Ο∆Ηγιεσ Χρησησ - Makita BTD040 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for BTD040:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
1.
Εχετε υπ ψη σας
βρίσκεται πάντα σε κατάσταση λειτουργίας γιατί
δεν χρειάζεται να συνδεθεί στο ρεύµα.
2.
Κρατείστε το εργαλείο απ
επιφάνειες της λαβής
εργασία που το εργαλείο κοπής ίσως έρθει σε
επαφή µε κρυµµένα καλώδια. Επαφή µε ένα
ενεργ ηλεκτροφ ρο καλώδιο θα κάνει και και
τα
εκτεθιµένα
εργαλείου
ενεργά
ηλεκτροπληξία στον χειριστή.
3.
Πάντοτε βεβαιώνεστε τι έχετε σταθερή βάση.
Βεβαιώνεστε τι κανείς δεν είναι απ κάτω ταν
χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα σε υψηλά µέρη.
4.
Κρατάτε το µηχάνηµα σταθερά.
5.
Φοράτε ωτασπίδες.
ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κασέτας µπαταρίας
(Εικ. 1)
• Πάντοτε σβήνετε το µηχάνηµα πριν τοποθετήσετε
ή αφαιρέσετε την κασέτα µπαταρίας.
• Για να αφαιρέσετε τη κασέτα µπαταρίας, τραβήχτε
τη έξω απ το µηχάνηµα ενώ πιέζετε τα πλήκτρα
και στις δύο πλευρές της κασέτας.
• Για να τοποθετήσετε τη κασέτα µπαταρίας,
ευθυγραµµίστε τη γλώσσα στη κασέτα µπαταρίας
µε την εγκοπή στο περίβληµα και σύρετε τη στη
θέση της. Πάντα βάζετε τη βαθειά µέσα µέχρι να
κλειδώσει στη θέση της µε ένα µικρ
∆ιαφορετικά, µπορεί να πέσει έξω απ
µηχάνηµα, και να τραυµατίσει εσάς ή κάποιον
άλλο.
• Μη βάζετε δύναµη
µπαταρίας. Εάν η κασέτα δεν εισέρχεται µε
ευκολία, δεν είναι τοποθετηµένη σωστά.
Ελέγχοντας την υπάρχονσα κατάσταση
φ ρτισης της µπαταρίας (Εικ. 2)
Κατά τη φ ρτιση
Οταν αρχίζει η φ ρτιση, το πρώτο (έξω αριστερά)
λαµπάκι ένδειξης αρχίζει να αναβοσβήνει. Μετά,
πως η φ ρτιση προχωρεί, τα άλλα λαµπάκια
ανάβουν, το ένα µετά το άλλο, για να δείξουν την
κατάσταση φ ρτισης της µπαταρίας.
Κατά τη χρήση
Οταν ανάβουµε το εργαλείο, τα λαµπάκια θα
ανάψουν για να δείξουν την υπάρχουσα κατάσταση
φ ρτισης
της
µπαταρίας.
εργαλείο, το φως σβήνει αυτ µατα.
Εάν η µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί για πολύ
καιρ ,
ή
χρειάζεται
πορτοκαλί
λαµπάκι
Χρησιµοποιείτε ανανεωτικ
για ανανέωση της µπαταρίας.
38
τι το µηχάνηµα αυτ
τις µονωµένες
ταν εκτελείτε µια
µεταλλικά
κοµµάτια
και
θα
προκαλέσει
ταν τοποθετείτε την κασέτα
Οταν
σβήνουµε
φ ρτιση
ανανέωσης,
αρχίζει
να
αναβοσβήνει.
προσαρµογέα Μάκιτα
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μιά κασέτα µπαταρίας που βγάλαµε απ
φορτιστή που ήταν αποσυνδεδεµένος απ το ρεύµα
µε την κασέτα µπαταρίας εισαγµένη, δεν λειτουργεί
ακοµή
και
περίπτωση αυτή, επαναφορτίστε την για περίπου
πέντε δευτερ λεπτα πριν απ την χρήση.
Τοποθέτηση ή αφαίρεση αιχµής
Σηµαντικ :
Πάντοτε βεβαιώνεστε τι το µηχάνηµα είναι σβηστ
του
και η κασέτα µπαταρίας έχει αφαιρεθεί πριν
τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την αιχµή.
Χρησιµοποιείτε µ νο την αιχµή οδηγ ή την αιχµή
υποδοχή που φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. Μη
χρησιµοποιείτε καµµιά άλλη αιχµή βιδοτρύπανου ή
κοίλη αιχµή.
Για τοποθέτηση της αιχµής, τραβήχτε το µανίκι κατά
τη διεύθυνση του βέλους και βάλτε την αιχµή µέσα
στο µανίκι σο βαθειά µπορεί να πάει. Μετά αφήστε
το µανίκι για να στερεώσετε την αιχµή. (Εικ.3)
Για να αφαιρέσετε την αιχµή, τραβήχτε το µανίκι
κατά τη διεύθυνση του βέλους και τραβήχτε το
µανίκι προς τα έξω σταθερά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
κλικ.
Εάν η αιχµή δεν εισχωρήσει αρκετά βαθειά µέσα στο
το
µανίκι, το µανίκι δεν θα γυρίσει στην αρχική του
θέση και η αιχµή δεν θα στερεωθεί. Στην περίπτωση
αυτή, προσπαθήστε να ξαναβάλετε την αιχµή
σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες.
Λειτουργία διακ πτη (Εικ. 4)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν βάλετε τη κασέτα µπαταρίας µέσα στο
µηχάνηµα, πάντοτε ελέγχετε να δείτε
σκανδάλη διακ πτης ενεργοποιείται κανονικά και
επιστρέφει στη θέση "OFF" ταν ελευθερώνεται.
Για να ξεκινήσει το µηχάνηµα, απλώς τραβήχτε τη
σκανδάλη. Η ταχύτητα του µηχανήµατος αυξάνεται
αυξάνοντας τη πίεση στη σκανδάλη. Αφήστε τη
σκανδάλη για να σταµατήσει.
το
το
αν
εισαχθεί
στο
εργαλείο.
τον
Στην
τι η

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Btd060

Table of Contents