Download Print this page

Philips Imageo 69108-32-PH Installation Instructions

Candlelights
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Philips Imageo CandleLights
Installation instructions
Philips Imageo CandleLights
- Инструкции за монтаж
Моля, отделете малко време, за да прочетете тази инструкция, преди да
Please take some time to read this before using the product.
използвате изделието.
Congratulations on your purchase!
Поздравяваме ви за избора!
Thank you for buying the Philips Imageo CandleLight set. By following the instructions you will
Благодарим ви, че закупихте комплекта Philips Imageo CandleLight. Спазването на
enjoy the full benefi ts of the Philips Imageo CandleLight products for the longest possible period.
инструкциите за употреба ще ви даде възможност да се наслаждавате напълно на
The set consists of three CandleLights, but individual CandleLights can be bought separately and
предимствата и характеристиките на продукта Philips Imageo CandleLight за възможно най-дълъг
charged with the same charger. You can therefore charge the CandleLights alternately and will
период от време. Комплектът се състои от три лампички с форма на свещ CandleLight, но
always have spare Philips Imageo CandleLights.Check to make sure the package contains the
отделните свещи CandleLight могат да се закупуват допълнително и да се зареждат със същото
following items
1
зарядно устройство. Затова можете да зареждате CandleLight една след друга и винаги да имате
-
3 Philips Imageo CandleLights
резервни Philips Imageo CandleLight. Уверете се, че опаковката съдържа следните елементи:
-
Charger
-
3 броя Philips Imageo CandleLight
-
Adapter
-
Car plug ('IMAGEO TravelCandle' only!)
-
Зарядно устройство
-
UK plug ('IMAGEO TravelCandle' only!)
-
Адаптер
Using the Philips Imageo CandleLight set for the fi rst time
Куплунг за автомобил (само за IMAGEO TravelCandle!)
-
Before using de Philips Imageo CandleLights for the fi rst time, charge them for at least 12
-
Британски щепсел (само за IMAGEO TravelCandle!)
hours until the red indicator light at the charger is off.
Използване на комплекта Philips Imageo CandleLight за пръв път
Connect the adapter (A1) to the charger (B1) with the DC plug (A2). Then plug the adapter
(A1) into a wall socket. The indicator LED (B2) will now be red. Insert up to three Philips Imageo
Преди да използвате лампичките Philips Imageo CandleLight за пръв път, заредете ги за
CandleLights (C) in the slots (B3) in the charger. The Ni-MH batteries in the CandleLights are
най-малко 12 часа, докато червеният индикатор на зарядното устройство изгасне.
now being charged. After about 12 hours the batteries will be fully charged and the indicator LED
Свържете адаптера (A1) със зарядното устройство (B1) с жака за постоянен ток (A2). След това
switches off. Remove the adapter from the wall socket. The Philips Imageo CandleLights can now
включете адаптера (A1) в контакта. Светодиодният индикатор (B2) ще е червен. Поставете
burn for approximately 24 hours.
трите лампички Philips Imageo CandleLight (C) в определените за това места (B3) на зарядното
Some Philips Imageo CandleLights may light up while they are being charged. This depends on the
устройство. По този начин никел-металхидридните батерии в лампичките CandleLight се
remaining battery current. You can turn the Philips Imageo CandleLight off simply by removing it
зареждат. След около 12 часа батериите ще бъдат заредени напълно и индикаторът ще се
from the charger and tilting it
. See also 'Switching the Philips Imageo CandleLights on and off'.
2
изключи. Изключете адаптера от контакта. Сега Philips Imageo CandleLights могат да светят в
продължение на около 24 часа.
Switching the Philips Imageo CandleLights on and off
To turn on the Philips Imageo CandleLights, simply tilt them
2
Някои лампички Philips Imageo CandleLight може да светнат, докато се зареждат. Това зависи от
They can be switched off in the same way.
оставащата енергия в батерията. Можете да изключите Philips Imageo CandleLight, като просто
я махнете от зарядното устройство и я наклоните
VERY IMPORTANT for repeated charging the Philips Imageo CandleLights:
For safety reasons, there is a built-in timer which automatically terminates the charging cycle after 12
Philips Imageo CandleLights".
hours. The batteries are then fully charged.
3
To re-start the built-in timer and to start the charging cycle again, you push the button on the
Включване и изключване на Philips Imageo CandleLights
charging base (Press to charge) after which the red light will start to burn and the 12 hour charging cycle
За да включите Philips Imageo CandleLight, просто ги наклонете под ъгъл.
starts again.
Изключването им става по същия начин.
Under normal circumstances the batteries in the Philips Imageo CandleLights can be charged
МНОГО ВАЖНО за повторно зареждане на Philips Imageo CandleLight:
approximately fi ve hundred times without any loss of capacity. The capacity will then gradually
От съображение за безопасност има вграден таймер, който автоматично преустановява
start to decline. The batteries will reach the end of their useful life after being charged roughly a
зареждането след 12 часа. Тогава батериите са напълно заредени.
thousand times.
3
За да рестартирате вградения таймер и да започнете цикъла на зареждане отново,
Cleaning/maintenance
натиснете бутона на зарядната поставка ("Press to charge"), след което светва червена лампичка и
Remove the adapter from the wall socket. The adapter (A) and charger (B) can then be cleaned
12-часовият цикъл на зареждане започва отново.
wth a dry cloth. The Philips Imageo CandleLights (C) can also be cleaned with a damp cloth. Do
not use cleaning agents! The CandleLights should not be placed in the dishwasher.
При нормални обстоятелства батериите в лампичките Philips Imageo CandleLight могат да се
зареждат около петстотин пъти без загуба на капацитет. След това капацитетът ще започне
4a
Do not use any other adapter than the one that is supplied.
бавно да намалява. Батериите ще достигнат края на полезния си живот след около хиляда
4b
Do not submerge the individual parts in water.
зареждания.
4c
Do not use perfumed liquids.
Почистване/поддръжка
4d
Do not expose the products to extreme heat.
Изключете адаптера от контакта. Адаптерът (A) и зарядното устройство (B) могат да се
почистят със суха кърпа. Лампичките Philips Imageo CandleLights(C) могат да се почистват и с
Safety instructions:
мокра кърпа. Не използвайте почистващи препарати! CandleLights не трябва да се поставят в
- Keep the adapter and charger away from liquids and damp.
съдомиялна машина.
- For safety reasons and under the terms of the warranty the adapter, charger and Imageo
4a
Не използвайте друг адаптер, освен приложения в комплекта.
CandleLights must not be opened.
4b
Не потапяйте отделните детайли във вода.
- Some versions of the Philips Imageo CandleLights are made from real glass and are therefore
fragile; do not allow children to play with them.
4c
Не използвайте парфюмирани течности.
- Do not use the Philips Imageo CandleLights if they are damaged.
4d
Не излагайте изделията на силна топлина.
- Use only the adapter that is supplied with the charger. Using a different adapter with the wrong
polarity or current can damage your appliance.
Инструкции за безопасност:
Adapter
Model:
Switch Mode Power Supply
-
Пазете адаптера и зарядното устройство далеч от течности и влага.
Input:
100-240V~60/50Hz 180mA
-
По съображения за безопасност и според условията на гаранцията адаптерът, зарядното
Output:
12V
500mA 6VA
устройство и Imageo CandleLight не трябва да се отварят.
Polarity:
-
Някои модели Philips Imageo CandleLight са направени от истинско стъкло и затова са чупливи;
Charger
не позволявайте на децата да си играят с тях.
12V
500mA 6VA
-
Не използвайте Philips Imageo CandleLight, ако са повредени.
Polarity:
Safety and the environment
-
Използвайте само адаптера, приложен към зарядното устройство. Използването на друг
The LED module in the Philips Imageo CandleLight is a Class 1 LED product, made from high-
адаптер с неправилен поляритет или ток може да повреди уреда.
quality materials and parts which can be recycled.
Адаптер
5
When disposing of the packaging, the adapter and the charger always take care to follow the
Модел:
Импулсно захранване
local regulations and avail of possibilities for recycling. The Philips Imageo CandleLights contain
rechargeable (Ni-MH) batteries. They cannot be replaced. They should be removed in the manner
Първ.:
100-240V~60/50Hz 180mA
shown in diagram
5
and disposed of as small-scale chemical waste.
Втор.:
12v
500mA 6VA
Warranty
Поляритет:
Philips' one-year warranty is valid if the product is used in accordance with the instructions and
for its intended purpose. Claims will only be accepted on submission of the original proof of
Зарядно устройство
purchase (invoice, sales slip or receipt) stating the purchase date, the name of the dealer and a
12v
500mA 6VA
description of the product.
Поляритет:
Attention!
Безопасност и околна среда:
• Charge regularly.
Светодиодният модул в лампичките Philips Imageo CandleLight е светодиоден продукт от Клас 1,
изработен от висококачествени материали и детайли, които могат да бъдат рециклирани. Когато
• Batteries can be damaged when left unused for more than 3 months.
изхвърляте опаковката, адаптера или зарядното устройство, винаги се следвайте местните
разпоредби и ползвайте наличните възможности за рециклиране. Лампичките Philips Imageo
The Philips warranty lapses if:
CandleLight съдържат акумулаторни (Ni-MH) батерии. Те не подлежат на подмяна. Те трябва
- anything has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible on the purchase docket;
да се изваждат по начина, показан на диаграмата, и да се изхвърлят като дребни химически
- the product description has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible;
отпадъци.
5
- a defect is caused by extreme circumstances not inherent to the appliance, for example, lightning,
Гаранция
fl ooding, fi re, incorrect use or negligence;
Едногодишната гаранция от Philips е валидна, ако изделието се използва в съответствие с
- the adapter, charger or Imageo CandleLights have been disassembled.
инструкциите и по предназначение. Рекламации ще бъдат приемани само при представяне на
оригинален документ (фактура, касова бележка, касов бон), потвърждаващ покупката и показващ
If your Philips product does not work properly, we advise you to consult the instructions for use
нейната дата, името на търговеца и наименованието на продукта.
fi rst. If you cannot fi nd the solution, you can contact your dealer or consult the Philips consumer
website at www.philips.com/homelighting.
Внимание!
Spare parts
Зареждайте редовно.
Spare parts can be ordered from the Philips website www.philips.com/homelighting. Click on
Батериите могат да се повредят, ако не се използват повече от три месеца.
SparePart WebShop.
Philips Lighting BV
Гаранцията от Philips отпада, в случай че:
I.B.R.S. / C.C.R.I Numéro 10461
-
Нещо е променено, зачеркнато, изтрито или направено нечетливо в оригиналния документ за
5600 VB Eindhoven, The Netherlands
закупуване на продукта;
www.philips.com/homelighting
-
описанието на продукта е променено, зачеркнато, изтрито или направено нечетливо;
Philips Serice Desk: +800 7445 4775
-
дефектът е предизвикан от екстремни обстоятелства, неприсъщи за използването на уреда,
Royal Philips Electronics, The Netherlands. Made in China
например мълния, наводнение, пожар, неправилно използване или небрежност;
-
адаптерът, зарядното устройство или лампичките Imageo CandleLight са разглобявани.
Ако продуктът ви от Philips не работи изправно, съветваме ви първо да направите справка с
инструкциите за употреба. Ако не можете да решите проблема, можете да се отнесете към
вашия дистрибутор или към уеб сайта на Philips за потребители на адрес www.philips.com/
m
homelighting.
Резервни части
Резервни части могат да бъдат поръчани от уеб сайта на Philips. Посетете: www.philips.com/
homelighting и щракнете върху SparePart WebShop.
Philips Lighting BV
I.B.R.S. / C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB Eindhoven, The Netherlands
www.philips.com/homelighting
Представителен офис на Philips: +800 7445 4775
Royal Philips Electronics, Холандия, Nizozemí, г.
Произведено в Китай.
Pokyny k instalaci
Philips Imageo CandleLight
Než začnete výrobek používat, věnujte chvíli přečtení těchto pokynů.
m
Blahopřejeme vám k nákupu!
Děkujeme, že jste si zakoupili sadu lampiček Imageo CandleLight společnosti Philips. Dodržení zde
uvedených pokynů vám zajistí plné využití výhod výrobku Philips Imageo CandleLight po nejdelší
možnou dobu. Sada obsahuje tři lampičky CandleLight, ale jednotlivé lampičky CandleLight lze zakoupit
i samostatně a nabíjet stejnou nabíječkou. Je tedy možné lampičky CandleLight střídavě nabíjet a mít
tak vždy k dispozici náhradní lampičky Philips Imageo CandleLight. Zkontrolujte, zda balení obsahuje
následující položky
1
:
3 lampičky Philips Imageo CandleLight
-
-
nabíječku
-
adaptér
-
Zástrčka do auta (pouze svítidlo ‚IMAGEO TravelCandle'!)
-
Zástrčka pro Velkou Británii (pouze svítidlo ‚IMAGEO TravelCandle'!)
První použití sady lampiček Philips Imageo CandleLight
Před prvním použitím nabíjejte lampičky Philips Imageo CandleLight alespoň 12 hodin, dokud
na nabíječce nezhasne červená kontrolka.
Pomocí konektoru stejnosměrného napájení (A2) připojte adaptér (A1) k základně nabíječky (B1). Poté
zapojte adaptér (A1) do síťové zásuvky. Kontrolka LED (B2) bude svítit červeně. Vložte do přihrádek
v nabíječce (B3) jednu až tři lampičky Philips Imageo CandleLight (C). Nyní se nabíjejí baterie Ni-MH
m
v lampičkách CandleLight. Asi po 12 hodinách se baterie plně nabijí a kontrolka LED se vypne. Vyjměte
adaptér ze síťové zásuvky. Lampičky Philips Imageo CandleLights mohou nyní svítit po dobu přibližně
24 hodin.
Nogle Philips Imageo CandleLights kan tænde, mens de oplades. Dette afhænger af den resterende
batterispænding. Du kan slukke for Philips Imageo CandleLight ved blot at tage den ud af opladeren og
m
vippe den. Se også "Tænd og sluk for Philips Imageo CandleLights".
Zapnutí a vypnutí lampičky Philips Imageo CandleLight
Chcete-li zapnout lampičky Philips Imageo CandleLight, jednoduše je nakloňte
pujte stejným způsobem.
VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro opakované nabíjení lampiček Philips
Imageo CandleLight:
Z bezpečnostních důvodů obsahuje nabíječka vestavěný časovač, který po 12 hodinách automaticky přeruší
nabíjecí cyklus. Po této době jsou baterie plně nabité.
3
Chcete-li restartovat vestavěný časovač a znovu zahájit nabíjecí cyklus, stiskněte tlačítko „Press to charge"
(Stiskněte pro nabíjení) na nabíječce. Rozsvítí se červená kontrolka a bude znovu zahájen 12hodinový nabíjecí
cyklus.
Za normálních okolností lze baterie v lampičkách Philips Imageo CandleLight nabíjet přibližně 500krát,
aniž by došlo ke ztrátě kapacity. Poté se bude kapacita postupně snižovat. Baterie dosáhnou konce
životnosti po přibližně 1000 nabitích.
Čištění/údržba
Vyjměte adaptér ze síťové zásuvky. Adaptér (A) a nabíječku (B) lze poté vyčistit suchým hadříkem.
Lampičky Philips Imageo CandleLight (C) lze také čistit navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí
prostředky! Nevkládejte lampičky CandleLight do myčky nádobí.
4a
Nepoužívejte jiný adaptér než ten, který je součástí balení.
4b
Neponořujte jednotlivé části do vody.
4c
Nepoužívejte parfémované tekutiny.
4d
Nevystavujte výrobky extrémním teplotám.
Bezpečnostní pokyny:
-
Hold adapter og oplader væk fra væsker og fugt.
-
Af sikkerhedsårsager og for at opretholde garantien, må adapter, oplader og Imageo CandleLights
ikke åbnes.
-
Nogle udgaver af Philips Imageo CandleLights fremstilles af rigtigt glas og er derfor skrøbelige. Lad
ikke børn lege med dem.
-
Anvend ikke Philips Imageo CandleLights, hvis de er beskadigede.
-
Anvend kun den adapter, der fulgte med opladeren. En anden adapter med den forkerte polaritet
eller strøm kan beskadige apparatet.
Adaptér
Model: Napájecí zdroj s přepínačem režimu
Pri:
100-240 V~60/50 Hz 180 mA
Sek:
12 V
500 mA 6 VA
Polarita:
Nabíječka
12 V
500 mA 6 VA
Polarita:
Bezpečnost a životní prostředí:
Modul LED v lampičce Philips Imageo CandleLight je výrobek LED Třídy 1. Je vyroben z vysoce
kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat. Při likvidaci balení, adaptéru a nabíječky vždy
dodržujte místní předpisy a využijte možnosti recyklace. Lampičky Philips Imageo CandleLight obsahují
dobíjecí baterie Ni-MH. Nelze je vyměnit. Vyjímejte je podle zobrazeného schématu a zlikvidujte je
jako drobný chemický odpad.
5
Záruka
Dvouletá záruka společnosti Philips je platná, pokud byl výrobek používán v souladu s tímto návodem
k použití a k účelu, k jakému byl vyroben. Nárok na reklamaci bude uznán po předložení původního
dokladu o nákupu (faktura, účtenka nebo příjmový doklad), který obsahuje datum nákupu, jméno
prodejce a popis výrobku.
Pozor!
Výrobek pravidelně nabíjejte.
Pokud baterie nejsou používány déle než tři měsíce, mohou se poškodit.
Záruka společnosti Philips je neplatná, jestliže:
-
Na dokladu o nákupu bylo cokoliv změněno, přeškrtnuto, smazáno nebo se stalo nečitelným;
-
Popis výrobku byl změněn, přeškrtnut, smazán nebo se stal nečitelným;
-
Závada je způsobena extrémními okolnostmi, které nesouvisí s přístrojem, jako například bleskem,
povodní, ohněm, nesprávným použitím nebo nedbalostí;
-
Adaptér, nabíječka nebo lampičky Imageo CandleLight byly rozebírány.
Jestliže váš výrobek Philips nepracuje správně, doporučujeme nejprve použít informace uvedené
v tomto návodu. Pokud se vám nepodaří najít řešení, kontaktujte svého prodejce nebo nahlédněte na
webovou stránku pro zákazníky společnosti Philips na adrese www.philips.com/homelighting.
Náhradní díly
Náhradní díly lze objednat na webové stránce společnosti Philips. Přejděte na adresu: www.philips.
com/homelighting a klepněte na odkaz SparePart WebShop (Internetový obchod s náhradními díly).
Philips Lighting BV
I.B.R.S. / C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Nizozemí
www.philips.com/homelighting
Royal Philips Electronics, Nizozemí
Linka služeb zákazníkům společnosti Philips: +800 7445 4775
Vyrobeno v Číně
Installationsvejledning til
Philips Imageo CandleLights
Brug lidt tid på at læse dette, før du anvender produktet.
Tillykke med dit køb!
Tak, fordi du har købt Philips Imageo CandleLight-sættet. Ved at følge brugsvejledningen får du mest
muligt ud af Philips Imageo CandleLight-produkterne i den længst mulige periode. Sættet består af tre
CandleLights, men individuelle CandleLights kan købes separat og oplades med den samme oplader.
Derfor kan du oplade CandleLights på skift, så du altid har ekstra Philips Imageo CandleLights. Kontrol-
lér, at æsken indeholder følgende dele
1
-
3 Philips Imageo CandleLights
-
Oplader
-
Adapter
-
Stik til bil (kun 'IMAGEO TravelCandle'!)
-
UK-stik (kun 'IMAGEO TravelCandle'!)
Brug af Philips Imageo CandleLight-sættet første gang
Før du bruger Philips Imageo CandleLights første gang, skal de oplades i mindst 12 timer,
indtil den røde indikator på opladeren slukker.
Slut adapteren (A1) til opladeren (B1) vha. DC-stikket (A2). Sæt derefter adapteren (A1) i en stik-
kontakt. Lysdioden (B2) er nu rød. Sæt op til tre Philips Imageo CandleLights (C) i stikkene (B3)
på opladeren. Ni-MH-batterierne i CandleLights bliver nu opladet. Efter ca. 12 timer er batterierne
fuldt opladet, og lysdioden slukker. Fjern adapteren fra stikkontakten. Philips Imageo CandleLights
kan nu være tændt i ca. 24 timer.
Nogle Philips Imageo CandleLights kan tænde, mens de oplades. Dette afhænger af den resterende
batterispænding. Du kan slukke for Philips Imageo CandleLight ved blot at tage den ud af opladeren
og vippe den
2
. Se også "Tænd og sluk for Philips Imageo CandleLights".
Sådan tændes og slukkes Philips Imageo CandleLights
For at tænde Philips Imageo CandleLights skal du blot vippe dem.
2
De kan slukkes på samme måde.
1
MEGET VIGTIGT i forhold til gentagen opladning af Philips Imageo CandleLights:
Af sikkerhedsgrunde er der en indbygget timer, som automatisk afslutter opladningscyklussen efter 12
timer. Derefter er batterierne fuldt opladet.
3
For at genstarte den indbyggede timer og starte opladningscyklussen igen skal du trykke på knappen
på opladeenheden (Press to charge (Tryk for at oplade)), hvorefter det røde lys tænder, og den 12 timer lange
opladningscyklus starter igen.
Under normale omstændigheder kan batterierne i Philips Imageo CandleLights oplades ca. 500 gange
uden tab af kapacitet. Derefter begynder kapaciteten gradvist at dale. Batterierne har opbrugt deres
levetid efter at have været opladet ca. 1000 gange.
Rengøring/vedligeholdelse
Fjern adapteren fra stikkontakten. Adapteren (A) og opladeren (B) kan derefter rengøres med en
tør klud. Philips Imageo CandleLights (C) kan også rengøres med en fugtig klud. Undlad at benytte
rengøringsmidler! CandleLights tåler ikke maskinopvask.
4a
Anvend kun den medfølgende adapter.
4b
Sænk ikke de individuelle dele ned i vand.
4c
Anvend ikke parfumerede væsker.
4d
Udsæt ikke produkterne for ekstrem varme.
Sikkerhedsinstruktioner:
-
Hold adapter og oplader væk fra væsker og fugt.
-
Af sikkerhedsårsager og for at opretholde garantien, må adapter, oplader og Imageo CandleLights ikke
2
. Вж. също "Включване и изключване на
åbnes.
-
Nogle udgaver af Philips Imageo CandleLights fremstilles af rigtigt glas og er derfor skrøbelige. Lad
ikke børn lege med dem.
-
Anvend ikke Philips Imageo CandleLights, hvis de er beskadigede.
-
Anvend kun den adapter, der fulgte med opladeren. En anden adapter med den forkerte polaritet eller
2
strøm kan beskadige apparatet.
Adapter
Model:
Strømforsyning med funktionsvælger
Primær:
100-240V~60/50Hz 180mA
Sekundær:
12v
500mA 6VA
Polaritet:
Oplader
100-240V~60/50Hz 180mA
Polaritet:
Sikkerhed og miljø:
LED-modulet i Philips Imageo CandleLight er et Klasse I LED-produkt, der er lavet af kvalitetsmaterialer
og -dele, som kan genbruges. Ved bortskaffelse af emballagen, adapteren og opladeren skal du altid følge
de lokale regler omhyggeligt og anvende genbrugsmuligheder. Philips Imageo CandleLights indeholder
genopladelige (Ni-MH) batterier. De kan ikke udskiftes. De skal fjernes på den måde, der er vist i
diagrammet, og bortskaffes som småt kemisk affald.
5
Garanti
Philips' et års garanti er gyldig, hvis produktet anvendes i henhold til vejledningen og til det beregnede
formål. Krav bliver kun accepteret ved fremvisning af det originale købsbevis (faktura, salgsbevis eller
kvittering), der angiver købsdato, navn på forhandler og beskrivelse af produktet.
Advarsel!
Oplad jævnligt.
Batterier kan blive beskadiget, hvis de ikke anvendes i mere end tre måneder.
Philips' garanti ophører, hvis:
Noget er ændret, overskrevet, slettet eller ulæseligt på købsbeviset,
Produktbeskrivelsen er ændret, overskrevet, slettet eller ulæselig,
En fejl skyldes ekstreme omstændigheder, der ikke er naturligt forbundet med apparatet, for eksempel
lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, forkert anvendelse eller uagtsomhed.
Adapteren, opladeren eller Imageo CandleLights er blevet skilt ad.
Hvis dit Philips-produkt ikke virker ordentligt, råder vi dig til at se i brugsvejledningen først. Hvis du
ikke kan fi nde en løsning her, kan du kontakte din forhandler eller Philips' forbruger-webstedet på www.
philips.com/homelighting.
Reservedele
Reservedele kan bestilles på Philips' websted. Gå til www.philips.com/homelighting, og klik på SparePart
WebShop.
Philips Lighting BV
I.B.R.S. / C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, Holland.
www.philips.com/homelighting
Philips' kundelinje: +800 7445 4775
Royal Philips Electronics, Holland .
Made in China
Installationsanweisungen Philips Imageo CandleLights
Bitte lesen Sie sich die folgenden Anweisungen durch, bevor Sie das Produkt
verwenden.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und
vielen Dank für den Kauf von Philips Imageo CandleLight.
Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen, damit Sie möglichst lange Freude an diesem Produkt
haben. Das Set besteht aus drei CandleLights, Sie können aber einzelne CandleLights separat erwerben
und mit der gleichen Ladestation verwenden. Auf diese Weise können die CandleLights abwechselnd
aufl aden, sodass Sie immer geladene Philips Imageo CandleLights in Reserve haben. Prüfen Sie zunächst,
1
ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:
-
3 Philips Imageo CandleLights
-
Ladestation
-
Adapter
-
Autoadapter (nur "IMAGEO TravelCandle"!)
-
Adapter für GB (nur "IMAGEO TravelCandle"!)
Erstmalige Verwendung von Philips Imageo CandleLight
Laden Sie die Philips Imageo CandleLights mindestens 12 Stunden auf, bis die rote Anzeige
an der Ladestation erlischt, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
Verbinden Sie den Adapter (A1) mithilfe des DC-Steckers (A2) mit der Ladestation (B1). Schließen Sie
dann den Adapter (A1) an eine Steckdose an. Die LED-Anzeige (B2) leuchtet rot. Setzen Sie bis zu drei
Philips Imageo CandleLights (C) in die Steckplätze (B3) der Ladestation ein. Die Ni-MH-Akkus der
CandleLights werden jetzt aufgeladen. Nach etwa 12 Stunden sind die Akkus vollständig aufgeladen, und
die LED-Anzeige erlischt. Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose. Die Philips Imageo CandleLights
brennen nun für etwa 24 Stunden.
Einige Philips Imageo CandleLights leuchten möglicherweise während des Ladevorgangs auf. Sie können
das Philips Imageo CandleLight einfach ausschalten, indem Sie es von der Ladestation nehmen und zur
Seite neigen
2
. Siehe auch "Die Philips Imageo CandleLights ein- und ausschalten.
Ein- und Ausschalten der Philips Imageo CandleLights
Sie können die Philips Imageo CandleLights ganz einfach einschalten, indem Sie sie kippen.
Das
2
Ausschalten erfolgt auf die gleiche Weise.
SEHR WICHTIG für das wiederholte Aufl aden der Philips Imageo CandleLights:
Aus Sicherheitsgründen verfügen die Imageo CandleLights über einen
integrierten
Timer, der den Ladevorgang
automatisch nach 12 Stunden abbricht. Die Akkus sind dann vollständig aufgeladen.
3
Drücken Sie auf der Ladestation die Taste "Press to charge", um den integrierten Timer und den Ladevorgang
neu zu starten. Die rote Anzeige leuchtet auf, und der 12-stündige Ladevorgang beginnt von vorne.
Unter normalen Umständen können die Akkus der Philips Imageo CandleLights etwa fünfhundert
Mal aufgeladen werden, ohne an Kapazität zu verlieren. Danach beginnt die Kapazität allmählich zu
sinken. Die Akkus können maximal etwa eintausend Mal aufgeladen werden, bis sie das Ende ihrer
Lebensdauer erreicht haben.
Reinigung / Wartung
Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose. Der Adapter (A) und die Ladestation (B) können mit
einem trockenen Tuch gereinigt werden. Auch die Philips Imageo CandleLights (C) können mit
einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel! Die CandleLights sind
nicht spülmaschinengeeignet.
4a
Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Adapter.
4b
Tauchen Sie die Teile nicht in Wasser ein.
4c
Verwenden Sie keine parfümierten Flüssigkeiten.
4d
Setzen Sie die Produkte keiner starken Wärmeeinwirkung aus.
Sicherheitshinweise:
-
Stellen Sie sicher, dass der Adapter und das Ladegerät nicht mit Flüssigkeiten und Dampf in
Berührung kommen.
-
Aus Sicherheitsgründen und zur Wahrung der Gewährleistung dürfen der Adapter, die Ladesta-
tion und das Imageo CandleLight nicht geöffnet werden.
-
Einige Ausführungen der Philips Imageo CandleLights sind aus echtem Glas und deshalb zerbre-
chlich. Halten Sie sie aus der Reichweite von Kindern fern.
-
Verwenden Sie die Philips Imageo CandleLights nicht, wenn Sie beschädigt sind.
-
Verwenden Sie nur die mit Lieferumfang enthaltene Ladestation. Die Verwendung des falschen
Adapters mit der falschen Polarität oder Stromstärke kann das Gerät beschädigen.
Adapter
Modell: Getaktetes Netzteil
Pri:
100-240V~60/50Hz 180mA
Sec:
12V
500mA 6VA
2
Polarität:
Ladestation
. Při vypnutí postu-
2
12V
500mA 6VA
Polarität:
Sicherheit und Umweltschutz:
Das LED-Modul von Philips Imageo CandleLight ist ein Class 1 LED-Produkt, das aus hochwertigen
recycelbaren Materialien und Teilen hergestellt wird. Beachten Sie beim Entsorgen der Verpackung, des
Adapters und der Ladestation stets die örtlichen Vorschriften und die verfügbaren Recyclingmögli-
chkeiten. Die Philips Imageo CandleLights enthalten (Ni-MH)-Akkus, die nicht ausgetauscht werden kön-
nen. Sie sollten auf die in der Abbildung gezeigte Weise entfernt und als Sondermüll entsorgt werden.
Garantie
Die von Philips gewährleistete einjährige Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt vorschriftsmäßig
und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Garantieansprüche können nur unter Vorlage des
Original-Kaufbelegs (Rechnung, Kassenbeleg oder Quittung) mit Kaufdatum, Händlernamen und Produkt-
beschreibung geltend gemacht werden.
Achtung!
Laden Sie das Gerät regelmäßig auf.
Die Akkus können beschädigt werden, wenn Sie länger als drei Monate nicht verwendet
werden.
Die Philips Garantie erlischt, wenn:
-
E
in Teil des Belegs geändert, durchgestrichen, gelöscht oder unkenntlich gemacht wurde.
-
Die Produktbeschreibung geändert, durchgestrichen, gelöscht oder unkenntlich gemacht wurde.
-
Schäden durch extreme Einfl üsse vorliegen, die nicht durch einen Fehler im Gerät begründet sind;
dazu zählen zum Beispiel Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer, unsachgemäße Handhabung oder
Fahrlässigkeit.
-
Der Adapter, die Ladestation oder die Imageo CandleLights zerlegt wurden.
Sollte Ihr Philips Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, ziehen Sie zunächst die Gebrauchsanwei-
sung zurate. Sollten Sie dort keine Lösung fi nden, können Sie sich an Ihren Händler wenden oder die
Philips Kundenwebsite unter www.philips.com/homelighting zurate ziehen.
Ersatzteile
Ersatzteile können über die Philips Website bestellt werden. www.philips.com/homelighting, und klicken
Sie auf SparePart WebShop.
Philips Lighting BV
.
I.B.R.S. / C.C.R.I Numéro 10461.
5600 VB, Eindhoven, Niederlande.
www.philips.com/homelighting
Philips Serice Desk: +800 7445 4775
Royal Philips Electronics, Niederlande, .
Made in China
Οδηγίες εγκατάστασης για Philips Imageo CandleLights
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε το παρόν πριν χρησιμοποιήσετε το
προϊόν.
Συγχαρητήρια για την αγορά σας!
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το σετ Philips Imageo CandleLight. Ακολουθήστε τις οδηγίες
για να απολαμβάνετε τις πλήρεις δυνατότητες των προϊόντων Philips Imageo CandleLight για όσο
το δυνατό περισσότερο καιρό. Το σετ περιλαμβάνει τρία CandleLight αλλά είναι δυνατή η αγορά
ξεχωριστών CandleLight και η φόρτισή τους με τον ίδιο φορτιστή. Μπορείτε συνεπώς να φορτίζετε
τα CandleLight ξεχωριστά και να έχετε πάντα διαθέσιμα Philips Imageo CandleLight. Ελέγξτε τη
συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα
1
-
3 Philips Imageo CandleLight
-
Φορτιστή
-
Τροφοδοτικό
-
Βύσμα αυτοκινήτου (μόνο για IMAGEO TravelCandle!)
-
Βύσμα για Ηνωμένο Βασίλειο (μόνο για IMAGEO TravelCandle!)
Χρήση του σετ Philips Imageo CandleLight για πρώτη φορά
Πριν χρησιμοποιήσετε τα Philips Imageo CandleLight για πρώτη φορά, φορτίστε τα για
τουλάχιστον 12 ώρες μέχρι να σβήσει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στο φορτιστή.
Συνδέστε το τροφοδοτικό (A1) στο φορτιστή (B1) με το βύσμα DC (A2). Έπειτα, συνδέστε το
τροφοδοτικό (A1) στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία LED (B2) ανάβει κόκκινη. Εισαγάγετε έως τρία
Philips Imageo CandleLight (Γ) στις υποδοχές (B3) του φορτιστή. Οι μπαταρίες Ni-MH που περιέχουν
τα CandleLight φορτίζονται. Μετά από 12 ώρες, οι μπαταρίες θα έχουν φορτίσει πλήρως και η
ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα. Τα Philips Imageo
CandleLight μπορούν τώρα να φωτίζουν για περίπου 24 ώρες.
Ορισμένα Philips Imageo CandleLight ενδέχεται να ανάψουν ενώ φορτίζονται. Αυτό εξαρτάται
από την υπολειπόμενη τάση της μπαταρίας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Philips Imageo
2
CandleLight εάν τα αφαιρέσετε από τη βάση φόρτισης και τα γείρετε
. ∆είτε επίσης την ενότητα
"Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Philips Imageo CandleLight".
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Philips Imageo CandleLight
Για να ενεργοποιήσετε τα Philips Imageo CandleLights, απλά γείρετέ τα.
2
Απενεργοποιούνται με
τον ίδιο τρόπο.
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ για επαναλαμβανόμενη φόρτιση των Philips Imageo
CandleLight:
Για λόγους ασφαλείας, υπάρχει ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης ο οποίος τερματίζει τον κύκλο φόρτισης
μετά από 12 ώρες. Οι μπαταρίες τότε έχουν φορτίσει πλήρως.
3
Για να επαναφέρετε τον ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη στην αρχική του θέση και να ξεκινήσετε
ξανά τον κύκλο φόρτισης πιέστε το κουμπί που βρίσκεται στη βάση φόρτισης [Press to charge (Πιέστε για
φόρτιση)] για να ανάψει η κόκκινη λυχνία και να ξεκινήσει ξανά ο κύκλος φόρτισης 12 ωρών.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι μπαταρίες στα Philips Imageo CandleLight μπορούν να φορτιστούν
περίπου πεντακόσιες φορές χωρίς απώλειες στη χωρητικότητά τους. Η χωρητικότητα θα αρχίσει
έπειτα να μειώνεται σταδιακά. Οι μπαταρίες θα φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής
τους μετά από χίλιους περίπου κύκλους φόρτισης.
Καθαρισμός/συντήρηση
Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα. Το τροφοδοτικό (A) και ο φορτιστής (B) μπορούν να
καθαριστούν με ένα στεγνό πανί. Τα Philips Imageo CandleLight (C) μπορούν να καθαριστούν επίσης
με ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά! Τα CandleLight δεν πρέπει να τοποθετούνται
στο πλυντήριο πιάτων.
4a
Μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο τροφοδοτικό εκτός από αυτό που παρέχεται.
4b
Μην βυθίζετε τα ξεχωριστά εξαρτήματα σε νερό.
4c
Μην χρησιμοποιείτε αρωματικά υγρά.
4d
Μην εκθέτετε τα προϊόντα σε υπερβολική θερμότητα.
Οδηγίες ασφαλείας:
-
∆ιατηρείτε το τροφοδοτικό και τη βάση φόρτισης μακριά από υγρά και υγρασία.
-
Για λόγους ασφάλειας και σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, το τροφοδοτικό, η βάση
φόρτισης και τα Imageo CandleLight δεν πρέπει να ανοίγονται.
-
Ορισμένες εκδοχές των Philips Imageo CandleLight έχουν κατασκευαστεί από πραγματικό
γυαλί και είναι εύθραυστα. Μην επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν με αυτά.
-
Μην χρησιμοποιείτε τα Philips Imageo CandleLight εάν έχουν υποστεί βλάβη.
-
Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη βάση φόρτισης. Εάν
χρησιμοποιήσετε διαφορετικό τροφοδοτικό με λάθος πολικότητα ή τάση ενδέχεται να
καταστρέψετε τη συσκευή."
Τροφοδοτικό:
Philipsi klienditugi: +800 7445 4775
Μοντέλο:
Τροφοδοτικό μεταγωγής
Royal Philips Electronics, Holland.
Κύρ.:
100-240V~60/50Hz 180mA
Valmistatud Hiinas
∆ευτ.:
12v
500mA 6VA
Πολικότητα:
Φορτιστής
Philips Imageo CandleLights Asennusohjeet
100-240V~60/50Hz 180mA
Tutustu huolellisesti näihin ohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.
Πολικότητα:
Onnittelut hankinnastasi!
Ασφάλεια και περιβάλλον:
Kiitos, että ostit Philips Imageo CandleLight -tuotteen. Ohjeiden mukaisesti käytetty Philips Imageo
Das LED-Modul von Philips Imageo CandleLight ist ein Class 1 LED-Produkt, das aus hochwertigen
CandleLight -tuote tuottaa iloa mahdollisimman pitkään. Pakkauksessa on kolme CandleLight
recycelbaren Materialien und Teilen hergestellt wird. Beachten Sie beim Entsorgen der Verpackung,
-kynttilää. Yksittäisiä CandleLight-kynttilöitä voi ostaa erikseen ja ladata samalla laturilla. Voit ladata
des Adapters und der Ladestation stets die örtlichen Vorschriften und die verfügbaren Recycling-
CandleLightit vuorotellen. Siten sinulla on aina Philips Imageo CandleLight varalla. Tarkista, että
möglichkeiten. Die Philips Imageo CandleLights enthalten (Ni-MH)-Akkus, die nicht ausgetauscht
pakkauksessa on seuraavat osat
werden können. Sie sollten auf die in der Abbildung gezeigte Weise entfernt und als Sondermüll
-
3 Philips Imageo CandleLight -kynttilää
entsorgt werden.
5
-
Laturi
Εγγύηση
-
Sovitin
Η εγγύηση ενός έτους της Philips ισχύει εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα
-
Autoliitin (vain IMAGEO TravelCandle)
με τις οδηγίες και για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η έγερση αξιώσεων γίνεται
-
UK-liitin (vain IMAGEO TravelCandle)
αποδεκτή μόνο με την υποβολή αυθεντικής απόδειξης αγοράς (τιμολογίου, δελτίου πώλησης
ή απόδειξης), όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και η περιγραφή του προϊόντος,
Philips Imageo CandleLightin käyttäminen ensimmäistä kertaa
καθώς και το όνομα του αντιπροσώπου.
Lataa Philips Imageo CandleLight -kynttiloitä ennen ensimmäistä käyttökertaa ainakin 12
tunnin ajan, kunnes lataustelineessä oleva punainen merkkivalo on sammunut.
Προσοχή!
Φορτίζετε τακτικά.
Liitä sovitin (A1) laturiin (B1) DC-liittimellä (A2). Liitä sovitin (A1) pistorasiaan. LED-merkkivalo
(B2) palaa punaisena. Aseta kolme Philips Imageo CandleLight -kynttilää (C) laturin latauspaikkoihin
Οι μπαταρίες ενδέχεται να αχρηστευθούν εάν δεν χρησιμοποιηθούν για περισσότερο
(B3). CandleLight-kynttilöiden Ni-MH-akut ladataan. Noin 12 tunnin kuluttua akut on ladattu
από τρεις μήνες.
täyteen, ja LED-merkkivalo sammuu. Irrota sovitin pistorasiasta. Philips Imageo CandleLight -kynt-
tilät voivat palaa noin 24 tunnin ajan.
Η εγγύηση της Philips καθίσταται άκυρη εάν:
Jotkin Philips Imageo CandleLight -lamput voivat syttyä latauksen aikana. Siihen vaikuttaa jäljellä
-
στην απόδειξη αγοράς παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή, διαγραφή ή απαλοιφή
oleva akun varaus.Voit sammuttaa Philips Imageo CandleLightin irrottamalla sen laturista ja
στοιχείων ή εάν τα στοιχεία έχουν καταστεί δυσανάγνωστα,
kääntämällä sitä
. Lisätietoja on kohdassa Philips Imageo CandleLightien sytyttäminen ja
2
-
στην περιγραφή του προϊόντος παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή, διαγραφή ή απαλοιφή
sammuttaminen.
στοιχείων ή εάν τα στοιχεία έχουν καταστεί δυσανάγνωστα,
-
έχει προκληθεί δυσλειτουργία που οφείλεται σε ακραίες συνθήκες που δεν είναι εγγενείς
Philips Imageo CandleLightien sytyttäminen ja sammuttaminen
με τη λειτουργία της συσκευής, για παράδειγμα, κεραυνός, πλημμύρα, πυρκαγιά, λανθασμένη
Sytytä Philips Imageo CandleLight -kynttilät kääntämällä ne ylösalaisin. Sammutus tapahtuu samalla
χρήση ή αμέλεια,
tavalla.
2
-
το τροφοδοτικό, ο φορτιστής ή τα Imageo CandleLight έχουν αποσυναρμολογηθεί.
ERITTÄIN TÄRKEÄÄ tietoa Ph
Εάν το προϊόν Philips δεν λειτουργεί σωστά, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε πρώτα
τις οδηγίες χρήσης. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό σας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα καταναλωτικών προϊόντων της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com/homelighting.
Ανταλλακτικά εξαρτήματα
Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά εξαρτήματα από την ιστοσελίδα της Philips.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/homelighting και επιλέξτε SparePart WebShop.
Philips Lighting BV
I.B.R.S. / C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB Eindhoven, The Netherlands
www.philips.com/homelighting
Γραφείο εξυπηρέτησης της Philips: 00800 3122 8332
Royal Philips Electronics, Ολλανδία, .
Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Instrucciones de instalación de Imageo CandleLights de Philips
Lea detenidamente este documento antes de comenzar a usar el producto.
Enhorabuena por su compra.
Gracias por comprar el juego de lámparas Imageo CandleLight Philips. Para poder disfrutar de
todas las ventajas de las Imageo CandleLight Philips durante el máximo tiempo posible, siga estas
instrucciones. El juego consiste en tres CandleLights, pero también se pueden comprar por
separado y cargarlas usando el mismo cargador. De esta manera puede cargar las CandleLights
alternativamente y siempre dispondrá de Imageo CandleLights Philips de repuesto. Asegúrese de
que en el embalaje se encuentran los siguientes elementos:
1
-
3 Imageo CandleLights Philips
-
Cargador
-
Adaptador
-
Conector para el coche (solo para 'IMAGEO TravelCandle')
-
Conector para el Reino Unido (solo para 'IMAGEO TravelCandle')
Uso de la Imageo CandleLight Philips por primera vez:
Antes de usar las Imageo CandleLights Philips por primera vez, cárguelas durante al menos
12 horas hasta que se apague la luz indicadora roja del cargador.
Conecte el adaptador (A1) al cargador (B1) con la clavija de CC (A2). Enchufe el adaptador (A1)
a la toma de pared. El indicador LED (B2) se encenderá en color rojo. Inserte hasta tres Imageo
CandleLights Philips (C) en las ranuras (B3) del cargador. Las baterías Ni-MH de las CandleLights
comenzarán a cargarse en ese momento. Tras unas 12 horas, las baterías estarán completamente
cargadas y el indicador LED se apagará. Desconecte el adaptador de la toma de pared. Las Imageo
CandleLights Philips pueden permanecer encendidas durante 24 horas aproximadamente.
Es posible que algunas Imageo CandleLights Philips se enciendan mientras se están cargando. Esto
depende de la corriente restante de la batería. Puede apagar la Imageo CandleLight Philips con tan
solo quitarla del cargador e inclinarla
2
. Consulte también la sección "Encendido y apagado de las
Imageo CandleLights Philips"
.
Encendido y apagado de las Imageo CandleLights Philips
Para encender las Imageo CandleLights Philips, inclínelas.
2
Se apagan del mismo modo.
MUY IMPORTANTE para volver a cargar las Imageo CandleLights Philips
Por razones de seguridad, un temporizador integrado fi naliza el ciclo de carga automáticamente una vez
transcurridas 12 horas. En ese momento, las baterías ya estarán completamente cargadas.
3
Para reiniciar el temporizador integrado y comenzar de nuevo el ciclo de carga, pulse el botón de la
base de carga (pulsar para cargar). Después se encenderá el piloto rojo y comenzará de nuevo un ciclo de
carga de 12 horas.
En circunstancias normales, se pueden cargar las baterías de las Imageo CandleLights Philips
aproximadamente 500 veces sin que se produzca pérdida de capacidad. A partir de ese momento,
la capacidad comenzará a reducirse gradualmente. Las baterías alcanzan el fi nal de su vida útil tras
haberlas cargado aproximadamente 1000 veces.
Limpieza y mantenimiento
Desconecte el adaptador de la toma de pared. El adaptador (A) y el cargador (B) se pueden limpiar
con un paño seco. Las Imageo CandleLights Philips (C) se pueden limpiar además con un paño
W
húmedo. No utilice productos de limpieza. Las CandleLights no se deben lavar en el lavavajillas.
4a
No use ningún adaptador que no sea el proporcionado.
4b
No sumerja las piezas individuales en agua.
4c
No use líquidos perfumados.
4d
No exponga los productos a calor extremo.
Instrucciones de seguridad:
-
Mantenga el adaptador y el cargador alejados de líquidos o de la humedad.
-
Por razones de seguridad, y para conservar la garantía, no se pueden abrir el adaptador, ni el
cargador, ni las lámparas Imageo CandleLights.
-
Algunas versiones de Imageo CandleLights Philips están hechas de cristal verdadero y, por lo
tanto, son frágiles. Evite que los niños jueguen con ellas.
-
No utilice las lámparas Imageo CandleLights Philips si están dañadas.
-
Utilice únicamente el adaptador proporcionado con el cargador. Si utiliza un adaptador distinto
con polaridad o corriente incorrectas podría dañar el producto.
Adaptador
Modelo:
Suministro de potencia en modo de conmutación
Primaria:
100-240V~60/50Hz 180mA
Secundaria:
12V
500mA 6VA
Polaridad:
Cargador
100-240V~60/50Hz 180mA
Polaridad:
Seguridad y medio ambiente:
"El módulo LED de la Imageo CandleLight Philips es un producto LED de primera clase, hecho con
materiales y piezas reciclables de alta calidad. Al desechar el embalaje, el adaptador y el cargador,
actúe siempre conforme a la normativa local y a las posibilidades de reciclaje existentes. Las Imageo
CandleLights Philips disponen de baterías recargables (Ni-MH). Éstas no se pueden sustituir. Se
deben extraer como muestra el diagrama y desecharlas como residuos químicos de pequeña
escala.
5
Garantía
La garantía de un año de Philips tiene validez únicamente si se usa de acuerdo con las instrucciones
y para su propósito original. Solamente se aceptarán reclamaciones mediante el envío de la prueba
de compra original (factura, tique de compra o recibo) en la que aparezcan la fecha de compra, el
nombre del distribuidor y una descripción del producto.
Atención:
Cargue las baterías regularmente.
Las baterías se pueden dañar si no se usan durante más de tres meses.
La garantía de Philips quedará anulada si:
-
algún dato de la etiqueta de compra se ha cambiado, tachado, borrado o si ha quedado ilegible;
-
la descripción del producto se ha cambiado, tachado, borrado o si ha quedado ilegible;
-
se ha producido un defecto debido a circunstancias extremas no inherentes al dispositivo, por
ejemplo, por tormenta eléctrica, inundaciones, fuego, uso incorrecto o negligencia;
-
el adaptador, el cargador o las Imageo CandleLights se han desmontado.
Si su producto Philips no funciona correctamente, le aconsejamos que consulte las instrucciones
en primer lugar. Si no consigue encontrar la solución, póngase en contacto con su distribuidor o
consulte la sección de atención al cliente del sitio Web de Philips en www.philips.com/homelighting.
Piezas de repuesto
Puede pedir piezas de repuesto en el sitio Web de Philips. Vaya a: www.philips.com/homelighting y
haga clic en SparePart WebShop.
Philips Lighting BV
I.B.R.S. / C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB, Eindhoven, The Netherlands (Países Bajos)
www.philips.com/homelighting
Servicio de asistencia de Philips: +800 7445 4775
Royal Philips Electronics, The Netherlands (Países Bajos).
Fabricada en China
5
Philipsi Imageo CandleLighti paigaldamisjuhised
Palun leidke enne toote kasutamist natuke aega selle lugemiseks.
Õnnitlused ostu puhul!
Täname teid Philipsi Imageo CandleLighti komplekti ostmise eest. Neid juhiseid järgides saate
nautida Philipsi Imageo CandleLighti toodete kõiki omadusi võimalikest pikima aja kestel. Komplekt
koosneb kolmest CandleLightsi lambist, kuid üksikuid lampe saab eraldi juurde osta ning sama laadi-
jaga laadida. Järelikult võite lampe CandleLights vaheldumisi laadida, et alati oleks üks Philipsi Imageo
CandleLights varuks olemas. Veenduge, et pakend sisaldab järgmisi osi:
1
-
3 Philipsi Imageo CandleLightsi,
-
laadija,
-
adapter.
-
Autopistik (ainult mudel „IMAGEO TravelCandle"!)
-
UK-pistik (ainult „IMAGEO TravelCandle"!)
Philipsi Imageo CandleLighti komplekti esmakasutamine
Enne Philipsi Imageo CandleLightsi esmakasutamist laadige seda vähemalt 12 tundi, kuni
laadija punane näidikutuli kustub.
Ühendage adapter (A1) laadijaga (B1) alalisvoolupistiku (A2) abil. Seejärel ühendage adapter (A1)
seinakontakti. Nüüd hakkab punane LED-näidikutuli (B2) põlema. Asetage kuni kolm Philipsi Imageo
CandleLightsi lampi (C) laadija pesadesse (B3). Nüüd hakatakse CandleLightsi Ni-MH-akusid
laadima. Pärast umbes 12 tundi on akud täielikult laetud ja LED-näidik kustub. Tõmmake adapter
seinakontaktist välja. Philipsi Imageo CandleLightsi lambid võivad nüüd umbes 24 tundi põleda.
Mõned Philipsi Imageo CandleLights-küünlad võivad laadimise ajal põlema hakata. See sõltub
akusse allesjäänud voolust. Saate Philipsi Imageo CandleLight toote välja lülitada, eemaldades selle
lihtsalt laadijast ning kallutades
. Vt ka jaotist „Philipsi Imageo CandleLights toote sisse- ja
2
väljalülitamine".
Philipsi Imageo CandleLightsi lampide sisse- ja väljalülitamine
Philipsi Imageo CandleLightsi sisselülitamiseks lihtsalt kallutage seda. Samal viisil saate selle ka välja
lülitada.
2
VÄGA TÄHTIS Philipsi Imageo CandleLightsi korduslaadimisel:
Ohutuse huvides on seadmel sisseehitatud taimer, mis automaatselt katkestab laadimistsükli pärast 12
tunni möödumist. Siis on akud täiesti laetud.
3
Sisseehitatud taimeri taaslähtestamiseks ja laadimistsükli uuesti alustamiseks vajutage laadimisalusel
olevat nuppu („Laadimiseks vajutage"). Pärast seda hakkab punane tuli põlema ja 12-tunnine laadimist-
sükkel algab uuesti.
Tavatingimustes võivad Philipsi Imageo CandleLightsi akud kesta umbes 500 laadimistsüklit ilma
mahtuvust kaotamata. Seejärel hakkab akude mahtuvus tasapisi vähenema. Umbes tuhande
laadimistsükli järel jõuab akude tööiga lõpule.
W
Puhastamine/hooldamine
Tõmmake adapter seinakontaktist välja. Adapterit (A) ja laadijat (B) võib seejärel puhastada kuiva
lapiga. Philipsi Imageo CandleLightsi lampe (C) võib puhastada ka niiske lapiga. Ärge kasutage puhas-
tusvahendeid! CandleLightsi lampe ei tohi pesta nõudepesumasinas.
4a
Kasutage ainult komplektisolevat adapterit.
4b
Ärge kastke üksikuid osi vette.
4c
Ärge kasutage lõhnastatud vedelikke.
4d
Ärge jätke toodet väga kõrge temperatuuri kätte.
Ohutusjuhised
-
Kaitske adapterit ja laadijat vedelike ja niiskuse eest.
-
Turvakaalutlustel ning garantiitingimuste tõttu ei tohi adapterit, laadijat ja Imageo CandleLightsi
avada.
-
Mõned Philipsi Imageo CandleLightsi versioonid on valmistatud ehtsast klaasist ja võivad
seetõttu puruneda; ärge lubage lastel nendega mängida.
-
Ärge kasutage Philipsi Imageo CandleLightsi, kui need on kahjustatud.
-
Kasutage ainult adapterit, mis tarnitakse koos laadijaga. Erineva adapteri kasutamine, millel on
vale polaarsus või vool, võib teie seadet kahjustada.
Adapter
Mudel:
lülitiga toiteallikas
Primaarne:
100-240 V~60/50 Hz 180 mA
Sekundaarne:
12 V
500 mA 6 VA
Polaarsus:
Laadija
12 V
500 mA 6 VA
Polaarsus:
Ohutus ja keskkond
Philipsi Imageo CandleLighti LED-moodul on 1 klassi LED-põhine toode, mis on valmistatud
taaskasutatavatest kvaliteetsetest materjalidest ja osadest. Pakendi, adapteri ja laadija äraviskamisel
järgige kohalike seadusi ja kasutage saadaolevaid taaskasutusvõimalusi. Philipsi Imageo CandleLight-
sides on laaditavad akud (Ni-MH). Neid ei saa vahetada. Akud tuleks eemaldada vastavalt joonisel
näidatud viisile ning neid minema visata väikesemõõtmeliste keemiajäätmetena.
5
Garantii
Tootele kehtib Philipsi üheaastane garantiiaeg juhul, kui toodet on kasutatud vastavalt kasutus-
juhendile ja sihtotstarbeliselt. Nõudeid võetakse vastu ainult ostu tõendava originaaldokumendi
alusel (arve, kassatšekk või kviitung), millel on ostukuupäev, müüja andmed ning toote kirjeldus.
Tähelepanu!
Laadige korrapäraselt.
Akud võivad kahjustuda, kui neid ei kasutata rohkem kui kolme kuu jooksul.
Philipsi garantii kaotab kehtivuse, kui:
-
ostudokumendil on midagi muudetud, läbi kriipsutatud, kustutatud või muudetud loetamatuks;
-
selle toote kirjeldust on muudetud, läbi kriipsutatud, kustutatud või muudetud loetamatuks;
-
viga on tekkinud ekstreemsete, seadmele mitteomaste olukordade tõttu, nt välgulöök, uputus,
tulekahju, seadme vale või hoolimatu kasutamine.
-
adapter, laadija või Imageo CandleLights on lahti võetud.
Kui Philipsi toode ei tööta õigesti, soovitame kõigepealt lugeda kasutusjuhendit. Lahenduse mittelei-
dmisel pöörduge müügiesindaja poole või külastage veebisaiti www.homelighting.philips.com.
Varuosad
Varuosi saab tellida Philipsi veebisaidilt. Minge saidile www.philips.com/homelighting ja klõpsake
lehekülge SparePart WebShop.
Philips Lighting BV
I.B.R.S. / C.C.R.I Numéro 10461
5600 VB Eindhoven, Holland
www.philips.com/homelighting
1
W
W
W
W
Imageo
Cand eL gh
W
W

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips Imageo 69108-32-PH

  Summary of Contents for Philips Imageo 69108-32-PH

  • Page 1 Connect the adapter (A1) to the charger (B1) with the DC plug (A2). Then plug the adapter (A1) into a wall socket. The indicator LED (B2) will now be red. Insert up to three Philips Imageo Преди да използвате лампичките Philips Imageo CandleLight за пръв път, заредете ги за...
  • Page 2 Neturiet adapteri un lādētāju šķidrumu tuvumā un mitrās vietās. te lezen. Als u de oplossing niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met uw dealer of de Philips- Drošības apsvērumu dēļ un saskaņā ar garantijas noteikumiem adapteris, lādētājs un Imageo website voor consumenten raadplegen op www.philips.com/homelighting.

This manual is also suitable for:

Imageo 69125-28-ph