Download Print this page

Tiltænkt Formål - AEG BS 18C Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for BS 18C:

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
TEKNISKE DATA
AKKU SLAGBORE-/SKRUEMASKINE
Produktionsnummer ........................................................................................
Bor-ø i stål .......................................................................................................
Bor-ø i træ ......................................................................................................
Bor-ø i tegl og kalksandsten ...........................................................................
Træskruer (uden forboring) .............................................................................
Omdrejningstal, ubelastet i 1. gear ..................................................................
Omdrejningstal, ubelastet i. 2. gear .................................................................
Slagantal belastet max. ...................................................................................
Drejningsmoment med udskiftningsbatteri (1,5 Ah) *1 ....................................
Drejningsmoment med udskiftningsbatteri (2,0 Ah) *1 ....................................
Drejningsmoment med udskiftningsbatteri (3,0 Ah) *1 ....................................
Drejningsmoment med udskiftningsbatteri (4,0 Ah) *1 ....................................
Udskiftningsbatteriets spænding .....................................................................
Borepatronspændevidde ................................................................................
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2014 (1,5 Ah) ..........................................
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2014 (2,0 Ah) ..........................................
Anbefalet temperatur under arbejdet ...............................................................
Anbefalede batterityper ...................................................................................
Anbefalede opladere .......................................................................................
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier beregnes iht. EN 62841.
Værktøjets A-vægtede lydtrykniveau er typisk
Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A)) .........................................................
Lydeff ekt niveau (Usikkerhed K=3dB(A)) .....................................................
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger) beregnet iht. EN
62841.
Vibrationseksponering a
h
Slagboring i beton ........................................................................................
Usikkerhed K= .............................................................................................
Boring i metal ...............................................................................................
Usikkerhed K= .............................................................................................
Skruning .......................................................................................................
Usikkerhed K= .............................................................................................
*1 Målt i.h.t. AEG Standard N 877318
ADVARSEL
Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt i henhold til standardiseret måleprocedure ifølge EN 62841 og kan anvendes til
indbyrdes sammenligning mellem el-værktøjer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som foreløbigt skøn over svingningsbelastningen.
Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes til andre formål, med andet
indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan øge svingningsbelastningen over den samlede
arbejdsperiode betydeligt.
For en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der også tages højde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket, eller hvor apparatet
kører, men uden at være i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.
Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkninger fra svingninger skal iværksættes, f.eks.: Vedligeholdelse af
el-værktøj og indsatsværktøj, varmholdelse af hænder, organisering af arbejdsprocesser.
ADVARSEL Læs alle advarselsinformationer, anvisninger, fi gurer
og specifi kationer, som følger med dette el-værktøj. En manglende
overholdelse af alle nedenstående anvisninger kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.
SIKKERHEDSANVISNINGER FOR ARBEJDE MED
BOREMASKINER
Sikkerhedsanvisninger for alle brugssituationer
Hold på elværktøjet ved de isolerede grebsoverfl ader, når der udføres
noget arbejde, hvor skæretilbehøret eller fastgørelsesmidlerne kan
komme i kontakt med skjulte kabler. Hvis skæretilbehør eller
fastgørelsesmidler kommer i kontakt med strømførte ledninger, kan dette
forårsage, at udsatte metaldele på elværktøjet bliver strømførende, og føre
til elektrisk stød for brugeren.
Brug høreværn under slagboring. Støjen kan føre til nedsat hørelse.
Brug de ekstra håndtag, som følger med apparatet. Hvis kontrollen
mistes, kan det medføre personskade.
Sikkerhedsoplysninger vedrørende brug af lange bor
Brug aldrig en højere omdrejningshastighed end den
omdrejningshastighed, som er angivet som den maksimale for
borepatronen. Ved højere hastigheder er der risiko for, at borepatronen
bøjer, hvis den får lov til at dreje uden at have kontakt til arbejdsemnet,
hvilket kan forårsage personskade.
Start altid med en lav omdrejningshastighed, mens borepatronen får
kontakt med arbejdsemnet. Ved højere hastigheder er der risiko for, at
borepatronen bøjer, hvis den får lov til at dreje uden at have kontakt til
arbejdsemnet, hvilket kan forårsage personskade.
32
DANSK
BS 18C
BSB 18C
............................. 4284 11 05... .......................4413 34 05...
...000001-999999
...000001-999999
...................................13 mm ................................... 13 mm
...................................45 mm ................................... 45 mm
......................................- ......................................... 14 mm
.....................................8 mm ..................................... 8 mm
..............................0-450 min
-1
.............................0-450 min
-1
............................0-1650 min
...........................0-1650 min
-1
-1
......................................- ................................... 21450 min
-1
...................................51 Nm .................................... 51 Nm
...................................60 Nm .................................... 60 Nm
...................................60 Nm .................................... 60 Nm
...................................70 Nm .................................... 70 Nm
...................................18 V ....................................... 18 V
.............................1,5-13 mm .............................1,5-13 mm
..................................1,7 kg ..................................... 1,9 kg
..................................2,0 kg ..................................... 2,2 kg
.......................................................... -18...+50 °C
....................................... L1840R, L1830R, L1820R, L1815R
............................................................. BL1218
...................................72 dB (A) ............................... 84 dB (A)
...................................83 dB (A) ............................... 95 dB (A)
......................................- ........................................ 9,8 m/s
2
......................................- ........................................ 1,5 m/s
2
..................................1,2 m/s
.................................. 1,7 m/s
2
2
..................................1,5 m/s
2
.................................. 1,5 m/s
2
..................................1,1 m/s
.................................. 0,7 m/s
2
2
..................................1,5 m/s
2
.................................. 1,5 m/s
2
Læg altid kun pres på i lige linje til borepatronen og pres ikke for
hårdt. Borepatroner kan bøje og brække af eller medføre tab af kontrol
over værktøjet, hvilket kan forårsage personskade.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR SCHROEVENDRAAIERS
Houd het apparaat alléén vast aan de geïsoleerde grijpvlakken als u
werkzaamheden uitvoert waarbij de schroef verborgen
stroomleidingen zou kunnen raken. Het contact van de schroef met een
spanningvoerende leiding kan de metalen apparaatdelen onder spanning
zetten en zo tot een elektrische schok leiden.
YDERLIGERE SIKKERHEDS- OG ARBEJDSINFORMATIONER
Brug beskyttelsesudstyr. Bær altid sikkerhedsbriller, når du arbejder
med maskinen. Vi anbefaler desuden brug af personlig
beskyttelsesudrustning, såsom støvmaske, sikkerhedshandsker, fast
og skridsikkert skotøj, hjelm og høreværn.
Støv, som opstår under arbejdet, er ofte sundhedsfarligt og bør ikke
trænge ind i kroppen. Benyt egnet åndedrætsværn.
Der må ikke bearbejdes nogen materialer, der kan udgøre en
sundhedsrisiko (f.eks. asbest).
Sluk straks for maskinen, hvis indsatsværktøjet er blokeret! Tænd ikke
for maskinen igen, så længe indsatsværktøjet er blokeret; dette kan
føre til et tilbageslag med højt reaktionsmoment. Find frem til og
afhjælp årsagen til indsatsværktøjets blokering under hensyntagen til
sikkerhedsinstruktionerne.
Mulige årsager hertil kan være:
• at det sidder i klemme i emnet der bearbejdes
• at det har brækket materialet der bearbejdes
• at el-værktøjet er overbelastet
Grib ikke ind i maskinen, når den kører.
Indsatsværktøjet kan blive varmt under brugen.
ADVARSEL! Fare for forbrændinger
• ved værktøjsskift
• når man lægger maskinen fra sig
Spåner eller splinter må ikke fjernes, medens maskinen kører.
Ved arbejdeboring i væg, loft eller gulv skal man passe på elektriske
kabler, gas- og vandledninger.
Sørg for at sikre dit emne med en spændeanordning. Ikke sikrede
emner kan forårsage alvorlige kvæstelser og beskadigelser.
Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.
Opbrugte udskiftningsbatterier må ikke brændes eller kasseres
sammen med alm. husholdningdaff ald. AEG har en miljørigtig
bortskaff else af gamle udskiftningsbatterier, henvend Dem til Deres
forhandler.
Opbevar ikke udskiftningsbatterier sammen med metalgenstandeaf
fare for kortslutning.
Brug kun PCLS ladeapparater for opladning af System PCLS batterier.
Udskiftningsbatterier og opladere må ikke åbnes og skal opbevares i
tørre rum. Beskyt dem mod fugtighed.
I tilfælde af en ekstrem belastning elle ekstrem temperatur kan der
fl yde batterivæske ud af et beskadiget batteri. Hvis De kommer i
berøring med batterivæsken, skal den vaskes godt og grundigt af med
vand og sæbe. I tilfælde af øjenkontakt, skal man mindst skylle øjnene
godt og grundigt igennem i 10 minutter og omgående opsøge en læge.
Advarsel! For at undgå risiko for brand, kvæstelser eller beskadigelse
af produktet forårsaget af kortslutning må værktøjet, batteripakken eller
opladeren ikke nedsænkes i vand. Sørg ligeledes for, at der ikke
trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korroderende eller
ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoff er eller
produkter, som indeholder blegestoff er, kan forårsage kortslutning.
TILTÆNKT FORMÅL
BS18C: Akku bore-/skruemaskinen kan bruges universelt til boring og
skruning uafhængigt af en nettilslutning.
BSB18C: Akku slagboremaskinen kan anvendes til alm. boreopgaver,
slagboring og som skruemaskine uden tilslutning til stikkontakt.
Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end
foreskrevet.
CE-KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer som producent og eneansvarlig, at produktet, der er
beskrevet under "Tekniske data", er i overensstemmelse med alle
relevante bestemmelser i henhold til direktiverne 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/EU, 2006/42/EF og nedenstående harmoniserede normative
dokumenter:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-1:2018+A11:2019
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 63000:2018
Winnenden, 2020-11-26
Alexander Krug
Managing Director
Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany
BATTERI
Udskiftningsbat terier, der ikke har været brugt i længere tid, efterlades
inden brug.
Ved temperaturer over 50°C forminskes batteriets eff ekt. Undgå direkte
sollys og stærk varme.
Tilslutningskontakterne på oplader og udkiftningsbatterier skal holdes
rene.
For at opnå en optimal levetid skal de genopladelige batterier oplades
fuldt efter brug.
For at sikre en så lang levetid som muligt skal batterierne tages ud af
ladeaggregatet efter opladning.
Skal batterierne opbevares længere end 30 dage:
Temperatur ca. 27°C i tørre omgivelser.
Opbevares ved ca. 30%-50% af ladetilstanden.
Batteri skal genoplades hver 6. måned.
OVERBELASTNINGSSIKRING FOR BATTERI
Akkupack'en er udstyret med en overbelastningssikring, som beskytter
akkumulatorbatteriet mod overbelastning og sikrer en høj levetid.
Ved ekstrem kraftig belastning kobler batteriets elektronik automatisk
maskinen fra. Sluk og tænd maskinen igen for at genoptage driften.
Går maskinen ikke i gang igen, er akkupack'en muligvis afl adt og skal
genoplades i ladeaggregatet.
TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER
Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt
gods.
Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale,
nationale og internationale regler og bestemmelser.
• Forbrugere må transportere disse batterier på veje uden yderligere
krav.
• Den kommercielle transport af lithium-batterier ved speditionsfi rmaer
er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Forberedelsen af
forsendelse og transport må kun udføres af tilsvarende trænede
personer. Den samlede proces skal følges af fagfolk.
Følgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:
• Sørg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at forhindre
kortslutninger.
• Sørg for at batteripakken ikke kan bevæge sig inden for emballagen.
SYMBOLER
VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!
Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.
Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.
Elektrisk udstyr eller (genopladelige) batterier må ikke
bortskaff es sammen med det almindelige
husholdningsaff ald.
Elektrisk udstyr og genopladelige batterier skal
indsamles særskilt og afl everes hos en
genbrugsvirksomhed til en miljømæssig forsvarlig
bortskaff else.
Spørg de lokale myndigheder eller din forhandler om
genbrugsstationer og indsamlingssteder til sådant
aff ald.
n
Omdrejningstal, ubelastet
0
V
Spænding
Jævnstrøm
Europæisk konformitetsmærke
Britisk konformitetsmærke
Ukrainsk konformitetsmærke
Eurasisk konformitetsmærke
DANSK
33

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bsb 18c