Hide thumbs Also See for 40-B70:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Operator's manual
BG
Ръководство за експлоатация
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
ES
Manual de usuario
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
IT
Manuale dell'operatore
JA
KO
LT
2-7
LV
8-13
14-19
NL
20-25
NO
26-31
PL
32-38
PT
39-44
RO
45-50
RU
51-56
SK
57-63
SL
64-69
SR
70-75
SV
76-81
TR
82-87
UK
88-93
VI
Sách hướng dẫn sử dụng
94-99
ZH
100-105
106-111
112-117
118-123
124-129
130-135
136-141
148-153
154-159
160-165
166-171
172-177
178-183
184-189
190-194

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna 40-B70

 • Page 1: Table Of Contents

  Operator's manual Lietošanas pamācība 100-105 40-B70, 40-B140 Ръководство за експлоатация 8-13 Operator's manual 106-111 Návod k použití 14-19 Gebruiksaanwijzing 112-117 Brugsanvisning 20-25 Bruksanvisning 118-123 Bedienungsanweisung 26-31 Instrukcja obsługi 124-129 Οδηγίες χρήσης 32-38 Manual do utilizador 130-135 Manual de usuario 39-44 Instrucţiuni de utilizare...
 • Page 2 PRODUCT OVERVIEW 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 3: Operator's Manual

  Battery LED indicator for the state of charge Warning LED The product or package of the product is not domestic State of charge indicator button waste. Battery charger Charging status LED Operator's manual SYMBOLS ON THE PRODUCT Keep the unit away from water and rain. yyyywwxxxx The rating plate or the laser printing shows the seri- Be careful and use the product correctly.
 • Page 4 Husqvarna original batteries. The batteries are software encrypted. 5 °C (41 °F) and 40 °C (104 °F). • Only use the 40-B70, 40-B140 batteries as a power supply for the • The battery will not charge if the battery temperature is more than 50 °...
 • Page 5 LED indicator Battery status (state of charge) 40-B70, 40-B140 4 LED lights are on The battery is 76% - 100% charged. 3 LED lights are on The battery is 51% - 75% charged.
 • Page 6 Use tape on the contacts when you put the battery in a package. Put the battery in the package tightly to prevent damage and accidents. Husqvarna products are not domestic waste and must only be discarded as • Do not keep the battery in an area where static electricity can occur. Do given in this manual.
 • Page 7 • Recycle the product and package at an applicable disposal location. • Speak to your local Husqvarna dealer for more information on how to recycle and discard the product. TECHNICAL DATA For technical data, refer to the rating plate of the battery.
 • Page 8 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 9 Акумулаторна батерия Светодиоден индикатор за състоянието на зареждане Предупредителен светодиод Продуктът или опаковката на продукта не е битов Бутон за индикатора за състоянието на зареждане отпадък. Зарядно устройство за акумулатора Светодиод за състоянието на зареждане Ръководство за оператора СИМВОЛИ ВЪРХУ ПРОДУКТА Дръжте...
 • Page 10 Husqvarna. Акумулаторните батерии са шифровани софтуерно. • Съхранявайте акумулаторната батерия далеч от метални • Използвайте акумулаторните батерии 40-B70, 40-B140 само като предмети, като гвоздеи, винтове или бижута. източник на захранване за свързаните продукти Husqvarna. За да предотвратите нараняване, не използвайте акумулаторната...
 • Page 11 устройство за батерии към захранващ контакт с използвате за първи път. Винаги използвайте зарядно устройство напрежение и честота, указани на типовата табелка. за батерии QC80, QC250 или 40-C80 на Husqvarna. Свържете акумулаторната батерия към зарядното устройство. • Използвайте акумулаторната батерия само когато околната...
 • Page 12 Светодиоден индикатор Състояние на акумулаторната батерия (състояние на зареждане) 40-B70, 40-B140 3 светодиодни светлини светят Акумулаторната батерия е заредена на 51% – 75%. 2 светодиодни светлини светят Акумулаторната батерия е заредена на 26% – 50%. 1 светодиодна светлина свети Акумулаторната батерия е заредена на 6% – 25%.
 • Page 13 ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ ИЗХВЪРЛЯНЕ • Доставените литиево-йонни батерии отговарят на изискванията на Продуктите на Husqvarna не са битови отпадъци и трябва да се законодателството за опасни продукти. изхвърлят само в съответствие с посоченото в това ръководство. • Специалното изискване на опаковката и етикетите за търговско...
 • Page 14 POPIS VÝROBKU 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 15: My Cs

  Baterie Kontrolka LED stavu nabití Výstražná kontrolka LED Výrobek ani obal výrobku nelze zlikvidovat jako domácí Tlačítko ukazatele stavu nabití odpad. Nabíječka baterií Kontrolka LED stavu nabíjení Návod k používání SYMBOLY NA VÝROBKU Uchovávejte jednotku z dosahu vody a deště. yyyywwxxxx Typový štítek s výrobním číslem nebo natištěné čí- Buďte opatrní...
 • Page 16 QC250, 40-C80 nebo Husqvarna. Baterie jsou softwarově zašifrovány. • Baterie se nebude nabíjet, pokud je teplota baterie vyšší než 50 °C • Používejte pouze baterie 40-B70, 40-B140 vhodné jako zdroj (122 °F). napájení pro související výrobky Husqvarna. Abyste zabránili zranění, nepoužívejte baterii jako zdroj napájení pro jiná zařízení.
 • Page 17 VAROVÁNÍ: Zapojte nabíječku baterií pouze do zásuvky s hodnotami napětí a frekvence uvedenými na typovém štítku. Kontrolka LED Stav baterie (stav nabití) 40-B70, 40-B140 Svítí 4 kontrolky LED Baterie je nabitá na 76–100 %. Svítí 3 kontrolky LED Baterie je nabitá na 51–75 %. Svítí 2 kontrolky LED Baterie je nabitá na 26–50 %.
 • Page 18 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Stav Možné závady Možné řešení Bliká výstražná kontrolka LED baterie. Teplotní odchylka, baterie je příliš stu- Nechte baterii vychladnout nebo ji přesuňte do interiéru, aby se zahřá- dená nebo příliš horká pro použití. la. Když má baterie správnou teplotu, lze ji znovu použít. Baterie se nebude nabíjet, pokud je teplota baterie vyšší...
 • Page 19 LIKVIDACE Výrobky Husqvarna nepatří do domovního odpadu a musí být zlikvidovány výhradně způsobem uvedeným v tomto návodu. • Dodržujte místní požadavky ohledně likvidace a platné předpisy. • Výrobek a jeho balení je třeba recyklovat na příslušném sběrném místě. • Další informace o recyklaci a likvidaci výrobku získáte od místního prodejce Husqvarna.
 • Page 20 PRODUKTOVERSIGT 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 21 Batteri LED-indikator for opladningsstatus LED-indikator for advarsel Produktet og produktemballagen er ikke almindeligt Indikatorknap for opladningstilstand husholdningsaffald. Batterioplader LED-indikator for opladningsstatus Brugervejledning SYMBOLER PÅ PRODUKTET Hold det væk fra vand og regn. yyyywwxxxx Typeskiltet eller laserskriften viser serienummeret. Vær forsigtig, og brug produktet korrekt. Dette produkt yyyy er produktionsåret, og ww er produktionsugen.
 • Page 22 Husqvarna originale batterier. Batterierne er softwarekrypteret. °C (41 °F) og 40 °C (104 °F). • Brug kun 40-B70, 40-B140-batterier som strømforsyning til de • Batteriet oplades ikke, hvis batteriets temperatur er højere end 50 °C tilhørende Husqvarna-produkter. For at undgå personskade må batteriet (122 °F).
 • Page 23 Tilslut kun batteriopladeren til et batteriet. strømudtag med den spænding og frekvens, der fremgår af typeskiltet. LED-indikator Batteristatus (opladningstilstand) 40-B70, 40-B140 4 LED-lamper er tændt Batteriet er opladet 76-100%. 3 LED-lamper er tændt Batteriet er opladet 51-75%. 2 LED-lamper er tændt Batteriet er opladet 26-50%.
 • Page 24 Overhold alle gældende nationale bestemmelser. • Sæt tape på kontakterne, når batteriet lægges i en pakke. Pak batteriet Husqvarna-produkter er ikke husholdningsaffald og må kun bortskaffes som fast i pakken for at undgå skader og uheld. angivet i denne manual.
 • Page 25 • Genbrug produktet og emballagen på en relevant godkendt miljøstation. • Tal med din lokale Husqvarna-forhandler for yderligere oplysninger om, hvordan du genbruger og kasserer produktet. TEKNISKE DATA For tekniske data, se typeskiltet på batteriet. 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 26 GERÄTEÜBERSICHT 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 27 Akku LED-Anzeige des Ladezustands Warn-LED Das Gerät und die Verpackung des Geräts dürfen nicht Ladezustandsanzeigenknopf über den Hausmüll entsorgt werden. Akkuladegerät Ladestatus-LED Bedienungsanleitung SYMBOLE AUF DEM GERÄT Halten Sie die Einheit von Wasser und Regen fern. Gehen Sie vorsichtig vor, und verwenden Sie das yyyywwxxxx Auf dem Typenschild oder der Lasergravur ist die Gerät ordnungsgemäß.
 • Page 28 Aufladen von Originalakkus von Husqvarna. Die Akkus verfügen über eine Softwareverschlüsselung. BETRIEB • Verwenden Sie die 40-B70, 40-B140 Akkus als Stromversorgung für die zugehörigen Husqvarna Geräte. Um Verletzungen zu vermeiden, • Vor der ersten Verwendung muss der Akku aufgeladen werden.
 • Page 29 Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz an. LED-Anzeigelampe Akkustatus (Ladezustand) 40-B70, 40-B140 4 LEDs leuchten Der Akku ist zu 76 % - 100 % geladen. 3 LEDs leuchten Der Akku ist zu 51% - 75% geladen.
 • Page 30 LED-Anzeigelampe Akkustatus (Ladezustand) 40-B70, 40-B140 1 LED leuchtet Der Akku ist zu 6% - 25% geladen. 1 LED blinkt Der Akku ist zu 0% - 5% geladen. FEHLERBEHEBUNG Status Mögliche Fehler Mögliches Verfahren Die Akku-Warn-LED blinkt. Temperaturabweichung, der Akku ist zu Den Akku abkühlen lassen oder in den Innenbereich verlagern, um...
 • Page 31 Laden Sie den Akku auf 30 bis 50 %, bevor Sie ihn über längere Zeit einlagern. • Reinigen Sie den Akku, bevor Sie ihn einlagern. ENTSORGUNG Geräte von Husqvarna sind kein Hausmüll und dürfen nur wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben entsorgt werden. • Befolgen Sie die örtlichen Entsorgungsauflagen und geltenden Vorschriften.
 • Page 32 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 33 Μπαταρία Ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση φόρτισης Λυχνία LED προειδοποίησης Το προϊόν ή η συσκευασία του προϊόντος δεν αποτελεί Κουμπί ένδειξης κατάστασης φόρτισης οικιακό απόρριμμα. Φορτιστής μπαταρίας LED κατάστασης φόρτισης Εγχειρίδιο χρήσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Μην εκθέτετε τη μονάδα σε νερό και βροχή. yyyywwxxxx Η...
 • Page 34 Να αφαιρείτε την μπαταρία από το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε • Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές μπαταριών QC80, QC250 ή 40-C80 και κατά τη μεταφορά. για τη φόρτιση γνήσιων μπαταριών Husqvarna. Οι μπαταρίες φέρουν • Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, όπως κωδικοποίηση λογισμικού.
 • Page 35 • Ο φορτιστής της μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η ΠΡΟΣΟΧΗ: θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 5 °C (41 °F) και 40 °C (104 Συνδέετε τον φορτιστή μπαταρίας °F). σε μια πρίζα ρεύματος μόνο σύμφωνα με την τάση και τη •...
 • Page 36 Ένδειξη LED Κατάσταση μπαταρίας (κατάσταση φόρτισης) 40-B70, 40-B140 4 λυχνίες LED αναμμένες Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 76% - 100%. 3 λυχνίες LED αναμμένες Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 51% - 75%. 2 λυχνίες LED αναμμένες Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 26% - 50%.
 • Page 37 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατάσταση Πιθανά σφάλματα Πιθανή διαδικασία Η προειδοποιητική λυχνία LED της Απόκλιση θερμοκρασίας, η μπαταρία εί- Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει ή προθερμάνετέ την σε εσωτερικό μπαταρίας αναβοσβήνει. ναι πολύ κρύα ή πολύ ζεστή για χρήση. χώρο. Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι σωστή, μπορεί να χρη- σιμοποιηθεί...
 • Page 38 για μεγάλο χρονικό διάστημα. • Καθαρίστε την μπαταρία προτού την αποθηκεύσετε. ΑΠΟΡΡΙΨΗ Τα προϊόντα Husqvarna δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα και πρέπει να απορρίπτονται μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. • Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις τοπικές απαιτήσεις απόρριψης και τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Page 39 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 40 Batería Indicador LED del estado de carga LED de advertencia Botón del indicador del estado de carga Ni el producto ni su embalaje son residuos domésticos. Cargador de batería LED de estado de carga Manual de usuario SÍMBOLOS QUE APARECEN EN EL Mantenga la unidad alejada del agua y la lluvia.
 • Page 41 La batería debe cargarse antes de utilizarse por primera vez. Utilice siempre un cargador de baterías Husqvarna QC80, QC250 o 40-C80. • Utilice las baterías 40-B70, 40-B140 como fuente de alimentación solo para los productos Husqvarna relacionados. Para evitar lesiones, no •...
 • Page 42 Conecte el cargador de batería a una toma de corriente cuya tensión y Indicador LED Estado de la batería (estado de carga) 40-B70, 40-B140 4 testigos LED encendidos La batería tiene una carga del 76 % al 100 %. 3 testigos LED encendidos La batería tiene una carga del 51 % al 75 %.
 • Page 43 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Estado Posibles errores Procedimiento posible El LED de advertencia de la batería Desviación de la temperatura; la bate- Deje que la batería se enfríe o llévela a un lugar resguardado para parpadea. ría está demasiado fría o demasiado que se caliente.
 • Page 44 • Limpie la batería antes de guardarla. DESECHO Los productos Husqvarna no son residuos domésticos y se deben desechar como se indica en este manual. • Respete los requisitos locales y las normas aplicables relativos a los residuos. • Recicle el producto y el envase en un lugar apropiado.
 • Page 45 TOOTE TUTVUSTUS 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 46 Laadimisoleku LED-märgutuli LED-hoiatustuli Aku laetustaseme indikaatori nupp Toode või toote pakend ei kuulu olmejäätmete hulka. Akulaadija Laadimisoleku LED-märgutuli Kasutusjuhend SÜMBOLID TOOTEL Hoidke eemal veest ja vihmast. aaaannxxxx Mudeli etikett või lasertrükis näitab seerianumbrit. Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti. Toode aaaa on tootmisaasta, nn on tootmisnädal.
 • Page 47 Kasutage akulaadijat üksnes juhul, kui ümbritsev temperatuur on 40-C80 või Husqvarna. Akud on kodeeritud. vahemikus 5...40 °C. • Kasutage Husqvarna toodete vooluallikana üksnes 40-B70, 40-B140 • Akut ei laeta, kui aku on kuumem kui 50 °C. akusid. Kehavigastuse vältimiseks ärge kasutage akut muude •...
 • Page 48 Kui aku on täis laetud, eemaldage aku akulaadijast. Aku oleku vaatamiseks vajutage aku märgutule nupule. Kui aku kõik LED-tuled põlevad, on aku täis. LED-märgutuli Aku olek (laetustase) 40-B70, 40-B140 Põleb 4 LED-tuld Aku on 76–100% laetud. Põleb 3 LED-tuld Aku on 51–75% laetud.
 • Page 49 TÕRKEOTSING Seisukord Võimalikud tõrked Võimalik tegevus Aku LED-hoiatustuli vilgub. Vale temperatuur, aku on kasutamiseks Laske akul jahtuda või pange see siseruumi soojenema. Kui aku on liiga külm või liiga kuum. saavutanud õige temperatuuri, saab seda uuesti kasutada. Akut ei lae- ta, kui aku temperatuur on üle 50 °C.
 • Page 50 UTILISEERIMINE Husqvarna Tooted ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb utiliseerida vastavalt käesolevas juhendis toodud juhistele. • Järgige kohalikke utiliseerimiseeskirju ja kehtivaid seadusi. • Taaskäidelge toode ja pakend sobivad jäätmekäitlusjaamas. • Põhjalikumat teavet toote taaskäitlemise ja utiliseerimise kohta saate kohalikult Husqvarna edasimüüjalt.
 • Page 51 TUOTTEEN KUVAUS 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 52 Akku Varaustilan LED-merkkivalo Varoitusmerkkivalo Laitetta tai sen pakkausta ei saa hävittää Varaustilan ilmaisinpainike kotitalousjätteen mukana. Akkulaturi Lataustilan LED-merkkivalo Käyttöohje TUOTTEEN SYMBOLIT Suojaa laite vedeltä ja sateelta. yyyywwxxxx Tyyppikilvessä tai lasermerkinnässä näkyy sarjanu- Ole varovainen ja käytä laitetta oikein. Tämä laite voi mero, jossa yyyy on valmistusvuosi ja ww on val- aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai mistusviikko.
 • Page 53 Käytä akkulaturia ainoastaan 5–40 °C:n lämpötiloissa. • Akku ei lataudu, jos akun lämpötila on yli 50 °C. • Käytä vain latureita QC80, QC250 tai 40-C80 alkuperäisten Husqvarna- akkujen lataamiseen. Akkujen ohjelmisto on suojattu. • Painamalla akun varaustilan ilmaisinta näet akun varaustilan. •...
 • Page 54 Irrota akku laturista, kun se on latautunut täyteen. Näet akun varaustilan painamalla akun varaustilan ilmaisinta. Kun kaikki merkkivalot syttyvät, akku on ladattu täyteen. LED-merkkivalo Akun varaustila 40-B70, 40-B140 4 merkkivaloa palaa Akun varaustaso on 76–100 %. 3 merkkivaloa palaa Akun varaustaso on 51–75 %.
 • Page 55 Keskustele erityiskoulutuksen saaneen vaarallisten aineiden HÄVITTÄMINEN asiantuntijan kanssa ennen tuotteen lähettämistä. Noudata kaikkia kansallisia määräyksiä. Husqvarna-laitteet eivät ole kotitalousjätettä. Ne on hävitettävä vain tässä • Teippaa liittimet asettaessasi akun pakettiin. Vältä vahingot ja oppaassa kuvatulla tavalla. onnettomuudet asettamalla akku pakettiin tiukasti.
 • Page 56 • Lisätietoja laitteen kierrätyksestä ja hävittämisestä saat paikalliselta Husqvarna-jälleenmyyjältä. TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot ovat akun arvokilvessä. 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 57 PRÉSENTATION DU PRODUIT 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 58 Batterie Indicateur LED d'état de charge LED d'avertissement Le produit ou son emballage ne font pas partie des Bouton d'indicateur d'état de charge ordures ménagères. Chargeur de batterie LED d'état de charge Manuel d'utilisation SYMBOLES SUR LE PRODUIT Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de la pluie. yyyywwxxxx La plaque signalétique ou l'impression au laser in- Soyez prudent et utilisez le produit correctement.
 • Page 59 Utilisez uniquement les chargeurs de batterie, QC80, QC250 ou 40- • Conservez les batteries en stock à distance des objets métalliques, tels C80 pour charger les batteries Husqvarna d'origine. Les batteries sont que les clous, les vis ou les bijoux. codées par logiciel.
 • Page 60 • N'utilisez la batterie que si la température ambiante est comprise entre REMARQUE: -10 °C (14 °F) et 40 °C (104 °F). Ne branchez le chargeur de • N'utilisez le chargeur de batterie que si la température ambiante est batterie que sur une prise de courant à la tension et à la comprise entre 5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F).
 • Page 61 Témoin LED État de la batterie (état de charge) 40-B70, 40-B140 4 voyants LED sont allumés La batterie est chargée à 76 % - 100 %. 3 voyants LED sont allumés La batterie est chargée à 51 % - 75 %. 2 voyants LED sont allumés La batterie est chargée à 26 % - 50 %.
 • Page 62 RECHERCHE DE PANNE État Défaillances possibles Procédure possible La LED d'avertissement de la batterie Écart de température, la batterie est Laissez la batterie refroidir ou déplacez-la à l'intérieur pour la réchauf- clignote. trop froide ou trop chaude pour être uti- fer.
 • Page 63 • Nettoyez la batterie avant de la remiser. MISE AU REBUT Les produits Husqvarna ne sont pas des déchets ménagers et doivent être mis au rebut suivant la procédure indiquée dans ce manuel. • Respectez les consignes locales de gestion des déchets et les réglementations applicables.
 • Page 64 PREGLED PROIZVODA 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 65 Baterija LED indikator stanja punjenja LED za upozorenje Ni proizvod ni njegova ambalaža ne spadaju u kućanski Gumb indikatora stanja napunjenosti otpad. Punjač baterije LED indikator stanja napunjenosti Korisnički priručnik SIMBOLI NA PROIZVODU Jedinicu držite podalje od vode i kiše. ggggttxxxx Serijski broj nalazi se na natpisnoj pločici ili laser- Budite oprezni i pravilno upotrebljavajte ovaj proizvod.
 • Page 66 • Upotrebljavajte samo punjače baterije, QC80, QC250 ili 40-C80 za • Prije prve upotrebe bateriju je potrebno napuniti. Obavezno upotrijebite punjenje originalnih baterija tvrtke Husqvarna. Baterije su softverski punjač baterije Husqvarna QC80, QC250 ili 40-C80. kodirane. • Bateriju upotrebljavajte samo pri temperaturama okoline između -10 °C •...
 • Page 67 LED indikator Stanje baterije (stanje napunjenosti) 40-B70, 40-B140 Uključena su četiri LED indikatora Baterija je napunjena 76% – 100%. Uključena su tri LED indikatora Baterija je napunjena 51% – 75%.
 • Page 68 RJEŠAVANJE PROBLEMA Stanje Moguće pogreške Mogući postupak Trepće LED indikator upozorenja za ba- Odstupanje od temperature, baterija je Pričekajte da se baterija ohladi ili je premjestite van da se zagrije. teriju. prehladna ili prevruća za upotrebu. Kada baterija postigne odgovarajuću temperaturu, možete je ponovo upotrijebiti.
 • Page 69 ODLAGANJE U OTPAD Proizvodi Husqvarna nisu kućanski otpad i smiju se odlagati u otpad jedino u skladu s uputama iz ovog priručnika. • Poštujte lokalne zahtjeve za odlaganje u otpad i važeće propise. • Reciklirajte proizvod i ambalažu u odgovarajućem odlagalištu otpada.
 • Page 70 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 71 Akkumulátor A töltöttségi állapotot jelző LED indikátor Figyelmeztető LED A termék és a termék csomagolása nem minősül Töltöttségi állapotot jelző gomb háztartási hulladéknak. Akkumulátortöltő Töltöttségi állapotot jelző LED Kezelői kézikönyv A TERMÉKEN LÉVŐ JELZÉSEK Tartsa távol az egységet a víztől és az esőtől. ééééhhxxxx Az adattáblán vagy a lézernyomtatott jelölésen Körültekintően járjon el, és megfelelően használja...
 • Page 72 Az akkumulátort az első használat előtt fel kell tölteni. Mindig szoftveresen kódolva vannak. Husqvarna QC80, QC250 vagy 40-C80 akkumulátortöltő készüléket • A 40-B70, 40-B140 akkumulátorokat kizárólag a megfelelő Husqvarna használjon. termékek tápellátására használja. Ne használja az akkumulátort más • Az akkumulátort csak -10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérséklet eszközök áramforrásaként, mivel ez balesetveszélyes.
 • Page 73 VIGYÁZAT: Az akkumulátortöltőt kizárólag a típustáblán szereplő feszültségű és frekvenciájú tápcsatlakozóhoz csatlakoztassa. LED jelzőlámpa Az akkumulátor állapota (töltöttségi állapot) 40-B70, 40-B140 4 LED világít Az akkumulátor töltöttsége 76–100%-os. 3 LED világít Az akkumulátor töltöttsége 51–75%-os. 2 LED világít Az akkumulátor töltöttsége 26–50%-os.
 • Page 74 HIBAELHÁRÍTÁS Állapot Lehetséges hibák Lehetséges eljárás Az akkumulátor figyelmeztető LED-je Hőmérséklet-ingadozás, az akkumulá- Hagyja lehűlni, vagy vigye beltéri helyiségbe, és melegítse fel az akku- villog. tor túl hideg vagy túl meleg a használat- mulátort. Ha az akkumulátor hőmérséklete megfelelő, ismét használha- hoz.
 • Page 75 HULLADÉKKEZELÉS A Husqvarna termékek nem minősülnek háztartási hulladéknak, és ártalmatlanításukat kizárólag a kézikönyvben leírtaknak megfelelően szabad elvégezni. • Kövesse a helyi ártalmatlanítási előírásokat és a vonatkozó szabályozásokat. • A termék és a csomagolás újrahasznosítását egy megfelelő, újrahasznosításra szolgáló ponton kell elvégezni.
 • Page 76 PANORAMICA DEL PRODOTTO 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 77 Batteria Indicatore LED per lo stato di carica LED di avvertimento Il prodotto o l'imballaggio del prodotto non è un rifiuto Pulsante indicatore livello di carica domestico. Caricabatteria LED dello stato di carica Manuale dell’operatore SIMBOLI RIPORTATI SUL PRODOTTO Tenere l'unità lontana dall'acqua e dalla pioggia. aaaassxxxx La targhetta dati di funzionamento o la stampa al Prestare attenzione e utilizzare il prodotto correttamente.
 • Page 78 • Utilizzare esclusivamente le batterie 40-B70, 40-B140 come Utilizzare sempre Husqvarna QC80, QC250 o il caricabatterie 40-C80. alimentazione per i prodotti Husqvarna in questione. Per evitare il • Utilizzare la batteria soltanto quando la temperatura ambiente è rischio di lesioni, non utilizzare la batteria come fonte di alimentazione compresa tra -10 °C (14 °F) e 40 °C (104 °F).
 • Page 79 Spia LED Stato della batteria (stato di carica) 40-B70, 40-B140 4 LED sono accesi La batteria è carica al 76% - 100%. 3 LED sono accesi La batteria è...
 • Page 80 Spia LED Stato della batteria (stato di carica) 40-B70, 40-B140 1 LED lampeggia La batteria è carica al 0% - 5%. RICERCA DEI GUASTI Condizione Possibili guasti Possibile procedura Il LED di avvertenza della batteria lam- Deviazione di temperatura, la batteria è...
 • Page 81 Caricare la batteria dal 30% al 50% prima di immagazzinarla per lunghi periodi. • Pulire la batteria prima di stoccarla. SMALTIMENTO I prodotti Husqvarna non sono rifiuti domestici e devono essere smaltiti secondo le indicazioni fornite in questo manuale. • Rispettare le norme locali e le normative vigenti sullo smaltimento. •...
 • Page 82 製品の概要 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 83: 取扱説明書 사용자 설명서 Operatoriaus Vadovas

  バッテリー LED インジケータ(充電状態の表示) 警告 LED 本製品や本製品のパッケージは、 一般廃棄物ではありませ 充電状態インジケータボタン ん。 バッテリー充電器 充電状態 LED 取扱説明書 製品に表記されるシンボルマーク ユニットを水や雨にさらさないでください。 yyyywwxxxx 製造番号は銘板またはレーザー印刷に記載されて 十分に注意し、 本製品を正しく使用してください。本製品 います。yyyy は製造年、ww は製造された週です。 により、 作業者や付近にいる人が重傷を負う、 または死亡 するおそれがあります。 注記: 本製品に付いている他のシンボル/銘板は、一部の商業地域に 向けた認定条件を示します。 この取扱説明書をよくお読みになり、 内容をしっかりと把 握したうえで、使用してください。 安全性の定義 警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。 本製品は EC 指令適合製品です。 警告: 取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負 傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与 える危険があることを意味します。...
 • Page 84 Husqvarna 純正バッテリーの充電には、バッテリー充電器、QC80、 Husqvarna QC80、QC250 または 40-C80 バッテリー充電器を使用して QC250 または 40-C80 のみ使用してください。バッテリーはソフトウ ください。 ェアで暗号化されています。 • バッテリーは、周囲の温度が -10 °C ~ 40 °C の場合にのみ使用してく • 関連する Husqvarna 製品の電源には、 40-B70, 40-B140 バッテリーのみ ださい。 を使用してください。負傷を防ぐため、このバッテリーを他の装置の電 • バッテリー充電器は、周囲の温度が 5 °C ~ 40 °C の場合にのみ使用し 源として使用しないでください。 てください。 •...
 • Page 85 バッテリーが完全に充電されたら、バッテリーをバッテリー充電器から 外します。バッテリーの状況を確認するには、バッテリーインジケータ ボタンを押します。LED インジケータがすべて点灯したら、 バッテリー はフル充電されています。 LED インジケータ バッテリーステータス(充電状態) 40-B70、40-B140 LED ライトが 4 つ点灯 バッテリーは 76 % ~ 100 % 充電済み。 LED ライトが 3 つ点灯 バッテリーは 51 % ~ 75 % 充電済み。 LED ライトが 2 つ点灯 バッテリーは 26 % ~ 50 % 充電済み。...
 • Page 86 トラブルシューティング 条件 想定される障害 可能な手順 バッテリー警告 LED が点滅します。 動作温度外です。バッテリーの温度が バッテリーの温度が下がるまで待つか、屋内に入れて温度を上げます。 低すぎるかまたは高すぎるため、 使用で バッテリーの温度が適切になると、 使用できるようになります。バッテ きません。 リーの温度が 50 °C(122 °F)を超えると、バッテリーは充電されませ ん。 バッテリーは周囲温度 -10~40 °C(14~104 °F)で使用してください。 バッテリー充電器は周囲の温度が 5 °C~40 °C の場合に使用してくだ さい。 バッテリーは空です。 バッテリーを充電してください。 バッテリー充電 LED が点灯します。 回復不能なバッテリーエラーが発生し 販売店にお問い合わせください。 ています。 搬送と保管 • 静電気が発生するような場所にはバッテリーを保管しないでください。 バッテリーは金属製の箱に保管しないでください。...
 • Page 87 廃棄 Husqvarna 製品は一般廃棄物ではないため、本説明書に記載されているとお りに廃棄する必要があります。 • 地域の廃棄要件および適用される法規に従ってください。 • 本製品とパッケージは、適切な処理方法でリサイクルしてください。 • 本製品のリサイクルと廃棄方法については、 お近くの Husqvarna 販売店 にお問い合わせください。 主要諸元 主要諸元については、バッテリーの銘板を参照してください。 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 88 제품 개요 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 89 배터리 충전 상태 표시 LED 경고 LED 충전 상태 표시등 버튼 제품 또는 제품의 패키지는 가정용 폐기물이 아닙니다. 배터리 충전기 충전 상태 LED 사용자 설명서 제품의 기호 장치를 물과 비 근처에 두지 마십시오. yyyywwxxxx 명판 또는 레이저 인쇄로 일련번호가 표시됩니다. 제품을...
 • Page 90 주변 온도가 5℃~40℃(41°F~104°F)일 때만 배터리 충전기를 사용하십 배터리를 충전하십시오. 배터리는 소프트웨어 암호화되어 있습니다. 시오. • 40-B70, 40-B140 배터리는 관련 Husqvarna 제품용 전원 공급 장치로만 • 배터리 온도가 50°C(122°F)보다 높으면 배터리가 충전되지 않습니다. 사용하십시오. 부상을 방지하기 위해 배터리를 다른 장치의 전원 공급 장...
 • Page 91 배터리 충전이 완료되면 충전기에서 배터리를 분리합니다. 배터리 상태 에 대한 배터리 표시등 버튼을 누릅니다. LED 표시등이 모두 켜지면 배 터리 충전이 완료된 것입니다. LED 표시등 배터리 상태(충전 상태) 40-B70, 40-B140 LED 표시등 4개 켜짐 배터리가 76%~100% 충전되었습니다. LED 표시등 3개 켜짐 배터리가 51%~75% 충전되었습니다.
 • Page 92 • 제품을 보내기 전에 위험한 물건에 대한 특별한 교육을 받은 사람에게 문 의하십시오. 모든 해당 국가 규정을 준수하십시오. Husqvarna 제품은 생활 폐기물이 아니며 이 설명서에 나와 있는 대로만 폐기 • 배터리를 패키지에 넣을 때 개방된 접점에 테이프를 사용하십시오. 손상 해야 합니다.
 • Page 93 기술 정보 기술 데이터는 배터리의 명판을 참조하십시오. 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 94 GAMINIO APŽVALGA 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 95 Akumuliatorius Įkrovos būsenos šviesos diodas Įspėjamasis šviesos diodas Gaminys ar gaminio pakuotė nepriskiriami buitinėms Įkrovos būsenos indikatoriaus mygtukas atliekoms. Akumuliatoriaus įkroviklis Įkrovimo būsenos LED Naudojimo instrukcija SIMBOLIAI ANT GAMINIO Saugokite gaminį nuo vandens ir lietaus. yyyywwxxxx Lazeriu įspaustoje vardinėje parametrų plokštelėje Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį.
 • Page 96 Visada naudokite „Husqvarna“, „QC80“, „QC250“ arba „40-C80“ • Susijusiems „Husqvarna“ gaminiams kaip maitinimo šaltinį naudokite akumuliatoriaus įkroviklį. tik „40-B70, 40-B140“ akumuliatorius. Kad išvengtumėte sužeidimų, • Akumuliatoriaus įkroviklį naudokite, tik kai aplinkos temperatūra yra nuo nenaudokite akumuliatoriaus kaip kitų gaminių maitinimo šaltinio.
 • Page 97 Prijunkite akumuliatoriaus įkroviklį tik prie nominalių parametrų plokštelėje nurodytos įtampos ir dažnio maitinimo lizdo. LED indikatoriaus lemputė Akumuliatoriaus būsena (įkrovos būsena) 40-B70, 40-B140 Šviečia 4 LED indikatoriai Akumuliatorius įkrautas 76–100 %. Šviečia 3 LED indikatoriai Akumuliatorius įkrautas 51–75 %. Šviečia 2 LED indikatoriai Akumuliatorius įkrautas 26–50 %.
 • Page 98 GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS Būklė Galimi gedimai Galima procedūra Mirksi akumuliatoriaus įspėjimo LED in- Temperatūros svyravimai, akumuliato- Leiskite akumuliatoriui atvėsti arba nuneškite jį į patalpą, kad įšiltų. dikatorius. rius yra per šaltas arba per karštas, kad Kai akumuliatorius yra tinkamos temperatūros, jį galima vėl naudoti. galima būtų...
 • Page 99 • Prieš saugodami, išvalykite akumuliatorių. ŠALINIMAS Husqvarna gaminiai nėra buitinės atliekos ir turi būti išmesti šiame vadove vadove nurodytu būdu. • Laikykitės vietinių atliekų šalinimo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų. • Perdirbkite gaminį ir pakuotę atitinkamoje atliekų šalinimo vietoje. •...
 • Page 100 IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 101: Lietošanas Pamācība

  Akumulators Uzlādes statusa LED indikators Brīdinājuma LED indikators Uzlādes indikatora pogas stāvoklis Izstrādājums vai iepakojums nav sadzīves atkritumi. Akumulatora lādētājs Uzlādes statusa LED Lietošanas rokasgrāmata SIMBOLI UZ IZSTRĀDĀJUMA Sargājiet iekārtu no ūdens un lietus. yyyywwxxxx Datu plāksnītē vai lāzera izdrukā ir norādīts sērijas Esiet uzmanīgi un lietojiet izstrādājumu pareizi.
 • Page 102 • Izmantojiet akumulatoru tikai tad, ja apkārtējās vides temperatūra ir • Kā barošanas avotu izmantojiet 40-B70, 40-B140 akumulatorus, kas robežās no -10 °C (14 °F) līdz 40 °C (104 °F). paredzēts tikai saistītajiem Husqvarna produktiem. Lai nepieļautu • Izmantojiet akumulatora lādētāju tikai tad, ja apkārtējās vides traumu gūšanas risku, akumulatoru nedrīkst izmantot kā...
 • Page 103 Pieslēdziet akumulatora lādētāju tikai atbilstoši spriegumam un frekvencei, kas norādīta uz datu plāksnītes. Gaismas diodes indikators Akumulatora stāvoklis (uzlādes stāvoklis) 40-B70, 40-B140 Deg četras gaismas diodes Akumulators ir uzlādēts 76–100% apmērā. Deg trīs gaismas diodes Akumulators ir uzlādēts 51–75% apmērā.
 • Page 104 PROBLĒMU NOVĒRŠANA Stāvoklis Iespējamās kļūmes Iespējamā procedūra Mirgo akumulatora brīdinājuma gais- Temperatūras nobīde, akumulators ir Ļaujiet, lai akumulators atdziest, vai ienesiet to telpā, lai sasildītu. Kad mas diode. pārāk auksts vai pārāk karsts, lai to lie- akumulators ir sasniedzis pareizu temperatūru, to var atkal lietot. Aku- totu.
 • Page 105 • Pirms novietot akumulatoru glabāšanai, notīriet to. UTILIZĒŠANA Husqvarna izstrādājumi nav sadzīves atkritumi un tie ir jāutilizē atbilstoši rokasgrāmatas norādījumiem. • Ievērojiet vietējās utilizēšanas prasības un piemērojamos noteikumus. • Nododiet izstrādājumu un iepakojumu atbilstošā pārstrādes vietā. • Lai iegūtu papildinformāciju par izstrādājuma pārstrādi un utilizēšanu, sazinieties ar vietējo Husqvarna izplatītāju.
 • Page 106 GAMBARAN KESELURUHAN PRODUK 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 107 Bateri Penunjuk LED untuk keadaan pengecasan LED amaran Produk atau pakej produk bukan bahan buangan Butang penunjuk keadaan cas domestik. Pengecas bateri LED status pengecasan Manual pengendali SIMBOL PADA PRODUK Jauhkan unit daripada air dan hujan. yyyywwxxxx Plat penarafan atau cetakan laser menunjukkan Berhati-hati dan gunakan produk dengan betul.
 • Page 108 Sentiasa gunakan pengecas bateri Husqvarna QC80, QC250 atau 40- C80 . • Gunakan bateri 40-B70, 40-B140 sebagai bekalan kuasa untuk produk Husqvarna yang berkenaan sahaja. Untuk mengelakkan kecederaan, • Hanya gunakan bateri apabila suhu sekeliling adalah antara -10 °C (14 jangan gunakan bateri sebagai bekalan kuasa bagi peranti lain.
 • Page 109 Penunjuk LED Status bateri (keadaan pengecas) 40-B70, 40-B140 4 lampu LED dihidupkan Bateri dicas 76% - 100%. 3 lampu LED dihidupkan Bateri dicas 51% - 75%.
 • Page 110 PENYELESAIAN MASALAH Keadaan Kerosakan yang mungkin berlaku Prosedur yang mungkin berlaku LED amaran bateri berkelip. Sisihan suhu, bateri terlalu sejuk atau Biarkan bateri menyejuk atau memindahkannya ke dalam bangunan terlalu panas untuk digunakan. untuk memanaskannya. Apabila bateri mencapai suhu yang betul, bateri boleh digunakan sekali lagi.
 • Page 111 • Bersihkan bateri sebelum anda meletakkannya dalam storan. PEMBUANGAN Produk Husqvarna ini bukan sampah domestik dan hanya boleh dibuang mengikut arahan dalam manual ini. • Patuhi keperluan pelupusan setempat dan peraturan terpakai. • Kitar semula produk dan pakej pada lokasi pelupusan sampah yang berkenaan.
 • Page 112 PRODUCTOVERZICHT 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 113: Gebruiksaanwijzing

  Accu Led-indicator voor de laadstatus Waarschuwings-led Het product of de verpakking ervan is geen huishoudelijk Indicatorknop laadstatus afval. Acculader Laadstatus led Bedieningshandleiding SYMBOLEN OP HET PRODUCT Houd het apparaat uit de buurt van water en regen. yyyywwxxxx Het serienummer staat op het productplaatje of de Wees voorzichtig en gebruik het product op de juiste laserprint.
 • Page 114 Gebruik alleen de acculaders QC80, QC250 of 40-C80 om originele de QC80-, QC250- of 40-C80-acculader van Husqvarna. accu's van Husqvarna op te laden. De accu's zijn voorzien van • Gebruik de accu alleen als de omgevingstemperatuur tussen -10 °C en softwarematige encryptie.
 • Page 115 Het display toont de laadstatus en geeft aan of er problemen zijn met de op een stopcontact waarvan de spanning en accu. Led-indicator Accustatus (laadstatus) 40-B70, 40-B140 4 leds branden De accu is 76% - 100% opgeladen. 3 leds branden De accu is 51% - 75% opgeladen.
 • Page 116 PROBLEMEN OPLOSSEN Staat Mogelijke fouten Mogelijke procedure De waarschuwingsled van de accu Temperatuurafwijking, de accu is te Laat de accu afkoelen of breng deze naar binnen om warm te worden. knippert. koud of te heet om te gebruiken. Als de accu de juiste temperatuur heeft, kan deze weer worden ge- bruikt.
 • Page 117 • Maak de accu schoon voordat u deze opslaat. AFVOEREN Producten van Husqvarna zijn geen huishoudelijk afval en mogen alleen worden afgevoerd zoals beschreven in deze handleiding. • Neem de plaatselijk geldende wet- en regelgeving voor afvoering in acht. •...
 • Page 118 PRODUKTOVERSIKT 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 119: Bruksanvisning

  Batteri LED-lampe for ladestatus Varsellampe Indikatorknapp for ladestatus Produktet og produktemballasjen er ikke restavfall. Batterilader LED for ladestatus Bruksanvisning SYMBOLER PÅ PRODUKTET Hold enheten unna vann og regn. yyyywwxxxx Typeskiltet eller laseravtrykket viser serienumme- Vær forsiktig, og bruk produktet riktig. Dette produktet ret.
 • Page 120 Husqvarna-batterier. Batteriene er programvarekryptert. • Batteriet lades ikke hvis batteritemperaturen er på over 50 °C (122 °F). • Bruk bare 40-B70, 40-B140-batterier som strømforsyning for relaterte • Trykk på batteriindikatorknappen for å få informasjon om batteriets Husqvarna-produkter. For å unngå personskader må du ikke bruke ladestatus.
 • Page 121 Displayet viser ladestatusen og eventuelle problemer med batteriet. Batteriladeren skal bare kobles til et strømuttak med den spenningen og frekvensen som er angitt på typeskiltet. LED-indikator Batteristatus (ladestatus) 40-B70, 40-B140 4 LED-lamper lyser Batteriet er 76–100 % ladet. 3 LED-lamper lyser. Batteriet er 51–75 % ladet. 2 LED-lamper lyser.
 • Page 122 Følg alle gjeldende nasjonale forskrifter. • Bruk tape på kontaktene når du plasserer batteriet i en pakke. Pakk Husqvarna-produkter er ikke husholdningsavfall og skal bare kastes som batteriet stramt for å unngå skade og uhell. angitt i denne håndboken.
 • Page 123 • Resirkuler produktet og pakken på et egnet sted for avhending. • Ta kontakt med din lokale Husqvarna-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du resirkulerer og kaster produktet. TEKNISKE DATA For informasjon om tekniske data kan du se typeskiltet på batteriet.
 • Page 124 PRZEGLĄD PRODUKTU 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 125: Instrukcja Obsługi

  Akumulator Dioda LED stanu ładowania Dioda LED ostrzeżenia Tego produktu ani opakowania nie można traktować jak Przycisk wskaźnika poziomu naładowania odpadów domowych. Ładowarka Dioda LED stanu naładowania Instrukcja obsługi Należy chronić urządzenie przed działaniem wody SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA i deszczu. PRODUKCIE yyyywwxxxx Tabliczka znamionowa lub laserowy nadruk zawie-...
 • Page 126 40-B70, 40-B140. Aby uniknąć • Przed pierwszym użyciem akumulator należy naładować. Należy obrażeń, nie należy używać akumulatora jako źródła zasilania innych zawsze korzystać z ładowarki Husqvarna QC80, QC250 lub 40-C80. produktów. • Zakres temperatury otoczenia, w jakiej można używać akumulatora •...
 • Page 127 Na wyświetlaczu pokazywane są informacje o stanie naładowania zamiga 1 raz. akumulatora oraz ewentualne problemy. Wskaźnik diodowy Stan akumulatora (stan naładowania) 40-B70, 40-B140 Świecą się 4 diody LED Poziom naładowania akumulatora wynosi 76–100%. Świecą się 3 diody LED Poziom naładowania akumulatora wynosi 51–75%.
 • Page 128 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Stan Możliwe usterki Możliwe działania Miga ostrzegawcza dioda LED. Nieprawidłowa temperatura – akumula- Należy poczekać aż akumulator ostygnie, lub umieścić w pomieszcze- tor jest za zimny lub za gorący, aby niu celem jego ogrzania. Gdy akumulator odzyska właściwą tempera- można było go używać.
 • Page 129 • Przed dłuższym okresem przechowywania akumulator należy wyczyścić. UTYLIZACJA Produkty Husqvarna nie stanowią odpadów komunalnych i należy je utylizować jedynie w sposób podany w tej instrukcji. • Należy przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących utylizacji oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów. •...
 • Page 130 VISTA GERAL DO PRODUTO 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 131: Manual Do Utilizador

  Bateria Indicador LED do estado de carga LED de aviso O produto ou a respetiva embalagem não são resíduos Botão do indicador do estado de carga domésticos. Carregador de bateria LED do estado de carregamento Manual do utilizador SÍMBOLOS NO PRODUTO Mantenha a unidade afastada de água e da chuva.
 • Page 132 A bateria tem de ser carregada antes da primeira utilização. Utilize • Utilize apenas as baterias 40-B70, 40-B140 como fonte de alimentação sempre o carregador da bateria QC80, QC250 ou 40-C80 da para os produtos Husqvarna relacionados. Para evitar ferimentos, não Husqvarna.
 • Page 133 Indicador LED Estado da bateria (estado de carga) 40-B70, 40-B140 4 luzes LED ligadas A bateria tem uma carga entre 76% e 100%. 3 luzes LED ligadas A bateria tem uma carga entre 51% e 75%.
 • Page 134 Indicador LED Estado da bateria (estado de carga) 40-B70, 40-B140 1 luz LED está intermitente A bateria tem uma carga entre 0% e 5%. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS Estado Falhas possíveis Procedimento possível O LED de aviso da bateria fica intermi- Desvio de temperatura;...
 • Page 135 • Limpe a bateria antes de a armazenar. ELIMINAÇÃO Os produtos Husqvarna não são resíduos domésticos e têm de ser eliminados conforme indicado neste manual. • Respeite os regulamentos aplicáveis e os requisitos locais de eliminação de resíduos.
 • Page 136 PREZENTAREA PRODUSULUI 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 137: Instrucţiuni De Utilizare

  Baterie Indicator cu LED pentru starea încărcării LED de avertisment Nici produsul și nici ambalajul său nu sunt deșeuri Buton indicator al stării de încărcare menajere. Încărcător de baterii LED indicator stare încărcare Manualul operatorului SIMBOLURILE DE PE PRODUS Feriți unitatea de apă și ploaie. aaaassxxxx Plăcuța de identificare sau imprimarea laser indică...
 • Page 138 Nota: Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile. • Bateria trebuie încărcată înainte să o utilizați prima dată. Utilizați întotdeauna un încărcător de baterii Husqvarna QC80, QC250 sau 40- • Utilizați exclusiv încărcătoare de baterii QC80, QC250 sau 40-C80 C80. pentru a încărca Husqvarna baterii originale. Bateriile sunt criptate prin software.
 • Page 139 și frecvența specificate pe plăcuța de identificare. Indicator cu LED Starea bateriei (starea de încărcare) 40-B70, 40-B140 4 LED-uri aprinse Bateria este încărcată în proporție de 76% - 100%. 3 LED-uri aprinse Bateria este încărcată în proporție de 51% - 75%.
 • Page 140 DEPANAREA Stare Erori posibile Procedură posibilă LED-ul de avertizare al bateriei lumi- Deviație de temperatură, bateria este Lăsați bateria să se răcească sau mutați-o în interior pentru a o încălzi. nează intermitent. prea rece sau prea fierbinte pentru a fi Când bateria are temperatura corectă, aceasta poate fi utilizată...
 • Page 141 • Curățați bateria înainte de a o depozita. ELIMINAREA LA DEȘEURI Produsele Husqvarna nu sunt deșeuri menajere și trebuie aruncate doar în conformitate cu instrucțiunile din acest manual. • Respectați cerințele locale de eliminare la deșeuri și reglementările aplicabile. •...
 • Page 142 ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 143: Руководство По Эксплуатации

  Аккумулятор Светодиодный индикатор состояния заряда Предупреждающий светодиодный индикатор Запрещается утилизировать данное изделие и его Кнопка индикатора состояния заряда упаковку в качестве бытовых отходов. Зарядное устройство Светодиодный индикатор состояния зарядки Руководство по эксплуатации УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА Не допускайте попадания воды и дождя на изделие. ИЗДЕЛИИ...
 • Page 144 Для аккумуляторов используется программное обеспечение с как гвозди, винты или ювелирные изделия. криптографической защитой. • Используйте аккумуляторы 40-B70, 40-B140 только с теми изделиями Husqvarna, для которых они предназначены. Во избежание травм запрещается использовать аккумулятор в качестве источника питания для других устройств.
 • Page 145 Перед первым использованием аккумулятор необходимо зарядить. ВНИМАНИЕ: В обязательном порядке используйте зарядное устройство Подключайте зарядное Husqvarna QC80, QC250 или 40-C80. устройство только к сети питания с напряжением и • Используйте аккумулятор только при температуре окружающей частотой, указанными на паспортной табличке.
 • Page 146 Светодиодный индикатор Состояние аккумулятора (состояние заряда) 40-B70, 40-B140 Горит 1 светодиодный индикатор Аккумулятор заряжен на 6–25%. Мигает 1 светодиодный индикатор Аккумулятор заряжен на 0–5%. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Условие Возможные неисправности Порядок устранения Мигает предупреждающий свето- Отклонение температуры, аккумуля- Дайте аккумулятору остыть или переместите его в помещение, диодный...
 • Page 147 Перед помещением аккумулятора на длительное хранение зарядите его до 30-50%. • Перед помещением аккумулятора на хранение очистите его. УТИЛИЗАЦИЯ Изделия Husqvarna не являются бытовыми отходами и подлежат утилизации в соответствии с указаниями в данном руководстве. • Соблюдайте местное законодательство и действующие нормы в области переработки.
 • Page 148 POPIS STROJNÉHO ZARIADENIA 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 149: Návod Na Obsluhu

  Batéria Indikátor LED stavu nabitia Výstražný indikátor LED Výrobok alebo jeho obal nepredstavuje komunálny Tlačidlo indikátora stavu nabitia odpad. Nabíjačka batérie LED indikátor stavu nabíjania Návod na obsluhu SYMBOLY NA VÝROBKU Udržujte zariadenie mimo dosahu vody a dažďa. Postupujte opatrne a používajte výrobok správnym rrrrttxxxx Výkonový...
 • Page 150 QC250, 40-C80 alebo Husqvarna. Batérie sú softvérovo kódované. prostredia v rozsahu 5 °C (41 °F) až 40 °C (104 °F). • Batérie 40-B70, 40-B140 používajte iba na napájanie príslušných • Batéria sa nenabije, pokiaľ je jej teplota vyššia než 50 °C (122 °F). výrobkov značky Husqvarna. V prípade iných zariadení nepoužívajte batériu ako zdroj napájania, aby ste zabránili riziku zranenia.
 • Page 151 Nabíjačku batérií pripájajte iba k sieťovej zásuvke s napätím a frekvenciou uvedenými na výkonovom štítku. Indikátor LED Stav batérie (stav nabitia) 40-B70, 40-B140 Svietia 4 diódy LED Batéria je nabitá na 76 % – 100 %. Svietia 3 diódy LED Batéria je nabitá na 51% – 75%.
 • Page 152 RIEŠENIE PROBLÉMOV Stav Možné poruchy Možný postup Bliká výstražný indikátor LED batérie. Odchýlka teploty, batéria je príliš stude- Nechajte batériu vychladnúť alebo ju preneste dovnútra, aby sa zohria- ná alebo príliš horúca na použitie. la. Keď má batéria správnu teplotu, môžete ju znova použiť. Batéria sa nenabije, pokiaľ...
 • Page 153 LIKVIDÁCIA Výrobky Husqvarna nie sú domácim odpadom a musia sa likvidovať len v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. • Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti likvidácie a platné predpisy. • Výrobok a obal recyklujte vo vhodnom zariadení na likvidáciu.
 • Page 154 PREGLED IZDELKA 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 155: Navodila Za Uporabo

  Baterija Indikator LED za stanje napolnjenosti Opozorilni indikator LED Izdelek ali embalaža izdelka ne spadata med Gumb za indikator stanja napolnjenosti gospodinjske odpadke. Polnilnik baterije Indikator LED stanja polnjenja Navodila za uporabo SIMBOLI NA IZDELKU Enoto hranite zaščiteno pred vodo in dežjem. yyyywwxxxx Na tipski ploščici ali laserskemu natisu je navedena Bodite previdni in uporabljajte izdelek pravilno.
 • Page 156 • Uporabljajte samo baterijske polnilnike QC80, QC250 ali 40-C80 • Baterijo uporabljajte v okolju s temperaturami od –10 °C do 40 °C (14– za polnjenje originalnih baterij Husqvarna. Baterije so šifrirane s 104 °F). programsko opremo. • Baterijski polnilnik uporabljajte v okolju s temperaturami od 5 °C do •...
 • Page 157 Baterijski polnilnik priklopite samo na vtičnico z napetostjo in frekvenco, ki sta navedeni na tipski ploščici. Indikator LED Stanje baterije (napolnjenost) 40-B70, 40-B140 Svetijo 4 indikatorji LED Baterija je napolnjena med 76 in 100 %. Svetijo 3 indikatorji LED Baterija je napolnjena med 51 in 75 %.
 • Page 158 ODPRAVLJANJE TEŽAV Stanje Možne napake Možen postopek Opozorilni indikator LED za baterijo utri- Odstopanje temperature; baterija je Počakajte, da se baterija ohladi ali jo odnesite v topel prostor, da se premrzla ali prevroča za uporabo. ogreje. Ko bo temperatura baterije ustrezna, jo lahko spet uporabljate. Če temperatura baterije presega 50 °C (122 °F), se baterija ne bo polnila.
 • Page 159 • Baterijo pred skladiščenjem očistite. ODSTRANITEV Izdelki Husqvarna ne sodijo med običajne odpadke, zato pri odlaganju sledite navodilom v tem priročniku. • Upoštevajte lokalne zahteve za recikliranje in veljavne predpise. • Izdelek in embalažo reciklirajte na primernem zbirnem mestu. •...
 • Page 160 PREGLED PROIZVODA 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 161: Priručnik Za Rukovaoca

  Baterija LED indikator statusa punjenja LED lampica upozorenja Ovaj proizvod ili pakovanje ne treba tretirati kao kućni Dugme indikatora statusa punjenja otpad. Punjač baterije LED indikator statusa punjenja Uputstvo za rukovaoca SIMBOLI NA PROIZVODU Držite jedinicu dalje od vode i kiše. yyyywwxxxx Pločica tipa ili lasersko štampanje prikazuje serijski Budite pažljivi i koristite proizvod na pravilan način.
 • Page 162 Husqvarna originalnih baterija. Baterije su softverski kodirane. • Koristite punjač akumulatora samo kad je temperatura okoline između 5 • Koristite samo 40-B70, 40-B140 baterije kao izvor napajanja za °C (41 °F) i 40 °C (104 °F). odgovarajuće Husqvarna proizvode. Kako bi se sprečila telesna •...
 • Page 163 čiji su napon i frekvencija naznačeni na pločici tipa. LED indikator Status baterije (status napunjenosti) 40-B70, 40-B140 4 LED lampice su uključene Baterija je 76% – 100% napunjena. 3 LED lampice su uključene Baterija je 51% – 75% napunjena.
 • Page 164 REŠAVANJE PROBLEMA Stanje Moguće greške Mogući postupak LED lampica upozorenja baterije trep- Odstupanje temperature, baterija je Pustite da se baterija ohladi ili je unesite u zatvoreni prostor da se za- će. previše hladna ili previše vruća za ko- greje. Kada baterija dostigne ispravnu temperaturu, možete je ponovo rišćenje.
 • Page 165 • Očistite akumulator pre skladištenja. ODBACIVANJE Husqvarna proizvode ne treba tretirati kao kućni otpad i moraju se odložiti na način opisan u ovom priručniku. • Pratite lokalne zakone i propise o odlaganju. • Reciklirajte proizvod i pakovanje na odobrenoj lokaciji za odlaganje.
 • Page 166 PRODUKTÖVERSIKT 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 167: Bruksanvisning

  Batteri Indikatorlampa för laddningsstatus Varningslampa Knapp för laddningsstatus Produkten eller dess förpackning är inte hushållsavfall. Batteriladdare Indikatorlampa för laddningsstatus Bruksanvisning SYMBOLER PÅ PRODUKTEN Håll enheten borta från vatten och regn. yyyywwxxxx Typskylten eller laserskriften visar serienumret. Var försiktig och använd produkten på rätt sätt. Den här åååå...
 • Page 168 Använd 40-B70, 40-B140-batterier som strömförsörjning endast för • Batteriet laddas inte om batteritemperaturen överstiger 50 °C. relaterade Husqvarna-produkter. På grund av risken för skador ska du • Tryck på batteriindikatorknappen för att få information om batteriets inte använda batteriet som strömkälla för andra enheter.
 • Page 169 Anslut endast batteriladdaren till den spänning och frekvens som är angivna på typskylten. LED-kontrollampa Batteristatus (laddningsstatus) 40-B70, 40-B140 Fyra lysdioder lyser Batteriet är 76%–100% laddat. Tre lysdioder lyser Batteriet är 51 %–75 % laddat. Två lysdioder lyser Batteriet är 26%–50% laddat.
 • Page 170 • Tala med en person med särskild utbildning i farliga material innan du Husqvarna-produkter är inte hushållssopor och får endast kasseras enligt skickar produkten. Följ alla tillämpliga nationella föreskrifter. anvisningarna i den här handboken.
 • Page 171 TEKNISKA DATA Tekniska data finns på typskylten på batteriet. 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 172 ÜRÜNE GENEL BAKIŞ 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 173: Kullanım Kılavuzu

  Akü Şarj durumu için LED göstergesi Uyarı LED'i Şarj durumu gösterge düğmesi Ürün ya da ürünün ambalajı evsel atık değildir. Akü şarj cihazı Şarj durumu LED'i Kullanım kılavuzu ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER Üniteyi su ve yağmurdan uzak tutun. yyyyhhxxxx Nominal değerler plakası veya lazer baskı, seri nu- Dikkatli olun ve ürünü...
 • Page 174 QC80, QC250 veya 40-C80 akü şarj cihazı kullanın. • Aküyü yalnızca ortam sıcaklığı -10°C (14°F) ile 40°C (104°F) • Husqvarna orijinal akülerini şarj etmek için sadece QC80, QC250 veya arasındayken kullanın. 40-C80 akü şarj cihazlarını kullanın. Aküler yazılım şifresine sahiptir. •...
 • Page 175 Akü tamamen dolduğunda aküyü şarj cihazından çıkarın. Akü durumu için akü gösterge düğmesine basın. LED göstergeler yandığında akü tamamen şarj olmuştur. LED göstergesi Akü durumu (şarj durumu) 40-B70, 40-B140 4 LED ışık yanıyor Akü %76 - %100 doludur. 3 LED ışık yanıyor Akü %51 ‐ %75 doludur.
 • Page 176 SORUN GİDERME Durum Olası arızalar Olası prosedür Akü uyarı LED'i yanıp söner. Sıcaklık sapması. Akü kullanmak için Akünün soğumasını bekleyin veya ısınması için kapalı mekana taşı- fazla soğuk ya da fazla sıcaktır. yın. Akü doğru sıcaklığa geldiğinde tekrar kullanılabilir. Akü sıcaklığı 50°C'nin (122°F) üzerindeyse akü...
 • Page 177 ATMA Husqvarna ürünleri evsel atık değildir ve yalnızca bu kılavuzda belirtilen şekilde bertaraf edilmelidir. • Yerel bertaraf gerekliliklerine ve geçerli düzenlemelere uyun. • Ürünü ve ambalajı uygun bir atık tesisinde geri dönüştürün. • Ürünün geri dönüşümü ve bertarafı hakkında daha fazla bilgi için yerel Husqvarna bayinizle görüşün.
 • Page 178 ОГЛЯД ВИРОБУ 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 179: Посібник Користувача

  Акумулятор Світлодіодний індикатор рівня заряду Світлодіодний індикатор попереджень Цей виріб і його пакування не можна утилізувати Кнопка індикатора рівня заряду разом із побутовими відходами. Зарядний пристрій Світлодіодний індикатор стану заряджання Посібник користувача СИМВОЛИ НА ВИРОБІ Захищайте пристрій від дощу й вологи. yyyywwxxxx На...
 • Page 180 лише для заряджання оригінальних акумуляторів Husqvarna. цвяхів, гвинтів чи ювелірних виробів. Акумулятори програмно закодовані. ЕКСПЛУАТАЦІЯ • Використовуйте акумулятори 40-B70, 40-B140 лише як джерело живлення для відповідних виробів Husqvarna. Щоб уникнути травмування, заборонено використовувати акумулятор як джерело • Перед першим використанням акумулятора його обов’язково...
 • Page 181 Індикатор заряджання блимне один раз. УВАГА: Зарядний пристрій слід під’єднувати лише до джерел живлення, напруга й частота яких Світлодіодний індикатор Стан акумулятора (рівень заряду) 40-B70, 40-B140 Горить 4 індикатори Акумулятор заряджений на 76–100 %. Горить 3 індикатори Акумулятор заряджений на 51–75 %. Горить 2 індикатори...
 • Page 182 Світлодіодний індикатор Стан акумулятора (рівень заряду) 40-B70, 40-B140 Горить 1 індикатор Акумулятор заряджений на 6–25 %. Блимає 1 індикатор Акумулятор заряджений на 0–5 %. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Обставина Можливі несправності Можливі виправлення Блимає попереджувальний світло- Акумулятор є надто холодним або Дайте акумулятору охолонути або віднесіть його в приміщення, діодний...
 • Page 183 Перед довготривалим зберіганням акумулятор необхідно зарядити на 30–50 %. • Перед зберіганням переконайтеся, що акумулятор чистий. УТИЛІЗАЦІЯ Вироби Husqvarna не належать до побутових відходів і мають утилізуватися згідно з вимогами, наведеними в цьому посібнику. • Дотримуйтеся місцевих вимог і застосовних норм та правил щодо утилізації.
 • Page 184 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 185 Đèn LED chỉ báo trạng thái sạc Đèn LED cảnh báo Sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm không phải là rác thải Tình trạng của nút chỉ báo sạc gia đình. Bộ sạc pin Đèn LED trạng thái sạc Sách hướng dẫn vận hành CÁC KÝ...
 • Page 186 Husqvarna. Pin được mã hóa phần mềm. 40°C (104°F). • Chỉ sử dụng pin 40-B70, 40-B140 như là nguồn cấp điện cho các sản • Pin sẽ không sạc nếu nhiệt độ pin cao hơn 50°C (122°F). phẩm Husqvarna liên quan. Để ngăn thương tích, không được sử dụng •...
 • Page 187 Pin được sạc đầy khi tất cả đèn LED chỉ báo sáng. Đèn LED chỉ báo Trạng thái pin (tình trạng sạc) 40-B70, 40-B140 4 đèn LED sáng Pin sạc 76% - 100%. 3 đèn LED sáng Pin sạc 51% - 75%.
 • Page 188 Sử dụng băng dính trên các tiếp xúc khi bạn đặt pin vào gói. Đặt pin Sản phẩm Husqvarna không phải là rác thải sinh hoạt và chỉ được thải bỏ vào gói thật khít để ngăn hư hỏng và sự cố.
 • Page 189 • Trao đổi với đại lý Husqvarna tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin về cách tái chế và thải bỏ sản phẩm. DỮ LIỆU KỸ THUẬT Để biết dữ liệu kỹ thuật, hãy tham khảo biển thông số của pin.
 • Page 190 产品概览 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 191: 操作手册

  电池 电量状态 LED 指示灯 警告 LED 指示灯 电量状态指示灯按钮 本产品或产品包装不属于生活垃圾。 电池充电器 充电状态 LED 指示灯 操作手册 本产品上的符号 本装置须远离水和雨水。 yyyywwxxxx 标牌或激光打印牌显示了序列号。yyyy 是生产年 份,ww 是生产周。 请多加小心,并正确地使用本产品。本产品可能会对操作 员或其他人造成严重伤害或死亡。 注意: 产品上的其他符号/标识对应于某些商用领域的认证要求。 请认真阅读操作手册,确保在充分理解各项说明之后再使 用本产品。 安全定义 本手册使用了“警告”、“小心”和“注意”来指出特别重要的内容。 本产品符合适用的 EC 指令。 警告: 当不遵守手册中的说明可能会给操作员或周围人 员带来伤害或死亡风险时,会使用此标志。 请将本产品送至适当的电气和电子设备废弃处理点进行回 收。 小心: 当不遵守手册中的说明可能会对产品、其他材料 或附近区域造成损坏时,会使用此标志。 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 192 只能在 5 °C (41 °F) 至 40 °C (104 °F) 的环境温度条件下使用电池充电 和说明,可能会导致触电、火灾和/或严重伤害。 器。 • 电池温度超过 50 ° C (122 ° F) 时将充不进电。 注意: • 按下电池指示器按钮可了解电池的电量状态。 保存所有警告和说明。 为电池充电 • 只能使用电池充电器 QC80、QC250 或 40-C80 为 Husqvarna 的原装电 池充电。电池已通过软件进行加密。 • 仅将 40-B70, 40-B140 电池作为电源用于相关的 Husqvarna 产品。为避 小心: 免造成伤害,请勿将这些电池作为电源用于其他装置。 确保电池、电池充电器和电池上的端子清洁、干 • 切勿尝试拆解或维修电池。所有的维修工作只能由获得批准的经销商执 燥。如果电池不干净或潮湿,切勿将其放入电池充电器。 行。...
 • Page 193: 40-B70, 40-B140

  电池 LED 指示灯 该指示器显示电池的电量状态以及电池是否出现问题。 LED 指示灯 电池(电量)状态 40-B70、40-B140 4 个 LED 指示灯亮起 电池的电量为 76% - 100%。 3 个 LED 指示灯亮起 电池的电量为 51% - 75%。 2 个 LED 指示灯亮起 电池的电量为 26% - 50%。 1 个 LED 指示灯亮起 电池的电量为 6% - 25%。...
 • Page 194 在 5 °C (41 °F) 至 40 °C (104 °F) 之间的环境温度下使用电池充电器。 电池电量耗尽。 给电池充电。 电池警告 LED 指示灯亮起。 永久性电池错误。 请联系您的经销商。 运输与存放 • 在存放电池之前,先将其清洁干净。 废弃处理 • 随附的锂离子电池遵守危险品法律的要求。 • 请遵守在商业运输中有关包装和标签的特殊要求,包括由第三方、货运 Husqvarna 产品不属于生活垃圾,必须按照本手册中的规定丢弃处理。 代理等进行的商业运输。 • 请遵守当地的废弃处理要求和适用的法规。 • 在运送产品前,请与经过危险品专门培训的人员沟通。请遵守所有适用 的国家法规。 • 将本产品和包装送至适当的废弃处理地点进行回收。 • 在将电池放入包装中时,用胶带遮住触点。将电池牢牢固定在包装中, • 有关如何回收和废弃处理本产品的更多信息,请咨询您当地的 以防损坏和发生意外。...
 • Page 195 1648 - 002 - 04.10.2022...
 • Page 196 EN MAGASIN EN DÉCHÈTERIE ses cordons, et ba erie se recyclent Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la répara on ou le don de votre appareil ! www.husqvarna.com Original instructions Eredeti útmutatás Instrucţiuni iniţiale Оригинални инструкции Istruzioni originali Оригинальные инструкции...

This manual is also suitable for:

40-b140

Table of Contents