Page of 28

Melissa 653-123 User Manual

Electronic microwave oven.
Hide thumbs
DK
Elektronisk mikrobølgeovn ..............................................................................2
SE
Elektroniskt styrd mikrovågsugn .....................................................................6
NO
Elektronisk mikrobølgeovn ..............................................................................9
FI
Elektroninen mikroaaltouuni ..........................................................................12
UK
Electronic microwave oven ...........................................................................16
DE
Elektronischer Mikrowellenherd ....................................................................20
PL
Elektroniczna kuchenka mikrofalowa. ...........................................................24
653-123
www.adexi.eu

Advertising

   Related Manuals for Melissa 653-123

   Summary of Contents for Melissa 653-123

 • Page 1

  Elektronisk mikrobølgeovn ...2 Elektroniskt styrd mikrovågsugn ...6 Elektronisk mikrobølgeovn ...9 Elektroninen mikroaaltouuni ...12 Electronic microwave oven ...16 Elektronischer Mikrowellenherd ...20 Elektroniczna kuchenka mikrofalowa..24 653-123 www.adexi.eu...

 • Page 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

 • Page 3

  • Tilberedningen genoptages ved at lukke ovndøren (hvis den har været åbnet) og trykke på knappen "Start/+30Sec./Confirm" (e). Andre funktioner under tilberedning • Under tilberedningen kan du få vist klokkeslættet ved at trykke på knappen "Clock/Pre-set". Efter nogle sekunder skifter displayet tilbage til visning af den tilbageværende tilberedningstid. • Under tilberedningen kan du få vist mikrobølgeeffekt/program ved at trykke på knappen "Microwave" (a). Efter nogle sekunder skifter displayet tilbage til visning af den tilbageværende tilberedningstid. • Når timeren er indstillet, kan du få vist det tidspunkt, hvor den vil blive aktiveret, ved at trykke på knappen "Clock/Pre-Set". Efter nogle sekunder skifter displayet tilbage til urvisning. Eksprestilberedning Eksprestilberedning foregår ved fuld mikrobølgeeffekt i det antal minutter, du indstiller. Den maksimale tilberedningstid, der kan indstilles ved eksprestilberedning, er 95 minutter. 1. Tryk på knappen "Start/+30Sec./Confirm" et antal gange for at indstille tilberedningstiden. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.

 • Page 4

  Ved tilberedning af grøntsager afhænger tilberedningstiden af grøntsagernes friskhed. Kontrollér derfor grøntsagernes tilstand, og læg enten lidt tid til, eller træk lidt fra. Den korte tilberedningstid ved brug af en mikrobølgeovn bevirker, at maden ikke koger ud. • Der kan eventuelt tilsættes lidt vand. • Ved kogning af fisk og grøntsager er der kun brug for en mindre mængde vand. Mikrobølgeeffekt Hvilken effekt der skal vælges, afhænger af tilstanden af de fødevarer, der skal tilberedes. I de fleste tilfælde skal maden tilberedes på fuld effekt. • Fuld effekt anvendes bl.a. til hurtig opvarmning af mad, kogning af vand eller lignende. • Lav effekt bruges fortrinsvis til optøning samt tilberedning af retter, hvori der indgår ost, mælk og æg. (Hele æg med skal må ikke koges i mikrobølgeovn, da æggene risikerer at eksplodere). Derudover anvendes de lavere effekttrin også til færdigtilberedning og for at bevare fødevarernes gode aroma. Generelt om tilberedning • Hvis hele måltidet tilberedes i mikrobølgeovn, tilrådes det at starte med de mest kompakte fødevarer som f.eks. kartofler. Når disse er kogt, dækkes de til, hvorefter resten af fødevarerne tilberedes.

 • Page 5

  REKLAMATIONSBESTEMMELSER Garantien gælder ikke: • hvis ovennævnte ikke iagttages • hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet • hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast • hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet. Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. SPØRGSMÅL & SVAR Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk. Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist. På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

 • Page 6

  INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan använda den som referens senare. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Allmänt • Felaktig användning av apparaten kan leda till personskador och skador på apparaten. • Använd apparaten enbart för dess avsedda syfte, dvs. tillagning av mat. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor). • Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk. • Får endast anslutas till 230 V~50 Hz. Apparaten måste vara jordad. • Följ alltid anvisningarna i avsnitten ”Tips för tillagning av mat” och ”Att använda redskap vid tillagning av mat”. • Sätt inte på apparaten när den är tom. För att det ska kunnas absorberas mikrovågor måste det stå någonting i apparaten (mat) så att den inte skadas. Om du vill testa de olika funktionerna kan du ställa en kopp vatten inne i ugnen. • Använd inte apparaten utan den roterande ringen och glastallriken. • Tillaga aldrig mat direkt på glastallriken; använd alltid ett passande kärl.

 • Page 7

  Andra funktioner under tillagning • Du kan kontrollera tiden under tillagning genom att trycka på knappen "Clock/Pre-set". Efter några sekunder återgår displayen till att visa återstående tillagningstid. • Du kan kontrollera effekten under tillagning genom att trycka på knappen "Microwave" (a). Efter några sekunder återgår displayen till att visa återstående tillagningstid. • När timern är inställd kan du kontrollera tiden för aktivering genom att trycka på knappen ”Clock/Pre-Set”. Efter ett par sekunder återgår displayen till att visa klockan. Snabbtillagning Snabbtillagning sker vid full mikrovågseffekt i det antal minuter du har angett. Den längsta tillagningstiden som kan ställas in för snabbtillagning är 95 minuter. 1. Tryck på knappen "Start/+30Sec./Confirm" upprepade gånger för att ställa in tillagningstiden. Varje gång du trycker på knappen ökar tiden med 30 sekunder. 2. Alternativt kan du ställa in tiden genom att först vrida väljarknappen motsols och därefter vrida den åt endera hållet tills önskad tid visas på displayen. 3. Tryck på knappen "Start/+30Sec./Confirm" för tillagning med full effekt. 4. Displayen visar hur lång tid som återstår. 5. Du kan öka tillagningstiden under tillagning genom att trycka på knappen “Start/+30Sec./Confirm”. Varje gång du trycker på knappen ökar tiden med 30 sekunder. Manuell tillagning – välja mikrovågseffektnivå 1. Tryck på knappen "Microwave" upprepade gånger för att välja önskad mikrovågseffektnivå (se de olika effektnivåerna i tabellen nedan). Alternativt ställer du in effekten genom att vrida på väljarknappen.

 • Page 8

  Allmän information om tillagning • Om hela måltiden ska tillagas i mikrovågsugnen, rekommenderar vi att du börjar med de mest kompakta livsmedlen, som potatis. Täck över dem när de är klara och tillaga resten av måltiden. • De flesta typer av mat bör vara övertäckta. Ett tättslutande lock gör att ånga och fukt stannar kvar, vilket förkortar tillagningstiden. Det gäller särskilt vid tillagning av grönsaker, fiskrätter och grytor. Genom att täcka över maten fördelas värmen bättre, tillagningen går snabbare och resultatet blir bättre. • För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att maten placeras korrekt eftersom mikrovågorna är starkast mitt i ugnsutrymmet. Om du t.ex. bakar potatis bör potatisarna placeras längs med glastallrikens kant så att de tillagas jämnt. • För att laga kompakta rätter som kött och fågel jämnt är det viktigt att vända på köttet några gånger. • Det går att baka i mikrovågsugnen, men inte recept som innehåller jäst. • När du tillagar mat med ett tjockt skal, t.ex. potatis, äpplen, hela squashfrukter eller kastanjer, bör du nagga skalet för att förhindra att maten exploderar under tillagningen. • När du lagar mat i en vanlig ugn, försöker du normalt att öppna ugnsluckan så litet som möjligt. Det behövs inte med mikrovågsugn: ingen energi eller särskilt mycket värme försvinner. Det går alltså att öppna ugnsluckan och kontrollera maten hur många gånger som helst. Viktiga säkerhetsföreskrifter vid tillagning av mat • Om du använder apparaten för att värma barnmat eller vätska i en nappflaska måste du alltid röra om maten/vätskan och kontrollera temperaturen...

 • Page 9

  INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før første gangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Generell informasjon •...

 • Page 10

  Andre funksjoner under tilberedning • Du kan sjekke tiden under tilberedningen ved å trykke på "Clock/Pre-set"- knappen. Etter noen sekunder går displayet tilbake til å vise gjenværende tilberedningstid. • Du kan sjekke effekten under tilberedningen ved å trykke på "Microwave"- knappen (a). Etter noen sekunder går displayet tilbake til å vise gjenværende tilberedningstid. • Når timeren er innstilt, kan du kontrollere aktiveringstiden ved å trykke på "Clock/Pre-Set"-knappen. Etter noen få sekunder viser displayet klokken igjen. Hurtig tilberedning Hurtig tilberedning gjøres ved full mikrobølgeeffekt i antallet minutter du angir. Den maksimale tilberedningstiden for hurtig tilberedning er 95 minutter. 1. Trykk flere ganger på "Start/+30Sec./Confirm"-knappen for å angi tilberedningstiden. Hver gang du trykker på knappen, øker tiden med 30 sekunder. 2. Alternativt kan du stille inn tiden ved først å dreie velgerknappen mot klokken og deretter dreie den i riktig retning inntil ønsket tid vises i displayet. 3. Trykk på "Start/+30Sec./Confirm"-knappen for å starte tilberedningen ved full effekt. 4. Gjenværende tid vises i displayet.

 • Page 11

  Generell informasjon om tilberedning • Hvis hele måltidet skal tilberedes i mikrobølgeovnen, anbefales det at du starter med den mest kompakte maten, for eksempel potetene. Når de er ferdige, dekker du dem til mens resten av maten tilberedes. • De fleste typer mat bør dekkes til. Et lokk som sitter godt, holder på damp og fuktighet. Dette reduserer tilberedingstiden i mikrobølgeovnen. Dette gjelder spesielt når grønnsaker, fisk og gryteretter tilberedes. Når maten tildekkes, distribueres varmen bedre. Dette gir et hurtigere og bedre resultat. • For å oppnå et best mulig resultat er det viktig å plassere maten korrekt i ovnen, da mikrobølgene har høyest effekt midt i ovnen. Hvis du for eksempel skal bake poteter, bør du plassere dem langs kanten av den roterende glasstallerkenen slik at de tilberedes likt.

 • Page 12

  JOHDANTO Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Yleistä • Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen. • Käytä vain suunniteltuun käyttötarkoitukseen eli ruoanvalmistukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso myös kohta Takuuehdot). • Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön. • Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. Laite tulee maadoittaa. • Noudata aina ohjeita, jotka annetaan kappaleissa "Vinkkejä ruoanvalmistukseen" ja "Ruoanvalmistuksessa käytettävät välineet". • Älä käynnistä laitetta tyhjänä. Laitteessa on oltava jotakin (ruokaa), johon mikroaallot voivat imeytyä. Muutoin laite voi vaurioitua. Jos haluat kokeilla uunin eri toimintoja, aseta uuniin kupillinen vettä. • Älä käytä laitetta, jos pyörivää lasista kuumennusalustaa ja sen rengasta ei ole asennettu. • Älä koskaan kypsennä ruokaa pelkän kuumennusalustan päällä, vaan käytä aina sopivaa astiaa. • Uunin oikealla puolella on kiillelevy (muistuttaa pahvia); sitä ei saa poistaa. • Älä sijoita laitetta tai virtajohtoa kuumaan paikkaan, kuten keittolevyjen tai kaasulieden polttimien lähelle.

 • Page 13

  Muita kypsennyksen aikaisia toimintoja • Voit tarkistaa kellonajan kypsennyksen aikana painamalla Clock/Pre-set- painiketta. Muutaman sekunnin kuluttua jäljellä oleva kypsennysaika ilmestyy takaisin näyttöön. • Voit tarkistaa tehon kypsennyksen aikana painamalla Microwave-painiketta (a). Muutaman sekunnin kuluttua jäljellä oleva kypsennysaika ilmestyy takaisin näyttöön. • Kun ajastin on asetettu, voit tarkistaa ajan painamalla Clock/Pre-Set-painiketta. Muutaman sekunnin kuluttua kellonaika palautuu näyttöön. Pikakypsennys Pikakypsennystä käytettäessä mikroaaltouuni toimii täydellä teholla asettamasi minuuttimäärän ajan. Pikakypsennysajaksi voi valita enintään 95 minuuttia. 1. Aseta kypsennysaika painamalla Start/+30Sec./Confirm-painiketta toistuvasti. Jokainen painallus pidentää kypsennysaikaa 30 sekunnilla. 2. Voit asettaa ajan myös kääntämällä ensin valintapainiketta vastapäivään ja kääntämällä sitä sitten jompaankumpaan suuntaan, kunnes haluttu aika tulee näyttöön. 3. Aloita kypsennys täydellä teholla painamalla Start/+30Sec./Confirm-painiketta. 4. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä. 5. Voit lisätä kypsennysaikaa kypsennyksen aikana painamalla Start/+30Sec./ Confirm-painiketta. Jokainen painallus pidentää kypsennysaikaa 30 sekunnilla. Manuaalinen kypsennys − mikroaaltouunin tehotason valinta 1. Valitse haluttu mikroaaltouunin tehotaso painamalla Microwave-painiketta toistuvasti (katso eri tehotasot alla olevasta taulukosta).

 • Page 14

  Yleistietoja ruoan kypsentämisestä • Jos mikroaaltouunissa kypsennetään kokonainen ateria, suosittelemme että aloitat kiinteimmistä ruoka-aineista kuten perunoista. Kun ne ovat kypsyneet, peitä ne siksi aikaa, kun muut ruoka-aineet kypsennetään. • Useimmat ruoat on peitettävä. Tiivis kansi pitää höyryn ja kosteuden kypsennysastiassa ja lyhentää siten kypsennysaikaa. Tämä koskee ennen kaikkea vihannesten, kalaruokien ja pataruokien kypsennystä. Peitetyn ruoan lämpö jakautuu lisäksi paremmin, joten kypsennysaika lyhenee ja tulos on erinomainen. • Parhaimmat tulokset saavutetaan, kun ruoka asetellaan oikein, sillä mikroaaltosäteet ovat tehokkaimmillaan uuniosan keskellä. Jos kypsennät esimerkiksi perunoita, aseta ne lasisen kuumennusalustan reunoille, jotta ne kypsyvät tasaisesti. • Jotta kiinteät ruoka-aineet, kuten liha, kypsyisivät tasaisesti, kääntele lihapaloja muutaman kerran. • Voit leipoa mikroaaltouunissa, mutta älä käytä reseptejä, jotka sisältävät hiivaa. • Kun kypsennät ruokia, joissa on paksu kuori (esim. perunoita, omenoita, kokonaisia kurpitsoja tai kastanjoita), pistele kuoreen reikiä, jotta ruoka ei halkea kypsennyksen aikana. • Perinteistä uunia käytettäessä uunin avaamista tulee tavallisesti välttää. Näin ei ole mikroaaltouunin laita: oven avaaminen ei aiheuta merkittävää energia- tai lämpöhukkaa. Toisin sanoen voit avata mikroaaltouunin luukun ja tarkistaa ruoan kypsyyden niin usein kuin haluat. Tärkeitä varotoimenpiteitä ruokaa valmistettaessa • Jos lämmität laitteessa vauvanruokaa tai nestettä tuttipullossa, sekoita aina ruoka tai neste ja tarkista sen lämpötila huolellisesti ennen syöttämistä. Näin lämpö jakautuu ruokaan tai nesteeseen tasaisesti eikä lapsi saa palovammoja.

 • Page 15

  MAAHANTUOJA Adexi Group www.adexi.eu Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

 • Page 16

  INTRODUCTION To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance. IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS General • Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage to the appliance. • Use for its intended purpose only, i.e. for the preparation of food. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms). • For domestic use only. Not for outdoor or commercial use. • For connection to 230 V ~ 50 Hz only. The appliance must be earthed. • Always follow the instructions in the ”Tips for food preparation” and ”Using utensils when preparing food” sections.

 • Page 17

  • To resume cooking, close the oven door (if it has been opened) and press the ”Start/+30Sec./Confirm” button (e). Other functions during cooking • You can check the time during cooking by pressing the ”Clock/Pre-set” button. After a few seconds the display switches back to showing the remaining cooking time. • You can check the power during cooking by pressing the ”Microwave” button (a). After a few seconds the display switches back to showing the remaining cooking time. • When timer is set, you can check the time of activation by pushing the “Clock/ Pre-Set” button. After a few seconds the display returns to showing the clock. Express cooking Express cooking takes place at full microwave power for the number of minutes you set. The maximum cooking time that can be set for express cooking is 95 minutes. 1. Press the ” Start/+30Sec./Confirm ” button repeatedly to set the cooking time. Each time you press the button, the time increases by 30 seconds.

 • Page 18

  (particularly when heating small quantities of food). In order to test if a container is suitable for use in a microwave oven: • Place the container in the apparatus. • At the same time, place a half-full glass of water in the container.

 • Page 19

  GUARANTEE TERMS The warranty does not apply: • if the above instructions have not been followed • if the appliance has been interfered with • if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage • If faults have arisen because of faults in your electricity supply. Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without warning. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu. Go to the ”Consumer Service” menu, click on ”Question & Answer” to see the most frequently asked questions.

 • Page 20

  EINLEITUNG Bevor Sie Ihren neuen Mikrowellenherd erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen. WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN Allgemein • Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen von Personen und zu Beschädigungen am Gerät führen. • Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, d. h., zum Zubereiten von Lebensmitteln. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen). • Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien. • Nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz. Das Gerät MUSS geerdet werden. • Befolgen Sie stets die Anweisungen in den Abschnitten „Tipps für die Essenszubereitung“ und „Verwendung von Utensilien bei der Zubereitung von Lebensmitteln“. • Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es leer ist. Damit die Mikrowellen absorbiert werden können, muss sich etwas (Lebensmittel) im Gerät befinden, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn Sie die Funktionen des Geräts ausprobieren möchten, stellen Sie eine Tasse mit Wasser in das Gerät.

 • Page 21

  Vorübergehende Unterbrechung des Garens • Die Zubereitung kann jederzeit durch einmaliges Drücken der „Stop/Clear“-Taste (d) unterbrochen werden. Wenn Sie die Taste zweimal drücken, werden Kochzeit und gewähltes Programm aufgehoben. • Durch Öffnen der Tür (beispielsweise zum Umdrehen des Essens) können Sie den Garvorgang kurzzeitig unterbrechen. • Wenn das Garen vorübergehend unterbrochen wird, zeigt das Display die verbleibende Garzeit an. • Um mit der Zubereitung fortzufahren, die Tür des Mikrowellenherds schließen (sofern sie geöffnet wurde) und die „Start/+30Sec./Confirm”-Taste (e) drücken. Andere Funktionen während des Garens • Sie können die Zeit während der Zubereitung durch Drücken der „Clock/Pre- Set”-Taste anzeigen. Nach einigen Sekunden kehrt das Display zur Anzeige der verbleibenden Zubereitungszeit zurück. • Sie können die Leistung während der Zubereitung durch Drücken der „Microwave”-Taste (a) anzeigen. Nach einigen Sekunden kehrt das Display zur Anzeige der verbleibenden Zubereitungszeit zurück. • Wenn der Timer eingestellt ist, können Sie den Zeitpunkt der Aktivierung durch Drücken der „Clock/Pre-Set“-Taste anzeigen. Nach wenigen Sekunden zeigt das Display wieder die Uhrzeit an. Schnellgaren Das Schnellgaren wird bei voller Mikrowellenleistung durchgeführt und automatisch nach Ablauf der eingestellten Minuten beendet.

 • Page 22

  KINDERSICHERUNG Die Kindersicherung verhindert, dass Kinder das Gerät benutzen können. Das Gerät kann nicht benutzt werden, solange die Kindersicherung aktiv ist. Sie wird aktiviert, indem die „Stop/Clear”-Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird. Ein langer Piepton ertönt, und im Display wird ein Schloss-Symbol angezeigt. Um die Kindersicherung wieder zu deaktivieren, drücken Sie die „Stop/Clear”-Taste 3 Sekunden lang. Das Symbol verschwindet dann aus dem Display. TIPPS FÜR DIE ESSENSZUBEREITUNG Bei der Zubereitung von Lebensmitteln im Gerät gelten folgende Grundregeln: Zubereitungszeit Kleinere Mengen lassen sich schneller garen als größere Mengen. Wenn Sie die Menge verdoppeln, erhöht sich die Zubereitungszeit um mehr als das Doppelte. Geschnittenes Gemüse, kleinere Fleisch- und Fischstücke kochen schneller als große Stücke. Für Gulasch, Eintöpfe und Geschmortes sollte das Fleisch in Stücke von maximal 2 x 2 cm geschnitten werden. Die Kompaktheit des Essens ist ebenfalls sehr wichtig für die Zubereitungszeit. Je kompakter das Essen ist, desto länger dauert die Zubereitung. • Ganze Bratenstücke erfordern eine längere Zubereitungszeit als Eintöpfe. • Ein Bratenstück erfordert längere Zeit als ein Gericht mit Hackfleisch. Je kälter die Lebensmittel sind, desto länger ist die Zubereitungszeit. Lebensmittel mit Zimmertemperatur können schneller zubereitet werden als Lebensmittel aus dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Bei der Zubereitung von Gemüse hängt die Kochzeit von der Frische des Gemüses ab. Kontrollieren Sie deshalb das Gemüse während der Zubereitung und verkürzen oder verlängern Sie die Garzeit entsprechend. Die kurze Zubereitungszeit im Mikrowellenherd bewirkt, dass das Essen nicht zerkocht. • Sie können ggf. etwas Wasser hinzufügen. • Beim Kochen von Fisch und Gemüse sind nur geringe Mengen Wasser notwendig.

 • Page 23

  • Tipp: Nach längerem und intensivem Gebrauch kann es zu einer Geruchsentwicklung im Gerät kommen. Sollten sich die Gerüche nicht durch eine normale Reinigung beseitigen lassen, legen Sie einige Zitronenscheiben in eine Tasse und lassen Sie das Gerät bei voller Leistung 2 bis 3 Minuten eingeschaltet. Das wird den Geruch wirkungsvoll beseitigen. BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM KUNDENDIENST BRINGEN Wenn das Gerät nicht startet: • Prüfen Sie, ob der Stecker ordnungsgemäß eingesteckt ist. Ist dies nicht der Fall, Stecker ziehen, 10 Sekunden warten und Stecker erneut einstecken. • Prüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt bzw. ein Sicherungsschalter angesprungen ist. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen. • Überprüfen Sie, ob die Tür des Mikrowellenherds ordnungsgemäß geschlossen ist. Andernfalls verhindert das automatische Sicherheitssystem über die Sperrstifte (2) das Starten des Geräts. • Überprüfen Sie, ob die Kindersicherung aktiviert ist (das Schlüsselsymbol erscheint im Display). Ist dies der Fall, so kann die Kindersicherung deaktiviert werden, indem die „Stop/Clear”-Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird. • Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt programmiert wurde oder die Zeitschaltuhr eingeschaltet ist. Funktioniert das Gerät immer noch nicht, so wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-Produkt dieses Zeichen trägt: Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss.

 • Page 24

  WSTĘP Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia.

 • Page 25

  Wkładanie szklanego talerza obrotowego Przed użyciem upewnić się, że szklany talerz obrotowy (5) został właściwie umieszczony na pierścieniu obrotowym (5) i osi obrotowej (6). Trzy kołki w szklanym talerzu obrotowym powinny wpasować się między trzy kołki na osi obrotowej. Trzy rolki na pierścieniu obrotowym powinny poruszać...

 • Page 26

  Gotowanie z ustawionym czasem Urządzenie można zaprogramować tak, aby rozpoczęło gotowanie o określonej godzinie. Ważne jest, aby podczas korzystania z tej funkcji sprawdzić, czy zegar na kuchence wskazuje właściwy czas (patrz rozdział „Ustawianie zegara” powyżej). 1. Ustawić program(y) w zwykły sposób (zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziałach powyżej), ale nie rozpoczynać...

 • Page 27

  Nieodpowiednie naczynia i materiały Podczas przygotowywania żywności w kuchence mikrofalowej NIE WOLNO używać następujących naczyń i materiałów: Zamkniętych szklanych pojemników/butelek z małymi otworami, ponieważ mogą one wybuchnąć. Termometrów ogólnego zastosowania Folii aluminiowej/tacek aluminiowych, ponieważ mikrofale nie mogą przez nie przeniknąć i jedzenie nie zostanie ugotowane. Papieru makulaturowego, ponieważ...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: