Download Table of Contents Print this page

AEG S53220CSW2 User Manual

Advertisement

Available languages

Quick Links

DA
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
EN
User Manual
Fridge Freezer
SK
Návod na používanie
Chladnička s mrazničkou
2
19
36
S53220CSW2

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG S53220CSW2

 • Page 1 Brugsanvisning S53220CSW2 Køle-/fryseskab User Manual Fridge Freezer Návod na používanie Chladnička s mrazničkou...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. TEKNISK INFORMATION..................17 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på...
 • Page 3: Om Sikkerhed

  DANSK OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt •...
 • Page 4: Sikkerhedsanvisninger

  Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun • et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. • aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af •...
 • Page 5 DANSK 2.3 Brug 2.4 Indvendigt lys • Den type lampe, der bruges i dette ADVARSEL! apparat, er ikke egnet til oplysning i Risiko for personskade, almindelige rum. forbrændinger, elektrisk stød eller brand. 2.5 Vedligeholdelse og • Apparatets specifikationer må ikke rengøring ændres.
 • Page 6: Produktbeskrivelse Af Apparatet

  3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET 3.1 Produktoversigt Grøntsagsskuffer Flaskehylde Hylder i skab Fryserskuffer Flaskestativ Mærkeplade Betjeningspanel Hylder i låge 4. BETJENING 4.1 Aktivering 4.3 Indstilling af temperatur Sæt stikket i en stikkontakt. Temperaturen reguleres automatisk. Drej termostatknappen med uret til en Apparatet betjenes på...
 • Page 7: Daglig Brug

  DANSK Normalt er en Hvis den omgivende mellemindstilling mest temperatur er høj eller passende. skabet er helt fyldt, og termostatknappen står på Når den præcise indstilling vælges, skal det koldeste trin, kan man dog huske på, at temperaturen i kompressoren køre konstant, apparatet afhænger af: så...
 • Page 8 5.4 Placering af dørhylder 5.6 Flaskestativ Hylderne i døre kan sættes i forskellig Sæt flaskehylden på plads, og sæt højde, så der er plads til madvarer af flaskerne i (med åbningerne fremad). forskellig størrelse. Sæt kun lukkede flasker i.
 • Page 9: Råd Og Tip

  DANSK 6. RÅD OG TIP 6.1 Normale driftslyde • Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: bør pakkes ind og kan Følgende lyde er normale under drift: stilles på alle hylder. • Frugt og grønt: bør rengøres grundigt • Der kommer en svag gurglende og og lægges i den/de særlige skuffe(r).
 • Page 10: Vedligeholdelse Og Rengøring

  6.6 Tips om opbevaring af • Åbne lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst frostvarer nødvendigt. • Optøede madvarer nedbrydes meget For at få den største fornøjelse af dette hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
 • Page 11 DANSK 7.5 Pause i brug 7.7 Afrimning af fryseren Tag følgende forholdsregler, når PAS PÅ! apparatet ikke skal bruges i længere tid: Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe 1. Tag stikket ud af stikkontakten. rim af fryseren. Det kan 2.
 • Page 12: Fejlfinding

  Sæt evt. en grydefuld varmt vand i 5. Tænd for apparatet. frostafdelingen for at fremskynde Læg madvarerne på plads i rummene optøningen. Fjern efterhånden de efter tre timer. stykker is, der går løs under afrimningen. 4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet grundigt af indvendigt, og skraberen gemmes til næste gang.
 • Page 13 DANSK Fejl Mulig årsag Løsning Proppen til afløbet er ikke Sæt proppen til afløbet rigtigt sat rigtigt i. Madvarerne er ikke pakket Pak madvarerne rigtigt ind. godt nok ind. Temperaturen er indstillet Se kapitlet "Betjening". forkert. Der løber vand ned ad bag- Rimen smelter på...
 • Page 14: Installation

  Hvis rådet ikke fører til det ønskede resultat, skal du kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter. 8.2 Lukning af døren 1. Rengør dørpakningerne. 2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se "Installation". 3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt det autoriserede 2.
 • Page 15 DANSK 9.4 Nivellering mellem apparatets topplade og overskabets underside. Så fungerer Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet apparatet er i vater. Det gøres med to dog ikke placeres under overskabe. justeringsfødder i bunden, under Apparatet kan sættes præcis i vater med apparatets forkant.
 • Page 16 3. Fjern døren fra den midterste 9. Skru skruerne i det nederste hængsel hængseltap (2). ud og fjern hængslet (8). 4. Placér det øverste hængsels dæksel i 10. Skru de nederste dækselstik ud, og hullerne på den modsatte side.
 • Page 17: Teknisk Information

  DANSK 15. Placér den øverste dør på den Foretag en sidste kontrol for midterste hængseltap (12). at sikre, at: 16. Fastgør døren med det øverste • Alle skruer er strammet. hængsel, og fastgør det med de • Den magnetiske pakning tilhørende skruer (13).
 • Page 18 De tekniske specifikationer fremgår af mærkepladen udvendigt eller indvendigt i apparatets samt af energimærket. 11. MILJØHENSYN Kasser ikke apparater, der er mærket Genbrug materialer med symbolet med symbolet , sammen med Anbring emballagematerialet i passende husholdningsaffaldet. Lever produktet beholdere til genbrug. Hjælp med at tilbage til din lokale genbrugsplads eller beskytte miljøet og menneskelig...
 • Page 19 10. TECHNICAL INFORMATION................35 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 20: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 21: Safety Instructions

  ENGLISH Do not use water spray and steam to clean the • appliance. Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use • neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. Do not store explosive substances such as aerosol •...
 • Page 22 • Do not change the specification of • Before maintenance, deactivate the this appliance. appliance and disconnect the mains • Do not put electrical appliances (e.g. plug from the mains socket. ice cream makers) in the appliance • This appliance contains hydrocarbons unless they are stated applicable by in the cooling unit.
 • Page 23: Product Description

  ENGLISH 3. PRODUCT DESCRIPTION 3.1 Product overview Vegetable drawers Bottle shelf Cabinet shelves Freezer drawers Bottle rack Rating plate Control panel Door shelves 4. OPERATION 4.1 Switching on 4.2 Switching off Insert the electrical plug into a wall To turn off the appliance, turn the socket.
 • Page 24: Daily Use

  To operate the appliance, proceed as • how often the lid is opened follows: • the quantity of food stored • turn the Temperature regulator • the location of the appliance. towards lower settings to obtain the If the ambient temperature minimum coldness.
 • Page 25 ENGLISH 5.4 Positioning the door shelves To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: 1. Gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes 5.6 Bottle rack free Place the bottles (with the opening...
 • Page 26: Hints And Tips

  At the time of putting it back, slightly lift the front of the basket to insert it into the freezer. Once you are over the end points, push the baskets back in their position. 6. HINTS AND TIPS 6.1 Normal operating sounds •...
 • Page 27: Care And Cleaning

  ENGLISH • the freezing process takes 24 hours. • it is advisable to show the freezing in No further food to be frozen should date on each individual pack to be added during this period; enable you to keep tab of the storage •...
 • Page 28 7.4 Periodic cleaning 7.6 Defrosting of the refrigerator CAUTION! Do not pull, move or Frost is automatically eliminated from the damage any pipes and/or evaporator of the refrigerator cables inside the cabinet. compartment every time the motor compressor stops, during normal use.
 • Page 29: Troubleshooting

  ENGLISH A certain amount of frost will always form In order to speed up the defrosting on the freezer shelves and around the process, place a pot of warm water in top compartment. the freezer compartment. In addition, remove pieces of ice that break away Defrost the freezer when the frost layer before defrosting is complete.
 • Page 30 Problem Possible cause Solution The appliance is noisy. The appliance is not sup- Check if the appliance stands ported properly. stable. The lamp does not work. The lamp is in stand-by. Close and open the door. The lamp is defective.
 • Page 31: Installation

  ENGLISH Problem Possible cause Solution The temperature in the ap- The temperature regulator Set a higher/lower tempera- pliance is too low/too high. is not set correctly. ture. The door is not closed cor- Refer to "Closing the door". rectly. The food products' tem- Let the food products temper- perature is too high.
 • Page 32 Climate Ambient temperature class +10°C to + 32°C +16°C to + 32°C +16°C to + 38°C +16°C to + 43°C Some functional problems might occur for some types...
 • Page 33 ENGLISH 6. Remove the plugs on the upper side of both doors and move them to the other side. 7. Remove the lower door from the lower hinge pivot (4). 9.5 Door reversibility WARNING! Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket.
 • Page 34 12. Place the lower door on the lower 17. Attach the door handles and plugs hinge pivot (9). on the opposite side. 13. Screw off the middle cover plugs and screw them into the hole on the opposite side (10).
 • Page 35: Technical Information

  ENGLISH 10. TECHNICAL INFORMATION 10.1 Technical data Height 1745 Width Depth Rising time Hours Voltage Volts 230 - 240 Frequency The technical information are situated in internal side of the appliance and in the the rating plate, on the external or energy label.
 • Page 36 10. TECHNICKÉ INFORMÁCIE................52 DOSIAHNITE TIE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby vám dlhé roky poskytoval dokonalý výkon, s využitím inovačných technológií, ktoré uľahčujú život. To sú vlastnosti, ktoré u bežných spotrebičov možno nenájdete.
 • Page 37: Bezpečnostné Informácie

  SLOVENSKY BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť. 1.1 Bezpečnosť...
 • Page 38: Bezpečnostné Pokyny

  Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani • paru. Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. • Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety. V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky ako napr. • aerosólové plechovky s horľavým propelantom.
 • Page 39 SLOVENSKY 2.3 Použite 2.4 Vnútorné osvetlenie • Druh žiarovky používaný v tomto VAROVANIE! spotrebiči nie je vhodný na osvetlenie Nebezpečenstvo zranenia, izieb domácností popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo 2.5 Ošetrovanie a čistenie požiaru. VAROVANIE! • Nemeňte technické charakteristiky Hrozí nebezpečenstvo tohto spotrebiča.
 • Page 40: Popis Spotrebiča

  3. POPIS SPOTREBIČA 3.1 Prehľad výrobku Zásuvky na zeleninu Priehradka na fľaše Skladovacie police Zásuvky mrazničky Polica na fľaše Typový štítok Ovládací panel Priehradky na dvierkach 4. PREVÁDZKA 4.1 Zapnutie 4.3 Regulácia teploty Zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky. Teplota sa reguluje automaticky.
 • Page 41: Každodenné Používanie

  SLOVENSKY • maximálne chladenie sa dosiahne Pri vysokej teplote okolia otočením regulátora teploty smerom alebo pri úplnom naplnení na vyššie nastavenia. spotrebiča, ak je spotrebič nastavený na najnižšiu Stredné nastavenie je vo teplotu, sa môže stať, že všeobecnosti najvhodnejšie. spotrebič bude pracovať Presné...
 • Page 42 5.4 Umiestnenie priehradiek na dvierkach Priehradky na dvierkach možno umiestniť v rôznej výške, aby ste mohli uložiť balenia potravín rôznych veľkostí. Pri týchto úpravách postupujte nasledovne: 1. Priehradku postupne ťahajte v smere šípok, až kým sa neuvoľní 5.6 Polica na fľaše Fľaše ukladajte (hrdlom vpred) na...
 • Page 43: Tipy A Rady

  SLOVENSKY Pri ich opätovnom vkladaní prednú časť koša mierne nadvihnite a kôš vložte do mrazničky. Po prekonaní zarážky zatlačte koše na miesto. 6. TIPY A RADY 6.1 Normálne zvuky pri • do chladničky nevkladajte teplé potraviny ani odparujúce sa kvapaliny, prevádzke •...
 • Page 44: Ošetrovanie A Čistenie

  • maximálne množstvo potravín, ktoré môžu spôsobiť poranenie kože je možné zmraziť počas 24 hodín, je mrazom; uvedené na typovom štítku • odporúča sa označiť každé balenie spotrebiča, dátumom zmrazovania, aby ste mohli • zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto presne sledovať...
 • Page 45 SLOVENSKY spotrebiča. Potom všetky povrchy 4. Spotrebič a všetky časti dôkladne osušte. príslušenstva vyčistite. 5. Nechajte dvierka pootvorené, aby sa POZOR! zabránilo vzniku nepríjemného Nepoužívajte abrazívne zápachu. čistiace prostriedky ani VAROVANIE! prášky, pretože by poškodili Ak spotrebič necháte povrch. zapnutý, požiadajte niekoho, aby ho raz za čas 7.4 Pravidelné...
 • Page 46: Riešenie Problémov

  7.7 Odmrazovanie mrazničky novinového papiera a uložte na chladnom mieste. POZOR! VAROVANIE! Na odstraňovanie námrazy z Mrazených potravín sa výparníka nikdy nedotýkajte mokrými nepoužívajte ostré rukami. Ruky by vám predmety. Mohli by ste mohli primrznúť k spotrebič poškodiť. Na potravinám.
 • Page 47 SLOVENSKY Problém Možné príčiny Riešenie Sieťová zásuvka nie je pod Do sieťovej zásuvky skúste napätím. zapojiť iný spotrebič. Obráťte sa na kvalifikovaného elektri‐ kára. Nadmerná hlučnosť spotreb‐ Spotrebič nestojí pevne na Skontrolujte, či spotrebič sta‐ iča. podklade. bilne stojí. Nesvieti žiarovka. Žiarovka je v pohotovost‐...
 • Page 48 Problém Možné príčiny Riešenie Potraviny uložené v spo‐ Dávajte pozor, aby sa potravi‐ trebiči bránia odtekaniu vo‐ ny nedotýkali zadnej steny. dy do odtokového kanáli‐ Voda vyteká na podlahu. Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite k z rozmrazenej námrazy nie odparovacej miske.
 • Page 49: Inštalácia

  SLOVENSKY 2. Nefunkčnú žiarovku vymeňte za žiarovku s rovnakým výkonom a tvarom a špeciálne určenú pre domáce spotrebiče. (maximálny výkon je uvedený na kryte žiarovky). 3. Namontujte kryt osvetlenia. 4. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej zásuvky. 5. Otvorte dvierka. Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
 • Page 50 časti spotrebiča. 9.5 Zmena smeru otvárania dverí POZOR! VAROVANIE! Odporúčame vám ponechať Pred akýmkoľvek zásahom medzi bočnými stenami vytiahnite zástrčku spotrebiča a okolitým spotrebiča zo zásuvky nábytkom medzeru 30 mm, elektrickej siete. aby bola zabezpečená...
 • Page 51 SLOVENSKY 3. Dvierka zveste z čapu stredného 9. Odskrutkujte skrutky dolného závesu závesu (2). a odstráňte záves (8). 4. Kryt horného závesu umiestnite do 10. Odskrutkujte dolné kryty a otvorov na opačnej strane. zaskrutkujte ich do otvoru na opačnej 5. Odskrutkujte skrutky stredného strane (7).
 • Page 52: Technické Informácie

  15. Horné dvierka umiestnite na čap Vykonajte záverečnú stredného závesu (12). kontrolu a uistite sa, že: 16. Dvierka namontujte k hornému • Všetky skrutky sú závesu a pripevnite skrutkami (13). dotiahnuté. • Magnetické tesnenie prilieha k spotrebiču. • Dvierka sa správne otvárajú...
 • Page 53 SLOVENSKY Technické údaje sú uvedené na typovom strane spotrebiča a na štítku štítku, na vonkajšej alebo vnútornej energetických parametrov. 11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Materiály označené symbolom spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte odovzdajte v miestnom recyklačnom do príslušných kontajnerov na recykláciu.
 • Page 54 www.aeg.com...
 • Page 55 SLOVENSKY...
 • Page 56 www.aeg.com/shop...

Table of Contents