Makita BFT041F Instruction Manual
Hide thumbs Also See for BFT041F:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Screwdriver
GB
Batteridriven momentskruvdragare BRUKSANVISNING
S
Batteridrevet skrutrekker
N
Akkukäyttöinen ruuvinväännin
FIN
Bezvada skrūvgriezis
LV
Akumuliatorinis atsuktuvas
LT
Juhtmeta kruvikeeraja
EE
Аккумуляторный шуруповерт
RUS
BFT041F
BFT082F
BFT124F
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BFT041F

 • Page 1 Cordless Screwdriver INSTRUCTION MANUAL Batteridriven momentskruvdragare BRUKSANVISNING Batteridrevet skrutrekker BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE Bezvada skrūvgriezis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Akumuliatorinis atsuktuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta kruvikeeraja KASUTUSJUHEND Аккумуляторный шуруповерт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BFT041F BFT082F BFT124F...
 • Page 2 007918 007921 007922 010996 007920 007924 004521 011406 011046 007923...
 • Page 3: Specifications

  Uncertainty (K) : 3 dB(A) Designation of Machine: The noise level under working may exceed 80 dB(A) Cordless Screwdriver Wear ear protection Model No./ Type: BFT041F, BFT082F, BFT124F ENG204-2 Vibration are of series production and The vibration total value (tri-axial vector sum) determined...
 • Page 4: Cordless Screwdriver Safety Warnings

  attention right away. It may result in loss of GEA010-1 your eyesight. Do not short the battery cartridge: General Power Tool Safety Do not touch the terminals with any Warnings conductive material. Avoid storing battery cartridge in a WARNING Read all safety warnings and all container with other metal objects such as instructions.
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Reversing switch action Fig.3 CAUTION: CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the • Always check the direction of rotation before • battery cartridge is removed before adjusting or operation. checking function on the tool. Use the reversing switch only after the tool comes •...
 • Page 6 Lights up in red and A series of short stops. green alternatively beeps Take it to a Makita This function works Failure of motor Authorized Service when motor fails. centers. This function works when...
 • Page 7: Operation

  For tool with shallow bit hole: A=12mm, B=9mm any other maintenance or adjustment should be For tool with deep bit hole: A=17mm, B=14mm performed by Makita Authorized Service Centers, always Do not use any other driver bit or socket bit. using Makita replacement parts.
 • Page 8 Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Makita genuine battery and charger • Adjust grip • Protector •...
 • Page 9 Gäller endast Europa Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745: EU-konformitetsdeklaration Ljudtrycksnivå (L ) : 70 dB (A) eller lägre Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare Mättolerans (K): 3 dB(A) deklarerar att följande Makita-maskin(er): Bullernivån under drift kan överstiga 80 dB(A) Maskinbeteckning: Använd hörselskydd...
 • Page 10 Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas GEA010-1 rent vatten läkare uppsökas omedelbart. Det finns risk för att synen Allmänna säkerhetsvarningar för förloras. maskin Kortslut inte batterikassetten. Rör inte polerna något VARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar strömförande material. och instruktioner.
 • Page 11 FUNKTIONSBESKRIVNING Reverseringsknappens funktion Fig.3 FÖRSIKTIGT! FÖRSIKTIGT! Se alltid till att maskinen är avstängd och • Kontrollera alltid rotationsriktningen före • batterikassetten borttagen innan du justerar eller användning. kontrollerar maskinens funktioner. Använd endast reverseringsknappen när maskinen • stannat helt. Maskinen kan skadas om du byter Montera eller demontera batterikassetten rotationsriktning medan den fortfarande roterar.
 • Page 12 Tänds i rött och En serie korta stannar. grönt om vartannat ljudsignaler Ta den till ett Den här funktionen Motorfel auktoriserat Makita fungerar vid motorfel. servicecenter. Den här funktionen aktiveras när styrningens Ta genast ut En serie korta Blinkar rött snabbt.
 • Page 13 För verktyg med djupt bitshål: A=17mm, B=14mm justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita Använd inga andra bits eller bithållare. servicecenter och med reservdelar från Makita. Montera bitset genom att dra hylsan i pilens riktning och sätt i bitset i hylsan så långt det går. Släpp sedan hylsan för att fästa bitset.
 • Page 14 Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Makitas originalbatteri och -laddare. •...
 • Page 15: Tekniske Data

  Corporation at følgende Makita-maskin(er): Støynivået under arbeid kan overskride 80 dB(A) Maskinbetegnelse: Bruk hørselvern. Batteridrevet skrutrekker ENG204-2 Vibrasjon Modellnr./type: BFT041F, BFT082F, BFT124F totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) er av serieproduksjon og bestemt i henhold til EN60745: samsvarer med følgende europeiske direktiver:...
 • Page 16 Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle GEA010-1 dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell Generelle advarsler angående kan føre til varig blindhet. sikkerhet for elektroverktøy Ikke kortslutt batteriet. Ikke berør batteripolene med ledende ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle materialer.
 • Page 17 FUNKSJONSBESKRIVELSE Reverseringsfunksjon Fig.3 FORSIKTIG: FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • Før arbeidet begynner, må du alltid kontrollere • batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller rotasjonsretningen. kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Bruk reversbryteren bare etter at verktøyet har •...
 • Page 18 En serie korte verktøyet stopper. og grønt pipetoner Denne funksjonen Lever den til et Feil på motor virker når det oppstår feil i autorisert Makita motoren. servicesenter. Denne funksjonen virker når temperaturen i Ta ut batteriinnsatsen En serie korte Raske røde blink.
 • Page 19 For verktøy med dypt borehull: A= 17 mm, B= 14 justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Ikke bruk andre bits eller bitsforlengere. For å montere bitset, må du dra hylsen i pilretningen og sette bitset så...
 • Page 20 Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Makita originalbatteri og lader •...
 • Page 21: Tekniset Tiedot

  Käytä kuulosuojaimia ENG204-2 ENH003-13 Tärinä Koskee vain Euroopan maita Tärinän kokonaisarvo (kolmisakselisen vektorin summa) VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA määräytyy EN60745-standardin mukaisesti: Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa Työtila: ruuvaus ilman vasarointia vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan Tärinäpäästö (a ): enintään 2,5 m/s...
 • Page 22 Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin Tomoyasu Kato laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä Johtaja tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin. Makita Corporation Älä pura akkua. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla...
 • Page 23: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS Pyörimissuunnan vaihtokytkimen toiminta Kuva3 HUOMIO: HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • Tarkista aina pyörimissuunta ennen käyttöä. • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Käytä pyörimissuunnan vaihtokytkintä vasta sen • jälkeen, kone lakannut kokonaan Akun asentaminen tai irrottaminen pyörimästä.
 • Page 24 LED-ilmaisimen/piippaajan tila Toiminta Tila Ryhdy toimenpiteisiin LED-ilmaisin Piippaaja Syttyy Tarkista LED, valo ja Vihreänä Varmista, että vihreä, merkkiääni (kun painat Punaisena Sarja hyvin lyhyitä punainen, sininen, liipaisinkytkintä ensimmäisen Sinisen piippauksia valkoinen LED syttyy ja kerran sen jälkeen, kun akku Valkoisena piippaaja piippaa kunnolla on asennettu työkaluun) järjestyksessä...
 • Page 25 Kiinnitysvääntömomentin säätäminen HUOMAUTUS: Jos terä ei ole tarpeeksi syvälle asennettu holkkiin, Kuva6 • holkki ei palaa sen alkuperäiseen asentoonsa ja Kun haluat ajaa koneruuveja, puuruuveja, kuusiopultteja, terä ei ole varmistettu. Tässä tapauksessa, yritä jne. ennakolta määrätyllä momentilla, säädä uudelleen asentaa terä...
 • Page 26 LISÄVARUSTEET HUOMIO: Näitä lisävarusteita -laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen –laitteen käyttäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.
 • Page 27 Vibrācijas izmeši (a ) : 2,5 m/s vai mazāk Darbarīka nosaukums: Neskaidrība (K): 1,5 m/s Bezvada skrūvgriezis ENG901-1 Modeļa Nr./ tips: BFT041F, BFT082F, BFT124F Paziņotā vibrācijas emisijas vērtība noteikta • ir sērijveida izstrādājums un atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām:...
 • Page 28 AKUMULATORA LIETOŠANAI 000230 Tomoyasu Kato Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus Direktors norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz Makita Corporation (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un 3-11-8, Sumiyoshi-cho, (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators. Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN Neizjauciet akumulatoru. akumulatora darbības...
 • Page 29 FUNKCIJU APRAKSTS Griešanās virziena pārslēdzēja darbība Att.3 UZMANĪBU: UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • Pirms sākat strādāt vienmēr pārbaudiet griešanās • pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir virzienu. izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. Izmantojiet griešanās virziena pārslēdzēju tikai pēc •...
 • Page 30 Pārmaiņus iedegas Īsu skaņas un darbarīks pārtrauc darboties. zaļš un sarkans signālu virknes Nogādājiet to Makita Šī funkcija darbojas, ja Motors pārtrauc darboties pilnvarotajā servisa motors pārtrauc darboties. centrā. Šī funkcija darbojas, ja Nekavējoties izņemiet Īsu skaņas...
 • Page 31 Stiprinājuma griezes momenta regulēšana Lai uzstādītu uzgali, velciet uzmavu bultiņas virzienā un ievietojiet uzgali uzmavā līdz galam. Tad atlaidiet Att.6 uzmavu, lai nostiprinātu uzgali. Ja ar iepriekš noteiktu griezes momentu vēlaties Att.9 ieskrūvēt nostiprinātājskrūves, kokskrūves, seššķautņu Lai noņemtu uzgali, velciet uzmavu bultiņas virzienā un bultskrūves, u.c., stiprinājuma...
 • Page 32 Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Makita oriģinālais akumulators un lādētājs • Regulēšanas rokturis •...
 • Page 33 Mechanizmo paskirtis: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas • Akumuliatorinis atsuktuvas pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima Modelio Nr./ tipas: BFT041F, BFT082F, BFT124F naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu. priklauso serijinei gamybai ir Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali •...
 • Page 34 000230 AKUMULIATORIAUS KASETEI Tomoyasu Kato Prieš naudodami akumuliatoriaus kasetę, Direktorius perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus Makita Corporation akumuliatorių kroviklio, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, akumuliatorių ir (3) akumuliatorių naudojančio Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN (Japonija) gaminio. Neardykite akumuliatoriaus kasetės. GEA010-1 Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, Bendrieji perspėjimai darbui su...
 • Page 35: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Atbulinės eigos jungimas Pav.3 DĖMESIO: DĖMESIO: Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • Prieš naudodami visuomet patikrinkite sukimosi • veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o kryptį. akumuliatorių kasetė - nuimta. Atbulinės eigos jungiklį naudokite tik įrankiui • visiškai sustojus.
 • Page 36 Įsižiebia tai įkrautu. sumažėja akumuliatoriaus Trumpų signalų raudona, tai žalia įtampa ir įrankis išsijungia. serija spalva. Nuneškite į „Makita“ Ši funkcija įsijungia Variklio gedimas techninės priežiūros sugedus varikliui. centrą. Nedelsiant ištraukite Ši funkcija įsijungia, jei Greitai žybčioja Trumpų signalų...
 • Page 37: Techninė Priežiūra

  Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, Įrankiui su negilia anga antgaliams: A=12 mm, B=9 apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros Įrankiui su gilia anga antgaliams: A=17 mm, B=14 centras;...
 • Page 38 PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita" • rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į...
 • Page 39: Tehnilised Andmed

  Makita masin(ad): Määramatus (K): 3 dB(A) Masina tähistus: Müratase tööajal võib ületada 80 dB(A) Juhtmeta kruvikeeraja Kasutage kõrvaklappe Mudeli Nr/ Tüüp: BFT041F, BFT082F, BFT124F ENG204-2 Vibratsioon on seeriatoodang ja Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljelise vektori summa) vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja on määratud vastavalt EN60745:...
 • Page 40 Kui elektrolüüti satub silma, siis loputage GEA010-1 silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline õnnetus võib põhjustada Üldised elektritööriistade pimedaksjäämist. ohutushoiatused Ärge tekitage akukassetis lühist: Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega. HOIATUS Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis juhised.
 • Page 41 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Suunamuutmise lüliti töötamisviis Joon.3 HOIATUS: HOIATUS: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • Enne töö alustamist kontrollige alati pöörlemise • reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja suunda. akukassett eemaldatud. Kasutage pöörlemissuuna lülitit alles pärast • tööriista täielikku seiskumist.
 • Page 42 Kontrolleri antilähtestus põhjusel ootamatult langeb, täislaetuga. Punane ja roheline Lühikeste ning tööriist seiskub. süttivad helisignaalide vaheldumisi. jada Viige toode Makita See funktsioon töötab Mootori rike volitatud mootori rikke korral. teeninduskeskusse. See funktsioon töötab, kui Lühikeste kontrolleri või mootori Eemaldage kohe...
 • Page 43 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb sokliotsakuid. vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd Otsaku paigaldamiseks tõmmake hülssi noole suunas ja lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati torgake otsak võimalikult sügavale hülssi. Seejärel tuleb kasutada Makita varuosi. vabastage hülss otsaku fikseerimiseks.
 • Page 44 TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada • koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud. Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 45: Технические Характеристики

  Рабочий режим: безударный шуруповерт устройства Makita: Распространение вибрации (a ): не более 2,5 Обозначение устройства: м/с Аккумуляторный шуруповерт Погрешность (К): 1,5 м/с Модель/Тип: BFT041F, BFT082F, BFT124F ENG901-1 являются серийной продукцией и Заявленное значение распространения • Соответствует следующим директивам ЕС: вибрации...
 • Page 46 СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, ИНСТРУКЦИИ. Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 10.11.2009 НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали 000230 над строгим соблюдением правил техники Tomoyasu Kato безопасности...
 • Page 47: Описание Функционирования

  полностью вышел из строя. Действие переключения Аккумуляторный блок может взорваться Рис.2 под действием огня. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный Перед вставкой блока аккумуляторов в • блок. инструмент, всегда проверяйте, что триггерный Не используйте поврежденный переключатель работает надлежащим образом аккумуляторный...
 • Page 48 и зеленым светом. сигналов останавливается. Данная функция Передайте в Неисправность эл. активируется при авторизованный двигателя неисправности эл. двигателя. сервисный центр Makita. Данная функция активируется, когда температура Немедленно выньте Серия коротких Часто мигает контроллера или эл. блок аккумулятора и звуковых Перегрев...
 • Page 49 Регулировка крутящего момента затяжки насадку: A=17 мм, B=14 мм Не пользуйтесь битами (отверточными или Рис.6 гнездовыми) других типов. Если Вы хотите закручивать мелкие крепежные Для вставки биты, потяните втулку в направлении, винты, винты для дерева, шестигранные болты и т.д. указанном стрелкой, и вставьте биту во втулку как с...
 • Page 50 ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других...
 • Page 52 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884968A981...

This manual is also suitable for:

Bft082fBft124f

Table of Contents