Download Print this page

Advertisement

Quick Links

de
Wichtige Hinweise
en
Important informations
fr
Remarques importantes
es
Indicaciones importantes
it Importanti istruzioni
Die Länge der angeschlossenen Ladeleitung muss an BAT 645/
BAT 690 richtig eingestellt werden, da sonst falsche Werte beim La-
den der Batterie angezeigt werden.
Vor der Verwendung der Ladeleitung (5 m) den Parameter „Lade-
leitung" an BAT 645/ BAT 690 auf „5m" einstellen (siehe Kapitel
„Konfiguration" in der Betriebsanleitung von BAT 645/ BAT 690).
The correct length of the connected charging cable must be set on
the BAT 645 / BAT 690, otherwise incorrect values will be displayed
when charging the battery.
Before using the charging cable (5 m), set the „Charging cable"
parameter to „5m" on the BAT 645/ BAT 690 (see „Configuration"
section in the operating instructions of the BAT 645 / BAT 690).
La longueur du câble de charge raccordé doit être correctement choi-
sie en fonction de BAT 645/ BAT 690, sinon des valeurs erronées sont
affichées lors du chargement de la batterie.
Avant l'utilisation du câble de charge (5 m), régler le paramèt-
re „Câble de charge" sur BAT 645/ BAT 690 sur „5 m" (voir
le chapitre „Configuration" dans la notice d'utilisation du
BAT 645/ BAT 690).
La longitud del cable de carga conectado al producto BAT 645 /
BAT 690 debe ajustarse correctamente, de lo contrario se visuali-
zarán valores erróneos al cargar la batería.
Antes de utilizar el cable de carga (5 m), ajustar el parámetro
„Cable de carga" del producto BAT 645/ BAT 690 a „5 m" (véase
el capítulo „Configuración" en el manual de instrucciones del
producto BAT 645/ BAT 690).
La lunghezza del cavo di carica collegato di BAT 645/ BAT 690 deve
essere regolata in modo corretto, altrimenti durante la carica della
batteria vengono visualizzati dei valori errati.
Prima di utilizzare il cavo di carica (5 m) impostare il parametro
„Cavo di carica" in BAT 645/ BAT 690 su „5m" (vedere capitolo
„Configurazione" nelle istruzioni per l'uso di BAT 645/ BAT 690).
Längden på den anslutna laddningskabeln måste vara korrekt inställd
till BAT 645/ BAT 690 annars kan felaktiga värden visas vid batteri-
laddningen.
Innan användning av laddningskabeln (5 m) används, ställ in para-
metern „Laddningskabel" till BAT 645/ BAT 690 på „5 m" (se kapi-
tel „Konfiguration" i bruksanvisningen från BAT 645/ BAT 690).
O comprimento do cabo de carregamento conectado deve ser ajusta-
do corretamente no BAT 645/ BAT 690 pois do contrário podem ser
exibidos valores incorretos durante o carregamento da bateria.
Antes da utilização do cabo de carregamento (5 m), ajustar o
parâmetro „Cabo de carregamento" em BAT 645/ BAT 690 para
„5m" (ver o capítulo „Configuração" no manual de instruções do
BAT 645/ BAT 690).
sv Viktiga anvisningar
pt Indicações importantes
nl
Belangrijke opmerkingen
da Vigtige henvisninger
fi
Tärkeää
de
en
fr
es
it
sv
pt
no Viktige henvisninger
pl Ważne wskazówki
cs Důležité pokyny
hu Fontos tanácsok
De lengte van de aangesloten laadkabel moet op BAT 645/BAT 690
juist ingesteld worden, omdat anders verkeerde waarden weergege-
ven kunnen worden tijdens het laden van de accu.
Voor het gebruik van de laadkabel (5 m) de parameter „Laadkabel"
op BAT 645/ BAT 690 op „5 m" instellen (zie hoofdstuk „Configura-
tie" in de handleiding van BAT 645/ BAT 690).
Det tilsluttede ladekabels længde skal indstilles rigtigt på BAT 645/
BAT 690 da der ellers vises forkerte værdier ved batteriets opladning.
Før anvendelse af ladekablet (5 m) skal parametrene „Ladekabel"
på BAT 645/ BAT 690 indstilles til „5 m" (se kapitel „Konfiguration"
i driftsvejledningen til BAT 645/ BAT 690).
Liitetyn latausjohdon pituus pitää säätää oikein laitteeseen BAT 645/
BAT 690, jotta akun latauksen yhteydessä ei näytettäisi vääriä arvoja.
Ennen latausjohdon (5 m) käyttöä aseta parametri „latausjohto"
laitteesta BAT 645/ BAT 690 arvoon „5m" (ks. kapp. „Kokoonpa-
no" laitteen BAT 645/ BAT 690 käyttöohjeesta).
Lengden på den tilkoblede ladekabelen må være riktig innstilt på
BAT 645/ BAT 690, ellers kan det vises feil verdier under lading av
batteriet.
Ved bruk av ladekabelen (5 m), må parameteren „Ladekabel" til
BAT 645/ BAT 690 stilles inn på „5 m" (se kapittel „Konfigurasjon"
i bruksanvisningen for BAT 645/ BAT 690).
Długość podłączonego przewodu ładowania należy prawidłowo
ustawić w BAT 645/ BAT 690, w przeciwnym razie podczas ładowania
akumulatora będą wyświetlane nieprawidłowe wartości.
Przed użyciem przewodu ładowania (5 m) ustawić parametr
„Przewód ładowania" w BAT 645/ BAT 690 na wartość „5m" (pat-
rz rozdział „Konfiguracja" w instrukcji obsługi BAT 645/ BAT 690).
Délka připojeného nabíjecího vedení musí být u BAT 645/ BAT 690
správně zvolena, jinak jsou při nabíjení akumulátoru zobrazovány
chybné hodnoty.
Před použitím nabíjecího vedení (5 m) nastavte parametr „nabíjecí
vedení" u BAT 645/ BAT 690 na „5 m" (viz kapitola „Konfigurace" v
provozním návodu BAT 645/ BAT 690).
A csatlakoztatott töltőkábel hosszúságát a BAT 645/BAT 690 mo-
dulnál megfelelően kell beállítani, ellenkező esetben az akkumulátor
töltésekor helytelen értékek kerülnek kijelzésre.
A töltőkábel (5 m) használata előtt a „Töltőkábel" paramétert
a BAT 645/ BAT 690 modulon „5 m" értékre állítsa be (lásd a
„Konfiguráció" fejezetet a BAT 645/ BAT 690 üzemeltetési útmu-
tatójában).
BAT 645/BAT 690
nl
da
fi
no
pl
cs
hu

Advertisement

loading

Summary of Contents for Bosch BAT 645

  • Page 1 „Configuration“ dans la notice d‘utilisation du Lengden på den tilkoblede ladekabelen må være riktig innstilt på BAT 645/ BAT 690). BAT 645/ BAT 690, ellers kan det vises feil verdier under lading av batteriet. ¶ La longitud del cable de carga conectado al producto BAT 645 / Ved bruk av ladekabelen (5 m), må...
  • Page 2 Lungimea cablului de încărcare conectat trebuie setată în mod corect Ühendatud laadimiskaabli pikkus tuleb BAT 645/BAT 690 jaoks õigesti la nivelul BAT 645/ BAT 690; în caz contrar, pot fi afișate valori erona- seadistada, sest muidu kuvatakse aku laadimisel valed väärtused.

This manual is also suitable for:

Bat 690