Download Table of Contents Print this page

Norsk - Black & Decker BDS303 User Manual

Advertisement

Table of Contents

NORSK

Bruksområder
Dette verktøyet fra Black & Decker er konstruert for å lokalisere trebolter, strømførende
ledninger med nettspenning (230 V
Verktøyet er tiltenkt kun som konsumentverktøy.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Når du bruker batteridrevne verktøy, må du følge en del grunnleggende
sikkerhetsregler (se nedenfor) for å redusere faren for brann, batterilekkasjer,
personskade og materiell skade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom denne håndboken før du begynner å bruke verktøyet.
Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
Vurder arbeidsmiljøet
Ikke utsett verktøyet for regn. Ikke bruk verktøyet under våte eller fuktige forhold. Pass på at
arbeidsområdet er godt opplyst. Bruk ikke verktøyet hvor det er fare for forårsaking av brann
eller eksplosjon, f. eks. i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
Hold barn på sikker avstand
Barn, besøkende eller dyr må ikke komme i nærheten av arbeidsområdet eller i kontakt med
verktøyet.
Ikke strekk deg for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
Vær oppmerksom
Se på det du gjør Bruk sunn fornuft. Bruk ikke verktøyet når du er trett.
Bruk riktig verktøy
Denne instruksjonshåndboken forklarer beregnet bruksmåte.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør kan medføre en mulig risiko for personskade.
Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet nøye for skade før bruk. Kontroller at verktøyet fungerer som det skal
og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er skadet.
Oppbevar verktøy på et trygt sted når det ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, bør det oppbevares på et tørt sted som er låst eller høyt oppe,
utenfor barns rekkevidde.
68
) og metallrør dekket av veggplater.
AC

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents