Solución De Problemas - Philips 6912231PH User Manual

Led lamp
Hide thumbs

Advertisement

Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det
europeiska direktivet 2002/96/EG
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla
produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla
produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa
effekter på miljö och hälsa.
FI
LivingColors Mini Käyttöohjeet
Kiitos, että ostit Philips LivingColors Minin.
LivingColors Mini on erityisesti suunniteltu luomaan kotiisi persoonallista
tunnelmaa väreillä ja valoilla.
Kun käytät LivingColors Miniä ensimmäistä kertaa, lue nämä ohjeet
huolellisesti ja säästä ne tulevaa käyttöä varten. Noudattamalla ohjeita saat
käyttöösi kaikki Philips LivingColors Minin toiminnot.
Tärkeää:
-Poista osat pakkauksesta varovasti.
-Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat.
-Tarkista liitännät.
Aloittaminen:
1. Aseta LivingColors Mini haluamaasi paikkaan tasaiselle, tukevalle alustalle.
2. Suuntaa LivingColors Mini kohti seinää, liitä johdon liitin lamppuun
(kuva c) ja kytke virtapistoke pistorasiaan. LivingColors Mini näyttää
värivaihtoehdot nopeasti läpi (tämä on normaalia).
3. Käynnistä LivingColors Mini painamalla virtapainikkeen I-osaa (kuva a).
4. Tunnelman luominen (kuva b.):
kosketa haluamaasi väriä värirenkaassa ja säädä sävyä liikuttamalla
sormeasi värirenkaan päällä.
5. Sammuta LivingColors painamalla virtapainikkeen 0-osaa. LivingColors
Mini muistaa viimeksi käytetyn asetuksen.
LivingColors Minin käyttömahdollisuuksien laajentaminen:
1)Automaattinen värinvaihto
Kun painat virtapainikkeen I-osaa 5 sekuntia, LivingColors Mini siirtyy
automaattiseen värinvaihtotilaan.
Voit ottaa staattisen väritilan taas käyttöön sammuttamalla laitteen (0-osa)
ja käynnistämällä sen uudelleen (kuva a)
2)Yhteensopivuus ajastinten kanssa
LivingColors Minin kanssa voi käyttää ajastinta. Valittuna kellonaikana
LivingColors Mini syttyy samassa valaisutilassa kuin edellisellä käyttökerralla
(staattiset värit tai automaattinen värinvaihto edellisen käyttökerran
viimeisimmän asetuksen mukaan).
Vianmääritys:
1.Jos LivingColors Mini ei tuota valoa:
- Tarkista liitännät
- Tarkista pistoke
9
Garanti:
Philips tvåårsgaranti gäller om produkten används i enlighet med
instruktionerna och för avsedda ändamål. Anspråk accepteras
endast vid uppvisande av det ursprungliga inköpsbeviset (faktura
eller försäljningskvitto) där inköpsdatum, återförsäljarnamn och
produktbeskrivning anges.
Philips garanti gäller inte i följande fall:
- Något har ändrats, kryssats över, tagits bort eller gjorts oläsligt på
inköpsbeviset eller i produktbeskrivningen.
- Fel som orsakats av skada, felaktiga anslutningar eller missbruk.
- En skada har orsakats av extrema förhållanden som inte härrör
från LivingColors Minis egna egenskaper, till exempel blixtnedslag,
översvämning, brand, felaktig användning eller vårdslöshet.
- LivingColors Mini har öppnats eller demonterats.
Service:
Om du vill ha information eller om du har något problem kan du besöka
Philips webbplats på www.philips.com/livingcolors eller kontakta Philips
Lighting-kontaktcentret avgiftsfritt: 00800-PHILIPSL eller 00800-74454775
2.Jos LivingColors Mini ei edelleenkään toimi oikein
- Ota yhteyttä Philips Lightingin asiakaspalveluun (katso myös Takuu
ja huolto)
Puhdistaminen ja huolto:
Irrota virtapistoke pistorasiasta.
Käytä LivingColors-laitteen ja pistokkeen puhdistamisessa vain pehmeää,
kuivaa liinaa, jotta se ei naarmutu.
Älä käytä puhdistusaineita, hankaavia aineita tai liuottimia. Älä päästä mitään
nestettä sähköisiin osiin.
Turvallisuusohjeet:
Suojaa pistoketta ja LivingColors Miniä nesteiltä ja kosteudelta.
-LivingColors Mini on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä sitä kosteissa
tiloissa, kuten kylpyhuoneessa tai ulkona.
-LivingColors Mini ei ole lasten käyttöön tarkoitettu lelu.
-Älä aseta sitä kuumille pinnoille
-LivingColors Miniä ja pistoketta ei saa avata turvallisuus- ja takuusyistä.
-Käytä vain laitteen mukana toimitettua pistoketta. Vääränlaisen pistokkeen
käyttäminen voi vahingoittaa LivingColors Miniä.
-Sähkökatkoksen aikana LivingColors Mini sammuu. Sähkökatkoksen
jälkeen LivingColors Mini palautuu automaattisesti viimeisimpään
asetukseen.
Ympäristö:
Hävitä laite paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Tekniset tiedot:
Virtapistoke: EU-tyyppi
Malli: SA1307-120060EU
Tulo: 100-240 Vac, 50/60 Hz
Lähtö: 12 Vdc, 0,6 A enintään
Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista
materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen
talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
ES
Instrucciones de uso de LivingColors Mini
Gracias por adquirir la luminaria Philips LivingColors Mini.
LivingColors Mini ha sido diseñada especialmente para que cree un
ambiente personal en casa a través de la luz y el color.
Si utiliza LivingColors Mini por primera vez, lea estas instrucciones
atentamente y guárdelas para poder consultarlas en un futuro. Si sigue
estas orientaciones, podrá disfrutar de todas las funciones de la luminaria
LivingColors Mini de Philips.
Importante:
-Saque cuidadosamente el contenido del paquete.
-Compruebe que contiene todas las piezas.
-Compruebe las conexiones
Introducción:
1. Coloque la luminaria LivingColors Mini en la ubicación que desee, en
una superficie estable y nivelada.
2. Oriente la luminaria LivingColors Mini hacia la pared, introduzca la toma
de conexión en la luminaria (ilustración c.) y, a continuación, conecte la
luminaria a la toma de pared. LivingColors Mini le mostrará brevemente
las opciones de color (esto es normal).
3. Encienda la luminaria LivingColors Mini pulsando "I" (encendido) en el
botón de encendido/apagado (ilustración a).
4. Cree su propio ambiente (ilustración b.):
Toque el color que desee en el aro de colores, Puede deslizar el dedo
sobre el aro de colores para definir el color de forma más precisa.
5. Apague la luminaria LivingColors pulsando "0" (apagado) en el botón
de encendido/apagado. LivingColors Mini permanecerá en el último
ajuste seleccionado (ilustración a).
Aumente las posibilidades de LivingColors Mini:
1)Modo de cambio de color automático
Pulse "I" durante 5 segundos y LivingColors Mini cambiará a modo de
cambio de color automático.
Para volver al modo de color estático, pulse "0" para apagar la luminaria y
vuelva a encenderla pulsando "I" (ilustración a.).
2)Compatible con temporizador
Puede configurar la luminaria LivingColors Mini con un temporizador.
En el momento seleccionado del día, la luminaria LivingColors Mini se
encenderá y proyectará la misma luz que la última vez que la encendió
(dependiendo de los ajustes de la última vez que se usó, podrá proyectar
un color estático o ponerse en el modo de cambio de color automático).
Takuu:
Philipsin kahden vuoden takuu on voimassa, jos tuotetta käytetään
ohjeiden mukaisesti ja alkuperäiseen tarkoitukseen. Vaateet huomioidaan
vain, jos niiden mukana toimitetaan alkuperäinen ostotodistus (lasku tai
ostokuitti), josta ilmenee ostopäivämäärä, myyjän nimi ja tuotteen kuvaus.
Philips-takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
- Ostotodistusta tai tuotekuvausta on muutettu, siitä on pyyhitty tai
poistettu jotain tai sitä ei voi lukea.
- Viat aiheutuvat vahingoista, viallisista liitännöistä tai tuotteen
väärinkäytöstä.
- LivingColors Minin vian ovat aiheuttaneet laitteelle epäominaiset
äärimmäiset olosuhteet, esimerkiksi salamanisku, tulva, tuli, virheellinen
käyttö tai laiminlyönti.
- LivingColors Mini on avattu tai purettu.
Huolto:
Ongelmatapauksissa saat tietoja Philipsin Web-sivustosta osoitteessa
www.philips.com/livingcolors tai soittamalla maksuttomaan Philips
Lightingin asiakaspalvelunumeroon: 00800-PHILIPSL tai 00800-74454775
Solución de problemas:
1.LivingColors Mini no produce luz.
- Compruebe las conexiones
- Compruebe el enchufe
2.LivingColors Mini no funciona con normalidad.
- Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de alumbrado
de Philips (consulte también la sección Garantía y servicios)
Limpieza y mantenimiento:
Desconecte el enchufe de la toma de alimentación.
Para evitar arañazos, la luminaria LivingColors y el enchufe se deben
limpiar únicamente con un paño suave y seco.
No utilice productos de limpieza, productos abrasivos ni disolventes. Evite
que las piezas eléctricas entren en contacto con cualquier líquido.
Instrucciones de seguridad:
Mantenga el enchufe y la luminaria LivingColors Mini alejados de los
líquidos y la humedad.
-La luminaria LivingColors Mini es solo para uso en interiores. No
la utilice en lugares con humedad, como el cuarto de baño o en el
exterior.
-La luminaria LivingColors Mini no es un juguete para niños.
-No la coloque en superficies calientes.
-Por razones de seguridad, y para conservar la garantía, no se pueden
abrir ni la luminaria LivingColors Mini ni el enchufe.
-Utilice únicamente el enchufe que se incluye: el uso de un enchufe
diferente con la polaridad o la corriente incorrectas podría dañar la
luminaria LivingColors Mini.
-En el caso de que haya un corte de suministro eléctrico en su casa, la
luminaria LivingColors Mini se apagará. Cuando se reanude el suministro
eléctrico, la luminaria LivingColors Mini se encenderá automáticamente
con los últimos ajustes.
Protección del medio ambiente:
Si decide desechar el aparato en determinado momento, hágalo de
acuerdo con la normativa local.
Especificaciones técnicas:
Enchufe de CA: tipo europeo
Modelo: SA1307-120060EU
Entrada: 100-240 V de CA, 50/60 Hz
Salida: 12 V de CC; 0,6 A máx
10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips 6912231PH

  Related Manuals for Philips 6912231PH