Miele XKM 3200 WL LMD Operating Instructions Manual

Miele XKM 3200 WL LMD Operating Instructions Manual

Communication module
Hide thumbs Also See for XKM 3200 WL LMD:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 37

Quick Links

XKM 3200 WL LMD
da
Brugsanvisning Kommunikationsmodul
de
Gebrauchsanweisung Kommunikationsmodul
en
Operating instructions Communication module
es
Instrucciones de manejo Módulo de comunicación
fi
Käyttöohje Tiedonsiirtomoduuli
fr
Mode d'emploi Module de communication
it
Istruzioni d'uso Modulo di comunicazione
nl
Gebruiksaanwijzing Communicatiemodule
no
Bruksanvisning kommunikasjonsmodul
pt
Instruções de utilização Módulo de comunicação
sv
Bruksanvisning kommunikationsmodul
M.-Nr. 11 942 570

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Miele XKM 3200 WL LMD

 • Page 1 XKM 3200 WL LMD Brugsanvisning Kommunikationsmodul Gebrauchsanweisung Kommunikationsmodul Operating instructions Communication module Instrucciones de manejo Módulo de comunicación Käyttöohje Tiedonsiirtomoduuli Mode d’emploi Module de communication Istruzioni d'uso Modulo di comunicazione Gebruiksaanwijzing Communicatiemodule Bruksanvisning kommunikasjonsmodul Instruções de utilização Módulo de comunicação Bruksanvisning kommunikationsmodul M.-Nr.
 • Page 2 da ............................de ............................21 en ............................38 es ............................55 fi ............................72 fr ............................89 it ............................106 nl ............................123 no ............................140 pt ............................157 sv ............................174...
 • Page 3: Table Of Contents

  da - Indhold Vejledning til brugsanvisningen ..................Spørgsmål og tekniske problemer ..................Begrebsdefinition ......................Modul ..........................Anvendelsesområder ...................... Medfølgende udstyr ......................Medfølgende udstyr ......................Tekniske data ........................Konformitetserklæring ....................... Beskrivelse af kommunikationsmodulet ............... Oversigt ..........................Tænd/Sluk ......................... Kontrol-LED........................Tast ............................ WPS-tast ........................
 • Page 4: Vejledning Til Brugsanvisningen

  Eksempel: Indstillinger  Menuen Spørgsmål og tekniske problemer Kontakt venligst Miele ved spørgsmål eller tekniske problemer. Kon- taktinformationer står på bagsiden af brugsanvisningen til rengørings- maskinen eller på www.miele.dk/professional. Begrebsdefinition Rengøringsma- I det efterfølgende benævnes rengørings- og desinfektionsmaskinen skine som rengøringsmaskine.
 • Page 5: Anvendelsesområder

  - Anvendelsesområder Dette kommunikationsmodul XKM 3200 WL LMD gør det muligt at oprette et interface mellem en Miele rengørings- og desinfektionsma- skine og en dataenhed eller et lokalt netværk. Dataforbindelsen sker iht. Ethernet- eller WLAN-standarden. Interfacet anvendes bl.a. til procesdokumentation Yderligere informationer om procesdokumenta- tion kan fås ved henvendelse til Miele.
 • Page 6: Medfølgende Udstyr

  Maks. 80 °C -mærkning 2014/53/EU retningslinje for radioudstyr Konformitetserklæring Miele erklærer hermed, at kommunikationsmodul XKM 3200 WL LMD overholder direktiv 2014/53/EU. Den komplette tekst i EU-konformitetserklæringen kan findes på føl- gende website ved angivelse af produktnavn eller serienummer: - www.miele.com/professional >...
 • Page 7: Beskrivelse Af Kommunikationsmodulet

  da - Beskrivelse af kommunikationsmodulet Oversigt Reset/WPS-tast Kontrol-LED Signalerer efter monteringen, at modulet er driftsklart, og under brug at kommunikationen er aktiv. Typeskilt (anbragt på siden), Datakabel Tænd/Sluk Modulet har ingen separat tænd/sluk-kontakt. Det tændes og slukkes sammen med rengøringsmaskinen. Når modulet tændes, bruger det ca.
 • Page 8: Kontrol-Led

  da - Beskrivelse af kommunikationsmodulet Kontrol-LED Kontrol-LED'en (light emitting diode) oplyser om kommunikationsmo- dulets status. Status Lyser GRØNT Forbindelse etableret til netværket. Modulet er driftsklart. Lyser GULT Netværket er konfigureret, men der er ingen forbindelse til netværket. Lyser RØDT Modulet er ikke konfigureret. Der er ingen strømforsyning til modulet.
 • Page 9: Databeskyttelse Og Datasikkerhed

  Ophavsrettigheder og licenser Til betjening og styring af kommunikationsmodulet anvender Miele egen eller tredjeparts software, der ikke falder under en såkaldt open source-licensbetingelse. Softwaren/softwarekomponenterne er op- havsretsligt beskyttet.
 • Page 10: Råd Om Sikkerhed Og Advarsler

  ændringer må absolut frarådes og kan muligvis være farlig.  Kommunikationsmodulet må kun installeres, vedligeholdes og ta- ges i brug af Miele Teknisk Service eller en anden uddannet fagmand. Reparationer må udelukkende foretages af Miele Teknisk Service eller en anden uddannet fagmand. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren.
 • Page 11: Indbygning Og Installation

  Det fremgår af beskrivelsen af ren- gøringsmaskinen, hvor typeskiltet er anbragt. Eksempel: xxxV xxHz x,x kW & Cie. KG Type: XX xx xxxV xxHz x,x kW Carl-Miele-Strasse 29 Pxx 8xxx Mod.: 33332 Gütersloh / Germany 2021-07-07 01 / 0001234567890 IP21 MADE IN GERMANY 12345678 Mat.: Anvend som password de sidste cifre i serienummeret uden de før-...
 • Page 12: Installation

  *INSTALLATION* da - Indbygning og installation Installation  Før installation af kommunikationsmodulet skal tilslutningsdata (spænding og frekvens) på modulets typeskilt sammenlignes med oplysningerne på typeskiltet på din rengøringsmaskine. Dataene skal stemme overens, så modulet ikke beskadiges. I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet el-fagmand. Afbryd rengøringsmaskinen fra nettet.
 • Page 13: Modulet Sættes I

  *INSTALLATION* da - Indbygning og installation Modulet sættes i Fjern eventuelle mærkater eller beskyttelseskapper fra skaktåbnin-  gen. Sæt kommunikationsmodulet ind i modulskakten. Modulet skubbes  helt på plads med et let tryk. Anbringelse af da- Det er ikke teknisk muligt at anvende WLAN (wi-fi) og LAN samtidig. takablet Wi-fi Hvis du ønsker at anvende wi-fi-forbindelse, må...
 • Page 14: Netværkstilslutning

  da - Netværkstilslutning Wi-fi-forbindelse oprettes LAN-kabel LAN-kablet må ikke være forbundet med netværket. Hvis LAN-kablet er isat, er wi-fi-signalet automatisk frakoblet. Det er ikke teknisk mu- ligt at anvende WLAN (wi-fi) og LAN samtidig. Tilmelding pr. En forudsætning for tilmelding pr. WPS er en WPS-kompatibel wi-fi- router eller -repeater.
 • Page 15: Menu Kaldes Frem

  Modulet er driftsklart. Initialisering, modul endnu ikke aktivt Initialisering af modulet er endnu ikke afsluttet. Processen varer ca. 90 sek. deaktiveret Intet modul registreret. Kontroller installationen af modulet. Sluk din rengøringsmaskine, og tænd den igen. Kontakt Miele Service, hvis meldingen vises igen.
 • Page 16: Indstillinger Foretages

  da - Netværkstilslutning Indstillinger Dokumenter alle indstillinger til en eventuel senere reparation. foretages Til manuelle indtastninger skal DHCP først deaktiveres. DHCP Vælg valgmuligheden , og bekræft med valget med OK.  Frakoblet Vælg valgmuligheden , og bekræft med valget med OK. ...
 • Page 17: Konfiguration Gemmes

  da - Netværkstilslutning Konfiguration Konfigurationen af interfacet gælder først, når rengøringsmaskinen er gemmes genstartet. Vent ca. 10 sek., inden rengøringsmaskinen slukkes for at genstar-  Sluk maskinen, og tænd den igen med tasten .  Vent ca. 90 sek. for initialisering af modulet. ...
 • Page 18: Webinterface

  - Netværkstilslutning Webinterface Modulet XKM 3200 WL LMD har sit eget webinterface, hvor netværk- sindstillingerne konfigureres, printeren indstilles, eller hvor passwor- det kan ændres. Interfacet kan kaldes frem fra en tilfældig arbejdsstation i dit lokale netværk. Forudsætninger herfor er et konfigureret interface i rengø- ringsmaskinens styring, en aktuel webbrowser og en eksisterende netværksforbindelse til rengøringsmaskinen.
 • Page 19: Miljøbeskyttelse

  da - Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbru- ges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker af- faldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste gen- brugsstation/opsamlingssted.
 • Page 20 de - Inhalt Hinweise zur Anleitung ....................21 Fragen und technische Probleme..................21 Begriffsdefinition ....................... 21 Modul ..........................21 Zweckbestimmung......................22 Lieferumfang........................23 Lieferumfang ........................23 Technische Daten ......................23 Konformitätserklärung ....................... 23 Gerätebeschreibung......................24 Geräteübersicht......................... 24 Ein- und Ausschalten ......................24 Kontroll-LED ........................
 • Page 21: Hinweise Zur Anleitung

  Beispiel: Einstellungen  Menü Fragen und technische Probleme Bei Rückfragen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Miele. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite der Gebrauchs- anweisung Ihres Reinigungsautomaten oder unter www.miele.de/professional. Begriffsdefinition Reinigungs- In dieser Gebrauchsanweisung wird das Reinigungs- und Desinfek- automat tionsgerät als Reinigungsautomat bezeichnet.
 • Page 22: Zweckbestimmung

  - Zweckbestimmung Das vorliegende Kommunikationsmodul XKM 3200 WL LMD ermög- licht die Einrichtung einer Schnittstelle zwischen einem Miele Reini- gungs- und Desinfektionsautomaten und einem Datenendgerät bzw. einem lokalen Netzwerk. Die Datenverbindung erfolgt nach dem Ethernet bzw. dem WLAN Standard. Die Schnittstelle dient u.a. der Prozessdokumentation.
 • Page 23: Lieferumfang

  80 °C -Kennzeichnung 2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie Konformitätserklärung Hiermit erklärt Miele, dass das Kommunikationsmodul XKM 3200 WL LMD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist durch Angabe des Produktnamens oder der Fabrikationsnummer unter der folgen- den Internetadresse verfügbar: - www.miele.de/professional...
 • Page 24: Gerätebeschreibung

  de - Gerätebeschreibung Geräteübersicht Reset-/WPS-Taste Kontroll-LED Signalisiert nach der Montage die Betriebsbereitschaft und im Be- trieb eine aktive Kommunikation, Typenschild (seitlich angebracht) Datenkabel Ein- und Ausschalten Das Modul besitzt keinen separaten Ein-/Ausschalter. Es wird zusam- men mit dem Reinigungsautomaten ein- und ausgeschaltet. Nach jedem Einschalten benötigt das Modul ca.
 • Page 25: Kontroll-Led

  de - Gerätebeschreibung Kontroll-LED Die Kontroll-LED (Light Emitting Diode) gibt Auskunft über den Status des Kommunikationsmoduls. Status Leuchtet GRÜN Verbindung zum Netzwerk erfolgreich. Das Mo- dul ist betriebsbereit. Leuchtet GELB Netzwerk ist konfiguriert, aber keine Verbin- dung zum Netzwerk. Leuchtet ROT Das Modul ist nicht konfiguriert.
 • Page 26: Datenschutz Und Datensicherheit

  Vorbesitzer nicht mehr auf Ihr Gerät zugreifen kann. Urheberrechte und Lizenzen Für die Bedienung und Steuerung des Kommunikationsmoduls nutzt Miele eigene oder fremde Software, die nicht unter eine so genannte Open Source Lizenzbedingung fallen. Diese Software/Softwarekom- ponenten sind urheberrechtlich geschützt. Die urheberrechtlichen Be- fugnisse von Miele und Dritten sind zu respektieren.
 • Page 27: Sicherheitshinweise Und Warnungen

  Verwendung, Umbauten und Veränderungen sind unzu- lässig und möglicherweise gefährlich.  Das Kommunikationsmodul darf nur durch den Miele Kundendienst oder eine entsprechend qualifizierte Fachkraft installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden. Reparaturen sind ausschließlich dem Miele Kundendienst vorbehalten. Durch unsachgemäße Repara- turen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen!
 • Page 28: Einbau Und Installation

  Reinigungsautomaten. Die Position des Typenschildes ist in der Gerätebeschreibung des Reinigungsautomaten gekennzeichnet. Beispiel: xxxV xxHz x,x kW & Cie. KG Type: XX xx xxxV xxHz x,x kW Carl-Miele-Strasse 29 Pxx 8xxx Mod.: 33332 Gütersloh / Germany 2021-07-07 01 / 0001234567890 IP21 MADE IN GERMANY 12345678 Mat.: Als Passwort dienen die letzten Ziffern der Seriennummer, ohne die führenden Nullen.
 • Page 29: Installation

  *INSTALLATION* de - Einbau und Installation Installation  Vergleichen Sie vor dem Einbau des Kommunikationsmoduls unbedingt die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild des Moduls mit denen auf dem Typenschild ihres Rei- nigungsautomaten. Die Daten müssen übereinstimmen, damit das Modul keinen Schaden nimmt.
 • Page 30: Modul Einstecken

  *INSTALLATION* de - Einbau und Installation Modul einstecken Entfernen Sie eventuelle Aufkleber oder Schutzkappen von der  Schachtöffnung. Stecken Sie das Kommunikationsmodul in den Modulschacht.  Durch leichtes Drücken rastet das Modul in seine Endposition ein. Datenkabel Die gleichzeitige Nutzung von WLAN und LAN ist technisch nicht verlegen möglich.
 • Page 31: Netzwerkanbindung

  de - Netzwerkanbindung WLAN Verbindung herstellen LAN-Kabel Das LAN-Kabel darf nicht mit dem Netzwerk verbunden werden. Ist das LAN-Kabel eingesteckt, ist das WLAN Signal automatisch ausge- schaltet. Die gleichzeitige Nutzung von WLAN und LAN ist technisch nicht möglich. Anmeldung per Voraussetzung für die Anmeldung per WPS ist ein WPS fähiger WLAN-Router bzw.
 • Page 32: Menü Aufrufen

  Die Initialisierung des Moduls ist noch nicht abgeschlossen. Der Vorgang dauert ca. 90 Sekunden. inaktiv Es wurde kein Modul erkannt. Überprüfen Sie die Installation des Moduls. Schalten Sie den Reini- gungsautomaten erneut aus und wieder ein. Tritt die Meldung erneut auf, benachrichtigen Sie den Miele Kun- dendienst.
 • Page 33: Einstellungen Vornehmen

  de - Netzwerkanbindung Einstellungen Dokumentieren Sie alle Einstellungen für einen eventuellen späte- vornehmen ren Kundendienstfall. Für die manuelle Eingaben muss zuerst das DHCP deaktiviert wer- den. DHCP Wählen Sie dazu die Option aus und bestätigen Sie die Aus-  wahl mit OK. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie die Auswahl mit ...
 • Page 34: Konfiguration Übernehmen

  de - Netzwerkanbindung Navigieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten  (rechts) und  (links) den  Cursor auf die gewünschte Option. Bestätigen Sie jede Auswahl einzeln mit OK.  Speichern Sie die Eingaben, indem Sie im Display das Symbol  auswählen und die Auswahl mit der OK Taste bestätigen.
 • Page 35: Webinterface

  - Netzwerkanbindung Webinterface Das Modul XKM 3200 WL LMD verfügt über ein eigenes Webinter- face, über das die Netzwerkeinstellungen konfiguriert, Drucker einge- richtet oder das Passwort geändert werden können. Das Interface kann von jeder beliebigen Workstation ihres lokalen Netzwerkes aus aufgerufen werden. Voraussetzungen sind eine konfi-...
 • Page 36: Ihr Beitrag Zum Umweltschutz

  Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, eingerichteten Sammel- und Rücknahmestellen zur unentgeltlichen Abgabe und Verwertung der Elektro- und Elektronikgeräte bei Kommune, Händler oder Miele. Für das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf dem zu entsor- genden Altgerät sind Sie gesetzmäßig eigenverantwortlich. Sie sind gesetzlich verpflichtet, nicht vom Gerät fest umschlossene Altbatteri-...
 • Page 37 en - Contents Notes about these instructions..................38 Queries and technical problems..................38 Definition of terms ......................38 Module .......................... 38 Intended use ........................39 Items supplied ......................... 40 Scope of delivery....................... 40 Technical data ........................40 EU Conformity declaration ....................40 Guide to the appliance ....................
 • Page 38: Notes About These Instructions

  Settings  menu. Queries and technical problems In the event of queries or technical problems, please contact Miele. Contact details can be found at the end of the operating instructions for your cleaning machine or at www.miele.com/professional. Definition of terms Cleaning machine In these operating instructions, the washer-disinfector is referred to as “the cleaning machine”.
 • Page 39: Intended Use

  - Intended use The XKM 3200 WL LMD communication module supplied enables an interface to be set up between a Miele washer-disinfector and a ter- minal device or local network. The data connection is a standard Eth- ernet or WiFi connection. The interface serves a number of purposes, including process documentation.
 • Page 40: Items Supplied

   marking 2014/53/EU Radio Equipment Directive EU Conformity declaration Miele hereby declares that the XKM 3200 WL LMD communication module complies with Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU declaration of conformity can be down- loaded from the following website by quoting the product name or serial number: - www.miele.com/professional...
 • Page 41: Guide To The Appliance

  en - Guide to the appliance Appliance overview Reset/WPS button LED indicator Indicates operational readiness after installation and active com- munication when in operation. Data plate (located on the side) Data cable Switching on and off The module does not have a separate On/Off switch. It is switched on and off together with the cleaning machine.
 • Page 42: Led Indicator

  en - Guide to the appliance LED indicator The LED indicator (light emitting diode) provides status information about the communication module. Status Lit up GREEN Connection to the network was successful. The module is ready for operation. Lit up YELLOW Network is configured but there is no connec- tion to the network.
 • Page 43: Data Protection And Data Security

  Copyrights and licences For the purpose of operating and controlling the communication mod- ule, Miele uses proprietary or third-party software that is not covered by open source licensing terms. These items of software/software components are protected by copyright. The copyright powers of Miele and third parties must be respected.
 • Page 44: Warning And Safety Instructions

   The communication module must only be installed, commissioned and serviced by Miele service or by a suitably qualified person. Repairs are only to be undertaken by Miele Service. Repair work by unqualified persons could be dangerous.  Check the communication module carefully before installation for any visible damage.
 • Page 45: Fitting And Installation

  The position of the data plate is indicated in the machine de- scription for the cleaning machine. Example: xxxV xxHz x,x kW & Cie. KG Type: XX xx xxxV xxHz x,x kW Carl-Miele-Strasse 29 Pxx 8xxx Mod.: 33332 Gütersloh / Germany 2021-07-07 01 / 0001234567890 IP21 MADE IN GERMANY 12345678 Mat.: The serial number of the module, without the initial zeroes, acts as the password.
 • Page 46: Installation

  *INSTALLATION* en - Fitting and installation Installation  Before fitting the communication module compare the connec- tion data (voltage and frequency) on the data plate with that on the data plate of your cleaning machine. If the data does not match, the module could sustain damage.
 • Page 47: Inserting The Module

  *INSTALLATION* en - Fitting and installation Inserting the Remove any stickers or protective caps as necessary from the slot  module aperture. Push the module into the module slot. Gently push the module until  it clicks into place. Laying data The technology does not support the simultaneous use of WiFi and cables LAN.
 • Page 48: Network Connection

  en - Network connection Establishing the WiFi connection LAN cable Do not connect the LAN cable to the network. Plugging in the LAN cable switches off the WiFi signal automatically. The technology does not support the simultaneous use of WiFi and LAN. WPS login WPS login requires the use of a WPS-enabled WiFi router or repeater.
 • Page 49: Opening The Menu

  The module has not finished initialising. This process takes approx. 90 s. Inactive No module has been detected. Check the installation of the module. Switch the cleaning machine off and then back on again. If the message continues to appear, contact the Miele Customer Service Department.
 • Page 50: Selecting Settings

  en - Network connection Selecting settings Document all settings in case technical support is required at a later date. DHCP must be deactivated prior to manual intervention. Select the DHCP option and confirm your choice with OK.  Select the option and confirm your choice with OK.
 • Page 51: Activating The Configuration

  en - Network connection Activating the The interface configuration is only effective after the cleaning machine configuration has been restarted. Wait approx. 10 seconds before switching the cleaning machine off  for a restart. Switch the cleaning machine off and then back on again with the ...
 • Page 52: Web Interface

  - Network connection Web interface The XKM 3200 WL LMD module has a dedicated web interface via which the network settings can be configured, printers can be set up or the password can be changed. The interface can be accessed from any workstation on your local network.
 • Page 53: Caring For The Environment

  Instead, please make use of officially designated collection and dis- posal points to dispose of and recycle electrical and electronic appli- ances in your local community, with your dealer or with Miele, free of charge. By law, you are solely responsible for deleting any personal data from the old appliance prior to disposal.
 • Page 54 es - Contenido Indicaciones para las instrucciones ................55 Preguntas y problemas técnicos ..................55 Definición de términos....................... 55 Módulo .......................... 55 Finalidad ........................... 56 Volumen de suministro ....................57 Suministro ......................... 57 Datos técnicos........................57 Declaración de conformidad ..................... 57 Descripción del aparato....................
 • Page 55: Indicaciones Para Las Instrucciones

  Ajustes  Preguntas y problemas técnicos En caso de preguntas y problemas técnicos, póngase en contacto con Miele. Encontrará los datos de contacto en el reverso de las ins- trucciones de manejo de su lavadora desinfectadora o en www.miele.com/professional. Definición de términos...
 • Page 56: Finalidad

  - Finalidad El presente módulo de comunicación XKM 3200 WL LMD permite es- tablecer una interfaz entre una Miele lavadora desinfectadora y un aparato de salida de datos o una red de conexión local. La conexión de datos se realiza de acuerdo con el estándar Ethernet o WiFi. La in- terfaz se utiliza, entre otras cosas, para documentar los procesos.
 • Page 57: Volumen De Suministro

  Directiva sobre los equipos radioeléctricos 2014/53/UE Declaración de conformidad Por la presente, Miele declara que el módulo de comunicación XKM 3200 WL LMD cumple con los requisitos de la directiva europea 2014/53/UE. Podrá encontrar el texto completo de la declaración de conformidad europea introduciendo el nombre del producto o el número de fabri-...
 • Page 58: Descripción Del Aparato

  es - Descripción del aparato Vista general del aparato Tecla Reset/WPS LED de control señaliza la operatividad después del montaje y una comunicación activa durante el funcionamiento Placa de características (colocada lateralmente) Cable de datos Conexión y desconexión El módulo no dispone de interruptores separados de Conexión/Des- conexión.
 • Page 59: Led De Control

  es - Descripción del aparato LED de control El LED de control (Light Emiting Diode) aporta información sobre el estado del módulo de comunicación. Estado Se ilumina en Conexión a la red correcta. El módulo está listo VERDE para funcionar. Se ilumina en La red está...
 • Page 60: Protección Y Seguridad De Datos

  Protección y seguridad de datos En cuanto se haya activado la función de conexión a red y conectado el aparato a Internet, este envía los siguientes datos a la Miele Cloud: - Número de fabricación del aparato - Tipo de aparato y equipamiento técnico - Estado del aparato - Información sobre el estado del software de su aparato...
 • Page 61: Advertencias E Indicaciones De Seguridad

  La puesta en funcionamiento, el mantenimiento y la reparación del módulo de comunicaciones se realizarán exclusivamente por el Servi- cio Post-Venta Miele o por personal técnico autorizado y cualificado. Las reparaciones quedan reservadas exclusivamente para el Servicio Post-Venta de Miele. ¡La realización de trabajos de reparación por...
 • Page 62: Montaje E Instalación

  Ejemplo: xxxV xxHz x,x kW & Cie. KG Type: XX xx xxxV xxHz x,x kW Carl-Miele-Strasse 29 Pxx 8xxx Mod.: 33332 Gütersloh / Germany 2021-07-07 01 / 0001234567890 IP21 MADE IN GERMANY 12345678 Mat.: Las últimas cifras del número de serie sin los ceros antepuestos sir-...
 • Page 63: Instalación

  *INSTALLATION* es - Montaje e instalación Instalación  Antes de montar el módulo de comunicación es imprescindible que compare los datos de conexión (tensión y frecuencia) de la placa de características del módulo con los de la placa de caracte- rísticas de su lavadora desinfectadora.
 • Page 64: Enchufar El Módulo

  *INSTALLATION* es - Montaje e instalación Enchufar el mó- Retire los adhesivos o tapas de protección que pudiera haber en la  dulo abertura del hueco. Introduzca el módulo de comunicaciones en el hueco para el mó-  dulo. El módulo encaja en su posición final al presionarlo ligeramen- Tender el cable de Técnicamente, no es posible utilizar simultáneamente WiFi y LAN.
 • Page 65: Conexión A Red

  es - Conexión a red Establecer la conexión WiFi Cable LAN El cable no puede estar conectado a la red. Si el cable LAN está en- chufado, la señal WiFi se desconecta automáticamente. Técnicamen- te, no es posible utilizar simultáneamente WiFi y LAN. Registro por WPS El requisito previo para el registro por WPS es un router o repetidor WiFi con capacidad WPS.
 • Page 66: Acceder Al Menú

  90 segundos. inactivo No se ha reconocido ningún módulo. Compruebe la instalación del módulo. Vuelva a apagar la lavadora desinfectadora y enciéndala de nuevo. Si vuelve a mostrarse el mensaje, póngase en contacto con el ser- vicio Post-venta Miele.
 • Page 67: Realizar Ajustes

  es - Conexión a red Realizar ajustes Documente todos los ajustes para un posible trabajo posterior del Servicio Post-venta. Para la introducción manual, primero debe desactivarse el DHCP. Para ello, seleccione la opción DHCP y confirme la selección con  Desactivar Seleccione la opción y confirme la selección con OK.
 • Page 68: Aceptar Configuración

  es - Conexión a red Aceptar configu- La configuración de la interfaz se hace efectiva al reiniciar la lavadora ración desinfectadora. Espere aprox. 10 segundos antes desconectar la lavadora desinfec-  tadora para reiniciarla. Apague la lavadora desinfectadora con la tecla  y vuélvala a en- ...
 • Page 69: Interfaz Web

  - Conexión a red Interfaz web El módulo XKM 3200 WL LMD cuenta con una interfaz web propia a través de la cual se definen los ajustes de red, se instala la impresora o se modifica la contraseña. Es posible acceder a la interfaz desde cualquier puesto de trabajo de su red de conexión local.
 • Page 70: Su Contribución A La Protección Del Medio Ambiente

  Miele. Usted es el único responsable legal de borrar cualquier dato personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inacce-...
 • Page 71 fi - Sisältö Ohjeita käyttöohjeen lukemiseen .................. 72 Kysymykset ja tekniset ongelmat ..................72 Käsitteiden määrittely ......................72 Moduuli.......................... 72 Käyttötarkoitus ........................ 73 Vakiovarusteet ......................... 74 Toimituksen osat ....................... 74 Tekniset tiedot ........................74 Vaatimustenmukaisuusvakuutus ..................74 Moduulin kuvaus ......................75 Laitteen osat........................
 • Page 72: Ohjeita Käyttöohjeen Lukemiseen

  Valikko Kysymykset ja tekniset ongelmat Jos sinulla on kysyttävää tai teknisiä ongelmia, ota yhteyttä Mieleen. Yhteystiedot löydät pesu- ja desinfiointikoneen käyttöohjeen takasi- vulta tai osoitteesta www.miele.com/professional. Käsitteiden määrittely Kone Tässä käyttöohjeessa käytetään pesu- ja desinfiointikoneesta lyhyy- den vuoksi välillä nimitystä kone.
 • Page 73: Käyttötarkoitus

  - Käyttötarkoitus Tiedonsiirtomoduuli XKM 3200 WL LMD mahdollistaa yhteyden muo- dostamisen Miele-pesu- ja desinfiointikoneen ja päätelaitteen tai pai- kallisen verkon välille. Yhteys muodostetaan Ethernet-kaapelilla tai WLAN-standardilla. Liitäntää käytetään esim. prosessidokumentoin- tiin. Lisätietoja prosessidokumentoinnista saat Mieleltä. Käytä vain normin EN/IEC 62368 mukaisia päätelaitteita (tietokoneita, tabletteja, tulostimia jne.).
 • Page 74: Vakiovarusteet

   mW Käyttölämpötila enint. 80 °C -hyväksyntä Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus Miele vakuuttaa, että tämä tiedonsiirtomoduuli XKM 3200 WL LMD täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Täydellisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät tuotenimen tai valmistusnumeron perusteella osoitteesta: - www.miele.com/professional > tuotteet > ladattavat tiedostot > Tuki ja palvelut > käyttöohjeet...
 • Page 75: Moduulin Kuvaus

  fi - Moduulin kuvaus Laitteen osat Nollaus-/WPS-painike Merkkivalo Syttyy asennuksen jälkeen, kun laite on käyttövalmis ja palaa käy- tössä aina, kun yhteys on aktiivinen, Arvokilpi (moduulin sivulla) Datakaapeli Laitteen virran kytkeminen päälle ja pois päältä Moduulissa ei ole erillistä virtakytkintä. Se kytkeytyy päälle ja pois päältä...
 • Page 76: Merkkivalo

  fi - Moduulin kuvaus Merkkivalo Merkkivalo (LED, Light Emitting Diode) ilmaisee tiedonsiirtomoduulin tilan. Merkkivalo Tila Palaa VIHREÄNÄ Verkkoyhteys toimii. Moduuli on käyttövalmis. Palaa KELTAISE- Verkon asetukset on tehty, mutta verkkoon ei saada yhteyttä. Palaa PUNAISE- Moduulin asetuksia ei ole tehty. Ei pala Moduuli ei saa virtaa.
 • Page 77: Tietosuoja Ja Tietoturva

  Tekijänoikeudet ja lisenssit Miele hyödyntää tiedonsiirtomoduulin käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokompo- nentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.
 • Page 78: Tärkeitä Turvallisuusohjeita

   Moduulin asennus, käyttöönotto ja huolto on ehdottomasti jätettä- vä valtuutetun Miele-huoltoliikkeen tai vastaavat tiedot omaavan am- mattihenkilön tehtäväksi. Moduulin saa korjata vain valtuutettu Miele- huoltoliike. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita lait- teen käyttäjälle! ...
 • Page 79: Asennus Ja Käyttöönotto

  Koneen osat -kuvassa. Esimerkki: xxxV xxHz x,x kW & Cie. KG Type: XX xx xxxV xxHz x,x kW Carl-Miele-Strasse 29 Pxx 8xxx Mod.: 33332 Gütersloh / Germany 2021-07-07 01 / 0001234567890 IP21 MADE IN GERMANY 12345678 Mat.: Salasanana toimivat sarjanumeron viimeiset numerot ilman edeltäviä...
 • Page 80: Asennus

  *INSTALLATION* fi - Asennus ja käyttöönotto Asennus  Ennen kuin asennat tiedonsiirtomoduulin paikalleen, tarkista eh- dottomasti, että moduulin arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Näiden tietojen on ehdottomasti vastattava toisiaan, muuten moduuli voi vahingoittua. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan. Irrota pesu- ja desinfiointikone sähköverkosta.
 • Page 81: Moduulin Asettaminen Paikalleen

  *INSTALLATION* fi - Asennus ja käyttöönotto Moduulin asetta- Irrota sijoitusaukosta mahdolliset tarrat tai suojatulpat.  minen paikalleen Työnnä tiedonsiirtomoduuli moduulikuiluun. Paina moduulia kevyes-  ti, jotta se napsahtaa paikalleen. Datakaapelin WLAN-verkon ja LANin käyttö yhtä aikaa ei ole teknisesti mahdollista. vetäminen WLAN Jos haluat käyttää...
 • Page 82: Liittäminen Verkkoon

  fi - Liittäminen verkkoon WLAN-yhteyden muodostaminen LAN-kaapeli LAN-kaapelia ei saa käyttää yhdessä verkkoyhteyden kanssa. Kun LAN-kaapeli on liitettynä, WLAN-signaali kytkeytyy automaattisesti pois päältä. WLAN-verkon ja LANin käyttö yhtä aikaa ei ole teknisesti mahdollista. Yhteyden muo- WPS-yhteydenmuodostustavan edellytyksenä on, että käytettävässä dostaminen WPS- reitittimessä...
 • Page 83: Valikon Haku Esiin

  Moduulin alustus ei ole vielä valmis. Toiminto kestää n. 90 sekuntia. ei käytössä Kone ei tunnista moduulia. Tarkasta moduulin asennus. Kytke pesu- ja desinfiointikoneen virta uudelleen pois päältä ja takaisin päälle. Jos sama ilmoitus tulee näkyviin uudelleen, ota yhteys Miele-huol- toon.
 • Page 84: Asetuksien Tekeminen

  fi - Liittäminen verkkoon Asetuksien Dokumentoi kaikki asetukset mahdollisten myöhempien huoltotöi- tekeminen den varalta. DHCP on poistettava käytöstä ennen kuin voit syöttää tietoja ma- nuaalisesti. DHCP Valitse vaihtoehto ja vahvista valintasi valitsemalla OK.  pois päältä Valitse vaihtoehto ja vahvista valintasi valitsemalla OK. ...
 • Page 85: Tehtyjen Asetusten Ottaminen Käyttöön

  fi - Liittäminen verkkoon Tehtyjen asetus- Liitännän asetukset tulevat voimaan vasta, kun käynnistät pesu- ja ten ottaminen desinfiointikoneen uudelleen. käyttöön Odota n. 10 sekuntia ennen kuin kytket pesu- ja desinfiointikoneen  pois päältä uudelleenkäynnistystä varten. Kytke pesu- ja desinfiointikoneen virta pois päältä ja takaisin päälle ...
 • Page 86: Verkkoliittymä

  - Liittäminen verkkoon Verkkoliittymä Moduulilla XKM 3200 WL LMD on oma verkkoliittymä, jonka kautta voit muokata verkkoasetuksia, valita tulostimen tai muuttaa salasa- naa. Siihen voi ottaa yhteyden millä tahansa paikallisen verkon työasemal- la. Edellytyksenä on, että pesu- ja desinfiointikoneen liitännän asetuk- set on tehty, että...
 • Page 87: Pidä Huolta Ympäristöstäsi

  Pakkaus suojaa tuotetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista mate- riaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vä- hennät syntyvien jätteiden Määrää. Miele Kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen. Vanhan koneen käytöstä poistaminen Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita mate-...
 • Page 88 fr - Table des matières Remarques........................89 Questions et problèmes techniques.................. 89 Définition .......................... 89 Module .......................... 89 Champ d'application ....................... 90 Accessoires fournis......................91 Éléments fournis........................ 91 Caractéristiques techniques....................91 Déclaration de conformité ....................91 Description de l'appareil....................92 Vue d’ensemble de l’appareil ....................
 • Page 89: Remarques

  Menu Réglages  Questions et problèmes techniques Miele reste à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous aider en cas de problème technique. Vous trouverez nos coordon- nées à la fin du mode d'emploi du laveur-désinfecteur ou sous www.miele.com/professional.
 • Page 90: Champ D'application

  - Champ d'application Le présent module de communication XKM 3200 WL LMD permet d'établir une interface entre un laveur-désinfecteur Miele et un termi- nal de données ou un réseau local. La connexion des données s'ef- fectue selon la norme Ethernet ou Wi-Fi. L'interface sert entre autres à...
 • Page 91: Accessoires Fournis

  2014/53/EU Directive sur les équipements radio Déclaration de conformité Par la présente, Miele déclare que le module de communication XKM 3200 WL LMD est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE peut être obtenu en citant le nom ou le numéro de série du produit à...
 • Page 92: Description De L'appareil

  fr - Description de l'appareil Vue d’ensemble de l’appareil Touche Reset/ WPS Diode de contrôle Une fois le montage effectué, signale que l'appareil est prêt à fonc- tionner et, s'il est en marche, qu'une communication est activée Plaque signalétique (apposée sur le côté) Câble de données Mise en marche et arrêt Le module ne possède aucun bouton Marche/Arrêt séparé.
 • Page 93: Diode De Contrôle

  fr - Description de l'appareil Diode de contrôle La diode de contrôle (LED) vous donne des informations sur le statut du module de communication. État s'allume en VERT Connexion au réseau réussie. Le module est prêt a fonctionner. s'allume en Le réseau est configuré, mais aucune JAUNE connexion au réseau.
 • Page 94: Protection Et Sécurité Des Données

  à votre ap- pareil. Droits d’auteur et licences Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à...
 • Page 95: Consignes De Sécurité Et Mises En Garde

  Les travaux d'installation, de mise en service et de maintenance du module de communication doivent être effectués par un profession- nel agréé ou un technicien Miele uniquement. Le service après-vente Miele est seul habilité à procéder aux réparations. Des réparations non conformes peuvent entraîner de graves dangers pour l’utilisateur.
 • Page 96: Montage Et Installation

  Exemple : xxxV xxHz x,x kW & Cie. KG Type: XX xx xxxV xxHz x,x kW Carl-Miele-Strasse 29 Pxx 8xxx Mod.: 33332 Gütersloh / Germany 2021-07-07 01 / 0001234567890 IP21 MADE IN GERMANY 12345678 Mat.:...
 • Page 97: Installation

  *INSTALLATION* fr - Montage et installation Installation  Avant d'installer le module de communication, vérifiez que les données de raccordement (tension et fréquence) qui figurent sur sa plaque signalétique correspondent à celles qui figurent sur la plaque signalétique du laveur-désinfecteur. Les données doivent coïncider pour que le module ne soit pas endommagé.
 • Page 98: Insérer Le Module

  *INSTALLATION* fr - Montage et installation Insérer le module Le cas échéant, retirez l'autocollant ou le capuchon de protection  du logement de module. Insérez le module de communication dans son logement. Appuyez  légèrement pour qu'il se positionne correctement. Poser les L'utilisation simultanée du Wi-Fi et du LAN n'est techniquement pas câbles de données...
 • Page 99: Connexion Au Réseau

  fr - Connexion au réseau Établir la connexion Wi-Fi Câble LAN Le câble LAN ne doit pas être connecté au réseau. Si le câble LAN est branché, le signal Wi-Fi est automatiquement désactivé. L'utilisa- tion simultanée du Wi-Fi et du LAN n'est techniquement pas pos- sible.
 • Page 100: Accéder Au Menu

  Initialisation, module pas encore activé L’initialisation du module n’est pas encore terminée. Le processus dure env. 90 secondes. désactivé Aucun module n’a été reconnu. Vérifier l'installation du module. Éteindre et rallumer le laveur-désin- fecteur. Si le message se reproduit, contactez le service après-vente Miele.
 • Page 101: Effectuer Les Réglages

  fr - Connexion au réseau Effectuer les Documentez tous les réglages d'usine en prévision d'une éven- réglages tuelle intervention du SAV. Pour les entrées manuelles, le DHCP doit d'abord être désactivé. Sélectionnez pour ce faire l'option DHCP et validez la sélection ...
 • Page 102: Appliquer La Configuration

  fr - Connexion au réseau Appliquer la La configuration de l’interface est effective, une fois le laveur-désin- configuration fecteur redémarré. Attendez environ 10 secondes avant d'éteindre le laveur-désinfec-  teur pour le redémarrage. Désactivez et réactivez le laveur-désinfecteur à l'aide de la touche ...
 • Page 103: Interface Web

  - Connexion au réseau Interface Web Le module XKM 3200 WL LMD possède sa propre interface web, qui peut être utilisée pour configurer les paramètres du réseau, configurer les imprimantes ou changer le mot de passe. L'interface est accessible depuis n'importe quel poste de travail de votre réseau local.
 • Page 104: Votre Contribution À La Protection De L'environnement

  Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre com- mune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'ap- pareil.
 • Page 105 it - Indice Alcune indicazioni sulle istruzioni d'uso ............... 106 Domande e problemi tecnici ..................... 106 Definizione di termini ......................106 Modulo .......................... 106 Destinazione d'uso......................107 Dotazione ......................... 108 Dotazione .......................... 108 Dati tecnici......................... 108 Dichiarazione di conformità....................108 Descrizione apparecchio ....................
 • Page 106: Alcune Indicazioni Sulle Istruzioni D'uso

  Esempio: Menù Impostazioni  Domande e problemi tecnici Per domande o problemi tecnici rivolgersi a Miele. I contatti si trovano sul retro delle istruzioni d'uso della macchina o sotto www.miele.it/it/professional. Definizione di termini Macchina In queste istruzioni d'uso la macchina per il lavaggio e la disinfezione viene definita in breve solo macchina.
 • Page 107: Destinazione D'uso

  - Destinazione d'uso Il presente modulo di comunicazione XKM 3200 WL LMD permette di configurare un'interfaccia tra un termodisinfettore Miele e un termina- le di dati o una rete locale. La connessione dei dati avviene secondo lo standard Ethernet o WLAN. L'interfaccia viene utilizzata anche per la tracciabilità...
 • Page 108: Dotazione

  Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiatu- re radio Dichiarazione di conformità Miele dichiara che il modulo di comunicazione XKM 3200 WL LMD corrisponde alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile in- dicando il nome del prodotto o il numero di fabbricazione al seguente indirizzo internet: - www.miele.com/professional...
 • Page 109: Descrizione Apparecchio

  it - Descrizione apparecchio Panoramica macchina Tasto reset/WPS Dopo il montaggio segnala che la macchina è pronta per il funzio- namento mentre quando è in funzione segnala la comunicazione attiva Targhetta dati (applicata di lato) Cavo per dati Accensione e spegnimento Il modulo non è...
 • Page 110: Led Di Controllo

  it - Descrizione apparecchio LED di controllo Il LED (light emitting diode) di controllo fornisce informazioni sullo sta- to del modulo di comunicazione. Stato LUCE VERDE Connessione alla rete riuscita. Il modulo è pronto. LUCE GIALLA Rete configurata ma nessuna connessione alla rete.
 • Page 111: Protezione E Sicurezza Dei Dati

  Diritti d'autore e licenze Per usare e gestire il modulo di comunicazione, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source. Questo software/queste componenti software sono protetti dal punto di vista dei diritti.
 • Page 112: Indicazioni Per La Sicurezza E Avvertenze

  Il modulo di comunicazione è predisposto esclusivamente per i settori di impiego citati nelle istruzioni d'uso. Qualsiasi altro impiego e qualsiasi altra modifica non sono consentiti e possono rappresentare un pericolo. Miele non è responsabile di danni causati da un utilizzo errato o non previsto della macchina. ...
 • Page 113: Montaggio E Installazione

  è contrassegnata nella descrizione della macchina. Esempio: xxxV xxHz x,x kW & Cie. KG Type: XX xx xxxV xxHz x,x kW Carl-Miele-Strasse 29 Pxx 8xxx Mod.: 33332 Gütersloh / Germany 2021-07-07 01 / 0001234567890 IP21 MADE IN GERMANY 12345678 Mat.:...
 • Page 114: Installazione

  *INSTALLATION* it - Montaggio e installazione Installazione  Prima del montaggio del modulo di comunicazione confrontare assolutamente i dati di allacciamento (tensione e frequenza) sulla targhetta dati del modulo con quelli sulla targhetta dati della mac- china. I dati devono corrispondere affinché i moduli non si danneg- gino.
 • Page 115: Posare Il Cavo Dati

  *INSTALLATION* it - Montaggio e installazione Posare il cavo dati L'uso simultaneo di WLAN e LAN non è tecnicamente possibile. WLAN Se si desidera usare la connessione WLAN, il cavo LAN non deve es- sere collegato a una rete o a un terminale di dati. Il segnale WLAN è disponibile solo quando il cavo non è...
 • Page 116: Connessione Di Rete

  it - Connessione di rete Stabilire la connessione WLAN. Cavo LAN Il cavo LAN non deve essere collegato alla rete. Se il cavo LAN è in- serito, il segnale WLAN viene automaticamente disattivato. L'uso si- multaneo di WLAN e LAN non è tecnicamente possibile. Connessione via Il requisito per la connessione tramite WPS è...
 • Page 117: Accedere Al Menù

  L'inizializzazione del modulo non è ancora terminata. Il processo dura ancora ca. 90 secondi. non attivo Non è stato rilevato alcun modulo. Verificare l'installazione del modulo. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il messaggio si ripete, informate il servizio clienti di Miele.
 • Page 118: Eseguire Le Impostazioni

  it - Connessione di rete Eseguire le impo- Documentare tutte le impostazioni per un intervento successivo stazioni dell'assistenza tecnica. Per gli inserimenti manuali, il DHCP deve essere prima disattivato. Selezionare l'opzione DHCP e confermare la selezione con OK.  Selezionare l'opzione e confermare la selezione con OK.
 • Page 119: Configurazione

  it - Connessione di rete Configurazione La configurazione dell'interfaccia è attiva solo dopo aver riavviato la macchina. Attendere circa 10 secondi prima di spegnere la macchina per il  successivo riavvio. Spegnere la macchina con il tasto  e riaccenderla. ...
 • Page 120: Interfaccia Web

  - Connessione di rete Interfaccia web Il modulo XKM 3200 WL LMD ha la propria interfaccia web, che può essere utilizzata per configurare le impostazioni di rete, impostare le stampanti o cambiare la password. L'interfaccia è accessibile da qualsiasi stazione di lavoro sulla rete lo- cale.
 • Page 121: Il Vostro Contributo Alla Tutela Dell'ambiente

  Inoltre è necessario conservare l’im- ballaggio anche per l’eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele in caso di guasti e/o danni. Riciclare i materiali permette da un lato di ridurre il volume degli scarti mentre dall’altro rende possibile un utilizzo più...
 • Page 122 nl - Inhoud Inleiding ..........................123 Vragen en technische problemen..................123 Begripsdefinitie........................123 Module .......................... 123 Bestemming ........................124 Bijgeleverd ........................125 Levering..........................125 Technische gegevens ......................125 Conformiteitsverklaring ..................... 125 Algemeen ......................... 126 Overzicht ........................... 126 In- en uitschakelen ......................126 Controle-led........................
 • Page 123: Inleiding

  Voorbeeld: Menu Instellingen  Vragen en technische problemen Voor vragen of technische problemen kunt u contact opnemen met Miele. De contactgegevens vindt u op de achterzijde van de ge- bruiksaanwijzing van uw reinigingsautomaat of onder www.miele.com/professional. Begripsdefinitie Reinigingsauto- In deze gebruiksaanwijzing wordt het reinigings- en desinfectieappa- maat raat als reinigingsautomaat aangeduid.
 • Page 124: Bestemming

  - Bestemming Met de communicatiemodule XKM 3200 WL LMD kan een interface tussen een Miele reinigings- en desinfectie-automaat en een datater- minal dan wel een lokaal netwerk worden ingericht. De gegevensver- binding vindt plaats volgens de ethernet- of wifi-standaard. De inter- face is onder meer bedoeld voor de procesdocumentatie.
 • Page 125: Bijgeleverd

  -kenmerk Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU Conformiteitsverklaring Hiermee verklaart Miele dat de communicatiemodule XKM 3200 WL LMD voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetpagina door daar de productnaam of het serie- nummer in te voeren: - www.miele.com/professional...
 • Page 126: Algemeen

  nl - Algemeen Overzicht Reset-/WPS-toets Controle-led Geeft na de montage aan dat het apparaat bedrijfsklaar is en tij- dens bedrijf dat er sprake is van een actieve communicatie Typeplaatje (aan zijkant aangebracht) Datakabel In- en uitschakelen De module heeft geen aparte Aan/Uit-schakelaar. De module wordt samen met de reinigingsautomaat in- en uitgeschakeld.
 • Page 127: Controle-Led

  nl - Algemeen Controle-led De controle-led (Light Emitting Diode) geeft informatie over de status van de communicatiemodule. Status Brandt GROEN Succesvolle verbinding met het netwerk. De module is gereed voor gebruik. Brandt GEEL Het netwerk is geconfigureerd, maar er is geen verbinding met het netwerk.
 • Page 128: Gegevensbescherming En Gegevensveiligheid

  Auteursrechten en licenties Voor de bediening en besturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen open source licentievoorwaarde geldt. Deze software/softwarecomponen- ten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.
 • Page 129: Veiligheidsinstructies En Waarschuwingen

   De communicatiemodule mag alleen door Miele of door een ge- kwalificeerd vakman worden geïnstalleerd, in gebruik genomen en onderhouden. Reparaties mogen uitsluitend door Miele worden uitge- voerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen grote risico’s voor de gebruiker opleveren.
 • Page 130: Inbouw En Installatie

  De locatie van het typeplaatje is aangegeven in de beschrijving van de reinigingsautomaat. Voorbeeld: xxxV xxHz x,x kW & Cie. KG Type: XX xx xxxV xxHz x,x kW Carl-Miele-Strasse 29 Pxx 8xxx Mod.: 33332 Gütersloh / Germany 2021-07-07 01 / 0001234567890 IP21 MADE IN GERMANY 12345678 Mat.: Het wachtwoord wordt gevormd door de laatste cijfers van het se- rienummer, zonder de voorloopnullen.
 • Page 131: Installatie

  *INSTALLATION* nl - Inbouw en installatie Installatie  Vergelijk, voordat u de communicatiemodule inbouwt, de aan- sluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje van de module met die op het typeplaatje van de reinigingsautomaat. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan de modu- le te voorkomen.
 • Page 132: Module Insteken

  *INSTALLATION* nl - Inbouw en installatie Module insteken Verwijder eventuele stickers of beschermkappen van de opening  van de schacht. Steek de communicatiemodule in de moduleschacht. Klik de modu-  le voorzichtig in de eindpositie vast. Datakabel leggen U kunt wifi en LAN om technische redenen niet tegelijk gebruiken. Wifi Als u de wifi-verbinding wilt gebruiken, mag de LAN-kabel niet met een netwerk of een eindapparaat verbonden zijn.
 • Page 133: Netwerkaansluiting

  nl - Netwerkaansluiting WiFi-verbinding tot stand brengen LAN-kabel De LAN-kabel mag niet met het netwerk worden verbonden. Als de LAN-kabel wordt ingestoken, is het wifi-signaal automatisch uitge- schakeld. U kunt wifi en LAN om technische redenen niet tegelijk ge- bruiken. Aanmelding via Voorwaarde voor de aanmelding via WPS is een voor WPS geschikte wifi-router of repeater.
 • Page 134: Menu Oproepen

  De initialisatie van de module is nog niet afgesloten. Het proces duurt ca. 90 seconden. Inactief Er is geen module herkend. Controleer of de module geïnstalleerd is. Schakel de reinigingsauto- maat opnieuw uit en weer in. Neem contact op met de Miele klantenservice als de melding weer verschijnt.
 • Page 135: Instellingen Uitvoeren

  nl - Netwerkaansluiting Instellingen Documenteer alle instellingen voor een eventuele latere service-in- uitvoeren greep. Voor de handmatige invoer moet eerst DHCP worden gedeactiveerd. Selecteer daarvoor de optie DHCP en bevestig uw keuze met OK.  Kies de optie en bevestig uw keuze met OK. ...
 • Page 136: Configuratie Overnemen

  nl - Netwerkaansluiting Configuratie over- De configuratie van de interface wordt pas na een herstart van de rei- nemen nigingsautomaat actief. Wacht ca. 10 seconden voordat u de reinigingsautomaat uitschakelt  om deze opnieuw op te starten. Schakel de reinigingsautomaat met de toets  uit en weer in. ...
 • Page 137: Webinterface

  - Netwerkaansluiting Webinterface De module XKM 3200 WL LMD beschikt over een eigen webinterface, waarmee netwerkinstellingen kunnen worden geconfigureerd, printers kunnen worden ingesteld of het wachtwoord kan worden gewijzigd. De interface kan vanaf elk willekeurig workstation van uw lokale net- werk worden geopend.
 • Page 138: Een Bijdrage Aan De Bescherming Van Het Milieu

  Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte bat- terijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen.
 • Page 139 no - Innhold Henvisninger til veiledningen ..................140 Spørsmål og tekniske problemer ..................140 Begrepsdefinisjon......................140 Modul ..........................140 Anvendelsesområde......................141 Standardlevering ......................142 Standardlevering ....................... 142 Tekniske data ........................142 Samsvarserklæring......................142 Beskrivelse av modulen ....................143 Oversikt ..........................143 Inn- og utkobling .......................
 • Page 140: Henvisninger Til Veiledningen

  Eksempel: Meny Innstillinger  Spørsmål og tekniske problemer Ta kontakt med Miele ved spørsmål eller tekniske problemer. Kontakt- dataene finner du på baksiden av bruksanvisningen til rengjørings- automaten eller under www.miele.no/professional. Begrepsdefinisjon Rengjørings- I denne bruksanvisningen blir rengjørings- og desinfeksjonsauto- automat maten betegnet som rengjøringsautomat.
 • Page 141: Anvendelsesområde

  - Anvendelsesområde Kommunikasjonsmodulen XKM 3200 WL LMD gjør det mulig å opp- rette et grensesnitt mellom en Miele rengjørings- og desinfeksjons- automat og en dataterminal (PC o.l.) eller et lokalt nettverk. Datakob- lingen skjer i henhold til grensesnittets eller WiFi-ets standard. Gren- sesnittet brukes bl.a til prosessdokumentasjon.
 • Page 142: Standardlevering

  80 °C -merket 2014/53/EU Radiodirektivet Samsvarserklæring Miele erklærer med dette at kommunikasjonsmodul XKM 3200 WL LMD samsvarer med direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EUs samsvarserklæring finner du på følgende internettadresse ved å legge inn produktnavn eller fabrika- sjonsnummer: - www.miele.no/professional...
 • Page 143: Beskrivelse Av Modulen

  no - Beskrivelse av modulen Oversikt Reset-/WPS-tast Kontroll-LED Etter montering signaliserer den at modulen er klar til drift, og at kommunikasjonen er aktiv under drift Typeskilt (plassert på siden) Datakabel Inn- og utkobling Modulen har ingen separat på/av-tast. Den slås på og av med rengjøringsautomaten.
 • Page 144: Kontroll-Led

  no - Beskrivelse av modulen Kontroll-LED Kontroll-LED (Light Emitting Diode) gir informasjon om statusen på kommunikasjonsmodulen. Status Lyser GRØNT Forbindelsen til nettverket er opprettet. Modul- en er klar til drift. Lyser GULT Nettverket er konfigurert, men det er ingen for- bindelse til nettverket.
 • Page 145: Personvern Og Datasikkerhet

  - Beskrivelse av modulen Personvern og datasikkerhet Så snart nettverksfunksjonen er aktivert, og du har koblet produktet til internett, sender ditt produkt følgende data til Miele Cloud: - Produktets fabrikasjonsnummer - Produkttype og teknisk utrustning - Produktstatus - Informasjon om ditt produkts programvareversjon I starten kan ikke disse dataene tilordnes en spesifikk bruker og de lagres heller ikke permanent.
 • Page 146: Sikkerhetsregler Og Advarsler

   Kommunikasjonsmodulen må kun installeres, vedlikeholdes og tas i bruk av Miele serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. Reparasjoner skal kun foretas av Miele serviceavdeling. Ukyndig ut- førte reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren! ...
 • Page 147: Montering Og Installering

  Eksempel: xxxV xxHz x,x kW & Cie. KG Type: XX xx xxxV xxHz x,x kW Carl-Miele-Strasse 29 Pxx 8xxx Mod.: 33332 Gütersloh / Germany 2021-07-07 01 / 0001234567890 IP21 MADE IN GERMANY 12345678 Mat.: Bruk de siste sifrene i serienummeret uten de første nullene.
 • Page 148: Installasjon

  *INSTALLATION* no - Montering og installering Installasjon  Før installasjon av kommunikasjonsmodulen må tilkoblingsdata- ene (spenning og frekvens) på modulens typeskilt sammenlignes med opplysningene på typeskiltet på din rengjøringsautomat. Data- ene må stemme overens, slik at modulen ikke blir skadet. Spør en autorisert elektroinstallatør hvis du er i tvil.
 • Page 149: Sette Inn Modulen

  *INSTALLATION* no - Montering og installering Sette inn modulen Fjern eventuelle etiketter eller beskyttelseskapper fra åpningen på  sjakten. Sett kommunikasjonsmodulen inn i modulsjakten. Skyv den helt på  plass med et lett trykk. Legging av Det er teknisk ikke mulig å bruk WiFi og LAN samtidig. datakabelen WiFi Hvis du vil bruke WiFi-forbindelsen må...
 • Page 150: Nettverkstilkobling

  no - Nettverkstilkobling Opprette WiFi-forbindelse LAN-kabel LAN-kabelen må ikke være tilkoblet nettverket. Hvis LAN-kabelen er satt inn, er WiFi-signalet slått av automatisk. Det er teknisk ikke mulig å bruk WiFi og LAN samtidig. Pålogging via Forutsetning for pålogging via WPS er en WPS-kompatibel WiFi- router hhv.
 • Page 151: Åpne Menyen

  no - Nettverkstilkobling Koble inn rengjøringsautomaten med tasten . Åpne menyen  Du må vente ca. 90 sekunder før du kan starte konfigurasjonen av grensesnittet. Åpne menyen via følgende programmeringssti:  Tast  Flere innstillinger                 Grensesnitt Grensesnitt Nettverksgrensesnitt RS232 Nettverksgrensesnitt Velg grensesnitt og bekreft valget med OK.
 • Page 152: Foreta Innstillinger

  no - Nettverkstilkobling Foreta Dokumenter alle innstillinger for en eventuell senere service. innstillinger Manuelle innstillinger krever at DHCP er deaktivert først. DHCP Velg opsjonen og bekreft valget med OK.  Velg opsjonen og bekreft valget med OK.  Deretter kan du foreta følgende innstillinger: IP-adresse Subnettmaske Standardgateway...
 • Page 153: Bruke Konfigurasjonen

  no - Nettverkstilkobling Bruke konfig- Konfigurasjon av grensesnittet blir først aktiv når rengjørings- urasjonen automaten startes på nytt. Vent ca. 10 sekunder før du slår av rengjøringsautomaten for om-  start. Slå av rengjøringsautomaten med tasten  og deretter på igjen. ...
 • Page 154: Webgrensesnitt

  - Nettverkstilkobling Webgrensesnitt Modul XKM 3200 WL LMD har et eget webgrensesnitt, der nettverks- innstillingene kan konfigureres, skriveren legges inn eller passordet endres. Grensesnittet kan åpnes fra hvilken som helst arbeidsstasjon i ditt lo- kale nettverk. Forutsetningene er et konfigurert grensesnitt i styringen på...
 • Page 155: Aktivt Miljøvern

  Produktene kan leveres gratis til kom- munale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juri- disk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene.
 • Page 156 pt - Índice Indicações sobre as instruções ..................157 Perguntas e problemas técnicos ..................157 Definição de termos ......................157 Módulo .......................... 157 Finalidade ......................... 158 Equipamento fornecido ....................159 Volume de fornecimento ....................159 Dados Técnicos ......................... 159 Declaração de Conformidade ..................159 Descrição do aparelho....................
 • Page 157: Indicações Sobre As Instruções

  Exemplo: Menu Regulações  Perguntas e problemas técnicos Para qualquer questão ou problema técnico contacte a Miele. Os contactos encontram-se indicados na contracapa do manual de ins- truções da sua máquina de lavar e desinfetar ou em https://www.miele.pt/professional/index.htm. Definição de termos Máquina de lavar...
 • Page 158: Finalidade

  O presente módulo de comunicação XKM 3200 WL LMD permite configurar uma interface entre uma máquina de lavar e desinfetar Miele e um terminal de dados ou uma rede local. A ligação de dados é feita de acordo com a norma Ethernet ou Wi-Fi. A interface é utiliza- da para documentação do processo, entre outras coisas.
 • Page 159: Equipamento Fornecido

  Diretiva relativa a equipamentos de rádio 2014/53/UE Declaração de Conformidade A Miele declara por este meio que o módulo de comunicação XKM 3200 WL LMD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível através do nome do produto ou do número de fabrico no seguinte...
 • Page 160: Descrição Do Aparelho

  pt - Descrição do aparelho Vista geral do equipamento Tecla Reset/WPS LED de controlo Sinaliza, após a montagem, a operacionalidade e, em funciona- mento, sinaliza uma comunicação ativa, Placa de caraterísticas (na lateral) Cabo de dados Ligar e desligar O módulo não tem qualquer interruptor para ligar/desligar em separa- do.
 • Page 161: Led De Controlo

  pt - Descrição do aparelho LED de controlo O LED de controlo (Light Emitting Diode) informa sobre o estado do módulo de comunicação. Estado Acende em VER- Ligação à rede bem-sucedida. O módulo está operacional. Acende em AMA- A rede está configurada, mas não existe liga- RELO ção à...
 • Page 162: Proteção E Segurança De Dados

  Proteção e segurança de dados Desde que ative a função de ligação em rede e conecte o seu apare- lho à internet, este envia os seguintes dados para a Miele Cloud: - Número de fabrico do aparelho - Tipo de aparelho e equipamento técnico - Estado do aparelho - Informações sobre o estado do software do seu aparelho...
 • Page 163: Medidas De Segurança E Precauções

   O módulo de comunicação só pode ser instalado e ligado pelo serviço de assistência técnica Miele ou por um técnico qualificado que proceda de acordo com as normas em vigor. As reparações só podem ser efetuadas pelo serviço de assistência técnica Miele. As reparações executadas indevidamente podem ter consequências...
 • Page 164: Montagem E Instalação

  Exemplo: xxxV xxHz x,x kW & Cie. KG Type: XX xx xxxV xxHz x,x kW Carl-Miele-Strasse 29 Pxx 8xxx Mod.: 33332 Gütersloh / Germany 2021-07-07 01 / 0001234567890 IP21 MADE IN GERMANY 12345678 Mat.:...
 • Page 165: Instalação

  *INSTALLATION* pt - Montagem e instalação Instalação  Antes de instalar compare os dados de ligação (tensão e fre- quência) do módulo de comunicação mencionados na placa de ca- raterísticas do módulo com os da placa de caraterísticas da máqui- na de lavar e desinfetar.
 • Page 166: Encaixar O Módulo

  *INSTALLATION* pt - Montagem e instalação Encaixar o módu- Retire eventuais autocolantes ou tampas de proteção da abertura  do compartimento. Encaixe o módulo de comunicação no compartimento do módulo.  Pressionando ligeiramente o módulo encaixa-o na posição definiti- Instalar cabo de O uso simultâneo de Wi-Fi e LAN não é...
 • Page 167: Ligação À Rede

  pt - Ligação à rede Estabelecer a ligação por Wi-Fi Cabo LAN O cabo LAN não deve ser ligado à rede. Se o cabo LAN estiver liga- do, o sinal de Wi-Fi é automaticamente desligado. O uso simultâneo de Wi-Fi e LAN não é tecnicamente possível. Registo via WPS O pré-requisito para o registo via WPS é...
 • Page 168: Aceder Ao Menu

  A inicialização do módulo ainda não está completa. O processo de- mora cerca de 90 segundos. Inativo Não foi detetado qualquer módulo. Verifique a instalação do módulo. Desligue e ligue novamente a máquina de lavar e desinfetar. Se a mensagem aparecer novamente, contacte o serviço de assis- tência técnica da Miele.
 • Page 169: Efetuar Regulações

  pt - Ligação à rede Efetuar regula- Documente todas as regulações para uma possível intervenção ções técnica posterior. Para as introduções manuais deve primeiro ser desativado o DHCP. Para isso selecione a opção DHCP e valide a seleção com OK. ...
 • Page 170: Assumir A Configuração

  pt - Ligação à rede Assumir a confi- A configuração da interface só se torna eficaz após uma reinicializa- guração ção da máquina de lavar e desinfetar. Espere aprox. 10 segundos antes de desligar a máquina de lavar e  desinfetar para a reinicialização. Através da tecla ...
 • Page 171: Interface Web

  - Ligação à rede Interface Web O módulo XKM 3200 WL LMD possui uma interface web, que pode ser utilizada para configurar as definições de rede, configurar impres- soras ou alterar a palavra-passe. A interface pode ser acedida a partir de qualquer estação de trabalho na sua rede local.
 • Page 172: O Seu Contributo Para Proteção Do Ambiente

  Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a en- trega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos e eletrónicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eli- minação de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vi- da útil é...
 • Page 173 sv - Innehåll Om bruksanvisningen ..................... 174 Frågor och tekniska problem..................... 174 Begreppsförklaring ......................174 Modul ..........................174 Användningsområde ....................... 175 I leveransen ingår ......................176 Leveransomfattning......................176 Tekniska data ........................176 Konformitetsdeklaration ....................176 Beskrivning av kommunikationsmodulen ..............177 Översikt ..........................
 • Page 174: Om Bruksanvisningen

  Text som visas i displayen står med en speciell skrifttyp. Exempel: Inställningar  Meny Frågor och tekniska problem Vid frågor eller tekniska problem, kontakta Miele. Kontaktuppgifter finns på baksidan av diskdesinfektorns bruksanvisning eller under www.miele.se/professional. Begreppsförklaring Maskin I denna bruksanvisning beskrivs en maskin.
 • Page 175: Användningsområde

  - Användningsområde Kommunikationsmodulen XKM 3200 WL LMD möjliggör upprättande av en wifi-anslutning mellan en Miele diskdesinfektor och en dataen- het respektive ett lokalt nätverk. Dataanslutningen sker enligt stan- dard Ethernet eller wifi. Gränssnitt används bland annat för process- dokumentation. Mer information om processdokumentation får du hos Miele.
 • Page 176: I Leveransen Ingår

  Upp till max 80 °C -märkning 2014/53/EU direktiv för radioutrustning Konformitetsdeklaration Härmed deklarerar Miele att kommunikatonsmodulen XKM 3200 WL LMD uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU. EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på en av följ- ande hemsidor när du anger produktnamnet eller tillverkningsnumret: - www.miele.se/professional...
 • Page 177: Beskrivning Av Kommunikationsmodulen

  sv - Beskrivning av kommunikationsmodulen Översikt Reset-/WPS-knapp Kontrollampa Indikerar att kommunikationsmodulen är driftklar efter monteringen och en aktiv kommunikation under drift Typskylt (finns på sidan) Datakabel Starta och stänga av diskmaskinen Modulen har ingen separat på/av-knapp. Den startas och stängs av tillsammans med diskdesinfektorn.
 • Page 178: Kontrollampa (Led)

  sv - Beskrivning av kommunikationsmodulen Kontrollampa (LED) Kontrollampan ger information om kommunikationsmodulens status. Lysdiod Status Lyser GRÖNT Anslutning till nätverket skapad. Modulen är driftklar. Lyser GULT Nätverket är konfigurerat, men ingen anslutning till nätverket finns. Lyser RÖTT Modulen är inte konfigurerad. Modulen försörjs inte med energi.
 • Page 179: Dataskydd Och Datasäkerhet

  - Beskrivning av kommunikationsmodulen Dataskydd och datasäkerhet När du har aktiverat nätanslutningsfunktionen och anslutit din maskin till internet, så skickar maskinen följande uppgifter till Miele Cloud: - Maskinens tillverkningsnummer - Maskinmodell och teknisk utrustning - Maskinstatus - Information om maskinens programversion Dessa uppgifter tilldelas till en början ingen specifik användare och...
 • Page 180: Säkerhetsanvisningar Och Varningar

   Kommunikationsmodulen får endast installeras, tas i drift och un- derhållas av Miele service eller motsvarande kvalificerad fackman. Reparationer ska endast göras av Miele service. Ej fackmässigt utför- da reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren!  Kontrollera kommunikationsmodulen för att se om den har synliga skador.
 • Page 181: Montering Och Installation

  Typskyltens position visas i maskinens produktbe- skrivning. Exempel: xxxV xxHz x,x kW & Cie. KG Type: XX xx xxxV xxHz x,x kW Carl-Miele-Strasse 29 Pxx 8xxx Mod.: 33332 Gütersloh / Germany 2021-07-07 01 / 0001234567890 IP21 MADE IN GERMANY 12345678 Mat.: Som lösenord används de sista siffrorna i serienumret, utan de...
 • Page 182: Installation

  *INSTALLATION* sv - Montering och installation Installation  Innan du monterar kommunikationsmodulen ska du jämföra an- slutningsdata (spänning och frekvens) på kommunikationsmodul- ens typskylt med dem på diskdesinfektorns typskylt. Dessa måste överensstämma för att inte modulen ska gå sönder. Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.
 • Page 183: Sätta In Modulen

  *INSTALLATION* sv - Montering och installation Sätta in modulen Ta bort eventuella klistermärken och skyddskåpor från modulutrym-  met. Stoppa in kommunikationsmodulen i utrymmet för modulen. Tryck  lätt på modulen för att haka i den. Placera dataka- Det är inte tekniskt möjligt att använda wifi och LAN samtidigt. blar Wifi Om du vill använda wifi-anslutningen får LAN-kabeln inte anslutas till...
 • Page 184: Nätverksanslutning

  sv - Nätverksanslutning Upprätta wifi-anslutning LAN-kabel LAN-kabeln får inte anslutas till ditt wifi-nätverk. När LAN-kabeln är ansluten är wifi-signalen automatiskt avstängd. Det är inte tekniskt möjligt att använda wifi och LAN samtidigt. Inloggning med Inloggningen via WPS förutsätter en WPS-kompatibel wifi-router res- pektive repeater.
 • Page 185: Öppna Menyn

  Följande meddelanden kan visas i displayen: aktiv Modulen är driftklar. Initialisering, modulen ännu ej aktiv Initialiseringen för modulen är fortfarande inte avslutad. Processen tar cirka 90 sekunder. inaktiv Ingen modul kändes igen. Kontrollera modulens installation. Starta om maskinen. Kommer meddelandet igen, kontakta Miele service.
 • Page 186: Göra Inställningar

  sv - Nätverksanslutning Göra inställningar Alla ändringar av fabriksinställningar bör dokumenteras för att un- derlätta eventuell framtida service. För manuella inställningar måste först DHCP avaktiveras. Välj alternativet DHCP och bekräfta detta med OK.  från Välj alternativet och bekräfta detta med OK. ...
 • Page 187: Överta Konfigurering

  sv - Nätverksanslutning Överta konfigure- Gränssnittets konfigurering blir aktiv först efter en omstart av diskdes- ring infektorn. Vänta i cirka 10 sekunder innan du stänger av maskinen för en om-  start. Starta om maskinen med knappen  igen.  Vänta i cirka 90 sekunder för initialiseringen på modulen. ...
 • Page 188: Webinterface

  - Nätverksanslutning Webinterface Modulen XKM 3200 WL LMD har ett eget webbgränssnitt, via vilket nätverksinställningarna kan konfigureras, skrivaren kan installeras eller lösenordet kan ändras. Gränssnittet kan användas från valfri arbetsstation inom ditt lokala nätverk. Enda förutsättningarna är ett konfigurerat gränssnitt i disk- desinfektorns styrning, en aktuell webbläsare och en befintlig nät-...
 • Page 189: Bidra Till Att Skona Miljön

  sv - Bidra till att skona miljön Transportförpackning Förpackningen skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Hantering av uttjänt maskin Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas.
 • Page 192 Manufacturer: Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Germany Manufacturing site: Miele & Cie. KG Mielestraße 2 33611 Bielefeld Germany Internet: www.miele.com/professional Änderungen vorbehalten/2022-02-21 M.-Nr. 11 942 570 / 01 ...

This manual is also suitable for:

68822103d

Table of Contents