Download Print this page

Garantie - Philips 6912231PH User Manual

Led lamp
Hide thumbs

Advertisement

Entsorgung Ihres alten Geräts
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wieder verwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf
Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät
die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten
Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.
Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land,
und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die
korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
NL
Gebruiksaanwijzing LivingColors Mini
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Philips LivingColors Mini.
De LivingColors Mini is speciaal ontworpen om met kleur en licht een
persoonlijke sfeer in uw huis te creëren.
Lees de instructies aandachtig door als u LivingColors voor de eerste
keer gebruikt en bewaar de instructies zodat u deze later nog eens kunt
nalezen. Als u de aanwijzingen opvolgt, zult u optimaal genieten van de
Philips LivingColors Mini.
Belangrijk:
-Haal de onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
-Controleer of u alle onderdelen hebt.
-Controleer de aansluitingen.
De LivingColors Mini aansluiten en instellen:
1. Plaats de LivingColors Mini op een stabiel en vlak oppervlak.
2. Richt de LivingColors Mini naar de muur, sluit het snoer aan op de lamp
(tekening c.) en steek de stekker in het stopcontact. De LivingColors
Mini geeft een korte demonstratie van de kleurmogelijkheden (dit is
normaal).
3. Schakel de LivingColors Mini in door op "I" (Aan) op de aan-uitknop
(tekening a.) te drukken.
4. Creëer uw eigen sfeer door (tekening b.):
De gewenste kleur op de kleurenring aan te raken. Beweeg uw vinger
over de kleurenring om de kleur nauwkeuriger in te stellen.
5. Schakel de LivingColors uit door op "0" (uit) op de aan-uitknop te
drukken. De LivingColors Mini onthoudt de laatst gekozen instelling
(tekening a.).
De mogelijkheden van de LivingColors Mini uitbreiden:
1)Automatische kleurenloop
Houd "I" vijf seconden ingedrukt. LivingColors schakelt over op de
automatische kleurenloop.
Druk op "0" en vervolgens op "I" om naar de modus voor vaste
kleurinstelling terug te keren. (tekening a.).
2)Toepasbaarheid van timers
U kunt uw LivingColors Mini aansluiten op een timer. Uw LivingColors
Mini wordt op het ingestelde tijdstip ingeschakeld met de laatst gekozen
instelling (afhankelijk van de laatst gekozen instelling zal dit een statische
kleur zijn of de automatische kleurenloop).
5

Garantie:

Die zweijährige Garantie von Philips gilt nur, wenn das Gerät gemäß den
Anweisungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Teile des Kaufbelegs oder der Produktbeschreibung verändert,
durchgestrichen oder unkenntlich gemacht wurden.
- Schäden durch falsche Anschlüsse oder Missbrauch verursacht wurden.
- Schäden durch extreme Einflüsse verursacht wurden, die nicht in die
Garantie von LivingColors Mini eingeschlossen sind, z. B. Blitzschlag, Flut,
Feuer, unsachgemäße Handhabung oder Fahrlässigkeit.
- LivingColors Mini geöffnet oder zerlegt wurde.
Service:
Für weitere Informationen und falls Probleme auftreten, besuchen Sie die
Philips Website unter www.philips.com/livingcolors, oder wenden Sie sich
unter der gebührenfreien Hotline 00800-PHILIPSL oder 00800-74454775
an das Philips Lighting Contact Center.
Foutoplossing:
1.De LivingColors Mini geeft geen licht.
- Controleer de aansluitingen
- Controleer de stekker
2.De LivingColors Mini werkt nog steeds niet naar behoren.
-Neem contact op met het Philips Lighting Contact Centre (zie ook
Garantie- en servicebepalingen)
Reiniging en onderhoud:
Haal de stekker uit het stopcontact.
Om krassen te voorkomen, dient u de LivingColors en de stekker alleen
met een zachte, droge doek te reinigen.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of oplosmiddelen.
Voorkom dat de elektrische onderdelen in contact komen met water.
Veiligheidsinstructies:
Houd de stekker en de LivingColors Mini vrij van vocht.
- LivingColors Mini is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis en in een
droge omgeving (dus niet in de badkamer of buitenshuis).
- De LivingColors Mini is niet geschikt als speelgoed.
- Plaats de lamp niet op hete oppervlakken.
- Voor uw eigen veiligheid en het behoud van de garantie dient u de
LivingColors Mini en de stekker niet te openen.
- Gebruik alleen de meegeleverde stekker, want een stekker met de
verkeerde polariteit of stroomsterkte kan uw LivingColors Mini
beschadigen.
- Wanneer de stroom in uw huis uitvalt, wordt uw LivingColors Mini
uitgeschakeld. Wanneer de stroomstoring eenmaal is verholpen, wordt
de LivingColors Mini automatisch weer ingeschakeld met de laatst
gekozen instelling.
Milieu:
Als u het apparaat aan het einde van de levensduur weggooit, dient u dit
te doen in overeenstemming met de lokale regelgeving.
Technische specificaties:
Stekker: type EU
Model: SA1307-120060EU
Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Output: 12 VDC, 0,6 A max.
Verwijdering van uw oude product
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw
gebruikt kunnen worden.
Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op
wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-
richtlijn 2002/96/EC.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en
elektronische producten in uw regio gescheiden worden
ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.
Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
NO
LivingColors Mini-brukerveiledning
Takk for at du kjøpte Philips LivingColors Mini.
LivingColors Mini er utformet spesielt med tanke på å skape stemning
med farge og lys i hjemmet.
Les disse retningslinjene nøye før du tar i bruk LivingColors Mini for
første gang, og ta vare på dem til en senere anledning. Ved å følge disse
instruksjonene kan du nyte alle funksjonene ved Philips LivingColors Mini.
Viktig:
- Ta forsiktig alle delene ut av emballasjen.
- Kontroller at alle delene følger med.
- Kontroller tilkoblingene.
Komme i gang:
1. Plasser LivingColors Mini på et valgt sted på et flatt, stabilt underlag.
2. Rett LivingColors Mini mot veggen, sett koblingskontakten i lampen
(tegning c.), og sett deretter støpselet i stikkontakten. LivingColors Mini
viser en kort introduksjon av fargemulighetene (dette er normalt).
3. Slå på LivingColors Mini ved å trykke på I (på) på av/på-knappen
(tegning a).
4. Lag din egen stemning ved å gjøre følgende (tegning b):
Når du berører ønsket farge på fargehjulet, kan du bevege fingeren over
fargehjulet for å finjustere fargen.
5. Slå av LivingColors ved å trykke på 0 (av) på av/på-knappen.
LivingColors Mini husker den sist brukte innstillingen (tegning a.).
Utvid mulighetene med LivingColors Mini:
1) Modus for automatisk fargeendring
Trykk på I i 5 sekunder til LivingColors Mini går over i modus for
automatisk fargeendring.
Når du vil gå tilbake til modus for statisk farge, slår du av (0) og på (I) igjen.
(tegning a.)
2) Samsvar med timere
Du kan konfigurere LivingColors Mini med en timer. På et valgt tidspunkt
på dagen vil LivingColors Mini slå seg på, sende ut det samme lyset som
ved forrige gang den ble brukt (avhengig av den sist brukte innstillingen
forrige gang den ble brukt, vil det være en statisk farge eller modusen for
automatisk fargeendring).
Garantie:
De tweejarige garantie van Philips is alleen geldig als het product wordt
gebruikt volgens de instructies en voor het daarvoor bestemde doel.
Claims worden alleen geaccepteerd bij indiening van het originele
aankoopbewijs (factuur, kassabon of ontvangstbewijs) met daarop de
aankoopdatum, de naam van de dealer en een beschrijving van het
product.
De Philips-garantie komt te vervallen indien:
- er iets gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt is op
het aankoopbewijs;
- het apparaat niet functioneert als gevolg van schade, onjuiste aansluiting
of misbruik;
- een defect is ontstaan als gevolg van extreme omstandigheden die de
LivingColors Mini niet eigen zijn, zoals onweer, overstroming, brand, onjuist
gebruik of nalatigheid;
- de LivingColors Mini is geopend of gedemonteerd.
Servicebepalingen:
Bezoek voor meer informatie of bij problemen de Philips website op
www.philips.com/livingcolors of neem gratis contact op met het Philips
Lighting Contact Centre via: 00800-PHILIPSL of 00800-74454775
Feilsøking:
1. LivingColors Mini lyser ikke:
- Kontroller tilkoblingene
- Kontroller støpselet
2. LivingColors Mini virker fremdeles ikke som den skal:
- Ta kontakt med servicesenteret for Philips-belysning (se også Garanti
og service)
Rengjøring og vedlikehold:
Ta ut støpselet fra vegguttaket.
For å unngå riper bør LivingColors-enheten og -støpselet kun rengjøres
med en myk, tørr klut.
Ikke bruk midler for rengjøring og skrubbing eller løsemidler. Unngå at
væske kommer i kontakt med elektriske deler.
Sikkerhetsinstruksjoner:
Ikke utsett LivingColors Mini-enheten eller -støpselet for væske eller
fuktighet.
- LivingColors Mini er kun til innendørs bruk. Ikke bruk den i våte
omgivelser, for eksempel på bad eller utendørs.
- LivingColors Mini er ikke et leketøy for barn.
- Ikke plasser enheten på varme underlag.
- Av sikkerhetsgrunner og i henhold til betingelsene i garantien må
LivingColors Mini-enheten eller -støpselet ikke åpnes.
- Bruk bare det støpselet som følger med. Bruk av feil type støpsel med
feil polaritet eller strømstyrke kan skade LivingColors Mini-enheten.
- Hvis strømmen blir borte i huset, slår LivingColors Mini seg av. Når
strømmen kommer tilbake, vil LivingColors Mini automatisk slå seg på
med sist brukte innstilling.
Miljø:
Lokale myndigheters lover og bestemmelser må følges hvis produktet
skal kastes.
Tekniske spesifikasjoner:
AC-støpsel: EU-type
Modell: SA1307-120060EU
Inn: 100–240 Vac, 50/60 Hz
Ut: 12 Vdc, 0,6 A maks.
6

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips 6912231PH

  Related Manuals for Philips 6912231PH