Download Table of Contents Print this page

Nederlands - Black & Decker BDS303 User Manual

Advertisement

Table of Contents

NEDERLANDS

Gebruik volgens bestemming
Dit Black & Decker instrument is ontwikkeld voor ondersteuning bij het lokaliseren van
houten steunbalken, verborgen elektriciteitsbedrading (230 V wisselspanning) en metalen
pijpleidingen in binnenmuren.
Dit instrument is uitsluitend bestemd voor consumentengebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Bij het gebruik van batterijgevoede instrumenten dienen ter
bescherming tegen brandgevaar, vrijkomen van batterijvloeistof, letsel en materiële
schade altijd gepaste veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder de
volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met het instrument gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel het instrument niet bloot aan regen. Gebruik het instrument niet in een vochtige of natte
omgeving. Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht. Gebruik het instrument niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen
of gassen.
Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en laat ze het instrument niet
aanraken.
Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd dat u stevig staat en in evenwicht blijft.
Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk. Gebruik het instrument niet als u
niet geconcentreerd bent.
Gebruik het juiste instrument
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en hulpstukken. Gebruik het instrument
uitsluitend volgens bestemming.
36

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents