Download Print this page

Tekniset Arvot - AEG BS 18C Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for BS 18C:

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

TEKNISET ARVOT

AKKU-ISKUPORAKONE/RUUVINKIERRIN
Tuotantonumero ..............................................................................................
Poran ø teräkseen ...........................................................................................
Poran ø puuhun ...............................................................................................
Poran ø tiiliin ja kalkkihiekkakiviin....................................................................
Puuruuvi (ilman esiporausta) ...........................................................................
Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihteella.........................................................
Kuormittamaton kierrosluku 2. vaihde .............................................................
Kuormitettu iskutaajuus maks..........................................................................
Vääntömomentti vaihtoakkuineeen (1,5 Ah) *1 ...............................................
Vääntömomentti vaihtoakkuineeen (2,0 Ah) *1 ...............................................
Vääntömomentti vaihtoakkuineeen (3,0 Ah) *1 ...............................................
Vääntömomentti vaihtoakkuineeen (4,0 Ah) *1 ...............................................
Jännite vaihtoakku ...........................................................................................
Istukan aukeama .............................................................................................
Paino EPTA-menettelyn 01/2014 mukaan (1,5 Ah) .........................................
Paino EPTA-menettelyn 01/2014 mukaan (2,0 Ah) .........................................
Suositeltu ympäristön lämpötila työn aikana ...................................................
Suositellut akkutyypit .......................................................................................
Suositellut latauslaitteet ...................................................................................
Melu-/tärinätieto
Mitta-arvot määritetty EN 62841 mukaan.
Yleensä työkalun A-luokan melutaso
Melutaso (Epävarmuus K=3dB(A)) ..............................................................
Äänenvoimakkuus (Epävarmuus K=3dB(A)) ...............................................
Käytä kuulosuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna EN 62841
mukaan.
Värähtelyemissioarvo a
h
Betonin iskuporaaminen ..............................................................................
Epävarmuus K= ...........................................................................................
Metallin poraaminen.....................................................................................
Epävarmuus K= ...........................................................................................
Ruuvinvääntö ...............................................................................................
Epävarmuus K= ...........................................................................................
*1 Mitattu AEG normin N 877318 mukaan
VAROITUS
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 62841 -standardin mukaisella mittausmenetelmällä ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen
vertaamiseen. Sitä voidaan käyttää myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Mainittu värähtelytaso edustaa sähkötyökalun pääasiallista käyttöä. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tehtäviin, poikkeavin työkaluin tai
riittämättömästi huoltaen, värähtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa värähtelyrasitusta koko työajan osalta.
Tarkan värähtelyrasituksen toteamiseen tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kylläkin päällä, mutta ei käytössä. Se voi pienentää
värähtelyrasitusta koko työajan osalta.
Määrittele lisäturvatoimenpiteitä käyttäjän suojaamiseksi värinöiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sähkötyökalujen ja käyttötyökalujen huolto, käsien
lämpiminä pitäminen, työvaiheiden organisaatio.
VAROITUS Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet, kuvitukset ja
erittelyt, jotka toimitetaan tämän sähkötyökalun mukana. Jäljempänä
annettujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.
PORAKONEIDEN TURVALLISUUSOHJEET
Turvallisuusohjeet kaikkiin toimintoihin
Pidä sähkötyökalusta kiinni eristettyjen tartuntapintojen kohdalta
työskennellessäsi kohteessa, missä leikkuuosa tai kiinnikkeet voivat
joutua kosketuksiin piilotettujen johtojen kanssa. Jos leikkuuosa tai
kiinnikkeet joutuvat kosketuksiin aktiivisen sähköjohdon kanssa, tämä
saattaa aktivoida laitteen metalliset osat ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
Käytä kuulonsuojaimia iskuporattaessa. Melulle altistuminen voi
heikentää kuuloa
Käytä koneen mukana toimitettua apukahvaa. Koneen hallinnan
menetys saattaa aiheuttaa henkivahinkoja.
Turvallisuusmääräykset pitkien poranterien käyttöä varten
Älä koskaan käytä suurempaa kierroslukua kuin suurinta
poraustyökalulle sallittua kierroslukua. Suuremmalla kierrosluvulla
poraustyökalu saattaa vääntyä, jos se pyörii koskettamatta
työstökappaleeseen, ja tästä voi aiheutua tapaturmia.
Aloita työskentely aina alhaisella kierrosluvulla poraustyökalun
ollessa kosketuksissa työstökappaleeseen. Suuremmalla kierrosluvulla
poraustyökalu saattaa vääntyä, jos se pyörii koskettamatta
työstökappaleeseen, ja tästä voi aiheutua tapaturmia.
Paina poraustyökalua aina suorassa suunnassa työstökappaleeseen
äläkä paina sitä liian voimakkaasti. Poraustyökalut säättavat vääntyä ja
38
SUOMI
BS 18C
BSB 18C
............................. 4284 11 05... .......................4413 34 05...
...000001-999999
...000001-999999
...................................13 mm ................................... 13 mm
...................................45 mm ................................... 45 mm
......................................- ......................................... 14 mm
.....................................8 mm ..................................... 8 mm
..............................0-450 min
-1
.............................0-450 min
-1
............................0-1650 min
...........................0-1650 min
-1
-1
......................................- ................................... 21450 min
-1
...................................51 Nm .................................... 51 Nm
...................................60 Nm .................................... 60 Nm
...................................60 Nm .................................... 60 Nm
...................................70 Nm .................................... 70 Nm
...................................18 V ....................................... 18 V
.............................1,5-13 mm .............................1,5-13 mm
..................................1,7 kg ..................................... 1,9 kg
..................................2,0 kg ..................................... 2,2 kg
.......................................................... -18...+50 °C
....................................... L1840R, L1830R, L1820R, L1815R
............................................................. BL1218
...................................72 dB (A) ............................... 84 dB (A)
...................................83 dB (A) ............................... 95 dB (A)
......................................- ........................................ 9,8 m/s
2
......................................- ........................................ 1,5 m/s
2
..................................1,2 m/s
.................................. 1,7 m/s
2
2
..................................1,5 m/s
2
.................................. 1,5 m/s
2
..................................1,1 m/s
.................................. 0,7 m/s
2
2
..................................1,5 m/s
2
.................................. 1,5 m/s
2
rikkoutua tai aiheuttaa laitteen hallinnan menettämisen, josta voi seurata
tapaturmia.
RUUVAAJAN TURVALLISUUSOHJEET
Pitele laitteesta kiinni sen eristetyistä kahvoista suorittaessasi töitä, joiden
aikana ruuvi saattaa osua piilossa oleviin sähköjohtoihin. Ruuvin kosketus
jännitteelliseen johtoon saattaa tehdä laitteen metalliosat jännitteellisiksi ja
aiheuttaa sähköiskun..
TÄYDENTÄVIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ JA
TYÖSKENTELYOHJEITA
Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja käyttäessäsi konetta.
Suosittelemme suojavarusteiden käyttöä, näihin kuuluvat
pölysuojanaamari, työkäsineet, tukevat, luistamattomat jalkineet, kypärä ja
kuulosuojukset.
Koneen käytöstä aiheutuva pöly ja jäte voi olla haitallista terveydelle eikä
sen vuoksi tulisi päästä kosketukseen ihon kanssa. Koneella
työskennellessä on käytettävä sopivaa suojainta.
Terveydellisiä vaaroja aiheuttavien materiaalien (esim. asbestin)
työstäminen on kielletty.
Jos käytetty työkalu juuttuu kiinni, sammuta laite heti! Älä kytke laitetta
uudelleen päälle työkalun ollessa vielä kiinni juuttuneena, koska tästä
saattaa aiheutua voimakas takaisku. Selvitä työkalun juuttumisen syy ja
poista syy turvallisuusmääräyksiä noudattaen.
Mahdollisia syitä voivat olla:
• työkalun vinoutuminen työstökappaleessa
• työstetyn materiaalin puhkaiseminen
• sähkötyökalun ylikuormitus
Älä tartu käynnissä olevan koneen työosiin.
Käytetty työkalu saattaa kuumeta käytön aikana.
VAROITUS! Palovamman vaara
• työkalua vaihdettaessa
• laitetta pois laskettaessa
Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.
Varo seinään, kattoon tai lattiaan porattaessa osumasta sähköjohtoon,
kaasu- ja vesijohtoihin.
Varmista työstökappaleesi kiinnityslaitteella paikalleen. Varmistamattomat
työstökappaleet saattavat aiheuttaa vakavia vammoja ja vaurioita.
Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.
Käytettyjä vaihtoakkuja ei saa polttaa eikä poistaa normaalin jätehuollon
kautta. AEGlla on tarjolla vanhoja vaihtoakkuja varten ympäristöystävällinen
jätehuoltopalvelu.
Vaihtoakkuja ei saa säilyttää yhdessä metalliesineiden kanssa
(oikosulkuvaara).
Käytä ainoastaan System PCLS latauslaitetta System PCLS akkujen
lataukseen. Älä käytä muiden järjestelmien akkuja.
Vaihtoakkuja ja latauslaitteita ei saa avata. Säilytys vain kuivissa tiloissa.
Suojattava kosteudelta.
Vaurioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa käytössä tai
poikkeavassa lämpötilassa vuotaa akkuhappoa . Ihonkohta, joka on
joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on viipymättä pestävä vedellä ja
saippualla. Silmä, johon on joutumut akkuhappoa, on huuhdeltava vedellä
vähintään 10 minuutin ajan, jonka jälkeen on viipymättä hakeuduttava
lääkärin apuun.
Varoitus! Jotta vältetään lyhytsulun aiheuttama tulipalon, loukkaantumisen
tai tuotteen vahingoittumisen vaara, älä koskaan upota työkalua,
vaihtoakkua tai latauslaitetta nesteeseen ja huolehdi siitä, ettei mitään
nesteitä pääse tunkeutumaan laitteiden tai akkujen sisään. Syövyttävät tai
sähköä johtavat nesteet, kuten suolavesi, tietyt kemikaalit ja lalkaisuaineet
tai valkaisuaineita sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.
TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ
BS18C: Akkuporakone/ruuvinväännin on akkukäyttöinen ja toimii ilman
verkkojohtoa.
BSB18C: Elektronisella akkuiskuporakoneella voi porata, iskuporata ja
ruuvata ilmanverkkojohtoa. Koneessa on seuraavat ominaisuudet:
Äla käytä tuotettaa ohjeiden vastaisesti.
TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA
Vakuutamme valmistajan ominaisuudessa yksinvastuullisesti, että
kohdassa "Tekniset tiedot" kuvattu tuote vastaa kaikkia sitä koskevia
direktiivien 2011/65/EU (RoHS), 2014/30EU, 2006/42/EY määräyksiä sekä
seuraavia harmonisoituja standardisoivia asiakirjoja:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-1:2018+A11:2019
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 63000:2018
Winnenden, 2020-11-26
Alexander Krug
Managing Director
Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany
AKKU
Pitkään käyttämättä olleet vaihtoakut on ladattava ennen käyttöä.
Yli 50°C lämpötilassa akun suorituskyky heikkenee. Vältäthän akkujen
säilyttämistä auringossa tai kuumissa tiloissa.
Pidä aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnat puhtaina.
Akut on ladattava täyteen käytön jälkeen optimaalisen eliniän
säilyttämiseksi.
Mahdollisimman pitkän elinajan takaamiseksi akut tulee poistaa laturista
lataamisen jälkeen.
Akkuja yli 30 päivää säilytettäessä:
Säilytä akku yli 27 °C:ssa ja kuivassa.
Sälytä akku sen latauksen ollessa 30 % - 50 %.
Lataa akku 6 kuukauden välein uudelleen.
AKUN YLIKUORMITUSSUOJAUS
Akkusarja on varustettu ylikuormitussuojalla, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta ja varmistaa sen pitkän elinkaaren.
Äärimmäisrasituksessa akkuelektroniikka sammuttaa koneen
automaattisesti. Työn jatkamiseksi kone kytketään pois ja sitten jälleen
päälle. Jos kone ei käynnisty uudelleen, niin akkusarja saattaa olla
tyhjentynyt ja se täytyy ladata uudelleen latauslaitteella.
LITIUMI-IONIAKKUJEN KULJETTAMINEN
Litiumi-ioniakut kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen
lakien piiriin.
Näiden akkujen kuljettaminen täytyy suorittaa noudattaen paikallisia,
kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja säädöksiä.
• Kuluttajat saavat ilman muuta kuljettaa näitä akkuja teitä pitkin.
• Kaupallisessa kuljetuksessa huolintaliikkeiden täytyy kuljettaa
litiumi-ioniakkuja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen
määräysten mukaisesti. Ainoastaan tähän vastaavasti koulutetut henkilöt
saavat suorittaa kuljetuksen valmistelutoimet ja itse kuljetuksen. Koko
prosessia tulee valvoa asiantuntevasti.
SYMBOLIT
HUOMIO! VAROITUS! VAARA!
Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä
toimenpiteitä.
Lue käyttöohjeet huolelleisesti, ennen koneen
käynnistämistä.
Sähkölaitteita, paristoja/akkuja ei saa hävittää yhdessä
kotitalousjätteiden kanssa.
Sähkölaitteet ja akut tulee kerätä erikseen ja toimittaa
kierrätysliikkeeseen ympäristöystävällistä hävittämistä
varten.
Pyydä paikallisilta viranomaisilta tai alan kauppiaaltasi
tarkemmat tiedot kierrätyspisteistä ja keräyspaikoista.
n
Kuormittamaton kierrosluku
0
V
Jännite
Tasavirta
Euroopan säännönmukaisuusmerkki
Britannian säännönmukaisuusmerkki
Ukrainan säännönmukaisuusmerkki
Euraasian säännönmukaisuusmerkki
SUOMI
39

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bsb 18c