Philips 9000 Series Manual
Hide thumbs Also See for 9000 Series:
Table of Contents
 • Български
 • Čeština
 • Eesti
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Қазақша
 • Lietuviškai
 • Latviešu
 • Polski
 • Română
 • Русский
 • Slovensky
 • Slovenščina
 • Srpski
 • Українська
 • Македонски
 • Shqip
 • Հայերեն
 • Кыргызча

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Specifications are subject to change without notice
© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.101.1688.1 ( 23/09/2022 )
user manual
user manual
BHD829
BHD829
8
8
8
7
6
5
4
3
9
2
9
1
9
10
10
14
7
7
6
5
15
13
4
3
6
2
5
4
3
1
2
12
1
11
A
10

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips 9000 Series

 • Page 1 BHD829 BHD829 Specifications are subject to change without notice © 2022 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 3000.101.1688.1 ( 23/09/2022 )
 • Page 2 sec. 2 sec. 2 sec. 2 sec. 2 sec. sec. 2 sec.
 • Page 3: Table Of Contents

  English Български Čeština Eesti Hrvatski Magyar Қазақша Lietuviškai Latviešu Polski Română Русский Slovensky Slovenščina Srpski Українська Македонски Shqip Հայերեն Кыргызча...
 • Page 4: English

  ENGLISH Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Overview ( Fig.A ) On/Off switch Mode button Heat button Speed button indicator (Back) Heat indicator (Manual mode only) Speed indicator (Manual mode only) Mode Indicator Cool Shot button Hanging loop Scalp massager Curl diffuser Styling nozzle...
 • Page 5 Style Curl Scalp The Philips SenseIQ technology uses an infrared sensor to sense the hair’s temperature & adapt the temperature. The infrared sensor has been tested in a room temperature of 23°C. Please note that in some instances, such as when the room temperature is warm (i.e.
 • Page 6 ENGLISH How to Dry Your Hair ( Fig.C ) 1 Attach the drying nozzle ( ) on the dryer to dry quickly with powerful and more concentrated airflow. 2 Connect the plug to a power supply outlet and switch on the appliance ( ...
 • Page 7 ENGLISH How to Style Your Hair ( Fig.D ) 1 Attach the styling nozzle (   ) and the Style mode will activate automatically. » If you attach the styling nozzle and then switch on the dryer, you will see Fast, Gentle, Manual and Style modes in the mode indicator momentarily. Then, it will go to Style mode.
 • Page 8 (   ). Guarantee and Service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find this phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 9 ENGLISH Troubleshooting Problem/ Cause Solution/Answer Question I can’t change Different attachments are intelligently activated modes with the specific modes. Please refer the tables below Fast Gentle Manual Style Curl Scalp Drying nozzle Styling nozzle Diffuser Scalp mas- sager When I apply The attachment may not be Remove the attachment the attachment,...
 • Page 10 ENGLISH Problem/ Cause Solution/Answer Question My hair is The air inlet grille may be Stay calm. Switch off tangled in the positioned too close to your the hair dryer and air inlet grille. hair. gently take the hair out. The dryer has a special mechanism that will not catch the hair tightly inside the dryer.
 • Page 11 ENGLISH Problem/ Cause Solution/Answer Question The appliance may have Unplug the appliance overheated and switched and let it cool down for itself off a few minutes. Before you switch on the appliance again, check the grilles to make sure The appliance they are not blocked by does not fluff, hair, etc.
 • Page 12: Български

  БЪЛГАРСКИ Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Общ преглед (фиг. А) Ключ за вкл./изкл. Бутон за режим Бутон за топлина Бутон за скорост индикатор (отзад) Индикатор за топлина (само ръчен режим) Индикатор за скорост (само ръчен режим) Индикатор за режим Бутон за хладна струя Окачалка Масажор за скалп...
 • Page 13 Да Скалп Не Технологията Philips SenseIQ използва инфрачервен сензор, за да засече температурата на косата и да я адаптира. Инфрачервеният сензор е тестван при стайна температура от 23°C. Имайте предвид, че в някои случаи – например когато стайната температура е висока (т.е. над...
 • Page 14 БЪЛГАРСКИ Как да изсушите косата си (фиг. C) 1 Прикрепете накрайника за сушене ( ) към сешоара, за да суши бързо с мощна и по-концентрирана въздушна струя. 2 Свържете щепсела към електрическия контакт и включете уреда (   ). » ( Фиг. B ) Режимите Fast (Бърз), Gentle (Нежен) и Manual (Ръчен) ще се...
 • Page 15 БЪЛГАРСКИ Забележка Не е необходимо да натискате И да задържате бутона за хладна • струя за хладна въздушна струя. Хладната струя (   ) е приложима за всички режими. Ако • искате да промените скоростта в настройката за хладна струя, препоръчваме ви да изберете режим Manual (Ръчен) и да промените на Temperature 1 (Температура 1). Можете също да използвате режим Fast (Бърз), Gentle (Нежен) и • Manual (Ръчен) без накрайника за сушене. Как да оформите косата си (фиг. D) 1 Прикрепете накрайника за оформяне (   ) и режимът Style (Оформяне) ще се активира автоматично. » Ако прикрепите накрайника за оформяне и след това включите сешоара, за...
 • Page 16 БЪЛГАРСКИ Как да използвате дифузера за къдрици (фиг. E) Дифузерът за къдрици е полезен за изсушаване на къдрава коса. Ако имате естествено къдрава коса или направени къдрици, можете да използвате дифузер за къдрици, за да ги подчертаете още повече. В горната част на дифузера за къдрици има отвор, който позволява на...
 • Page 17 Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете уебсайта на Philips на адрес www.philips.com/support или се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата държава (този телефонен номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма център за обслужване на...
 • Page 18 БЪЛГАРСКИ Отстраняване на неизправности Проблем/ Причина Решение/Отговор Въпрос Не мога Различните приставки се активират да сменям интелигентно със специфичните режими. Вижте режимите таблиците по-долу Бърз Нежен Ръчен Оформяне Къдрене Скалп Накрайник за сушене Накрайник за оформяне Дифузер Масажор за скалп Когато поставя Приставката...
 • Page 19 БЪЛГАРСКИ Проблем/ Причина Решение/Отговор Въпрос Косата ми е Решетката за приток Запазете спокойствие. заплетена в на въздух може да е Изключете сешоара решетката за разположена твърде и внимателно приток на въздух. близо до косата ви. отстранете косата. Сешоарът има специален механизъм, който...
 • Page 20 БЪЛГАРСКИ Проблем/ Причина Решение/Отговор Въпрос Уредът не работи Контактът, в който е Проверете дали изобщо. включен уредът, може да уредът е включен е повреден. добре в контакта. Проверете бушона за този контакт. Уредът може да е Изключете уреда прегрял и да се е и...
 • Page 21 БЪЛГАРСКИ Проблем/ Причина Решение/Отговор Въпрос Инфрачервеният сензор Добре е да стана топъл. продължите да използвате на Стайната температура е по-ниска степен на висока. топлина. Сешоарът е ползван Изключете сешоара доста време с приставка. и го оставете да се Температурата охлади за няколко падна...
 • Page 22: Čeština

  ČEŠTINA Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome. Přehled (obr. A) vypínač přepínač režimů tlačítko teploty tlačítko rychlosti ukazatel (vzadu) ukazatel teploty (pouze v manuálním režimu) ukazatel rychlosti (pouze v manuálním režimu) ukazatel režimu tlačítko Cool Shot Závěsná smyčka masážní nástavec na pokožku hlavy difuzér na tvorbu kadeří...
 • Page 23 Styling Kadeře Pokožka hlavy Technologie Philips SenseIQ využívá infračervený senzor ke snímání teploty vlasů a přizpůsobení teploty. Infračervený senzor byl testován při pokojové teplotě 23 °C. Vezměte prosím na vědomí, že se senzor může v některých případech zahřát, například když je pokojová teplota vysoká (tj. nad 30 °C) nebo když...
 • Page 24 ČEŠTINA Jak si vysušit vlasy (obr. C) 1 Chcete-li dosáhnout rychlejšího vysušení výkonným a koncentrovanějším proudem vzduchu, připojte k vysoušeči sušicí nástavec ( 2 Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a přístroj zapněte (   ). » (Obr. B) Na ukazateli režimu (   ) se na okamžik zobrazí rychlý, jemný a manuální...
 • Page 25 ČEŠTINA Jak si upravit vlasy (obr. D) 1 Připojte stylingový nástavec (   ) a režim Styling se aktivuje automaticky. » Pokud nasadíte stylingový nástavec a teprve poté vysoušeč zapnete, na ukazateli režimu se na okamžik zobrazí rychlý, jemný a manuální režim. Poté přístroj přejde do režimu Styling. Poznámka: Jemný, rychlý, manuální a stylingový režim můžete přepínat podle potřeby.
 • Page 26 ČEŠTINA Jak používat difuzér pro tvorbu kadeří (obr. E) Difuzér pro tvorbu kadeří je užitečný nástroj k vysoušení kudrnatých vlasů. Pokud máte přirozeně kudrnaté vlasy nebo trvalou ondulaci, můžete k jejich zvýraznění použít difuzér pro tvorbu kadeří. V horní části difuzéru je otvor, který umožňuje funkci zjistit teplotu vlasů...
 • Page 27 ČEŠTINA Jak provádět masáž pokožky hlavy (obr. F) Masážní nástavec s měkkými kolíčky stimuluje pokožku hlavy vibracemi a jemným teplem. 1 Připojte masážní nástavec (   ) na vysoušeč a režim Pokožka hlavy se aktivuje. 2 Jemně přiložte masážní kolíčky na pokožku hlavy, abyste dosáhli relaxačního účinku.
 • Page 28 Philips www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků...
 • Page 29 ČEŠTINA Řešení problémů Problém / Příčina Řešení / odpověď otázka Nelze měnit Různé nástavce inteligentně aktivují specifické režimy. režimy Podívejte se do níže uvedené tabulky Pokožka Rychlý Jemný Manuální Styling Kadeře hlavy Sušicí nástavec Stylin- gový nástavec Difuzér Masážní nástavec Po připojení Nástavec možná není správně Sejměte nástavec a zkuste nástavce nasazen.
 • Page 30 ČEŠTINA Problém / Příčina Řešení / odpověď otázka Vlasy se mi Mřížka přívodu vzduchu je Zachovejte klid. Vypněte zamotaly možná příliš blízko vlasů. vysoušeč a pomalu vlasy do mřížky vytáhněte. Vysoušeč přívodu je vybaven speciálním vzduchu. mechanismem, který vlasy uvnitř nezachytí pevně. Při vysoušení dbejte na to, aby se vlasy nedostaly do blízkosti mřížky přívodu vzduchu.
 • Page 31 ČEŠTINA Problém / Příčina Řešení / odpověď otázka Přístroj se mohl přehřát Odpojte přístroj a a sám se vypnul. nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky Přístroj vstupu a výstupu vzduchu vůbec nejsou ucpané například nefunguje. prachem, vlasy apod. Spotřebič...
 • Page 32: Eesti

  EESTI Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi toodete kasutajate hulka! Philipsi pakutava tootetoe täies osas kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome. Ülevaade (joonis A) Toitelüliti Režiiminupp Kuumusnupp Kiirusnupp näidik (must) Kuumusnäidik (ainult käsitsirežiim) Kiirusnäidik (ainult käsitsirežiim) Režiiminäidik Jaheda õhuvoo nupp Riputusaas Peanaha masseerija Lokkide kohevusotsak Stiilimisotsak näidik (ülemine)
 • Page 33 Manual Style Curl Scalp Philips SenseIQ tehnoloogia kasutab juuste temperatuuri tuvastamiseks ja temperatuuri kohandamiseks infrapunaandurit. Infrapunaandurit on testitud 23 °C toatemperatuuril. Pange tähele, et mõnel juhul, näiteks kui toatemperatuur on kõrge (st üle 30 °C) või kui fööni kasutatakse pikema aja vältel koos otsakuga, võib andur soojaks minna. Kui see juhtub, käivitub fööni andur ja temperatuur langeb automaatselt madalamale kuumusele.
 • Page 34 EESTI Kuidas juukseid kuivatada (joonis C) 1 Kinnitage föönile kuivatusotsak ( ), et kuivatada kiiresti ja võimsama ning paremini suunatud õhuvooga. 2 Ühendage pistik vooluvõrku ja lülitage seade sisse (   ). » (joonis B) Režiiminäidikul näidatakse korraks režiime Fast, Gentle ja Manual ( ...
 • Page 35 EESTI Kuidas juukseid stiilida (joonis D) 1 Kinnitage stiilimisotsak (   ) ja stiilimisrežiim aktiveeritakse automaatselt. » Kui kinnitate stiilimisotsaku ja seejärel lülitate fööni sisse, näete režiiminäidikul hetkeks režiime Fast, Gentle, Manual ja Style. Seejärel lülitub seade stiilimisrežiimile. Märkus. Saate režiime Gentle, Fast, Manual ja Style vahetada vastavalt soovile. 2 Valige üks juuksesalk (mitte laiem kui 5 cm) ja asetage hari juuste alla juurte lähedale.
 • Page 36 EESTI Kuidas kasutada lokkide kohevusotsakut (joonis E) Lokkide kohevusotsak on abiks lokkis juuste kuivatamisel. Kui teil on loomulikud lokkis juuksed või keemilised lokid, võite lokkide ilusamaks muutmiseks kasutada lokkide kohevusotsakut. Lokkide kohevusotsaku otsas on auk, mis võimaldab tehnoloogial tuvastada juuste temperatuuri, kui kuivatate või stiilite juukseid.
 • Page 37 EESTI Kuidas peanahka masseerida (joonis F) Pehmete harudega peanaha masseerimise otsak stimuleerib peanahka, kasutades vibratsiooni ja õrna kuumust. 1 Kinnitage peanaha masseerimise otsak (   ) fööni külge ja režiim Scalp aktiveeritakse. 2 Lõõgastamiseks pange masseerivad harud õrnalt vastu peanahka. Märkus. Masseerivad harud peavad peanahka puudutama. Ärge vajutage harusid peanahale tugevalt, sest see vähendab masseerija tõhusust.
 • Page 38 (   ). Garantii ja hooldus Kui vajate teavet või kui seadmel esineb probleem, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiivoldikust). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.
 • Page 39 EESTI Veaotsing Probleem/ Põhjus Lahendus/Vastus Küsimus Režiime ei saa Erinevad otsakud aktiveeritakse intelligentselt muuta spetsiaalsete režiimidega. Vt allpool toodud tabelit Fast Gentle Manual Style Curl Scalp Kuivatu- sotsak Stiilimi- sotsak Lokkide kohevu- sotsak Peanaha mas- seerija Otsaku Otsak ei ole võib-olla Eemaldage otsak kinnitamisel korralikult kinnitanud.
 • Page 40 EESTI Probleem/ Põhjus Lahendus/Vastus Küsimus Juuksed on õhu Õhu sissevõtuava võre võib Jääge rahulikuks. Lülitage sissevõtuava olla juustele liiga lähedal. föön välja ja võtke võresse kinni juuksed võrest välja. jäänud. Föönil on spetsiaalne mehhanism, mis ei lase juustel tugevalt fööni sisse kinni jääda.
 • Page 41 EESTI Probleem/ Põhjus Lahendus/Vastus Küsimus Seade on võib-olla Lülitage seade ülekuumenenud ja vooluvõrgust välja ja automaatselt välja laske mõned minutid lülitunud. jahtuda. Enne kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad Seade ei hakka pole ebemete, juuste tööle. vms tõttu ummistunud. Võimalik, et seadme Kontrollige, kas pinge, pinge ei vasta kasutatava...
 • Page 42: Hrvatski

  HRVATSKI Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Pregled (slika A) Prekidač za uključivanje/isključivanje Tipka za način rada Gumb za toplinu (Heat) Gumb za brzinu (Speed) indikator (straga) Indikator topline (samo ručni način rada) Indikator brzine (samo ručni način rada) Indikator način rada (Mode) Gumb Cool Shot (hladan zrak) Kvačica za vješanje Masažer vlasišta Nastavak za kovrčanje Mlaznica za oblikovanje indikator (gornji) Mlaznica za sušenje...
 • Page 43 Oblikovanje (Style) Kovrčanje (Curl) Vlasište (Scalp) Tehnologija Philips SenseIQ upotrebljava infracrveni senzor za određivanje temperature kose i prilagođavanje temperature. Infracrveni senzor testiran je na sobnoj temperaturi od 23 °C. Imajte na umu da se u nekim slučajevima senzor može zagrijati, npr. kada je sobna temperatura visoka (iznad 30 °C) ili kada se sušilo upotrebljava dulje vrijeme u kombinaciji s nastavkom.
 • Page 44 HRVATSKI Način sušenja kose (slika C) 1 Na sušilo pričvrstite mlaznicu za sušenje ( ) za brzo sušenje uz snažniji i koncentriraniji protok zraka. 2 Ukopčajte utikač u utičnicu za napajanje i uključite uređaj ( » (slika B) Načini rada brzo, nježno i ručno trenutačno će se prikazati na indikatoru načina rada ( ...
 • Page 45 HRVATSKI Napomena Ne morate pritisnuti i držati gumb Cool Shot za protok hladnog • zraka. Cool Shot ( ) možete primijeniti uz svaki način rada. Ako želite • promijeniti brzinu u postavci Cool Shot, preporučujemo da odaberete ručni način rada i promijenite na postavku Temperatura 1. Brzi, nježni i ručni način rada možete upotrebljavati i bez mlaznice • za sušenje. Način oblikovanja frizure (slika D) 1 Pričvrstite mlaznicu za oblikovanje ( ) i automatski će se aktivirati način rada za oblikovanje. » Ako pričvrstite mlaznicu za oblikovanje i zatim uključite sušilo, na indikatoru načina rada trenutačno će se prikazati načini rada brzo, nježno, ručno i oblikovanje.
 • Page 46 HRVATSKI Način uporabe nastavka za kovrčanje (slika E) Nastavak za kovrčanje koristan je za sušenje kovrčave kose. Ako imate prirodno kovrčavu kosu ili kovrče dobivene trajnom ondulacijom, možete upotrijebiti nastavak za kovrčanje kako biste istakli svoje kovrče. Na vrhu nastavka za kovrčanje nalazi se rupa koja omogućuje utvrđivanje temperature vaše kose tijekom sušenja ili oblikovanja.
 • Page 47 HRVATSKI Način masiranja vlasišta (slika F) Nastavak za masažu vlasišta s mekim iglama stimulira vlasište vibracijom i nježnom toplinom. 1 Pričvrstite nastavak za masažu vlasišta ( ) na sušilo kako biste aktivirali način rada za vlasište (Scalp). 2 Nježno stavite igle za masažu na vlasište za opuštanje. Napomena: Igle za masažu trebaju dodirivati vlasište.
 • Page 48 Ako su vam potrebne dodatne informacije ili imate problem, posjetite web- mjesto tvrtke Philips na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi (telefonski broj nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za...
 • Page 49 HRVATSKI Rješavanje problema Problem/ Uzrok Rješenje/odgovor pitanje Ne mogu Različiti dodaci inteligentno se aktiviraju uz određene promijeniti načine rada. Pogledajte tablice u nastavku. načine rada Brzo Nježno Oblikovanje Kovrčanje Vlasište Ručno (Fast) (Gentle) (Style) (Curl) (Scalp) Mlaznica za sušenje Mlaznica za obliko- vanje Nastavak za kovrčanje...
 • Page 50 HRVATSKI Problem/ Uzrok Rješenje/odgovor pitanje Kosa mi se Rešetka dovoda zraka možda Ostanite smireni. zapetljala u je postavljena preblizu vašoj Isključite sušilo za kosu rešetku dovoda kosi. i nježno izvucite kosu. zraka. Sušilo ima posebni mehanizam koji neće čvrsto uhvatiti kosu unutar sušila.
 • Page 51 HRVATSKI Problem/ Uzrok Rješenje/odgovor pitanje Uređaj se možda pregrijao i Isključite aparat te sam se isključio ga nekoliko minuta ostavite da se ohladi. Prije no što ponovno uključite uređaj provjerite rešetke kako biste se uvjerili da nisu Uređaj uopće blokirane nakupinama ne radi.
 • Page 52: Magyar

  MAGYAR Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome oldalon. Áttekintés (A ábra) Be-/kikapcsoló gomb Üzemmódváltó gomb Hőfokszabályozó gomb Sebességállító gomb jelzőfény (Hátsó) Hőfokjelző (Csak Kézi módban) Sebességjelző (Csak Kézi módban) Üzemmódjelző Hideglevegő-fokozat gomb Akasztógyűrű Fejbőrmasszírozó Göndörítő diffúzor Hajformázó fej...
 • Page 53 Kézi Formázó Göndörítő Fejbőrmasszírozó A Philips SenseIQ technológia infravörös érzékelőt használ a haj hőmérsékletének érzékelésére és a hőmérséklet beállítására. Az infravörös érzékelőt szobahőmérsékleten tesztelték (23 °C). Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos esetekben, például ha a szobában nagyon meleg van (több mint 30 °C), vagy ha a hajszárítót hosszabb ideig használják egy tartozékkal...
 • Page 54 MAGYAR Hogyan szárítsa meg a haját (C ábra) 1 Csatlakoztassa a szárítófejet ( ) a hajszárítóra, hogy erőteljes és koncentráltabb légáramlással száríthassa a haját. 2 Csatlakoztassa a csatlakozót egy konnektorhoz, és kapcsolja be a készüléket ( » (B ábra) A Gyors, Kíméletes és Kézi módok kiválasztása az üzemmódjelzőn látható...
 • Page 55 MAGYAR Megjegyzés A hideg légáramhoz nem kell megnyomnia ÉS lenyomva tartania a • Hideglevegő-fokozat gombját. A Hideglevegő-fokozat ( ) minden üzemmódban használható. • Ha Hideglevegő-fokozat beállításban meg szeretné változtatni a sebességet, javasoljuk, hogy válassza a Kézi üzemmódot, és váltson 1. hőmérséklet-fokozatra. A Gyors, Kíméletes és Kézi üzemmódot a szárítófej nélkül is • használhatja. Hogyan formázhatja haját (D ábra) 1 Csatlakoztassa a formázófejet ( ). A Formázó üzemmód automatikusan bekapcsol. » Ha csatlakoztatja a formázó fúvókát, majd bekapcsolja a hajszárítót, az üzemmódjelzőn egy pillanatra a Gyors, Kíméletes, Kézi és Formázó...
 • Page 56 MAGYAR A göndörítő diffúzor használata (E ábra) A göndörítő diffúzor göndör haj szárításakor lehet hasznos. Ha természetes göndör haja vagy dauerolt fürtjei vannak, akkor a göndörítő diffúzorral fokozhatja haja göndörségét. A göndörítő diffúzor tetején egy lyuk található, amelynek segítségével a készülék érzékeli a haja hőmérsékletét a haja szárításakor vagy formázásakor.
 • Page 57 Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com/support), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
 • Page 58 MAGYAR Hibakeresés Probléma/Kérdés Megoldás/Válasz Nem tudok A különböző tartozékok intelligens módon aktiválják az üzemmódot egyes üzemmódokat. Tekintse meg az alábbi táblázatot váltani Kímé- Gönd- Fejbőrmass- Gyors Kézi Formázó letes örítő zírozó Szárítófej Hajformázó Diffúzor Fejbőrmass- zírozó A készülék nem Lehet, hogy a tartozék nem Távolítsa el a tartozékot, és vált át a megfelelő...
 • Page 59 MAGYAR Probléma/Kérdés Megoldás/Válasz A hajam A szellőzőrács túl közel lehet a Ne essen pánikba! belegabalyodott a hajához. Kapcsolja ki a hajszárítót, szellőzőrácsába. és óvatosan húzza ki a haját. A hajszárítónak van egy speciális mechanizmusa, amely nem tekeri fel szorosan a hajszálakat a hajszárító...
 • Page 60 MAGYAR Probléma/Kérdés Megoldás/Válasz A készülék Elképzelhető, hogy a fali Ellenőrizze, hogy a egyáltalán nem aljzat, amelyhez a készüléket készülék megfelelően működik. csatlakoztatta, nem működik van-e csatlakoztatva. megfelelően. Ellenőrizze az ehhez az aljzathoz tartozó biztosítékot. Lehet, hogy a készülék Húzza ki a készülék túlmelegedett, és magától csatlakozódugóját a kikapcsolt...
 • Page 61 MAGYAR Probléma/Kérdés Megoldás/Válasz Az infravörös érzékelő meleg lett. Javasoljuk, hogy alacsonyabb hőmérséklet- Túl magas a szobahőmérséklet. beállítással folytassa a A hajszárítót sokáig használta készülék használatát. egy tartozékkal. Kapcsolja ki a hajszárítót, és néhány percig hagyja hűlni. A hőmérsékleti beállítás alacsonyabbra váltott.
 • Page 62: Қазақша

  ҚАЗАҚША Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome веб-сайтында тіркеңіз. Шолу (A суреті) Қосу/өшіру қосқышы «Режим» түймесі «Қыздыру» түймесі «Жылдамдық» түймесі индикаторы (қара) «Қыздыру» индикаторы (тек «Қолмен» режимі) «Жылдамдық» индикаторы (тек «Қолмен» режимі) «Режим» индикаторы «Салқын ауа жіберу» түймесі Ілмек Бас терісінің массажері Бұйралағыш диффузор Сәндегіш саптама индикаторы (жоғарғы) Кептіргіш саптама...
 • Page 63 Бұйралау Иә Бас терісі Жоқ Philips SenseIQ технологиясында шаш температурасын сезіну және температураны бейімдеу үшін инфрақызыл сенсор пайдаланылады. Инфрақызыл сенсор 23°C бөлме температурасында сыналған. Бөлме температурасы жылы (яғни 30°C-тан жоғары) немесе кептіргішті саптамасымен бірге ұзақ уақыт пайдалану сияқты кейбір жағдайларда...
 • Page 64 ҚАЗАҚША Шашты кептіру жолы (C суреті) 1 Қуатты және бағытталған ауа ағынымен тез кептіру үшін кептіргіш саптаманы ( ) кептіргішке тіркеңіз. 2 Ашаны розеткаға қосып, құралды қосыңыз (   ). » (B суреті) «Жылдам», «Жұмсақ» және «Қолмен» режимдері режим индикаторында (   ) бірден көрсетіледі. Одан кейін ол әдепкі режимге...
 • Page 65 ҚАЗАҚША Ескертпе Салқын ауа ағыны үшін «Салқын ауа жіберу» түймесін басып • тұрудың қажеті жоқ. «Салқын ауа жіберу» (   ) барлық режимдерге қолданылады. • «Салқын ауа жіберу» параметрінде жылдамдықты өзгерткіңіз келсе, «Қолмен» режимін таңдап, «1-температура» күйіне өзгертуді ұсынамыз. Сонымен қатар кептіргіш саптамасыз «Жылдам», «Жұмсақ» және • «Қолмен» режимдерін пайдалануға болады. Шашыңызды сәндеу тәсілі (D суреті) 1 Сәндегіш саптаманы (   ) тіркесеңіз, «Стиль» режимі автоматты түрде іске қосылады. » Сәндегіш саптаманы тіркеп, кептіргішті қоссаңыз, режим индикаторында «Жылдам», «Жұмсақ», «Қолмен» және «Стиль» режимдерін...
 • Page 66 ҚАЗАҚША Бұйралағыш диффузорды пайдалану тәсілі (E суреті) Бұйралағыш диффузор бұйра шашты кептіру үшін пайдалы. Табиғи бұйра шаштарыңыз болса немесе бұрымдарыңыз болса, бұйраларыңызды жақсарту үшін бұйралағыш диффузорды пайдалануға болады. Бұйралағыш диффузордың үстінде шашты кептіру немесе сәндеу кезінде жүйесінің шаш температурасын анықтауына мүмкіндік...
 • Page 67 ҚАЗАҚША Бас терісін уқалау тәсілі (F суреті) Жұмсақ істіктері бар бас терісі массажерінің саптамасы бас теріңізді дірілмен және жұмсақ қыздырумен ынталандырады. 1 «Бас терісі» режимін іске қосу үшін кептіргішке бас терісі массажерінің саптамасын (   ) тіркеңіз. 2 Демалыс үшін бас терісіне массаж істіктерін жайлап қойыңыз. Ескертпе: массажер...
 • Page 68 қатар оны ілмегінен (   ) іліп қоюға болады. Кепілдік және қызмет көрсету Егер ақпарат алу керек болса немесе мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com/support веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына (осы телефон нөмірді дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға...
 • Page 69 ҚАЗАҚША Мәселе/сұрақ Себебі Шешім/жауап Саптаманы Саптама дұрыс тіркелмеген Саптаманы алып, қайта пайдаланған болуы мүмкін тіркеп көріңіз. кезде ол белгіленген режимге өтпейді. Температура Алдын ала орнатылған Температура немесе немесе режимдер үшін температура жылдамдық параметрін жылдамдық мен жылдамдық параметрлері реттеу керек болса, параметрін...
 • Page 70 ҚАЗАҚША Мәселе/сұрақ Себебі Шешім/жауап Бас терісі Бас терісі саптамасы дымқыл Бас терісі саптамасын саптамасын заттармен немесе шаш пайдаланбас бұрын пайдаланбас тонигімен бірге пайдалануға дымқыл заттарды немесе бұрын дымқыл арналмаған. шаш тонигін пайдалану заттарды ұсынылмайды, себебі олар немесе шаш қылшықтардың сапасына тонигін...
 • Page 71 ҚАЗАҚША Мәселе/сұрақ Себебі Шешім/жауап Инфрақызыл сенсор қызады. Төменгі қыздыру Температура параметрінде пайдалануды Бөлме температурасы жоғары. төменгі жалғастырған дұрыс. Кептіргіш саптамамен ұзақ қыздыру Кептіргішті өшіріп, бірнеше уақыт пайдаланылады. параметріне минут бойы суытыңыз. түсті. Шаш кептіргіш Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.
 • Page 72: Lietuviškai

  LIETUVIŲ Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresuwww.philips.com/welcome. Apžvalga (A pav.) Įjungimo / išjungimo jungiklis Režimo mygtukas Karščio mygtukas Greičio mygtukas indikatorius (juodas) Karščio indikatorius (tik rankiniu režimu) Greičio indikatorius (tik rankiniu režimu) Režimo indikatorius Vėsaus srauto mygtukas Pakabinimo kilpa Galvos odos masažuoklis Garbanų difuzorius Šukuosenos formavimo antgalis indikatorius (viršus) Džiovinimo antgalis...
 • Page 73 Taip Garbanoti Taip Galvos oda „Philips SenseIQ“ technologija naudoja infraraudonųjų spindulių jutiklį plaukų temperatūrai nustatyti ir temperatūrai pritaikyti. Infraraudonųjų spindulių jutiklis buvo išbandytas kambario temperatūroje, esant 23 °C. Žinokite, kad kai kuriais atvejais, kai kambario temperatūra aukšta (t. y. virš...
 • Page 74 LIETUVIŲ Kaip džiovinti plaukus (C pav.) 1 Prijunkite džiovinimo antgalį ( ) prie džiovintuvo, norėdami džiovinti greitai, naudodami galingą ir labiau sukoncentruotą oro srautą. 2 Prijunkite kištuką prie maitinimo šaltinio lizdo ir įjunkite prietaisą (   ). » (B pav.) Greitas, švelnus ir rankinis režimai tuoj pat bus parodyti režimo indikatoriuje ( ...
 • Page 75 LIETUVIŲ Kaip formuoti šukuoseną (D pav.) 1 Prijunkite formavimo antgalį (   ) ir formavimo režimas bus suaktyvintas automatiškai. » Jei prijungsite formavimo antgalį ir tada įjungsite džiovintuvą, iš karto pamatysite greitą, švelnų, rankinį ir formavimo režimus režimų indikatoriuje. Tada bus įjungtas formavimo režimas. Pastaba: Galite pakeisti į švelnų, greitą, rankinį ir formavimo režimą pagal poreikį.
 • Page 76 LIETUVIŲ Kaip naudoti garbanų difuzorių (E pav.) Garbanų difuzorius naudingas džiovinant garbanotus plaukus. Jei jūsų plaukai natūraliai garbanoti arba padaryta ilgalaikė šukuosena, galite naudoti garbanų difuzorių, kad pakeltumėte garbanas. Garbanų difuzoriaus viršuje yra anga, kuri leidžia išmatuoti plaukų temperatūrą plaukus džiovinant arba formuojant.
 • Page 77 LIETUVIŲ Kaip masažuoti galvos odą (F pav.) Galvos odos masažuoklio priedas su minkštais kištukais stimuliuoja jūsų galvos odą vibracija ir švelnia šiluma. 1 Prijunkite odos galvos masažuoklio priedą (   ) prie džiovintuvo, kad būtų suaktyvintas galvos odos režimas. 2 Švelniai palieskite masažavimo kištukais galvos odą, norėdami atpalaiduoti.
 • Page 78 (   ). Garantija ir priežiūra Prireikus informacijos apsilankykite „Philips“ interneto svetainėje adresu www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro,...
 • Page 79 LIETUVIŲ Trikčių diagnostika ir šalinimas Problema / Priežastis Sprendimas / atsakymas klausimas Negaliu Skirtingi priedai intelektualiai suaktyvinami konkrečiais pakeisti režimų režimais. Žr. lenteles žemiau Ran- Galvos Greitas Švelnus kinis Formuoti Garbanoti režimas Džiovinimo antgalis Šukuosenos formavimo antgalis Difuzorius Galvos odos masažuoklis Kai prijungiu Priedas gali nebūti tinkamai Nuimkite priedą...
 • Page 80 LIETUVIŲ Problema / Priežastis Sprendimas / atsakymas klausimas Mano plaukai Oro įleidimo grotelės galėjo būti Išlikite ramūs. Išjunkite įsipainiojo per arti plaukų. plaukų džiovintuvą ir oro įleidimo švelniai ištraukite plaukus. grotelėse. Džiovintuvas turi specialų mechanizmą, kuris tvirtai nesugriebs plaukų džiovintuvo viduje. Džiovindami būtinai laikykite plaukus toliau nuo oro įleidimo grotelių.
 • Page 81 LIETUVIŲ Problema / Priežastis Sprendimas / atsakymas klausimas Prietaisas galėjo perkaisti ir Išjunkite prietaisą iš elektros išsijungti lizdo ir palikite jį kelioms minutėms, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami prietaisą patikrinkite, ar grotelės Prietaisas neužkimštos pūkais, plaukais neveikia. ir pan. Prietaisas gali nebūti tinkamas Įsitikinkite, kad ant prietaiso įtampai, prie kurios jis prijungtas.
 • Page 82: Latviešu

  LATVIEŠU Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome. Pārskats (A att.) Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis Režīma poga Sildīšanas poga Ātruma poga indikators (aizmugure) Sildīšanas indikators (tikai manuālajam režīmam) Ātruma indikators (tikai manuālajam režīmam) Režīma indikators Vēsa gaisa poga Cilpiņa pakarināšanai Galvas ādas masāžas uzgalis Cirtu difuzors Veidošanas uzgalis indikators (augšpuse) Žāvēšanas uzgalis...
 • Page 83 Jā Galvas āda Nē Philips SenseIQ tehnoloģija izmanto infrasarkano sensoru, lai noteiktu matu temperatūru un pielāgotu temperatūru. Infrasarkanais sensors ir pārbaudīts istabas temperatūrā 23 °C. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos, piemēram, ja istabā ir silts (t. i., virs 30 °C) vai ja žāvētājs tiek lietots ilgāku laiku kopā...
 • Page 84 LATVIEŠU Kā izžāvēt matus (C att.) 1 Pievienojiet žāvētājam žāvēšanas uzgali ( ), lai ātri izžāvētu ar jaudīgu un koncentrētāku gaisa plūsmu. 2 Pievienojiet kontaktdakšu strāvas padeves kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci ( » (B att.) Ātrais, maigais un manuālais režīms īslaicīgi parādīsies režīma indikatorā...
 • Page 85 LATVIEŠU Piezīme Jums nav jānospiež UN jātur vēsā gaisa poga, lai nodrošinātu vēsa • gaisa plūsmu. Vēsā gaisa (   ) plūsma ir piemērojama visiem režīmiem. Ja vēlaties • mainīt ātrumu vēsā gaisa iestatījumā, mēs iesakām izvēlēties manuālo režīmu un mainīt uz “Temperature 1”. Varat arī izmantot ātro, maigo un manuālo režīmu bez žāvēšanas • uzgaļa. Kā ieveidot matus (D att.) 1 Pievienojiet veidošanas uzgali (  ) un veidošanas režīms ieslēgsies automātiski. » Ja pievienojat veidošanas uzgali un pēc tam ieslēdzat žāvētāju, režīma indikatorā īslaicīgi redzēsiet ātro, maigo, manuālo un veidošanas režīmu. Tad tas pārslēgsies uz veidošanas režīmu.
 • Page 86 LATVIEŠU Kā lietot cirtu difuzoru (E att.) Cirtu difuzors ir noderīgs cirtainu matu žāvēšanai. Ja jums ir dabiski cirtaini mati vai ilgviļņi, varat izmantot cirtu difuzoru. Cirtu difuzora augšpusē ir caurums, kas ļauj noteikt jūsu matu temperatūru, žāvējot vai veidojot matus. Piezīme.
 • Page 87 LATVIEŠU Kā masēt galvas ādu (F att.) Galvas ādas masāžas uzgalis ar mīkstajām tapām stimulē jūsu galvas ādu, veicot vibrējošas kustības un izdalot maigu siltumu. 1 Pievienojiet žāvētājam galvas ādas masāžas uzgali ( ), lai aktivizētu galvas ādas režīmu. 2 Viegli novietojiet masējošās tapas uz galvas ādas, lai relaksētos. Piezīme.
 • Page 88 Garantija un apkope Ja ir nepieciešams serviss vai palīdzība, vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (šis tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra,...
 • Page 89 LATVIEŠU Traucējummeklēšana Problēma/ Iemesls Risinājums/atbilde jautājums Nav iespējams Dažādie uzgaļi tiek viedi aktivizēti ar noteiktiem režīmiem. nomainīt režīmus Lūdzu, skatiet tālākās tabulas Galvas Ātrs Maigs Manuāli Veidot Cirtas āda Žāvēšanas uzgalis Veidošanas uzgalis Difuzors Galvas ādas masāžas uzgalis Kad pielieku Uzgalis, iespējams, nav pareizi Noņemiet uzgali un uzgali, tas...
 • Page 90 LATVIEŠU Problēma/ Iemesls Risinājums/atbilde jautājums Mani mati ir Gaisa plūsmas atvere var būt Neuztraucieties. Izslēdziet sapinušies gaisa novietota pārāk tuvu jūsu matu žāvētāju un uzmanīgi plūsmas atverē. matiem. izņemiet matus. Žāvētājam ir īpašs mehānisms, kas nesatver cieši matus žāvētāja iekšpusē. Žāvējot, lūdzu, uzraugiet, lai mati neatrastos pārāk tuvu gaisa plūsmas atverei.
 • Page 91 LATVIEŠU Problēma/ Iemesls Risinājums/atbilde jautājums Iespējams, ierīce ir pārkarsusi un Atvienojiet ierīci no automātiski izslēgusies elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkal ieslēdzat ierīci, pārbaudiet, vai pūkām, matiem u. tml. Ierīce objekti nenosprosto gaisa nedarbojas. plūsmas atveres. Iespējams, ierīce nav piemērota Pārbaudiet, vai ierīces spriegumam, kādam tā...
 • Page 92: Polski

  POLSKI Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome. Opis elementów urządzenia (rys. A) Wyłącznik Przycisk trybu Przycisk temperatury Przycisk prędkości Wskaźnik (tylny) Wskaźnik temperatury (tylko tryb ręczny) Wskaźnik prędkości (tylko tryb ręczny) Wskaźnik trybu...
 • Page 93 Tryb ręczny Stylizacja Loki Masaż skóry głowy Technologia Philips SenseIQ wykorzystuje czujnik podczerwieni do wykrywania temperatury włosów i dostosowywania temperatury. Czujnik podczerwieni został przetestowany w temperaturze pokojowej 23°C. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, np. gdy temperatura w pomieszczeniu jest wysoka (tj. powyżej 30°C) lub gdy suszarka jest używana przez dłuższy czas w połączeniu z nasadką, czujnik może się...
 • Page 94 POLSKI Suszenie włosów (rys. C) 1 Nałóż nasadkę suszącą ( ) na suszarkę, aby szybko wysuszyć włosy silniejszym i bardziej skoncentrowanym strumieniem powietrza. 2 Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego i włącz urządzenie (   ). » (Rys. B) Oznaczenia trybu szybkiego, delikatnego i ręcznego na chwilę pojawią...
 • Page 95 POLSKI Uwaga Nie trzeba naciskać I przytrzymywać przycisku zimnego nadmuchu, • aby uzyskać chłodny strumień powietrza. Zimny nadmuch (   ) działa we wszystkich trybach. Jeśli chcesz • zmienić moc w trybie zimnego nadmuchu, zalecamy wybranie trybu ręcznego i zmianę ustawienia temperatury na 1. Możesz również korzystać z trybu szybkiego, delikatnego i ręcznego • bez nasadki suszącej. Układanie fryzury (rys. D) 1 Nałóż koncentrator (   ) na suszarkę, a tryb stylizacji włączy się automatycznie. » Jeśli zamocujesz koncentrator, a następnie włączysz suszarkę, na wskaźniku trybu na chwilę pojawią się oznaczenia trybu szybkiego, delikatnego, ręcznego i stylizacji.
 • Page 96 POLSKI Korzystanie z dyfuzora (rys. E) Dyfuzor jest pomocny przy suszeniu kręconych włosów. Jeśli masz naturalnie kręcone włosy lub trwałą ondulację, możesz użyć dyfuzora, aby nadać bardziej atrakcyjny wygląd lokom. W górnej części dyfuzora znajduje się otwór, który umożliwia technologii wykrywanie temperatury włosów podczas ich suszenia lub układania.
 • Page 97 W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/support lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się...
 • Page 98 POLSKI Rozwiązywanie problemów Problem/pytanie Przyczyna Rozwiązanie/ odpowiedź Nie mogę Poszczególne nasadki są inteligentnie aktywowane w zmieniać trybów połączeniu z określonymi trybami. Zapoznaj się z poniższą tabelą. Masaż Tryb Szybki Delikatny Stylizacja Loki skóry ręczny głowy Nasadka susząca Koncen- trator Dyfuzor sadka do masażu skóry...
 • Page 99 POLSKI Problem/pytanie Przyczyna Rozwiązanie/ odpowiedź Moje włosy Możliwe, że kratka wlotu Zachowaj spokój. Wyłącz zaplątały się w powietrza jest umieszczona zbyt suszarkę i delikatnie kratce wlotu blisko włosów. wyjmij pasmo włosów. powietrza. Suszarka posiada specjalny mechanizm, który nie pozwala na ciasne uwięzienie włosów wewnątrz suszarki.
 • Page 100 POLSKI Problem/pytanie Przyczyna Rozwiązanie/ odpowiedź Urządzenie nie Być może gniazdko, do którego Sprawdź, czy urządzenie działa. podłączono urządzenie, jest jest prawidłowo zepsute. podłączone do gniazdka. Sprawdź bezpiecznik odpowiadający za dane gniazdko elektryczne. Urządzenie mogło się przegrzać i Wyjmij wtyczkę wyłączyć automatycznie. urządzenia z gniazdka elektrycznego i poczekaj kilka minut, aż...
 • Page 101 POLSKI Problem/pytanie Przyczyna Rozwiązanie/ odpowiedź Czujnik podczerwieni nagrzał się. Można kontynuować korzystanie z suszarki Temperatura w pomieszczeniu przy niższym ustawieniu jest wysoka. temperatury. Suszarka była długo używana z Wyłącz suszarkę i poczekaj nasadką. kilka minut, aż ostygnie. Temperatura spadła do niższego ustawienia.
 • Page 102: Română

  ROMÂNĂ Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome. Prezentare generală (Fig. A) Comutatorul Pornit/Oprit Butonul de mod Butonul de încălzire Butonul pentru viteză Indicator (Înapoi) Indicatorul de căldură (doar pentru modul manual) Indicatorul de viteză (doar pentru modul manual) Indicatorul pentru mod Butonul pentru jet de aer rece Agățătoare Accesoriul de masaj pentru scalp Difuzor de bucle...
 • Page 103 Coafare Bucle Scalp Tehnologia Philips SenseIQ utilizează un senzor cu infraroșii pentru detectarea temperaturii părului și adaptarea la aceasta. Senzorul cu infraroșii a fost testat la temperatura camerei de 23 °C. Rețineți că în unele cazuri, de pildă atunci când temperatura mediului este ridicată (peste 30 °C) sau când uscătorul este utilizat pe perioade lungi de timp în combinație cu un...
 • Page 104 101 ROMÂNĂ Modul de uscare a părului (Fig. C) 1 Atașează capul de uscare ( ) pe uscătorul de păr pentru uscare rapidă cu un flux de aer mai puternic și mai concentrat. 2 Conectează ștecherul la o priză de alimentare și pornește aparatul (   ).
 • Page 105 ROMÂNĂ Notă Nu este nevoie să apeși ȘI să ții apăsat butonul pentru jet de aer rece • pentru flux de aer rece continuu. Jetul de aer rece ( ) este disponibil în toate modurile. Dacă vrei • să schimbi viteza din setarea pentru Jet de aer rece, te sfătuim să selectezi modul Manual și să setezi Temperatura 1. De asemenea, poți folosi modul Rapid, Moderat și Manual fără capul • de uscare. Modul de coafare a părului (Fig. D) 1 Atașează capul de coafare ( ) iar modul Coafare se va activa automat. » Dacă atașezi capul de coafare și pornești uscătorul, modurile Rapid, Moderat, Manual și Coafare vor fi semnalate scurt pe indicatorul de mod.
 • Page 106 103 ROMÂNĂ Modul de utilizare a difuzorului de bucle (Fig. E) Difuzorul de bucle este util pentru uscarea părului ondulat. Dacă părul tău este ondulat natural sau permanent, poți folosi difuzorul pentru a da volum buclelor. În partea de sus a difuzorului este un orificiu care îi permite să...
 • Page 107 ROMÂNĂ Masarea scalpului (Fig. F) Accesoriul de masaj pentru scalp cu vârfuri moi stimulează scalpul cu vibrații și căldură moderată. 1 Atașează accesoriul de masaj pentru scalp ( ) la uscător pentru a activa modul Scalp. 2 Poziționează ușor vârfurile de masaj pe scalp pentru relaxare. Notă: Vârfurile de masaj trebuie să...
 • Page 108 Dacă ai nevoie de informații sau întâmpini probleme, te rugăm să accesezi site-ul web Philips la adresa www.philips.com/support sau să contactezi centrul de asistență pentru clienți Philips din țara ta (numărul de telefon îl poți găsi în broșura de garanție internațională). Dacă în țara ta nu există un...
 • Page 109 ROMÂNĂ Depanare Problemă/ Cauză Soluție/Răspuns Întrebare Nu pot schimba Accesoriile se activează inteligent cu moduri specifice. Te modurile rugăm să consulți tabelele de mai jos. Rapid Moderat Manual Coafare Bucle Scalp Cap de uscare Cap de coafare Difuzor Acceso- riu de masaj pentru scalp Când atașez Accesoriul poate să...
 • Page 110 107 ROMÂNĂ Problemă/ Cauză Soluție/Răspuns Întrebare Părul meu este Grilajul de admisie a aerului poate Trebuie să rămâi calmă. încâlcit în grilajul fi poziționat prea aproape de păr. Oprește uscătorul și scoate de admisie a ușor părul. Uscătorul are aerului. un mecanism special care nu prinde părul strâns în interiorul uscătorului.
 • Page 111 ROMÂNĂ Problemă/ Cauză Soluție/Răspuns Întrebare Aparatul poate fi supraîncălzit și Scoate aparatul din priză s-a oprit și lasă-l să se răcească timp de câteva minute. Înainte de a porni aparatul din nou, verifică grilajul Aparatul nu pentru a te asigura că nu funcționează...
 • Page 112: Русский

  109 РУССКИЙ Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте продукт на www.philips.com/welcome. Обзор (рис. A) Переключатель питания Кнопка выбора режима Кнопка нагрева Кнопка выбора скорости Индикатор (задняя сторона) Индикатор подогрева (только ручной режим) Индикатор выбора скорости (только ручной режим) Индикатор режима Кнопка включения холодного обдува Петелька для подвешивания Массажер кожи на голове Диффузор для завивки Насадка для укладки Индикатор (верхняя часть)
 • Page 113 Завивка Да Кожа на голове Нет В технологии Philips SenseIQ используется инфракрасный датчик для определения температуры волос и ее адаптации. инфракрасный датчик был протестирован при комнатной температуре 23 °C. Обратите внимание, что в некоторых случаях, например при высокой температуре в помещении (т. е. выше 30 °C) или при использовании фена в течение...
 • Page 114 111 РУССКИЙ Сушка волос (рис. C) 1 Присоедините насадку для сушки ( ) к фену для быстрой сушки с помощью мощного и более концентрированного потока воздуха. 2 Подключите вилку к розетке электросети и включите прибор (   ). » (Рис. B ) «Быстрый», «Бережный» и «Ручной» режимы кратковременно отобразятся...
 • Page 115 РУССКИЙ Примечание Для охлаждения воздушного потока вам не нужно будет • нажимать И удерживать кнопку включения холодного обдува. Кнопка включения холодного обдува (   ) доступна во всех • режимах. Если вам потребуется изменить скорость в режиме холодного обдува, мы рекомендуем вам выбрать режим «Ручной» и изменить нагрев до значения «Температура 1». Режимы «Быстрый», «Бережный» и «Ручной» можно также • использовать без насадки для сушки. Укладка волос (рис. D) 1 Подсоедините насадку для укладки (   ), после чего автоматически активируется режим «Укладка». » Если вы присоедините насадку для укладки, а затем включите фен, на...
 • Page 116 113 РУССКИЙ Использование диффузора для завивки (рис. E) Использование диффузора для завивки является полезным при сушке кудрявых волос. Если у вас натуральные кудрявые волосы или локоны после химической завивки, вы можете воспользоваться диффузором для завивки для улучшения своих локонов. В верхней части диффузора для...
 • Page 117 При возникновении проблемы или при необходимости получения сервисного обслуживания или информации зайдите на веб-сайт по адресу www.philips.com/support или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки...
 • Page 118 115 РУССКИЙ Устранение неисправностей Проблема/вопрос Причина Решение/ответ Не удается изменять Различные насадки продуманно активируются при режимы использовании определенных режимов. Ознакомьтесь с таблицами ниже Кожа на Быстрый Бережный Вручную Укладка Завивка голове Насадка для сушки Насадка для укладки Диффузор Массажер кожи на голове Когда применяется Возможно, насадка...
 • Page 119 РУССКИЙ Проблема/вопрос Причина Решение/ответ Мои волосы Возможно, вентиляционная Не волнуйтесь. запутались в решетка была слишком близко Выключите фен и вентиляционной расположена к волосам. осторожно отсоедините решетке. волосы. В фене имеется специальный механизм, предотвращающий чрезмерное затягивание волос внутрь фена. Во время сушки держите волосы...
 • Page 120 117 РУССКИЙ Проблема/вопрос Причина Решение/ответ Прибор не Возможно, неисправна Проверьте правильность включается. электророзетка, к которой подключения прибора к подключен прибор. розетке электросети. Проверьте исправность предохранителя для этой розетки электросети в доме. Возможно, прибор перегрелся и Отключите прибор автоматически отключился от сети и дайте ему остыть...
 • Page 121 РУССКИЙ Фен Для бытовых нужд Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды Сделано в Китае Импортер на территорию России и Таможенного союза: ООО «ФИЛИПС», Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, номер телефона +7 495 961-1111 BHD829 220-240 В;...
 • Page 122: Slovensky

  119 SLOVENČINA Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome. Prehľad (obr. A) Vypínač Tlačidlo režimu Tlačidlo ohrevu Tlačidlo rýchlosti Indikátor (vzadu) Indikátor ohrevu (iba v manuálnom režime) Indikátor rýchlosti (iba v manuálnom režime) Indikátor režimu Tlačidlo dávky studeného vzduchu Očko na zavesenie Masážny nadstavec Difuzér na kučery...
 • Page 123 Kučery Áno Pokožka hlavy Technológia Philips SenseIQ využíva infračervený snímač na snímanie teploty vlasov a prispôsobenie teploty. Infračervený snímač bol testovaný pri izbovej teplote 23 °C. Upozorňujeme, že snímač sa v niektorých prípadoch môže zahriať, napríklad keď je izbová teplota vysoká (nad 30 °C) alebo keď sa sušič...
 • Page 124 121 SLOVENČINA Ako si vysušiť vlasy (obr. C) 1 Ak chcete dosiahnuť rýchlejšie vysušenie výkonným a intenzívnejším prúdom vzduchu, nasaďte na sušič nadstavec na sušenie ( 2 Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky a zariadenie zapnite ( » (Obr. B) Na ukazovateli režimu ( ) sa na okamih zobrazí...
 • Page 125 SLOVENČINA Ako si upraviť vlasy (obr. D) 1 Nasaďte nadstavec na tvarovanie účesu (   ) a automaticky sa aktivuje režim vytvárania účesu. » Ak nasadíte nadstavec na tvarovanie účesu a až potom sušič zapnete, na indikátore režimu sa na okamih zobrazí rýchly, jemný a manuálny režim. Potom zariadenie prejde do režimu vytvárania účesu.
 • Page 126 123 SLOVENČINA Ako používať difuzér na kučery (obr. E) Difuzér na kučery je užitočný nástroj na vysušenie kučeravých vlasov. Ak máte prirodzene kučeravé vlasy alebo trvalú onduláciu, môžete na ich zvýraznenie použiť difuzér na kučery. V hornej časti difuzéra je otvor, ktorý umožňuje funkcii zistiť...
 • Page 127 SLOVENČINA Masáž pokožky hlavy (obr. F) Masážny nadstavec s mäkkými hrotmi stimuluje pokožku hlavy vibráciami a jemným teplom. 1 Nasaďte na sušič masážny nadstavec ( ), aby sa aktivoval režim na masáž pokožky hlavy. 2 Jemne priložte masážne hroty na pokožku hlavy a využite ich relaxačný účinok.
 • Page 128 Ak potrebujete informácie alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (príslušné telefónne číslo nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho...
 • Page 129 SLOVENČINA Riešenie problémov Problém/ Príčina Riešenie/odpoveď otázka Neviem Rôzne nadstavce inteligentne aktivujú konkrétne režimy. meniť režimy Pozrite si nasledujúcu tabuľku. Vytváranie Pokožka Rýchly Jemný Manuálny Kučery účesu hlavy Nad- stavec na sušenie Nadstavec na tvaro- vanie účesu Difuzér Masážny nadstavec Po nasadení Nadstavec možno nie je nasadený...
 • Page 130 127 SLOVENČINA Problém/ Príčina Riešenie/odpoveď otázka Vlasy sa mi Mriežka prívodu vzduchu je Zachovajte pokoj. Vypnite zamotali možno príliš blízko vlasov. sušič a pomaly vlasy vytiahnite. do mriežky Sušič je vybavený špeciálnym prívodu mechanizmom, ktorý zaistí, aby vzduchu. sa vlasy vnútri nezachytili pevne. Pri sušení...
 • Page 131 SLOVENČINA Problém/ Príčina Riešenie/odpoveď otázka Zariadenie sa mohlo prehriať a Odpojte zariadenie zo siete a samo sa vyplo. nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným zapnutím zariadenia skontrolujte, či nie sú mriežky Zariadenie upchaté chuchvalcami prachu, vôbec vlasmi a pod. nefunguje.
 • Page 132: Slovenščina

  129 SLOVENŠČINA Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. Pregled (slika A) Stikalo za vklop/izklop Gumb za izbiro načina Gumb za nastavitev toplote Gumb za nastavitev hitrosti Indikator (zadaj) Indikator toplote (samo ročni način) Indikator hitrosti (samo ročni način) Indikator načina Gumb za hladen zračni tok Obešalna zanka Nastavek za masiranje lasišča Razpršilnik za kodre Nastavek za oblikovanje...
 • Page 133 SLOVENŠČINA Način Fast (hitro) Gentle (nežno) Ročno Style (oblikovanje) Curl (kodri) Scalp (lasišče) Philipsova tehnologija SenseIQ uporablja infrardeče tipalo za zaznavanje temperature las in prilagajanje temperature. Infrardeče tipalo je bilo preizkušeno na sobni temperaturi 23 °C. Upoštevajte, da se v nekaterih primerih, na primer ko je temperatura v prostoru višja (nad 30 °C) ali ko se sušilnik uporablja dlje časa skupaj s katerim od nastavkov, tipalo lahko segreje.
 • Page 134 131 SLOVENŠČINA Kako sušiti lase (slika C) 1 Namestite nastavek za sušenje ( ) na sušilnik, da hitreje sušite z močnejšim in bolj usmerjenim zračnim tokom. 2 Vtikač priključite na omrežno vtičnico in vklopite aparat ( » (slika B) Načini Fast (hitro), Gentle (nežno) in Manual (ročno) se bodo za trenutek prikazali na indikatorju načina ( ...
 • Page 135 SLOVENŠČINA Kako oblikovati pričesko (slika D) 1 Namestite nastavek za oblikovanje (   ) in način Style (oblikovanje) se bo samodejno vklopil. » Če namestite nastavek za oblikovanje in potem preklopite na sušenje, boste za trenutek videli načine Fast (hitro), Gentle (nežno), Manual (ročno) in Style (oblikovanje) na indikatorju načina.
 • Page 136 133 SLOVENŠČINA Kako uporabiti razpršilnik za kodre (slika E) Razpršilnik za kodre je v pomoč pri sušenju kodrastih las. Če imate naravno kodraste lase ali pa trajno, lahko z razpršilnikom kodrov kodre poudarite. Na vrhu razpršilnika je luknja, ki omogoča zaznavanje temperature las, ko si jih sušite ali oblikujete.
 • Page 137 SLOVENŠČINA Kako masirati lasišče (slika F) Nastavek za masiranje lasišča z mehkimi konicami stimulira lasišče, ker vibrira in lasišče nežno ogreva. 1 Namestite nastavek za masiranje lasišča (   ) na sušilnik in vklopil se bo način Scalp (lasišče). 2 Masažne konice nežno položite na lasišče za sprostitev. Opomba: Masažne konice se morajo dotikati lasišča.
 • Page 138 Garancija in servis Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran www.philips.com/support ali se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na...
 • Page 139 SLOVENŠČINA Odpravljanje težav Težava/ Vzrok Rešitev/odgovor vprašanje Ne morem Različni nastavki se pametno vklopijo skupaj z določenimi načini. spremeniti Glejte spodnje preglednice. načina. Fast Gentle Style Curl Scalp Ročno (hitro) (nežno) (oblikovanje) (kodri) (lasišče) Nastavek za sušenje Nastavek za obliko- vanje Razpršilnik Nastavek za masir- anje lasišča...
 • Page 140 137 SLOVENŠČINA Težava/ Vzrok Rešitev/odgovor vprašanje Lasje so se mi Zračna mreža je morda Ostanite mirni. Izklopite zapletli v zračno postavljena preblizu vašim lasem. sušilnik in previdno izvlecite mrežo. lase. Sušilnik ima poseben mehanizem, zaradi katerega se lasje v notranjosti sušilnika ne zataknejo močno.
 • Page 141 SLOVENŠČINA Težava/ Vzrok Rešitev/odgovor vprašanje Aparat se je morda pregrel in se Izključite aparat iz je sam izklopil električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Pred vnovičnim vklopom aparata preverite, da zračne mreže Aparat ne niso zamašene s puhom, deluje. lasmi itd.
 • Page 142: Srpski

  139 SRPSKI Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na adresi www.philips.com/welcome. Pregled (slika A) Prekidač za uključivanje/isključivanje Dugme za izbor režima Dugme za podgrevanje Dugme za brzinu indikator (pozadi) Indikator toplote (samo u ručnom režimu) Indikator brzine (samo u ručnom režimu) Indikator režima Dugme za hladan mlaz vazduha Petlja za kačenje Masažer kože glave...
 • Page 143 Oblikovanje Uvijanje kose Koža glave Philips SenseIQ tehnologija koristi infracrveni senzor da bi detektovao temperaturu kose i prilagodio je. Infracrveni senzor je testiran na sobnoj temperaturi od 23 °C. Imajte u vidu da u pojedinim slučajevima, na primer, kada je sobna temperatura visoka (tj. preko 30 °C) ili kada se fen koristi tokom dužih vremenskih perioda u kombinaciji sa priključkom, senzor može...
 • Page 144 141 SRPSKI Postupak sušenja kose (slika C) 1 Priključite mlaznicu za sušenje ( ) na fen kako biste brzo osušili moćnim i koncentrisanijim protokom vazduha. 2 Uključite utikač u utičnicu i uključite aparat ( » (Slika B) Brz, nežan i ručni režim biće odmah označeni na indikatoru režima ( ...
 • Page 145 SRPSKI Postupak oblikovanja kose (slika D) 1 Prikačite mlaznicu za oblikovanje ( ) i režim oblikovanja će se automatski aktivirati. » Ako prikačite mlaznicu za oblikovanje, a zatim uključite fen, odmah ćete videti brz, nežan, ručni i režim oblikovanja na indikatoru režima. Zatim će preći u režim oblikovanja.
 • Page 146 143 SRPSKI Način korišćenja dodatka za uvojke (slika E) Dodatak za uvojke je koristan za sušenje kovrdžave kose. Ako imate prirodno kovrdžavu kosu ili trajne uvojke, možete da koristite dodatak za uvojke kako biste ih povećali. Postoji otvor na vrhu dodatka za uvojke, koji omogućava detektovanje temperature kose tokom njenog sušenja ili oblikovanja.
 • Page 147 SRPSKI Postupak masaže kože glave (slika F) Priključak za masažu kože glave sa mekim iglicama stimuliše kožu glave vibracijom i nežnom toplotom. 1 Priključite priključak za masažu kože glave ( ) na fen kako biste aktivirali režim kože glave. 2 Nežno postavite iglice za masažu na kožu glave radi opuštanja. Napomena: Iglice masažera bi trebalo da dodiruju kožu glave.
 • Page 148 Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, posetite veb-stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom distributeru Philips...
 • Page 149 SRPSKI Rešavanje problema Problem/pitanje Uzrok Rešenje/odgovor Ne mogu da men- Različiti priključci se inteligentno aktiviraju sa određenim jam režime režimima. Pogledajte tabele ispod Nežan Uvijanje Koža Brzo Manuelno Oblikovanje intenzitet kose glave Mlaznica za sušenje Mlaznica za oblikovanje Dodatak za raspršivanje Masažer kože glave Kada postavim Dodatak možda nije ispravno Skinite priključak i pokušajte...
 • Page 150 147 SRPSKI Problem/pitanje Uzrok Rešenje/odgovor Moja kosa se Rešetka sa otvorima za vazduh su Ostanite smireni. isključite uplela u rešetki sa možda postavljeni previše blizu fen za kosu i nežno izvucite otvorima za vazduh. kosi. kosu. Fen ima poseban meha- nizam koji neće jako uhvatiti kosu unutar fena.
 • Page 151 SRPSKI Problem/pitanje Uzrok Rešenje/odgovor Aparat se možda pregrejao i sam Isključite aparat iz struje i os- isključio tavite ga da se hladi nekoliko minuta. Pre nego što ponovo uključite aparat proverite da rešetka nije blokirana Aparat uopšte ne prašinom, kosom itd. radi.
 • Page 152: Українська

  149 УКРАЇНСЬКА Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Огляд (рис. А) Перемикач увімкнення/вимкнення Кнопка режиму Кнопка ступеня нагрівання Кнопка швидкості Індикатор (задній) Індикатори ступеня нагрівання (лише для режиму Manual (Ручний)) Індикатори швидкості (лише для режиму Manual (Ручний)) Індикатори режиму...
 • Page 153 Curl (Кучері) Так Scalp (Масаж голови) Ні Технологія SenseIQ від Philips вимірює температуру волосся за допомогою інфрачервоного датчика й робить повітря гарячішим або холоднішим. Тестування інфрачервоного датчика відбувалося при температурі 23 °C. Зверніть увагу, що за деяких умов датчик може нагріватися, наприклад якщо в приміщенні тепло (вище 30 °C) або...
 • Page 154 151 УКРАЇНСЬКА Як сушити волосся (рис. C) 1 Установіть на фен насадку для сушіння ( ), щоб швидко висушити волосся потужнішим і концентрованішим потоком повітря. 2 Вставте штекер у розетку джерела живлення й увімкніть пристрій (   ). » (Рис. Б) Одразу ввімкнуться індикатори режимів Fast (Швидкий), Gentle (Делікатний) і...
 • Page 155 УКРАЇНСЬКА Примітка Щоб створити холодний струмінь повітря, не потрібно натискати • ТА утримувати кнопку холодного обдуву. Холодний обдув (   ) працює в усіх режимах. Якщо ви захочете • змінити швидкість під час використання холодного обдуву, радимо вибрати режим Manual (Ручний) і 1-й температурний режим. Режими Fast (Швидкий), Gentle (Делікатний) і Manual (Ручний) • можна вмикати без насадки для сушіння. Як укладати волосся (рис. Г) 1 Установіть насадку для вкладання (   ), і режим Style (Вкладання) увімкнеться автоматично. » Якщо ви встановите насадку для вкладання й вимкнете фен, одразу ввімкнуться...
 • Page 156 153 УКРАЇНСЬКА Як користуватися дифузором для кучерів (рис. Ґ) Дифузор для кучерів допомагає сушити кучеряве волосся. За допомогою дифузора можна підкреслити природні кучері або перманентну завивку. Угорі дифузора є отвір, за допомогою якого функція вимірює температуру волосся під час сушіння або вкладання. Примітка.
 • Page 157 УКРАЇНСЬКА Як масажувати голову (рис. Д) Масажер із м’якими пальчиками стимулює шкіру голови за допомогою вібрації та тепла. 1 Щоб увімкнути режим Scalp (Масаж голови), установіть на фен масажер голови (   ). 2 Обережно розташуйте масажні пальчики на голові для розслаблювального...
 • Page 158  ). Гарантія й обслуговування Якщо вам необхідна інформація або у вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт Philips www.philips.com/support або зверніться до місцевого Центру обслуговування клієнтів компанії Philips (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.
 • Page 159 УКРАЇНСЬКА Усунення несправностей Проблема/ Причина Вирішення/відповідь запитання Не вдається Різні насадки працюють у певних режимах (див. таблицю змінити режим нижче). Scalp Fast Gentle Style Curl Вручну (Масаж (Швидкий) (Делікатний) (Вкладання) (Кучері) голови) Насадка для сушіння Насадка для вкладання Дифузор Масажер голови Я...
 • Page 160 157 УКРАЇНСЬКА Проблема/ Причина Вирішення/відповідь запитання Насадка Насадку призначено для Перш ніж знімати насадку, залишається комфортнішого використання дайте їй охолонути. гарячою після пристрою. Після використання використання. вона може залишатися гарячою. Чи можна Масажер голови не можна Перед використанням застосовувати використовувати після масажера...
 • Page 161 впала до Вимкніть фен і дайте йому Пристрій довго найнижчого охолонути протягом кількох використовувався з насадкою. рівня. хвилин. Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років Служба підтримки споживачів тел.: 0-800-500-697 (дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні) для більш детальної інформаціі завітайте на www.philips.ua...
 • Page 162: Македонски

  159 МАКЕДОНСКИ Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips! За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome. Преглед ( Сл. A ) Прекинувач за вклучување/исклучување Копче за режим Копче за греење Копче за брзина Индикатор (назад) Индикатор за греење (само рачен режим) Индикатор за брзина (само рачен режим) Индикатор за режим...
 • Page 163 Да Скалп Не Технологијата Philips SenseIQ користи инфрацрвен сензор за да ја определи и приспособи температурата на косата. Инфрацрвениот сензор е тестиран на собна температура од 23°C. Земете предвид дека во некои случаи, на пример кога собната температура е топла (т.е.
 • Page 164 161 МАКЕДОНСКИ Како да си ја сушите косата (Сл. C) 1 Прикачете го додатокот за сушење ( ) на фенот за брзо да сушите со можен и насочен проток на воздухот. 2 Поврзете го приклучокот во штекер за струја и вклучете го апаратот ( ...
 • Page 165 МАКЕДОНСКИ Забелешка Не треба да го притискате И држите копчето за ладно дување за • ладен проток на воздух. Ладното дување (   ) е применливо за сите режими. Ако сакате • да ја промените брзината во поставката за Ладно дување, препорачуваме да го изберете режимот Рачно и да смените на Температурата 1. Исто така можете да го користите режимот Брзо, Нежно и Рачно • без додатокот за сушење. Како да ја обликувате косата (Сл. D) 1 Прикачете ги додатокот за обликување на косата (   ) и режимот за обликување на косата автоматски ќе се активира. »...
 • Page 166 163 МАКЕДОНСКИ Како да користите дифузер за кадри (Сл. E) Дифузерот за кадри е корисен за сушење кадрава коса. Ако имате природно кадрава коса или трајни кадри, можете да користите дифузер за кадри за да ги подобрите кадрите. Има отвор на горниот дел од дифузерот...
 • Page 167 МАКЕДОНСКИ Како да го масирате скалпот (Сл. F) Додатокот на масажерот на скалпот со меките виклери го стимулира вашиот скалп со вибрации и нежно загревање. 1 Прикачете го додатокот на масажерот за скалп (   ) на фенот за да го активирате...
 • Page 168 Ако ви се потребни повеќе информации или имате проблем, посетете ја веб-страницата на Philips на www.philips.com/support или контактирајте со центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја (овој телефонски број се наоѓа во меѓународниот гарантен лист). Ако во вашата земја нема центар за корисничка поддршка, обратете се на...
 • Page 169 МАКЕДОНСКИ Решавање проблеми Проблем/ Причина Решение/одговор прашање Не можам да Различните додатоци интелигентно се активираат ги сменам со конкретните режими. Погледнете ги режимите долунаведените табели Брзо Нежно Рачно Стил Кадри Скалп Додаток за сушење Додаток за обликување Дифузер Масажер за скалп Кога ќе го Додатокот...
 • Page 170 167 МАКЕДОНСКИ Проблем/ Причина Решение/одговор прашање Косата ми се Решетката на влезниот отвор за Останете мирни. заплетка во воздух може да биде поставена Исклучете го фенот и решетката на премногу блиску до вашата нежно извадете ја косата. влезниот отвор коса. Фенот...
 • Page 171 МАКЕДОНСКИ Проблем/ Причина Решение/одговор прашање Апаратот можеби се прегреал Исклучете го апаратот и самиот се исклучил од штекер и оставете го да се олади неколку минути. Пред повторно да го вклучите апаратот, проверете дали Апаратот решетките се блокирани воопшто не од...
 • Page 172: Shqip

  169 SHQIP Urime për blerjen dhe mirë se vini te Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistrojeni produktin në faqen www.philips.com/welcome. Përmbledhje ( Fig.A ) Çelësi i ndezjes/fikjes Butoni i modalitetit Butoni i ngrohjes Butoni i shpejtësisë treguesi (Pas) Treguesi i ngrohtësisë (vetëm në modalitetin manual) Treguesi i shpejtësisë (vetëm në modalitetin manual) Treguesi i modalitetit Butoni "Cool Shot" Varësja Masazhuesi i skalpit Difuzori i kaçurrelave...
 • Page 173 Stili Kaçurrel Skalpi Teknologjia SenseIQ e "Philips" përdor një sensor me infra të kuqe për të diktuar temperaturën e flokëve dhe për të përshtatur temperaturën. Sensori me infra të kuqe është testuar në një temperaturë dhome prej 23°C. Vini re se në...
 • Page 174 171 SHQIP Si të thani flokët ( Fig.C ) 1 Bashkoni aksesorin e tharjes ( ) te tharësja për të tharë shpejt me rrymë ajri më të fuqishme dhe më të përqendruar. 2 Futeni spinën në një prizë elektrike dhe ndizni pajisjen (   ).
 • Page 175 SHQIP Shënim Nuk është e nevojshme për të shtypur dhe për të mbajtur shtypur • butonin "Cool Shot" për qarkullim të ftohtë ajri. "Cool Shot" (   ) zbatohet te të gjithë modalitetet. Nëse dëshironi të • ndryshoni shpejtësinë në cilësimin "Cool Shot", rekomandojmë që të zgjidhni modalitetin "Manual" dhe ta ndryshoni tek “Temperature 1”. Mund të përdorni modalitetin "Shpejt", "Delikat" dhe "Manual" pa • aksesorin e tharjes. Si të stiloni flokët ( Fig.D ) 1 Lidhni aksesorin e stilimit (   ) dhe modaliteti "Stilim" do të aktivizohet automatikisht. » Nëse bashkoni aksesorin e stilimit dhe më pas ndizni tharësen, do të shihni shumë...
 • Page 176 173 SHQIP Si të përdorni ( Fig.E ) Një difuzor kaçurrelash ndihmon në tharjen e flokëve kaçurrelë. Nëse ke flokë natyralë kaçurrelë ose kaçurrela të trajtuar, mund të përdorni një difuzor kaçurrelash për të theksuar kaçurrelat tuaj. Në krye të difuzorit të kaçurrelave ka një...
 • Page 177 SHQIP Si të masazhoni skalpin tuaj ( Fig.F ) Lidhja me masazhatorin e skalpit me kapëset e buta stimulon skalpin tuaj me të dridhura dhe të ngrohtësi delikate. 1 Bashkoni lidhjen e masazhatorit të skalpit (   ) në tharëse për të aktivizuar modalitetit "Skalpi".
 • Page 178 Nëse ju nevojiten informacione shtesë apo nëse keni ndonjë problem, vizitoni faqen e internetit të "Philips" në adresën www.philips.com/support ose kontaktoni me pikën e shërbimit të klientit të "Philips" në shtetin tuaj (numrin e telefonit mund ta gjeni në fletëpalosjen e garancisë botërore).
 • Page 179 SHQIP Zgjidhja e problemeve Problem/Pyetje Shkaku Zgjidhja/Përgjigja Nuk mund Lidhjet e ndryshme janë të aktivizuara në mënyrë të ndryshoj inteligjente me modalitetet specifike. Referojuni modalitetet tabelave më poshtë Shpejt Delikat Manual Stili Kaçurrel Skalpi Aksesori i tharjes Aksesori i stilimit Difuzori Masazhuesi i skalpit Kur vë...
 • Page 180 177 SHQIP Problem/Pyetje Shkaku Zgjidhja/Përgjigja Flokët më janë Grila e brendshme e ajrit mund Ruaj qetësinë. Fik tharësen ngatërruar të pozicionohet shumë afër me dhe nxirr flokët butësisht në grilën e flokët e tu. jashtë. Tharësja ka një brendshme të mekanizëm special që...
 • Page 181 SHQIP Problem/Pyetje Shkaku Zgjidhja/Përgjigja Pajisja mund të jetë mbinxehur Hiqni pajisjen nga priza dhe të jetë fikur automatikisht dhe lëreni të ftohet për pak minuta. Përpara se të ndizni sërish pajisjen, kontrolloni vrimat për t'u siguruar që ato nuk janë Pajisja nuk të...
 • Page 182: Հայերեն

  179 ՀԱՅԵՐԵՆ Շնորհավորում ենք գնման կապակցությամբ և բարի գալուստ Philips։ Philips-ի կողմից առաջարկվող աջակցությունից լիարժեք օգտվելու համար գրանցեք ձեր սարքը www.philips.com/welcome էջում։ Ակնարկ ( Նկ. A ) Անջատման/միացման փոխանջատիչ Ռեժիմի կոճակ Տաքության կոճակ Արագության կոճակ ցուցիչ (հետևի) Տաքության ցուցիչ (միայն ոչ ավտոմատ ռեժիմում) Արագության ցուցիչ (միայն ոչ ավտոմատ ռեժիմում) Ռեժիմի ցուցիչ Հովացման կոճակ Կախելու կեռիկ Գլխամաշկի մերսիչ Գանգուրների դիֆուզոր Հարդարման փողակ...
 • Page 183 Այո Գանգուրներ Այո Գլխամաշկ Ոչ Philips-ի SenseIQ տեխնոլոգիան աշխատում է ինֆրակարմիր սենսորով՝ մազերի ջերմաստիճանը զգալու և ջերմաստիճանը հարմարեցնելու համար։ Ինֆրակարմիր սենսորը փորձարկվել է սենյակային ջերմաստիճանի՝ 23 °C պայմաններում։ Նկատի ունեցեք, որ որոշ դեպքերում, օրինակ, երբ սենյակի ջերմաստիճանը բարձր է (այսինքն՝ բարձր է 30 °C) կամ, երբ ֆենն օգտագործվում է ավելի երկար ժամանակ՝...
 • Page 184 181 ՀԱՅԵՐԵՆ Ինչպես չորացնել մազերը (նկ. C) 1 Ամրացրեք չորացնող գլխադիրը ( ) ֆենին՝ արագ և ավելի կոնցենտրացված օդային հոսքով չորացնելու համար։ 2 Միացրեք խրոցակը հոսանքի վարդակին և միացրեք սարքը (   )։ » (նկ .Բ) Արագ, Մեղմ և Ոչ ավտոմատ ռեժիմները կցուցադրվեն ակնթարթորեն...
 • Page 185 ՀԱՅԵՐԵՆ Օդի սառը հոսքի համար կարիք չկա սեղմել ԵՎ սեղմած պահել • Հովացման կոճակը: Հովացումը (   ) կիրառելի է բոլոր ռեժիմներում: Եթե ցանկանում • եք փոխել արագությունը Cool Shot կարգավորման մեջ, խորհուրդ ենք տալիս ընտրել Ոչ ավտոմատ ռեժիմը և անցնել 1-ին ջերմաստիճանին։ Արագ, Մեղմ և Ոչ ավտոմատ ռեժիմը կարող եք նաև օգտագործել • առանց չորացնող գլխադիրի։ Ինչպես հարդարել մազերը (նկ. Դ) 1 Կցեք հարդարման փողակը (   ) և Հարդարման ռեժիմը ավտոմատ կերպով կակտիվանա: » Եթե կցեք հարդարման փողակը, ապա միացնեք ֆենը, ապա Ռեժիմի ցուցիչը...
 • Page 186 183 ՀԱՅԵՐԵՆ Ինչպես օգտագործել գանգուրների դիֆուզորը (նկ. Ե) Գանգրերի դիֆուզորն օգտագործվում է գանգուր մազերը չորացնելու համար: Եթե ունեք բնական գանգուր կամ խոպոպած մազեր, ապա կարող եք օգտագործել գանգրերի դիֆուզորը՝ դրանց ծավալն ավելացնելու համար: Գանգրերի դիֆուզորի վերևի հատվածում կա անցք, որը թույլ է տալիս որոշել...
 • Page 187 ՀԱՅԵՐԵՆ Ինչպես մերսել գլխամաշկը (նկ. Զ) Փափուկ ասեղներով գլխամաշկի մերսող կցորդը թույլ է տալիս խթանել ձեր գլխամաշկը թրթռոցի և թեթև տաքության օգնությամբ: 1 Կցեք գլխամաշկի մերսող կցորդը (   ) ֆենին՝ Գլխամաշկի ռեժիմն ակտիվացնելու համար: 2 Մերսող ասեղները թեթևակի հպեք ձեր գլխամաշկին՝ ռելաքսացիայի համար: Նշում.
 • Page 188  ): Երաշխիք և սպասարկում Եթե անհրաժեշտ են տեղեկություններ կամ, եթե խնդիր ունեք, այցելեք Philips-ի կայք՝ www.philips.com/support կամ կապվեք ձեր երկրում գործող Philips-ի հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ (այս հեռախոսահամարը կարող եք գտնել համաշխարհային երաշխիքի բուկլետում)։ Եթե ձեր երկրում գործող Հաճախորդների սպասարկման...
 • Page 189 ՀԱՅԵՐԵՆ Խնդիրների լուծում Խնդիր/Հարց Պատճառ Լուծում/Պատասխան Չեմ կարողանում Տարբեր գլխադիրներն ակտիվացվում են որոշակի փոխել ռեժիմների հետ։ Անդրադարձեք ստորև աղյուսակին ռեժիմները Արագ Մեղմ Ձեռքով Ոճ Գանգուրներ Գլխամաշկ Չորացնող գլխադիր Հարդարման փողակ Դիֆուզոր Գլխամաշկի մերսիչ Երբ գլխադիրն Հնարավոր է, գլխադիրը լավ չի Հանեք...
 • Page 190 187 ՀԱՅԵՐԵՆ Խնդիր/Հարց Պատճառ Լուծում/Պատասխան Գլխադիրը Գլխադիրը նախատեսված Նախքան այն հանելը՝ տաքանում է է ձեր կարիքներին սպասեք մինչև սառչի։ օգտագործելուց համապատասխանելու համար հետո։ և այն կարող է տաքանալ։ Կարո՞ղ եմ թաց Գլխամաշկի գլխադիրը Խորհուրդ չենք տալիս նյութեր կամ նախատեսված չէ թաց նյութերի թաց...
 • Page 191 ՀԱՅԵՐԵՆ Խնդիր/Հարց Պատճառ Լուծում/Պատասխան Ինֆրակարմիր սենսորը Խորհուրդ ենք տալիս տաքացել է։ շարունակել ցածր Ջերմաստիճանն ջերմաստիճանի Սենյակի ջերմաստիճանը իջել է ցածր կարգավորմամբ։ բարձր է։ ջերմաստիճանի Անջատեք ֆենը և թողեք, որ Ֆենը երկար ժամանակ կարգավորման։ սառչի մի քանի րոպե։ աշխատել է գլխադիրով։ Ֆեն...
 • Page 192: Кыргызча

  189 КЫРГЫЗЧА Шайманды сатып алышыңыз менен куттуктайбыз! Philips'ке кош келиңиз! Philips сунуштаган колдоо кызматын толугу менен пайдалануу үчүн өнүмүңүздү www.philips.com/welcome сайтында каттаңыз. Киришүү (А сүр.) Күйгүзүү/Өчүрүү Режим баскычы Ысытуу баскычы Ылдамдык баскычы индикатору (Арткы) Ысытуу индикатору (Кол режиминде гана) Ылдамдык индикатору (Кол режиминде гана) Режим индикатору Салкын аба баскычы Илүү илмеги Баш терининин укалагычы Тармалдаткыч диффузор Жасалгалоо саптамасы индикатору (Үстүнкү) Кургатуу саптамасы...
 • Page 193 Тармалдоо Ооба Баш териси Жок Philips SenseIQ технологиясы инфракызыл сенсорду колдонуп, чачтын температурасын аныктап жана температураны тууралайт. Инфракызыл сенсору үй температурасы 23°C болгон кезде сыналган. Кээ бир учурларда, бөлмөнүн температурасы жылуу болгон жагдайда (мисалы, 30°C жогору болгондо) же фен колдонмо менен бирге узак убакытка...
 • Page 194 191 КЫРГЫЗЧА Чачыңызды кантип кургатуу керек (C-сүр.) 1 Соплону фенге тагып ( ) концентрацияланган аба агымы менен тез жана күчтүүрөөк кургатыңыз. 2 Айрыны кубат булагына туташтырып, шайманды күйгүзүңүз ( » (B сүр.) Тез, Назик, жана Кол режимдери режим индикаторунда дароо (   )көрсөтүлөт.
 • Page 195 КЫРГЫЗЧА Эскертүү Сиз муздак абаны чыгаруу үчүн, Салкын аба баскычын басып • ЖАНА кармооңуздун кереги жок болот. Салкын аба ( ) бардык режимдерде жеткиликтүү. Эгерде сиз • Салкын аба жөндөөсүндө ылдамдыкты өзгөрткүңүз келсе, биз сизге Кол режимин тандап, Температураны 1ге өзгөртүүнү жана керектүү ылдамдыкты тандоону сунуштайбыз. Тез, Назик, Кол менен режимин каалагандай которо аласыз. • Чачыңызды кантип жасалгалоо керек (D cүрөт) 1 Жасалгалоо саптамасын таксаңыз ( ) Жасалгалоо режими автоматтык түрдө иштейт. » Эгерде жасалгалоочу саптаманы тагып, андан кийин кургаткычты күйгүзсөңүз, режим индикаторунда Тез, Назик, Кол менен жана Жасалгалоо...
 • Page 196 193 КЫРГЫЗЧА Тармалдоо диффузорун кантип колдонуу керек (Е сүрөтү) Тармалдатуучу диффузор тармал чач үчүн пайдалуу болот. Эгер чачыңыз башынан тармал болсо, тармалдарыңызды жакшыртуу үчүн тармалдатуучу диффузорду колдонсоңуз болот. Тармалдатуучу диффузордун үстүндө тешик бар, ал чачты кургатуу же жасалгалоо учурунда чачыңыздын температурасын аныктоого мүмкүндүк...
 • Page 197 КЫРГЫЗЧА Баш териңизди кантип укалоо керек (F сүрөтү) Жумшак шишчелер менен баш терисин укалоочу сап баш териңизди титирөө жана жумшак жылуулук менен стимулдайт. 1 Кургаткычка баш терисин укалоочу сапты ( ) таксаңыз, Баш тери режими иштетилет. 2 Укалоочу шишчелерди башыңызга акырын коюп, эс алыңыз. Эскертүү: Укалоочу...
 • Page 198 Кепилдик жана тейлөө Эгер маалымат керек болуп же кандайдыр бир көйгөйүңүз болсо, www.philips.com/support дарегинде жайгашкан Philips вебсайтына баш багып же өлкөңүздөгү Philips Кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз (ал телефонду дүйнө жүзү боюнча кепилдик брошюрасынан таба аласыз). Эгерде сиздин өлкөңүздө Кардарларды Тейлөө Борбору жок болсо, жергиликтүү Philips ортомчусуна барыңыз.
 • Page 199 КЫРГЫЗЧА Көйгөй/Суроо Себеп Чечим/Жооп Тиркемени Тиркеме жакшы орнотулган Тиркемени туткасынан алып колдонгонумда, эмес болушу керек салып, кайрадан сайып ал талап көрүңүз. кылынган режимге которулбай жатат. Температураны Алдын ала коюлган режимдер Температура же ылдамдык же ылдамдык үчүн температура жана жөндөөсүн жөндөгүңүз жөндөөсүн...
 • Page 200 197 КЫРГЫЗЧА Көйгөй/Суроо Себеп Чечим/Жооп Баштын терисин Баштын терисинин тиркемеси Баштын терисин колдонуудан нымдуу буюмдар же чач колдонуудан мурун нымдуу мурун нымдуу тониктери менен колдонууга буюмдарды же чачка тоник каражаттарды ылайыкталган эмес. колдонуу сунушталбайт, же чачка тоник анткени алар түктөрдүн сүйкөсө...
 • Page 201 КЫРГЫЗЧА Чач кургаткыч Үй тиричилигине керектөө үчүн Өндүрүүчү: «Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Нидерланд, Драхтен, 9206 АД, Туссендиепен 4 Кытайда жасалган Россия аймагына жана Бажы биримдигине импорттоочу: ЖЧК «ФИЛИПС», Россия Федерациясы, 123022, Москва ш., Сергей Макеев көч., 13-үй, телефон номери +7 495 961-1111 BHD829 220-240 V;...

This manual is also suitable for:

Bhd829Bhd829/00

Table of Contents