Bosch Air 6000 Installation Instructions Manual
Bosch Air 6000 Installation Instructions Manual

Bosch Air 6000 Installation Instructions Manual

Hide thumbs Also See for Air 6000:
Table of Contents
 • Български

  • Table of Contents
  • Указания За Безопасност
  • Обяснение На Символите И Указания За Безопасност
  • Обяснение На Символите
  • Преглед На Уредите За Управление
  • Преглед На Потребителския Интерфейс
  • Данни За Продукта
  • Общ Преглед На Продукта
  • Обхват На Доставката
  • Декларация За Съответствие
  • Инсталиране На Филтъра
  • Обслужване
  • Разчитане На Светлинния Пръстен За Качеството На Въздуха
  • Включване/Изключване
  • Промяна На Настройката На Режима
  • Почистване И Поддръжка
  • Почистване На Корпуса На Уреда За Пречистване На Въздуха
  • Почистване На Сензора За Качеството На Въздуха
  • Почистване На Филтъра
  • Монтаж
  • Преместване И Съхранение
  • Нулиране На Филтъра
  • Смяна На Филтъра
  • Отстраняване На Неизправности
  • Защита На Околната Среда И Депониране Като
  • Отпадък
  • Политика За Защита На Данните
  • Адреси На Сервизите
 • Čeština

  • Bezpečnostní Pokyny
  • Použité Symboly
  • Vysvětlení Symbolů a Bezpečnostní Pokyny
  • Popis Displeje
  • Popis Ovládacích Prvků
  • Prohlášení O Shodě
  • Přehled Výrobku
  • Rozsah Dodávky
  • Údaje O Výrobku
  • Instalace
  • Instalace Filtru
  • Obsluha
  • Porozumění Světelnému Prstenci Pro Signalizaci Kvality Vzduchu
  • Zapnutí/Vypnutí
  • Změna Nastavení Režimu
  • ČIštění a Údržba
  • ČIštění Těla Čističky Vzduchu
  • ČIštění Čidla Kvality Vzduchu
  • Odstraňování Poruch
  • Přenášení a Skladování
  • Resetování Filtru
  • VýMěna Filtru
  • ČIštění Filtru
  • Informace O Ochraně Osobních Údajů
  • Ochrana Životního Prostředí a Likvidace Odpadu
  • Servisní Adresy
 • Dansk

  • Sikkerhedshenvisninger
  • Symbolforklaring
  • Symbolforklaring Og Sikkerhedsanvisninger
  • Leveringsomfang
  • Oplysninger Om Produktet
  • Overensstemmelseserklæring
  • Oversigt over Betjeningspanel
  • Oversigt over Regulatorer
  • Produkt Oversigt
  • Betjening
  • Forklaring Af Lysringen for Luftkvalitet
  • Installation
  • Montering Af Filteret
  • Rengøring Af Filtret
  • Rengøring Af Kabinettet Og Luftrensningsfiltret
  • Rengøring Af Luftkvalitetssensoren
  • Rengøring Og Vedligeholdelse
  • Tænd/Sluk
  • Ændring Af Tilstandsindstillingen
  • Afhjælpning Af Fejl
  • Flytning Og Opbevaring
  • Nulstilling Af Filteret
  • Udskiftning Af Filteret
  • Bemærkning Om Databeskyttelse
  • Miljøbeskyttelse Og Bortskaffelse
  • Adresser Til Produktsupport
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweis
  • Symbolerklärung
  • Symbolerklärung und Sicherheitshinweise
  • Angaben zum Produkt
  • Konformitätserklärung
  • Lieferumfang
  • Produktübersicht
  • Übersicht über die Bedienelemente
  • Bedienung
  • Ein-/Ausschalten
  • Erklärung der Leuchtringanzeige für die Luftqualität
  • Filtermontage
  • Installation
  • Reinigen des Luftqualitätsfühlers
  • Reinigen des Luftreinigergehäuses
  • Reinigung und Wartung
  • Ändern der Modus-Einstellung
  • Übersicht Benutzerschnittstelle
  • Austauschen des Filters
  • Reinigen des Filters
  • Rücksetzen des Filters
  • Transport und Lagerung
  • Störungen Beheben
  • Datenschutzhinweise
  • Serviceadressen
  • Umweltschutz und Entsorgung
 • Ελληνικά

  • Επεξήγηση Συμβόλων
  • Επεξήγηση Συμβόλων Και Υποδείξεις Ασφαλείας
  • Υποδείξεις Ασφαλείας
  • Δήλωση Συμμόρφωσης
  • Επισκόπηση Προϊόντος
  • Επισκόπηση Χειριστηρίων
  • Περιεχόμενο Συσκευασίας
  • Στοιχεία Για Το Προϊόν
  • Αλλαγή Ρύθμισης Λειτουργίας
  • Εγκατάσταση
  • Εγκατάσταση Του Φίλτρου
  • Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
  • Επισκόπηση Μονάδας Χειρισμού
  • Καθαρισμός Και Συντήρηση
  • Καθαρισμός Του Αισθητήρα Ποιότητας Αέρα
  • Καθαρισμός Του Περιβλήματος Του Καθαριστή Αέρα
  • Κατανόηση Του Φωτεινού Δακτυλίου Ποιότητας Αέρα
  • Χειρισμός
  • Αντικατάσταση Του Φίλτρου
  • Επαναφορά Του Φίλτρου
  • Καθαρισμός Του Φίλτρου
  • Μετακίνηση Και Αποθήκευση
  • Αντιμετώπιση Προβλημάτων
  • Προστασία Του Περιβάλλοντος Και Απόρριψη
  • Διευθύνσεις Σέρβις
  • Ειδοποίηση Σχετικά Με Την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Español

  • Explicación de Los Símbolos
  • Explicación de Los Símbolos E Indicaciones de Seguridad
  • Indicaciones de Seguridad
  • Datos sobre el Producto
  • Declaración de Conformidad
  • Vista General de Controles
  • Vista General de Interfaz de Usuario
  • Vista General del Producto
  • Volumen del Suministro
  • Activación ON/OFF
  • Cambio de Ajuste de Modo
  • Conocimiento del Anillo de Luz de Calidad de Aire
  • Funcionamiento
  • Instalación
  • Instalación de Filtro
  • Limpieza de la Carcasa del Limpiador de Aire
  • Limpieza del Filtro
  • Limpieza del Sensor COV
  • Mantenimiento y Limpieza
  • Desplazamiento y Almacenamiento
  • Reajuste del Filtro
  • Subsanación de las Averías
  • Sustitución del Filtro
  • Aviso de Protección de Datos
  • Protección del Medio Ambiente y Eliminación de Residuos
  • Direcciones de Servicio
 • Français

  • Consignes de Sécurité
  • Explication des Symboles et Mesures de Sécurité
  • Explications des Symboles
  • Contenu de la Livraison
  • Déclaration de Conformité
  • Informations Sur le Produit
  • Vue D'ensemble des Commandes
  • Vue D'ensemble du Produit
  • Vue D'ensemble du Tableau de Commande
  • Installation
  • Installation du Filtre
  • Interrupteur ON/OFF
  • Modification du Réglage du Mode
  • Nettoyage de la Sonde COV
  • Nettoyage du Boîtier du Purificateur D'air
  • Nettoyage du Filtre
  • Nettoyage et Maintenance
  • Présentation du Cercle Lumineux Relatif à la Qualité de L'air
  • Utilisation
  • Déplacement et Stockage
  • Remplacement du Filtre
  • Réinitialisation du Filtre
  • Élimination des Défauts
  • Protection de L'environnement et Recyclage
  • Contacts Après-Vente
  • Déclaration de Protection des Données
 • Hrvatski

  • Objašnjenje Simbola
  • Objašnjenje Simbola I Upute Za Siguran Rad
  • Sigurnosne Upute
  • Instalacija
  • Izjava O Usklađenosti
  • Opseg Isporuke
  • Podaci O Proizvodu
  • Postavljanje Filtra
  • Pregled Korisničkog Sučelja
  • Pregled Proizvoda
  • Pregled Upravljačkih Funkcija
  • Promjena Postavki Načina Rada
  • Razumijevanje Svjetlosnog Prstena Kvalitete Zraka
  • Rukovanje
  • Uključivanje/Isključivanje
  • ČIšćenje Filtra
  • ČIšćenje I Održavanje
  • ČIšćenje KućIšta PročIšćivača Zraka
  • ČIšćenje Osjetnika Kvalitete Zraka
  • Ponovno Postavljanje Filtra
  • Premještanje I Pohrana
  • Uklanjanje Smetnji
  • Zamjena Filtra
  • Napomena O Zaštiti Podataka
  • Zaštita Okoliša I Zbrinjavanje U Otpad
  • Adrese Servisa
 • Magyar

  • Biztonsági Utasítások
  • Szimbólum-Magyarázatok
  • Szimbólumok Magyarázata És Biztonsági Tudnivalók
  • A FelhasználóI Felület Áttekintése
  • A Szabályozóelemek Áttekintése
  • Megfelelőségi Nyilatkozat
  • Szállítási Terjedelem
  • Termék Áttekintése
  • Termékre Vonatkozó Adatok
  • A Levegőminőség Jelző Fénygyűrű Áttekintése
  • A Levegőminőség-Érzékelő Tisztítása
  • A Légtisztító Készülékházának Tisztítása
  • A Szűrő Behelyezése
  • A Szűrő Tisztítása
  • Az ÜzemmóD Megváltoztatása
  • BE/KI Kapcsolás
  • Kezelés
  • Szerelés
  • Tisztítás És Karbantartás
  • A Szűrő Alaphelyzetbe Állítása
  • A Szűrő Cseréje
  • Hibaelhárítás
  • Mozgatás És Tárolás
  • Adatvédelmi Nyilatkozat
  • Környezetvédelem És Megsemmisítés
  • Szerviz Címei
 • Italiano

  • Avvertenze DI Sicurezza
  • Significato Dei Simboli
  • Significato Dei Simboli E Avvertenze DI Sicurezza
  • Descrizione del Prodotto
  • Dichiarazione DI Conformità
  • Panoramica Degli Elementi DI Comando
  • Panoramica del Pannello DI Comando
  • Panoramica Sul Prodotto
  • Volume DI Fornitura
  • Accensione E Spegnimento
  • Impostazione DI un Altro Tipo DI Funzionamento
  • Installazione
  • Installazione del Filtro
  • Pulizia del Filtro
  • Pulizia del Sensore VOC
  • Pulizia Dell'involucro del Depuratore Aria
  • Pulizia E Manutenzione
  • Significato Dell'anello Luminoso Della Qualità Dell'aria
  • Utilizzo
  • Eliminazione Delle Disfunzioni
  • Reset del Filtro
  • Sostituzione del Filtro
  • Spostamento E Stoccaggio
  • Informativa Sulla Protezione Dei Dati
  • Protezione Ambientale E Smaltimento
  • Indirizzi Assistenza
 • Mакедонски

  • Безбедносни Упатства
  • Објаснување На Симболите
  • Објаснување На Симболите И Безбедносни Напомени
  • Изјава За Сообразност
  • Податоци За Производот
  • Преглед На Контроли
  • Преглед На Кориснички Интерфејс
  • Преглед На Производот
  • Содржина На Достава
  • Вклучување/Исклучување
  • Инсталирање На Филтерот
  • Монтажа
  • Промена На Поставката За Режим
  • Разбирање На Светлосниот Прстен За Квалитет На Воздухот
  • Ракување
  • Чистење И Одржување
  • Чистење На Куќиштето На Прочистувачот На Воздухот
  • Чистење На Сензорот За Квалитет На Воздухот
  • Чистење На Филтерот
  • Замена На Филтерот
  • Преместување И Складирање
  • Ресетирање На Филтерот
  • Решавање Проблеми
  • Заштита На Животната Средина И Исфрлање Во Отпад
  • Сервисни Адреси

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 33

Quick Links

Air 6000
bg
Уред за пречистване на въздуха
cs
Čistička vzduchu
da
Luftrenser
de
Luftreiniger
el
Καθαριστής αέρα
en
Air Purifier
es
Limpiador de aire
fr
Purificateur d'air
hr
Pročišćivač zraka
hu
Légtisztító
it
Depuratore aria
mk
Прочистувач на воздух
nl
Luchtreiniger
pl
Oczyszczacz powietrza
pt
Purificador de ar
ro
Purificator de aer
sl
Čistilnik zraka
sq
Air Purifier
sr
Prečišćivač vazduha
sv
Luftrenare
tr
Hava Temizleyici
Ръководство за монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Návod k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Installationsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Installationsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Οδηγίες εγκατάστασης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Installation instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Instrucciones de instalación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Notice d'installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Upute za instalaciju i uporabu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Szerelési útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Istruzioni di installazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Упатства за инсталација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Installatie-instructie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Instrukcja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Manual de Instalação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Instrucțiuni de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Navodila za namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Udhëzimet e instalimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Uputstva za instalaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Installationshandledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Montaj bilgileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch Air 6000

 • Page 1 Air 6000 Уред за пречистване на въздуха Ръководство за монтаж ..........2 Čistička vzduchu...
 • Page 2: Table Of Contents

  • Преди да свържете уреда, проверете дали напрежението, посочено върху уреда, отговаря на напрежението на локалната мрежа. • Уверете се, че захранващият кабел не минава през често използвани зони, за да се предотврати протриване, прегряване и прекъсване. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 3: Данни За Продукта

  • Избягвайте да удряте уреда (особено входа и изхода за въздуха) Общ преглед на продукта с твърди предмети. [Фигура 2 Общ преглед на продукта Air 6000] • Не пъхайте пръстите си или предмети в изхода или входа за Потребителски интерфейс...
 • Page 4: Монтаж

  режим по подразбиране. ▶ Изключете уреда за пречистване на въздуха и извадете щепсела от контакта. ▶ Издърпайте задния капак и го свалете от уреда. ▶ Издърпайте филтъра от уреда. ▶ Почистете повърхността на филтъра с прахосмукачка. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 5: Смяна На Филтъра

  ▶ Докоснете и задръжте бутона за проверка на статуса на филтъра/ нулиране за 3 секунди, за да нулирате брояча за смяна на филтъра. ▶ Измийте ръцете си, след като смените филтъра. Забележка: Не миришете филтъра, тъй като той е събрал замърсители от въздуха. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 6: Отстраняване На Неизправности

  на въздуха не се сменя. Почистете сензора за частици чужди тела. ( Глава 5 "Почистване и Табл. 3 Проблеми и тяхното решение поддръжка"). Ако качеството на въздуха е добро, светлината трябва да е синя през цялото време. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 7: Защита На Околната Среда И Депониране Като

  поверяваме и предаваме данни на външни доставчици на услуги и/ опазване на околната среда се спазват стриктно. или дъщерни дружества на Bosch съгласно § 15 и следв. на За опазването на околната среда използваме най-добрата възможна германския Закон за акционерните дружества. В някои случаи, но...
 • Page 8: Адреси На Сервизите

  BG: За подробна информация относно продукта (технически спецификации, подробно ръководство за потребителя/употреба, инструкции за монтаж и т. нат.) и гаранционна карта, сканирайте QR кода от лявата страна с мобилното Ви устройство или посетете: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 9: Vysvětlení Symbolů A Bezpečnostní Pokyny

  • Zajistěte, aby napájecí kabel nevedl přes frekventovaná místa, předejdete tak poškození, přehřátí a zakopnutí. • V případě poškození napájecího kabelu, nebo jakékoli jiné funkční součásti zařízení, proveďte okamžitou výměnu součásti technikem autorizovaným společností Bosch. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 10: Údaje O Výrobku

  • Zařízení vždy umístěte a používejte na suchém, stabilním, rovném a Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na internetu: www.bosch- vodorovném povrchu. homecomfort.cz. • Ponechejte alespoň 20 cm volného prostoru kolem zařízení a alespoň...
 • Page 11: Instalace

  ▶ Opakovaným stisknutím tlačítka vypněte čističku vzduchu. Poznámka • Pro optimální účinnost čištění vzduchu zavřete dveře a okna místnosti. • Záclony udržujte v dostatečné vzdálenosti od vstupu nebo výstupu vzduchu čističky. • Výchozím nastavením čističky je automatický režim. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 12: Čištění Filtru

  čidlo částic ( kapitola 5 "Čištění Filtr je možné vyměnit ještě před zobrazením varování o končící a údržba"). Pokud je kvalita životnosti filtru. Časovač životnosti filtru je po výměně nutné ručně vzduchu dobrá, světlo bude stále resetovat: svítit modře. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 13: Ochrana Životního Prostředí A Likvidace Odpadu

  Bosch a přenést data k nim. V některých případech, Tab. 6 Problémy a řešení ale pouze je-li zajištěna adekvátní ochrana údajů, mohou být osobní...
 • Page 14: Servisní Adresy

  CS: Veškeré podrobné informace o výrobku (technické specifikace, podrobná uživatelská příručka, podrobný návod k obsluze, návod k montáži atd.) a záruční list naleznete naskenováním QR kódu na levé straně pomocí svého mobilního zařízení, nebo na webové stránce: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 15: Symbolforklaring Og Sikkerhedsanvisninger

  • Hvis strømkablet eller en anden fungerende komponent i apparatet er beskadiget, skal det straks udskiftes af en Bosch-autoriseret tekni- ker. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 16: Oplysninger Om Produktet

  Teknisk dokumentation lokale myndigheders regler og anbefalinger vedrørende håndtering af potentielt inficerede overflader. Produkt oversigt • Brug kun de originale filtre Bosch, der er specielt beregnet til dette [Figur 2 Produkt oversigt Air 6000] apparat. Brug ikke andre filtre. Betjeningspanel •...
 • Page 17: Installation

  [Figur 9 Manuel tilstand Afmontering af bagerste blænddæksel] • I manuel tilstand er det muligt at indstille blæseromdrejningstallet (mellem omdrejningstal 1 og 3). Tryk på knappen for at ændre til det ønskede blæseromdrejningstal. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 18: Udskiftning Af Filteret

  Partikelsensoren er snavset. rende levetid vises og vender derefter tilbage til den forrige skærm. forbliver altid den samme. Rengør partikelsensoren ( kapitel 5 "Rengøring og vedligeholdelse"). Hvis luftkvaliteten er god, skal lyset altid være blåt. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 19: Miljøbeskyttelse Og Bortskaffelse

  De kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at fremmedlegemer ud af kontakte: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ apparatet. ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSK- Tab. 9 Problemer og løsninger LAND. De er til enhver tid berettiget til at modsætte Dem behandlingen af Deres personoplysninger baseret på...
 • Page 20: Adresser Til Produktsupport

  Adresser til produktsupport Adresser til produktsupport DA: For alle detaljerede produktrelaterede oplysninger (tekniske data, detaljeret bruger-/betjeningsvejledning, installationsvejledninger etc.) og garantikort bedes du scanne QR-koden på venstre side med din mobilenhed eller gå til: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 21: Symbolerklärung Und Sicherheitshinweise

  • Vor dem Anschließen des Geräts sicherstellen, dass die auf dem Ge- rät angegebene Spannung der Spannungsversorgung vor Ort ent- spricht. • Um Beschädigungen und ein Überhitzen des Netzkabels zu vermei- den und eine Stolpergefahr auszuschließen, sicherstellen, dass das Netzkabel nicht durch stark frequentierte Bereiche verläuft. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 22: Angaben Zum Produkt

  Behörden zur Handhabung potenziell infektiöser Abfälle Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist im Internet verfüg- entsorgen. bar: www.bosch-homecomfort.de. • Ausschließlich für dieses Gerät vorgesehene Bosch-Originalfilter ver- wenden. Keine anderen Filter benutzen. • Den Filter nicht als Kraftstofffilter oder für ähnliche Zwecke verwen- Lieferumfang den.
 • Page 23: Übersicht Benutzerschnittstelle

  Installation Übersicht Benutzerschnittstelle Ein-/Ausschalten [Bild 4 Übersicht Benutzerschnittstelle Air 6000] ▶ Stecker des Luftreinigers in die Steckdose stecken. ▶ berühren, um den Luftreiniger einzuschalten. Betriebsart (auto, manuell, leise) ▶ Taste erneut drücken, um den Luftreiniger abzuschalten. Gebläsestufe Timer Hinweis Kindersicherung / Reinigen •...
 • Page 24: Reinigen Des Filters

  Einschalten des Geräts wieder angezeigt. [Bild 10 Meldung über notwendigen Filterwechsel] Der Filter kann ausgetauscht werden, bevor die Warnung zum Ablauf der Filterlebensdauer angezeigt wird. Nach dem Filterwechsel muss der Wechselzähler wie folgt zurückgesetzt werden: Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 25: Störungen Beheben

  Die Farbe der Leuchtringanzeige Der Partikelfühler ist verunreinigt. Tab. 12 Probleme und Lösungen bleibt unverändert. Partikelfühler reinigen ( Kapitel 5 "Reinigung und Wartung"). Bei guter Luftqualität sollte die Anzeige dauerhaft blau leuchten. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 26: Umweltschutz Und Entsorgung

  Umweltschäden unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Post- hinaus trägt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natür- fach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.
 • Page 27: Επεξήγηση Συμβόλων Και Υποδείξεις Ασφαλείας

  αναγράφεται στη συσκευή συμφωνεί με την υπάρχουσα τάση ρεύματος. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν διέρχεται από σημεία μεγάλης κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν φθορά, υπερθέρμανση του καλωδίου αλλά και το ενδεχόμενο να παραπατήσει κάποιος. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 28: Στοιχεία Για Το Προϊόν

  εφαρμογή αυτής της σήμανσης. με τη διαχείριση πιθανώς μολυσμένων επιφανειών. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στο διαδίκτυο: • Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια φίλτρα Bosch ειδικά σχεδιασμένα για την www.bosch-homecomfort.gr. παρούσα συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο φίλτρο. • Μην χρησιμοποιείτε το φίλτρο ως καύσιμο ή για άλλους παρόμοιος...
 • Page 29: Επισκόπηση Μονάδας Χειρισμού

  Εγκατάσταση Επισκόπηση μονάδας χειρισμού Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση [Εικόνα 4 Επισκόπηση μονάδας χειρισμού Air 6000] ▶ Τοποθετήστε το φις του καθαριστή αέρα στην πρίζα ρεύματος. ▶ Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τον καθαριστή αέρα. Λειτουργία (αυτόματη, χειροκίνητη, αθόρυβη) ▶ Πιέστε ξανά το κουμπί...
 • Page 30: Καθαρισμός Του Φίλτρου

  κατάστασης φίλτρου για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τον μετρητή αντικατάστασης φίλτρου. ▶ Πλένετε τα χέρια σας μετά την αντικατάσταση του φίλτρου. Σημείωση: Μην μυρίζετε το φίλτρο καθώς έχει συλλέξει τα σωματίδια ρύπανσης του αέρα. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 31: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  Οι διατάξεις της συσκευής μπορούν εύκολα να διαχωριστούν και τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Έτσι μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες τα διάφορα τμήματα και να διατεθούν για ανακύκλωση ή απόρριψη. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 32: Ειδοποίηση Σχετικά Με Την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στην εξής διεύθυνση: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εκ μέρους...
 • Page 33: Explanation Of Symbols And Safety Instructions

  • If the power cord, or any other working component of the appliance is damaged, have it replaced immediately by a Bosch authorized technician. • Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.
 • Page 34: Product Information

  • Do not insert your fingers or objects in the air outlet or the air inlet, to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance. Controls overview • If the appliance is blocked, have it checked immediately by a Bosch [Figure 3 Controls overview] authorized technician.
 • Page 35: Installation

  • In Manual mode, it is possible to set the fan speed (between Speed 1 and Speed 3). Press the button to change to the desired speed. Quiet mode • In Quiet mode, the air purifier operates quietly at a low speed and all the lights are dimmed. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 36: Replacing The Filter

  To check the filter status, press the filter button . The remaining "Cleaning and maintenance"). If lifetime of the filter will be displayed and then returns to the previous the air quality is good, the light screen. should be blue at all times. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 37: Environmental Protection And Disposal

  Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), The quality of our products, their economy and environmental safety are Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY. all of equal importance to us and all environmental protection legislation You have the right to object, on grounds relating to your particular and regulations are strictly observed.
 • Page 38: Service Addresses

  EN: For all detailed product related information (technical specifications, detailed user/operation manual, installation instructions, etc.) and warranty card please scan the QR Code on the left side with your mobile device or visit: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 39: Explicación De Los Símbolos E Indicaciones De Seguridad

  • Asegúrese de que el cable de corriente no atraviesa áreas de mucho tráfico para evitar desgaste, sobrecalentamiento o tropiezos. • Si el cable de corriente o cualquier otro componente del aparato está dañado, encargue su sustitución inmediatamente a un técnico autori- zado Bosch. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 40: Datos Sobre El Producto

  Vista general de interfaz de usuario cidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (incluidos los [Figura 4 Vista general de interfaz de usuario Air 6000] niños) o que no tengan suficiente experiencia ni conocimientos, a no ser que se les haya dado la supervisión o instrucción en cuanto al uso Modo (auto, manual, silencioso) del aparato por una persona responsable por su seguridad.
 • Page 41: Instalación

  • En el modo Auto, la calidad del aire se registra en tiempo real y el apa- Desmontaje de la cubierta trasera] rato ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de [Figura 9 la calidad de aire interior. Desmontaje y limpieza del filtro] Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 42: Sustitución Del Filtro

  útil restante del filtro y a continuación volverá a la pantalla es siempre el mismo. Limpiar la sonda de partículas anterior. ( capítulo 5 "Mantenimiento y limpieza"). La calidad del aire es buena, la luz debería ser azul en todo momento. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 43: Protección Del Medio Ambiente Y Eliminación De Residuos

  Las leyes empresas afiliadas a Bosch. En algunos casos, pero solo si se asegura y los reglamentos para la protección del medio ambiente son respetados una protección de datos adecuada, se podrían transferir datos persona-...
 • Page 44: Direcciones De Servicio

  ES: Para toda la información relacionada con el producto descrito (especificaciones técnicas, manual de usuario/funcionamiento detallados, manual de instalación, etc.) y la tarjeta de la garantía, escanear el código QR del lado izquierdo con su móvil o visitar: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 45: Explication Des Symboles Et Mesures De Sécurité

  à ce que le cordon d’alimentation ne se trouve pas dans des zones à forte circulation. • Si le cordon d’alimentation, ou tout autre composant de l’appareil est endommagé, le faire remplacer immédiatement par un technicien agréé Bosch. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 46: Informations Sur Le Produit

  8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, senso- rielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connais- [Figure 4 Vue d’ensemble du tableau de commande Air 6000] sance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des Mode (auto, Manuel, Silencieux) instructions relatives à...
 • Page 47: Installation

  ▶ Remettre en place le filtre dans l’appareil. ▶ Fixer à nouveau le cache. ▶ Insérer la fiche du purificateur d’air dans la prise de courant. ▶ Appuyer sur le bouton d’alimentation pour allumer l’appareil. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 48: Remplacement Du Filtre

  à l’écran initial. en permanence. [Figure 11 Réinitialisation des messages du filtre] Pour vérifier l’état du filtre, appuyer sur le bouton du filtre . La durée de vie restante du filtre s’affiche, puis revient à l’écran précédent. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 49: Protection De L'environnement Et Recyclage

  été acheté. Des informations complémentaires sont disponibles ici : www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/ Piles Les piles ne doivent pas être recyclées avec les ordures ménagères. Les piles usagées doivent être collectées dans les systèmes de collecte locale. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 50: Déclaration De Protection Des Données

  Déclaration de protection des données transférer à des prestataires de service externes et/ou à des entreprises affiliées à Bosch. Dans certains cas, mais uniquement si une protection Nous, [FR] elm.leblanc S.A.S., 124-126 rue de Sta- des données appropriée est assurée, les données à caractère personnel lingrad, 93711 Drancy Cedex, France, [BE] Bosch peuvent être transférées à...
 • Page 51: Objašnjenje Simbola I Upute Za Siguran Rad

  Bosch. • Nemojte upotrebljavati uređaj ako su utikač, kabel za napajanje ili sam uređaj oštećeni. • Upravljanje uređajem, čišćenje i održavanje uređaja trebaju obavljati odrasle osobe. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 52: Podaci O Proizvodu

  • Nemojte stavljati prste ili predmete u izlaz ili uzlaz za zrak kako biste spriječili fizičku ozljedu ili kvar uređaja. Pregled upravljačkih funkcija • Ako je uređaj blokiran, neka ga odmah provjeri ovlašteni Bosch [Slika 3 Pregled upravljačkih funkcija] serviser.
 • Page 53: Rukovanje

  • U tihom načinu rada, pročišćivač zraka radi tiho na maloj brzini i sva Uklanjanje i čišćenje filtra] su svjetla prigušena. Način rada Tajmer • U načinu rada Tajmer moguće je postaviti brojač vremena (između 1 i 12 sati) za isključivanje uređaja. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 54: Zamjena Filtra

  [Slika 11 Ponovno postavljanje poruka filtra] zraka dobra, svjetlo bi uvijek trebalo biti plavo. Da biste provjerili status filtra, pritisnite gumb za filtar . Prikazat će se preostali rok trajanja filtra, a zatim će se vratiti na prethodni zaslon. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 55: Zaštita Okoliša I Zbrinjavanje U Otpad

  Više informacija pruža se na upit. Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na adresi: Data Protection Officer, Information Security Zaštita okoliša i zbrinjavanje u otpad and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Zaštita okoliša je osnovno načelo poslovanja tvrtke Bosch Gruppe. Stuttgart, NJEMAČKA.
 • Page 56: Adrese Servisa

  HR: Za sve detaljne informacije vezane za proizvod (tehničke specifikacije, detaljne upute za uporabu / korisnički priručnik, upute za instalaciju itd.) i jamstvenu karticu skenirajte QR kôd s lijeve strane s pomoću mobilnog uređaja ili posjetite: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 57: Szimbólumok Magyarázata És Biztonsági Tudnivalók

  • A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken jelölt feszültség azonos-e a helyi hálózati feszültséggel. • Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozóvezeték nem forgalmas helyen fut, ezzel megelőzve a vezeték megtörését, túlmelegedését, illetve az abban való elesést. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 58: Termékre Vonatkozó Adatok

  A termékre vonatkozó adatok • Amennyiben a csatlakozóvezeték vagy a készülék bármely más • A készüléket lakossági beltéri, normál üzemi körülmények közötti alkatrésze sérült, cseréltesse ki azt azonnal egy Bosch által regisztrált használatra tervezték. szerelővel. • Ne használja a készüléket nyirkos, magas páratartalmú vagy •...
 • Page 59: Szerelés

  érzékeli, és automatikusan, a környező levegőminőségnek A szűrő eltávolítása és tisztítása] megfelelően állítja be a ventilátor sebességét. Kézi üzemmód • Kézi üzemmódban a ventilátor sebessége kézzel beállítható (3 sebesség közül lehet választani). A gomb megnyomásával állíthatja be a ventilátor sebsségét. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 60: A Szűrő Cseréje

  Tisztítsa meg a A hátralévő élettartam megjelenik a kijelzőn, majd visszatér a részecskeérzékelőt (. fejezet 5 kezdőképernyőre. "Tisztítás és karbantartás"). Amennyiben a levegő minősége jó, a fénynek folyamatosan kék színűnek kell lennie. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 61: Környezetvédelem És Megsemmisítés

  A következő címen léphet kapcsolatba az adatvédelmi rendszereknek, amelyek optimális újrafelhasználást biztosítanak. tisztviselővel: Adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság és Minden általunk használt csomagolóanyag környezetbarát és adatvédelem (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postafiók 30 02 20, 70442 újrahasznosítható. Stuttgart, NÉMETORSZÁG. Régi készülék Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatainak...
 • Page 62: Szerviz Címei

  HU: A termékkel kapcsolatos összes részletes információért (műszaki adatok, részletes felhasználói/kezelési útmutató, szerelési útmutató stb.) és a garanciajeg- yért kérjük, szkennelje be mobileszközével a bal oldalon található QR-kódot, vagy látogasson el a következő oldalra: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 63: Significato Dei Simboli E Avvertenze Di Sicurezza

  • Prima di collegare l'apparecchio, controllare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di alimentazione locale. • Assicurarsi che il cavo di alimentazione non attraversi aree molto fre- quentate, per evitare che si sfilacci o surriscaldi e che sia causa di inciampo. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 64: Descrizione Del Prodotto

  Volume di fornitura • Utilizzare esclusivamente gli appositi filtri originali Bosch per questo [Figura 1 Volume di fornitura Air 6000] apparecchio. Non utilizzare altri tipi di filtri. Depuratore aria •...
 • Page 65: Installazione

  ▶ Inserire la spina del depuratore aria nella presa di corrente. ▶ Toccare il tasto di accensione per accendere l'apparecchio. ▶ Toccare il tasto di controllo/reset dello stato del filtro ▶ Lavarsi le mani dopo aver pulito il filtro. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 66: Sostituzione Del Filtro

  è buona, la luce deve Per controllare lo stato del filtro, premere il tasto del filtro . Sullo essere sempre blu. schermo appare la durata residua del filtro, e subito dopo riappare la schermata precedente. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 67: Protezione Ambientale E Smaltimento

  Bosch . trasferire dati a fornitori di servizi esterni e/o aziende affiliate a Bosch. La qualità dei prodotti, il risparmio e la tutela dell'ambiente sono per noi Talvolta, ma soltanto con adeguata garanzia di tutela, i dati personali obiettivi di pari importanza.
 • Page 68: Indirizzi Assistenza

  IT: Per leggere tutte le informazioni dettagliate sul prodotto (specifiche tecniche, istruzioni per l'uso, istruzioni di installazione) e il certificato di garanzia, scansionare il codice QR a sinistra con un dispositivo mobile o visitare: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 69: Објаснување На Симболите И Безбедносни Напомени

  • Пред да го поврзете уредот, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалното напојување. • Погрижете се кабелот за струја да не е спроведен во област каде што премногу се поминува за да се спречи абење, прегревање и спрепнување. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 70: Податоци За Производот

  физички, сетилни или ментални способности (вклучително деца) или лица коишто немаат искуство и познавања, освен ако се под [Слика 4 Преглед на кориснички интерфејс Air 6000] надзор или добиваат упатства во врска со употребата на апаратот Режим (автоматски, рачен, тивок) од...
 • Page 71: Монтажа

  ▶ Повлечете го задниот капак и отстранете го од апаратот. ▶ Извлечете го филтерот од апаратот. ▶ Исчистете ја површината на филтерот со правосмукалка. ▶ Вметнете го филтерот назад во апаратот. ▶ Вратете го капакот. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 72: Замена На Филтерот

  работниот век како предупредување. Бројачот на филтерот треба да се ресетира рачно по замената: ▶ Допрете го копчето за напојување за да го исклучите апаратот и исклучете го од штекер. ▶ Вметнете го утикачот во штекер. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 73: Решавање Проблеми

  Бојата на светлото за квалитет на Сензорот за честички е валкан. воздухот секогаш останува иста. Исчистете го сензорот за честички ( поглавје 5 "Чистење и одржување"). Ако квалитетот на воздухот е добар, светлото треба да биде сино цело време. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 74: Заштита На Животната Средина И Исфрлање Во Отпад

  EN: For all detailed product related information (technical specifications, detailed user/operation manual, installation instructions, etc.) and warranty card please scan the QR Code on the left side with your mobile device or visit: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 75: Toelichting Bij De Symbolen En Veiligheidsinstructies

  • Controleer of de spanning zoals gespecificeerd op het toestel over- eenkomt met de lokale voedingsspanning voordat het toestel wordt aangesloten. • Waarborg dat de voedingskabel niet over druk begaande routes ver- loopt om schade, oververhitting en struikelen te voorkomen. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 76: Productinformatie

  • Wanneer de voedingskabel of een andere component van het toestel • Het toestel verwijdert niet koolstofmonoxide (CO) of radon (Rn). Het beschadigd is, laat dit dan direct vervangen door een Bosch-geauto- mag niet worden gebruikt voor het verwijderen van gevaarlijke chemi- riseerde technicus.
 • Page 77: Installatie

  Verwijderen en reinigen van het filter] omgevingsluchtkwaliteit. Handbediening • In de handbedieningsmodus is het mogelijk het ventilatortoerental in te stellen (tussen toerental 1 en toerental 3). Druk op de knop het gewenster toerental in te stellen. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 78: Vervangen Van Het Filter

  . De resteren- hetzelfde. ( hoofdstuk 5 "Reiniging en de levensduur van het filter wordt getoond en daarna wordt terugge- onderhoud"). Wanneer de keerd naar het voorgaande scherm. luchtkwaliteit goed is, moet de lamp altijd blauw branden. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 79: Milieubescherming En Afvalverwerking

  Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch Groep. onze Data Protection Officer onder: Data Protection Officer, Information Productkwaliteit, economische rendabiliteit en milieubescherming zijn Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, gelijkwaardige doelen voor ons. Milieuwet- en regelgeving worden strikt 70442 Stuttgart, DUITSLAND.
 • Page 80: Service-Adressen

  Service-adressen Service-adressen NL: Voor alle gedetailleerde productinformatie (technische specificaties, gedetaille- erde gebruiks-/bedieningsinstructie, installatie-instructies enz.) en de garantiekaart kunt u de QR-code links scannen met uw mobiele apparaat of gaat u naar: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 81: Objaśnienie Symboli I Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  • W pobliżu urządzenia nie należy rozpylać żadnych materiałów łatwopalnych, takich jak środki owadobójcze, alkohol lub substancje zapachowe. Ostrzeżenie • Przed podłączeniem urządzenia sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce urządzenia odpowiada lokalnemu napięciu zasilania. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 82: Informacje O Produkcie

  CE na produkcie. powierzchniami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest w internecie: • Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów Bosch przeznaczonych www.bosch-homecomfort.pl. specjalnie do tego urządzenia. Nie należy używać żadnych innych filtrów.
 • Page 83: Interfejs Użytkownika - Opis Ogólny

  Instalacja Interfejs użytkownika — opis ogólny Włączanie/wyłączanie [Rysunek 4 Interfejs użytkownika — opis ogólny Air 6000] ▶ Podłącz wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego. ▶ Dotknij przycisku , aby włączyć oczyszczacz powietrza. Tryb (auto, ręczny, cichy) ▶ Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć...
 • Page 84: Czyszczenie Filtra

  ▶ Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk sprawdzania/ resetowania stanu filtra , aby zresetować licznik wymiany filtra. ▶ Umyj ręce po wymianie filtra. Uwaga: Nie należy wąchać filtra, ponieważ zawiera on zanieczyszczenia z powietrza. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 85: Usuwanie Usterek

  Kolor kontrolki jakości powietrza Czujnik cząstek stałych jest pozostaje zawsze taki sam. zanieczyszczony. Oczyść czujnik cząstek stałych ( rozdział 5 "Czyszczenie i konserwacja"). Jeśli jakość powietrza jest dobra, kontrolka powinna świecić na niebiesko przez cały czas. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 86: Ochrona Środowiska I Utylizacja

  Opakowania Informacja o ochronie danych osobowych Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowań, My, Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02- działających w poszczególnych krajach, które gwarantują optymalny 231 Warszawa, Polska, przetwarzamy informacje o recykling.
 • Page 87: Esclarecimento Dos Símbolos E Indicações De Segurança

  • Certifique-se de que o cabo de alimentação não passa por áreas de circulação ou em contacto com outras superficies para evitar des- gaste, sobreaquecimento e devido ao perigo de tropeçar. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 88: Informações Sobre O Produto

  [Figura 1 Equipamento fornecido Air 6000] superfícies potencialmente infetadas. Purificador de ar • Utilize apenas os filtros Bosch originais especificamente destinados Documentação técnica a este aparelho. Não utilize qualquer outro tipo de filtro. • Não utilize o filtro como combustível ou para fins semelhantes. A Vista geral do produto combustão do filtro pode causar perigo humano irreversível e/ou pôr...
 • Page 89: Instalação

  ▶ Puxe a tampa traseira e retire-a do aparelho. ▶ Puxe o filtro do aparelho. ▶ Utilize um aspirador para aspirar a superfície do filtro. ▶ Introduza o filtro novamente no aparelho. ▶ Volte a colocar a tampa. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 90: Substituir O Filtro

  útil do filtro. O display comuta entre mensa- azul. gens em sequência e depois volta ao original. [Figura 11 Reiniciar as mensagens do filtro] Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 91: Proteção Ambiental E Eliminação

  ção, alojamento de dados e serviços de linhas diretas, podemos solicitar e transferir dados a fornecedores de serviços externos e/ou empresas filiais da Bosch. Em alguns casos, mas apenas se for garantida a proteção Proteção ambiental e eliminação adequada dos dados, os dados pessoais poderão ser transferidos para destinatários localizados fora do Espaço Económico Europeu.
 • Page 92: Endereços Do Serviço

  PT: Para obter todas as informações detalhadas relacionadas com o produto (especificações técnicas, manual detalhado do utilizador/de operação, instruções de instalação, etc.) e o cartão de garantia, digitalize o código QR no lado esquerdo com o seu dispositivo móvel ou visite: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 93: Explicarea Simbolurilor Şi Instrucţiuni De Siguranţă

  • Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii locale de alimentare înainte de a conecta aparatul. • Asigurați-vă că niciun cablu de alimentare nu trece prin zonele cu trafic intens pentru a preveni uzura, supraîncălzirea și împiedicarea de acesta. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 94: Date Despre Produs

  Textul complet al declarației de conformitate este disponibil pe Internet: urmați sfaturile autorităților locale de sănătate pentru manipularea www.bosch-homecomfort.ro. suprafețelor potențial infectate. • Utilizați doar filtrele originale Bosch special destinate acestui aparat. Pachet de livrare Nu utilizați alte filtre. [Figura 1 Pachet de livrare Air 6000] •...
 • Page 95: Instalare

  în funcție de [Figura 9 calitatea aerului ambiant. Scoaterea și curățarea filtrului] Mod manual • În modul manual, puteți seta turația ventilatorului (între Turație 1 și Turație 3). Apăsați butonul pentru a trece la turația dorită. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 96: Înlocuirea Filtrului

  și apoi se revine la ecranul anterior. aceeași. ( Capitolul 5 "Curățare și întreținere"). În cazul în care calitatea aerului este bună, lumina ar trebui să fie albastră în permanență. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 97: Protecţia Mediului Şi Eliminarea Ca Deşeu

  Legile și prescripțiile privind protecția adresa: Ofiţer Responsabil cu Protecţia Datelor, Confidențialitatea și mediului sunt respectate în mod riguros. Securitatea Informației (C/ISP), Robert Bosch GmbH, cod poștal 30 02 Pentru a proteja mediul, utilizăm cele mai bune tehnologii și materiale 20, 70442 Stuttgart, GERMANIA.
 • Page 98: Adrese Service

  RO: Pentru toate informațiile detaliate referitoare la produs (specificații tehnice, manual de utilizare/instrucțiuni de utilizare detaliate, instrucțiuni de instalare, etc) și cardul de garanție, vă rugăm să scanați codul QR din partea stângă cu dispozitivul dumneavoastră mobil sau să vizitați: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 99: Razlaga Simbolov In Varnostna Opozorila

  • Pazite, da napajalni kabel ne bo položen v področju z veliko prehajanja, da preprečite poškodbe in pregrevanje kabla in spotikanje. • Če je napajalni kabel ali katera druga delovna komponenta naprave poškodovana, naj dele nemudoma zamenja pooblaščeni servisni tehnik podjetja Bosch. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 100: Podatki O Izdelku

  Pregled sestavnih delov izdelka potencialno kužnimi površinami. [Slika 2 Pregled sestavnih delov izdelka Air 6000] • Uporabljajte samo originalne filtre Bosch, namenjene za to napravo. Uporabniški vmesnik Ne uporabljajte nobenih drugih filtrov. Ohišje •...
 • Page 101: Upravljanje

  Čistilnik zraka je opremljen s kazalnikom menjave filtra , ki zagotavlja, da bo filter za čiščenje zraka med delovanjem čistilnika zraka v optimalnem stanju. Filter zamenjajte takoj, ko bo možno. OPOZORILO Filtra ni mogoče oprati ali ga znova uporabiti. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 102: Ponastavitev Filtra

  ▶ Preden shranite napravo, počakajte, da se vsi deli posušijo. ▶ Zavijte filter v nepredušen plastični ovoj. ▶ Čistilnik zraka in filter hranite na hladnem, suhem mestu. ▶ Po rokovanju s filtrom si umijte roke. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 103: Varovanje Okolja In Odstranjevanje

  Tab. 51 Težave in rešitve gostovanje telefonske storitve, imamo pravico podatke posredovati zunanjim ponudnikom storitev in/ali podjetjem, pridruženim skupini Bosch. V nekaterih primerih - vendar le, če je zagotovljena ustrezna Varovanje okolja in odstranjevanje zaščita podatkov - lahko osebne podatke prenesemo prejemnikom, ki se Varstvo okolja je temeljno načelo delovanja skupine Bosch.
 • Page 104: Naslovi Za Servis

  SL: Za podrobne informacije o proizvodu (tehnične specifikacije, podroben uporabniški priročnik/navodila za uporabo, navodila za namestitev itd.) in garancijs- ko kartico s pomočjo svoje mobilne naprave skenirajte kodo QR na levi strani ali obiščite: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 105 • Sigurohuni që kordoni i rrymës të mos kalojë nëpër zona me shumë qarkullim për të parandaluar prishjen, mbinxehjen dhe fikjen. • Nëse kordoni i rrymës ose ndonjë pjesë tjetër e punës e pajisjes është dëmtuar, të ndërrohet menjëherë nga një teknik i autorizuar i Bosch. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 106: Të Dhëna Për Produktin

  Dokumentacioni teknik sipërfaqeve potencialisht të infektuara. • Përdorni vetëm filtrat origjinalë Bosch të synuar posaçërisht për këtë Përmbledhje për produktin pajisje. Mos përdorni filtra të tjerë. [Figura 2 Përmbledhje për produktin Air 6000] •...
 • Page 107: Instalimi

  Heqja e kapakut të pasmë] [Figura 9 Modaliteti manual Heqja dhe pastrimi i filtrit] • Në modalitetin manual, keni mundësinë të vendosni shpejtësinë e ventilatorit (midis shpejtësive 1 dhe 3). Shtypni butonin për të kaluar në shpejtësinë e dëshiruar. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 108: Zëvendësimi I Filtrit

  Jetëgjatësia e mbetur e filtrit do të shfaqet dhe më pas do të kthehet në ( kapitulli 5 "Pastrimi dhe ekranin e mëparshëm. mirëmbajtja"). Nëse cilësia e ajrit është e mirë, drita duhet të jetë gjithmonë e kaltër. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 109: Mbrojtja E Ambientit Dhe Hedhja

  Mbrojtja e ambientit dhe hedhja përdorura duhen hedhur në sistemet lokale të grumbullimit. Mbrojtja e ambientit është një parim i korporatës së grupit Bosch. Cilësia e produkteve, kursimi dhe mbrojtja e ambientit janë për ne objektive të të njëjtit nivel. Ligjet dhe rregulloret në lidhje me mbrojtjen e Adresat e shërbimit...
 • Page 110: Tumačenje Simbola I Sigurnosna Uputstva

  • Postarajte se da strujni kabl ne prolazi preko oblasti preko kojih se često prolazi kako bi se sprečilo habanje, pregrevanje i saplitanje. • Ako dođe do oštećenja strujnog kabla, ili bilo koje druge radne komponente uređaja, odmah zatražite zamenu od strane ovlašćenog Bosch tehničara. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 111: Podaci O Proizvodu

  • Nemojte umetati prste ili predmete u izlaz ili ulaz vazduha da biste Pregled upravljačkih elemenata sprečili fizičku povredu ili kvar uređaja. • Ako je uređaj blokiran, odmah zatražite da ga proveri ovlašćeni Bosch [Slika 3 Pregled upravljačkih elemenata] tehničar.
 • Page 112: Rukovanje

  Zamenite filter što je pre moguće. PAŻNJA Filter ne može da se pere ili da se koristi više puta. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 113: Resetovanje Filtera

  ▶ Ostavite sve delove da se osuše na vazduhu pre skladištenja. ▶ Zamotajte filter u nepropusne plastične kese. ▶ Čuvajte prečišćivač vazduha i filter na hladnom i suvom mestu. ▶ Operite ruke nakon rukovanja filterom. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 114: Zaštita Životne Okoline I Odlaganje Otpada

  Opšte uredbe o zaštiti podataka). Možemo angažovati eksterne uređaj naopako da biste izbacili dobavljače usluga i/ili kompanije povezane sa Bosch i prenositi im strane predmete iz uređaja. podatke za pružanje usluga, kao što su usluge prodaje i marketinga, tab.
 • Page 115: Adrese Servisa

  SR: Za sve detaljne informacije u vezi sa proizvodom (tehničke specifikacije, detaljno korisničko uputstvo / uputstvo za upotrebu, uputstva za instalaciju itd.) i garantni list, skenirajte QR kôd sa leve strane svojim mobilnim uređajem ili posetite: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 116: Symbolförklaring Och Säkerhetsanvisningar

  överhettas, eller att personer snubblar på sladden. • Om strömsladden eller någon annan arbetskomponent på apparaten är skadad ska den omedelbart bytas ut av en auktoriserad Bosch-tek- niker. • Använd inte apparaten om kontakten, strömsladden eller själva appa- raten är skadad.
 • Page 117: Produktdata

  Reglercentralen terade ytor. Hölje • Använd endast originalfiltren från Bosch som är särskilt avsedda för Luftkvalitetssensor den här apparaten. Använd inga andra filter. Filter • Använd inte filtret som bränsle eller för liknande ändamål. Förbrän- Bakre lock ning av filtret kan orsaka bestående fara för människor och/eller ris-...
 • Page 118: Användning

  Använd mask och handskar när du rengör filterytan och/eller byter ut fil- tret. Luftrenaren är försedd med en filterbytesindikator för att säkerställa att luftrenarfiltret är i optimalt skick när luftrenaren används. Byt ut filtret så snart som möjligt. ANVISNING Filtret kan inte tvättas eller återanvändas. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 119: Återställa Filtret

  "Rengöring och underhåll", sida 118). ▶ Lufta alla delar före förvaring. ▶ Linda in filtret i lufttäta plastskydd. ▶ Förvara luftrenaren och filtret på en sval, torr plats. ▶ Tvätta händerna efter att du har hanterat filtret. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 120: Miljöskydd Och Avfallshantering

  överföra data till externa tjänsteleverantörer och/eller Tab. 60 Problem och lösningar Bosch-anknutna företag. I vissa fall, men bara om tillräckligt dataskydd kan garanteras, kan persondata överföras till mottagare belägna utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information kan Miljöskydd och avfallshantering...
 • Page 121: Serviceadresser

  Serviceadresser Serviceadresser SV: För att visa detaljerad produktrelaterad information (tekniska specifikationer, detaljerad användar-/drifthandbok, installatörshandledning osv.) och garantikort, skanna QR-koden på den vänstra sidan med din mobila enhet eller besök: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. 0010049042-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 122 ısınmasını ve düşmesini önleyin. • Güç kablosu veya cihazın başka herhangi bir çalışan bileşeni hasar görürse hemen Bosch yetkili bir teknisyen kanalıyla değiştirin. • Fiş, güç kablosu veya cihazın kendisi hasarlıysa cihazı kullanmayın. • Cihazın işletimini, temizliğini ve bakımını yetişkinler yapmalıdır.
 • Page 123: Ürün İle İlgili Bilgiler

  Teslimat kapsamı işlem konusunda yerel sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uyun. [Şekil 1 Teslimat kapsamı Air 6000] • Yalnızca orijinal, özel olarak bu cihaz için yapılmış Bosch filtreleri Hava temizleyici kullanın. Başka filtre kullanmayın. Teknik dokümantasyon •...
 • Page 124: Kullanım

  Hava temizleyici dış gövdesinin içini ve dışını düzenli temizleyerek toz DİKKAT birikmesini önleyin. Filtreyi değiştirmeden önce hava temizleyiciyi mutlaka kapatın ve fişini ▶ Yüzeyi nemli bir bezle silin. prizden çekin ▶ Hava temizleyicinin içini/dışını ve hava çıkışını yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 125: Filtrenin Yeniden Ayarlanması

  ( Bölüm 5 "Temizlik ve bakım", Sayfa 124). ▶ Saklama yerine almadan önce tüm parçaların havada kurumasını bekleyin. ▶ Filtreyi hava geçirmez plastik muhafazalarla sarın. ▶ Hava temizleyiciyi ve filtreyi serin, kuru bir yerde saklayın. ▶ Filtreyi elledikten sonra ellerinizi yıkayın. Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 126: Çevre Koruması Ve Imha

  Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi için bkz: Çevre koruması ve imha www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/ Çevre koruması, Bosch Grubu'nun temel bir şirket prensibidir. Piller Ürünlerin kalitesi, ekonomiklilik ve çevre koruması, bizler için aynı önem Piller evsel atık çöpüne atılmamalıdır. Kullanılmış piller, yerel toplama seviyesindedir.
 • Page 127 Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüge konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmistir. Bu garanti belgesinin geçerli olabilmesi için asagıdaki alanların satıcı firma ve devreye almayı gerçeklestiren servis yetkilisi tarafından doldurularak imzalanmıs ve kaselenmis olması gerekmektedir. Air 6000 – 6721848696 (2022/02)
 • Page 128 Garanti Belgesi Imalatçı veya Ithalatçı Firmanın Ünvanı: BOSCH TERMOTEKNIK ISITMA VE KLIMA SANAYI Telefonu: (0216) 432 08 00 TICARET ANONIM SIRKETI Telefaksı: (0216) 432 09 86 Merkez Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa Çagrı Merkezi: 444 9 474 Irtibat Adresi: Aydınevler Mahallesi Inönü Caddesi No:20 Web Sitesi: www.bosch-climate.com.tr...
 • Page 129 Garanti Belgesi Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Merkez: Organize Sanayi Bölgesi - 45030 Manisa Irtibat Adresi: Aydınevler Mahallesi Inönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofıs Park A Blok 34854 Maltepe/Istanbul Tel: (0216) 432 0 800 Faks: (0216) 432 0 986 Isı...
 • Page 130 Servis adresleri 0010043088-001 0010043089-001 0010043087-001 0010043090-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 131 Servis adresleri 0010043091-001 0010043092-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 132 Servis adresleri 0010043094-001 0010043093-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 133 Servis adresleri 0010043305-001 0010043095-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 134 Servis adresleri 0010043306-001 Air 6000 – 6721848696 (2023/07)
 • Page 136 Bosch Thermotechnik GmbH Junkersstrasse 20-24 73249 Wernau, Germany www.bosch-homecomfortgroup.com...

Table of Contents