Bosch Air 4000 Installation Instructions Manual

Bosch Air 4000 Installation Instructions Manual

Hide thumbs Also See for Air 4000:
Table of Contents
 • Български

  • Table of Contents
  • Указания За Безопасност
  • Обяснение На Символите И Указания За Безопасност
  • Обяснение На Символите
  • Данни За Продукта
  • Обхват На Доставката
  • Общ Преглед На Продукта
  • Преглед На Уредите За Управление
  • Преглед На Потребителския Интерфейс
  • Монтаж
  • Инсталиране На Филтъра
  • Промяна На Настройката На Режима
  • Включване/Изключване
  • Разчитане На Светлинния Пръстен За Качеството На Въздуха
  • Обслужване
  • Почистване И Поддръжка
  • Почистване На Корпуса На Уреда За Пречистване На Въздуха
  • Почистване На Сензора За Частици
  • Почистване На Филтъра
  • Смяна На Филтъра
  • Нулиране На Филтъра
  • Преместване И Съхранение
  • Отстраняване На Неизправности
  • Защита На Околната Среда И Депониране Като
  • Отпадък
  • Политика За Защита На Данните
  • Service Addresses
 • Čeština

  • Bezpečnostní Pokyny
  • Použité Symboly
  • Vysvětlení Symbolů a Bezpečnostní Pokyny
  • Rozsah Dodávky
  • Údaje O Výrobku
  • Popis Ovládacích Prvků
  • Přehled Výrobku
  • Instalace
  • Instalace Filtru
  • Popis Displeje
  • Obsluha
  • Porozumění Světelnému Prstenci Pro Signalizaci Kvality Vzduchu
  • Zapnutí/Vypnutí
  • Změna Nastavení Režimu
  • ČIštění a Údržba
  • ČIštění Filtru
  • ČIštění Těla Čističky Vzduchu
  • ČIštění Čidla Částic
  • Resetování Filtru
  • VýMěna Filtru
  • Odstraňování Poruch
  • Přenášení a Skladování
  • Informace O Ochraně Osobních Údajů
  • Ochrana Životního Prostředí a Likvidace Odpadu
  • Service Addresses
 • Dansk

  • Sikkerhedshenvisninger
  • Symbolforklaring
  • Symbolforklaring Og Sikkerhedsanvisninger
  • Leveringsomfang
  • Oplysninger Om Produktet
  • Oversigt over Regulatorer
  • Produkt Oversigt
  • Installation
  • Montering Af Filteret
  • Oversigt over Betjeningspanel
  • Betjening
  • Forklaring Af Lysringen for Luftkvalitet
  • Tænd/Sluk
  • Ændring Af Tilstandsindstillingen
  • Rengøring Af Filtret
  • Rengøring Af Kabinettet Og Luftrensningsfiltret
  • Rengøring Af Partikelsensoren
  • Rengøring Og Vedligeholdelse
  • Nulstilling Af Filteret
  • Udskiftning Af Filteret
  • Afhjælpning Af Fejl
  • Flytning Og Opbevaring
  • Bemærkning Om Databeskyttelse
  • Miljøbeskyttelse Og Bortskaffelse
  • Service Addresses
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweis
  • Symbolerklärung
  • Symbolerklärung und Sicherheitshinweise
  • Angaben zum Produkt
  • Lieferumfang
  • Produktübersicht
  • Übersicht über die Bedienelemente
  • Filtermontage
  • Installation
  • Übersicht Benutzerschnittstelle
  • Bedienung
  • Ein-/Ausschalten
  • Erklärung der Leuchtringanzeige für die Luftqualität
  • Ändern der Modus-Einstellung
  • Reinigen des Filters
  • Reinigen des Luftreinigergehäuses
  • Reinigen des Partikelfühlers
  • Reinigung und Wartung
  • Austauschen des Filters
  • Rücksetzen des Filters
  • Störungen Beheben
  • Transport und Lagerung
  • Datenschutzhinweise
  • Service Addresses
  • Umweltschutz und Entsorgung
 • Español

  • Explicación de Los Símbolos
  • Explicación de Los Símbolos E Indicaciones de Seguridad
  • Indicaciones de Seguridad
  • Datos sobre el Producto
  • Volumen del Suministro
  • Vista General de Controles
  • Vista General del Producto
  • Instalación
  • Instalación de Filtro
  • Vista General de Interfaz de Usuario
  • Activación ON/OFF
  • Cambio de Ajuste de Modo
  • Conocimiento del Anillo de Luz de Calidad de Aire
  • Funcionamiento
  • Limpieza de la Carcasa del Limpiador de Aire
  • Limpieza de la Sonda de Partículas
  • Limpieza del Filtro
  • Mantenimiento y Limpieza
  • Reajuste del Filtro
  • Sustitución del Filtro
  • Desplazamiento y Almacenamiento
  • Subsanación de las Averías
  • Aviso de Protección de Datos
  • Protección del Medio Ambiente y Eliminación de
  • Residuos
  • Service Addresses
 • Français

  • Consignes de Sécurité
  • Explication des Symboles et Mesures de Sécurité
  • Explications des Symboles
  • Contenu de la Livraison
  • Informations Sur le Produit
  • Vue D'ensemble des Commandes
  • Vue D'ensemble du Produit
  • Installation
  • Installation du Filtre
  • Vue D'ensemble du Tableau de Commande
  • Interrupteur ON/OFF
  • Modification du Réglage du Mode
  • Présentation du Cercle Lumineux Relatif à la Qualité de L'air
  • Utilisation
  • Nettoyage du Boîtier du Purificateur D'air
  • Nettoyage du Capteur de Particules
  • Nettoyage du Filtre
  • Nettoyage et Maintenance
  • Remplacement du Filtre
  • Réinitialisation du Filtre
  • Déplacement et Stockage
  • Élimination des Défauts
  • Déclaration de Protection des Données
  • Protection de L'environnement et Recyclage
  • Service Addresses
 • Hrvatski

  • Objašnjenje Simbola
  • Objašnjenje Simbola I Upute Za Siguran Rad
  • Sigurnosne Upute
  • Opseg Isporuke
  • Podaci O Proizvodu
  • Pregled Proizvoda
  • Pregled Upravljačkih Funkcija
  • Instalacija
  • Postavljanje Filtra
  • Pregled Korisničkog Sučelja
  • Promjena Postavki Načina Rada
  • Razumijevanje Svjetlosnog Prstena Kvalitete Zraka
  • Rukovanje
  • Uključivanje/Isključivanje
  • ČIšćenje Filtra
  • ČIšćenje I Održavanje
  • ČIšćenje KućIšta PročIšćivača Zraka
  • ČIšćenje Osjetnika Za Čestice Prašine
  • Ponovno Postavljanje Filtra
  • Zamjena Filtra
  • Premještanje I Pohrana
  • Uklanjanje Smetnji
  • Napomena O Zaštiti Podataka
  • Service Addresses
  • Zaštita Okoliša I Zbrinjavanje U Otpad
 • Italiano

  • Avvertenze DI Sicurezza
  • Significato Dei Simboli
  • Significato Dei Simboli E Avvertenze DI Sicurezza
  • Descrizione del Prodotto
  • Volume DI Fornitura
  • Panoramica Degli Elementi DI Comando
  • Panoramica Sul Prodotto
  • Installazione
  • Installazione del Filtro
  • Panoramica del Pannello DI Comando
  • Accensione E Spegnimento
  • Impostazione DI un Altro Tipo DI Funzionamento
  • Significato Dell'anello Luminoso Della Qualità Dell'aria
  • Utilizzo
  • Pulizia del Filtro
  • Pulizia del Sensore DI Particolato
  • Pulizia Dell'involucro del Depuratore Aria
  • Pulizia E Manutenzione
  • Reset del Filtro
  • Sostituzione del Filtro
  • Eliminazione Delle Disfunzioni
  • Spostamento E Stoccaggio
  • Informativa Sulla Protezione Dei Dati
  • Protezione Ambientale E Smaltimento
  • Service Addresses
 • Dutch

  • Toelichting Bij de Symbolen en Veiligheidsinstructies
  • Toelichting Op de Symbolen
  • Veiligheidsinstructies
  • Leveringsomvang
  • Productinformatie
  • Overzicht Bediening
  • Productoverzicht
  • Bedieningspaneel Overzicht
  • Installatie
  • Installatie Van Het Filter
  • AAN/UIT-Schakelen
  • Bediening
  • Begrijpen Van de Luchtkwaliteitslichtring
  • Veranderen Van de Modusinstelling
  • Reinig de Behuizing Van de Luchtreiniger
  • Reinigen Van de Deeltjessensor
  • Reinigen Van Het Filter
  • Reiniging en Onderhoud
  • Resetten Van Het Filter
  • Vervangen Van Het Filter
  • Storingen Verhelpen
  • Transport en Opslag
  • Informatie Inzake Gegevensbescherming
  • Milieubescherming en Afvalverwerking
  • Service Addresses
 • Polski

  • Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa
  • Objaśnienie Symboli
  • Objaśnienie Symboli I Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa
  • Informacje O Produkcie
  • Zakres Elementów
  • Elementy Sterujące - Opis Ogólny
  • PrzegląD Produktu
  • Instalacja
  • Interfejs Użytkownika - Opis Ogólny
  • Montaż Filtra
  • Jak Działa Pierścień Świetlny JakośCI Powietrza
  • Obsługa
  • Włączanie/Wyłączanie
  • Zmiana Ustawień Trybu Pracy
  • Czyszczenie Czujnika Cząstek Stałych
  • Czyszczenie Filtra
  • Czyszczenie I Konserwacja
  • Czyszczenie Obudowy Oczyszczacza Powietrza
  • Resetowanie Filtra
  • Wymiana Filtra
  • Przenoszenie I Przechowywanie
  • Usuwanie Usterek
  • Informacja O Ochronie Danych Osobowych
  • Ochrona Środowiska I Utylizacja
  • Service Addresses
 • Português

  • Esclarecimento Dos Símbolos E Indicações de Segurança
  • Explicação Dos Símbolos
  • Indicações de Segurança
  • Equipamento Fornecido
  • Informações sobre O Produto
  • Vista Geral Do Produto
  • Visão Geral Do Painel de Comandos
  • Instalar O Filtro
  • Instalação
  • Vista Geral Do Display
  • Alterar a Definição Do Modo
  • Compreender O Indicador Luminoso da Qualidade Do Ar
  • Ligar/Desligar
  • Operação
  • Limpar O Filtro
  • Limpeza da Caixa Do Purificador de Ar
  • Limpeza Do Sensor de Partículas
  • Limpeza E Manutenção
  • Reiniciar O Filtro
  • Substituir O Filtro
  • Eliminar Avarias
  • Mudança de Local E Armazenamento
  • Aviso de Proteção de Dados
  • Proteção Ambiental E Eliminação
  • Service Addresses

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 41

Quick Links

Air 4000
bg
Уред за пречистване на въздуха
cs
Čistička vzduchu
da
Luftrenser
de
Luftreiniger
en
Air Purifier
es
Limpiador de aire
fr
Purificateur d'air
hr
Pročišćivač zraka
it
Depuratore aria
nl
Luchtreiniger
pl
Oczyszczacz powietrza
pt
Purificador de ar
sv
Luftrenare
tr
Hava Temizleyici
Ръководство за монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Návod k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Installationsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Installationsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Installation instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Instrucciones de instalación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Notice d'installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Upute za instalaciju i uporabu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Istruzioni di installazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Installatie-instructie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Instrukcja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Manual de Instalação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Installationshandledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Montaj bilgileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch Air 4000

 • Page 1 Air 4000 Уред за пречистване на въздуха Ръководство за монтаж ..........2 Čistička vzduchu...
 • Page 2: Table Of Contents

  • Преди да свържете уреда, проверете дали напрежението, посочено върху уреда, отговаря на напрежението на локалната мрежа. • Уверете се, че захранващият кабел не минава през често използвани зони, за да се предотврати протриване, прегряване и прекъсване. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 3: Данни За Продукта

  еднократна употреба и следвайте съветите на местните здравни власти за работа с потенциално заразени повърхности. • Използвайте само оригинални филтри на Bosch, предназначени специално за този уред. Не използвайте други филтри. • Не използвайте филтъра като гориво или за подобни цели.
 • Page 4: Общ Преглед На Продукта

  Фиг. 3 Преглед на уредите за управление 0010043282-001 Цифров дисплей Ръчен режим на работа Фиг. 2 Общ преглед на продукта Таймер Бутон за включване Корпус Заключване за деца Филтър Светлинен пръстен Долен капак Статус на филтъра Тих режим Автоматичен режим Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 5: Преглед На Потребителския Интерфейс

  Статус на филтъра Таймер Wi-fi Необходимо е почистване Заключване за деца Стойност на PM 2.5 Ниво на оборотите на вентилатора Автоматичен режим Тих режим [10] Ръчен режим на работ 0010043098-001 Фиг. 5 Отваряне на долния капак Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 6: Обслужване

  Автоматичен режим • В автоматичен режим качеството на въздуха се регистрира в реално време и уредът автоматично регулира оборотите на вентилатора в съответствие с качеството на околния въздух. 0010043102-001 Фиг. 7 Повторно поставяне на долния капак Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 7: Почистване И Поддръжка

  сензора за частици може да се образува конденз и светлината за качеството на въздуха може да показва по-лошо качество, въпреки че качеството на въздуха е добро. Ако това се случи, почистете сензора за частици. За оптимално функциониране на уреда почиствайте сензора за частици всеки месец. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 8: Почистване На Филтъра

  Носете маска и ръкавици, когато почиствате повърхността на филтъра и/или сменяте филтъра. Фиг. 10 Сваляне и почистване на филтъра ▶ Изключете уреда за пречистване на въздуха и извадете щепсела от контакта. ▶ Поставете уреда хоризонтално върху стабилна повърхност. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 9: Смяна На Филтъра

  Съхранение ▶ Изключете уреда за пречистване на въздуха и извадете щепсела от контакта. ▶ Почистете уреда за пречистване на въздуха, сензора за частици и повърхността на филтъра ( Глава 5 "Почистване и поддръжка", Страница 7). Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 10: Отстраняване На Неизправности

  Сензорът за частици е замърсен. на въздуха не се сменя. Почистете сензора за частици ( Глава 5 "Почистване и поддръжка", Страница 7). Ако качеството на въздуха е добро, светлината трябва да е синя през цялото време. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 11: Защита На Околната Среда И Депониране Като

  поверяваме и предаваме данни на външни доставчици на услуги и/ Символът важи за страните с разпоредби относно или дъщерни дружества на Bosch съгласно § 15 и следв. на електронните устройства, като например Директива 2012/19/ЕC германския Закон за акционерните дружества. В някои случаи, но...
 • Page 12: Vysvětlení Symbolů A Bezpečnostní Pokyny

  • Zajistěte, aby napájecí kabel nevedl přes frekventovaná místa, předejdete tak poškození, přehřátí a zakopnutí. • V případě poškození napájecího kabelu, nebo jakékoli jiné funkční součásti zařízení, proveďte okamžitou výměnu součásti technikem autorizovaným společností Bosch. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 13: Údaje O Výrobku

  • Při likvidaci filtru jej uzavřete do jednorázově použitelného obalu a dodržujte doporučení místních orgánů ochrany veřejného zdraví pro manipulaci s potenciálně infekčními povrchy. • Používejte pouze originální filtry Bosch speciálně určené pro toto zařízení. Nepoužívejte žádné jiné filtry. • Filtr nepoužívejte na podpal nebo k podobným účelům. Zapálení filtru může způsobit nevratné...
 • Page 14: Přehled Výrobku

  Popis ovládacích prvků 0010043105-001 Obr. 15 Popis ovládacích prvků 0010043282-001 Údaj zobrazený na displeji Nouzový provoz Obr. 14 Přehled výrobku Časovač Tlačítko napájení Tělo Dětská pojistka Filtr Světelný prstenec Spodní kryt Stav filtru Tichý režim Automatický provoz Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 15: Popis Displeje

  Popis displeje Instalace Instalace filtru 0010043103-001 Obr. 16 Popis displeje Stav filtru Časovač Wifi Vyžadováno čištění Dětská pojistka Hodnota PM 2.5 Rychlost ventilátoru Automatický provoz Tichý režim [10] Nouzový provoz 0010043098-001 Obr. 17 Otevření spodního krytu Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 16: Obsluha

  Tichý režim • V tichém režimu pracuje čistička vzduchu tiše s nízkou rychlostí 0010043102-001 ventilátoru a všechna světla jsou ztlumená. Obr. 19 Zavření spodního krytu ▶ Zařízení položte vodorovně na stabilní povrch. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 17: Čištění A Údržba

  ▶ Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze zásuvky. ▶ Zařízení položte vodorovně na stabilní povrch. ▶ Otočte a zatažením vytáhněte spodní kryt ze zařízení. ▶ Ze zařízení vytáhněte filtr. ▶ Povrch filtru vysajte vysavačem. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 18: Výměna Filtru

  Při čištění filtru a/nebo výměně filtru používejte masku a rukavice. Čistička vzduchu je vybavena indikátorem výměny filtru , pro zajištění, aby byl filtr čističky při provozu vždy v optimálním stavu. Výměnu filtru proveďte co nejdříve. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 19: Přenášení A Skladování

  • Neobvyklé hlasité zvuky může způsobit také zapadnutí předmětu do výstupu vzduchu zařízení. Okamžitě zařízení vypněte, otočte jej dnem vzhůru a pokuste se cizí předměty tímto způsobem odstranit. Tab. 6 Problémy a řešení Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 20: Ochrana Životního Prostředí A Likvidace Odpadu

  Symbol platí pro země, které se řídí předpisy o subjekty společnosti Bosch a přenést data k nim. V některých případech, elektronickém odpadu, např. "Směrnice Evropského ale pouze je-li zajištěna adekvátní ochrana údajů, mohou být osobní...
 • Page 21: Symbolforklaring Og Sikkerhedsanvisninger

  • Hvis strømkablet eller en anden fungerende komponent i apparatet er beskadiget, skal det straks udskiftes af en Bosch-autoriseret tekni- ker. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 22: Oplysninger Om Produktet

  • Brug kun de originale filtre Bosch, der er specielt beregnet til dette apparat. Brug ikke andre filtre. • Brug ikke filteret som brændstof eller til lignende formål. Forbræn- ding af filteret kan medføre varig risiko for mennesker og/eller være til...
 • Page 23: Produkt Oversigt

  Oplysninger om produktet Produkt oversigt Oversigt over regulatorer 0010043105-001 Fig. 27 Oversigt over regulatorer 0010043282-001 Digitalt display Manuel tilstand Fig. 26 Produkt oversigt Timer Tænd/sluk-knap Boliger Børnelås Filter Lysring Bunddæksel Filterstatus Støjsvag tilstand Automatisk tilstand Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 24: Oversigt Over Betjeningspanel

  Oversigt over betjeningspanel Installation Montering af filteret 0010043103-001 Fig. 28 Oversigt over betjeningspanel Filterstatus Timer Wi-fi Rengøring påkrævet Børnelås PM 2,5-værdi Niveau for blæseromdrejningstal Automatisk tilstand Støjsvag tilstand [10] Manuel tilstand 0010043098-001 Fig. 29 Åbning af bunddækslet Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 25: Betjening

  • I timertilstand er det muligt at indstille timeren (mellem 1 time og 12 timer), så apparatet slukker af sig selv. 0010043102-001 Fig. 31 Påsætning af bunddækslet ▶ Læg apparatet vandret på en stabil overflade. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 26: Rengøring Og Vedligeholdelse

  ▶ Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten. ▶ Læg apparatet vandret på en stabil overflade. ▶ Drej og træk i bunddækslet, du kan tage det af apparatet. ▶ Træk filteret ud af apparatet. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 27: Udskiftning Af Filteret

  FORSIGTIG Bær maske og handsker, mens du rengør filteroverfladen og/eller udskif- ter filteret. Luftrenseren er udstyret med en indikator for filterskift for at sikre, at luftrensningsfiltret er i optimal stand, når luftrenseren er i drift. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 28: Flytning Og Opbevaring

  ▶ Vask hænder efter håndtering af filteret. Farven på lyset for luftkvalitet Partikelsensoren er snavset. forbliver altid den samme. Rengør partikelsensoren ( kapitel 5 "Rengøring og vedligeholdelse", side 26). Hvis luftkvaliteten er god, skal lyset altid være blåt. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 29 • Hvis der falder noget ned i luftudgangen, kan det også medføre en usædvanlig høj lyd. Sluk straks for apparatet, og vend det på hovedet for at få fremmedlegemer ud af apparatet. Tab. 9 Problemer og løsninger Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 30: Miljøbeskyttelse Og Bortskaffelse

  Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ vendes ansvarligt for at minimere mulige miljøskader og farer for menne- ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSK- skers sundhed. Derudover bidrager genanvendelse af elektronisk affald LAND.
 • Page 31: Symbolerklärung Und Sicherheitshinweise

  • Vor dem Anschließen des Geräts sicherstellen, dass die auf dem Ge- rät angegebene Spannung der Spannungsversorgung vor Ort ent- spricht. • Um Beschädigungen und ein Überhitzen des Netzkabels zu vermei- den und eine Stolpergefahr auszuschließen, sicherstellen, dass das Netzkabel nicht durch stark frequentierte Bereiche verläuft. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 32: Angaben Zum Produkt

  Bestimmungen der örtli- chen Behörden zur Handhabung potenziell infektiöser Abfälle entsorgen. • Ausschließlich für dieses Gerät vorgesehene Bosch-Originalfilter ver- wenden. Keine anderen Filter benutzen. • Den Filter nicht als Kraftstofffilter oder für ähnliche Zwecke verwen- den.
 • Page 33: Produktübersicht

  Angaben zum Produkt Produktübersicht Übersicht über die Bedienelemente 0010043105-001 Bild 39 Übersicht über die Bedienelemente 0010043282-001 Digitalanzeige Handbetrieb Bild 38 Produktübersicht Timer Betriebstaste Gehäuse Kindersicherung Filter Leuchtring Untere Abdeckung Filterstatus Leiser Betrieb Automatik? b etrieb Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 34: Übersicht Benutzerschnittstelle

  Installation Übersicht Benutzerschnittstelle Installation Filtermontage 0010043103-001 Bild 40 Übersicht Benutzerschnittstelle Filterstatus Timer WLAN Reinigung erforderlich Kindersicherung PM2,5-Wert Gebläsedrehzahlstufe Automatik? b etrieb Leiser Betrieb [10] Handbetrieb 0010043098-001 Bild 41 Öffnen des Filterbodens Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 35: Bedienung

  • Im leisten Betrieb läuft der Luftreiniger geräuscharm mit geringer Drehzahl. Alle Leuchten sind heruntergedimmt. Timer-Betrieb • Im Timer-Betrieb kann der Timer für die Geräteabschaltung (zwi- schen 1 Stunde und 12 Stunden) eingestellt werden. 0010043102-001 Bild 43 Wiederanbringen des Filterbodens Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 36: Reinigung Und Wartung

  Beim Reinigen der Filteraußenseite und/oder beim Filterwechsel eine Maske und Handschuhe tragen. ▶ Luftreiniger abschalten und Netzstecker ziehen. ▶ Gerät horizontal auf einer festen Unterlage ablegen. ▶ Filterboden abschrauben, vom Gerät abziehen und demontieren. ▶ Filter aus dem Gerät ziehen. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 37: Austauschen Des Filters

  Geräts ziehen. Beim Reinigen und/oder Wechseln des Filters eine Maske und Hand- ▶ Netzstecker wieder anstecken. schuhe tragen. Um sicherzustellen, dass der Filter während des Betriebs optimal funkti- oniert, verfügt der Luftreiniger über eine Filterwechselanzeige Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 38: Transport Und Lagerung

  Den Filter durch einen neuen ersetzen. Die Farbe der Leuchtringanzeige Der Partikelfühler ist verunreinigt. bleibt unverändert. Partikelfühler reinigen ( Kapitel 5 "Reinigung und Wartung", Seite 36). Bei guter Luftqualität sollte die Anzeige dauerhaft blau leuchten. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 39 Geräuschen wenden Sie sich an den Kundendienst. • Außergewöhnlich laute Geräusche können auch durch Fremdkörper im Luftaustritt hervorgerufen werden. Das Gerät sofort ausschalten und umdrehen, um die Fremdkörper aus dem Gerät zu entfernen. Tab. 12 Probleme und Lösun Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 40: Umweltschutz Und Entsorgung

  Da elektronische Geräte Gefahrstoffe enthalten können, müssen sie ver- unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, antwortungsbewusst recycelt werden, um mögliche Umweltschäden Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Post- und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber fach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.
 • Page 41: Explanation Of Symbols And Safety Instructions

  • If the power cord, or any other working component of the appliance is damaged, have it replaced immediately by a Bosch authorized technician. • Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.
 • Page 42: Product Information

  • Do not insert your fingers or objects in the air outlet or the air inlet, to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance. • If the appliance is blocked, have it checked immediately by a Bosch authorized technician.
 • Page 43: Product Overview

  Product overview Controls overview 0010043105-001 Fig. 51 Controls overview 0010043282-001 Digital display Manual mode Fig. 50 Product overview Timer Power button Housing Child lock Filter Light ring Bottom cover Filter status Quiet mode Auto mode Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 44: User Interface Overview

  Installing the filter 0010043103-001 Fig. 52 User interface overview Filter status Timer Wi-fi Cleaning required Child lock PM 2.5 value Fan speed level Auto mode Quiet mode [10] Manual mode 0010043098-001 Fig. 53 Opening the bottom cover Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 45: Operation

  • In Timer mode, it is possible to set the timer (between 1 and 12 hours) for the equipment shut off. 0010043102-001 Fig. 55 Reapplying the bottom cover ▶ Lay the appliance horizontally on a steady surface. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 46: Cleaning And Maintenance

  ▶ Switch off the air purifier and unplug it from the power socket. ▶ Lay the appliance horizontally in a steady surface. ▶ Rotate and pull the bottom cover and remove it from the appliance. ▶ Pull the filter from the appliance. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 47: Replacing The Filter

  Wear a mask and gloves when cleaning the filter surface and/or replacing the filter. The air purifier is equipped with a filter replacement indicator make sure that the air purification filter is in optimal condition when the air purifier is operating. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 48: Moving And Storage

  • If anything drops into the air outlet, it may also cause an unusual loud sound. Immediately switch off the appliance, turn the appliance upside down, to get foreign objects out of the appliance. Table 15 Problems and solutions Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 49: Environmental Protection And Disposal

  Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), appliances that apply in each country. Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY. As electronic devices may contain hazardous substances, it needs to be You have the right to object, on grounds relating to your particular...
 • Page 50: Explicación De Los Símbolos E Indicaciones De Seguridad

  • Asegúrese de que el cable de corriente no atraviesa áreas de mucho tráfico para evitar desgaste, sobrecalentamiento o tropiezos. • Si el cable de corriente o cualquier otro componente del aparato está dañado, encargue su sustitución inmediatamente a un técnico autori- zado Bosch. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 51: Datos Sobre El Producto

  • Utilice solamente los filtros Bosch originales previstos especialmente para este aparato. No utilice ningún otro filtro. • No utilice el filtro como combustible o para fines similares. La com- bustión del filtro puede causar daños irreversibles para las personas...
 • Page 52: Vista General Del Producto

  0010043282-001 Pantalla digital Modo manual Fig. 62 Vista general del producto Temporizador Botón de encendido Carcasa Seguro a prueba de niños Filtro Anillo de luz Chapa de fondo Estado de filtro Modo silencioso Modo automático Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 53: Vista General De Interfaz De Usuario

  Estado de filtro Temporizador Wifi Limpieza necesaria Seguro a prueba de niños Valor PM 2.5 Nivel de velocidad de ventilador Modo automático Modo silencioso [10] Modo manual 0010043098-001 Fig. 65 Abrir la chapa de fondo Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 54: Funcionamiento

  Fig. 67 Volver a montar la chapa de fondo • En el modo silencioso el limpiador de aire funciona en silencio a una ▶ Colocar el aparato horizontalmente sobre una superficie estable. velocidad baja y todas las luces están atenuadas. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 55: Mantenimiento Y Limpieza

  Llevar máscara y guantes al limpiar la superficie del filtro o sustituir el fil- tro. ▶ Apagar el limpiador de aire y desconectarlo del enchufe de corriente. ▶ Colocar el aparato horizontalmente sobre una superficie estable. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 56: Sustitución Del Filtro

  Si el contador de vida útil del filtro llega a 0 %, el filtro debe ser susti- tuido. El contador vuelve al 100 % después de pulsar el botón de filtro 0010043284-001 Fig. 70 Desmontaje y limpieza del filtro 0010043374-001 Fig. 71 Vida útil del filtro alcanza 0 % Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 57: Desplazamiento Y Almacenamiento

  ▶ Almacenar el limpiador de aire y el filtro en un lugar frío y seco. limpieza", página 55). La calidad ▶ Lávese las manos tras manejar el filtro. del aire es buena, la luz debería ser azul en todo momento. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 58 • Si gotea algo dentro de la salida de aire, puede provocar también un sonido alto extraño. Apagar inmediatamente el aparato, poner el aparato boca abajo para que salgan los objetos extraños. Tab. 18 Problemas y soluciones Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 59: Protección Del Medio Ambiente Y Eliminación De

  Bosch. En algunos casos, pero solo si se asegura puntos limpios para el tratamiento, la recopilación, el reci- una protección de datos adecuada, se podrían transferir datos persona-...
 • Page 60: Explication Des Symboles Et Mesures De Sécurité

  à ce que le cordon d’alimentation ne se trouve pas dans des zones à forte circulation. • Si le cordon d’alimentation, ou tout autre composant de l’appareil est endommagé, le faire remplacer immédiatement par un technicien agréé Bosch. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 61: Informations Sur Le Produit

  • Utiliser uniquement des filtres Bosch d’origine, spécialement prévus pour cet appareil. Ne pas utiliser d’autres filtres. • Ne pas utiliser le filtre comme carburant ou à des fins similaires. La combustion du filtre peut provoquer un danger irréversible pour...
 • Page 62: Vue D'ensemble Du Produit

  Fig. 75 Vue d’ensemble des commandes 0010043282-001 Affichage numérique Mode Manuel Fig. 74 Vue d’ensemble du produit Programmateur Bouton d’alimentation Boîtier Sécurité enfants Filtre Cercle lumineux Cache inférieur État du filtre Mode Silencieux Mode Auto Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 63: Vue D'ensemble Du Tableau De Commande

  Fig. 76 Vue d’ensemble du tableau de commande État du filtre Programmateur Wi-Fi Nettoyage requis Sécurité enfants Valeur PM 2.5 Niveau de vitesse de rotation du ventilateur Mode Auto Mode Silencieux [10] Mode Manuel 0010043098-001 Fig. 77 Ouverture du cache inférieur Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 64: Utilisation

  • Dans le mode Silencieux, le purificateur d’air fonctionne silencieuse- Fig. 79 Remise en place du cache inférieur ment à faible vitesse et toutes les lumières sont atténuées. ▶ Poser l’appareil à l’horizontale sur une surface stable. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 65: Nettoyage Et Maintenance

  Porter un masque et des gants pour nettoyer la surface du filtre et/ou remplacer le filtre. ▶ Désactiver le purificateur d’air et le débrancher de la prise de cou- rant. ▶ Poser l’appareil à l’horizontale sur une surface stable. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 66: Remplacement Du Filtre

  PRUDENCE et le débrancher de la prise de courant. Porter un masque et des gants pour nettoyer la surface du filtre et/ou ▶ Insérer la fiche dans la prise de courant. remplacer le filtre. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 67: Déplacement Et Stockage

  Nettoyer le capteur de particules ▶ Se laver les mains après avoir manipulé le filtre. ( chapitre 5 "Nettoyage et maintenance", page 65). Si la qualité de l’air est bonne, le voyant doit être bleu en permanence. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 68 • Si un objet tombe dans la sortie d’air, cela peut également causer un bruit inhabituel. Désactiver immédiatement l’appareil, puis le retourner pour en extraire les objets étrangers. Tab. 21 Problèmes et solutions Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 69: Protection De L'environnement Et Recyclage

  à des prestataires de service externes et/ou à des entreprises sés. affiliées à Bosch. Dans certains cas, mais uniquement si une protection Les composants se détachent facilement. Les matières synthétiques des données appropriée est assurée, les données à caractère personnel sont marquées.
 • Page 70: Service Addresses

  EN: For all detailed product related information (technical specifications, detailed user/operation manual, installation instructions, etc.) and warranty card please scan the QR Code on the left side with your mobile device or visit: www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726. www.docs.bosch-thermotechnology.com/download/pdf/file/6721850726 0010044007-001 Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 71: Objašnjenje Simbola I Upute Za Siguran Rad

  Bosch. • Nemojte upotrebljavati uređaj ako su utikač, kabel za napajanje ili sam uređaj oštećeni. • Upravljanje uređajem, čišćenje i održavanje uređaja trebaju obavljati odrasle osobe. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 72: Podaci O Proizvodu

  • Nemojte stavljati prste ili predmete u izlaz ili uzlaz za zrak kako biste spriječili fizičku ozljedu ili kvar uređaja. • Ako je uređaj blokiran, neka ga odmah provjeri ovlašteni Bosch serviser. • Nemojte upotrebljavati uređaj ako pušite u zatvorenom prostoru, ako...
 • Page 73: Pregled Proizvoda

  Sl.87 Pregled upravljačkih funkcija 0010043282-001 Digitalni zaslon Ručni način rada Sl.86 Pregled proizvoda Tajmer Gumb za uključivanje i isključivanje Kućište Dječja zaštita Filtar Svjetlosni prsten Donji poklopac Status filtra Noćni/tihi način rada Automatski način rada Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 74: Pregled Korisničkog Sučelja

  0010043103-001 Sl.88 Pregled korisničkog sučelja Status filtra Tajmer Wi-fi Potrebno je čišćenje Dječja zaštita PM 2,5 vrijednost Razina brzine ventilatora Automatski način rada Noćni/tihi način rada [10] Ručni način rada 0010043098-001 Sl.89 Otvaranje donjeg poklopca Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 75: Rukovanje

  Način rada Tajmer 0010043102-001 • U načinu rada Tajmer moguće je postaviti brojač vremena (između 1 i 12 sati) za isključivanje uređaja. Sl.91 Ponovno postavljanje donjeg poklopca ▶ Položite uređaj horizontalno na stabilnu površinu. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 76: Čišćenje I Održavanje

  Nosite masku i rukavice kada čistite površinu filtra i/ili kada zamjenjujete filtar. ▶ Isključite pročišćivač zraka i iskopčajte ga iz utičnice. ▶ Položite uređaj horizontalno na stabilnu površinu. ▶ Zakrenite i povucite donji poklopac i uklonite ga s uređaja. ▶ Povucite filtar s uređaja. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 77: Zamjena Filtra

  OPREZ ▶ Dodirnite gumb za uključivanje i isključivanje da biste isključili uređaj i iskopčajte ga iz utičnice. Nosite masku i rukavice kada čistite površinu filtra i/ili kada zamjenjujete ▶ Umetnite utikač u strujnu utičnicu. filtar. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 78: Premještanje I Pohrana

  ▶ Pohranite pročišćivač zraka i filtar na suho i hladno mjesto. ( Poglavlje 5 "Čišćenje i ▶ Operite ruke nakon rukovanja filtrom. održavanje", Stranica 76). Ako je kvaliteta zraka dobra, svjetlo bi uvijek trebalo biti plavo. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 79 • Ako je nešto upalo u izlaz za zrak, to isto može uzrokovati neobično glasan zvuk. Odmah isključite uređaj, okrenite ga naopako i izvadite strane predmete iz uređaja. tab. 24 Problemi i rješenja Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 80: Zaštita Okoliša I Zbrinjavanje U Otpad

  Data Protection Officer, Information Security Simbol vrijedi za države s propisima za odlaganje and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 električnog i elektroničkog otpada, npr.. "Europska Stuttgart, NJEMAČKA.
 • Page 81: Significato Dei Simboli E Avvertenze Di Sicurezza

  • Prima di collegare l'apparecchio, controllare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di alimentazione locale. • Assicurarsi che il cavo di alimentazione non attraversi aree molto fre- quentate, per evitare che si sfilacci o surriscaldi e che sia causa di inciampo. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 82: Descrizione Del Prodotto

  • Utilizzare esclusivamente gli appositi filtri originali Bosch per questo apparecchio. Non utilizzare altri tipi di filtri. • Non utilizzare il filtro come carburante o per scopi simili. La combu- stione del filtro può...
 • Page 83: Panoramica Sul Prodotto

  Fig. 99 Panoramica degli elementi di comando 0010043282-001 Display digitale Modalità manuale Fig. 98 Panoramica sul prodotto Timer Tasto di accensione Involucro Sistema di blocco di sicurezza per bambini Filtro Anello luminoso Lamiera di fondo Stato del filtro Funzionamento silenzioso Automatico Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 84: Panoramica Del Pannello Di Comando

  Stato del filtro Timer WiFi Necessaria pulizia Sistema di blocco di sicurezza per bambini Valore di PM 2.5 Livello di velocità del ventilatore Automatico Funzionamento silenzioso [10] Modalità manuale 0010043098-001 Fig. 101 Apertura della lamiera di fondo Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 85: Utilizzo

  Funzionamento Silenzioso 0010043102-001 • Nel funzionamento Silenzioso, il depuratore aria funziona a bassa Fig. 103 Applicazione della lamiera di fondo velocità, in modo silenzioso e con tutte le luci attenuate. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 86: Pulizia E Manutenzione

  Per pulire la superficie del filtro e/o per sostituire il filtro, indossare guanti e mascherina. ▶ Spegnere il depuratore aria e togliere la spina dalla presa di corrente. ▶ Coricare l'apparecchio su una superficie stabile. ▶ Ruotare la lamiera di fondo e rimuoverla dall'apparecchio tirando. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 87: Sostituzione Del Filtro

  Indossare una mascherina e dei guanti per pulire la superficie del filtro e/ ▶ Spegnere l'apparecchio toccando il tasto di accensione e scolle- o per sostituire il filtro. garlo dalla presa di corrente. ▶ Inserire la spina nella presa di corrente. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 88: Spostamento E Stoccaggio

  Il sensore di particolato è sporco. della qualità dell'aria resta sempre Pulire il sensore di particolato uguale. ( capitolo 5 "Pulizia e manutenzione", pagina 86). Se la qualità dell'aria è buona, la luce deve essere sempre blu. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 89 • Anche la penetrazione di un corpo estraneo nella presa di uscita dell'aria può provocare rumori insoliti. Spegnere immediatamente l'apparecchio e capovolgerlo per espellere i corpi estranei. Tab. 27 Problemi e soluzioni Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 90: Protezione Ambientale E Smaltimento

  Bosch. Apparecchi elettronici ed elettrici di generazione precedente Talvolta, ma soltanto con adeguata garanzia di tutela, i dati personali Questo simbolo significa che il prodotto non può...
 • Page 91: Toelichting Bij De Symbolen En Veiligheidsinstructies

  • Controleer of de spanning zoals gespecificeerd op het toestel over- eenkomt met de lokale voedingsspanning voordat het toestel wordt aangesloten. • Waarborg dat de voedingskabel niet over druk begaande routes ver- loopt om schade, oververhitting en struikelen te voorkomen. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 92: Productinformatie

  • Wanneer de voedingskabel of een andere component van het toestel • Het toestel verwijdert niet koolstofmonoxide (CO) of radon (Rn). Het beschadigd is, laat dit dan direct vervangen door een Bosch-geauto- mag niet worden gebruikt voor het verwijderen van gevaarlijke chemi- riseerde technicus.
 • Page 93: Productoverzicht

  Productinformatie Productoverzicht Overzicht bediening 0010043105-001 Afb. 111 Overzicht bediening 0010043282-001 Digitale aanduiding Handbediening Afb. 110 Productoverzicht Schakelklok Voedingsknop Behuizing Kinderslot Filter Lichtring Bodemplaat Filterstatus Stille modus Auto-modus Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 94: Bedieningspaneel Overzicht

  Bedieningspaneel overzicht Installatie Installatie van het filter 0010043103-001 Afb. 112 Bedieningspaneel overzicht Filterstatus Schakelklok Wifi Reiniging nodig Kinderslot PM 2.5 waarde Toerental ventilator Auto-modus Stille modus [10] Handbediening 0010043098-001 Afb. 113 Openen van de bodemplaat Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 95: Bediening

  • In de stille modus werkt de luchtreiniger stil bij laag toerental en zijn alle lichten gedimd. Schakelklokmodus • In de schakelklokmodus is het mogelijk de schakelklok in te stellen 0010043102-001 (tussen 1 en 12 uur) waarbij het toestel is uitgeschakeld. Afb. 115 Plaatsen van de bodemplaat Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 96: Reiniging En Onderhoud

  ▶ Schakel de luchtreiniger uit en ontkoppel deze van de contactdoos. ▶ Plaats het toestel horizontaal op een stabiel oppervlak. ▶ Verdraai de bodemplaat en trek deze van het toestel. ▶ Trek het filter uit het toestel. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 97: Vervangen Van Het Filter

  De luchtreiniger is uitgerust met een indicatie voor het vervangen van het filter om te waarborgen dat het luchtreinigerfilter zich in optimale conditie bevindt wanneer de luchtreiniger werkt. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 98: Transport En Opslag

  De kleur van het De deeltjessensor is vervuild. luchtkwaliteitslampje blijft altijd Reinig de deeltjessensor hetzelfde. ( hoofdstuk 5 "Reiniging en onderhoud", pagina 96). Wanneer de luchtkwaliteit goed is, moet de lamp altijd blauw branden. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 99 Schakel het toestel direct uit, keer het toestel ondersteboven om vreemde objecten uit het toestel te verwijderen. Tabel 30 Problemen en oplossingen Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 100: Milieubescherming En Afvalverwerking

  Data Protection Officer onder: Data Protection Officer, Information van oude elektronische apparaten in de afzonderlijke landen. Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DUITSLAND. Aangezien elektronische apparatuur gevaarlijke stoffen kan bevatten,...
 • Page 101: Objaśnienie Symboli I Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  • W pobliżu urządzenia nie należy rozpylać żadnych materiałów łatwopalnych, takich jak środki owadobójcze, alkohol lub substancje zapachowe. Ostrzeżenie • Przed podłączeniem urządzenia sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce urządzenia odpowiada lokalnemu napięciu zasilania. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 102: Informacje O Produkcie

  • Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów Bosch przeznaczonych specjalnie do tego urządzenia. Nie należy używać żadnych innych filtrów. • Nie należy używać filtra jako paliwa ani do podobnych celów.
 • Page 103: Przegląd Produktu

  Rys. 123 Elementy sterujące — opis ogólny 0010043282-001 Wskazanie na wyświetlaczu Manualny tryb pracy Rys. 122 Przegląd produktu Zegar sterujący Przycisk zasilania Obudowa Zabezpiecz. przed dziećmi Filtr Pierścień świetlny Pokrywa dolna Stan filtra Tryb cichy Tryb automatyczny Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 104: Interfejs Użytkownika - Opis Ogólny

  Rys. 124 Interfejs użytkownika — opis ogólny Stan filtra Zegar sterujący Wi-Fi Wymagane czyszczenie Zabezpiecz. przed dziećmi Wartość PM 2,5 Poziom prędkości wentylatora Tryb automatyczny Tryb cichy [10] Manualny tryb pracy 0010043098-001 Rys. 125 Otwieranie pokrywy dolnej Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 105: Obsługa

  Manualny tryb pracy • W trybie manualnym można ustawić prędkość wentylatora (od prędkości 1 do prędkości 3). Naciśnij przycisk , aby zmienić 0010043102-001 prędkość wentylatora na żądaną. Rys. 127 Ponownie zakładanie pokrywy dolnej Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 106: Czyszczenie I Konserwacja

  Podczas czyszczenia powierzchni filtra i/lub wymiany filtra należy nosić maskę i rękawice ochronne. Rys. 128 Pokrywa czujnika jakości powietrza ▶ Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz jego przewód zasilający z gniazdka. ▶ Ustaw urządzenie poziomo na stabilnej powierzchni. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 107: Wymiana Filtra

  OSTROŻNOŚĆ ▶ Dotknij przycisku zasilania , aby wyłączyć urządzenie. Następnie Podczas czyszczenia powierzchni filtra i/lub wymiany filtra należy nosić odłącz jego przewód od zasilania. maskę i rękawice ochronne. ▶ Podłącz wtyczkę do gniazdka zasilania. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 108: Przenoszenie I Przechowywanie

  Oczyść czujnik ▶ Umyj ręce po przenoszeniu filtra. cząstek stałych ( rozdział 5 "Czyszczenie i konserwacja", str. 106). Jeśli jakość powietrza jest dobra, kontrolka powinna świecić na niebiesko przez cały czas. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 109 • Jeśli jakikolwiek przedmiot wpadnie do wylotu powietrza, może to również powodować nietypowy głośny dźwięk. Natychmiast wyłącz urządzenie, odwróć je do góry nogami, aby usunąć z niego ciała obce. Tab. 33 Problemy i rozwiązania Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 110: Ochrona Środowiska I Utylizacja

  Opakowania Informacja o ochronie danych osobowych Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowań, My, Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02- działających w poszczególnych krajach, które gwarantują optymalny 231 Warszawa, Polska, przetwarzamy informacje o recykling.
 • Page 111: Esclarecimento Dos Símbolos E Indicações De Segurança

  • Certifique-se de que o cabo de alimentação não passa por áreas de circulação ou em contacto com outras superficies para evitar des- gaste, sobreaquecimento e devido ao perigo de tropeçar. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 112: Informações Sobre O Produto

  • Utilize apenas os filtros Bosch originais especificamente destinados a este aparelho. Não utilize qualquer outro tipo de filtro. • Não utilize o filtro como combustível ou para fins semelhantes. A combustão do filtro pode causar perigo humano irreversível e/ou pôr...
 • Page 113: Vista Geral Do Produto

  Fig. 135 Visão geral do painel de comandos 0010043282-001 Display Modo manual Fig. 134 Vista geral do produto Temporizador: Botão de ON/OFF Caixa Bloqueio de segurança para crianças Filtro Anel luminoso Tampa inferior Estado do filtro Modo silencioso Modo automático Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 114: Vista Geral Do Display

  Estado do filtro Temporizador: Wi-Fi Pedido de Limpeza Bloqueio de segurança para crianças Valor PM 2.5 Nível de velocidade do ventilador Modo automático Modo silencioso [10] Modo manual 0010043098-001 Fig. 137 Abrir a tampa inferior Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 115: Operação

  0010043102-001 Modo Silencioso Fig. 139 Recolocação da tampa inferior • No modo Silencioso, o purificador de ar funciona silenciosamente a uma velocidade baixa e todos os indicadores luminosos são apaga- dos. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 116: Limpeza E Manutenção

  Use uma máscara e luvas ao limpar a superfície do filtro e/ou substituir o filtro. ▶ Desligue o purificador de ar e desligue a respetiva ficha da tomada de alimentação. ▶ Coloque o aparelho horizontalmente numa superfície estável. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 117: Substituir O Filtro

  CUIDADO ▶ Insira a ficha na tomada de alimentação. Use uma máscara e luvas ao limpar a superfície do filtro e/ou substituir o filtro. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 118: Mudança De Local E Armazenamento

  ▶ Armazene o purificador de ar e o filtro num local fresco e seco. ( Capítulo 5 "Limpeza e ▶ Lave as mãos após mexer no filtro. manutenção", Página 116). Se a qualidade do ar for boa, a luz deve ser sempre azul. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 119 Desligue imediatamente o aparelho, vire o aparelho de pernas para o ar, de forma a retirar objetos estranhos do aparelho. Tab. 36 Problemas e soluções Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 120: Proteção Ambiental E Eliminação

  Bosch. Em alguns casos, mas apenas se for garantida a proteção O símbolo é válido para países que possuem diretivas relati- adequada dos dados, os dados pessoais poderão ser transferidos para vas a resíduos eletrónicos, por ex., "Diretiva da União Europeia 2012/...
 • Page 121: Symbolförklaring Och Säkerhetsanvisningar

  överhettas, eller att personer snubblar på sladden. • Om strömsladden eller någon annan arbetskomponent på apparaten är skadad ska den omedelbart bytas ut av en auktoriserad Bosch-tek- niker. • Använd inte apparaten om kontakten, strömsladden eller själva appa- raten är skadad.
 • Page 122: Produktdata

  • Använd endast originalfiltren från Bosch som är särskilt avsedda för den här apparaten. Använd inga andra filter. • Använd inte filtret som bränsle eller för liknande ändamål. Förbrän- ning av filtret kan orsaka bestående fara för människor och/eller ris-...
 • Page 123: Produktöversikt

  Produktdata Produktöversikt Översikt över kontrollpanelen 0010043105-001 Bild 147 Översikt över kontrollpanelen 0010043282-001 Digital skärm Manuellt läge Bild 146 Produktöversikt Timer Strömknapp Hölje Barnspärr Filter Ljusring Bottenlock Filterstatus Tyst läge Vid automatisk drift Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 124: Översikt Över Reglercentral

  Översikt över reglercentral Installation Installera filtret 0010043103-001 Bild 148 Översikt över reglercentral Filterstatus Timer Wi-fi Rengöring krävs Barnspärr PM 2,5 värde Fläkthastighetsnivå Vid automatisk drift Tyst läge [10] Manuellt läge 0010043098-001 Bild 149 Öppna bottenlocket Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 125: Användning

  • I tyst läge fungerar luftrenaren tyst med låg hastighet och alla lampor är nedtonade. Timerläge 0010043102-001 • I timerläget går det att ställa in timern (mellan 1 och 12 timmar) för när utrustningen ska stängas av. Bild 151 Sätt tillbaka bottenlocket Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 126: Rengöring Och Underhåll

  ▶ Stäng av luftrenaren och koppla bort den från eluttaget. ▶ Lägg apparaten horisontellt på en stadig yta. ▶ Vrid och dra i bottenplåten och ta bort den från apparaten. ▶ Dra ut filtret ur apparaten. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 127: Byta Ut Filtret

  Byta ut filtret SE UPP Använd mask och handskar när du rengör filterytan och/eller byter ut fil- tret. Luftrenaren är försedd med en filterbytesindikator för att säkerställa att luftrenarfiltret är i optimalt skick när luftrenaren används. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 128: Flytta Och Förvara

  • Om något faller ner i luftutloppet kan det också orsaka ett ovanligt högt ljud. Stäng omedelbart av apparaten och vänd apparaten upp och ner för att få ut främmande föremål ur apparaten. Tab. 39 Problem och lösningar Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 129: Miljöskydd Och Avfallshantering

  överföra data till externa tjänsteleverantörer och/eller Symbolen gäller för länder med föreskrifter om elektro- Bosch-anknutna företag. I vissa fall, men bara om tillräckligt dataskydd nikavfall, t.ex. "EU-direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller kan garanteras, kan persondata överföras till mottagare belägna utanför innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)".
 • Page 130: Sembol Açıklamaları Ve Emniyetle İlgili Bilgiler

  ısınmasını ve düşmesini önleyin. • Güç kablosu veya cihazın başka herhangi bir çalışan bileşeni hasar görürse hemen Bosch yetkili bir teknisyen kanalıyla değiştirin. • Fiş, güç kablosu veya cihazın kendisi hasarlıysa cihazı kullanmayın. • Cihazın işletimini, temizliğini ve bakımını yetişkinler yapmalıdır.
 • Page 131: Ürün İle İlgili Bilgiler

  • Filtreyi imha ederken tek kullanımlık bir uzaklaştırma torbasına koyup kapatın ve enfeksiyon olasılığına açık yüzeylerde yapılması gereken işlem konusunda yerel sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uyun. • Yalnızca orijinal, özel olarak bu cihaz için yapılmış Bosch filtreleri kullanın. Başka filtre kullanmayın. • Filtreyi yakıt olarak veya benzer amaçlarla kullanmayın. Filtrenin yanması...
 • Page 132: Ürüne Genel Bakış

  Kumandalar genel görünümü 0010043105-001 Res. 159 Kumandalar genel görünümü 0010043282-001 Dijital ekran Manuel mod Res. 158 Ürüne genel bakış Zamanlayıcı Güç düğmesi Dış gövde Çocuk kilidi Filtre Işık halkası Alt kapak Filtre durumu Sessiz mod Otomatik mod Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 133: Kullanıcı Arayüzü Genel Görünümü

  Filtrenin takılması 0010043103-001 Res. 160 Kullanıcı arayüzü genel görünümü Filtre durumu Zamanlayıcı Wi-Fi Temizlik gerekli Çocuk kilidi PM 2.5 değeri Fan hızı düzeyi Otomatik mod Sessiz mod [10] Manuel mod 0010043098-001 Res. 161 Alt kapağın açılması Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 134: Kullanım

  Sessiz mod • Sessiz modda hava temizleyici düşük düzeyde çalışır ve tüm ışıklar kısılır. Zamanlayıcı modu • Zamanlayıcı modunda ekipmanın kapatılması için zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz (1 ile 12 saat arasında). 0010043102-001 Res. 163 Alt kapağın tekrar takılması Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 135: Temizlik Ve Bakım

  Filtre yüzeyini temizlerken ve/veya filtreyi değiştirirken maske takın ve eldiven giyin. ▶ Hava temizleyiciyi kapatın ve fişini prizden çekin. ▶ Cihazı sabit bir yüzeye yatay olarak koyun. ▶ Alt kapağı döndürün ve cihazdan çekip çıkarın. ▶ Filtreyi cihazdan çekin. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 136: Filtrenin Değiştirilmesi

  ▶ Fişi prize takın. Filtrenin değiştirilmesi DİKKAT Filtre yüzeyini temizlerken ve/veya filtreyi değiştirirken maske takın ve eldiven giyin. Hava temizleyicide filtre değiştirme göstergesi bulunur; böylece hava temizleyici çalışırken hava temizleme filtresinin iyi durumda olup olmadığını anlarsınız. Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 137: Taşıma Ve Saklama

  • Tuhaf bir ses duyulursa destek hizmetlerini arayın. • Hava çıkışına herhangi bir şey düştüğünde de tuhaf bir gürültü sesi olabilir. Hemen cihazı kapatın ve baş aşağı çevirerek yabancı cisimlerin dışarı çıkartın. Tab. 42 Sorunlar ve çözümleri Air 4000 – 6721848798 (2022/11)
 • Page 138: Çevre Koruması Ve Imha

  Direktifi yönetmeliği gibi elektronik hurda yönetmeliğine sahip ülkelerde geçerlidir. Bu yönetmelikler, atık elektrikli ve elektronik eşyaların iade Çevre koruması, Bosch Grubu'nun temel bir şirket prensibidir. edilmesi ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yönetmeliklerin geçerli olduğu Ürünlerin kalitesi, ekonomiklilik ve çevre koruması, bizler için aynı önem ülkelerde çerçeve koşullarını...
 • Page 139 Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüge konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmistir. Bu garanti belgesinin geçerli olabilmesi için asagıdaki alanların satıcı firma ve devreye almayı gerçeklestiren servis yetkilisi tarafından doldurularak imzalanmıs ve kaselenmis olması gerekmektedir. Air 4000 – 6721854007 (2022/11)
 • Page 140 Garanti Belgesi Imalatçı veya Ithalatçı Firmanın Ünvanı: BOSCH TERMOTEKNIK ISITMA VE KLIMA SANAYI Telefonu: (0216) 432 08 00 TICARET ANONIM SIRKETI Telefaksı: (0216) 432 09 86 Merkez Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa Çagrı Merkezi: 444 9 474 Irtibat Adresi: Aydınevler Mahallesi Inönü Caddesi No:20 Web Sitesi: www.bosch-climate.com.tr...
 • Page 141 Garanti Belgesi Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Merkez: Organize Sanayi Bölgesi - 45030 Manisa Irtibat Adresi: Aydınevler Mahallesi Inönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofıs Park A Blok 34854 Maltepe/Istanbul Tel: (0216) 432 0 800 Faks: (0216) 432 0 986 Isı...
 • Page 144 Bosch Thermotechnik GmbH Junkersstrasse 20-24 D-73249 Wernau www.bosch-thermotechnology.com...

This manual is also suitable for:

A4000 g

Table of Contents