Download Table of Contents Print this page

Svenska - Black & Decker BDS303 User Manual

Advertisement

Table of Contents

SVENSKA

Användningsområde
Detta Black & Decker-verktyg är avsett för att hjälpa till att söka efter träreglar, lokalisera
strömförande ledningar vid nätspänning (230 V
Verktyget är endast avsett som konsumentverktyg.
Säkerhetsanvisningar
Varning! När man använder batteridrivna verktyg är det viktig att man bl.a. följer
nedanstående säkerhetsanvisningar för att minska risken för brand, batteriläckage,
personskador och materialskador.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder verktyget.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
Tänk på arbetsomgivningens inflytande
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsområdet. Använd inte verktyget där det finns risk för eldsvåda eller
explosion, t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Utom räckhåll för barn
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten av arbetsplatsen eller att vidröra
verktyget.
Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du är trött.
Använd rätt verktyg
Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna bruksanvisning.
Varning! Bruk av tillbehör eller tillsatser, eller utförande av någon verksamhet med detta
verktyg, som inte rekommenderas i denna bruksanvisning kan innebära risk för personskada.
Syna verktyget på skador
Kontrollera verktyget på skador före bruk. Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan
utföra de avsedda funktionerna. Använd inte verktyget om fel uppstått på någon av dess delar.
Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på ett torrt ställe, som antingen är låst eller högt
beläget så att barn inte kan komma åt det.
60
) och metallrör bakom innerväggar.
AC

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents