Download Print this page

Braun Syncro 7680 User Manual

Braun 7680 shavers: user guide syncro system logic
Hide thumbs

Advertisement

7680
+
Type 5491

Advertisement

loading

  Also See for Braun Syncro 7680

  Related Manuals for Braun Syncro 7680

  Summary of Contents for Braun Syncro 7680

 • Page 1 7680 Type 5491...
 • Page 2: Table Of Contents

  33, 38, 73 Polski 39, 44, 73 Türkçe усск 51, 56, 73 Ук с к 58, 63, 73 72, 65, 73 Internet: www.braun.com 5-491-426/00/III-02 GB/F/H/CZ/SK/HR/PL/TR/RUS/UA/Arab Printed in Germany Braun Infoline Türkiye’deki Tüketici Danıs ¸ ma Servisi: 0 800 261 19 53...
 • Page 3 Syncro 7680 No. 7000...
 • Page 4: English

  +35°C +15°C Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun shaver. Your Braun Syncro is supplied with a Braun Clean&Charge (please see separate use instructions). SmartLogic Inside The «SmartLogic»...
 • Page 5 Display The pilot light shows that the shaver is connected to the mains. The display shows the operation mode and charging conditions of the shaver: During charging the display shows the battery capacity symbol increasing by 20% segments and the remaining charging time (flashing): First charging (4 h): The display counts down in 20 min.
 • Page 6 press again: – to display the key part number for shaver foil and cutter block hold for 3 secs: – to run a display demo The «SmartLogic» inside your shaver will detect when the shaver needs to be cleaned (refer to paragraph «Manual cleaning»...
 • Page 7 Keeping your shaver in top shape Automated cleaning The Braun Clean&Charge takes care of all cleaning and lubrication needs of your shaver. Please refer to the separate use instructions. Manual cleaning For easy cleaning after each shave, switch the shaver off.
 • Page 8 This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor. This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance.
 • Page 9: Français

  Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre nouveau rasoir Braun. Le rasoir Braun Syncro est livré accompagné d’un chargeur nettoyant Braun Clean&Charge (voir notice distincte). Dispositif intégré SmartLogic Le dispositif électronique «...
 • Page 10 +35°C +15°C • La température idéale pour la mise en charge est comprise entre 15 °C et 35 °C. • Ne pas exposer le rasoir de façon prolongée à des températures supérieures à 50°C. Ecran LCD de fonctions Le témoin lumineux indique que le rasoir est branché sur le secteur.
 • Page 11 Pour plus de précisions, appuyez sur le bouton d’informations : Appuyez une fois : – pour visualiser la durée du dernier rasage Appuyez à nouveau : – pour visualiser la référence de la grille et du bloc- couteaux de votre rasoir Maintenez le bouton appuyé...
 • Page 12 Pour conserver votre rasoir en bon état Nettoyage automatique Le chargeur auto-nettoyant Braun Clean&Charge prend soin de tous les besoins de votre rasoir en termes de nettoyage et de lubrification. Merci de vous référer au mode d’emploi séparée.
 • Page 13 (Grille et bloc-couteaux: référence No. 7000. Accessoires disponibles chez votre revendeur ou auprès de votre Centre-Service agréé Braun.) (* Appréciation globale des utilisateurs Braun lorsqu’ils comparent un rasage avec des pièces neuves à un rasage avec des pièces utilisées pendant 18 mois).
 • Page 14 Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées. Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à...
 • Page 15: Magyar

  és a formatervezés terén. Reméljük, hogy új Braun borotvája Önnek is örömet szerez majd. Az Ön Braun Syncro bortvájához egy Braun Clean & Charge, azaz Tisztító és TöltŒ berendezés is tartozik.
 • Page 16 +35°C +15°C • A töltésre legmegfelelŒbb környezeti hŒmérséklet: 15 °C-35 °C. • Ne használja a borotvát 50 °C foknál magasabb hŒmérsékleten hosszabb ideig. KijelzŒ A készenléti jelzŒfény mutatja, hogy a borotva a hálózati csatlakozóhoz csatlakozik. A kijelzŒ mutatja, hogy milyen üzemmódban van a készülék, valamint jelzi a töltöttségi szintet.
 • Page 17 akkumulátort. (Legfeljebb minden hatodik hónapban, csak akkor, amikor szükséges) További információkért nyomja meg az információs gombot: A kijelzŒ a gomb egyszeri megnyomására: – jelzi a legutóbbi borotválkozás idŒtartamát a gomb következŒ megnyomására: – jelzi a szita és a kés cikkszámát a gomb folyamatos nyomvatartására (3 másodpercig): –...
 • Page 18 és a kést. A borotva állapotának megŒrzése Automatizált tisztítás A Braun Clean&Charge, azaz a Tisztító és TöltŒ berendezés elvégez minden tisztítási és kenési mıveletet, amire az Ön borotvájának szüksége van. Kérjük, olvassa el a berendezéshez tartozó külön...
 • Page 19 (hetente egyszer) távolítsa el a szitát és lapos felülethez ütögetve várja meg, amíg a szŒrszálak kihullanak. A kefe segítségével tisztítsa meg a kést és a fejet. Kb. négy hetente tisztítsa meg a kést lehetŒség szerint Braun tisztítószerekkel. Ha a bŒre nagyon száraz és lecsökkent üzemidŒt észlel borotvájánál, illetve a kijelzŒn megjelenik az «oil!»...
 • Page 20 értékét, vagy használhatóságát jelentŒsen nem befolyásolják. A garancia érvényét veszti, ha a készülék a Braun által kijelölt szervizeken kívül kerül javításra. Részletes tájékoztató és a Braun által kijelölt szervizek címjegyzéke a készülékhez melléket garancia-levélben található.
 • Page 21: Âesk

  Na‰e v˘robky jsou vyrobeny tak, aby splÀovaly nejvy‰‰í nároky na kvalitu, funkãnost a design. Doufáme, Ïe budete se sv˘m nov˘m holicím strojkem Braun plnû spokojeni. VበBraun Syncro je dodáván s Braun Clean&Charge (viz samostatn˘ návod k pouÏití). Vestavûná elektronika «SmartLogic»...
 • Page 22 +35°C +15°C • Nejvhodnûj‰í teplota okolí pro nabíjení je 15 °C aÏ 35 °C. • Nevystavujte holicí strojek teplotám vy‰‰ím neÏ 50 °C na del‰í dobu. Displej Kontrolka ukazuje, Ïe je holicí strojek pfiipojen k síti. Displej informuje o provozním reÏimu a stavu nabití holicího strojku: Bûhem nabíjení...
 • Page 23 Dal‰í informace získáte tisknutím tlaãítka Info: Stisknûte jednou: – zobrazí se doba trvání posledního holení Stisknûte znovu: – zobrazí se ãíslo náhradního dílu holicí planÏety a bfiitového bloku DrÏte stisknuté 3 sekundy: – rozebûhne se demo zobrazování funkcí na displeji Elektronika «SmartLogic», vestavûná...
 • Page 24 • VymûÀte holicí planÏetu a bfiitov˘ blok kaÏd˘ch roku nebo jsou-li tyto díly opotfiebené, aby byl zaji‰tûno optimální holení. UdrÏení holicího strojku ve ‰piãkové formû Automatické ãi‰tûní Zafiízení Braun Clean&Charge automaticky zaji‰Èuje ãi‰tûní holicího strojku a péãi o nûj. Pfieãtûte si prosím samostatn˘ návod k pouÏití.
 • Page 25 ãase podléhají opotfiebení. Pravidelná v˘mûna tûchto dílÛ kaÏd˘ch 18 mûsícÛ vám zajistí o 25% lep‰í oholení.* (Holicí planÏeta a bfiitov˘ blok: díl ã. 7000) (* Celkové hodnocení uÏivatelÛ strojku Braun, ktefií srovnávali své holení s nov˘mi díly s díly pouÏívan˘mi 18 mûsícÛ.) Pfiíslu‰enství...
 • Page 26 Tato záruka platí pro v‰echny zemû, kam je tento v˘robek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovan˘m distributorem.
 • Page 27: Slovensk

  Na‰e v˘robky sú vyrobené tak, aby splÀovali najvy‰‰ie nároky na kvalitu, funkãnosÈ a design. Dúfame, Ïe budete s va‰im nov˘m holiacim strojãekom Braun úplne spokojní. VበBraun Syncro je dodávan˘ s Braun Clean&Charge (viì. samostatn˘ návod na pouÏitie) Zabudovaná elektronika «SmartLogic»...
 • Page 28 +35°C +15°C • Najvhodnej‰ia teplota okolia pre nabíjanie je 15°C aÏ 35 °C. • Holiaci strojãek nevystavujte na dlh‰iu dobu teplotám vy‰‰ím neÏ 50 °C. Displej Kontrolka ukazuje, Ïe holiaci strojãek je zapojen˘ do siete. Displej informuje o prevádzkovom reÏime a o stave nabitia holiaceho strojãeka: Poãas nabíjania sa na displeji pri symbole oznaãujúcom batériu znázorÀuje kapacita akumulátora v segmentoch...
 • Page 29 Dal‰ie informácie získate stlaãením tlaãidla Info: Raz stlaãte: – zobrazí sa doba trvania posledného holenia Znovu stlaãte: – zobrazí sa ãíslo náhradného dielu holiacej planÏety a bloku britiev DrÏte stlaãené 3 sekundy: – spustí sa demo zobrazovania funkcií na displeji Elektronika «SmartLogic», zabudovaná...
 • Page 30 • Holiacu planÏetu a blok britiev vymeÀte raz za 1 roka alebo vtedy, keì sú tieto diely opotrebované, aby sa zaistilo optimálne holenie. UdrÏiavanie holiaceho strojãeka v ‰piãkovej forme Automatické ãistenie Zariadenie Braun Clean&Charge automaticky zaisÈuje ãistenie a starostlivosÈ o holiaci strojãek. Preãítajte si prosím samostatn˘ návod na pouÏitie.
 • Page 31 18 mesiacov vám zaistí o 25% lep‰ie oholenie.* (Holiaca planÏeta a blok britiev: diel ã. 7000) (* Celkové hodnotenie uÏívateºov strojãeka Braun, ktorí porovnávali svoje holenie s nov˘mi dielmi a holenie s dielmi pouÏívan˘mi 18 mesiacov.) Príslu‰enstvo Získate u svojho predajcu alebo v servisn˘ch...
 • Page 32 Táto záruka platí pre v‰etky krajiny, kde tento v˘robok dodáva firma Braun alebo jej autorizovan˘ distribútor. Táto záruka sa nevzÈahuje: na po‰kodenia, ktoré vzniknú nesprávnym pouÏívaním a údrÏbou, na beÏné...
 • Page 33: Hrvatski

  Na‰i proizvodi su izra∂eni, kako bi zadovoljili najveçe zahtjeve kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Îelimo Vam puno zadovoljstva uz Va‰ novi Braun brijaçi aparat. Va‰ brijaçi aparat Braun Syncro opremljen je sustavom Clean&Charge («Oãisti&Napuni»). (Molimo, pogledajte zasebna uputstva za upotrebu.) Instalirana elektronika SmartLogic «SmartLogic», elektronika instalirana u va‰em brijaçem...
 • Page 34 +35°C +15°C • Najpovoljnija okolna temperatura pri punjenju: 15 °C do 35 °C. • Ne izlaÏite brijaçi aparat, na duÏe vrijeme, temperaturi vi‰oj od 50 °C. Pokazivaã funkcija Kontrolna Ïaruljica pokazuje, da je brijaçi aparat opskrbljen naponom. Pokazivaã funkcija pokazuje modus rada i stanje napunjenosti brijaçeg aparata.
 • Page 35 Za dodatne informacije pritisnite info tipku: Pritisnite jednom: – trajanje posljednjeg brijanja Pritisnite jo‰ jednom: – broj rezervnog dijela za brijaçu foliju i blok o‰trica Info tipku drÏite pritisnutom 3 sekunde: – demonstracija pokazivaãa funkcija Instalirani SmartLogic otkrit çe kad se brijaçi aparat treba oãistiti (pogledajte ãlanak «Manual cleaning»...
 • Page 36 • Kako biste odrÏali optimalna svojstva brijaçeg aparata, zamijenite brijaçu foliju i blok o‰trica svake godine ili ãim pokazuju znakove istro‰enosti. OdrÏavanje brijaçeg aparata Automatsko ãi‰çenje Braun Clean&Charge ure∂aj za ãi‰çenje automatski ãisti i njeguje brijaçi aparat. Daljnje informacije çete pronaçi u zasebnim uputama za uporabu.
 • Page 37 Zamijenite brijaçu foliju i blok o‰trica nakon 18 mjeseci, kako biste dobili za 25% bolje brijanje.* (Brijaça folija i blok o‰trica: broj rezervnog dijela 7000.) (*Procjena korisnika Braun proizvoda, koji su usporedili svoje brijanje s novim i 18 mjeseci starim brijaçim folijama.) Dodatni pribor MoÏe se nabaviti u trgovinama ili u Braunovom servisu:...
 • Page 38 Jamstvo ne vrijedi za o‰teçenja nastala neispravnom uporabom, noramlnu istro‰enost i nedostatke koji samo neznatno utjeãu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata. Jamstvo prestaje kod popravka od strane neovla‰tene osobe ili uporabe neoriginalnih dijelova umjesto Braun rezervnih dijelova. Jamstvo vrijedi samo uz predoãenje raãuna i pravilno ispunjenog jamstvenog lista.
 • Page 39: Polski

  Wyroby firmy Braun spe∏niajà najwy˝sze wymagania dotyczàce jakoÊci, wzornictwa oraz funkcjonalnoÊci. Gratulujemy zakupu i ˝yczymy zadowolenia z u˝ytko- wania naszego wyrobu. Golarka Braun Syncro jest dostarczana z systemem Braun Clean&Charge (patrz oddzielna instrukcja obs∏ugi). Wewn´trzny uk∏ad SmartLogic Wewn´trzny uk∏ad elektroniczny «SmartLogic»...
 • Page 40 +35°C +15°C ∏adowania/roz∏adowania. Od tej pory, wewn´trzny uk∏ad «SmartLogic» b´dzie zapewnia∏ optymalne dzia∏anie akumulatorów. • ¸adowanie akumulatorów powinno przebiegaç przy temperaturze otoczenia od 15 °C do 35 °C. • Nie wolno wystawiaç golarki na dzia∏anie temperatury powy˝ej 50°C przez d∏u˝szy okres czasu. Ekran ciek∏okrystaliczny Kontrolka sygnalizuje, ˝e golarka jest pod∏àczona do sieci zasilajàcej.
 • Page 41 zauwa˝y to, znajdzie moment, w którym golarka zwykle nie jest u˝ywana i ca∏kowicie roz∏aduje, a nast´pnie na∏aduje golark´, aby odÊwie˝yç akumulatory (co najmniej co 6 miesi´cy i wtedy gdy to konieczne). Aby uzyskaç dodatkowe informacje nale˝y przycisnàç prze∏àcznik informacji: iedno przyciÊni´cie: –...
 • Page 42 • W celu zapewnienia optymalnego efektu golenia, foli´ golàcà oraz zespó∏ ostrzy nale˝y wymieniaç co oko∏o 1 roku lub wtedy, gdy zauwa˝y si´ ich zu˝ycie. Konserwacja Czyszczenie automatyczne Urzàdzenie Braun Clean&Charge s∏u˝y do czyszczenia i oliwienia golarki. Prosimy zajrzeç do oddzielnej instrukcji obs∏ugi.
 • Page 43 25%, nale˝y wymieniaç foli´ golàcà oraz zespó∏ ostrzy co 18 miesi´cy.* (Folia golàca oraz blok ostrzy: numer cz´Êci 7000.) (* Wyniki badania wÊród u˝ytkowników golarek Braun porównujàce efekty golenia z nowo wymienionymi cz´Êciami i cz´Êciami u˝ywanymi przez 18 miesi´cy.) Akcesoria Akcesoria do golarek Brauna mo˝na kupiç...
 • Page 44 – samowolnych dokonywanych przez u˝ytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw; – przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; c) cz´Êci szklane, ˝arówki oÊwietlenia. 7. Braun przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zak∏adach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnego otworzenia sprz´tu pociàga za sobà utrat´ gwarancji.
 • Page 45: Türkçe

  Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaµabilmek için üretilmiµtir. Yeni Braun tıraµ makinenizden memnun kalacaπınızı umarız. Braun Syncro tıraµ makineniz, Braun Clean&Charge «Temizleme&Ωarj» ünitesi ile birlikte sunulur (lütfen kullanım bilgilerini okuyunuz). SmartLogic T∂raµ makinenizdeki elektronik «SmartLogic» sistem, kiµisel t∂raµ özelliklerinizi ve sakal∂n∂z∂n tipini analiz ederek bataryay∂...
 • Page 46 +35°C +15°C • Ωarj etmek için en ideal çevre sıcaklıπı: 15 °C-35 °C arasıdır. • Cihaz∂n∂z∂ 50 °C’den yüksek ∂s∂larda uzun süre b∂rakmay∂n∂z. Kontrol göstergesi Pilot ıµıπı, tıraµ makinenizin elektriπe baπlı olduπunu gösterir. Kontrol göstergesi, tıraµ makinesi ile yapılmakta olan iµlemi ve tıraµ...
 • Page 47 Daha fazla bilgi için, bilgi düπmesine basınız: 1 kere bastıπınızda: – bir önceki tıraµ sürenizi kontrol göstergesinde görebilirsiniz 2 kere bastıπınızda: – tıraµ makinenizin elek ve bıçaπın yedek parça numarasını görebilirsiniz 3 saniye basılı tuttuπunuzda: – kontrol göstergesinin uygulamalı açıklamasını izleyebilirsiniz «SmartLogic», cihaz∂n∂z∂n ne zaman temizlenmesi gerektiπini tespit eder («El ile Temizleme»...
 • Page 48 • En mükemmel tıraµ performansını elde etmek için, tıraµ makinenizin elek ve bıçaπını her 1.5 yılda bir veya yıprandıklarında deπiµtiriniz. Tıraµ makinenizin ömrünü uzatmek için Otomatik temizleme Braun Clean&Charge ünitesi ile tıraµ makinenizin tüm temizleme ve yaπlama iµlemlerini yapabilirsiniz. Lütfen ilgili kullanım bilgilerine bakınız.
 • Page 49 Tıraµ makinanızın elek ve kesici blok her 18 ayda bir deπiµtirerek %25 daha iyi bir tıraµ sonucu elde edebilirsiniz.* (Elek ve kesici blok: yedek parça No. 7000.) (* Braun kullanıcılarının yeni elek ve bıçaklar ile 18 ay kullanılmıµ olanları test ederek karµılaµtırmaları sonucunda elde edilmiµ bir deπerdir.) Aksesuarlar Braun yetkili teknik servis istasyonlarında ya da yetkili...
 • Page 50 Çevresel bildiri Bu cihaz nikel-hidrat pil ile çalıµır. Yeniden dönüµüm için pili, kullanım süresi bittiπinde, lütfen evinizdeki çöpe atmak yerine uygun toplama alanlarına gönderiniz. Bildirim yapılmadan deπiµtirilebilir.
 • Page 51 Braun LJ¯‡ ·ËÚ‚‡ «Braun Syncro» Ò̇·ÊÂ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ Braun Clean&Charge (èÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÒÏÓÚËÚ ÓÚ‰ÂθÌÛ˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛) ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó «SmartLogic» ‚ÌÛÚË ‚‡¯ÂÈ ·ËÚ‚˚ ùÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÏÂı‡ÌËÁÏ «SmartLogic» ‚ÌÛÚË ‚‡¯ÂÈ ·ËÚ‚˚ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÚ ‚‡¯ ÔÂÒÓ̇θÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ·ËÚ¸fl, ÚËÔ ‚‡¯ÂÈ ·ÓÓ‰˚, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÓ‰·Ë‡ÂÚ Ì‡Ë·ÓΠÓÔÚËχθÌ˚È ÂÊËÏ ‡ÒıÓ‰‡ ·‡Ú‡ÂÈ, ‡...
 • Page 52 ÒËÏ‚Ó· ÒÂÚ‚ÓÈ ‚ËÎÍË Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰Á‡fl‰ÍË ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡. èÓ‰Á‡fl‰ËÚ ·ËÚ‚Û ËÎË ÔÓ‰ÓÎʇÈÚ ·ËÚ¸Â Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˝ÎÂÍÚÓ- ¯ÌÛ‡. Braun Clean&Charge íÂÔÂ¸ «SmartLogic» ‚ÌÛÚË ‚‡¯ÂÈ ·ËÚ‚˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ ÓÔÚËχθÌÛ˛ «Á‡·ÓÚÛ» Ó ·‡Ú‡Âflı. ç‡ÔËÏÂ, ÂÒÎË ‚ ‚‡¯Ëı ÔË‚˚˜Í‡ı ÌËÍÓ„‰‡ Ì ‡Áflʇڸ ·‡Ú‡ÂË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛, «SmartLogic» ˝ÚÓ ÓÔ‰ÂÎËÚ, ‚˚ʉÂÚ...
 • Page 53 Á‡fl‰ÍË – ‡Áfl‰ÍË ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÓ‚, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ‡Áfl‰ÍË- ÔÂÂÁ‡fl‰ÍË Í‡Ê‰˚ 6 ÏÂÒflˆÂ‚. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó «SmartLogic» ‚ÌÛÚË ‚‡¯ÂÈ ·ËÚ‚˚ ÓÔ‰ÂÎËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ˜ËÒÚÍË ·ËÚ‚˚ (ÒÏÓÚËÚ ‡Á‰ÂÎ «êۘ̇fl ˜ËÒÚ͇» ËÎË ÓÚ‰ÂθÌÛ˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Clean&Charge). ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÒΉÛÂÚ Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÒÔ‡‚ÍË.
 • Page 54 • • º • • – Braun Clean&Charge...
 • Page 55 Braun «oil!» Braun Braun •...
 • Page 56 ÒÚ‡Ìˈ ÓË„Ë̇θÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË BRAUN, ÍÓÚÓ‡fl fl‚ÎflÂÚÒfl „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ. ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ‚ β·ÓÈ ÒÚ‡Ì ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ˝ÚÓ ËÁ‰ÂÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÙËÏÓÈ BRAUN ËÎË Ì‡Á̇˜ÂÌÌ˚Ï ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ Ë „‰Â ÌË͇ÍË ӄ‡Ì˘ÂÌËfl ÔÓ ËÏÔÓÚÛ ËÎË ‰Û„Ë Ô‡‚Ó‚˚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl Ì ÔÂÔflÚÒÚ- ‚Û˛Ú Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˲ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl.
 • Page 57 ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ËÁ ÂÏÓÌÚ‡, ÒÓÍ „‡‡ÌÚËË ÔӉ΂‡ÂÚÒfl ̇ ‚ÂÏfl ̇ıÓʉÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓÏ ˆÂÌÚÂ. Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ËÎË ÔÓÒ΄‡‡Ì- ÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÔÓÒ¸·‡ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ àÌÙÓχˆËÓÌÌÛ˛ ëÎÛÊ·Û ëÂ‚ËÒ‡ ÙËÏ˚ BRAUN ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ (095) 258 62 70.
 • Page 58 +35°C +15°C Braun Syncro ӷ·‰Ì‡Ì‡ ÔËÒÚÓπÏ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË Ú‡ Ô¥‰Á‡fl‰ÍË Braun Clean&Charge (‰Ë‚. ÓÍÂÏÛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛). ÇÏÓÌÚÓ‚‡ÌËÈ ÔËÒÚ¥È SmartLogic ÖÎÂÍÚÓÌÌËÈ ÔËÒÚ¥È «SmartLogic», ‚ÏÓÌÚÓ‚‡ÌËÈ Û Ç‡¯Û ·ËÚ‚Û, ‡Ì‡Î¥ÁÛπ LJ¯¥ ÓÒÓ·ËÒÚ¥ Á‚˘ÍË ˘Ó‰Ó „ÓÎ¥ÌÌfl, ‡ ÔÓÚ¥Ï ÔËÒÚÓÒÓ‚Ûπ ‰Ó ÌËı ˆËÍÎ ‰Ó„Îfl‰Û Á‡ ‡ÍÛÏÛÎflÚÓÓÏ, ˘Ó „‡‡ÌÚÛπ ·ÂÁ‰Ó„‡ÌÌ¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË...
 • Page 59 • • °C • ç ԥ‰‰‡‚‡ÈÚ ·ËÚ‚Û ‚ÔÎË‚Û ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‚ˢ 50°ë ÔÓÚfl„ÓÏ ÚË‚‡ÎÓ„Ó ˜‡ÒÛ. ÄÍÛÏÛÎflÚÓ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡fl‰ÊÂÌ¥È. èËÒÚ¥È «SmartLogic», ‚ÏÓÌÚÓ‚‡ÌËÈ Û Ç‡¯Û ·ËÚ‚Û, ÒÎ¥‰ÍÛπ Á‡ ÒÚ‡ÌÓÏ ‡ÍÛÏÛÎflÚÓ‡ ¥ ÔÓ‚¥‰ÓÏÎflπ «Test...ok», flÍ˘Ó ‡ÍÛÏÛÎflÚÓ ˘Â χπ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó Á‡fl‰Û. äÓÎË Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl Á‡fl‰Û ̇ ÏÂ̯ Ì¥Ê 10 ı‚ËÎËÌ „ÓÎ¥ÌÌfl, ̇ ‰ËÒÔΪ...
 • Page 60 èËÒÚ¥È «SmartLogic», ‚ÏÓÌÚÓ‚‡ÌËÈ Û Ç‡¯Û ·ËÚ‚Û, ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÎ¥‰ÍÛπ Á‡ ÒÚ‡ÌÓÏ ‡ÍÛÏÛÎflÚÓ‡, ‡ Ú‡ÍÓÊ Á‡ ÔÓˆÂÒÓÏ ÈÓ„Ó Á‡fl‰Ê‡ÌÌfl Ú‡ ÓÁfl‰Ê‡ÌÌfl, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÔËÒÚÓÒÓ‚Ûπ ÈÓ„Ó ‰Ó LJ¯Ëı ÓÒÓ·ËÒÚËı Á‚˘ÓÍ ˘Ó‰Ó „ÓÎ¥ÌÌfl. Ç¥‰ÚÂÔÂ ÔËÒÚ¥È «SmartLogic», ‚ÏÓÌÚÓ‚‡ÌËÈ Û Ç‡¯Û ·ËÚ‚Û, Á‡·ÂÁÔ˜ۂ‡ÚËÏ ÓÔÚËχθÌËÈ ÂÊËÏ ‰Ó„Îfl‰Û Á‡ ‡ÍÛÏÛÎflÚÓÓÏ. ü͢Ó, ̇ÔËÍ·‰, ÇË...
 • Page 61 • • ° • • Braun Clean&Charge...
 • Page 62 Braun «oil!» Braun Braun •...
 • Page 63 ɇ‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl Ù¥ÏË Çraun ÑÎfl ‚Ò¥ı ‚ËÓ·i‚ ÏË ‰‡πÏÓ „‡‡ÌÚ¥˛ ̇ ‰‚‡ ÓÍË, ÔÓ˜Ë̇˛˜Ë Á ÏÓÏÂÌÚÛ Ôˉ·‡ÌÌfl ‚ËÓ·Û. èÓÚfl„ÓÏ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ÏË ·ÂÁÔ·ÚÌÓ ÛÒÛ‚‡πÏÓ ¯ÎflıÓÏ ÂÏÓÌÚÛ, Á‡ÏiÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‡·Ó Á‡Ï¥ÌË ‚Ò¸Ó„Ó ‚ËÓ·Û ·Û‰¸-flÍ¥ Á‡‚ӉҸͥ ‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎË͇̥ ̉ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó˛ flÍ¥ÒÚ˛ χÚÂ¥‡Î¥‚ ‡·Ó ÒÍ·‰‡ÌÌfl. ì...
 • Page 64 Ò¥ÚÓÍ Ú‡ ÌÓÊ¥‚ ‰Îfl „ÓÎiÌÌfl, ‰ÂÙÂÍÚË, ˘Ó ÌÂÁ̇˜ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ ̇ flÍ¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË ÔË·‰Û. ñfl „‡‡ÌÚ¥fl ‚Ú‡˜‡π ÒËÎÛ, flÍ˘Ó ÂÏÓÌÚ Á‰iÈÒÌ˛πÚ¸Òfl Ì ‚ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂ- ÌÓ˛ ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó ÓÒÓ·Ó˛ Ú‡, flÍ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ- ‚Û˛Ú¸Òfl Ì ÓË„¥Ì‡Î¸Ìi ‰ÂڇΥ ÙiÏË Çr‡un. ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ Ô‰’fl‚ÎÂÌÌfl ÂÍ·χˆÈ¥ª Á‡ ÛÏÓ‚‡ÏË...
 • Page 65 ‹...
 • Page 66 Syncro 7000 7000...
 • Page 67 ‹...
 • Page 69 ‹...
 • Page 70 ‹...
 • Page 71 ° °...
 • Page 72 ≥...
 • Page 73 âeská Republika PH SERVIS sro., V Mezihori 2, 18000 Praha 8, “ (02) 663 105 74 Chile Viseelec, Braun Service Center Chile Av. Concha y #Toro 4399, Puente Alto, Santiago, “ 2 288 25 18 China Gillette (Shanghai) Sales Co. Ltd.
 • Page 74 Groupe Gillette France - Division Braun, 9, Place Marie Jeanne Bassot, 92693 Levallois Perret Cédex, “ (1) 4748 70 00, Minitel 3615 code Braun. Great Britain Gillette Group UK Ltd., Braun Consumer Service, Great West Road, Isleworth TW7 5NP; Middlesex, “...
 • Page 75 Bld DBM Industrial Estate, Stage 11, Plaine Lauzun, “ 2 12 84 13 Mexico Braun de México y Cia. de C.V., Calle Cuatro No. 4, Fracc. Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez 53370, Estado de México, “ 01(55) 53 87 19 37...
 • Page 76 31 Main Street, P. O. Box 5667, 00803 St. Thomas, US Virgin Islands, “ 340 776 0302 Suomi Gillette Group Finland Oy/Braun, P.O. Box 9 Niittykatu 8, PL 9, 02200 Espoo, “ 09-45 28 71 Sverige Gillette Group Sverige AB,...

This manual is also suitable for:

5491