Hide thumbs Also See for 40-B140:

Advertisement

BG
Ръководство за експлоатация
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
JA
KO
LT
2-7
LV
8-13
14-19
NL
20-25
NO
26-31
PL
32-37
PT
38-44
RO
45-50
RU
51-56
SK
57-62
SL
63-69
SR
70-75
SV
76-81
TR
82-87
UK
88-93
VI
Sách hướng dẫn sử dụng
94-99
ZH
100-105
106-112
113-118
119-124
125-130
131-136
137-143
150-155
156-162
163-168
169-174
175-180
181-186
187-192
193-197

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna 40-B140

 • Page 1: Table Of Contents

  Operator's manual Lietošanas pamācība 100-105 40-B70, 40-B140 Ръководство за експлоатация 8-13 Panduan Pengguna 106-112 Návod k použití 14-19 Gebruiksaanwijzing 113-118 Brugsanvisning 20-25 Bruksanvisning 119-124 Bedienungsanweisung 26-31 Instrukcja obsługi 125-130 Οδηγίες χρήσης 32-37 Manual do utilizador 131-136 Manual de usuario 38-44 Instrucţiuni de utilizare...
 • Page 2 PRODUCT OVERVIEW 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 3: Operator's Manual

  Battery LED indicator for the state of charge Recycle the product at an applicable disposal location for Warning LED electrical and electronic equipment. State of charge indicator button Battery charger Charging status LED Operator's manual The product or package of the product is not domestic SYMBOLS ON THE PRODUCT waste.
 • Page 4 Husqvarna original batteries. The batteries are software encrypted. 5 °C (41 °F) and 40 °C (104 °F). • Only use the 40-B70, 40-B140 batteries as a power supply for the • The battery will not charge if the battery temperature is more than 50 °...
 • Page 5 LED indicator Battery status (state of charge) 40-B70, 40-B140 4 LED lights are on The battery is 76% - 100% charged. 3 LED lights are on The battery is 51% - 75% charged.
 • Page 6 Use tape on the contacts when you put the battery in a package. Put the battery in the package tightly to prevent damage and accidents. Husqvarna products are not domestic waste and must only be discarded as • Do not keep the battery in an area where static electricity can occur. Do given in this manual.
 • Page 7 • Recycle the product and package at an applicable disposal location. • Speak to your local Husqvarna dealer for more information on how to recycle and discard the product. TECHNICAL DATA For technical data, refer to the rating plate of the battery.
 • Page 8 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 9 Акумулаторна батерия Светодиоден индикатор за състоянието на зареждане Рециклирайте продукта в подходящ пункт за изхвърляне за електрическо и електронно Предупредителен светодиод оборудване. Бутон за индикатора за състоянието на зареждане Зарядно устройство за акумулатора Светодиод за състоянието на зареждане Ръководство за оператора Продуктът...
 • Page 10 • Използвайте акумулаторните батерии 40-B70, 40-B140 само като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използва се, ако източник на захранване за свързаните продукти Husqvarna. За да предотвратите нараняване, не използвайте акумулаторната има опасност от нараняване или смърт за оператора батерия като източник на захранване за други устройства.
 • Page 11 устройство за батерии към захранващ контакт с използвате за първи път. Винаги използвайте зарядно устройство напрежение и честота, указани на типовата табелка. за батерии QC80, QC250 или 40-C80 на Husqvarna. Свържете акумулаторната батерия към зарядното устройство. • Използвайте акумулаторната батерия само когато околната...
 • Page 12 Светодиоден индикатор Състояние на акумулаторната батерия (състояние на зареждане) 40-B70, 40-B140 3 светодиодни светлини светят Акумулаторната батерия е заредена на 51% – 75%. 2 светодиодни светлини светят Акумулаторната батерия е заредена на 26% – 50%. 1 светодиодна светлина свети Акумулаторната батерия е заредена на 6% – 25%.
 • Page 13 ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ ИЗХВЪРЛЯНЕ • Доставените литиево-йонни батерии отговарят на изискванията на Продуктите на Husqvarna не са битови отпадъци и трябва да се законодателството за опасни продукти. изхвърлят само в съответствие с посоченото в това ръководство. • Специалното изискване на опаковката и етикетите за търговско...
 • Page 14 POPIS VÝROBKU 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 15: Ms Cs

  Baterie Kontrolka LED stavu nabití Odevzdejte výrobek ve sběrném dvoře pro recyklaci Výstražná kontrolka LED elektrických a elektronických zařízení. Tlačítko ukazatele stavu nabití Nabíječka baterií Kontrolka LED stavu nabíjení Návod k používání Výrobek ani obal výrobku nelze zlikvidovat jako domácí SYMBOLY NA VÝROBKU odpad.
 • Page 16 Nabíječku baterií používejte pouze při okolních teplotách v rozsahu 5 až 40 °C (41 až 104 °F). • Používejte pouze baterie 40-B70, 40-B140 vhodné jako zdroj napájení pro související výrobky Husqvarna. Abyste zabránili zranění, • Baterie se nebude nabíjet, pokud je teplota baterie vyšší než 50 °C nepoužívejte baterii jako zdroj napájení...
 • Page 17 VAROVÁNÍ: Zapojte nabíječku baterií pouze do zásuvky s hodnotami napětí a frekvence uvedenými na typovém štítku. Kontrolka LED Stav baterie (stav nabití) 40-B70, 40-B140 Svítí 4 kontrolky LED Baterie je nabitá na 76–100 %. Svítí 3 kontrolky LED Baterie je nabitá na 51–75 %. Svítí 2 kontrolky LED Baterie je nabitá na 26–50 %.
 • Page 18 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Stav Možné závady Možné řešení Bliká výstražná kontrolka LED baterie. Teplotní odchylka, baterie je příliš stu- Nechte baterii vychladnout nebo ji přesuňte do interiéru, aby se zahřá- dená nebo příliš horká pro použití. la. Když má baterie správnou teplotu, lze ji znovu použít. Baterie se nebude nabíjet, pokud je teplota baterie vyšší...
 • Page 19 LIKVIDACE Výrobky Husqvarna nepatří do domovního odpadu a musí být zlikvidovány výhradně způsobem uvedeným v tomto návodu. • Dodržujte místní požadavky ohledně likvidace a platné předpisy. • Výrobek a jeho balení je třeba recyklovat na příslušném sběrném místě. • Další informace o recyklaci a likvidaci výrobku získáte od místního prodejce Husqvarna.
 • Page 20 PRODUKTOVERSIGT 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 21 Batteri LED-indikator for opladningsstatus Aflever produktet på en godkendt genbrugsstation til LED-indikator for advarsel elektrisk og elektronisk udstyr. Indikatorknap for opladningstilstand Batterioplader LED-indikator for opladningsstatus Brugervejledning Produktet og produktemballagen er ikke almindeligt SYMBOLER PÅ PRODUKTET husholdningsaffald. Vær forsigtig, og brug produktet korrekt. Dette produkt kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren Hold det væk fra vand og regn.
 • Page 22 Husqvarna originale batterier. Batterierne er softwarekrypteret. °C (41 °F) og 40 °C (104 °F). • Brug kun 40-B70, 40-B140-batterier som strømforsyning til de • Batteriet oplades ikke, hvis batteriets temperatur er højere end 50 °C tilhørende Husqvarna-produkter. For at undgå personskade må batteriet (122 °F).
 • Page 23 Tilslut kun batteriopladeren til et batteriet. strømudtag med den spænding og frekvens, der fremgår af typeskiltet. LED-indikator Batteristatus (opladningstilstand) 40-B70, 40-B140 4 LED-lamper er tændt Batteriet er opladet 76-100%. 3 LED-lamper er tændt Batteriet er opladet 51-75%. 2 LED-lamper er tændt Batteriet er opladet 26-50%.
 • Page 24 Overhold alle gældende nationale bestemmelser. • Sæt tape på kontakterne, når batteriet lægges i en pakke. Pak batteriet Husqvarna-produkter er ikke husholdningsaffald og må kun bortskaffes som fast i pakken for at undgå skader og uheld. angivet i denne manual.
 • Page 25 • Genbrug produktet og emballagen på en relevant godkendt miljøstation. • Tal med din lokale Husqvarna-forhandler for yderligere oplysninger om, hvordan du genbruger og kasserer produktet. TEKNISKE DATA For tekniske data, se typeskiltet på batteriet. 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 26 GERÄTEÜBERSICHT 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 27 Akku LED-Anzeige des Ladezustands Recyceln Sie das Gerät an einer entsprechenden Warn-LED Recyclingstation für elektrische und elektronische Geräte. Ladezustandsanzeigenknopf Akkuladegerät Ladestatus-LED Bedienungsanleitung Das Gerät und die Verpackung des Geräts dürfen nicht SYMBOLE AUF DEM GERÄT über den Hausmüll entsorgt werden. Gehen Sie vorsichtig vor, und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß.
 • Page 28 • Verwenden Sie die 40-B70, 40-B140 Akkus als Stromversorgung für WARNUNG: Wird verwendet, wenn bei die zugehörigen Husqvarna Geräte. Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Akku nicht zur Energieversorgung anderer Geräte. Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch die Gefahr von Verletzung oder Tod des Bedieners oder anderer •...
 • Page 29 Legen Sie den Akku nicht in das Ladegerät, wenn es verschmutzt oder nass ist. • Vor der ersten Verwendung muss der Akku aufgeladen werden. Verwenden Sie grundsätzlich nur die Batterieladegeräte Husqvarna Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. Die Lade-LED QC80, QC250 oder 40-C80. blinkt 1 Mal.
 • Page 30 LED-Anzeigelampe Akkustatus (Ladezustand) 40-B70, 40-B140 2 LEDs leuchten Der Akku ist zu 26% - 50% geladen. 1 LED leuchtet Der Akku ist zu 6% - 25% geladen. 1 LED blinkt Der Akku ist zu 0% - 5% geladen. FEHLERBEHEBUNG Status Mögliche Fehler...
 • Page 31 Laden Sie den Akku auf 30 bis 50 %, bevor Sie ihn über längere Zeit einlagern. • Reinigen Sie den Akku, bevor Sie ihn einlagern. ENTSORGUNG Geräte von Husqvarna sind kein Hausmüll und dürfen nur wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben entsorgt werden. • Befolgen Sie die örtlichen Entsorgungsauflagen und geltenden Vorschriften.
 • Page 32 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 33 Μπαταρία Ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση φόρτισης Ανακυκλώστε το προϊόν σε κατάλληλη τοποθεσία Λυχνία LED προειδοποίησης απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Κουμπί ένδειξης κατάστασης φόρτισης Φορτιστής μπαταρίας LED κατάστασης φόρτισης Εγχειρίδιο χρήσης Το προϊόν ή η συσκευασία του προϊόντος δεν αποτελεί ΣΥΜΒΟΛΑ...
 • Page 34 • Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές μπαταριών QC80, QC250 ή 40-C80 • Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, όπως για τη φόρτιση γνήσιων μπαταριών Husqvarna. Οι μπαταρίες φέρουν καρφιά, νομίσματα και κοσμήματα. κωδικοποίηση λογισμικού. • Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες 40-B70, 40-B140 ως πηγή ρεύματος...
 • Page 35 είναι βρόμικη ή υγρή. • Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί, προτού την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή μπαταριών Husqvarna Συνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας σε μια πρίζα ρεύματος. Η λυχνία LED QC80, QC250 ή 40-C80. φόρτισης αναβοσβήνει 1 φορά.
 • Page 36 Ένδειξη LED Κατάσταση μπαταρίας (κατάσταση φόρτισης) 40-B70, 40-B140 2 λυχνίες LED αναμμένες Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 26% - 50%. 1 λυχνία LED είναι αναμμένη Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 6% - 25%. 1 λυχνία LED αναβοσβήνει Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 0% - 5%.
 • Page 37 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ • Οι παρεχόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου πληρούν όλες τις απαιτήσεις Τα προϊόντα Husqvarna δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα και πρέπει να της νομοθεσίας περί επικίνδυνων εμπορευμάτων. απορρίπτονται μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. • Πρέπει να τηρείτε τις ειδικές απαιτήσεις που αναγράφονται στη...
 • Page 38 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 39: Manual De Usuario

  Batería Indicador LED del estado de carga Recicle el producto en un lugar apto para el desecho de LED de advertencia equipos eléctricos y electrónicos. Botón del indicador del estado de carga Cargador de batería LED de estado de carga Manual de usuario SÍMBOLOS QUE APARECEN EN EL Ni el producto ni su embalaje son residuos domésticos.
 • Page 40 • Utilice las baterías 40-B70, 40-B140 como fuente de alimentación solo ADVERTENCIA: para los productos Husqvarna relacionados. Para evitar lesiones, no Indica un riesgo de lesiones o utilice la batería como fuente de alimentación de otros dispositivos. incluso de muerte del usuario o de las personas cercanas si •...
 • Page 41 • Utilice la batería solo cuando la temperatura ambiente oscile entre PRECAUCIÓN: -10 °C y 40 °C (14 °F y 104 °F). Conecte el cargador de • Utilice el cargador de batería solo cuando la temperatura ambiente batería a una toma de corriente cuya tensión y frecuencia coincidan con los valores indicados en la oscile entre 5 °C y 40 °C (41 °F y 104 °F).
 • Page 42 Indicador LED Estado de la batería (estado de carga) 40-B70, 40-B140 4 testigos LED encendidos La batería tiene una carga del 76 % al 100 %. 3 testigos LED encendidos La batería tiene una carga del 51 % al 75 %. 2 testigos LED encendidos La batería tiene una carga del 26 % al 50 %.
 • Page 43 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Estado Posibles errores Procedimiento posible El LED de advertencia de la batería Desviación de la temperatura; la bate- Deje que la batería se enfríe o llévela a un lugar resguardado para parpadea. ría está demasiado fría o demasiado que se caliente.
 • Page 44 • Limpie la batería antes de guardarla. DESECHO Los productos Husqvarna no son residuos domésticos y se deben desechar como se indica en este manual. • Respete los requisitos locales y las normas aplicables relativos a los residuos. • Recicle el producto y el envase en un lugar apropiado.
 • Page 45 TOOTE TUTVUSTUS 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 46 Laadimisoleku LED-märgutuli Toimetage see toode elektri- ja elektroonikajäätmete LED-hoiatustuli heakskiidetud vastuvõtupunkti. Aku laetustaseme indikaatori nupp Akulaadija Laadimisoleku LED-märgutuli Kasutusjuhend SÜMBOLID TOOTEL Toode või toote pakend ei kuulu olmejäätmete hulka. Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti. Toode võib tekitada kasutajale või teistele raske või surmava Hoidke eemal veest ja vihmast.
 • Page 47 Kasutage akulaadijat üksnes juhul, kui ümbritsev temperatuur on 40-C80 või Husqvarna. Akud on kodeeritud. vahemikus 5...40 °C. • Kasutage Husqvarna toodete vooluallikana üksnes 40-B70, 40-B140 • Akut ei laeta, kui aku on kuumem kui 50 °C. akusid. Kehavigastuse vältimiseks ärge kasutage akut muude •...
 • Page 48 Kui aku on täis laetud, eemaldage aku akulaadijast. Aku oleku vaatamiseks vajutage aku märgutule nupule. Kui aku kõik LED-tuled põlevad, on aku täis. LED-märgutuli Aku olek (laetustase) 40-B70, 40-B140 Põleb 4 LED-tuld Aku on 76–100% laetud. Põleb 3 LED-tuld Aku on 51–75% laetud.
 • Page 49 TÕRKEOTSING Seisukord Võimalikud tõrked Võimalik tegevus Aku LED-hoiatustuli vilgub. Vale temperatuur, aku on kasutamiseks Laske akul jahtuda või pange see siseruumi soojenema. Kui aku on liiga külm või liiga kuum. saavutanud õige temperatuuri, saab seda uuesti kasutada. Akut ei lae- ta, kui aku temperatuur on üle 50 °C.
 • Page 50 UTILISEERIMINE Husqvarna Tooted ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb utiliseerida vastavalt käesolevas juhendis toodud juhistele. • Järgige kohalikke utiliseerimiseeskirju ja kehtivaid seadusi. • Taaskäidelge toode ja pakend sobivad jäätmekäitlusjaamas. • Põhjalikumat teavet toote taaskäitlemise ja utiliseerimise kohta saate kohalikult Husqvarna edasimüüjalt.
 • Page 51 TUOTTEEN KUVAUS 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 52 Akku Varaustilan LED-merkkivalo Vie laite asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden Varoitusmerkkivalo keräyspisteeseen. Varaustilan ilmaisinpainike Akkulaturi Lataustilan LED-merkkivalo Käyttöohje Laitetta tai sen pakkausta ei saa hävittää TUOTTEEN SYMBOLIT kotitalousjätteen mukana. Ole varovainen ja käytä tuotetta oikein. Tämä tuote voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai Suojaa laite vedeltä...
 • Page 53 • Käytä akkua ainoastaan –10–40 °C:n lämpötiloissa. • Käytä akkulaturia ainoastaan 5–40 °C:n lämpötiloissa. • Käytä vain latureita QC80, QC250 tai 40-C80 alkuperäisten Husqvarna- akkujen lataamiseen. Akkujen ohjelmisto on suojattu. • Akku ei lataudu, jos akun lämpötila on yli 50 °C. • Käytä 40-B70, 40-B140-akkuja vain kyseisten Husqvarna-tuotteiden •...
 • Page 54 Näyttö osoittaa akun varaustason ja mahdolliset akkuun liittyvät ongelmat. HUOMAUTUS: Liitä laturi pistorasiaan, jonka jännite ja taajuus ovat tyyppikilven mukaisia. LED-merkkivalo Akun varaustila 40-B70, 40-B140 4 merkkivaloa palaa Akun varaustaso on 76–100 %. 3 merkkivaloa palaa Akun varaustaso on 51–75 %. 2 merkkivaloa palaa Akun varaustaso on 26–50 %.
 • Page 55 Keskustele erityiskoulutuksen saaneen vaarallisten aineiden HÄVITTÄMINEN asiantuntijan kanssa ennen tuotteen lähettämistä. Noudata kaikkia kansallisia määräyksiä. Husqvarna-laitteet eivät ole kotitalousjätettä. Ne on hävitettävä vain tässä • Teippaa liittimet asettaessasi akun pakettiin. Vältä vahingot ja oppaassa kuvatulla tavalla. onnettomuudet asettamalla akku pakettiin tiukasti.
 • Page 56 • Lisätietoja laitteen kierrätyksestä ja hävittämisestä saat paikalliselta Husqvarna-jälleenmyyjältä. TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot ovat akun arvokilvessä. 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 57 PRÉSENTATION DU PRODUIT 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 58: Manuel D'utilisation

  Batterie Indicateur LED d'état de charge Déposez le produit dans un site de recyclage approprié LED d'avertissement pour équipements électriques et électroniques. Bouton d'indicateur d'état de charge Chargeur de batterie LED d'état de charge Manuel d'utilisation Le produit ou son emballage ne font pas partie des SYMBOLES SUR LE PRODUIT ordures ménagères.
 • Page 59 Conservez les batteries en stock à distance des objets métalliques, tels que les clous, les vis ou les bijoux. • Utilisez uniquement les chargeurs de batterie, QC80, QC250 ou 40- C80 pour charger les batteries Husqvarna d'origine. Les batteries sont codées par logiciel. 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 60 1 fois. • La batterie doit être chargée avant sa première utilisation. Utilisez REMARQUE: toujours un chargeur de batterie Husqvarna QC80, QC250 ou 40-C80. Ne branchez le chargeur de • N'utilisez la batterie que si la température ambiante est comprise entre batterie que sur une prise de courant à...
 • Page 61 Témoin LED État de la batterie (état de charge) 40-B70, 40-B140 1 voyant LED clignote La batterie est chargée à 0 % - 5 %. RECHERCHE DE PANNE État Défaillances possibles Procédure possible La LED d'avertissement de la batterie Écart de température, la batterie est Laissez la batterie refroidir ou déplacez-la à...
 • Page 62 • Nettoyez la batterie avant de la remiser. MISE AU REBUT Les produits Husqvarna ne sont pas des déchets ménagers et doivent être mis au rebut suivant la procédure indiquée dans ce manuel. • Respectez les consignes locales de gestion des déchets et les réglementations applicables.
 • Page 63 PREGLED PROIZVODA 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 64 Baterija LED indikator stanja punjenja Reciklirajte proizvod na odgovarajućem odlagalištu LED za upozorenje otpada za električnu i elektroničku opremu. Gumb indikatora stanja napunjenosti Punjač baterije LED indikator stanja napunjenosti Korisnički priručnik Ni proizvod ni njegova ambalaža ne spadaju u kućanski SIMBOLI NA PROIZVODU otpad.
 • Page 65 Spremite sva upozorenja i upute. • Upotrebljavajte samo punjače baterije, QC80, QC250 ili 40-C80 za punjenje originalnih baterija tvrtke Husqvarna. Baterije su softverski • Prije prve upotrebe bateriju je potrebno napuniti. Obavezno upotrijebite kodirane. punjač baterije Husqvarna QC80, QC250 ili 40-C80.
 • Page 66 • Baterija se neće puniti ako je njezina temperatura veća od 50 °C (122 Priključite bateriju na punjač baterije. Uključuje se LED indikator °F). punjenja. • Pritisnite gumb indikatora baterije da biste saznali stanje napunjenosti Uklonite bateriju s punjača za bateriju nakon što se napuni. Za baterije.
 • Page 67 LED indikator Stanje baterije (stanje napunjenosti) 40-B70, 40-B140 Uključena su četiri LED indikatora Baterija je napunjena 76% – 100%. Uključena su tri LED indikatora Baterija je napunjena 51% – 75%. Uključena su dva LED indikatora Baterija je napunjena 26% – 50%.
 • Page 68 RJEŠAVANJE PROBLEMA Stanje Moguće pogreške Mogući postupak Trepće LED indikator upozorenja za ba- Odstupanje od temperature, baterija je Pričekajte da se baterija ohladi ili je premjestite van da se zagrije. teriju. prehladna ili prevruća za upotrebu. Kada baterija postigne odgovarajuću temperaturu, možete je ponovo upotrijebiti.
 • Page 69 ODLAGANJE U OTPAD Proizvodi Husqvarna nisu kućanski otpad i smiju se odlagati u otpad jedino u skladu s uputama iz ovog priručnika. • Poštujte lokalne zahtjeve za odlaganje u otpad i važeće propise. • Reciklirajte proizvod i ambalažu u odgovarajućem odlagalištu otpada.
 • Page 70 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 71 Akkumulátor A töltöttségi állapotot jelző LED indikátor A termék újrahasznosítását egy megfelelő, az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására Figyelmeztető LED szolgáló ponton kell elvégezni. Töltöttségi állapotot jelző gomb Akkumulátortöltő Töltöttségi állapotot jelző LED Kezelői kézikönyv A termék és a termék csomagolása nem minősül A TERMÉKEN LÉVŐ...
 • Page 72 • A 40-B70, 40-B140 akkumulátorokat kizárólag a megfelelő Husqvarna FIGYELMEZTETÉS: Akkor használatos, ha termékek tápellátására használja. Ne használja az akkumulátort más eszközök áramforrásaként, mivel ez balesetveszélyes. a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülésének vagy •...
 • Page 73 és szárazak-e. Ne helyezze az akkumulátort az akkumulátortöltőbe, ha az szennyezett vagy nedves. • Az akkumulátort az első használat előtt fel kell tölteni. Mindig Husqvarna QC80, QC250 vagy 40-C80 akkumulátortöltő készüléket Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a tápcsatlakozóhoz. A töltést jelző használjon. LED 1 egyszer felvillan.
 • Page 74 LED jelzőlámpa Az akkumulátor állapota (töltöttségi állapot) 40-B70, 40-B140 2 LED világít Az akkumulátor töltöttsége 26–50%-os. 1 LED világít Az akkumulátor töltöttsége 6–25%-os. 1 LED villog Az akkumulátor töltöttsége 0–5%-os. HIBAELHÁRÍTÁS Állapot Lehetséges hibák Lehetséges eljárás Az akkumulátor figyelmeztető LED-je Hőmérséklet-ingadozás, az akkumulá-...
 • Page 75 Hosszú ideig való tárolás előtt töltse fel az akkumulátort 30–50%-ra. • Tárolás előtt tisztítsa meg az akkumulátort. HULLADÉKKEZELÉS A Husqvarna termékek nem minősülnek háztartási hulladéknak, és ártalmatlanításukat kizárólag a kézikönyvben leírtaknak megfelelően szabad elvégezni. • Kövesse a helyi ártalmatlanítási előírásokat és a vonatkozó...
 • Page 76 PANORAMICA DEL PRODOTTO 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 77: Manuale Dell'operatore

  Batteria Indicatore LED per lo stato di carica Riciclare il prodotto in un punto di riciclaggio applicabile LED di avvertimento per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Pulsante indicatore livello di carica Caricabatteria LED dello stato di carica Manuale dell’operatore Il prodotto o l'imballaggio del prodotto non è un rifiuto SIMBOLI RIPORTATI SUL PRODOTTO domestico.
 • Page 78 • Utilizzare esclusivamente le batterie 40-B70, 40-B140 come AVVERTENZA: alimentazione per i prodotti Husqvarna in questione. Per evitare il Utilizzato se è presente un rischio di lesioni, non utilizzare la batteria come fonte di alimentazione rischio di lesioni o morte dell'operatore o di passanti nel caso per altri dispositivi.
 • Page 79 Non inserire la batteria nel caricabatterie se è sporco o bagnato. • È necessario ricaricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. Utilizzare sempre Husqvarna QC80, QC250 o il caricabatterie 40-C80. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente. Il LED di carica lampeggia 1 volta. •...
 • Page 80 Spia LED Stato della batteria (stato di carica) 40-B70, 40-B140 1 LED è acceso La batteria è carica al 6% - 25%. 1 LED lampeggia La batteria è carica al 0% - 5%. RICERCA DEI GUASTI Condizione Possibili guasti Possibile procedura Il LED di avvertenza della batteria lam- Deviazione di temperatura, la batteria è...
 • Page 81 Caricare la batteria dal 30% al 50% prima di immagazzinarla per lunghi periodi. • Pulire la batteria prima di stoccarla. SMALTIMENTO I prodotti Husqvarna non sono rifiuti domestici e devono essere smaltiti secondo le indicazioni fornite in questo manuale. • Rispettare le norme locali e le normative vigenti sullo smaltimento. •...
 • Page 82 製品の概要 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 83: 取扱説明書 사용자 설명서 Operatoriaus Vadovas

  バッテリー LED インジケータ(充電状態の表示) 電気 ・ 電子機器の適切な処理方法でリサイクルしてくださ 警告 LED い。 充電状態インジケータボタン バッテリー充電器 充電状態 LED 取扱説明書 本製品や本製品のパッケージは、 一般廃棄物ではありませ 製品に表記されるシンボルマーク ん。 十分に注意し、 本製品を正しく使用してください。本製品 により、 作業者や付近にいる人が重傷を負う、 または死亡 ユニットを水や雨にさらさないでください。 するおそれがあります。 yyyywwxxxx 製造番号は銘板またはレーザー印刷に記載されて この取扱説明書をよくお読みになり、 内容をしっかりと把 います。yyyy は製造年、ww は製造された週です。 握したうえで、使用してください。 注記: 本製品に付いている他のシンボル/銘板は、一部の商業地域に 向けた認定条件を示します。 本製品は EC 指令適合製品です。 安全性の定義 警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。...
 • Page 84 Husqvarna 純正バッテリーの充電には、バッテリー充電器、QC80、 Husqvarna QC80、QC250 または 40-C80 バッテリー充電器を使用して QC250 または 40-C80 のみ使用してください。バッテリーはソフトウ ください。 ェアで暗号化されています。 • バッテリーは、周囲の温度が -10 °C ~ 40 °C の場合にのみ使用してく • 関連する Husqvarna 製品の電源には、 40-B70, 40-B140 バッテリーのみ ださい。 を使用してください。負傷を防ぐため、このバッテリーを他の装置の電 • バッテリー充電器は、周囲の温度が 5 °C ~ 40 °C の場合にのみ使用し 源として使用しないでください。 てください。 •...
 • Page 85 ディスプレイには、 充電の状況と、 バッテリーに関する問題が表示されます。 定格プレートで指定されている電圧と周波 数の電源コンセントにのみバッテリー充電器を接続して ください。 LED インジケータ バッテリーステータス(充電状態) 40-B70、40-B140 LED ライトが 4 つ点灯 バッテリーは 76 % ~ 100 % 充電済み。 LED ライトが 3 つ点灯 バッテリーは 51 % ~ 75 % 充電済み。 LED ライトが 2 つ点灯 バッテリーは 26 % ~ 50 % 充電済み。...
 • Page 86 トラブルシューティング 条件 想定される障害 可能な手順 バッテリー警告 LED が点滅します。 動作温度外です。バッテリーの温度が バッテリーの温度が下がるまで待つか、屋内に入れて温度を上げます。 低すぎるかまたは高すぎるため、 使用で バッテリーの温度が適切になると、 使用できるようになります。バッテ きません。 リーの温度が 50 °C(122 °F)を超えると、バッテリーは充電されませ ん。 バッテリーは周囲温度 -10~40 °C(14~104 °F)で使用してください。 バッテリー充電器は周囲の温度が 5 °C~40 °C の場合に使用してくだ さい。 バッテリーは空です。 バッテリーを充電してください。 バッテリー充電 LED が点灯します。 回復不能なバッテリーエラーが発生し 販売店にお問い合わせください。 ています。 搬送と保管 • 静電気が発生するような場所にはバッテリーを保管しないでください。 バッテリーは金属製の箱に保管しないでください。...
 • Page 87 廃棄 Husqvarna 製品は一般廃棄物ではないため、本説明書に記載されているとお りに廃棄する必要があります。 • 地域の廃棄要件および適用される法規に従ってください。 • 本製品とパッケージは、適切な処理方法でリサイクルしてください。 • 本製品のリサイクルと廃棄方法については、 お近くの Husqvarna 販売店 にお問い合わせください。 主要諸元 主要諸元については、バッテリーの銘板を参照してください。 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 88 제품 개요 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 89 배터리 충전 상태 표시 LED 제품은 해당하는 전기 및 전자 장비 폐기장에서 재활용하 경고 LED 십시오. 충전 상태 표시등 버튼 배터리 충전기 충전 상태 LED 사용자 설명서 제품의 기호 제품 또는 제품의 패키지는 가정용 폐기물이 아닙니다. 제품을 조심해서 올바르게 사용하십시오. 이 제품은 작업 자...
 • Page 90 배터리를 충전하십시오. 배터리는 소프트웨어 암호화되어 있습니다. • 주변 온도가 5℃~40℃(41°F~104°F)일 때만 배터리 충전기를 사용하십 • 40-B70, 40-B140 배터리는 관련 Husqvarna 제품용 전원 공급 장치로만 시오. 사용하십시오. 부상을 방지하기 위해 배터리를 다른 장치의 전원 공급 장 • 배터리 온도가 50°C(122°F)보다 높으면 배터리가 충전되지 않습니다.
 • Page 91 배터리 충전이 완료되면 충전기에서 배터리를 분리합니다. 배터리 상태 에 대한 배터리 표시등 버튼을 누릅니다. LED 표시등이 모두 켜지면 배 터리 충전이 완료된 것입니다. LED 표시등 배터리 상태(충전 상태) 40-B70, 40-B140 LED 표시등 4개 켜짐 배터리가 76%~100% 충전되었습니다. LED 표시등 3개 켜짐 배터리가 51%~75% 충전되었습니다.
 • Page 92 • 제품을 보내기 전에 위험한 물건에 대한 특별한 교육을 받은 사람에게 문 의하십시오. 모든 해당 국가 규정을 준수하십시오. Husqvarna 제품은 생활 폐기물이 아니며 이 설명서에 나와 있는 대로만 폐기 • 배터리를 패키지에 넣을 때 개방된 접점에 테이프를 사용하십시오. 손상 해야 합니다.
 • Page 93 기술 정보 기술 데이터는 배터리의 명판을 참조하십시오. 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 94 GAMINIO APŽVALGA 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 95 Akumuliatorius Įkrovos būsenos šviesos diodas Nuvežkite gaminį perdirbti į atitinkamą elektros ir Įspėjamasis šviesos diodas elektronikos įrenginių utilizavimo vietą. Įkrovos būsenos indikatoriaus mygtukas Akumuliatoriaus įkroviklis Įkrovimo būsenos LED Naudojimo instrukcija Gaminys ar gaminio pakuotė nepriskiriami buitinėms SIMBOLIAI ANT GAMINIO atliekoms. Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį.
 • Page 96 Susijusiems „Husqvarna“ gaminiams kaip maitinimo šaltinį naudokite • Akumuliatoriaus įkroviklį naudokite, tik kai aplinkos temperatūra yra nuo tik „40-B70, 40-B140“ akumuliatorius. Kad išvengtumėte sužeidimų, −10 °C (14 °F) iki 40 °C (104 °F). nenaudokite akumuliatoriaus kaip kitų gaminių maitinimo šaltinio.
 • Page 97 Ekrane rodoma akumuliatoriaus įkrovos būsena ir galimos akumuliatoriaus įkrovimo šviesos diodas mirksi 1 kartą. problemos. LED indikatoriaus lemputė Akumuliatoriaus būsena (įkrovos būsena) 40-B70, 40-B140 Šviečia 4 LED indikatoriai Akumuliatorius įkrautas 76–100 %. Šviečia 3 LED indikatoriai Akumuliatorius įkrautas 51–75 %.
 • Page 98 GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS Būklė Galimi gedimai Galima procedūra Mirksi akumuliatoriaus įspėjimo LED in- Temperatūros svyravimai, akumuliato- Leiskite akumuliatoriui atvėsti arba nuneškite jį į patalpą, kad įšiltų. dikatorius. rius yra per šaltas arba per karštas, kad Kai akumuliatorius yra tinkamos temperatūros, jį galima vėl naudoti. galima būtų...
 • Page 99 • Prieš saugodami, išvalykite akumuliatorių. ŠALINIMAS Husqvarna gaminiai nėra buitinės atliekos ir turi būti išmesti šiame vadove vadove nurodytu būdu. • Laikykitės vietinių atliekų šalinimo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų. • Perdirbkite gaminį ir pakuotę atitinkamoje atliekų šalinimo vietoje. •...
 • Page 100 IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 101: Lietošanas Pamācība

  Akumulators Uzlādes statusa LED indikators Utilizējiet izstrādājumu piemērotā elektrisko un Brīdinājuma LED indikators elektronisko ierīču likvidēšanas uzņēmumā. Uzlādes indikatora pogas stāvoklis Akumulatora lādētājs Uzlādes statusa LED Lietošanas rokasgrāmata SIMBOLI UZ IZSTRĀDĀJUMA Izstrādājums vai iepakojums nav sadzīves atkritumi. Esiet uzmanīgi un lietojiet izstrādājumu pareizi. Šis izstrādājums var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas Sargājiet iekārtu no ūdens un lietus.
 • Page 102 • Izmantojiet akumulatora lādētāju tikai tad, ja apkārtējās vides • Kā barošanas avotu izmantojiet 40-B70, 40-B140 akumulatorus, kas temperatūra ir robežās no 5 °C (41 °F) līdz 40 °C (104 °F). paredzēts tikai saistītajiem Husqvarna produktiem. Lai nepieļautu 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 103 Pieslēdziet akumulatora lādētāju tikai atbilstoši spriegumam un frekvencei, kas norādīta uz datu plāksnītes. Gaismas diodes indikators Akumulatora stāvoklis (uzlādes stāvoklis) 40-B70, 40-B140 Deg četras gaismas diodes Akumulators ir uzlādēts 76–100% apmērā. Deg trīs gaismas diodes Akumulators ir uzlādēts 51–75% apmērā.
 • Page 104 Gaismas diodes indikators Akumulatora stāvoklis (uzlādes stāvoklis) 40-B70, 40-B140 Mirgo viena gaismas diode Akumulatora ir uzlādēts 0–5% apmērā. PROBLĒMU NOVĒRŠANA Stāvoklis Iespējamās kļūmes Iespējamā procedūra Mirgo akumulatora brīdinājuma gais- Temperatūras nobīde, akumulators ir Ļaujiet, lai akumulators atdziest, vai ienesiet to telpā, lai sasildītu. Kad mas diode.
 • Page 105 Pirms akumulatoru novietojat ilgstošai uzglabāšanai, uzlādējiet to par 30–50%. • Pirms novietot akumulatoru glabāšanai, notīriet to. UTILIZĒŠANA Husqvarna izstrādājumi nav sadzīves atkritumi un tie ir jāutilizē atbilstoši rokasgrāmatas norādījumiem. • Ievērojiet vietējās utilizēšanas prasības un piemērojamos noteikumus. • Nododiet izstrādājumu un iepakojumu atbilstošā pārstrādes vietā.
 • Page 106 GAMBARAN KESELURUHAN PRODUK 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 107: Panduan Pengguna

  Bateri Penunjuk LED untuk keadaan pengecasan Kitar semula produk di lokasi pelupusan yang berkenaan LED amaran untuk elektrik dan elektronik. Butang penunjuk keadaan cas Pengecas bateri LED status pengecasan Manual pengendali Produk atau pakej produk bukan bahan buangan SIMBOL PADA PRODUK domestik.
 • Page 108 Sentiasa gunakan Husqvarna QC80, QC250 atau 40-C80 pengecas mengecas bateri asli Husqvarna. Bateri disulitkan dengan perisian. bateri. • Gunakan bateri 40-B70, 40-B140 sebagai bekalan kuasa untuk produk • Hanya gunakan bateri apabila suhu sekeliling adalah antara -10 °C (14 Husqvarna yang berkenaan sahaja. Untuk mengelakkan kecederaan, °F) hingga 40 °C (104 °F).
 • Page 109 • Bateri tidak akan dicas jika suhu bateri lebih daripada 50 ° C (122 ° F). Sambungkan bateri pada pengecas bateri. LED pengecasan akan dihidupkan. • Tekan butang penunjuk bateri untuk mendapatkan maklumat keadaan cas bateri. Keluarkan bateri daripada pengecas bateri apabila pengecas bateri dicas sepenuhnya.
 • Page 110 Penunjuk LED Status bateri (keadaan pengecas) 40-B70, 40-B140 4 lampu LED dihidupkan Bateri dicas 76% - 100%. 3 lampu LED dihidupkan Bateri dicas 51% - 75%. 2 lampu LED dihidupkan Bateri dicas 26% - 50%. 1 lampu LED dihidupkan Bateri dicas 6% - 25%.
 • Page 111 PENYELESAIAN MASALAH Keadaan Kerosakan yang mungkin berlaku Prosedur yang mungkin berlaku LED amaran bateri berkelip. Sisihan suhu, bateri terlalu sejuk atau Biarkan bateri menyejuk atau memindahkannya ke dalam bangunan terlalu panas untuk digunakan. untuk memanaskannya. Apabila bateri mencapai suhu yang betul, ba- teri boleh digunakan sekali lagi.
 • Page 112 • Bersihkan bateri sebelum anda meletakkannya dalam storan. PEMBUANGAN Produk Husqvarna ini bukan sampah domestik dan hanya boleh dibuang mengikut arahan dalam manual ini. • Patuhi keperluan pelupusan setempat dan peraturan terpakai. • Kitar semula produk dan pakej pada lokasi pelupusan sampah yang berkenaan.
 • Page 113 PRODUCTOVERZICHT 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 114: Gebruiksaanwijzing

  Accu Led-indicator voor de laadstatus Lever het product in bij een geschikte verwijderingslocatie voor elektrische en elektronische Waarschuwings-led apparatuur. Indicatorknop laadstatus Acculader Laadstatus led Bedieningshandleiding Het product of de verpakking ervan is geen huishoudelijk SYMBOLEN OP HET PRODUCT afval. Wees voorzichtig en gebruik het product op de juiste manier.
 • Page 115 Gebruik alleen de acculaders QC80, QC250 of 40-C80 om originele • De accu moet vóór het eerste gebruik worden opgeladen. Gebruik altijd accu's van Husqvarna op te laden. De accu's zijn voorzien van de QC80-, QC250- of 40-C80-acculader van Husqvarna. softwarematige encryptie.
 • Page 116 OPGELET: Sluit de acculader alleen aan op een stopcontact waarvan de spanning en Led-indicator Accustatus (laadstatus) 40-B70, 40-B140 4 leds branden De accu is 76% - 100% opgeladen. 3 leds branden De accu is 51% - 75% opgeladen. 2 leds branden De accu is 26% - 50% opgeladen.
 • Page 117 Led-indicator Accustatus (laadstatus) 40-B70, 40-B140 1 led knippert De accu is 0% - 5% opgeladen. PROBLEMEN OPLOSSEN Staat Mogelijke fouten Mogelijke procedure De waarschuwingsled van de accu Temperatuurafwijking, de accu is te Laat de accu afkoelen of breng deze naar binnen om warm te worden.
 • Page 118 • Maak de accu schoon voordat u deze opslaat. AFVOEREN Producten van Husqvarna zijn geen huishoudelijk afval en mogen alleen worden afgevoerd zoals beschreven in deze handleiding. • Neem de plaatselijk geldende wet- en regelgeving voor afvoering in acht.
 • Page 119 PRODUKTOVERSIKT 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 120: Bruksanvisning

  Batteri LED-lampe for ladestatus Lever produktet til et godkjent gjenvinningsanlegg for Varsellampe elektrisk og elektronisk utstyr. Indikatorknapp for ladestatus Batterilader LED for ladestatus Bruksanvisning SYMBOLER PÅ PRODUKTET Produktet og produktemballasjen er ikke restavfall. Vær forsiktig, og bruk produktet riktig. Dette produktet kan føre til alvorlig personskade eller død for operatøren Hold enheten unna vann og regn.
 • Page 121 Husqvarna-batterier. Batteriene er programvarekryptert. • Batteriet lades ikke hvis batteritemperaturen er på over 50 °C (122 °F). • Bruk bare 40-B70, 40-B140-batterier som strømforsyning for relaterte • Trykk på batteriindikatorknappen for å få informasjon om batteriets Husqvarna-produkter. For å unngå personskader må du ikke bruke ladestatus.
 • Page 122 Displayet viser ladestatusen og eventuelle problemer med batteriet. Batteriladeren skal bare kobles til et strømuttak med den spenningen og frekvensen som er angitt på typeskiltet. LED-indikator Batteristatus (ladestatus) 40-B70, 40-B140 4 LED-lamper lyser Batteriet er 76–100 % ladet. 3 LED-lamper lyser. Batteriet er 51–75 % ladet. 2 LED-lamper lyser.
 • Page 123 Følg alle gjeldende nasjonale forskrifter. • Bruk tape på kontaktene når du plasserer batteriet i en pakke. Pakk Husqvarna-produkter er ikke husholdningsavfall og skal bare kastes som batteriet stramt for å unngå skade og uhell. angitt i denne håndboken.
 • Page 124 • Resirkuler produktet og pakken på et egnet sted for avhending. • Ta kontakt med din lokale Husqvarna-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du resirkulerer og kaster produktet. TEKNISKE DATA For informasjon om tekniske data kan du se typeskiltet på batteriet.
 • Page 125 PRZEGLĄD PRODUKTU 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 126: Instrukcja Obsługi

  Akumulator Dioda LED stanu ładowania Należy poddać produkt recyklingowi we właściwym Dioda LED ostrzeżenia punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przycisk wskaźnika poziomu naładowania Ładowarka Dioda LED stanu naładowania Instrukcja obsługi Tego produktu ani opakowania nie można traktować jak SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA odpadów domowych.
 • Page 127 Przechowywać akumulatory z dala od metalowych przedmiotów, takich • Do ładowania oryginalnych akumulatorów QC80 należy stosować jak gwoździe, śruby czy biżuteria. wyłącznie ładowarki QC250, 40-C80 lub Husqvarna. Akumulatory są zabezpieczone szyfrem programowym. • Jako źródła zasilania do powiązanych produktów Husqvarna należy używać...
 • Page 128 ładowarki, jeżeli jest brudny lub mokry. • Przed pierwszym użyciem akumulator należy naładować. Należy zawsze korzystać z ładowarki Husqvarna QC80, QC250 lub 40-C80. Podłączyć ładowarkę do gniazda zasilania. Dioda LED ładowania zamiga 1 raz. • Zakres temperatury otoczenia, w jakiej można używać akumulatora wynosi -10–40ºC (14–104°F).
 • Page 129 Wskaźnik diodowy Stan akumulatora (stan naładowania) 40-B70, 40-B140 Świeci się 1 dioda LED Poziom naładowania akumulatora wynosi 6–25%. Miga 1 dioda LED Poziom naładowania akumulatora wynosi 0–5%. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Stan Możliwe usterki Możliwe działania Miga ostrzegawcza dioda LED. Nieprawidłowa temperatura – akumula- Należy poczekać...
 • Page 130 Naładować akumulator od 30% do 50% przed dłuższym okresem jego przechowywania. • Przed dłuższym okresem przechowywania akumulator należy wyczyścić. UTYLIZACJA Produkty Husqvarna nie stanowią odpadów komunalnych i należy je utylizować jedynie w sposób podany w tej instrukcji. 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 131 VISTA GERAL DO PRODUTO 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 132: Manual Do Utilizador

  Bateria Indicador LED do estado de carga Recicle o produto numa localização de eliminação LED de aviso aplicável para equipamentos elétricos e eletrónicos. Botão do indicador do estado de carga Carregador de bateria LED do estado de carregamento Manual do utilizador O produto ou a respetiva embalagem não são resíduos SÍMBOLOS NO PRODUTO domésticos.
 • Page 133 • Utilize apenas as baterias 40-B70, 40-B140 como fonte de alimentação ATENÇÃO: para os produtos Husqvarna relacionados. Para evitar ferimentos, não Utilizado no caso de existir risco de utilize a bateria como fonte de alimentação para outros produtos. ferimento ou morte para o utilizador ou transeuntes, se não •...
 • Page 134 O visor apresenta o estado de carga e a existência de problemas com a bateria. Indicador LED Estado da bateria (estado de carga) 40-B70, 40-B140 4 luzes LED ligadas A bateria tem uma carga entre 76% e 100%. 3 luzes LED ligadas A bateria tem uma carga entre 51% e 75%.
 • Page 135 Indicador LED Estado da bateria (estado de carga) 40-B70, 40-B140 2 luzes LED ligadas A bateria tem uma carga entre 26% e 50%. 1 luz LED ligada A bateria tem uma carga entre 6% e 25%. 1 luz LED está intermitente A bateria tem uma carga entre 0% e 5%.
 • Page 136 • Limpe a bateria antes de a armazenar. ELIMINAÇÃO Os produtos Husqvarna não são resíduos domésticos e têm de ser eliminados conforme indicado neste manual. • Respeite os regulamentos aplicáveis e os requisitos locais de eliminação de resíduos.
 • Page 137 PREZENTAREA PRODUSULUI 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 138: Instrucţiuni De Utilizare

  Baterie Indicator cu LED pentru starea încărcării Reciclați produsul la o locație de eliminare aprobată LED de avertisment pentru echipamente electrice și electronice. Buton indicator al stării de încărcare Încărcător de baterii LED indicator stare încărcare Manualul operatorului Nici produsul și nici ambalajul său nu sunt deșeuri SIMBOLURILE DE PE PRODUS menajere.
 • Page 139 Utilizați bateriile 40-B70, 40-B140ca sursă de alimentare pentru AVERTISMENT: Se utilizează dacă există risc produsele asociate Husqvarna. Pentru a evita rănirea, nu folosiți bateria ca sursă de alimentare pentru alte dispozitive. de vătămare sau de deces pentru operator sau pentru trecători, în cazul în care instrucțiunile din manual nu sunt...
 • Page 140 • Utilizați bateria numai la temperaturi ambiante cuprinse între -10 °C (14 ATENŢIE: °F) și 40 °C (104 °F). Conectați încărcătorul bateriei la o • Utilizați încărcătorul bateriei numai la temperaturi ambiante cuprinse priză de alimentare cu tensiunea și frecvența specificate între 5 °C (41 °F) și 40 °C (104 °F).
 • Page 141 Indicator cu LED Starea bateriei (starea de încărcare) 40-B70, 40-B140 4 LED-uri aprinse Bateria este încărcată în proporție de 76% - 100%. 3 LED-uri aprinse Bateria este încărcată în proporție de 51% - 75%. 2 LED-uri aprinse Bateria este încărcată în proporție de 26% - 50%.
 • Page 142 DEPANAREA Stare Erori posibile Procedură posibilă LED-ul de avertizare al bateriei lumi- Deviație de temperatură, bateria este Lăsați bateria să se răcească sau mutați-o în interior pentru a o încălzi. nează intermitent. prea rece sau prea fierbinte pentru a fi Când bateria are temperatura corectă, aceasta poate fi utilizată...
 • Page 143 • Curățați bateria înainte de a o depozita. ELIMINAREA LA DEȘEURI Produsele Husqvarna nu sunt deșeuri menajere și trebuie aruncate doar în conformitate cu instrucțiunile din acest manual. • Respectați cerințele locale de eliminare la deșeuri și reglementările aplicabile. •...
 • Page 144 ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 145: Руководство По Эксплуатации

  Аккумулятор Светодиодный индикатор состояния заряда Изделие необходимо сдать в соответствующий пункт переработки электрического и электронного Предупреждающий светодиодный индикатор оборудования. Кнопка индикатора состояния заряда Зарядное устройство Светодиодный индикатор состояния зарядки Руководство по эксплуатации Запрещается утилизировать данное изделие и его УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА упаковку...
 • Page 146 Используется, криптографической защитой. когда несоблюдение инструкций руководства может • Используйте аккумуляторы 40-B70, 40-B140 только с теми привести к травмам или смерти оператора или изделиями Husqvarna, для которых они предназначены. Во находящихся рядом посторонних лиц. избежание травм запрещается использовать аккумулятор в...
 • Page 147 Перед первым использованием аккумулятор необходимо зарядить. В обязательном порядке используйте зарядное устройство ВНИМАНИЕ: Подключайте зарядное Husqvarna QC80, QC250 или 40-C80. устройство только к сети питания с напряжением и • Используйте аккумулятор только при температуре окружающей частотой, указанными на паспортной табличке.
 • Page 148 Светодиодный индикатор Состояние аккумулятора (состояние заряда) 40-B70, 40-B140 Горят 2 светодиодных индикатора Аккумулятор заряжен на 26–50%. Горит 1 светодиодный индикатор Аккумулятор заряжен на 6–25%. Мигает 1 светодиодный индикатор Аккумулятор заряжен на 0–5%. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Условие Возможные неисправности Порядок устранения...
 • Page 149 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ УТИЛИЗАЦИЯ • Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы соответствуют Изделия Husqvarna не являются бытовыми отходами и подлежат требованиям законодательства в отношении опасных товаров. утилизации в соответствии с указаниями в данном руководстве. • Соблюдайте особые требования к упаковке и маркировке для...
 • Page 150 POPIS STROJNÉHO ZARIADENIA 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 151: Návod Na Obsluhu

  Batéria Indikátor LED stavu nabitia Produkt recyklujte vo vhodnom zariadení na likvidáciu Výstražný indikátor LED elektrických a elektronických zariadení. Tlačidlo indikátora stavu nabitia Nabíjačka batérie LED indikátor stavu nabíjania Návod na obsluhu Výrobok alebo jeho obal nepredstavuje komunálny SYMBOLY NA VÝROBKU odpad.
 • Page 152 • Nabíjačku batérií používajte iba vtedy, keď je teplota okolitého • Batérie 40-B70, 40-B140 používajte iba na napájanie príslušných prostredia v rozsahu 5 °C (41 °F) až 40 °C (104 °F). výrobkov značky Husqvarna. V prípade iných zariadení nepoužívajte batériu ako zdroj napájania, aby ste zabránili riziku zranenia.
 • Page 153 Nabíjačku batérií pripájajte iba k sieťovej zásuvke s napätím a frekvenciou uvedenými na výkonovom štítku. Indikátor LED Stav batérie (stav nabitia) 40-B70, 40-B140 Svietia 4 diódy LED Batéria je nabitá na 76 % – 100 %. Svietia 3 diódy LED Batéria je nabitá na 51% – 75%.
 • Page 154 RIEŠENIE PROBLÉMOV Stav Možné poruchy Možný postup Bliká výstražný indikátor LED batérie. Odchýlka teploty, batéria je príliš stude- Nechajte batériu vychladnúť alebo ju preneste dovnútra, aby sa zohria- ná alebo príliš horúca na použitie. la. Keď má batéria správnu teplotu, môžete ju znova použiť. Batéria sa nenabije, pokiaľ...
 • Page 155 LIKVIDÁCIA Výrobky Husqvarna nie sú domácim odpadom a musia sa likvidovať len v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. • Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti likvidácie a platné predpisy. • Výrobok a obal recyklujte vo vhodnom zariadení na likvidáciu.
 • Page 156 PREGLED IZDELKA 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 157: Navodila Za Uporabo

  Baterija Indikator LED za stanje napolnjenosti Izdelek reciklirajte v primernem zbirnem centru za Opozorilni indikator LED električno in elektronsko opremo. Gumb za indikator stanja napolnjenosti Polnilnik baterije Indikator LED stanja polnjenja Navodila za uporabo Izdelek ali embalaža izdelka ne spadata med SIMBOLI NA IZDELKU gospodinjske odpadke.
 • Page 158 • Uporabljajte samo baterijske polnilnike QC80, QC250 ali 40-C80 • Pred prvo uporabo je treba baterijo napolniti. Vedno uporabljajte za polnjenje originalnih baterij Husqvarna. Baterije so šifrirane s baterijski polnilnik Husqvarna QC80, QC250 ali 40-C80. programsko opremo. • Baterijo uporabljajte v okolju s temperaturami od –10 °C do 40 °C (14–...
 • Page 159 • Če temperatura baterije presega 50 °C (122 °F), se baterija ne bo Baterijo priključite na baterijski polnilnik. Zasveti indikator polnjenja. polnila. Ko je baterija popolnoma napolnjena, jo odstranite iz polnilnika. Za • Za prikaz stanja napolnjenosti baterije pritisnite gumb indikatorja na njej. prikaz stanja baterije pritisnite gumb indikatorja baterije.
 • Page 160 Indikator LED Stanje baterije (napolnjenost) 40-B70, 40-B140 Svetijo 4 indikatorji LED Baterija je napolnjena med 76 in 100 %. Svetijo 3 indikatorji LED Baterija je napolnjena med 51 in 75 %. Svetijo 2 indikatorji LED Baterija je napolnjena med 26 in 50 %. Sveti 1 indikator LED Baterija je napolnjena med 6 in 25 %.
 • Page 161 ODPRAVLJANJE TEŽAV Stanje Možne napake Možen postopek Opozorilni indikator LED za baterijo utri- Odstopanje temperature; baterija je Počakajte, da se baterija ohladi ali jo odnesite v topel prostor, da se premrzla ali prevroča za uporabo. ogreje. Ko bo temperatura baterije ustrezna, jo lahko spet uporabljate. Če temperatura baterije presega 50 °C (122 °F), se baterija ne bo polnila.
 • Page 162 • Baterijo pred skladiščenjem očistite. ODSTRANITEV Izdelki Husqvarna ne sodijo med običajne odpadke, zato pri odlaganju sledite navodilom v tem priročniku. • Upoštevajte lokalne zahteve za recikliranje in veljavne predpise. • Izdelek in embalažo reciklirajte na primernem zbirnem mestu. •...
 • Page 163 PREGLED PROIZVODA 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 164: Priručnik Za Rukovaoca

  Baterija LED indikator statusa punjenja Reciklirajte proizvod na odobrenoj lokaciji za odlaganje LED lampica upozorenja električne i elektronske opreme. Dugme indikatora statusa punjenja Punjač baterije LED indikator statusa punjenja Uputstvo za rukovaoca Ovaj proizvod ili pakovanje ne treba tretirati kao kućni SIMBOLI NA PROIZVODU otpad.
 • Page 165 Husqvarna originalnih baterija. Baterije su softverski kodirane. • Koristite punjač akumulatora samo kad je temperatura okoline između 5 • Koristite samo 40-B70, 40-B140 baterije kao izvor napajanja za °C (41 °F) i 40 °C (104 °F). odgovarajuće Husqvarna proizvode. Kako bi se sprečila telesna •...
 • Page 166 čiji su napon i frekvencija naznačeni na pločici tipa. LED indikator Status baterije (status napunjenosti) 40-B70, 40-B140 4 LED lampice su uključene Baterija je 76% – 100% napunjena. 3 LED lampice su uključene Baterija je 51% – 75% napunjena.
 • Page 167 REŠAVANJE PROBLEMA Stanje Moguće greške Mogući postupak LED lampica upozorenja baterije trep- Odstupanje temperature, baterija je Pustite da se baterija ohladi ili je unesite u zatvoreni prostor da se za- će. previše hladna ili previše vruća za ko- greje. Kada baterija dostigne ispravnu temperaturu, možete je ponovo rišćenje.
 • Page 168 • Očistite akumulator pre skladištenja. ODBACIVANJE Husqvarna proizvode ne treba tretirati kao kućni otpad i moraju se odložiti na način opisan u ovom priručniku. • Pratite lokalne zakone i propise o odlaganju. • Reciklirajte proizvod i pakovanje na odobrenoj lokaciji za odlaganje.
 • Page 169 PRODUKTÖVERSIKT 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 170: Bruksanvisning

  Batteri Indikatorlampa för laddningsstatus Lämna in produkten för återvinning på en plats för Varningslampa kassering av elektrisk och elektronisk utrustning. Knapp för laddningsstatus Batteriladdare Indikatorlampa för laddningsstatus Bruksanvisning SYMBOLER PÅ PRODUKTEN Produkten eller dess förpackning är inte hushållsavfall. Var försiktig och använd produkten på rätt sätt. Den här produkten kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för Håll enheten borta från vatten och regn.
 • Page 171 Använd endast batteriladdaren när omgivningstemperaturen är mellan 5 • Använd 40-B70, 40-B140-batterier som strömförsörjning endast för och 40 °C. relaterade Husqvarna-produkter. På grund av risken för skador ska du • Batteriet laddas inte om batteritemperaturen överstiger 50 °C. inte använda batteriet som strömkälla för andra enheter.
 • Page 172 OBSERVERA: Anslut endast batteriladdaren till den spänning och frekvens som är angivna på typskylten. LED-kontrollampa Batteristatus (laddningsstatus) 40-B70, 40-B140 Fyra lysdioder lyser Batteriet är 76%–100% laddat. Tre lysdioder lyser Batteriet är 51 %–75 % laddat. Två lysdioder lyser Batteriet är 26%–50% laddat.
 • Page 173 • Tala med en person med särskild utbildning i farliga material innan du Husqvarna-produkter är inte hushållssopor och får endast kasseras enligt skickar produkten. Följ alla tillämpliga nationella föreskrifter. anvisningarna i den här handboken.
 • Page 174 TEKNISKA DATA Tekniska data finns på typskylten på batteriet. 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 175 ÜRÜNE GENEL BAKIŞ 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 176: Kullanım Kılavuzu

  Akü Şarj durumu için LED göstergesi Ürünü elektrikli ve elektronik ekipmanlara özel uygun bir Uyarı LED'i bertaraf merkezinde geri dönüştürün. Şarj durumu gösterge düğmesi Akü şarj cihazı Şarj durumu LED'i Kullanım kılavuzu ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER Ürün ya da ürünün ambalajı evsel atık değildir. Dikkatli olun ve ürünü...
 • Page 177 QC80, QC250 veya 40-C80 akü şarj cihazı kullanın. • Aküyü yalnızca ortam sıcaklığı -10°C (14°F) ile 40°C (104°F) • Husqvarna orijinal akülerini şarj etmek için sadece QC80, QC250 veya arasındayken kullanın. 40-C80 akü şarj cihazlarını kullanın. Aküler yazılım şifresine sahiptir. •...
 • Page 178 Akü tamamen dolduğunda aküyü şarj cihazından çıkarın. Akü durumu için akü gösterge düğmesine basın. LED göstergeler yandığında akü tamamen şarj olmuştur. LED göstergesi Akü durumu (şarj durumu) 40-B70, 40-B140 4 LED ışık yanıyor Akü %76 - %100 doludur. 3 LED ışık yanıyor Akü %51 ‐ %75 doludur.
 • Page 179 SORUN GİDERME Durum Olası arızalar Olası prosedür Akü uyarı LED'i yanıp söner. Sıcaklık sapması. Akü kullanmak için Akünün soğumasını bekleyin veya ısınması için kapalı mekana taşı- fazla soğuk ya da fazla sıcaktır. yın. Akü doğru sıcaklığa geldiğinde tekrar kullanılabilir. Akü sıcaklığı 50°C'nin (122°F) üzerindeyse akü...
 • Page 180 ATMA Husqvarna ürünleri evsel atık değildir ve yalnızca bu kılavuzda belirtilen şekilde bertaraf edilmelidir. • Yerel bertaraf gerekliliklerine ve geçerli düzenlemelere uyun. • Ürünü ve ambalajı uygun bir atık tesisinde geri dönüştürün. • Ürünün geri dönüşümü ve bertarafı hakkında daha fazla bilgi için yerel Husqvarna bayinizle görüşün.
 • Page 181 ОГЛЯД ВИРОБУ 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 182: Посібник Користувача

  Акумулятор Світлодіодний індикатор рівня заряду Утилізацію виробу необхідно проводити на відповідному підприємстві з переробки відходів Світлодіодний індикатор попереджень електричного й електронного обладнання. Кнопка індикатора рівня заряду Зарядний пристрій Світлодіодний індикатор стану заряджання Посібник користувача Цей виріб і його пакування не можна утилізувати СИМВОЛИ...
 • Page 183 • Використовуйте акумулятори 40-B70, 40-B140 лише як джерело ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вказує на те, що в живлення для відповідних виробів Husqvarna. Щоб уникнути травмування, заборонено використовувати акумулятор як джерело разі порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику, живлення для інших приладів. існує небезпека поранення або смерті оператора чи інших...
 • Page 184 Перед першим використанням акумулятора його обов’язково УВАГА: слід зарядити. Обов’язково використовуйте зарядний пристрій Зарядний пристрій слід під’єднувати Husqvarna QC80, QC250 або 40-C80. лише до джерел живлення, напруга й частота яких • Використовуйте акумулятор лише за температури навколишнього відповідають значенням, указаним на табличці з...
 • Page 185 Світлодіодний індикатор Стан акумулятора (рівень заряду) 40-B70, 40-B140 Горить 1 індикатор Акумулятор заряджений на 6–25 %. Блимає 1 індикатор Акумулятор заряджений на 0–5 %. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Обставина Можливі несправності Можливі виправлення Блимає попереджувальний світло- Акумулятор є надто холодним або Дайте акумулятору охолонути або віднесіть його в приміщення, діодний...
 • Page 186 Перед довготривалим зберіганням акумулятор необхідно зарядити на 30–50 %. • Перед зберіганням переконайтеся, що акумулятор чистий. УТИЛІЗАЦІЯ Вироби Husqvarna не належать до побутових відходів і мають утилізуватися згідно з вимогами, наведеними в цьому посібнику. • Дотримуйтеся місцевих вимог і застосовних норм та правил щодо утилізації.
 • Page 187 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 188 Đèn LED chỉ báo trạng thái sạc Hãy tái chế sản phẩm tại địa điểm thải bỏ áp dụng cho Đèn LED cảnh báo thiết bị điện và điện tử. Tình trạng của nút chỉ báo sạc Bộ sạc pin Đèn LED trạng thái sạc Sách hướng dẫn vận hành Sản phẩm hoặc bao bì...
 • Page 189 Husqvarna. Pin được mã hóa phần mềm. 40°C (104°F). • Chỉ sử dụng pin 40-B70, 40-B140 như là nguồn cấp điện cho các sản • Pin sẽ không sạc nếu nhiệt độ pin cao hơn 50°C (122°F). phẩm Husqvarna liên quan. Để ngăn thương tích, không được sử dụng •...
 • Page 190 Chỉ kết nối bộ sạc pin với ổ cắm điện có điện áp và tần số được quy định trên biển thông số. Đèn LED chỉ báo Trạng thái pin (tình trạng sạc) 40-B70, 40-B140 4 đèn LED sáng Pin sạc 76% - 100%. 3 đèn LED sáng Pin sạc 51% - 75%.
 • Page 191 Sử dụng băng dính trên các tiếp xúc khi bạn đặt pin vào gói. Đặt pin Sản phẩm Husqvarna không phải là rác thải sinh hoạt và chỉ được thải bỏ vào gói thật khít để ngăn hư hỏng và sự cố.
 • Page 192 • Trao đổi với đại lý Husqvarna tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin về cách tái chế và thải bỏ sản phẩm. DỮ LIỆU KỸ THUẬT Để biết dữ liệu kỹ thuật, hãy tham khảo biển thông số của pin.
 • Page 193 产品概览 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 194: 操作手册

  电池 电量状态 LED 指示灯 请将本产品送至适当的电气和电子设备废弃处理点进行回 警告 LED 指示灯 收。 电量状态指示灯按钮 电池充电器 充电状态 LED 指示灯 操作手册 本产品上的符号 本产品或产品包装不属于生活垃圾。 请多加小心,并正确地使用本产品。本产品可能会对操作 本装置须远离水和雨水。 员或其他人造成严重伤害或死亡。 yyyywwxxxx 标牌或激光打印牌显示了序列号。yyyy 是生产年 请认真阅读操作手册,确保在充分理解各项说明之后再使 份,ww 是生产周。 用本产品。 注意: 产品上的其他符号/标识对应于某些商用领域的认证要求。 本产品符合适用的 EC 指令。 安全定义 本手册使用了“警告”、“小心”和“注意”来指出特别重要的内容。 本产品符合适用的英国法规。 警告: 当不遵守手册中的说明可能会给操作员或周围人 员带来伤害或死亡风险时,会使用此标志。 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 195 只能在 5 °C (41 °F) 至 40 °C (104 °F) 的环境温度条件下使用电池充电 器。 和说明,可能会导致触电、火灾和/或严重伤害。 • 电池温度超过 50 ° C (122 ° F) 时将充不进电。 • 按下电池指示器按钮可了解电池的电量状态。 注意: 保存所有警告和说明。 为电池充电 • 只能使用电池充电器 QC80、QC250 或 40-C80 为 Husqvarna 的原装电 池充电。电池已通过软件进行加密。 小心: • 仅将 40-B70, 40-B140 电池作为电源用于相关的 Husqvarna 产品。为避 确保电池、电池充电器和电池上的端子清洁、干 免造成伤害,请勿将这些电池作为电源用于其他装置。 燥。如果电池不干净或潮湿,切勿将其放入电池充电器。 • 切勿尝试拆解或维修电池。所有的维修工作只能由获得批准的经销商执 行。...
 • Page 196: 40-B70, 40-B140

  电池 LED 指示灯 待电池充满电之后,从电池充电器上取下电池。按下电池指示灯按钮, 以了解电池状态。当所有的指示灯亮起时,说明电池已充满电。 该指示器显示电池的电量状态以及电池是否出现问题。 拔下电源插头,断开电池充电器与电源插座的连接。切勿拽拉电源线。 LED 指示灯 电池(电量)状态 40-B70、40-B140 4 个 LED 指示灯亮起 电池的电量为 76% - 100%。 3 个 LED 指示灯亮起 电池的电量为 51% - 75%。 2 个 LED 指示灯亮起 电池的电量为 26% - 50%。 1 个 LED 指示灯亮起 电池的电量为 6% - 25%。...
 • Page 197 在 5 °C (41 °F) 至 40 °C (104 °F) 之间的环境温度下使用电池充电器。 电池电量耗尽。 给电池充电。 电池警告 LED 指示灯亮起。 永久性电池错误。 请联系您的经销商。 运输与存放 • 在存放电池之前,先将其清洁干净。 废弃处理 • 随附的锂离子电池遵守危险品法律的要求。 • 请遵守在商业运输中有关包装和标签的特殊要求,包括由第三方、货运 Husqvarna 产品不属于生活垃圾,必须按照本手册中的规定丢弃处理。 代理等进行的商业运输。 • 请遵守当地的废弃处理要求和适用的法规。 • 在运送产品前,请与经过危险品专门培训的人员沟通。请遵守所有适用 的国家法规。 • 将本产品和包装送至适当的废弃处理地点进行回收。 • 在将电池放入包装中时,用胶带遮住触点。将电池牢牢固定在包装中, • 有关如何回收和废弃处理本产品的更多信息,请咨询您当地的 以防损坏和发生意外。...
 • Page 198 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 199 1648 - 003 - 07.11.2022...
 • Page 200 EN MAGASIN EN DÉCHÈTERIE ses cordons, et ba erie se recyclent Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la répara on ou le don de votre appareil ! www.husqvarna.com Original instructions Eredeti útmutatás Instrucţiuni iniţiale Оригинални инструкции Istruzioni originali Оригинальные инструкции...

This manual is also suitable for:

40-b70Bli40-b70

Table of Contents