Τεχνικα Χαρακτηριστικα - Makita BTD040 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for BTD040:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1
Κασέτα µπαταρίας
2
Πλήκτρο
3
Λαµπάκι ένδειξης
4
Κατάσταση φ ρτισης
5
Αιχµή
6
Μανίκι
7
Σκανδάλη διακ πτης
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο
Ικαν τητες
Βίδα µηχανής ..........................................................................M4 – M8
Κανονικ µπουλ νι .................................................................M5 – M10
Μπουλ νι υψηλής αντοχής ...................................................M5 – M8
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (min
Κτύποι ανά λεπτ
......................................................................0 – 3.500
Συνολικ µήκος .........................................................................164 χιλ.
Καθαρ βάρος ...........................................................................1,0 Χγρ
Καθορισµένο βολτάζ .................................................................D.C. 9,6 V
• Λ γω του συνεχιζ µενου προγράµµατος έρευνας
και
ανάπτυξης,
οι
υπ κεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
• Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να
διαφέρουν απ χώρα σε χώρα.
Υποδείξεις ασφάλειας
Για την προσωπική σας ασφάλεια, ανατρέξετε στις
εσώκλειστες οδηγίες ασφάλειας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΚΑΣΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1.
Πριν χρησιµοποιήσετε την κασέτα µπαταρίας,
διαβάστε
λες τις οδηγίες και σηµειώσεις
προφύλαξης (1) στον φορτιστή µπαταρίας, (2)
στην
µπαταρία
χρησιµοποιεί την µπαταρία.
2.
Μην
αποσυναρµολογήσετε
µπαταρίας.
3.
Εάν ο χρ νος λειτουργίας έχει γίνει υπερβολικά
βραχύς, σταµατήστε την λειτουργία αµέσως.
Αλλοιώς, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα κίνδυνο
υπερθέρµανσης, πιθανά εγκαύµατα ή ακ µη και
έκρηξη.
4.
Εάν
ηλεκτρολύτης
ξεπλύνετέ τα µε καθαρ
ιατρική φροντίδα αµέσως. Αλλοιώς, µπορεί να
έχει ως αποτέλεσµα απώλεια της ρασης σας.
5.
Μη βραχυκυκλώνετε την κασέτα µπαταρίας:
(1) Μην αγγίζετε τους π λους µε οτιδήποτε
αγώγιµο υλικ .
(2) Αποφεύγετε να αποθηκεύετε την κασέτα
µπαταρίας µέσα σε ένα δοχείο µαζί µε άλλα
µεταλλικά
αντικείµενα
νοµίσµατα, κλπ.
(3) Μην εκθέτε την κασέτα µπαταρίας στο νερ
ή στη βροχή.
Ενα
βραχυκύκλωµα
προκαλέσει
µεγάλη
υπερθέρµανση, πιθανά εγκαύµατα ακ µη και
σοβαρή βλάβη.
Περιγραφή γενικής άποψης
8
Μοχλ ς διακ πτης
αντιστροφής
9
Πλευρά Α
10 Πλευρά Β
11 ∆εξι στροφα
12 Αριστερ στροφα
13 N•m (kgf•cm)
14 Ροπή στερέωσης
-1
) .................................................0 – 2.500
παρούσες
προδιαγραφές
και
(3)
στο
προι ν
την
µπει
στα
µάτια
νερ
και ζητήστε
πως
καρφιά,
µπαταρίας
µπορεί
ροή
ρεύµατος,
BTD040
6.
Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την κασέτα
µπαταρίας σε τοποθεσίες που η θερµοκρασία
µπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50°C.
7.
Μη καίτε την κασέτα µπαταρίας ακ µη και εάν
έχει σοβαρή ζηµιά ή είναι εντελώς φθαρµένη.
Η κασέτα µπαταρίας µπορεί να εκραγεί στην
φωτιά.
8.
Προσέχετε να µη ρίξετε κάτω ή χτυπήσετε την
µπαταρία.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.
Συµβουλές για διατήρηση µέγιστης ζωής
µπαταρίας
1.
Φορτίζετε την κασέτα µπαταρίας πριν απ
πλήρη αποφ ρτιση της.
που
Πάντοτε
εργαλείου και φορτίζετε την κασέτα µπαταρίας
κασέτα
ταν παρατηρείτε µειωµένη ισχύ εργαλείου.
2.
Ποτέ
φορτισµένη κασέτα µπαταρίας. Υπερφ ρτιση
µειώνει την ωφέλιµη ζωή της µπαταρίας.
3.
Φορτίζετε
θερµοκρασία δωµατίου 10°C – 40°C. Αφήστε µιά
θερµή κασέτα µπαταρίας να κρυώσει πριν την
σας,
φορτίσετε.
4.
Φορτίστε την κασέτα µπαταρίας Μεταλλικού
Υδριδίου
χρησιµοποιήσετε για περισσ τερο απ
µήνες.
να
15 Κατάλληλη ροπή στερέωσης
για
16 ∆ευτερ λεπτα
17 Χρ νος στερέωσης
18 Σηµάδι ορίου
19 Κάλυµµα συγκρατητή
βούρτσας
20 Κατσαβίδι
BTD060
M4 – M8
M5 – M12
M5 – M10
0 – 2.500
0 – 3.000
164 χιλ.
1,0 Χγρ
D.C. 9,6 V
σταµατάτε
την
µην
επαναφορτίζετε
την
κασέτα
Νικελίου
ταν
την
λειτουργία
του
µιά
πλήρως
µπαταρίας
σε
δεν
την
έξι
37

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Btd060

Table of Contents