Download Print this page

Ce-Samsvarserklæring - AEG BS 18C Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for BS 18C:

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
TEKNISKE DATA BATTERIDREVET SLAGBORMASKIN/SKRUTREKKER
Produksjonsnummer........................................................................................
Bor-ø i stål .......................................................................................................
Bor-ø i treverk ..................................................................................................
Bor-ø i tegl og kalksandstein ...........................................................................
Treskruer (uten forboring) ................................................................................
Tomgangsturtall i 1. gir ....................................................................................
Tomgangsturtall i 2. gir ....................................................................................
Lastslagtall maks. ............................................................................................
Dreiemoment med vekselbatteri (1,5 Ah) *1 ....................................................
Dreiemoment med vekselbatteri (2,0 Ah) *1 ....................................................
Dreiemoment med vekselbatteri (3,0 Ah) *1 ....................................................
Dreiemoment med vekselbatteri (4,0 Ah) *1 ....................................................
Spenning vekselbatteri ....................................................................................
Chuckspennområde ........................................................................................
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2014 (1,5 Ah) .....................................
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2014 (2,0 Ah) .....................................
Anbefalt omgivelsestemperatur under arbeid ..................................................
Anbefalte batterityper ......................................................................................
Anbefalte ladere ..............................................................................................
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier fastslått i samsvar med EN 62841.
Det A-bedømte lydnivået til maskinen er:
Lydtrykknivå (Usikkerhet K=3dB(A)) ............................................................
Lydeff ektnivå (Usikkerhet K=3dB(A)) ...........................................................
Bruk hørselsvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf. EN 62841.
Svingningsemisjonsverdi a
h
Slagboring i betong ......................................................................................
Usikkerhet K= ..............................................................................................
Boring i metall ..............................................................................................
Usikkerhet K= ..............................................................................................
Skruing .........................................................................................................
Usikkerhet K= ..............................................................................................
*1 Målt etter AEG standard N 877318
ADVARSEL
Svingningsnivået som er angitt i denne instruksjonen er målt i overensstemmelse med målemetoden normert i direktiv EN 62841 og kan brukes til å
sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den egner seg også for en foreløbig vurdering av svingningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktøyet. Men anvendes elektroverktøyet for andre bruk med avvikende
utskiftbare verktøy eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan svingningsnivået være avvikende.
Dette kan forhøye svingningsbelastning betydelig over hele arbeidsperioden. For en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen må også det tas
hensyn til tiden apparatet er avslått eller står på, men ikke er i bruk. Dette kan redusere svingningsbelastningen betydelig over hele arbeidsperioden.
Innfør også ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. være: vedlikehold av elektroverktøyet og
det utskiftbare verktøyet, holde hendene varme, organisasjon av arbeidsforløpet.
ADVARSEL! Les gjennom alle sikkerhets advarsler,
anvisninger, illustrasjoner og spesifi kasjoner for dette
elektroverktøyet. Feil ved overholdelsen av advarslene og
nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller
alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
SIKKERHETSINSTRUKSER FOR BOREMASKINER
Sikkerhetsregler for alle arbeider
Hold elektroverktøyet i de isolerte håndtakene når du bruker det på
steder der kutteenheten eller fester kan komme i kontakt med skjulte
ledninger. Dersom kutteenheten eller fester kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan også ubeskyttede metalldeler bli strømførende
og dermed utsette brukeren for elektrisk støt.
Bruk hørselsvern ved bruk av slagboret. Støy kan føre til tap av
hørselen.
Bruk de med apparatet medleverte tileggshandtak. Tap av kontrollen
kan føre til skader.
Sikkerhetsinstrukser til bruk av lange borchucks
Bruk aldri et høyere turtall enn maksimalt turtall som er angitt for
borekronen. Ved høyere turtall kan borekronen bli bøyd når den roterer
uten kontakt med arbeidsstykket, noe som igjen kan føre til personskade.
Start alltid med et lavt turtall og mens borekronen er i kontakt med
arbeidsstykket. Ved høyere turtall kan borekronen bli bøyd når den roterer
uten kontakt med arbeidsstykket, noe som igjen kan føre til personskade.
Utøv trykk bare i direkte posisjon mot borekronen, og ikke trykk for
hardt. Borekroner kan bøye seg og brekke, og dette kan igjen føre til at du
mister kontrollen over apparatet, slik at det kan oppstå personskade.
34
NORSK
BS 18C
BSB 18C
............................. 4284 11 05... .......................4413 34 05...
...000001-999999
...000001-999999
...................................13 mm ................................... 13 mm
...................................45 mm ................................... 45 mm
......................................- ......................................... 14 mm
.....................................8 mm ..................................... 8 mm
..............................0-450 min
-1
.............................0-450 min
-1
............................0-1650 min
...........................0-1650 min
-1
-1
......................................- ................................... 21450 min
-1
...................................51 Nm .................................... 51 Nm
...................................60 Nm .................................... 60 Nm
...................................60 Nm .................................... 60 Nm
...................................70 Nm .................................... 70 Nm
...................................18 V ....................................... 18 V
.............................1,5-13 mm .............................1,5-13 mm
..................................1,7 kg ..................................... 1,9 kg
..................................2,0 kg ..................................... 2,2 kg
.......................................................... -18...+50 °C
....................................... L1840R, L1830R, L1820R, L1815R
............................................................. BL1218
...................................72 dB (A) ............................... 84 dB (A)
...................................83 dB (A) ............................... 95 dB (A)
......................................- ........................................ 9,8 m/s
2
......................................- ........................................ 1,5 m/s
2
..................................1,2 m/s
.................................. 1,7 m/s
2
2
..................................1,5 m/s
2
.................................. 1,5 m/s
2
..................................1,1 m/s
.................................. 0,7 m/s
2
2
..................................1,5 m/s
2
.................................. 1,5 m/s
2
SIKKERHETSINSTRUKSER FOR SKRUTREKKERE
Hold apparatet i de isolerte holdefl atene, når arbeid utføres hvor
skruen kan treff e skjulte strømledninger. Kontakt av skruen med en
strømførende ledning kan sette apparatets metalldeler under spenning
og føre til elektrisk slag.
YTTERLIGE SIKKERHETS- OG ARBEIDSINSTRUKSJONER
Bruk vernebekledning. Ta alltid på vernebrille ved bruk av maskinen.
Vernebekledning så vel som støvmaske, vernehansker, fast og
sklisikkert skotøy, hjem og hørselsvern er anbefalt.
Støvet som oppstår ved arbeidet er ofte helsefarlig og skal ikke komme
i kontakt med kroppen. Bruk derfor vernemaske som er egnet for støv.
Materialer som er helsefarlig skal ikke bearbeides (f.eks.. asbest)
Slå av apparatet med en gang dersom det isatte verktøyet er blokkert!
Ikke slå apparatet på igjen så lenge det isatte verktøyet er blokkert; her
kan det oppstå et tilbakeslag med høyt reaksjonsmoment. Finn ut
hvorfor det isatte verktøyet blokkerer og fjern årsaken til dette. Ta
herved hensyn til sikkerhets innstruksene.
Mulige årsaker til dette kan være:
• det har forkantet seg i arbeidsemnet som bearbeides
• det har brekt igjennom materialet som bearbeides
• elektroverktøyet er overbelastet
Ikke grip inn i maskinen når den står på og går.
Isatt verktøy kan i bruk bli veldig varmt.
ADVARSEL! Fare for forbrenning
• ved skifting av verktøy
• når apparatet legges ned
Spon eller fl iser må ikke fjernes mens maskinen er i gang.
Pass på kabler, gass- og vannledninger når du arbeider i vegger, tak
eller gulv.
Klem fast arbeidsemnet med en spenninnretning. Ikke sikrede
arbeidsemner kan ha alvorlige helseskader og skader av material til
følge.
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen
Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller husholdningsavfallet.
AEG tilbyr en miljøriktig deponering av gamle vekselbatterier; vennligst
spør din fagforhandler.
Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med metallgjenstander
(kortslutningsfare).
Vekselbatterier av systemet PCLS skal kun lades med lader av
systemet PCLS . Ikke lad opp batterier fra andre systemer.
Ikke åpne vekselbatterier og ladere, de skal oppbevares i tørre rom.
Beskyttes mot fuktighet.
Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det lekke
ut batterivæske fra utskiftbare batterier. Ved berøring med
batterivæske, vask umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt med
øynene må øynene skylles grundig i rennende vann i minst 10
minutter. Oppsøk lege umiddelbart.
Advarsel! For å unngå fare for en brann forårsaket av en kortslutning,
av personskader eller skader av produktet, må det forhindres at
batteripakken eller laderen dyppes i væsker og også sørges for at
ingen væsker kan kommer inn i apparatene eller batteriene.
Korroderende og ledende væsker som saltvann, visse kjemikalier og
blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan forårsake en
kortslutning.
FORMÅLSMESSIG BRUK
BS18C: Batteri-boreskrutrekkeren kan brukes universalt for boring og
skruing uavhengig av nettilkopling.
BSB18C: Batteri-elektronikk-slagboreskrutrekkeren kan brukes
universelt til boring, slagboring og skruing uavhengig av nettilkopling.
Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.
CE-SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer under eget ansvar at produktet som beskrives under
«Tekniske data» samsvarer med alle relevante forskrifter i direktivene
2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EF, 2006/42/EF og de følgende
harmoniserte normative dokumentene:
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-1:2018+A11:2019
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 63000:2018
Winnenden, 2020-11-26
Alexander Krug
Managing Director
Autorisert til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany
BATTERIER
Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal etterlades før
bruk.
En temperatur over 50°C reduserer vekselbatteriets kapasitet. Unngå
oppvarming i sol eller ved varmeovner (fyring) i lengre tid.
Hold tilkoplingskontaktene på lader og vekselbatteri rene.
For en optimal levetid må batteriene etter bruk ladet helt opp.
For å sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter
oppladning taes ut av laderen.
Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager:
Lagre batteriet tørt ved ca. 27°C.
Lagre batteriet ved en oppladningstilstand på ca. 30%-50%.
Lade opp batteriet igjen etter 6 måneder.
OVERBELASTNINGSVERN FOR OPPLADBARE BATTERIER
Batteripakken er utstyrt med overbelastningsvern som beskytter det
oppladbare batteriet mot overbelastning og sikrer en lang levetid.
Ved ekstrem høy belastning kobler maskinens batterielektronikk seg
automatisk ut. For å fortsette å arbeide må maskinen slås av og så på
igjen. Starter maskinen ikke igjen er batteripakken muligens utladet og
må lades opp igjen i laderen.
TRANSPORT AV LITIUM-ION-BATTERI
Litium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om transport
av farlig gods.
Transporten av disse batteriene må rette seg etter lokale, nasjonale og
internasjonale forskrifter og bestemmelser.
• Forbruker har lov å transportere disse batteriene på gaten uten
reglementering.
• Den kommersielle transport av Litium-ion-batterier av
spedisjonsfi rma faller under bestemmelsene om transport av farlig
gods. Forberedningene av forsendelsen og transport skal
utelukkende gjennomføres av personer som har blitt skolert til dette.
Hele prosessen skal følges opp av fagfolk.
Følgende punkter skal tas hensyn til ved transport:
• Kontroller at kontaktene er beskyttet og isolert for å unngå
kortslutninger.
• Pass på at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram og tilbake.
• Skadede eller batterier som lekker er det ikke lov å transportere.
Ta kontakt med spedisjonsfi rma for ytterlige henvisninger.
VEDLIKEHOLD
Bruk kun AEG tilbehør og reservedeler. Komponenter der utskiftning
ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG kundeservice (se brosjyre
garanti/kundeserviceadresser).
Ved behov kan det fås en eksplosjonstegning av apparatet hos
kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany ved angivelse av
maskinens type og det sekstallige nummeret på maskinens skilt.
SYMBOLER
OBS! ADVARSEL! FARE!
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen
Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i
bruk.
Elektriske apparater, batterier/oppladbare batterier skal
ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Elektriske og elektroniske apparater og oppladbare
batterier skal samles separat og leveres til miljøvennlig
deponering hos en avfallsbedrift.
Informer deg hos myndighetene på stedet eller hos din
fagforhandler hvor det fi nnes recycling bedrifter og
oppsamlingssteder.
n
Tomgangsturtall
0
V
Volt
Likestrøm
Europeisk samsvarsmerke
Britisk samsvarsmerke
Ukrainsk samsvarsmerke
Euroasiatisk samsvarsmerke
NORSK
35

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bsb 18c