Makita 7104L Instuction Manual

Hide thumbs Also See for 7104L:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Chain Mortiser
Instruction Manual
Kettenstemmer
Betriebsanleitung
Dłutarka łańcuchowa
Instrukcja obsługi
Ùš−Þ˛Č=−¦Ý˛
www.makita.shop.pl
ÊÞ¹²×³ð¾¦ć=−þ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦
7104L

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 7104L

 • Page 1 Chain Mortiser Instruction Manual Kettenstemmer Betriebsanleitung Dłutarka łańcuchowa Instrukcja obsługi Ùš−Þ˛Č=−¦Ý˛ www.makita.shop.pl ÊÞ¹²×³ð¾¦ć=−þ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦ 7104L...
 • Page 2 5-6 mm 3-8 mm...
 • Page 3 (3) (2) (1) (6) (5) (4)
 • Page 4 Ô¦ýŁþÝŞ ÔÝšŠ³ćğ¦š=þˇİČ¹ÞšÞ¦Č=−þð˛žŞŁ˛ć²=¹¦ýŁþÝŞI=¦¹−þÝşž³šýŞš=ŠÝČ=¦Þ¹²×³ýšÞ²˛K=ÒˇšŠ¦²š¹ş=−š×šŠ= ¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦šýI=₣²þ=‡Ş=−þÞ¦ý˛š²š=¦¼=žÞ˛₣šÞ¦šK www.makita.shop.pl Only for EU countries Do not dispose of electric equipment together with household waste material! In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
 • Page 5: Explanation Of General View

  2. Consider work area environment. Do not expose power tools to rain. Do not use power Model 7104L tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Capacities Do not use power tools where there is risk to cause Max.
 • Page 6: Additional Safety Rules

  Replace or repair damaged intended for outdoor use. or worn cord immediately. 19. Stay alert. www.makita.shop.pl Watch what you are doing. Use common sense. Do SAVE THESE INSTRUCTIONS not operate tool when you are tired. 20. Check damaged parts.
 • Page 7: Operation

  Tighten the hex bolts to secure the gauge plate. adjusting screw. Close the chain cover. • Cut the first hole with the lever (B) pushed away www.makita.shop.pl To remove the cutter chain, follow the installation proce- from you. Then pull the lever (B) toward you and dures in reverse.
 • Page 8: Ec Declaration Of Conformity

  • These accessories or attachments are recommended slip off the set position. for use with your Makita tool specified in this manual. To bring the cutter chain back to the perpendicular (origi- The use of any other accessories or attachments might nal) position, pull the lever (C) toward you while pressing present a risk of injury to persons.
 • Page 9: Technische Angaben

  26. Hebel (C) TECHNISCHE ANGABEN der Inbetriebnahme dieses Produkts all diese Anweisungen durch, und bewahren Sie sie auf. Modell 7104L Kapazität Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs gilt Folgendes: Max. Fräslänge (Longitudinal) ....... 130 mm 1. Achten Sie auf einen aufgeräumten und sauberen Max.
 • Page 10 Beweglichkeit und ob Teile ziehen Sie es nicht am Kabel aus der Steckdose beschädigt sind. Vergewissern Sie sich darüber www.makita.shop.pl heraus. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und hinaus, dass die Montage korrekt ist und keine scharfen Gegenständen und Kanten fern.
 • Page 11: Montage

  Stecker, bevor Sie irgendwelche Arbeiten am 9. Das Werkzeug darf nicht betrieben werden, wenn Werkzeug vornehmen. die Schutzabdeckung geöffnet ist. 10. Tragen Sie während der Verwendung keine www.makita.shop.pl Montage und Demontage der Fräskette Handschuhe. (Abb. 3) 11. Halten Sie Ihre Hände von den beweglichen Teilen fern.
 • Page 12: Betrieb

  Druck wirkt sich nicht nur negativ auf die Arbeitsleistung aus, sondern ist auch gefährlich. Bewegen Sie das Feststellposition Nr.2 77,5 mm - 130 mm www.makita.shop.pl Werkzeug zu Beginn des Fräsvorgangs, beim HINWEIS: Lochdurchschlag und beim Sägen eines Astlochs im • Abhängig von der Spannung der Fräskette kann das Werkstück langsam.
 • Page 13: Eg-Konformitätserklärung

  Diese Werte wurden entsprechend der Norm EN61029 anschließend die beweglichen Teile (insbesondere die gewonnen. Fräskette) sowie die Kontaktbereiche ein. Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen, Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von Makita autorisierte Service Center durchgeführt und immer Makita-Ersatzteile verwendet werden.
 • Page 14: Dane Techniczne

  26. Dźwignia (C) DANE TECHNICZNE tego wyrobu należy przeczytać całą niniejszą instrukcję i zachować ją. Model 7104L W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi należy: Wydajność 1. Dbać o czystość w miejscu pracy. Maks. długość otworu (wymiar podłużny)..130 mm Bałagan na stołach warsztatowych i wokół nich Maks.
 • Page 15 Naprawy powinny być 13. Nie sięgać narzędziem za daleko. przeprowadzane tylko przez wykwalifikowane osoby z Należy stać pewnie, aby nie stracić równowagi. www.makita.shop.pl użyciem oryginalnych części zamiennych. W 14. Starannie konserwować narzędzia. przeciwnym razie użytkownik może być narażony na Narzędzia tnące powinny być...
 • Page 16 łańcuchem a wspornikiem łańcucha wynosi 5 – OBSŁUGI 6 mm, naciąg łańcucha tnącego jest właściwy. (Rys. 5) Po wyregulowaniu naciągu dokręć do oporu śrubę www.makita.shop.pl OPIS DZIAŁANIA sześciokątną, aby unieruchomić wspornik łańcucha. Dodatkowo lekko dokręć śrubę regulacyjną. Zamknij UWAGA: osłonę...
 • Page 17 • W przypadku wywierania nacisku w celu obrócenia w przypadku używania łańcucha tnącego o innym regulacyjnej śruby sześciokątnej lub nakrętki www.makita.shop.pl rozmiarze, należy poluzować śruby i wyregulować żółtą sześciokątnej należy uważać, aby śruba regulacyjna płytkę wskaźnikową oraz listwę z podziałką.
 • Page 18: Deklaracja Zgodności Elektromagnetycznej

  - Należy zakładać ochraniacze na uszy. - przeprowadzane przez autoryzowany punkt serwisowy Typowa ważona średnia kwadratowa przyspieszenia nie narzędzi Makita, zawsze z użyciem części zamiennych Makita. przekracza wartości 2,5 m/s Powyższe wartości uzyskano w oparciu o normę...
 • Page 19 ˚ð¹−ݳ˛²˛¾¦þÞÞŞš=ŁþžýþŽÞþ¹²¦ ‡þ=¦žˇšŽ˛Þ¦š=צ¹ð˛=Łþžłþ×˛Þ¦ČI=−þײŽšÞ¦Č= ĆÝšð²×¦₣š¹ð¦ý=²þðþý=¦Ý¦=−þݳ₣šÞ¦Č=²×˛ŁýŞ=−צ= Ͳð¹K=ŠÝ¦Þ˛=þ²Łš×¹²¦Č=E−×þŠþÝşÞ˛ČF KKKKKKKKK NPM=ýý ¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦¦=ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=¹ÝšŠ³š²= Ͳð¹K=łÝ³ˇ¦Þ˛=þ²Łš×¹²¦Č KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NRR=ýý ¹þˇÝ抲²ş=þ¹ÞþŁÞŞš=−ײŁ¦Ý˛=²š¼Þ¦ð¦= Ó˛ˇþ₣˛Č=Ğ¦×¦Þ˛KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUM=ýý=¥=PMU=ýý ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦I=³ð˛ž˛ÞÞŞš=Þ¦ŽšK=̚ךŠ= Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦šÐ=Š˛ÞÞþłþ=¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=ŁÞ¦ý˛²šÝşÞþ= Ôðþ×þ¹²ş=ŠŁ¦ŽšÞ¦Č=¾š−¦=Eý¦Þ F KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPMM=ý −×þ₣¦²˛Ð²š=¦Þ¹²×³ð¾¦¦=¦=¹þ¼×˛Þ¦²š=¦¼=ŠÝČ= Ó˛žýš×Ş=E‚=¼=ˆ=¼=_FKKKKKKKKKKKKKK RNO=ýý=¼=OVU=ýý=¼=RNP=ýý www.makita.shop.pl −þ¹ÝšŠ³ćğšłþ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦ČK ‡š¹=Þš²²þ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNT=ðł ‚ÝČ=ˇšžþ−˛¹ÞþÐ=ײˇþ²ŞW Ëݲ¹¹=ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Ëݲ¹¹=f NK ÌþŠŠš×Ž¦Ł˛Ð²š=₣¦¹²þ²³=Þ˛=ײˇþ₣šý=ýš¹²šK ²¼Ý˛ýÝšÞÞþš=ײˇþ₣šš=ýš¹²þ=ýþŽš²=−צŁš¹²¦=ð= ²×˛Łý˛ýK ≥ flݲłþŠ˛×Č=Þ˛ĞšÐ=−þ¹²þČÞÞþ=ŠšÐ¹²Ł³ćğšÐ= −×þł×˛ýýš=¦¹¹ÝšŠþŁ˛Þ¦Ð=¦=ײž×˛ˇþ²þðI=³ð˛ž˛ÞÞŞš= OK Ò₣¦²ŞŁ˛Ð²š=³¹ÝþŁ¦Č=þð׳Ž˛ćğšÐ=¹×šŠŞ=Þ˛= žŠš¹ş=²š¼Þ¦₣š¹ð¦š=¼˛×˛ð²š×¦¹²¦ð¦=ýþł³²=ˇŞ²ş= ײˇþ₣šý=ýš¹²šK= Κ=−þŠŁš×ł˛Ð²š=ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²Ş= ¦žýšÞšÞŞ=ˇšž=−ךŠŁ˛×¦²šÝşÞþłþ=³ŁšŠþýÝšÞ¦ČK ŁþžŠšÐ¹²Ł¦ć=ŠþŽŠČK=Κ=¦¹−þÝşž³Ð²š=...
 • Page 20 Šš²˛ÝšÐI=þ²¹³²¹²Ł¦¦=−þÝþýþð=Šš²˛ÝšÐI= NMK ÌþŠðÝć₣˛Ð²š=þˇþ׳ŠþŁ˛Þ¦š=−ŞÝš³Š˛ÝšÞ¦ČK Þ˛ŠšŽÞþ¹²¦=ðך−ÝšÞ¦Č=¦=þ²¹³²¹²Ł¦¦=Š×³ł¦¼= „¹Ý¦=ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²=þˇþ׳ŠþŁ˛Þ=¹¦¹²šýþÐ= Šš½šð²þŁI=ðþ²þתš=ýþł³²=−þŁÝ¦Č²ş=Þ˛=ײˇþ²³= ³Š˛ÝšÞ¦Č=¦=¹ˇþײ=−ŞÝ¦I=³ˇšŠ¦²š¹şI=₣²þ=þÞ˛= ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛K=ÌþÝþý˛ÞÞþš=þł×˛ŽŠšÞ¦šI= −þŠðÝć₣šÞ˛=ð=þˇğšÐ=¹¦¹²šýš=−ŞÝš³Š˛ÝšÞ¦ČK ¦Ý¦=ð˛ð˛Č ݦˇþ=Š×³ł˛Č=Šš²˛Ýş=ŠþÝŽÞŞ=ˇŞ²ş= ¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğ¦ý=þˇ×˛žþý=þ²×šýþÞ²¦×þŁ˛ÞŞ=¦Ý¦= NNK fiðð³×˛²Þþ=þˇ×˛ğ˛Ð²š¹ş=¹þ=ĞÞ³×þý=−¦²˛Þ¦ČK ž˛ýšÞšÞŞ=˛Ł²þצžþŁ˛ÞÞŞý=¹š×Ł¦¹ÞŞý=¾šÞ²×þýI= ΦðþłŠ˛=Þš=²ČÞ¦²š=¦Þ¹²×³ýšÞ²=ž˛=ĞÞ³×=−¦²˛Þ¦Č=¦= š¹Ý¦=²þÝşðþ=Ł=׳ðþŁþŠ¹²Łš=−þ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦=Þš= Þš=Šš×ł˛Ð²š=šłþ=ŠÝČ=ŁŞðÝć₣šÞ¦Č=Ł¦Ýð¦=¦ž= ³ð˛ž˛Þþ=Š×³ł¦¼=ŠšÐ¹²Ł¦ÐK=Κ¦¹−ײŁÞŞš= ×þžš²ð¦K=Ó˛¹−þݲł˛Ð²š=ĞÞ³×=Þ˛=ײ¹¹²þČÞ¦¦=þ²= www.makita.shop.pl ŁŞðÝć₣˛²šÝ¦=ŠþÝŽÞŞ=ž˛ýšÞČ²ş¹Č=²þÝşðþ=Ł= ¦¹²þ₣Þ¦ðþŁ=²š−ݲI=ý˛¹Ý˛=¦=þ¹²×޼=ðײšŁK ˛Ł²þצžþŁ˛ÞÞþý=¹š×Ł¦¹Þþý=¾šÞ²×šK=Κ= NOK Ïˇš¹−š₣¦Ł˛Ð²š=ˇšžþ−˛¹Þþ¹²ş=−צ=ײˇþ²š=¹= −þÝşž³Ð²š¹ş=ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²þý=¹=Þš¦¹−ײŁÞŞý= Šš²˛ÝČý¦K ŁŞðÝć₣˛²šÝšýK ʹ−þÝşž³Ð²š=ž˛Ž¦ýŞ=¦Ý¦=²¦¹ð¦=ŠÝČ=½¦ð¹˛¾¦¦= ONK ÌךŠþ¹²š×šŽšÞ¦šK Šš²˛Ý¦K=˚²þ=ˇšžþ−˛¹ÞššI=₣šý=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦š=׳ðI=¦= ʹ−þÝşžþŁ˛Þ¦š=−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²šÐ=¦Ý¦=Þ˛¹˛ŠþðI=Þš= ð=²þý³=Žš=³=Ł˛¹=ˇ³Š³²=¹ŁþˇþŠÞŞ=þˇš=׳ð¦=ŠÝČ= ךðþýšÞŠþŁ˛ÞÞŞ¼=Ł=Š˛ÞÞþý=׳ðþŁþŠ¹²Łš=−þ= ײˇþ²Ş=¹=¦Þ¹²×³ýšÞ²þýK Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦=¦Ý¦=Ł=ð˛²˛ÝþłšI=ýþŽš²=−צŁš¹²¦=ð= NPK Ìצ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦=³¹²×þй²Ł˛=Þš=²ČÞ¦²š¹şK צ¹ð³=−þݳ₣šÞ¦Č=²×˛ŁýŞK...
 • Page 21 EÓ¦¹K=PF −þݳ₣šÞ¦š=²×˛ŁýK NPK ϲÞþ¹¦²š¹ş=ˇš×šŽÞþ=ð=Ğ޳׳=−¦²˛Þ¦ČK=ΦðþłŠ˛= ÌÓ„‚ÏÔÒ„Ó„‰„ÎÊ„W Þš=Šš×ł˛Ð²š=ž˛=ĞÞ³×=ŠÝČ=ŁŞðÝć₣šÞ¦Č=Ł¦Ýð¦=¦ž= ≥ ̚ךŠ=³¹²˛ÞþŁðþÐ=¦Ý¦=¹ÞČ²¦šý=−¦ÝşÞþÐ=¾š−¦= ×þžš²ð¦K=Ó˛¹−þݲł˛Ð²š=ĞÞ³×=Þ˛=ײ¹¹²þČÞ¦¦=þ²= þˇČž˛²šÝşÞþ=³ˇšŠ¦²š¹şI=₣²þ=¦Þ¹²×³ýšÞ²=ŁŞðÝć₣šÞI= ¦¹²þ₣Þ¦ðþŁ=²š−ݲI=ý˛¹Ý˛I=ŁþŠŞ=¦=þ¹²×޼= ¦=šłþ=Ł¦Ýð˛=ŁŞðÝć₣šÞ˛=¦ž=×þžš²ð¦K ðײšŁK ≥ ‡¹šłŠ˛=ž˛ðתŁ˛Ð²š==ðתĞð³=−¦ÝŞ=−þ¹Ýš=³¹²˛ÞþŁð¦I= NQK ÌÓfi‡ÊÈ˙ÎÏ„=Âfi„ÍÈ„ÎÊ„K=‡þ=¦žˇšŽ˛Þ¦š= ¹ÞČ²¦Č=¦Ý¦=ךł³Ý¦×þŁð¦=−¦ÝşÞþÐ=¾š−¦K צ¹ð˛=−þײŽšÞ¦Č=þ−š×˛²þײ=ĆÝšð²×¦₣š¹ð¦ý= ‚ÝČ=³¹²˛ÞþŁð¦=−¦ÝşÞþÐ=¾š−¦=þ²ð×þвš=ðתĞð³=¾š−¦K= ²þðþý=Łþ=Ł×šýČ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦=Š˛ÞÞþłþ= www.makita.shop.pl Ï¹Ý˛ˇş²š=ˇþݲI=ðך−Čğ¦Ð=Ğ¦Þ³=¾š−¦I=¦=ךł³Ý¦×³ćğ¦Ð= ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=−þ¹ÝšŠÞ¦Ð=ŠþÝŽšÞ=ˇŞ²ş= Ł¦Þ²K ž˛žšýÝšÞK Ò¹²˛Þ˛ŁÝ¦Ł˛Ð²š=ךŽ³ğ¦š=ž³ˇşČ=Ł=¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦=¹þ= NRK Ò‚ÈÊÎÊÒ„È˙΢„=ˆÎÒÓ˘K=ʹ−þÝşž³Ð²š= ¹²×šÝðþÐI=¦ýšćğšÐ¹Č=Þ˛=¦Þ¹²×³ýšÞ²š=EÞ˛−ײŁÝšÞ¦š= ²þÝşðþ=²×š¼Ž¦ÝşÞŞÐ=³ŠÝ¦Þ¦²šÝş=¹= Ł×˛ğšÞ¦ČFK=ÔÞ˛₣˛Ý˛=Þ˛ŠšÞş²š=¾š−ş=Þ˛=žŁšžŠþ₣ð³=¦= ²×š¼ðþÞ²˛ð²ÞþÐ=Ł¦ÝðþÐ=¹=ž˛žšýÝšÞ¦šý=¦= ž˛²šý=Þ˛=Ğ¦Þ³K=β−þÝþŁ¦Þ³=ž˛²ČÞ¦²š=ˇþݲK=EÓ¦¹K=QF ²×š¼ðþÞ²˛ð²ÞþÐ=×þžš²ðþÐI=¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğšÐ= Ł¦Ýðš=¦Þ¹²×³ýšÞ²˛K==ΚýšŠÝšÞÞþ==ž˛ýšÞ¦²š= ÌþŁš×Þ¦²š=ךł³Ý¦×³ćğ¦Ð=Ł¦Þ²=ŠÝČ=³ŁšÝ¦₣šÞ¦Č= ¦Ý¦=þ²×šýþÞ²¦×³Ð²š=−þŁ×šŽŠšÞÞŞÐ=¦Ý¦= Þ˛²ČŽšÞ¦Č=−¦ÝşÞþÐ=¾š−¦K=ΚýÞþłþ=þ²²ČÞ¦²š=¾š−ş=þ²= ¦žÞþĞšÞÞŞÐ=ĞÞ³×K Ğ¦ÞŞ=Ł=šš=¹š×šŠ¦ÞšK=Ùš−ş=ˇ³Šš²=−ײŁ¦ÝşÞþ=Þ˛²ČÞ³²˛I=...
 • Page 22 ÌÓÊÍ„ıfiÎÊ„W ¦Þ¹²×³ýšÞ²=¹=þˇ×˛ˇ˛²ŞŁ˛šýþÐ=Šš²˛Ý¦K=EÓ¦¹K=VF ≥ ‡=ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦=þ²=Þ˛²ČŽšÞ¦Č=¾š−¦=þ²Łš×¹²¦š= ÌÓ„‚ÏÔÒ„Ó„‰„ÎÊ„W ýþŽš²=ˇŞ²ş=Þš¹ðþÝşðþ=ŠÝ¦ÞÞšš=ײ¹₣š²ÞþłþK ≥ „¹Ý¦=¦Þ¹²×³ýšÞ²=Þš=ײˇþ²˛š²I=šłþ=łþÝþŁð˛=Ł¹šłŠ˛= ≥ Óšł³Ý¦×³ćğ¦š=ˇþݲŞ=¹=Ğš¹²¦ł×˛ÞÞŞý¦=łþÝþŁð˛ý¦= ŠþÝŽÞ˛=ˇŞ²ş=ž˛ðך−ÝšÞ˛=ð×ć₣ðþýK ˇŞÝ¦=þ²×šł³Ý¦×þŁ˛ÞŞ=Þ˛=ŁŞ×šž˛Þ¦š=þ²Łš×¹²¦Ð= ≥ ΦðþłŠ˛=Þš=−޲˛Ð²š¹ş=−¦Ý¦²ş=−š×šð׳₣šÞÞŞš=¦Ý¦= ŠÝ¦ÞþÐ=VM=ýý=Ł=³¹²˛ÞþŁÝšÞÞþý=−þÝþŽšÞ¦¦=◊N=¦= −þðþ×þˇÝšÞÞŞš=Šš²˛Ý¦I=Þ˛=ðþ²þת¼=ÞšŁþžýþŽÞþ= ŠÝ¦ÞþÐ=NOM=ýý=Ł=³¹²˛ÞþŁÝšÞÞþý=−þÝþŽšÞ¦¦=◊OK Þ˛ŠšŽÞþ=ž˛ðך−¦²ş=¦Þ¹²×³ýšÞ²K Ï−³¹ð˛Č=ŁÞ¦ž=−ײŁ³ć=׳₣ð³I=−צ−þŠÞ¦ý˛Ð²š=ŁŁš×¼= ÝšŁ³ćK=ÒˇšŠ¦²š¹şI=₣²þ=ךł³Ý¦×³ćğ¦Ð=ˇþݲ=¹= Óšł³Ý¦×þŁþ₣Þ˛Č=−ݲ¹²¦Þ˛=¦ÞŠ¦ð˛²þײ= www.makita.shop.pl Ğš¹²¦ł×˛ÞÞþÐ=łþÝþŁðþÐ=Þ˛ŠšŽÞþ=Ł¹²˛Ý=Þ˛=ýš¹²þK= EÓ¦¹K=NNF ¦=−ݲ¹²¦Þ˛=¦ÞŠ¦ð˛¾¦¦K Ï¹Ý˛ˇş²š=Ğš¹²¦ł×˛ÞÞ³ć=ł˛Ðð³I=½¦ð¹¦×³ćğ³ć= ‰šÝ²˛Č=−ݲ¹²¦Þ˛=¦ÞŠ¦ð˛²þײ=¦=−ݲ¹²¦Þ˛=¦ÞŠ¦ð˛¾¦¦= ךł³Ý¦×³ćğ¦Ð=ˇþݲK=ÌþŁþײ₣¦Ł˛Ð²š=ˇþ²=¹= þ²×šł³Ý¦×þŁ˛ÞŞ=Þ˛=ž˛ŁþŠš ¦žłþ²þŁ¦²šÝš=ŠÝČ= Ğš¹²¦ł×˛ÞÞþÐ=łþÝþŁðþÐ=Šþ=²š¼=−þ×I=−þð˛=−¦ÝşÞ˛Č=¾š−ş= ¹²˛ÞŠ˛×²ÞþÐ=−¦ÝşÞþÐ=¾š−¦=ЦצÞþÐ=NSIR=ýýK=„¹Ý¦=−þ= Þš=Ł¹²˛Þš²=Ł=ŽšÝ˛šýþš=−þÝþŽšÞ¦šK=²²šý=ž˛²ČÞ¦²š= ð˛ðþРݦˇþ=−צ₣¦Þš=ךł³Ý¦×þŁð˛=ˇŞÝ˛=Þ˛×³ĞšÞ˛I=¦Ý¦= Ğš¹²¦ł×˛ÞÞ³ć=ł˛Ðð³K ðþłŠ˛=¦¹−þÝşž³š²¹Č=Š×³ł˛Č=−¦ÝşÞ˛Č=¾š−şI=þ¹Ý˛ˇş²š= Ł¦Þ²Ş=¦=þ²×šł³Ý¦×³Ð²š=ŽšÝ²³ć=−ݲ¹²¦Þ³=¦ÞŠ¦ð˛²þײ= ÌÓ„‚ÏÔÒ„Ó„‰„ÎÊ„W ¦=−ݲ¹²¦Þ³=¦ÞŠ¦ð˛¾¦¦K ≥...
 • Page 23 ²ýšÞ˛=³łþÝşÞŞ¼=ğš²þð ϲŁš²¹²ŁšÞÞŞÐ=¦žłþ²þŁ¦²šÝşW Óšł³ÝČ×Þþ=¹Þ¦ý˛Ð²š=³łþÝşÞŞš=ğš²ð¦=¦=−×þŁš×Čвš=¦¼= j~âáí~=`çêéçê~íáçå=^åàç=^áÅÜá=g~é~å ¦žÞþ¹K=²ýšÞ¦²š=¦¼I=ðþłŠ˛=¦žÞþ¹=Šþ¹²¦łÞš²= þł×˛Þ¦₣¦²šÝşÞþÐ=ýš²ð¦K=ÒłþÝşÞŞš=ğš²ð¦=Ł¹šłŠ˛= ŠþÝŽÞŞ=ˇŞ²ş=₣¦¹²Şý¦=¦=¹ŁþˇþŠÞþ=−š×šýšğ˛²ş¹Č=Ł= ÒþÝşðþ=ŠÝČ=šŁ×þ−šÐ¹ð¦¼=¹²×˛Þ Šš×Ž˛²šÝČ¼K=Ïˇš=³łþÝşÞŞš=ğš²ð¦=ŠþÝŽÞŞ=ž˛ýšÞČ²ş¹Č= Ò×þŁšÞş=гý˛=¦=Ł¦ˇ×˛¾¦¦ þŠÞþŁ×šýšÞÞþK=ʹ−þÝşž³Ð²š=²þÝşðþ=¦ŠšÞ²¦₣ÞŞš= Ò¦−¦₣ÞŞÐ=³×þŁšÞş=ŁžŁšĞšÞÞþłþ=žŁ³ðþŁþłþ=Š˛ŁÝšÞ¦Č= ³łþÝşÞŞš=ğš²ð¦K=EÓ¦¹K=NSF E^F=¹þ¹²˛ŁÝČš²= ‚ÝČ=¹ÞČ²¦Č=ðþÝ−˛₣ðþŁ=Šš×Ž˛²šÝšÐ=ğš²þð= ³×þŁšÞş=žŁ³ðþŁþłþ=Š˛ŁÝšÞ¦ČW=VM=Šfl=E^F ¦¹−þÝşž³Ð²š=þ²Łš×²ð³K=ÊžŁÝšð¦²š=¦žÞþĞšÞÞŞš= ³×þŁšÞş=žŁ³ðþŁþÐ=ýþğÞþ¹²¦W=NMP=Šfl=E^F ³łþÝşÞŞš=ğš²ð¦I=³¹²˛ÞþŁ¦²š=ÞþŁŞš=¦=ž˛½¦ð¹¦×³Ð²š=¦¼= www.makita.shop.pl −צ=−þýþğ¦=ðþÝ−˛₣ðþŁ=Šš×Ž˛²šÝšÐ=ğš²þðK=EÓ¦¹K=NTF =ʹ−þÝşž³Ð²š=¹×šŠ¹²Ł˛=ž˛ğ¦²Ş=¹Ý³¼˛K= Ò¦−¦₣Þþš=ŁžŁšĞšÞÞþš=¹×šŠÞšðŁ˛Š×˛²¦₣Þþš=žÞ˛₣šÞ¦š= Ôý˛žð˛ −צŁþŠ¦²¹Č=ŠÝČ=³¹ðþךަČ=Þš=ˇþÝšš=OIR=ýL¹šð Ìþ¹Ýš=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦š=³Š˛Ý¦²š=ł×ČžşI=ğš−ð¦=¦=Š×³ł¦š= ˚²¦=žÞ˛₣šÞ¦Č=ˇŞÝ¦=−þݳ₣šÞŞ=Ł=¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦=¹= ¦Þþ×þŠÞŞš=−ךŠýš²ŞI=−צݦ−Цš=ð=¦Þ¹²×³ýšÞ²³K= bkSNMOVK ²²šý=¹ý˛Žş²š=ý˛¹Ýþý=ŠŁ¦Ž³ğ¦š¹Č=Šš²˛Ý¦= Eþ¹þˇšÞÞþ=−¦ÝşÞ³ć=¾š−şF=¦=ýš¹²˛=ðþÞ²˛ð²˛K ‚ÝČ=þˇš¹−š₣šÞ¦Č=fl„ÂÏÌfiÔÎÏÔÒÊ=¦=Îfi‚„‰ÎÏÔÒÊ= ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=ŁŞ−þÝÞČвš=šłþ=ךýþÞ²I=þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦š= ¦Ý¦=ךł³Ý¦×þŁð³=²þÝşðþ=Ł=˛Ł²þצžþŁ˛ÞÞŞ¼=¹š×Ł¦¹Þ޼= ¾šÞ²×˛¼=ðþý−˛Þ¦¦=j~âáí~=¦=¹=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦šý=²þÝşðþ= þצł¦Þ˛ÝşÞ޼=ž˛−˛¹Þ޼=₣˛¹²šÐ=ðþý−˛Þ¦¦=j~âáí~K ÌÓÊÎfi‚È„‰ÎÏÔÒÊ ÌÓ„‚ÒÌÓ„‰‚„ÎÊ„W ≥ ‚˛ÞÞŞš=−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦=¦Ý¦=−צ¹−þ¹þˇÝšÞ¦Č= ךðþýšÞŠ³ć²¹Č=ŠÝČ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦Č=¹=...
 • Page 24 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 883685A207...

Table of Contents