Download Table of Contents Print this page

Electrolux ERZ45800 User Manual

Hide thumbs Also See for ERZ45800:

Advertisement

Available languages

Quick Links

návod k použití
user manual
instrukcja obsługi
Инструкция по
эксплуатации
Chladnička s mrazničkou
Fridge-Freezer
Chłodziarko-zamrażarka
Холодильник-морозильник
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ERZ45800

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux ERZ45800

 • Page 1 Инструкция по эксплуатации Chladnička s mrazničkou Fridge-Freezer Chłodziarko-zamrażarka Холодильник-морозильник Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERZ45800...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com OBSAH Bezpečnostní informace Čištění a údržba Ovládací panel Co dělat, když... Při prvním použití Technické údaje Denní používání Instalace Užitečné rady a tipy Poznámky k životnímu prostředí...
 • Page 3 3 Upozornění Jakýkoli elektrický díl (na- Čištění a údržba pájecí kabel, zástrčka, kompresor) smí • Před čištěním nebo údržbou spotřebič vyměnit pouze autorizovaný zástupce vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá- nebo kvalifikovaný pracovník servisu. strčku ze zásuvky. Jestliže nemůžete vy- táhnout zástrčku, přerušte přívod proudu.
 • Page 4: Ovládací Panel

  4 electrolux • Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte ně s domácím odpadem a smetím. Izo- se na autorizované servisní středisko, lační pěna obsahuje hořlavé plyny a které smí použít výhradně originální ná- spotřebič je tak nutné zlikvidovat podle hradní díly.
 • Page 5 5 Funkce Action Freeze Důležité Funkce se automaticky vypne za 52 hodin. Funkci Action Freeze lze aktivovat stisknu- tím vypínače Action Freeze. Funkci je možné kdykoli vypnout stisknutím Rozsvítí se kontrolka Action Freeze. vypínače Action Freeze. Kontrolka Action Když je zapnutá tato funkce, zobrazí se na Freeze zhasne.
 • Page 6: Při Prvním Použití

  6 electrolux PŘI PRVNÍM POUŽITÍ Čistění vnitřku spotřebiče Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky ne- bo abrazivní prášky, které mohou poškodit Před prvním použitím spotřebiče vymyjte povrch spotřebiče. vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vla- žnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně...
 • Page 7 7 Přemístitelné police Oddíl vysoce účinného chlazení Na stěnách chladničky jsou kolejničky, do Teplotu v tomto oddíle (od 0 °C do +3 °C) kterých se podle přání zasunují police. sleduje speciální snímač. Není třeba prová- K lepšímu využití prostoru mohou přední...
 • Page 8: Užitečné Rady A Tipy

  8 electrolux UŽITEČNÉ RADY A TIPY Tipy pro chlazení čerstvých potravin • zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kva- lity, čerstvé a dokonale čisté; K dosažení nejlepšího výkonu: • připravte potraviny v malých porcích, aby • do chladničky nevkládejte teplé potraviny se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo nebo tekutiny, které...
 • Page 9: Co Dělat, Když

  9 Důležité Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je. Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku spotřebiče abrazivní prášky, vysoce parfé- mované čisticí prostředky nebo vosková le- štidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach.
 • Page 10 10 electrolux Problém Možná příčina Řešení Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič. Osvětlení nefunguje. Zástrčka není správně zasunutá Zasuňte zástrčku správně do zá- do zásuvky. suvky. Spotřebič je bez proudu. Zásuv- Zasuňte do zásuvky zástrčku jiné- ka není pod proudem.
 • Page 11: Technické Údaje

  11 Problém Možná příčina Řešení Příliš mnoho námrazy. Potraviny nejsou správně zaba- Zabalte je správně. leny. Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“. Výměna žárovky Zavření dveří 1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 1. Vyčistěte těsnění dveří. 2. Odstraňte kryt žárovky (viz obrázek).
 • Page 12: Instalace

  12 electrolux INSTALACE Umístění Tento spotřebič můžete umístit v suché, dobře větrané místnosti (garáži nebo ve sklepě), chcete-li ale dosahovat optimálního výkonu, instalujte jej tam, kde teplota prostředí odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče: Klima- Okolní teplota tická...
 • Page 13 13 mm umožňuje nasadit pod panel podsta- • Z důvodu správného seřízení zajistěte, vec o velikosti 100 mm. U podstavců ji- aby byla vzdálenost mezi spotřebičem a ných velikostí upravte odpovídajícím způ- skříní 45 mm. sobem rozměr 260* mm.
 • Page 14 14 electrolux • V případě potřeby proveďte horizontální • Pomocí odpovídajícího držáku jej připev- zarovnání posunutím malých dveří. něte ke stěně. • Po zarovnání dveří dotáhněte matice držáků a šrouby malého držáku. • Nad spotřebičem musí zůstat volný pro- stor, aby byla zajištěna lepší cirkulace •...
 • Page 15 15 • Potřebujete-li použít podstavec o výšce 140 až 170 mm, proveďte výřez podle obrázku. Výška zarovnání 870 mm • Potřebujete-li použít podstavec o výšce 190 až 220 mm, postupujte podle obráz- • Pokud potřebujete podstavec vyšší než 150 mm, ale nižší než 190 mm, seřízněte pruh pro kompenzaci výšky dodávaný...
 • Page 16: Poznámky K Životnímu Prostředí

  16 electrolux POZNÁMKY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ a lidské zdraví, které by jinak byly Symbol na výrobku nebo jeho balení způsobeny nevhodnou likvidací tohoto udává, že tento výrobek nepatří do výrobku. Podrobnější informace o recyklaci domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do tohoto výrobku zjistíte u příslušného...
 • Page 17: Safety Information

  17 Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com CONTENTS Safety information Care and cleaning Control panel What to do if… First use Technical data Daily Use Installation Helpful hints and tips Environmental concerns Subject to change without notice...
 • Page 18 18 electrolux – thoroughly ventilate the room in which • Do not place carbonated or fizzy drinks in the appliance is situated the freezer compartment as it creates • It is dangerous to alter the specifications pressure on the container, which may or modify this product in any way.
 • Page 19: Control Panel

  19 Service in either its refrigerant circuit or insula- tion materials. The appliance shall not • Any electrical work required to do the be discarded together with the urban servicing of the appliance should be car- refuse and rubbish. The insulation foam...
 • Page 20 20 electrolux light will start to flash and a buzzer will The Action Freeze light will light up. sound. When this function is on, SP is shown on After the temperature has returned to nor- the dispay . mal, the Alarm light will continue to flash, al- Important! This function stops though the buzzer has stopped.
 • Page 21: First Use

  21 mended when loading large quantities of Important! The internal temperature goes food. down to +2°C. You can activate the Action Cool function After about 6 hours the Action Cool func- by pressing the Action Cool switch. tion switches off automatically.
 • Page 22 22 electrolux Important! When use the Action Freeze function: about 6 Introducing small quantities of hours be- fresh food (about 5 kg) fore about 24 Introducing the maximum quan- hours be- tity of food (see rating plate) fore not needed...
 • Page 23: Helpful Hints And Tips

  23 visable to wrap foods in aluminium foil or plastic film. Drinks can be cooled quickly in this com- partment without any danger of freezing. Make sure that the drawers are fully closed before shutting the door. HELPFUL HINTS AND TIPS...
 • Page 24: Care And Cleaning

  24 electrolux • it is advisable to show the freezing in date • be sure that frozen foodstuffs are trans- on each individual pack to enable you to ferred from the foodstore to the freezer in keep tab of the storage time.
 • Page 25: What To Do If

  25 partment, driven by an automatically con- • defrost and clean the appliance and all trolled fan. accessories • leave the door/doors ajar to prevent un- Periods of non-operation pleasant smells. When the appliance is not in use for long...
 • Page 26: Replacing The Lamp

  26 electrolux Problem Possible cause Solution Water flows on the The melting water outlet does Attach the melting water outlet to ground. not flow in the evaporative tray the evaporative tray. above the compressor. The temperature in the The temperature regulator is not Set a higher temperature.
 • Page 27: Technical Data

  27 TECHNICAL DATA Dimension of the recess Height 1900 mm Width 860 mm Depth 550 mm Rising Time 14 h Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
 • Page 28 28 electrolux 3 Right hand side panel • Apply spacers to the hinges before instal- ling the appliance into the cabinet . See picture. • Rest the panels against the appliance. • Fit the rear brackets, taking into account Fitting the side panels the thickness of the panels (maximum •...
 • Page 29 29 • If necessary, door opening agle max 90° • Fix the bracket located under the door to can be obtained by introducing the pivots the panel with the two plastic washers supplied separately. See picture. contained in the box of accessories.
 • Page 30 30 electrolux wall unit is fitted above the appliance, there must be a gap of 50 mm between this unit and the wall and it must be at least 50 mm below the ceiling. • If using a plinth higher than 100 mm but...
 • Page 31: Environmental Concerns

  31 • If using a plinth higher than 150 mm but • If the appliance is installed at the end of a less than 190 mm, cut the height com- row of units, insert foot E to hold the pensation strip supplied with the appli- plinth in place.
 • Page 32: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  32 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com SPIS TREŚCI Informacje dotyczące bezpieczeństwa Konserwacja i czyszczenie Panel sterowania Co zrobić, gdy… Pierwsze użycie Dane techniczne Codzienna eksploatacja Instalacja Przydatne rady i wskazówki Ochrona środowiska...
 • Page 33 33 • Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika • Nie wolno usuwać ani dotykać przedmio- chłodniczego. tów w komorze zamrażarki wilgotnymi/ • W układzie chłodniczym urządzenia znaj- mokrymi rękoma, gdyż może to spowo- duje się czynnik chłodniczy izobutan dować uszkodzenie skóry lub odmroże- (R600a), który jest ekologicznym gazem...
 • Page 34: Panel Sterowania

  34 electrolux Instalacja • Urządzenie można podłączyć wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę pit- Ważne! Należy postępować dokładnie ną. według instrukcji instalacji elektrycznej opisanej w poświęconych temu tematowi Serwis akapitach. • Wszelkie prace elektryczne związane z naprawą urządzenia powinny być prze- •...
 • Page 35 35 Regulacja temperatury • w komorze umieszczono ciepłą żywność. Temperaturę można regulować w zakresie Alarm wysokiej temperatury od -15°C do -24°C W przypadku wystąpienia niekontrolowane- Po naciśnięciu jednego z przycisków regu- go wzrostu temperatury wewnątrz komory lacji temperatury, na wskaźniku temperatury zamrażarki (na przykład z powodu awarii...
 • Page 36: Pierwsze Użycie

  36 electrolux Wyłączanie wówczas, że wskazywana temperatura jest niższa od ustawionej. Chłodziarkę wyłącza się przytrzymując wy- łącznik (WŁ./WYŁ.), dopóki nie zgaśnie kon- Wskaźnik temperatury trolka i wskaźnik temperatury. W normalnych warunkach pracy wskaźnik Regulacja temperatury temperatury podaje wartość wewnątrz ko- mory chłodziarki.
 • Page 37 37 żywność lub niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu). Wytwarzanie kostek lodu Urządzenie jest wyposażone w jedną lub więcej tacek do wytwarzania kostek lodu. Napełnić tacki wodą, a następnie umieścić w komorze zamrażarki. Ważne! Do wyjmowania tacek z zamrażarki nie należy używać...
 • Page 38: Przydatne Rady I Wskazówki

  38 electrolux Produkty przechowywane w tej komorze pozostaną świeże i w idealnym stanie. Zale- ca się zawijanie żywności w folię aluminio- wą lub plastikową. W komorze tej można szybko schłodzić na- poje bez obawy, że zamarzną. Przed zamknięciem drzwi należy sprawdzić, czy szuflady są...
 • Page 39: Konserwacja I Czyszczenie

  39 • Maksymalną ilość żywności, którą można • Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na na każdym opakowaniu w celu kontrolo- tabliczce znamionowej. wania długości okresu przechowywania. • Proces zamrażania trwa 24 godziny. W Wskazówki dotyczące przechowywania...
 • Page 40: Co Zrobić, Gdy

  40 electrolux Rozmrażanie chłodziarki Rozmrażanie chłodziarki Przy każdorazowym wyłączeniu silnika Komora zamrażarki w tym modelu jest typu sprężarki w czasie normalnego użytkowania "no-frost" ("bezszronowa"). Oznacza to, że szron jest usuwany z parownika komory podczas działania urządzenia szron nie gro- chłodziarki automatycznie. Woda ze szronu madzi się...
 • Page 41 41 Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie jest zasilane. Podłączyć inne urządzenie elek- Brak napięcia w gniazdku. tryczne do tego samego gniazd- Skontaktować się z wykwalifiko- wanym elektrykiem. Kontrolka alarmu miga. Temperatura w zamrażarce jest Patrz „Alarm wysokiej temperatu- zbyt wysoka.
 • Page 42 42 electrolux Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Temperatura w zamra- Produkty są umieszczone zbyt Produkty należy przechowywać w żarce jest zbyt wysoka. blisko siebie. sposób umożliwiający cyrkulację zimnego powietrza. Zbyt dużo szronu. Produkty spożywcze nie są Zapakować prawidłowo produkty właściwie zapakowane.
 • Page 43: Dane Techniczne

  43 DANE TECHNICZNE Wymiary wnęki Wysokość 1900 mm Szerokość 860 mm Głębokość 550 mm Czas utrzymywania temperatu- 14 godz. ry bez zasilania Napięcie 230-240 V Częstotliwość 50 Hz Dane techniczne podane są na tabliczce wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie in- znamionowej znajdującej się...
 • Page 44 44 electrolux 2 Przednia krawędź 3 Prawy panel • Przed zainstalowaniem urządzenia w obudowie, należy zamontować elementy dystansowe w zawiasach. Patrz rysunek. • Oprzeć panele o urządzenie. Montowanie bocznych paneli • Zamontować tylne wsporniki, biorąc pod • Zamontować wsporniki na panelach, tak uwagę...
 • Page 45 45 • Jeżeli jest to konieczne, można zamonto- • Przymocować wspornik do panelu pod wać dostarczane oddzielnie sworznie, drzwiami przy użyciu dwóch plastiko- które ograniczą kąt otwarcia drzwi do wych podkładek znajdujących się w pu- 90°. Patrz rysunek. dełku z akcesoriami.
 • Page 46 46 electrolux • Górna część urządzenia nie może być zasłonięta, aby umożliwić lepszą cyrkula- cję powietrza. Jeżeli nad urządzeniem ma znajdować się element zabudowy ku- chennej, to między nim a ścianą musi być zachowana odległość co najmniej 50 mm i taka sama odległość od sufitu.
 • Page 47: Ochrona Środowiska

  47 • Przy montażu cokołu o wysokości od • Jeżeli urządzenie instalowane jest na 150 mm do 190 mm, dociąć element wy- końcu całego rzędu szafek, należy za- równujący, dołączony do urządzenia, do montować nóżkę E, tak aby przytrzymy- wymaganej głębokości i założyć...
 • Page 48 48 electrolux Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ Сведения по технике безопасности Уход и очистка Что делать, если ... Панель управления Технические данные Первое использование Установка Ежедневное использование Забота об окружающей среде Полезные советы...
 • Page 49 49 как описано в настоящем руковод‐ 3. Убедитесь в наличии доступа к стве. вилке сетевого шнура прибора. • Не используйте механические прис‐ 4. Не тяните сетевой шнур. пособления и другие средства для ус‐ 5. Если розетка плохо закреплена, корения процесса размораживания.
 • Page 50 50 electrolux Чистка и уход не так, чтобы во избежание ожога не‐ льзя было коснуться горячих частей • Перед выполнением операций по (компрессор, испаритель). чистке и уходу за прибором, выклю‐ • Данный прибор нельзя устанавливать чите его и выньте вилку сетевого...
 • Page 51: Панель Управления

  51 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Панель управления морозильной камеры 5 6 7 8 1. Индикаторная лампочка Вновь заданная температура должна 2. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ быть достигнута через 24 часа. 3. Регулятор температуры (повыше‐ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В течение ние) периода стабилизации при первом 4. Индикация температуры...
 • Page 52 52 electrolux женные продукты следует употребить в Когда эта функция включена, на дис‐ пищу как можно быстрее либо пригото‐ плее отображается SP. вить и снова заморозить. ВАЖНО! Функция автоматически Action Freeze функция отключится через 52 часа. Можно включить функцию Action Функцию...
 • Page 53: Первое Использование

  53 Можно включить функцию Action Cool, Примерно через 6 часов функция Action нажав выключатель Action Cool. Cool автоматически выключается. Загорится индикатор Action Cool. ВАЖНО! Внутренняя температура опускается до +2°C. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Чистка холодильника изнутри ВАЖНО! Не используйте моющие или...
 • Page 54 54 electrolux ВАЖНО! При использовании функции Маленькие куски можно готовить, даже Action Freeze: не размораживая, в том виде, в каком они взяты из морозильной камеры: в примерно Укладка небольшого количе‐ этом случае процесс приготовления пи‐ за 6 часов ства свежих продуктов (при‐...
 • Page 55: Полезные Советы

  55 Продукты, хранящиеся в этом отделе‐ нии, будут оставаться свежими и в на‐ илучшем состоянии. Рекомендуется за‐ ворачивать продукты в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку. Напитки в этом отделении можно охла‐ ждать быстро и без опасности замерза‐ ния. Прежде чем закрывать дверь, обяза‐...
 • Page 56: Уход И Очистка

  56 electrolux Бананы, картофель, лук и чеснок не мороженных продуктов во избежание следует хранить в холодильнике в неу‐ повышения температуры последних; пакованном виде. • постные продукты сохраняются луч‐ ше и дольше, чем жирные; соль со‐ Рекомендации по замораживанию кращает срок хранения продуктов;...
 • Page 57 57 лесосом. Эта операция повышает эф‐ Размораживание морозильной камеры фективность работы прибора и снижает Морозильная камера данной модели потребление электроэнергии. относится к типу "no frost" (без инея). Это означает, что в ней не образуются ВАЖНО! Будьте осторожны, чтобы не...
 • Page 58: Что Делать, Если

  58 electrolux ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... ВНИМАНИЕ! Перед устранением лифицированный электрик или дру‐ неисправностей выньте вилку гое компетентное лицо. сетевого шнура из розетки сети ВАЖНО! Во время нормальной электропитания. эксплуатации слышны некоторые шумы Устранение неисправностей, не (работающего компрессора, циркуляции указанных в настоящем руковод‐...
 • Page 59 59 Неполадка Возможная причина Способ устранения Температура внутри ус‐ Неправильно задана Задайте меньшее значение тройства слишком высо‐ температура. температуры. кая. Неплотно закрыта дверца. См. раздел «Закрытие двер‐ цы». Температура продуктов Прежде чем положить продук‐ слишком высокая. ты на хранение, дайте им...
 • Page 60: Технические Данные

  60 electrolux ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Размеры ниши для встраи‐ вания Высота 1900 мм Ширина 860 мм Глубина 550 мм Время повышения темпера‐ 14 ч туры Напряжение 230-240 В Частота 50 Гц Технические данные указаны в таблич‐ внутри прибора и в табличке энергопо‐...
 • Page 61 61 1 Задний край 2 Передний край 3 Правосторонняя боковая панель • Установите прокладки на петли, пре‐ жде чем устанавливать прибор в Монтаж боковых панелей шкаф. См. рисунок. • Прикрепите к панелям держатели в положениях, показанных на диаграм‐ ме. Для монтирования цоколя высо‐...
 • Page 62 62 electrolux • Прикрепите угольники (имеющиеся в • Если необходимо, выровняйте двер‐ пакете) к нижней части двери (точки цы в горизонтальном направлении, крепления уже подготовлены). смещая их. • После того, как дверцы будут выров‐ нены, затяните гайки держателей и винты маленького держателя.
 • Page 63 63 Встраивание прибора в нишу • Установите прибор в нишу. • Поверните держатель на 180°, чтобы он занял правильное положение (2). При поставке он находится в положе‐ нии (1). • С помощью соответствующего дер‐ жателя прикрепите прибор к стене.
 • Page 64: Забота Об Окружающей Среде

  64 electrolux • При использовании цоколя высотой от 100 до 140 мм для компенсации по высоте вырежьте планку, поставляе‐ мую вместе с прибором, требуемого размера и приладьте ее между цоко‐ лем и вентиляционной решеткой, при‐ крепив внизу решетки. • Если высота цоколя 100 мм, умень‐...
 • Page 65: Сертификат Соответствия

  ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (P. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (P. 6, 7), КУМЕНТОВ ГОСТ Р 51317.3.3-99 ИЗГОТОВИТЕЛЬ Electrolux Italia Spa - Susegana factory, Италия Via Foresto Est, 31025 S. Lucia di Piave (TV), Italy СЕРТИФИКАТ ВЫ‐ ООО «ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС», Россия, ДАН...
 • Page 66 66 electrolux Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...
 • Page 67 67 Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...
 • Page 68 Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals 222321499-A-422010...

Table of Contents