Download Print this page
Husqvarna AUTOMOWER 310 Quick Manual

Husqvarna AUTOMOWER 310 Quick Manual

Hide thumbs Also See for AUTOMOWER 310:

Advertisement

Quick Links

B R Z I VO D I Č
K R AT K E U PUT E
БЪР ЗО Р ЪКО ВО ДС Т ВО
Q U I CK G U I D E
H U S QVA R N A AU TO M O W E R
®
310/315/315X
QG_P15_1159061_2020.indd 1
2019-09-16 11:56:19

Advertisement

loading

Summary of Contents for Husqvarna AUTOMOWER 310

  • Page 1 B R Z I VO D I Č K R AT K E U PUT E БЪР ЗО Р ЪКО ВО ДС Т ВО Q U I CK G U I D E H U S QVA R N A AU TO M O W E R ®...
  • Page 2 3 m / 10 ft 75 cm / 2 0 cm / 0” 10 cm / 4” 10 cm / 4” 35 cm / 14” 30 cm / 12” min 2 m / 7 ft QG_P15_1159061_2020.indd 2 2019-09-16 11:56:20...
  • Page 3 Da biste dobili više informacija i uputstava, pročitajte kompletan priručnik za rukovaoca na veb-sajtu kompanije Husqvarna (www.husqvarna.com). 1. P O S TAV L JA N J E I P OV E Z I VA N J E S TA N I C E Z A PU N J E N J E 1.
  • Page 4 Za više informacija i upute pročitajte cijeli korisnički priručnik na internetskoj stranici tvrtke Husqvarna (www.husqvarna.com). 1. P O LO Ž A J I P OV E Z I VA N J E PU N JAČA 1. Stavite punjač na središnju poziciju u radnom području, sa dovoljno slobodnog prostora ispred punjača i na relativno vodoravnu površinu.
  • Page 5: Т Е Х Н Ич Еско О Б С Л У Ж В А Н Е

    За повече информация и инструкции прочетете пълните инструкции за експлоатация на уебсайта на Husqvarna (www.husqvarna.com). 1. РА З П ОЛ А ГА Н Е И СВ ЪР З В А Н Е Н А З А РЕ Ж Д А Щ АТА С ТА Н Ц И Я...
  • Page 6 For more information and instructions, read the complete Operator’s manual on the Husqvarna website (www.husqvarna.com) 1. PL AC E M E N T O F A N D CO N N EC T I N G T H E C H A RG I N G S TAT I O N 1.
  • Page 7 Postojano zeleno Stalno zeleno svjetlo Зелена постоянна Green solid light svetlo Dobar signal granične светлина Good boundary loop signal. Dobar signal granične petlje. Добър сигнал на petlje. граничния контур. Trepčuće zeleno svetlo Zeleno trepereće svjetlo Зелена мигаща светлина Green flashing light ECO režim je aktiviran.
  • Page 8 *) Available with Automower® Connect. *) Dostupno s aplikacijom Automower® Connect. AUTOMOWER® je trgovinska marka u vlasništvu kompanije Husqvarna AB. Autorska prava © 2019 HUSQVARNA. Sva prava zadržana. AUTOMOWER je zaštitni znak u vlasništvu proizvođača Husqvarna AB. Autorsko pravo © 2019 HUSQVARNA. Sva prava pridržana.

This manual is also suitable for:

Automower 315Automower 315x