zasilanie Akumulator Podczas korzystania z ładowarki akumulatorów Utylizacja zu ytych akumulatorów Wyszukiwanie informacji na temat komputera...
 • Page 244 2 4 2 Spi s t re ci...
 • Page 245: Ostro Nie: Instrukcje Dotyczéce Bezpiecze Stwa

  Przewodnik z informacjami o systemie lub Podręcznik użytkownika komputera. • Ta ładowarka akumulatorów jest przeznaczona do użytku tylko ze wskazanymi modułami akumulatorowymi firmy Dell. Użycie modułów akumulatorowych innego typu może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. • Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy ładowarki akumulatorów, chyba że użytkownik jest przeszkolonym pracownikiem serwisu technicznego.
 • Page 246: Zasilanie

  Nie należy używać środków czyszczących w płynie czy w aerozolu, które mogą zawierać substancje łatwopalne. Zasilanie • Należy używać tylko zasilacza firmy Dell, który został zatwierdzony do pracy z tą ładowarką akumulatorów. Użycie innego zasilacza może spowodować pożar lub wybuch. •...
 • Page 247: Akumulator

  Należy się upewnić, że bolec uziemiający wtyczki jest włożony do odpowiedniego otworu uziemiającego listwy zasilania. Akumulator • Należy używać tylko modułów akumulatorowych firmy Dell zatwierdzonych do pracy z danym komputerem. Użycie akumulatorów innego typu może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. •...
 • Page 248: Podczas Korzystania Z Ładowarki Akumulatorów

  Inspiron 300m. Jeżeli po wykonaniu tych procedur nieprawidłowe działanie ładowarki akumulatorów zostanie potwierdzone, należy skontaktować się z firmą Dell (informacje kontaktowe uzyskać można w sekcji „Kontakt z firmą Dell” w Przewodniku użytkownika komputera Dell Latitude X300 lub Podręczniku użytkownika komputera Dell Inspiron 300m.
 • Page 249 Komputer wykorzystuje akumulator litowo-jonowy i akumulator niklowo-metalowodorkowy (NiMH). Instrukcje dotyczące wymiany akumulatora litowo-jonowego w komputerze znajdują się w sekcji dotyczącej wymiany akumulatora w dokumentacji komputera firmy Dell. Akumulator niklowo-metalowodorkowy jest akumulatorem o przedłużonej trwałości i jest bardzo możliwe, że nigdy nie będzie trzeba go wymieniać. Gdyby jednak zaszła taka potrzeba, procedura ta musi zostać...
 • Page 250: Wyszukiwanie Informacji Na Temat Komputera

  • Uzyskiwanie dostępu do instrukcji i innych informacji • Uzyskiwanie kopii faktury • Przedłużanie gwarancji • Uzyskiwanie dostępu do pomocy technicznej firmy Dell na pulpicie systemu Windows (tylko w USA) • Dodatkowa dokumentacja, narzędzia, porady dotyczące rozwiązywania problemów oraz łącza do zasobów pomocy technicznej online •...
 • Page 251 L a t i t u d e ™ UWAGA: Ten dokument jest dostêpny w formacie PDF pod adresem support.euro.dell.com. D e l l I n s p i r o n — p l i k p o m o c y Kliknij przycisk Start i kliknij pozycję...
 • Page 252 • Solutions — Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, porady, artykuły techniczne i kursy online • Community — Dyskusje online z innymi klientami firmy Dell • Upgrades — Informacje dotyczące uaktualnień podzespołów, na przykład pamięci, dysku twardego i systemu operacyjnego •...
 • Page 253 W i t r y n a s i e c i W e b D e l l P r e m i e r S u p p o r t — premiersupport.dell.com Witryna sieci Web Dell Premier Support jest dostosowana do klientów korporacyjnych, rządowych i edukacyjnych. Ta witryna może nie być...
 • Page 254: Informacje Na Temat Ładowarki Akumulatorów

  Informacje na temat ładowarki akumulatorów Widok z góry Widok z boku Widok z dołu P r zewo d n i k p o kon fig u ra c j i ł a d owa rk i a ku mu l a t o r ó w lampka ładowarki akumulatorów złécze zasilacza...
 • Page 255: Sprawdzanie Poziomu Naładowania Akumulatora

  Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora OSTRO NIE: Przed wykonaniem jakiejkolwiek z poni szych procedur przeczytaj instrukcje dotyczéce bezpiecze stwa i zastosuj siê do nich. Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić przed jego wyjęciem z komputera i podłączeniem do ładowarki akumulatorów. Można również tak ustawić opcje zarządzania energią, aby użytkownik był...
 • Page 256: Wyjmowanie Akumulatora Z Komputera

  Więcej informacji na temat alarmów dotyczących niskiego poziomu naładowania akumulatora znajduje się w Przewodniku użytkownika komputera Dell Latitude X300 lub Podręczniku użytkownika komputera Dell Inspiron 300m. (Aby uzyskać więcej informacji na temat dokumentacji komputera, przeczytaj „Wyszukiwanie informacji na temat komputera”...
 • Page 257 Upewnij się, że komputer jest wyłączony, w stanie wstrzymania w trybie zarządzania energią lub podłączony do gniazda elektrycznego. Jeśli komputer jest podłączony do stacji bazowej Dell™ (zadokowany), należy go oddokować. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji stacji bazowej.
 • Page 258: Podłéczanie Akumulatora Do Ładowarki Akumulatorów

  Podłéczanie akumulatora do ładowarki akumulatorów OSTRO NIE: Przed wykonaniem jakiejkolwiek z poni szych procedur przeczytaj instrukcje dotyczéce bezpiecze stwa i zastosuj siê do nich. Wyrównaj spód akumulatora ze spodem ładowarki akumulatorów. Wsuń akumulator do złącza ładowarki akumulatorów, a następnie wsuń wypustki akumulatora do gniazd w ładowarce akumulatorów aż...
 • Page 259: Wyjmowanie Akumulatora Z Ładowarki Akumulatorów

  Jeśli podczas ładowania wystąpią błędy, lampka ładowarki akumulatorów miga na bursztynowo. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z akumulatorami znajduje się w sekcji „Rozwiązywanie problemów” w Przewodniku użytkownika komputera Dell Latitude X300 lub Podręczniku użytkownika komputera Dell Inspiron 300m. Wyjmowanie akumulatora z ładowarki akumulatorów...
 • Page 260: Przechowywanie Akumulatora

  Odłącz zasilacz z gniazda elektrycznego i z ładowarki akumulatorów. Przesuń i przytrzymaj zatrzask zwalniający ładowarki akumulatorów i wyciągnij akumulator ze złącza ładowarki. Przechowywanie akumulatora Przy przechowywaniu komputera przez dłuższy czas należy wyjąć z niego zainstalowany moduł akumulatorowy. Akumulator może ulec rozładowaniu, jeśli będzie przechowywany przez dłuższy czas.
 • Page 261: Zgodno Ć Z Normami

  Zasilacz Napięcie wejściowe Prąd wejściowy (maksymalny) Częstotliwość wejściowa Prąd wyjściowy (maksymalny) Moc wyjściowa Nominalne napięcie wyjściowe Wymiary: Wysokość Szerokość Głębokość Waga (razem z kablem prądu stałego) 0,4 kg (0,9 funta) Zakres temperatur: W trakcie pracy Przechowywanie Zgodno ć z normami Zakłócenia elektromagnetyczne wywoływane są...
 • Page 262: Ograniczona Gwarancja I Postêpowanie Ze Zwrotami

  Dell lub u doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. Dodatkowe informacje na temat zgodności z normami znajdują się w Podręczniku użytkownika stacji bazowej do komputerów Dell Latitude X300 i Inspiron 300m na dysku CD Drivers and Utilities (Sterowniki i narzędzia) dostarczonego z komputerem.
 • Page 263 Dell™ Latitude™ X300 e Inspiron™ 300m Manual de configuração do carregador de bateria Modelo X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 264 Podem ser utilizadas neste documento outras marcas comerciais ou nomes de marcas para referir as entidades que reivindicam a titularidade das marcas e dos nomes dos respectivos produtos. A Dell Computer Corporation exclui qualquer responsabilidade relativamente a marcas comerciais e nomes de marcas para além das que possui.
 • Page 265 Sumário CUIDADO: Instruções de segurança Geral ......Alimentação Bateria ......Utilização do carregador de bateria Eliminação da bateria Encontrar informações relacionadas com o computador...
 • Page 266 2 6 4 Sumário...
 • Page 267: Cuidado: Instruções De Segurança

  Manual de informações do sistema ou o Manual do utilizador do computador. • Utilize este carregador de bateria apenas com os módulos de bateria da Dell a que está destinado. A utilização com outros módulos de bateria não aprovados poderá aumentar o risco de incêndio ou explosão.
 • Page 268: Alimentação

  Alimentação • Utilize apenas o adaptador CA fornecido pela Dell e aprovado para utilização com este carregador de bateria. A utilização de outro adaptador CA pode provocar um incêndio ou uma explosão.
 • Page 269: Bateria

  Bateria • Utilize apenas módulos de bateria da Dell aprovados para utilização no computador. A utilização de outros tipos de baterias pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. • Não transporte módulos de bateria no bolso, na mala ou noutros locais em que objectos metálicos (como as chaves de carro ou clipes) possam provocar um curto circuito nos...
 • Page 270: Utilização Do Carregador De Bateria

  Dell (consulte a secção “Contactar a Dell” no Manual do utilizador do Dell Latitude X300 ou no Manual do utilizador do Dell Inspiron 300m para obter as informações de contacto apropriadas).
 • Page 271: Encontrar Informações Relacionadas Com O Computador

  • Como aceder a formações e outras informações de utilização • Como obter uma cópia da factura • Como prorrogar a garantia • Como aceder ao suporte da Dell no ambiente de trabalho do Windows (só EUA) • Documentação adicional, ferramentas, informações de resolução...
 • Page 272 W i n d o w s Estas etiquetas encontram-se no computador. • Utilize a Etiqueta de serviço para identificar o computador quando utiliza o Web site support.dell.com ou contacta o suporte técnico. • Introduza o Código de serviço expresso para encaminhar a chamada quando contactar o suporte técnico.
 • Page 273 (como um modem) Encontre aqui (continuação) W e b s i t e d e s u p o r t e d a D e l l — support.dell.com O Web site de suporte da Dell fornece várias ferramentas online, incluindo: •...
 • Page 274: Sobre O Carregador De Bateria

  Sobre o carregador de bateria Vista superior luz do carregador de bateria Vista lateral conector do adaptador CA Vista inferior fecho de libertação do carregador de bateria (2) Manual de configuração do car r egador de bateria...
 • Page 275: Verificação Da Carga Da Bateria

  Verificação da carga da bateria CUIDADO: Antes de efectuar um dos procedimentos listados abaixo, leia e siga as instruções de segurança. É possível verificar a carga da bateria antes de retirar a bateria do computador e ligá-la ao carregador de bateria. Também é possível definir as opções de gestão de energia para o alertar da pouca carga da bateria.
 • Page 276: Remoção Da Bateria Do Computador

  Propriedades de opções de energia. Para mais informações sobre alarmes de bateria fraca, consulte “Gestão de energia” no Manual do utilizador do Latitude X300 ou no Manual do utilizador do Dell Inspiron 300m. (Consulte “Encontrar informações relacionadas com o computador” na página 269 para mais informações sobre a documentação do computador.)
 • Page 277 Certifique-se de que o computador está desligado, em suspensão num modo de gestão de energia ou ligado a uma tomada eléctrica. Se o computador estiver ligado a uma base de suportes de dados Dell™ (ancorado), desancore-o. Consulte a documentação fornecida com a base de suportes de dados para obter instruções.
 • Page 278: Ligação Da Bateria Ao Carregador De Bateria

  Ligação da bateria ao carregador de bateria CUIDADO: Antes de efectuar um dos procedimentos listados abaixo, leia e siga as instruções de segurança. Alinhe a parte inferior da bateria com a parte inferior do carregador de bateria. Deslize a bateria para o conector do carregador de bateria até esta estar fixa nas ranhuras do carregador de bateria e pressione até...
 • Page 279: Remoção Da Bateria Do Carregador De Bateria

  âmbar intermitente. Para obter informações sobre como resolver problemas de bateria, consulte a secção “Resolução de problemas” no Manual do utilizador do Dell Latitude X300 ou no Manual do utilizador do Dell Inspiron 300m. Remoção da bateria do carregador de bateria CUIDADO: Antes de efectuar um dos procedimentos listados abaixo, leia e siga as instruções de segurança.
 • Page 280: Armazenamento De Baterias

  Armazenamento de baterias Quando guardar o computador por um período de tempo prolongado, retire todos os módulos de bateria instalados. As baterias descarregam durante o armazenamento prolongado. Após um longo período de armazenamento, recarregue completamente a bateria antes de utilizar o computador com energia da bateria. Especificações Carregador de bateria Dimensões:...
 • Page 281 Adaptador CA Tensão de entrada Corrente de entrada (máximo) Frequência de entrada Corrente de saída (máximo) Potência de saída Tensão de saída nominal Dimensões: Altura Largura Profundidade Peso (incluindo o cabo CC) Intervalos de temperatura: Ligado Armazenamento 90-264 VAC 1,7 A 47-63 Hz 3,34 A (contínua) 65 W...
 • Page 282: Avisos Regulamentares

  Para obter informações regulamentares adicionais, consulte o Manual do utilizador Dell Latitude X300 e Inspiron 300m Media Base no CD Controladores e utilitários fornecido com o computador. Manual de configuração do car r egador de bateria...
 • Page 283: Garantia Limitada E Política De Devolução

  Garantia limitada e política de devolução A Dell Computer Corporation (“Dell”) fabrica os produtos de hardware a partir de peças e componentes novos ou equivalentes de acordo com as normas padrão da indústria. Para obter informações sobre a garantia limitada da Dell para o computador, consulte o Manual de informações do sistema ou o Manual do utilizador fornecido com o computador.
 • Page 284 Manual de configuração do car r egador de bateria...
 • Page 285 Dell™ Latitude™ X300 и Inspiron™ 300m Модель X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 286 Остальные товарные знаки и названия продуктов могут использоваться в этом руководстве для обозначения фирм, заявляющих права на товарные знаки и названия, или продуктов этих фирм. Корпорация Dell Computer Corporation не заявляет прав ни на какие товарные знаки и названия, кроме собственных.
 • Page 287 ..........Электропитание...
 • Page 288 Соде р жа ни е 2 8 6...
 • Page 289 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Инструкции по технике безопасности Общие положения • Руководству по системе Руководству пользователя • Dell, • • • • • • Р ук о вод ст во п о уста но в к е з а ряд н о го ус т р о й с т ва...
 • Page 290: Электропитание

  • • Электропитание • • • • • • Р у к о вод с т во п о уста н о в к е з а ря д н о го уст р о й с т ва Dell.
 • Page 291: Аккумуляторная Батарея

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Инструкции по технике безопасности (продолжение) Аккумуляторная батарея • Dell, • • • • . ., 60° C (140° F). • Р ук о вод ст во п о уста но в к е з а ряд н о го ус т р о й с т ва...
 • Page 292 Р у к о вод с т во п о уста н о в к е з а ря д н о го уст р о й с т ва " Руководстве пользователя Dell Inspiron 300m. Dell ( Dell" Руководства пользователя Dell Latitude X300 " Руководства...
 • Page 293: Утилизация Аккумуляторных Батарей

  Использование зарядного устройства Утилизация аккумуляторных батарей Dell. – Р ук о вод ст во п о уста но в к е з а ряд н о го ус т р о й с т ва...
 • Page 294 Р у к о вод с т во п о уста н о в к е з а ря д н о го уст р о й с т ва Windows . Этот документ в формате PDF можно найти на сайте support.dell.com. D e l l L a t i t u d e ™ . Этот документ в формате PDF можно найти на...
 • Page 295 Р ук о вод ст во п о уста но в к е з а ряд н о го ус т р о й с т ва Help and Support User’s guides Inspiron). D e l l L a t i t u d e Help and Support User’s Guides User’s Guide ( support.dell.com Dell...
 • Page 296 • (Downloads) – • (Reference) – D e l l P r e m i e r S u p p o r t – premiersupport.dell.com Dell Premier Support Start ( W i n d o w s Help and Support...
 • Page 297: Вид Сверху

  Зарядное устройство Вид сверху Вид сбоку Вид снизу правая защелка зарядного устройства (2) индикатор зарядного устройства разъем адаптера переменного тока Р ук о вод ст во п о уста но в к е з а ряд н о го ус т р о й с т ва...
 • Page 298 Проверка заряда аккумуляторной батареи ® Microsoft Windows Индикатор заряда батареи Settings ( Management, Шкала заряда аккумуляторной батареи 20 % 80 % Р у к о вод с т во п о уста н о в к е з а ря д н о го уст р о й с т ва ®...
 • Page 299 работу сразу же после появления предупреждения о разрядке батареи. Подключите компьютер к электрической розетке. Если батарея полностью разряжается, компьютер автоматически переходит в режим ожидания Hibernate. " Руководства пользователя Dell Latitude X300 пользователя Dell Inspiron 300m. ( “ Удаление батареи из компьютера...
 • Page 300 устройства (2) Р у к о вод с т во п о уста н о в к е з а ря д н о го уст р о й с т ва . Если вы меняете аккумуляторную батарею компьютера, Dell™,...
 • Page 301 Подключение батареи к зарядному устройству правая защелка зарядного устройства выступ на батарее (2) аккумуляторная батарея Зарядка аккумуляторной батареи "“ " зарядное устройство разъем зарядного устройства гнезда на зарядном устройстве (2) " . 297 “ . 299). Р ук о вод ст во п о уста но в к е з а ряд н о го ус т р о й с т ва...
 • Page 302 Р у к о вод с т во п о уста н о в к е з а ря д н о го уст р о й с т ва · . 82%, " Руководства пользователя Dell Latitude X300 . При отсоединении адаптера переменного тока от зарядного ·...
 • Page 303 Хранение аккумуляторной батареи Спецификации (1,4 (0,6 (8,3 0,07 (0,15 14,8 0° – 35°C (32° – 95°F) -40° – 65°C (-40° – 149°F) Р ук о вод ст во п о уста но в к е з а ряд н о го ус т р о й с т ва ·...
 • Page 304 Законодательство и стандарты Services – PCS). Р у к о вод с т во п о уста н о в к е з а ря д н о го уст р о й с т ва 90 – 264 1,7 A 47 –...
 • Page 305 • • • • Dell стыковочного устройства Dell Latitude X300 и Inspiron 300m Драйверы и утилиты, Ограниченная гарантия и правила возврата Dell пользователя, (Electromagnetic Compatibility – EMC) Руководстве пользователя Dell Computer Corporation (Dell) Руководству по системе Р ук о вод ст во п о уста но в к е з а ряд н о го ус т р о й с т ва...
 • Page 306 Р у к о вод с т во п о уста н о в к е з а ря д н о го уст р о й с т ва...
 • Page 307 Dell™ Latitude™ X300 a Inspiron™ 300m Inštalačná príručka k nabíjačke batérie Model: X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 308 Ostatné obchodné známky a obchodné názvy v tejto príručke sa môžu používat’ ako referencie na entity, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy, alebo ako referencie na ich produkty. Spoločnost’ Dell Computer Corporation sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných ako vlastných obchodných známok a obchodných názvov.
 • Page 309 Obsah VÝSTRAHA: Bezpečnostné pokyny Všeobecné Napájanie Batéria ......Používanie nabíjačky batérie Likvidácia batérie Ako získat’ informácie týkajúce sa počítača Informácie o nabíjačke batérie Poh ad zvrchu Poh ad zboka...
 • Page 310 Obsah 3 0 8...
 • Page 311: Výstraha: Bezpečnostné Pokyny

  Príručke k zariadeniu alebo v • Nabíjačku používajte iba s modulmi batérií od spoločnosti Dell. Pri použití iných ako schválených typov modulov batérií sa zvyšuje riziko vznietenia alebo explózie. • Nepokúšajte sa panel nabíjačku batérie opravovat’ sami, pokia nie ste vyškoleným servisným technikom.
 • Page 312: Napájanie

  Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky, ktoré môžu obsahovat’ hor avé látky. Napájanie • Používajte iba adaptér dodávaný spoločnost’ou Dell, schválený pre tento typ nabíjačky batérie. Pri použití iného adaptéra hrozí riziko vznietenia alebo explózie. • Pred pripojením nabíjačky do elektrickej zásuvky skontrolujte hodnotu napätia adaptéra a skontrolujte, či sa požadované...
 • Page 313: Batéria

  Bezpečnostné pokyny (pokračovanie) Batéria • Používajte iba moduly batérií spoločnosti Dell schválené pre váš typ počítača. Pri použití iných typov batérií sa zvyšuje riziko vznietenia alebo explózie. • Batériu nikdy nenoste vo vrecku, náprsnej taške ani na žiadnom inom mieste, kde by sa mohla dostat’...
 • Page 314: Používanie Nabíjačky Batérie

  Likvidácia batérie Vo vašom počítači sa používajú lítium-iónové a nikel-metalhydridové (NiMH) gombíkové batérie. Inštrukcie na výmenu lítium-iónovej batérie v počítači nájdete v dokumentácii k počítaču Dell v časti o výmene batérie. Batéria NiMH má dlhú životnost’ a jej výmena pravdepodobne nebude potrebná.
 • Page 315: Ako Získat' Informácie Týkajúce Sa Počítača

  Čo hľadáte? • Informácie o používaní zariadení a iné informácie s vysvetlením postupov • Kópia faktúry • Pred ženie záruky • Prístup k technickej podpore Dell Support pomocou pracovnej plochy systému Windows (iba v USA) • alšia dokumentácia, nástroje, informácie o riešení problémov a prepojenia na zdroje podpory online •...
 • Page 316 W i n d o w s Tieto štítky sa nachádzajú na počítači. • Servisné číslo (Service Tag) slúži na identifikáciu počítača v rámci lokality support.dell.com alebo počas komunikácie s oddelením technickej podpory. • Ak kontaktujete oddelenie technickej podpory, pomocou kódu expresnej služby (Express Service Code) presmerujete hovor.
 • Page 317 W e b o v á l o k a l i t a t e c h n i c k e j p o d p o r y D e l l P r e m i e r S u p p o r t - premiersupport.dell.com Webová...
 • Page 318: Informácie O Nabíjačke Batérie

  Informácie o nabíjačke batérie Pohľad zvrchu kontrolka nabíjačky batérie Pohľad zboka konektor adaptéra Pohľad zospodu uvo ovacia západka nabíjačky batérie (2) Nab íjač ka b a t é rie - i n š ta la č n á pr í ru č ka...
 • Page 319: Kontrola Nabitia Batérie

  Kontrola nabitia batérie VÝSTRAHA. Skôr ako začnete postupovat’ podľa nasledujúcich inštrukcií, prečítajte si bezpečnostné pokyny. Stav nabitia batérie môžete zistit’ ešte predtým, ako ju vyberiete z počítača a pripojíte k nabíjačke. Systém správy napájania vám umož uje nastavit’ prijímanie upozornení na vybitie batérie.
 • Page 320: Vyberanie Batérie Z Počítača

  (Možnosti napájania - možnosti), objaví sa okno s upozornením. alšie informácie o upozorneniach na vybitie batérie nájdete v časti Správa napájania v príručke k počítaču Dell Latitude X300 Inspiron 300m . (Viac informácií o dokumentácii k počítaču nájdete v časti „Ako získat’...
 • Page 321 Počítač musí byt’ vypnutý, v režime správy napájania alebo zapojený do elektrickej zásuvky. Ak je počítač pripojený k panelu Media Base Dell™ (je v doku), vyberte ho. alšie inštrukcie nájdete v dokumentácii dodanej s panelom Media Base. Posu te uvo ovacie západky zásuvky na batériu v spodnej časti počítača a batériu vyberte.
 • Page 322: Pripojenie Batérie K Nabíjačke

  Pripojenie batérie k nabíjačke VÝSTRAHA. Skôr ako začnete postupovat’ podľa nasledujúcich inštrukcií, prečítajte si bezpečnostné pokyny. Spodnú čast’ batérie zarovnajte so spodnou čast’ou nabíjačky. Batériu zasu te do konektora nabíjačky, kým kolíky batérie nezapadnú do otvorov nabíjačky a neozve sa kliknutie. západka nabíjačky kolík batérie (2) Nabíjanie batérie...
 • Page 323: Vyberanie Batérie Z Nabíjačky

  Ak počas nabíjania dôjde k poruche, kontrolka nabíjačky začne blikat’ žltým svetlom. Informácie o riešení problémov s batériou nájdete v časti Riešenie problémov v príručke k počítaču Dell Latitude X300 Inspiron 300m Vyberanie batérie z nabíjačky VÝSTRAHA. Skôr ako začnete postupovat’ podľa nasledujúcich inštrukcií, prečítajte si bezpečnostné...
 • Page 324: Uskladnenie Batérie

  Uskladnenie batérie Ak počítač nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte z neho všetky batérie. Ak sa batéria dlhšiu dobu nepoužíva, vybije sa. Ak chcete batériu po dlhšom čase znova použit’ v počítači, musíte ju úplne nabit’. Špecifikácia Nabíjačka batérie Rozmery: Hrúbka Výška Šírka Hmotnost’...
 • Page 325 Adaptér Vstupné napätie Vstupný prúd (max.) Vstupná frekvencia Výstupný prúd (max.) Výstupný výkon Menovité výstupné napätie Rozmery: Výška Šírka Hrúbka Hmotnost’ (vrátane jednosmerného kábla) Teplotný rozsah: Prevádzková teplota Skladovacia teplota 90 - 264 V ~ 1,7 A 47 - 63 Hz 3,34 A (jednosmerný) 65 W 19,5 V =...
 • Page 326: Regulačné Upozornenia

  Premiestnite počítač z dosahu prijímača. • Zapojte počítač do inej zásuvky, aby bol zapojený v inom obvode ako prijímač. alšiu pomoc získate od zástupcu technickej podpory spoločnosti Dell, prípadne od skúseného technika rádioprijímačov alebo televíznych prijímačov. alšie regulačné upozornenia nájdete v počítače Dell Latitude X300 a Inspiron 300m...
 • Page 327 Dell™ Latitude™ X300 in Inspiron™ 300m Priročnik za namestitev akumulatorskega polnilnika Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 328 © 2003 Dell Computer Corporation. Vse pravice pridržane. Vsakršno reproduciranje brez pisnega dovoljenja družbe Dell Computer Corporation je strogo prepovedano. Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell, logotip DELL, Inspiron, Latitude, ExpressCharge in TrueMobile so blagovne znamke družbe Dell Computer Corporation.
 • Page 329 Kazalo PREVIDNO: varnostna navodila Splošno ......Napajanje Akumulator Uporaba akumulatorskega polnilnika Odlaganje baterij in akumulatorjev Iskanje informacij o akumulatorskem polnilniku Deli akumulatorskega polnilnika Pogled od zgoraj...
 • Page 330 Kazal o 3 2 8...
 • Page 331: Previdno: Varnostna Navodila

  PREVIDNO: varnostna navodila Da bi si zagotovili osebno varnost ter se izognili morebitnim poškodbam računalnika in delovnega okolja, upoštevajte naslednja varnostna priporočila. Splošno • Ta varnostna navodila veljajo za skupno uporabo akumulatorskega polnilnika, akumulatorja in napajalnika. Popoln seznam varnostnih informacij za računalnik je v z informacijami o sistemu ali v •...
 • Page 332: Napajanje

  PREVIDNO: varnostna navodila (nadaljevanje) • Da bi se izognili morebitnemu električnemu udaru, ne priključujte ali izklapljajte kablov in ne izvajajte vzdrževalnih ali konfiguracijskih posegov na izdelku med nevihtami. Ne uporabljajte akumulatorskega polnilnika med nevihto, razen če ste izključili vse kable in se računalnik napaja iz akumulatorja.
 • Page 333: Akumulator

  PREVIDNO: varnostna navodila (nadaljevanje) Akumulator • Uporabljajte samo Dellove akumulatorje, ki so odobreni za uporabo z vašim računalnikom. Uporaba drugih vrst akumulatorjev lahko povzroči požar ali eksplozijo. • Akumulatorskih modulov ne prenašajte v žepu, torbici ali posodi, kjer lahko kovinski deli (npr.
 • Page 334: Uporaba Akumulatorskega Polnilnika

  Če se akumulatorski polnilnik zmoči ali poškoduje, upoštevajte nasvete v razdelku »Reševanje težav« v uporabniškem priročniku za Če po izvedbi opisanih postopkov akumulatorski polnilnik še vedno ne deluje, se obrnite na Dell (glejte »Stik z Dellom« v uporabniškem priročniku za Inspiron 300m Odlaganje baterij in akumulatorjev Vaš...
 • Page 335: Iskanje Informacij O Akumulatorskem Polnilniku

  OPOMBA: Ta dokument je v obliki PDF na voljo na naslovu support.euro.dell.com. p r i r o č n i k z i n f o r m a c i j a m i o s i s t e m u z a r a č...
 • Page 336 W i n d o w s Te nalepke so na računalniku. • Servisno oznako boste potrebovali, da na spletnem mestu support.euro.dell.com ali pri stiku s tehnično podporo identificirate svoj računalnik. • Vnesite kodo za ekspresno servisiranje, da svoj klic tehnični podpori usmerite na ustreznega strokovnjaka.
 • Page 337 S p l e t n o m e s t o z a p o d p o r o D e l l S u p p o r t – support.euro.dell.com Na spletnem mestu Dell Support je na voljo več orodij, kot so: • Rešitve – nasveti in priporočila za odpravljanje težav, članki strokovnjakov in internetni tečaji...
 • Page 338: Deli Akumulatorskega Polnilnika

  Deli akumulatorskega polnilnika Pogled od zgoraj Pogled od strani Pogled s spodnje strani P ri ro č n i k za na mest i tev a ku mu la tors ke ga p o l n i l n i ka lučka za polnjenje akumulatorja priključek za napajalnik...
 • Page 339: Preverjanje Napolnjenosti Akumulatorja

  Preverjanje napolnjenosti akumulatorja OPOZORILO: Preden se lotite kateregakoli od opisanih postopkov, preberite in upoštevajte varnostna navodila. Napolnjenost akumulatorja lahko preverite, preden ga odstranite iz računalnika in pritrdite na akumulatorski polnilnik. Nastavite lahko tudi opozorila, ki se sprožijo, ko je akumulator skoraj prazen.
 • Page 340: Odstranjevanje Akumulatorja Iz Računalnika

  Pojavno okno vas opozori, ko napolnjenost akumulatorja pade pod določeno raven, nastavljeno v oknu z lastnostmi napajanja. Če želite več informacij o opozorilih o izpraznjenosti akumulatorja, preberite razdelek o upravljanju porabe v uporabniškem Dell Latitude X300 priročniku za lahko preberete v razdelku “Iskanje informacij o akumulatorskem polnilniku« na strani 333.) Odstranjevanje akumulatorja iz računalnika...
 • Page 341 Poskrbite, da bo računalnik izklopljen, v načinu za upravljanje porabe ali priključen na električno omrežje. Če je računalnik priključen na razširitveno napravo Dell™ (združen), ga razdružite. Navodila najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z razširitveno napravo. Potisnite zatiča za sprostitev ležišča za akumulator na spodnji strani računalnika navzven in odstranite akumulator iz ležišča.
 • Page 342: Priključevanje Akumulatorja Na Akumulatorski Polnilnik

  Priključevanje akumulatorja na akumulatorski polnilnik OPOZORILO: Preden se lotite kateregakoli od opisanih postopkov, preberite in upoštevajte varnostna navodila. Poravnajte spodnji del akumulatorja z akumulatorskim polnilnikom. Potisnite akumulator v priključek akumulatorskega polnilnika, dokler se ne zaskoči. zatič akumulatorskega polnilnika jezička akumulatorja akumulator Polnjenje akumulatorja OPOZORILO: Preden se lotite kateregakoli od opisanih postopkov, preberite...
 • Page 343: Odstranjevanje Akumulatorja Iz Akumulatorskega Polnilnika

  Potisnite zaklep akumulatorskega polnilnika in previdno izvlecite akumulator iz priključka za polnjenje. Dell Latitude X300 Dell Inspiron 300m P ri ro č n i k za na mest i tev a ku mu l a tors ke ga p o l n i l n i ka...
 • Page 344: Shranjevanje Akumulatorja

  Shranjevanje akumulatorja Če računalnik za dalj časa shranjujete, odstranite morebitne nameščene akumulatorje. Pri daljšem shranjevanju se akumulator počasi prazni zato ga pred uporabo znova popolnoma napolnite. Tehnični podatki Akumulatorski polnilnik Mere globina višina širina Teža (običajna) Vhodna napetost Tok polnjenja (največji) Čas polnjenja (približen) (če je računalnik izklopljen) Temperaturni obseg:...
 • Page 345 Napajalnik Vhodna napetost Vhodni tok (največji) Frekvenca vhodne napetosti Izhodni tok (največji) Izhodna moč Nazivna izhodna napetost Mere višina širina globina Teža (skupaj s kablom za enosmerno napetost) Temperaturni obseg: pri delovanju pri shranjevanju od 90 do 264 V (izmenični tok) 1,7 A od 47 do 63 Hz 3,34 A (neprekinjeno)
 • Page 346: Upravna Obvestila

  Omejena garancija in politika za vračila opreme Dell Computer Corporation (Dell) proizvaja strojno opremo iz novih delov ali delov, ki so enakovredni novim, skladno s standardno prakso v računalniški industriji. Informacije o Dellovem omejenem jamstvu za vaš računalnik najdete v o sistemu uporabniškem priročniku...
 • Page 347 Dell™ Latitude™ X300 e Inspiron™ 300m Guía de configuración del cargador de baterías Modelo X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 348 Este documento puede incluir otras comerciales y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Dell Computer Corporation renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
 • Page 349 Contenido PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad General ......Alimentación Batería ......Al utilizar el cargador de baterías Cómo desechar las baterías Localización de información del equipo...
 • Page 350 3 4 8 Contenido...
 • Page 351: Precaución: Instrucciones De Seguridad

  Manual del propietario del ordenador. • Utilice este cargador de baterías únicamente con los módulos de batería Dell para los que ha sido diseñado. Su uso con otros módulos de batería distintos de los aprobados puede aumentar el riesgo de incendio o de explosión.
 • Page 352: Alimentación

  Alimentación • Utilice únicamente el adaptador de CA proporcionado por Dell que se ha aprobado para su uso con este cargador de baterías. El uso de otro tipo de adaptador de CA podría implicar un riesgo de incendio o explosión.
 • Page 353: Batería

  Batería • Utilice sólo las baterías de Dell que se hayan aprobado para su uso con este ordenador. El uso de otro tipo de baterías podría aumentar el riesgo de incendio o explosión. •...
 • Page 354: Al Utilizar El Cargador De Baterías

  Si se moja o daña el cargador de baterías, siga los procedimientos descritos en la sección “Solución de problemas” en la Guía del usuario de Dell Latitude X300 o el Manual del propietario de Dell Inspiron 300m . Si, después de seguir estos procedimientos, queda confirmado que el cargador de baterías no funciona correctamente, póngase en contacto...
 • Page 355: Localización De Información Del Equipo

  • Cómo acceder a los tutoriales y a otra información de ayuda • Cómo obtener una copia de mi factura • Cómo ampliar la garantía • Cómo acceder a Dell Support en el escritorio de Windows (Sólo EE.UU.) • Documentación adicional, herramientas, información de solución de problemas y vínculos a asistencia...
 • Page 356 W i n d o w s Estas etiquetas se incluyen en el equipo. • Utilice la etiqueta de servicio para identificar el equipo cuando utilice support.dell.com o se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica. • Escriba el código de servicio urgente para dirigir su llamada cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica.
 • Page 357 Aquí lo encontrará (continuación) S i t i o W e b d e D e l l S u p p o r t : support.dell.com El sitio Web de asistencia técnica de Dell proporciona varias herramientas en línea, incluidas:...
 • Page 358: Acerca Del Cargador De Baterías

  Acerca del cargador de baterías Vista superior luz del cargador de baterías Vista lateral conector del adaptador de CA Vista inferior liberación del pestillo del cargador de baterías (2) Guía de configuración del cargador de baterías...
 • Page 359: Comprobación De La Carga De La Batería

  Comprobación de la carga de la batería PRECAUCIÓN: antes de realizar cualquiera de los procedimientos enumerados a continuación, lea y siga las instrucciones de seguridad. Es posible comprobar la carga de la batería antes de extraerla del ordenador y acoplarla al cargador de baterías.
 • Page 360 Power Options Properties (Propiedades de Opciones de energía). Para obtener más información sobre advertencias de batería baja, consulte “Administración de energía” de la Guía del usuario de Dell Latitude X300 o el Manual del propietario de Dell Inspiron 300m. (Consulte “Localización de información del equipo”...
 • Page 361: Extracción De La Batería Del Ordenador

  Compruebe que el ordenador esté apagado, suspendido en un modo de administración de energía o conectado a un enchufe eléctrico. Si el equipo está conectado (acoplado) a una base para medios Dell™, desacóplelo. Si desea obtener instrucciones, consulte la documentación incluida con la base para medios.
 • Page 362: Acoplamiento De La Batería Al Cargador De Baterías

  Acoplamiento de la batería al cargador de baterías PRECAUCIÓN: antes de realizar cualquiera de los procedimientos enumerados a continuación, lea y siga las instrucciones de seguridad. Alinee la parte inferior de la batería con la parte inferior del cargador de baterías. Deslice la batería acoplándola al conector del cargador de baterías hasta que se coloquen las pestañas de la batería en las ranuras del cargador de baterías y encajen.
 • Page 363: Carga De La Batería

  ámbar. Para obtener más información sobre solución de problemas de la batería, consulte “Solución de problemas” en la Guía del usuario de Dell Latitude X300 o el Manual del propietario de Dell Inspiron 300m. G u í a d e c o n f i g u r a c i ó n d el cargador de baterías...
 • Page 364: Extracción De La Batería Del Cargador De Baterías

  Extracción de la batería del cargador de baterías PRECAUCIÓN: antes de realizar cualquiera de los procedimientos enumerados a continuación, lea y siga las instrucciones de seguridad. AVISO: cuando desconecte el adaptador de CA del cargador de baterías, sostenga el conector del cable del adaptador (no el propio cable) y tire firmemente, pero con cuidado de no dañar el cable.
 • Page 365 Cargador de baterías Tiempo de carga (aproximado) (Con el ordenador apagado) Intervalo de temperatura: En funcionamiento En almacenamiento Adaptador de CA Voltaje de entrada Intensidad de entrada (máxima) Frecuencia de entrada Corriente de salida (máxima) Potencia de salida Voltaje nominal de salida Dimensiones: Altura Anchura...
 • Page 366: Notificaciones Reglamentarias

  Para obtener información adicional sobre regulaciones, consulte la Guía del usuario de la base para medios Inspiron 300m y Dell Latitude X300 en el CD Drivers and Utilities (Controladores y unidades) incluido con el equipo.
 • Page 367: Garantía Limitada Y Política De Devoluciones

  Garantía limitada y política de devoluciones Dell Computer Corporation ("Dell") fabrica sus productos de hardware a partir de piezas y componentes nuevos o equivalentes a nuevos, de acuerdo con las prácticas habituales en el sector. Para obtener información sobre la garantía limitada de Dell para el equipo, consulte la Guía de información del sistema o el Manual del propietario incluido con el ordenador.
 • Page 368 Guía de configuración del cargador de baterías...
 • Page 369 Dell™ Latitude™ X300 och Inspiron™ 300m Installationshandbok för batteriladdare Modell X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 370 Information i dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. © 2003 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt. Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Computer Corporation är strängt förbjuden. Varumärken som återfinns i denna text: Dell, DELL-logotypen, Inspiron, Latitude, ExpressCharge och TrueMobile är varumärken som tillhör Dell Computer Corporation.
 • Page 371 Innehåll Varning! Säkerhetsanvisningar Allmänna Strömförsörjning Batteri ......När du använder din batteriladdare Batteriavfallshantering Söka efter information om datorn Om batteriladdaren...
 • Page 372 3 7 0 Innehåll...
 • Page 373: Varning! Säkerhetsanvisningar

  En fullständig lista över datasäkerhetsanvisningar finns i Systeminformationshandboken eller Användarhandboken för datorn. • Använd endast batteriladdaren med de batterimoduler från Dell som den är avsedd för. Om andra, ej godkända, batterimoduler används kan risken för brand och explosion öka. •...
 • Page 374: Strömförsörjning

  ämnen. Strömförsörjning • Använd endast den nätadapter som tillhandahålls från Dell och som är godkänd för batteriladdaren. Användning av andra nätadaptrar kan medföra brand eller explosion. • Innan du ansluter batteriladdaren till en strömkälla bör du kontrollera att nätadapterns voltspänning och frekvens överensstämmer med den aktuella strömkällan.
 • Page 375: Batteri

  Varning! Säkerhetsanvisningar (fortsättning) Batteri • Använd endast batterimoduler från Dell som är godkända för datorn. Användning av andra batterityper medför ökad risk för brand eller explosion. • Förvara inte batterimoduler i fickan, väskan eller på något annat ställe där metallföremål (exempelvis bilnycklar eller pappersgem) kan kortsluta batterikontakterna.
 • Page 376: När Du Använder Din Batteriladdare

  Om batteriladdaren blir våt eller skadas följer du anvisningarna som beskrivs i ”Lösa problem” i Användarhandboken för Dell Latitude X300 eller Användarhandboken för Dell Inspiron 300m. Om batteriladdaren inte fungerar normalt trots att du har följt de här anvisningarna bör du kontakta Dell (se ”Kontakta Dell”...
 • Page 377: Söka Efter Information Om Datorn

  Vad söker du efter? • Komma till självstudier och annan information • Få en kopia på min faktura • Utöka garantin • Komma till Dell Support på Windows- skrivbordet (endast USA) • Ytterligare dokumentation, verktyg, felsökningsinformation och länkar till online-supportresurser •...
 • Page 378 S e r v i c e n u m m e r o c h M i c r o s o f t W i n d o w s - l i c e n s Etiketterna sitter på datorn. • Med servicenumret kan du identifiera datorn när du använder support.dell.com eller kontaktar teknisk support. • Ange din expresskod för att dirigera om samtalet när du kontaktar teknisk support.
 • Page 379 (t ex ett modem) Här hittar du det (fortsättning) W e b b p l a t s e n D e l l S u p p o r t – support.dell.com Webbplatsen Dell Support tillhandahåller en mängd olika onlineverktyg, bland annat: •...
 • Page 380: Om Batteriladdaren

  Om batteriladdaren Ovansida batteriladdarindikator Vy från sidan nätadapterkontakt Undersida spärr för batteriladdarfack (2) Installationshandbok för batteriladdare...
 • Page 381: Kontrollera Batteriets Laddning

  Kontrollera batteriets laddning Varning! Läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du utför någon av åtgärderna nedan. Du kan kontrollera batteriets laddning innan du avlägsnar batteriet från datorn och ansluter det till batteriladdaren. Du kan också ställa in energisparfunktionerna så att du får ett varningsmeddelande när batterinivån är låg.
 • Page 382 Ett varningsmeddelande visas när batteriladdningen understiger den procentnivå som angivits i fönstret Egenskaper för Energialternativ. Mer information om varningar för låg batterinivå finns i ”Strömsparfunktioner” i Användarhandboken för Dell Latitude X300 eller Användarhandboken för Dell Inspiron 300m. (Se ”Söka efter information om datorn” på...
 • Page 383: Ta Ut Batteriet Ur Datorn

  Kontrollera att datorn är avstängd, befinner sig i ett strömsparläge eller är ansluten till ett eluttag. Om datorn är ansluten till en Dell™ media base (dockad) frigör du den. Instruktioner finns i dokumentationen som medföljde din media base. Skjut undan och håll kvar frigörningsspaken för batterifacket på datorns undersida.
 • Page 384: Ansluta Batteriet Till Batteriladdaren

  Ansluta batteriet till batteriladdaren Varning! Läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du utför någon av åtgärderna nedan. Passa in batteriet så att dess nederdel ligger mot batteriladdarens nederdel. Skjut in batteriet i batteriladdarporten tills batteriflikarna är på plats i öppningarna och det klickar till. batteriladdarens spärr batteriflikar (2) batteriet...
 • Page 385: Ta Ut Batteriet Ur Batteriladdaren

  Om ett fel uppstår under laddningen blinkar batteriladdarindikatorn gult. Information om varningar för låg batterinivå finns i ”Lösa problem” i Användarhandboken för Dell Latitude X300 eller Användarhandboken för Dell Inspiron 300m. Ta ut batteriet ur batteriladdaren Varning! Läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du utför någon av åtgärderna nedan.
 • Page 386: Förvara Batterier

  Förvara batterier Ta bort batterimodulen i datorn när du inte använder datorn under lång tid. Om ett batteri förvaras en längre tid utan att användas, laddas det ur. Om du inte har använt batteriet på länge bör du ladda upp det helt innan du använder datorn med batteriström. Specifikationer Batteriladdare Mått:...
 • Page 387 Nätadapter Ingångsspänning Inström (maximal) Infrekvens Utström (maximal) Uteffekt Uppskattad utspänning Mått: Höjd Bredd Djup Vikt (inklusive elsladd) Temperaturintervall: Vid drift Förvaring 90-264 V AC 1,7 A 47-63 Hz 3,34 A (kontinuerlig) 65 W 19,5 V DC 27,94 mm 58,42 mm 133,85 mm 0,4 kg 0 °...
 • Page 388: Föreskrifter

  Anslut datorn till ett annat strömuttag så att datorn och mottagaren ligger på olika kretsgrenar. Om det behövs tar du kontakt med teknisk support hos Dell eller en kunnig radio-/tv- tekniker för ytterligare förslag på åtgärder. Ytterligare information om bestämmelser finns i Användarhandboken för Dell Latitude X300 och Inspiron 300m Media Base på...
 • Page 389: Begränsad Garanti Och Returpolicy

  Begränsad garanti och returpolicy Dell Computer Corporation (”Dell”) tillverkar maskinvaruprodukter med delar och komponenter som är nya eller likvärdiga, i enlighet med branschpraxis. Information om Dells begränsade garanti för datorn finns i Systeminformationshandboken eller Användarhandboken som levererades med datorn. Installationshandbok för batteriladdare...
 • Page 390 Installationshandbok för batteriladdare...
 • Page 391 ÆÌÈ¢ ÌÈÏ‚ÚÓÏ Ìȯ ·ÂÁÓ ÂÈ‰È ËϘӉ ·˘ÁÓ‰˘ ÍÎ ¨¯Á‡ ÏÓ˘Á Ú˜˘Ï ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ¯ ˙Ï ·˜Ï ‰ÒÂÓ ‰ÈÊÈÂÂÏË Â‡ ÂÈ„¯ ȇÎË ÌÚ Â‡ Inspiron 300m Dell Latitude X300 ≠ ÌÈ˘„ÁÏ Í¯Ú≠‰Â¢ ‡ ÌÈ˘„Á Ì‰˘ ÌÈ Dell ¨ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â ·Ú...
 • Page 392 407 |  ˙ Ï Ï Ò Â ‰ Ú Ô Ë Ó Ï ‰ ˜  ˙ ‰ È Í „ ¯ 90-264 VAC 1.7 A 47-63 Hz 3.34 A ®ÛȈ¯© 65 W 19.5 VDC ®ßıȇ ±Æ±© Ó¢Ó ≤∑Æπ¥ ®ßıȇ...
 • Page 393 ÔÂÒÁ‡ Íωӷ ˙ ˜Â¯˙Ó ‰ÏÏÂÒ Æ · Ô˜˙ÂÓ‰ ˙ÂÏÏÂÒ‰ Ï„ÂÓ ˙‡ ‡ˆÂ‰ ¨Í˘ÂÓÓ ÔÓÊÏ ·˘ÁÓ‰ ÔÂÒÁ‡ ˙Ú· ·˘ÁÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÈÙÏ ‡ÏÓ ÔÙ‡· ‰ÏÏÂÒ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÚË ¨˙΢ÂÓÓ ÔÂÒÁ‡ ˙Ù˜˙ ¯Á‡Ï Æ͢ÂÓÓ ®„‡٠∞Ʊµ© ‚¢ ∞Æ∞∑ 28-WHr Ï˘ ‰ÏÏÂÒ ÌÚ 65-WHr Ï˘...
 • Page 394 ˜Ï„ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ Ï˘ ˙ȯÂ‰ ¨‰ÏÏÂÒ‰ ˙ÈÚË ÔÓÊ· Æ·‰·‰ˆ Ú·ˆ· ˙·‰·‰Ó ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ˙ȯÂ ¨‰ÈÚË ˙Ú· ‰‡È · ¢˙ÂÈÚ· Ô¯˙Ù¢ ‰‡¯ ¨‰ÏÏÂÒÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÚ· Ô¯˙Ù ˙„‡ Ú„ÈÓ ˙Ï Dell Inspiron 300m Æ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓÓ ‰ÏÏÂÒ‰ ˙‡ˆÂ‰ · ‡„ ‡¯˜ ¨‰ËÓ ÌÈÓ¢¯‰ ÌÈÎÈω‰ ÚˆÈ...
 • Page 395 Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙‡¯Â‰ Ï˘ ÚÂˆÈ ÌȈȯÁ‰ ÍÂ˙Ï ˙ÒÎ ‰ÏÏÂÒ‰ ˙ÂÈÂ˘Ï ¯˘‡ „Ú ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ Ï˘ ¯ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ¯ Ò ‚ ®≤© ‰ÏÏÂÒ‰ ˙ÈÂ˘Ï ‰ÏÏÂÒ Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙‡¯Â‰ Ï˘ ÚÂˆÈ „ÂÓÚ· ¢·˘ÁÓ‰Ó ‰ÏÏÂÒ‰ ˙‡ˆÂ‰¢ ‰‡¯© ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓÏ ‰˙‡ ¯ ÆÏÓ˘Á‰ Ú˜˘Ï ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ· ˙ÂÏÏÂÒ‰...
 • Page 396 ÆÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ‰·ÎÈÈ ·˘ÁÓ‰ Æ˙Á‡ ‰˜„ ÍÂ˙ ‰ÙÏÁ‰‰ ÆÏÓ˘Á Ú˜˘Ï ¯ ·ÂÁÓ Â‡ ÏÓ˘Á ˙Îȯˆ ωÈ ·ˆÓ· ‰Ú˘ÂÓ ¨È ·Î ·˘ÁÓ‰˘ ‡„ ± Dell™ ÔÈÈÚ ¨˙‡¯Â‰ ˙Ï ·˜Ï ƉÈ ‚Ú‰ ˙‡ ÏË· ¨®Ô‚ÂÚÓ© Ï˘ ‰È„Ó‰ ÒÈÒ·Ï ¯ ·ÂÁÓ ·˘ÁÓ‰ ̇...
 • Page 397 ÔÂÏÁ· ¯„ ‚ÂÓ‰ ÌÈÂÒÓ ÊÂÁ‡Ï ˙Á˙Ó ˙ ®ÏÓ˘Á ˙Îȯˆ ˙Âȯ˘Ù‡ ÈÈÈÙ‡Ó© ˙‡¯˙‰ ˙„‡ ÛÒÂ Ú„ÈÓ ˙Ï ·˜Ï Æ Dell Latitude X300 ‡ Ï˘ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó Ú„ÈÓ ˙Ï ·˜Ï π ßÓÚ· ¢·˘ÁÓ‰ ¯Â ˙‡ Úˆ·Â ¨‡¯˜ ÔÂÙÏˉ Ï˘ ¯È˜‰ Ú˜˘Ó Ì„ÂÓ‰ ˙‡ ˜˙ ¨‰Ï‡ ÌÈÎÈω ÚˆÈ...
 • Page 398: Control Panel

  Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙ÂÈÁ‰ Ï˘ ÚÂˆÈ ÔÚËÓÏ ‰˙‡ ¯ ·ÁÓ ·˘ÁÓ‰Ó ‰˙‡ ‡ÈˆÂÓ ‰˙‡˘ ÈÙÏ ‰ÏÏÂÒ‰ Ï˘ ‰ÈÚˉ ˙Ó¯ ˙‡ ˜Â„ ‰ÈÚˉ ˙Ó¯ ¯˘‡Î ‰‡¯˙‰ Ï ÌÚ ‰ÏÏÂÒ ÏÚ ‰¯‰Ê‡‰Â ‰ÏÏÂÒ‰ ˙ÈÚË „Ó ¨ ¨ÏÓ˘Á‰ ˙Îȯˆ „Ó ˙‡ ˜Â„ Windows ≠· ˛ Æ®‰¯˜·‰...
 • Page 399 ÍÏ˘ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ˙„‡ ‰ÏÚÓÏÓ Ë·Ó ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ˙ȯÂ „ˆ‰Ó Ë·Ó Ì‡˙Ó ¯ ·ÁÓ ‰ËÓÏÓ Ë·Ó ®≤© ˙ÂÏÏÂÒ ÔÚËÓ ¯Â¯Á˘ ¯ Ò ‚  ˙ Ï Ï Ò Â ‰ Ú Ô Ë Ó Ï ‰ ˜  ˙ ‰ È...
 • Page 400 ®Í˘Ó‰© ԇΠ˙‡Ê ¯˙‡ Ï ˘ Ë ¯   Ë ‡ È ‰ ¯ ˙ Dell Support Ï˘ Ë¯Ëȇ‰ ¯˙‡ ·Ú ÌÈ ‚¯„˘ ˙„‡ Ú„ÈÓ ≠ ÌÈ ‚¯„˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ · ÏÂÙÈË ˜˙‰ ÈωÓ ≠ ˙„¯Â‰ Ï ˘ Ë...
 • Page 401 È Â Ô È ˘  ¯ ˙ ¯  ˘ È ˙ Â È ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ· ˙ÂÓ˜ÂÓÓ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂÂ˙ support.dell.com Æ˙ÈÎˉ ‰ÎÈÓ˙‰ ÌÚ Æ˙ˆ¯‡‰ Ïη ÔÈÓÊ Âȇ ¯È‰Ó‰ ·‚≠ÏÚ˘ ¯ÙÒÓ· ˘Ó˙˘‰ ø˘ÙÁÓ ‰˙‡ ‰Ó Microsoft ® Windows ® ˜ Â...
 • Page 402 ˙È·˙· ÔÈÓÊ ‰Ê ÍÓÒÓ Ó ø˘ÙÁÓ ‰˙‡ ‰Ó ˙„‡ ÛÒÂ Ú„ÈÓÏ ÌÈÎȯ„ÓÏ ˙˘‚Ï „ˆÈÎ ¢Úˆ·Ï „ˆÈ΢ ÈÏ˘ ˙È ·˘Á‰Ó ˜˙ÂÚ ‚È˘‰Ï „ˆÈÎ ˙ÂȯÁ‡‰ ˙‡ Íȯ‡‰Ï „ˆÈÎ Dell Support ÔÁÏÂ˘Ó ≠Ï ˙˘‚Ï „ˆÈÎ Windows ®„ ·Ï · ·¢‰¯‡© Ï˘ ‰„ ˙ÂϘ˙ ¯Â˙ȇ ˙„‡ Ú„ÈÓ ¨ÌÈÏÎ ¨ÛÒÂ „ÂÚÈ˙...
 • Page 403 ·È ·Ò ÔÈ · ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ˙¯ ·ÁÓ‰ ˙‡ Í¢ÓÏ ˘È ¨Ï Æ˘¯„Î Ìȯ„ÂÒÓ ÌÈÂÂÎÓ Ìȯ ·ÁÓ‰ È˘˘ ‡„ ¨Ï Dell Latitude X300 Ï˘ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó · ‡ Dell Latitude X300 · ‡ Æ®¯˘˜ ˙¯ÈˆÈÏ ÌÈ˯٠˙Ï ·Ò ¨Í¯‡ ÌÈÈÁ ÁÂÂË ˙ÏÚ· ‰ÏÏÂÒ ‡È‰...
 • Page 404 ‚٠‡ ˙˘ÓÂ˘Ó ‰ÏÏÂÒ ÍÈÏ˘‰Ï ˘È Æ˙‡¯Â‰ ˙Ï Ó ·ÚÓ· ˘Ó˙˘Ó ‰˙‡ ̇ ·ÚÓ‰ ÍÂ˙Ï · ˜ÊÏ Ì¯ ‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÏÓ˘Á‰ Ú˜˙ Dell Ï˘ ˙ÂÏÏÂÒ ÈÏ„ÂÓ· ˜¯ ˘Ó˙˘‰ Æ˙ˆˆÂÙ˙‰Ï ‡ ‰Ùȯ˘Ï ̯ ‚Ï ÏÂÏÚ ‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ®¯ÈÈ Ș„‰Ó ‡ ·Î¯ ‚Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Π¨„Â‡Ó ‰‰Â...
 • Page 405 ·ÁÏ Ôȇ ¨˙ÂÏÓ˘Á˙‰ ˙ÎÒ ÚÂÓÏ È„Î · ˙ÙÂÒ Íωӷ ‰Ê ¯ˆÂÓ Ï˘ Æ„ ·Ï · ‰ÏÏÂÒ ÏÚ ÏÚÂÙ ·˘ÁӉ ÌÈÏ Dell È„È≠ÏÚ ˜ÙÂÒ˘ ≠‰ ̇˙Ó· ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï ˘È Æ˙ˆˆÂÙ˙‰Ï ‡ ‰Ùȯ˘Ï ̯ ‚Ï ÏÂÏÚ ¯Á‡ · ¨ÏÓ˘Á Ú˜˘Ï ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ¯Â...
 • Page 406 ˙ÂÁÈË· ˙‡¯Â‰ ∫‰‡¯˙‰ ·˘ ‰Èˆ˜‡¯ËÈ‡Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó ‰Ï‡ ˙ÂÁÈË· ˙ÂÈÁ‰ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó · ‡ ˙ίÚÓÏ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó Dell Ï˘ ˙ÂÏÏÂÒ ÈÏ„ÂÓ ÌÚ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ· ˘Ó˙˘‰ Æ˙ˆˆÂÙ˙‰Ï ‡ ‰Ùȯ˘Ï ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÏÈ„ ·˘ ≠‰ ̇˙Ó ÌÚ ÈÏÓ˘Á‰ ¯È ·ÚÓ‰ Ï˘ ¯ÙÓ‡‰ ˙‚¯„ ÏÚ ‰ÏÂÚ ‰ȇ ÈÏÓ˘Á‰ ¯È...
 • Page 407 È Ì È È  Ú  Î Ô ˙ Â...
 • Page 408 ≥π≥ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ≥π≥ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÈÏÏÎ ≥π¥...
 • Page 409 Æ˙ÂÂÓ Â‡ ˙ÈÙ‚ ‰ÚÈ ‚Ù ¨˘ÂÎ¯Ï ˜Ê Ï˘ ˙¯˘Ù‡ ˙ÈȈӉ ‰‡¯˙‰ ____________________ Ɖ‡¯˙‰ ‡ÏÏ ˙Â˙˘‰Ï ÈÂ˘Ú ‰Ê ÍÓÒÓ· Ú„ÈÓ‰ .© 2003 Dell Computer Corporation Æ˙¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎʉ ÏÎ Dell Computer Corporation Æ ≠Ó ·˙η ‰‡˘¯‰ ‡ÏÏ ‚ÂÒ ÏÎÓ ‰˜˙Ú‰ ÏÚ ËÏÁÂÓ ¯ÂÒȇ ÏÁ...
 • Page 410 Dell™ Latitude™ X300 and Inspiron™ 300m ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓÏ ‰˜˙‰ Íȯ„Ó X0350 Ì‚ „ w w w . d e l l . c o m s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 412 0N1696A00 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m Printed in Ireland. Vytištìno v Irsku. Trykt i Irland.

This manual is also suitable for:

Inspiron 600m

Table of Contents