Makita 7104L Instruction Manual
Hide thumbs Also See for 7104L:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Chain Mortiser
GB
Verižni rezkar
SI
Kllapa e zinxhirit
AL
Верижна фреза
BG
Lančani rezač za utore
HR
Верижен пробивач
MK
Maşină de frezat cu lanţ
RO
Ланчани пробијач
RS
Цепной пазорез
RUS
Ланцюговий пазоріз
UA
7104L
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 7104L

 • Page 1 Верижна фреза РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Lančani rezač za utore PRIRUČNIK S UPUTAMA Верижен пробивач УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Maşină de frezat cu lanţ MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Ланчани пробијач УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Цепной пазорез РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Ланцюговий пазоріз ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 7104L...
 • Page 2 006300 005999 006290 5-6mm 3-8mm 006291 006003 006004 006006 006005 006007 006008 006009 006010...
 • Page 3 (3) (2) (1) (6) (5) (4) 006012 006011 006013 006014 001145...
 • Page 4: Specifications

  16-1. Limit mark 6-1. Lever (A) 11-1. Lever (C) 17-1. Brush holder cap 6-2. Vise lever 17-2. Screwdriver SPECIFICATIONS Model 7104L Max. hole length (Longitudinal) 130 mm Capacities Max. hole depth 155 mm Width of applicable workpiece 80 mm - 308 mm...
 • Page 5: Additional Safety Rules

  Do not operate the tool with the safety cover open. Makita Corporation responsible 10. Do not wear gloves during operation. manufacturer declare that the following Makita Keep hands away from moving parts. machine(s): 12. Remove the tool from the workpiece after Designation of Machine:...
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Securing tool to workpiece Fig.6 CAUTION: Fig.7 Always be sure that the tool is switched off and • Loosen the vise lever and move the rear vise backward. Place unplugged before adjusting or checking function the tool on the workpiece so that the front vise contacts the on the tool.
 • Page 7: Maintenance

  No.(1) to (6) as shown. This makes for more easy and If you need any assistance for more details regarding efficient hole enlargement. these accessories, ask your local Makita Service Center. Fig.14 Cutter chain •...
 • Page 8: Tehnični Podatki

  16-1. Meja obrabljenosti 6-1. Ročica (A) 11-1. Ročica (C) 17-1. Pokrov krtačke 6-2. Ročica primeža 17-2. Izvijač TEHNIČNI PODATKI Model 7104L Največja dolžina luknje (dolžinsko) 130 mm Zmogljivosti Največja globina luknje 155 mm Širina zadevnega obdelovanca 80 mm - 308 mm...
 • Page 9 Takoj zamenjajte počeno ali poškodovano Makita Corporation kot odgovorni proizvajalec verigo rezalnika. izjavlja, da je naslednji stroj Makita: Trdno pritrdite orodje na obdelovanca. Oznaka stroja: Pred delom poiščite in odstranite vse žeblje Verižni rezkar ali tujke iz obdelovanca.
 • Page 10: Opis Delovanja

  OPIS DELOVANJA Pritrditev orodja na obdelovanca Sl.6 POZOR: Sl.7 Pred vsako nastavitvijo ali pregledom nastavitev • Odvijte ročico primeža in premaknite zadnji primež nazaj. stroja se prepričajte, da je le to izključeno in Postavite orodje na obdelovanca, tako da se sprednji del ločeno od električnega omrežja.
 • Page 11: Dodatni Pribor

  št. 2. Kadar menjujete položaj verige rezalnika, vedno varno Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za • obesite glavo orodja nazaj na kavelj. uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh Sl.13 navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora pripomočkov...
 • Page 12 6-2. Leva e morsetës pozicionin e vendosjes nr. 1 6-3. Morseta e pasme 12-2. Leva (C) SPECIFIKIMET Modeli 7104L Gjatësia maksimale e vrimës (gjatësore) 130 mm Kapacitetet Thellësia maksimale e prerjes 155 mm Gjerësia e materialit të punës që përdoret 80 mm - 308 mm Shpejtësia e zinxhirit...
 • Page 13 Kontrolloni me kujdes zinxhirin e prerësit për Deklarata e konformitetit me KE-në krisje ose dëmtime përpara përdorimit. Zëvendësoni menjëherë zinxhirin e prerësit Ne, Makita Corporation, si prodhuesi përgjegjës nëse është krisur ose dëmtuar. deklarojmë që makineria(të) e mëposhtme Makita: Fiksoni mirë veglën në materialin e punës.
 • Page 14 PËRSHKRIMI I PUNËS Fig.5 Pasi të rregulloni tendosjen, shtrëngoni mirë bulonin hekzagonal për të siguruar shufrën e zinxhirit. Më tej KUJDES: shtrëngoni pak vidën rregulluese. Mbyllni kapakun e Jini gjithnjë të sigurt që vegla është fikur dhe • zinxhirit. hequr nga korrenti përpara se ta rregulloni apo t'i Për të...
 • Page 15 Zmadhimi i vrimës Fig.12 PARALAJMËRIM: Zgjatim tërthor (në gjerësi) Kur ushtroni forcë për të rrotulluar bulonin • Fig.10 hekzagonal rregullues ose dadon hekzagonale, Vrima mund të zmadhohet në mënyrë tërthore duke bëni kujdes që buloni hekzagonal rregullues të rregulluar pllakën e matësit. Zgjerimi maksimal i një mos dalë...
 • Page 16 (sidomos zinxhirin e prerësit) dhe pjesët e kontaktit. Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. AKSESORËT KUJDES: Këta aksesorë...
 • Page 17 17-2. Отвертка 6-2. Лост на менгеме за No. 1 на зададеното 6-3. Задно менгеме положение СПЕЦИФИКАЦИИ Модел 7104L Макс. дължина на рязане (надлъжно) 130 мм Технически възможности Макс. дълбочина на отвор 155 мм Широчина на приложим обработван детайл 80 мм - 308 мм...
 • Page 18 използвайте за изрязване на отвори в Само за страните от ЕС кръгла греда. ЕО Декларация за съответствие Използвайте предпазни средства за слуха. Подписаните, Makita Corporation, като отговорен Работете внимателно с режещата верига – производител декларираме, че следните машини тя е много остра. с марката Makita: Поставете...
 • Page 19 ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ Фиг.4 Завъртете регулиращия винт, за да увеличите обтягането на режещата верига. Издърпайте леко ВНИМАНИЕ: режещата верига в средата. Когато има отстояние от Преди да регулирате или проверявате работата • около 5-6 мм между направляващата шина на на инструмента задължително проверете дали веригата...
 • Page 20 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги окачвайте главата на инструмента Отвор, който е малко по-дълъг от • • обратно на куката, когато не работите с предварително определения, може да се инструмента. изреже в зависимост от обтягането на Никога не се опитвайте усукан или режещата...
 • Page 21 БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, ремонтите, обслужването или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз на Makita, като се използват резервни части от Makita. АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари • или накрайници с вашия инструмент Makita, описан...
 • Page 22 12-1. Šesterokutni svornjak za 17-2. Odvijač 6-2. Stezna poluga podešavanje za postavljeni 6-3. Stražnji škripac položaj br. 1 SPECIFIKACIJE Model 7104L Maks. dužina rupe (longitudinalna) 130 mm Kapaciteti Maks. dubina rupe 155 mm Širina primjerenog izratka 80 mm - 308 mm...
 • Page 23 EZ Izjava o sukladnosti Čvrsto pričvrstite alat na izradak. Provjerite ima li čavala ili stranih tvari te ih Mi, Makita Corporation, kao odgovorni proizvođač uklonite s izratka prije rada. izjavljujemo da su sljedeći Makita strojevi: Nemojte koristiti alat s otvorenim sigurnosnim Oznaka stroja: poklopcem.
 • Page 24 FUNKCIONALNI OPIS Sl.5 Nakon podešavanja zategnutosti, čvrsto zategnite šesterokutni svornjak da biste pričvrstili vodilicu lanca. OPREZ: Dodatno lagano zategnite vijak za podešavanje. Obavezno provjerite je li stroj isključen i da li je • Zatvorite poklopac lanca. kabel izvađen prije podešavanja ili provjere Da biste uklonili lanac rezača, primijenite obrnuti funkcije na alatu.
 • Page 25 Uvećanje rupe ne pomakne s postavljenog položaja. Da biste vratili lanac rezača natrag u okomiti (izvorni) Dijagonalno (širina) uvećanje položaj, povucite polugu (C) prema sebi dok pritišćete Sl.10 desni rukohvat i lagano podižete lijevi rukohvat te pomaknite lanac rezača natrag u izvorni položaj. Rupa se može dijagonalno uvećati podešavanjem Kada režete rupu, najprije koristite okomiti položaj, mjerne ploče.
 • Page 26 Makita servisnim centrima, uvijek rabite originalne rezervne dijelove. PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci se preporučuju • samo za uporabu sa Vašim Makita strojem preciziranim u ovom priručniku. Uporaba bilo kojih drugih pribora priključaka može donijeti opasnost od ozljeda.
 • Page 27: Технички Податоци

  17-2. Одвртка 6-2. Лост за стегата прилагодување за положба за 6-3. Задна стега поставување бр. 1 ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ Модел 7104L Максимална должина на 130 мм дупката (надолжно) Капацитет Максимална длабочина на дупката 155 мм Широчина на работниот материјал што се користи...
 • Page 28 Ознака на машината: дрвени блокови или кратки греди за да Верижен пробивач спречите синџирот за сечење да удри на Модел бр./Тип: 7104L земјата, на подот или сл. и со тоа да се се од сериско производство и предизвика оштетување на синџирот за...
 • Page 29 ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ Слика4 Вртете ја завртката за прилагодување за зголемување на затегнатоста на синџирот на секачот. ВНИМАНИЕ: Малку подигнете го средиштето на синџирот на Пред секое дотерување или проверка на • секачот. Кога има растојание од приближно 5 - 6 мм алатот...
 • Page 30 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НАПОМЕНА: Секогаш закачувајте ја главата на алатот на Малку подолга дупка од планираното може да • • куката кога не работите со него. се засече во зависност од затегнатоста на Никогаш не обидувајте се да сечите стуткан синџирот на секачот. •...
 • Page 31 За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за • користење со алатот од Makita дефиниран во...
 • Page 32 17-2. Şurubelniţă 6-2. Maneta menghinei hexagonal pentru poziţia de reglaj 6-3. Menghină posterioară nr. 1 SPECIFICAŢII Model 7104L Lungimea maximă a găurii (longitudinal) 130 mm Capacităţi Adâncimea maximă a găurii 155 mm Lăţimea piesei prelucrabile 80 mm - 308 mm Viteza lanţului...
 • Page 33 Aşezaţi piesa de prelucrat pe blocuri de lemn Declaraţie de conformitate CE sau grinzi scurte pentru a nu permite lanţului aşchietor să lovească pământul, podeaua etc., Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, provocând avarierea lanţului aşchietor în declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): momentul străpungerii găurii.
 • Page 34 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Fig.5 După ajustarea tensionării, strângeţi ferm şurubul cu cap hexagonal pentru a fixa şina port-lanţ. De ATENŢIE: asemenea, strângeţi puţin şurubul de reglare. Închideţi Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi debranşat- • apărătoarea lanţului. o de la reţea înainte de a o regla sau de a verifica Pentru a demonta lanţul aşchietor, executaţi în ordine starea sa de funcţionare.
 • Page 35 Lărgirea găurilor Fig.12 AVERTISMENT: Lărgirea transversală (pe lăţime) Când folosiţi forţa de presare pentru a roti şurubul • Fig.10 reglare hexagonal piuliţa O gaură poate fi lărgită transversal prin reglarea plăcii hexagonală, aveţi grijă să nu permiteţi şurubului de calibrare. Valoarea maximă de extindere a găurii de reglare cu cap hexagonal să...
 • Page 36 Apoi lubrifiaţi componentele mobile (în special lanţul aşchietor) şi suprafeţele de contact. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII ATENŢIE: Folosiţi...
 • Page 37: Технички Подаци

  4-3. Хекс завртањ 10-4. Полуга (B) 17-1. Поклопац држача четкице 6-1. Полуга (А) 11-1. Полуга (C) 17-2. Одвијач ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел 7104L Максимална дужина отвора (уздужног) 130 мм Капацитети Максимална дубина отвора 155 мм Ширина предмета обраде 80 мм - 308 мм...
 • Page 38 Само за европске земље Носите заштитне слушалице. ЕЗ Декларација о усклађености Пажљиво рукујте резним ланцем; он је Ми, Makita Corporation, као одговорни веома оштар. произвођач, изјављујемо да је следећа Makita Поставите предмет обраде на дрвене машина: блокове или кратке греде...
 • Page 39 ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА слика4 Окрените завртањ за подешавање да бисте повећали затегнутост резног ланца. Лагано повуците ПАЖЊА: средину резног ланца. Када постоји зазор од око 5 - Пре подешавања или провере функција алата • 6 мм између мача и резног ланца затегнутост резног увек...
 • Page 40 Подешавање плочице индикатора и слика11 сигналне плочице Олабавите хекс навртку која причвршћује хекс завртањ за подешавање. Окрећите хекс завртањ за Жута плочица индикатора и сигнална плочица су подешавање све док резни ланац не буде у фабрички подешене за стандардно опремљени жељеном...
 • Page 41 ДОДАТНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор намењени су за употребу • са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Делове прибора или опрему користите само за предвиђену намену.
 • Page 42: Технические Характеристики

  12-1. Регулировка болта с 17-2. Отвертка 6-2. Рычаг тисков шестигранной головкой в 6-3. Задняя часть тисков установочное положение № 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 7104L Максимальная длина 130 мм отверстия (продольная) Производительность Максимальная глубина отверстия 155 мм Ширина применимой обрабатываемой детали...
 • Page 43 документация хранится у поврежденную цепь. официального представителя в Европе: Надежно закрепляйте инструмент к Makita International Europe Ltd. обрабатываемой детали. Michigan Drive, Tongwell, Перед началом работ осмотрите Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England обрабатываемую деталь и удалите из нее гвозди или инородные предметы.
 • Page 44 ОПИСАНИЕ 14. ПРАВИЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Во избежание риска поражения оператора электрическим ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ током необходимо обеспечить заземление при работе инструмента. 15. УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ. Используйте только ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трехжильный удлинитель с трехконтактной Перед проведением регулировки или проверки • вилкой с заземлением и трехконтактной работы инструмента всегда проверяйте, что розеткой, соответствующей...
 • Page 45 Рис.4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поверните регулировочный винт, чтобы увеличить Если инструмент не используется, всегда • натяжение цепи резчика. Немного потяните за надевайте головку инструмента обратно на среднюю часть цепи резчика. Если между стержнем крючок. цепи и цепью резчика наблюдается зазор примерно Никогда не пытайтесь резать искривленную или •...
 • Page 46 оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или надевайте головку инструмента обратно на крючок регулировку необходимо производить в уполномоченных при изменении положения цепи резчика. сервис-центрах Makita, с использованием только сменных Рис.13 частей производства Makita. При увеличении отверстия и в перпендикулярном, и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ...
 • Page 47: Технічні Характеристики

  6-1. Важіль (А) шестигранною голівкою для 6-2. Затискний важіль положення 1 6-3. Задній затиск 12-2. Важіль (С) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 7104L Макс. довжина отвору (поздовжнього) 130 мм Діаметр свердління Макс. глибина отвору 155 мм Ширина належної деталі 80 мм - 308 мм...
 • Page 48 Деталь слід класти на дерев'яні блоки або Позначення обладнання: короткі балки для того, щоб уникнути Ланцюговий пазоріз торкання ланцюгом різака землі, підлоги і № моделі / тип: 7104L т.д., що в свою чергу може призвести до є серійним виробництвом та поломки ланцюга...
 • Page 49: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ мал.4 Поверніть гвинт регулювання для того, щоб збільшити натяг ланцюга різака. Злегка потягніть за ОБЕРЕЖНО: середину ланцюга різака. Якщо між шиною та Перед регулюванням та перевіркою справності • ланцюгом різака є зазор біля 5-6 мм, то це означає, інструменту, переконайтеся...
 • Page 50 Індикаторна планка регулювання та Натисніть на праву рукоятку, одночасно піднімаючи ліву. Перевірте, щоб болт регулювання із індикаційна планка шестигранною голівкою надійно встав на місце. Жовта індикаторна планка та індикаційна планка відрегульовані на заводі під стандартний ланцюг мал.11 різака 16,5 мм. Якщо суміщення з якоїсь причини Послабте...
 • Page 51: Технічне Обслуговування

  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЕРЕЖНО: Перед тим, як оглянути інструмент, або • виконати ремонт, переконайтеся, що він вимкнений та відключений від мережі. Ніколи не використовуйте газолін, бензин, • розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може призвести до зміни кольору, деформації та появи тріщин. Заміна...
 • Page 52 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 883685-966...

Table of Contents