Download Table of Contents Print this page
Electrolux ERZ45800 User Manual

Electrolux ERZ45800 User Manual

Hide thumbs Also See for ERZ45800:

Advertisement

Available languages

Quick Links

návod k použití
user manual
instrukcja obsługi
Инструкция по
эксплуатации
Chladnička s mrazničkou
Fridge-Freezer
Chłodziarko-zamrażarka
Холодильник-морозильник
ERZ45800

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux ERZ45800

 • Page 1 Инструкция по эксплуатации Chladnička s mrazničkou Fridge-Freezer Chłodziarko-zamrażarka Холодильник-морозильник ERZ45800...
 • Page 2 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace Čištění a údržba Ovládací panel Co dělat, když... Při prvním použití Technické údaje Denní používání Instalace Užitečné rady a tipy Poznámky k životnímu prostředí...
 • Page 3 3 Upozornění Jakýkoli elektrický díl (na- Čištění a údržba pájecí kabel, zástrčka, kompresor) smí • Před čištěním nebo údržbou spotřebič vyměnit pouze autorizovaný zástupce vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku nebo kvalifikovaný pracovník servisu. ze zásuvky. Jestliže nemůžete vytáhnout zástrčku, přerušte přívod proudu.
 • Page 4 4 electrolux ré smí použít výhradně originální náhradní pěna obsahuje hořlavé plyny a spotřebič díly. je tak nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním Ochrana životního prostředí úřadě. Zabraňte poškození chladicí jed- notky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku Tento přístroj neobsahuje plyny, které...
 • Page 5 5 Funkce Action Freeze Důležité Funkce se automaticky vypne za 52 hodin. Funkci Action Freeze lze aktivovat stisknutím vypínače Action Freeze. Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím Rozsvítí se kontrolka Action Freeze. vypínače Action Freeze. Kontrolka Action Když je zapnutá tato funkce, zobrazí se na Freeze zhasne.
 • Page 6 6 electrolux Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky ne- bo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch spotřebiče. Denní používání Zmrazování čerstvých potravin není třeba Vložení malého množství čer- Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čer- stvých potravin každý den, maxi- stvých potravin a pro dlouhodobé uložení...
 • Page 7 7 Oddíl vysoce účinného chlazení Teplotu v tomto oddíle (od 0 °C do +3 °C) sleduje speciální snímač. Není třeba prová- dět žádné seřizování. Potraviny uložené v tomto oddíle zůstanou čerstvé a v tom nejlepším stavu. Doporuču- jeme zabalit potraviny do hliníkové nebo pla- stové...
 • Page 8 8 electrolux Tipy pro chlazení možné rozmrazit pouze požadované množství; Užitečné rady: • zabalte potraviny do alobalu nebo polye- Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylé- tylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky nového sáčku a položte na skleněnou polici vzduchotěsné;...
 • Page 9 9 dit umělou hmotu použitou v tomto spotřebi- Rozmrazování mrazničky či. Doporučujeme proto čistit povrch Mrazicí oddíl tohoto modelu je beznámrazo- spotřebiče pouze teplou vodou s trochou te- vého typu "no frost". To znamená, že se v kutého mycího prostředku na nádobí.
 • Page 10 10 electrolux Problém Možná příčina Řešení Zástrčka není správně zasunutá Zasuňte zástrčku správně do zá- do zásuvky. suvky. Spotřebič je bez proudu. Zásuvka Zasuňte do zásuvky zástrčku jiné- není pod proudem. ho elektrického spotřebiče. Obraťte se na kvalifikovaného elek- trikáře.
 • Page 11 11 Výměna žárovky Zavření dveří 1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 1. Vyčistěte těsnění dveří. 2. Odstraňte kryt žárovky (viz obrázek). 2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se 3. Použitou žárovku vyměňte za novou se pokyny v části "Instalace".
 • Page 12 12 electrolux Připojení k elektrické síti Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti. Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena příslušným kontaktem.
 • Page 13 13 • Připevněte čtverečky (obsažené v sáčku) ke spodní části dveří (pokyny na jiném mí- stě). 1 Zadní hrana 2 Přední hrana 3 Pravý panel • V případě potřeby lze zajistit maximální úhel otevírání dveří 90° pomocí zvlášť do- •...
 • Page 14 14 electrolux • Připevněte držák umístěný pod dveřmi k • Nad spotřebičem musí zůstat volný pro- panelu pomocí dvou plastových podložek stor, aby byla zajištěna lepší cirkulace nacházejících se v krabici s příslušenstvím. vzduchu. Pokud je nad spotřebičem umí- • Poté nasaďte kryt držáku.
 • Page 15 15 Výška zarovnání 870 mm • Potřebujete-li použít podstavec o výšce 190 až 220 mm, postupujte podle obráz- • Pokud potřebujete podstavec vyšší než 150 mm, ale nižší než 190 mm, seřízněte pruh pro kompenzaci výšky dodávaný společně se zařízením do požadované...
 • Page 16 16 electrolux Poznámky k životnímu prostředí lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny Symbol na výrobku nebo jeho balení nevhodnou likvidací tohoto výrobku. udává, že tento výrobek nepatří do domácího Podrobnější informace o recyklaci tohoto odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,...
 • Page 17: Table Of Contents

  17 Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Contents Safety information Care and cleaning Control panel What to do if… First use Technical data Daily Use Installation Helpful hints and tips Environmental concerns Subject to change without notice...
 • Page 18 18 electrolux • It is dangerous to alter the specifications or cause it to explode, resulting in damage to modify this product in any way. Any dam- the appliance. age to the cord may cause a short-circuit, • Ice lollies can cause frost burns if con- fire and/or electric shock.
 • Page 19: Control Panel

  19 by a qualified electrician or competent per- carded together with the urban refuse son. and rubbish. The insulation foam con- • This product must be serviced by an au- tains flammable gases: the appliance thorized Service Centre, and only genuine shall be disposed according to the ap- spare parts must be used.
 • Page 20 20 electrolux When the Alarm reset switch is pressed, the The Action Freeze light will light up. warmest temperature reached in the com- When this function is on, SP is shown on the partment flashes on the Temperature indica- dispay .
 • Page 21: First Use

  21 First use Cleaning the interior Important! Do not use detergents or abra- sive powders, as these will damage the fin- Before using the appliance for the first time, ish. wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand- new product, then dry thoroughly.
 • Page 22 22 electrolux Movable shelves Superchill compartment The walls of the refrigerator are equipped The temperature in this compartment (from with a series of runners so that the shelves 0°C to +3°C) is kept constant by a special can be positioned as desired.
 • Page 23: Helpful Hints And Tips

  23 Helpful hints and tips • only freeze top quality, fresh and thorough- Hints for fresh food refrigeration ly cleaned, foodstuffs; To obtain the best performance: • prepare food in small portions to enable it • do not store warm food or evaporating liq-...
 • Page 24: What To Do If

  24 electrolux Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet. Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will dam- age the surface and leave a strong odour.
 • Page 25 25 Problem Possible cause Solution The appliance does not The appliance is switched off. Switch on the appliance. operate. The lamp does not operate. The mains plug is not connected Connect the mains plug to the to the mains socket correctly.
 • Page 26: Technical Data

  26 electrolux Problem Possible cause Solution The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door". Replacing the lamp Closing the door 1. Disconnect the mains plug from the 1. Clean the door gaskets. mains socket. 2. If necessary, adjust the door. Refer to "In- 2.
 • Page 27 27 Climate Ambient temperature class +10°C to + 32°C +16°C to + 32°C +16°C to + 38°C +16°C to + 43°C Electrical connection Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate cor- respond to your domestic power supply.
 • Page 28 28 electrolux • Fix the squares (contained in the bag) to the lower part of the door (references al- ready provided). 1 Rear edge 2 Front edge 3 Right hand side panel • If necessary, door opening agle max 90°...
 • Page 29 29 • Fix the bracket located under the door to • The top of the appliance must be kept the panel with the two plastic washers clear to allow better air circulation. If a wall contained in the box of accessories.
 • Page 30 30 electrolux Alignment height of 870 mm • If using a 190 to 220 mm plinth, make a shown. • If using a plinth higher than 150 mm but less than 190 mm, cut the height compen- sation strip supplied with the appliance to the required depth and fit it between the plinth and the ventilation grille.
 • Page 31: Environmental Concerns

  31 Environmental concerns the environment and human health, which The symbol on the product or on its could otherwise be caused by inappropriate packaging indicates that this product may waste handling of this product. For more not be treated as household waste. Instead...
 • Page 32 32 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Konserwacja i czyszczenie Co zrobić, gdy… Panel sterowania Dane techniczne Pierwsze użycie Instalacja Codzienna eksploatacja Ochrona środowiska Przydatne rady i wskazówki...
 • Page 33 33 • W układzie chłodniczym urządzenia znaj- dować uszkodzenie skóry lub odmroże- duje się czynnik chłodniczy izobutan nie. (R600a), który jest ekologicznym gazem • Nie należy wystawiać urządzenia na bez- naturalnym (jednak jest łatwopalny). pośrednie działanie promieni słonecznych. Należy zadbać o to, aby podczas trans- Codzienna eksploatacja portu oraz instalacji urządzenia nie zostały...
 • Page 34 34 electrolux Instalacja • Urządzenie można podłączyć wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę pitną. Ważne! Należy postępować dokładnie według instrukcji instalacji elektrycznej opisanej w poświęconych temu tematowi Serwis akapitach. • Wszelkie prace elektryczne związane z na- prawą urządzenia powinny być przepro- •...
 • Page 35 35 Regulacja temperatury • w komorze umieszczono ciepłą żywność. Temperaturę można regulować w zakresie Alarm wysokiej temperatury od -15°C do -24°C W przypadku wystąpienia niekontrolowane- Po naciśnięciu jednego z przycisków regula- go wzrostu temperatury wewnątrz komory cji temperatury, na wskaźniku temperatury zamrażarki (na przykład z powodu awarii za-...
 • Page 36 36 electrolux Wyłączanie wówczas, że wskazywana temperatura jest niższa od ustawionej. Chłodziarkę wyłącza się przytrzymując wy- łącznik (WŁ./WYŁ.), dopóki nie zgaśnie kon- Wskaźnik temperatury trolka i wskaźnik temperatury. W normalnych warunkach pracy wskaźnik Regulacja temperatury temperatury podaje wartość wewnątrz ko- mory chłodziarki.
 • Page 37 37 niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu). Wytwarzanie kostek lodu Urządzenie jest wyposażone w jedną lub więcej tacek do wytwarzania kostek lodu. Napełnić tacki wodą, a następnie umieścić w komorze zamrażarki. Ważne! Do wyjmowania tacek z zamrażarki nie należy używać...
 • Page 38 38 electrolux Produkty przechowywane w tej komorze po- zostaną świeże i w idealnym stanie. Zaleca się zawijanie żywności w folię aluminiową lub plastikową. W komorze tej można szybko schłodzić na- poje bez obawy, że zamarzną. Przed zamknięciem drzwi należy sprawdzić, czy szuflady są...
 • Page 39 39 • Maksymalną ilość żywności, którą można • Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wy- zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na jęciu z komory zamrażarki może spowo- tabliczce znamionowej. dować odmrożenia skóry. • Proces zamrażania trwa 24 godziny. W • Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia tym czasie nie należy wkładać...
 • Page 40 40 electrolux Należy pamiętać o okresowym czyszczeniu podczas działania urządzenia szron nie gro- otworu odpływowego umieszczonego na madzi się na wewnętrznych ściankach ani na środku kanału w chłodziarce w celu zapo- żywności. bieżenia przelewaniu się wody i skapywaniu Jest to możliwe dzięki ciągłej cyrkulacji zim- jej na żywność.
 • Page 41 41 Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Żarówka jest przepalona. Patrz „Wymiana żarówki”. Temperatura nie jest prawidłowo Ustawić wyższą temperaturę. Sprężarka pracuje w spo- sób ciągły. ustawiona. Drzwi nie są prawidłowo za- Patrz rozdział „Zamykanie drzwi”. mknięte. Drzwi są otwierane zbyt często.
 • Page 42 42 electrolux 4. Włożyć wtyczkę do gniazdka. Zamykanie drzwi 5. Otworzyć drzwi. Upewnić się, że oświet- 1. Wyczyścić uszczelki drzwi. lenie się włącza. 2. W razie konieczności wyregulować drzwi. Patrz punkt "Instalacja". 3. W razie konieczności wymienić uszko- dzone uszczelki drzwi. Skontaktować się...
 • Page 43 43 wyższych wskazówek dotyczących bezpie- czeństwa. Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrek- tyw Unii Europejskiej. Regulacja wysokości Wysokość urządzenia można regulować w zakresie od 820 do 870 milimetrów, aby do- pasować ją do istniejącej zabudowy kuchen- nej. Montowanie bocznych paneli •...
 • Page 44 44 electrolux • Zamocować prostokątne elementy (znaj- dujące się w torebce) w dolnej części drzwi. 1 Tylna krawędź 2 Przednia krawędź 3 Prawy panel • Jeżeli jest to konieczne, można zamonto- wać dostarczane oddzielnie sworznie, któ- • Przed zainstalowaniem urządzenia w obu- re ograniczą...
 • Page 45 45 • Po ustawieniu drzwi dokręcić śruby • Przymocować do ściany za pomocą od- wsporników oraz śruby małego wsporni- powiedniego wspornika. • Górna część urządzenia nie może być za- • Przymocować wspornik do panelu pod słonięta, aby umożliwić lepszą cyrkulację...
 • Page 46 46 electrolux • Przy montażu cokołu o wysokości od 140 Wyrównanie wysokości do 870 mm do 170 mm, wykonać wycięcie tak, jak to • Przy montażu cokołu o wysokości od 190 pokazano na schemacie. do 220 mm, wykonać wycięcie tak, jak to pokazano na schemacie.
 • Page 47 47 Ochrona środowiska niekorzystnego wpływu złomowanych Symbol na produkcie lub na opakowaniu produktów na środowisko naturalne oraz oznacza, że tego produktu nie wolno zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane traktować tak, jak innych odpadów dotyczące możliwości recyklingu niniejszego domowych. Należy oddać go do właściwego urządzenia, należy skontaktować...
 • Page 48 48 electrolux Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com Содержание Сведения по технике безопасности Уход и чистка Что делать, если ... Панель управления Технические данные Первое использование Установка Ежедневное использование Забота об окружающей среде Полезные советы...
 • Page 49 49 • Не используйте механические приспо‐ 4. Не тяните сетевой шнур. собления или любые другие средства 5. Если розетка электропитания не закреплена, не вставляйте в нее для ускорения процесса разморажива‐ ния. вилку. Существует опасность пора‐ • Не используйте другие электроприбо‐...
 • Page 50: Панель Управления

  50 electrolux из розетки. Если невозможно достать • Данный прибор нельзя устанавливать розетку, отключите электропитание. вблизи радиаторов отопления или ку‐ хонных плит. • Не следует чистить прибор металли‐ ческими предметами. • Убедитесь, что к розетке будет доступ • Не пользуйтесь острыми предметами...
 • Page 51 51 2. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ Индикация температуры 3. Регулятор температуры (повышение) При нормальном функционировании ин‐ 4. Индикация температуры дикатор отображает температуру внутри 5. Регулятор температуры (понижение) морозильной камеры. 6. Сигнальный индикатор ВАЖНО! Разница между отображаемой 7. Кнопка сброса сигнализации и заданной температурой является...
 • Page 52 52 electrolux Панель управления холодильной камеры 5 6 7 1. Индикаторная лампочка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В течение 2. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ периода стабилизации при первом 3. Регулятор температуры (повышение) включении отображаемая 4. Индикация температуры температура не может 5. Регулятор температуры (понижение) соответствовать заданной...
 • Page 53: Первое Использование

  53 Первое использование Чистка холодильника изнутри ВАЖНО! Не используйте моющие или абразивные средства, т.к. они могут по‐ Перед первым включением прибора вы‐ вредить покрытие поверхностей холо‐ мойте его внутренние поверхности и все дильника. внутренние принадлежности теплой во‐ дой с нейтральным мылом, чтобы уда‐...
 • Page 54 54 electrolux Хранение замороженных продуктов При первом запуске или после длитель‐ ного простоя перед закладкой продуктов в отделение дайте прибору поработать не менее 2 часов в режиме ускоренной заморозки. ВАЖНО! При случайном размораживании продуктов, например, при сбое электропитания, если напряжение в сети отсутствовало в...
 • Page 55: Полезные Советы

  55 ворачивать продукты в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку. Напитки в этом отделении можно охла‐ ждать быстро и без опасности замерза‐ ния. Прежде чем закрывать дверь, обяза‐ тельно полностью задвиньте ящики. Полезные советы Рекомендации по охлаждению цаемые контейнеры или быть обернуты...
 • Page 56: Уход И Чистка

  56 electrolux можность размораживать только нуж‐ Рекомендации по хранению ное количество продуктов; замороженных продуктов • заверните продукты в алюминиевую Для получения оптимальных результа‐ фольгу или в полиэтиленовую пленку тов следует: и проверьте, чтобы к ним не было до‐ • убедиться, что продукты индустриаль‐...
 • Page 57: Что Делать, Если

  57 для этого специальное приспособление, Отсутствие инея обеспечивается благо‐ которое поставляется вставленным в даря постоянной циркуляции холодного сливное отверстие. воздуха внутри камеры от автоматиче‐ ски включающегося вентилятора. Перерывы в эксплуатации Если прибор не будет использоваться в течение продолжительного времени, примите...
 • Page 58 58 electrolux Неполадка Возможная причина Способ устранения Лампа перегорела. См. раздел "Замена лампы". Компрессор работает не‐ Неправильно задана темпера‐ Задайте более высокую темпе‐ прерывно. тура. ратуру. Неплотно закрыта дверца. См. раздел «Закрытие двер‐ цы». Дверцу открывали слишком Не оставляйте дверцу открытой...
 • Page 59: Технические Данные

  59 Замена лампочки Закрытие дверцы 1. Выньте вилку сетевого шнура из ро‐ 1. Прочистите уплотнители дверцы. зетки электропитания. 2. При необходимости отрегулируйте 2. Снимите плафон (см. рисунок). дверцу. См. раздел "Установка". 3. Замените лампочку на новую той же 3. При необходимости замените непри‐...
 • Page 60 60 electrolux жек и задних колесиков. На заводе коле‐ Клима‐ Температура окружающей сре‐ сики установлены для высоты 820 мм. тический ды Чтобы выровнять прибор по высоте на класс 870 мм, поднимите его, увеличивая вы‐ от +10°C до +32°C соту ножек с помощью гаечного ключа, от...
 • Page 61 61 • Прикрепите угольники (имеющиеся в пакете) к нижней части двери (точки крепления уже подготовлены). 1 Задний край 2 Передний край 3 Правосторонняя боковая панель • При необходимости угол открытия двери можно ограничить до 90° с по‐ • Установите прокладки на петли, пре‐...
 • Page 62 62 electrolux • Если необходимо, выровняйте дверцы • Поверните держатель на 180°, чтобы в горизонтальном направлении, сме‐ он занял правильное положение (2). щая их. При поставке он находится в положе‐ • После того, как дверцы будут выров‐ нии (1). нены, затяните гайки держателей и...
 • Page 63 63 • При использовании цоколя высотой от 100 до 140 мм для компенсации по вы‐ соте вырежьте планку, поставляемую вместе с прибором, требуемого раз‐ мера и приладьте ее между цоколем и вентиляционной решеткой, прикрепив внизу решетки. • Если высота цоколя 100 мм, умень‐...
 • Page 64: Забота Об Окружающей Среде

  64 electrolux • Если прибор устанавливается с краю мебельного ряда, вставьте ножку E, чтобы зафиксировать цоколь. Забота об окружающей среде здоровью людей потенциального Символ на изделии или на его ущерба, который возможен в противном упаковке указывает, что оно не подлежит...
 • Page 65 65...
 • Page 66 66 electrolux...
 • Page 67 67...
 • Page 68 222321498-00-032010...

Table of Contents