Makita BFT040F Instruction Manual
Hide thumbs Also See for BFT040F:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

 • ENGLISH, page 6
Cordless Screwdriver
Bezprzewodowa wkrętarka
Беспроводная отвертка
BFT040F
BFT080F
BFT122F
BFT123F
Instruction Manual
Akku-Schrauber
Betriebsanleitung
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Makita BFT040F

 • Page 1 Cordless Screwdriver Instruction Manual Akku-Schrauber Betriebsanleitung Bezprzewodowa wkrętarka Instrukcja obsługi Беспроводная отвертка Инструкция по эксплуатации BFT040F BFT080F BFT122F BFT123F...
 • Page 2 80% - 100% 60% - 80% 40% - 60% 10% - 40% 0% - 10% orange 80% - 100% 60% - 80% 40% - 60% 10% - 40% 0% - 10% orange...
 • Page 3 12 mm (15/32") 9 mm (3/8") BFT040F BFT080F BFT122F BFT123F 10 11 12 10 11 12...
 • Page 4 Symbols The followings show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use. Symbole Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut. Symbole Poniższe symbole używane są...
 • Page 5 Werkstatt oder an den nächstgelegenen Makita-Kundendienst. Uwaga: Sposoby odzysku materiałów odpadowych mogą różnić się w poszczególnych krajach lub regionach (stanach). Poradź się najbliższego autoryzowanego punktu napraw lub dystrybutora firmy Makita. Примечание: Метод вторичной переработки может различаться в зависимости от страны или штата (провинции) .
 • Page 6: Specifications

  Reversing switch lever 15 Yellow line 23 Brush holder cap Front lamp 16 Compression spring 24 Screwdriver SPECIFICATIONS Model BFT040F BFT080F BFT122F BFT123F Hard joint 1 – 4 N•m 3 – 8 N•m 5 – 12 N•m 5 – 12 N•m...
 • Page 7 – Before further use of the tool, a guard or other part CAUTION — To reduce risk of injury, charge only that is damaged should be carefully checked to MAKITA type rechargeable batteries. Other types determine that it will operate properly and perform of batteries may burst causing personal injury its intended function.
 • Page 8: Functional Description

  Do not charge battery cartridge when tempera- ture is BELOW 10°C (50°F) or ABOVE 40°C For Models BFT040F, BFT080F and BFT122F (Fig. 1) (104°F). • To remove the battery cartridge, withdraw it from the Do not attempt to use a step-up transformer, an tool while pressing the buttons on both sides of the car- engine generator or DC power receptacle.
 • Page 9 At this time, recharge it for about five seconds before use. NOTE: Please contact Makita Authorized Service Center if the warning lamp of the battery cartridge does not light up when using or charging. Switch action (Fig. 4)
 • Page 10 LED indicator (Fig. 7) The lamp on the tool shows the following functions. Status of the LED indicator/beeper Function Status Action to be taken LED indicator Beeper This function works when the tool has reached the preset fastening torque Auto-stop and normal tightening has been com- Lights up in fastening...
 • Page 11: Maintenance

  Always be sure that the tool is switched off and the bat- any other maintenance or adjustment should be per- tery cartridge is removed before carrying out any work on formed by Makita Authorized, always using Makita the tool. replacement parts.
 • Page 12: Ec Declaration Of Conformity

  EN50260, EN55014 in accordance with Council Directives, 89/336/EEC and 98/37/EC. Yasuhiko Kanzaki CE 2003 Director MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND EC-DECLARATION OF CONFORMITY ENH005-1 We declare under our sole responsibility that this product...
 • Page 13: Technische Daten

  14 Loch für Einstellgriff 22 Verschleißgrenze Drehrichtungsumschalthebel 15 Gelbe Linie 23 Bürstenhalterkappe Frontlampe 16 Druckfeder 24 Schraubendreher TECHNISCHE DATEN Modell BFT040F BFT080F BFT122F BFT123F Hartverbindung 1 – 4 N•m 3 – 8 N•m 5 – 12 N•m 5 – 12 N•m Anzugs-...
 • Page 14 Anweisungen und Warnhinweise, die auf (1) Ladegerät, (2) Akku und (3) Akkugerät ange- bracht sind. VORSICHT — Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, dürfen nur MAKITA-Akkus verwendet werden. Andere Akkutypen können platzen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
 • Page 15 Akku anbringen oder abnehmen. Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung. Anderenfalls können Sie Ihre Sehkraft verlieren. Für Modelle BFT040F, BFT080F und BFT122F (Abb. 1) • Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen von der Maschine ab, während Sie die Entrieglungsknöpfe auf beiden Seiten drükken.
 • Page 16 Auffrischladung benötigt, • Wenden Sie beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt beginnt die orangefarbene Lampe zu blinken. an. Falls der Akku nicht reibungslos hineingleitet, ist er Benutzen Sie den Makita Auffrischadapter zum Auffri- nicht richtig ausgerichtet. schen des Akkus. VORSICHT: Aufladen Wird das Ladegerät bei eingesetztem Akku vom Strom-...
 • Page 17 Aufleuchten der Lampen (Abb. 6) VORSICHT: Blicken Sie nicht direkt in das Licht oder die Lichtquelle. Betätigen Sie den Ein-Aus-Schalter, um die Lampe einzuschalten. Die Lampe bleibt erleuchtet, solange der Ein-Aus- Schalter gedrückt gehalten wird. Die Lampe erlischt etwa 11 Sekunden nach dem Loslassen des Ein-Aus-Schalters automatisch.
 • Page 18: Montage

  Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses sichern. Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und Ziehen Sie die Werkzeugaufnahme zum Abnehmen des andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Einsatzes in Pfeilrichtung, und ziehen Sie dann den Ein- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren satz kräftig heraus.
 • Page 19: Ce-Konformitätserklärung

  Produkt gemäß den Ratsdirektiven 89/336/EWG und 98/37/EG mit den folgenden Normen von Normendokumenten übereinstimmen: EN50260, EN55014. Yasuhiko Kanzaki CE 2003 Direktor MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ENH005-1 Hiermit erklärt wir unter unserer alleinigen Verantwor- tung, daß...
 • Page 20: Dane Techniczne

  15 Żółta linia na szczoteczki kierunku 16 Sprężyna ściskająca 24 Śrubokręt Lampka przednia 17 Końcówka DANE TECHNICZNE Model BFT040F BFT080F BFT122F BFT123F Złączka sztywna 1 – 4 N•m 3 – 8 N•m 5 – 12 N•m 5 – 12 N•m Moment Złączka...
 • Page 21 Ubierz się odpowiednio 18. Sprawdzaj uszkodzone części – Nie noś luźnych ubrań lub biżuterii. Mogą one – Przed dalszym użyciem urządzenia, osłona lub zostać zahaczone ruchome części. inne części, które są uszkodzone, muszą być Przeciwpoślizgowe buty są wskazane przy pracy uważnie sprawdzone, aby upewnić...
 • Page 22: Opis Działania

  Niewłaściwe złożenie może spowodować Modele BFT040F, BFT080F i BFT122F (Rys. 1) niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru. • Aby wyjąć wkładkę akumulatorową, wyciągnij ją z 11. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo porażenia urządzenia, naciskając przyciski po obu stronach prądem, przed jakąkolwiek konserwacją...
 • Page 23 Jeżeli wkładki nie można łatwo wsunąć, lub wymaga ładowania odświeżającego, zacznie migać oznacza to, że nie jest prawidłowo wkładana. pomarańczowa lampka. Użyj adaptora odświeżającego Makita do odświeżenia akumulatora. Ładowanie OSTRZEŻENIE: Przed użyciem ładowarki akumulatorów przeczytaj Wkładka akumulatorowa, która została wyciągnięta z wszystkie znajdujące się...
 • Page 24 Zapalanie lampek (Rys. 6) OSTRZEŻENIE: Nie patrz bezpośrednio w lampkę lub źródło światła. Aby zapalić lampkę, pociągnij za spust włącznika. Lampka pali się cały czas, kiedy spust jest naciskany. Lampka gaśnie automatycznie 11 sekund go zwolnieniu spustu włącznika. UWAGA: Do czyszczenia soczewek lampki używaj suchej szmatki. Uważaj, abyś ich nie porysował, ponieważ może to pogorszyć...
 • Page 25 Stan wskaźnika LED/ brzęczyka Wymagane Funkcja Stan działanie wskaźnik Brzęczyk Funkcja ta włącza się w celu zapobieżenia natychmiastowemu Miga na Seria Błąd w działaniu uruchomieniu się urządzenia po przemian na Zwolnij spust krótkich spustu włącznika włożeniu do niego wkładki czerwono i włącznika.
 • Page 26 Bucks MK15 8JD, ENGLAND autoryzowane lub fabryczne punkty napraw firmy Makita, wyłącznie z użyciem części zamiennych firmy UE-DEKLARACJA ZGODNOŚCI Makita. ENH005-1 Oświadczamy, biorąc za to wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy wyrób jest zgodny z następującymi standardami standardowych dokumentów: EN60335, EN55014, EN61000, zgodnie z Zaleceniami Rady: 73/23/EEC i 89/336/EEC.
 • Page 27: Русский Язык

  22 Ограничительная метка переключения 15 Желтая линия 23 Крышка держателя щеток Передняя лампа 16 Пружина сжатия 24 Отвертка ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модели BFT040F BFT080F BFT122F BFT123F Жесткое 1 – 4 Н•м 3 – 8 Н•м 5 – 12 Н•м 5 – 12 Н•м...
 • Page 28 Используйте правильный инструмент 18. Проверяйте поврежденные части – Не пытайтесь прилагать усилие к маленьким – Перед дальнейшим использованием инструментам или присоединениям для инструмента, предохранитель или другая выполнения работы инструмента тяжелого часть, которая повреждена, должны быть назначения. Не используйте инструменты для тщательно...
 • Page 29 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Для уменьшения УСТРОЙСТВА И БАТАРЕЙНОГО КАРТРИДЖА опасности травмы заряжайте только перезаряжаемые батареи фирмы MAKITA. Не заряжайте батарейный картридж, когда температура составляет НИЖЕ 10° ° ° ° C Другие типы батарей могут взорваться, или вызвав травму персонала или повреждение.
 • Page 30: Функциональное Описание

  • Перед установкой или удалением батарейного Удалите батарейный картридж от инструмента, картриджа всегда выключайте инструмент. если он в будущем не будет использоваться в течение длительного времени. Для моделей BFT040F, BFT080F и BFT122F (Рис. 1) Регенерирующая зарядка • Для удаления батарейного картриджа вытащите Регенерирующий...
 • Page 31 Действия при переключении (Рис. 4) Высвечивание ламп (Рис. 6) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед вставлением батарейного картриджа в Не смотрите прямо на лампу или на источник света. инструмент всегда проверяйте, чтобы убедиться, что Нажмите пусковой механизм для высвечивания пусковой механизм действует правильно и...
 • Page 32 Состояние СИД индикаторa /устройства звуковой Действие, сигнализaции Функция Состояние подлежащее выполнению Звуковой СИД индикатор сигнал Проверка Эта функция работает после Высвечивается Длинный Замените оставшейся емкости практически полного красным светом. звуковой батарею батареи, использования мощности батареи. сигнал полностью автоматическая В это время инструмент сразу же заряженной.
 • Page 33 зафиксировано. В таком случае попытайтесь снова заводских центрах Makita, используя всегда вставить сверло в соответствии с приведенными запасные части Makita. выше инструкциями. ЭКСПЛУАТАЦИЯ Операция завинчивания (Рис. 12) Поместите наконечник завинчивающего сверла в головку винта и приложите давление к инструменту. Затем...
 • Page 34 следующими стандартами документов по стандартизации: EN50260, EN55014, согласно сборникам директив 89/336/EEC и 98/37/EC. CE 2003 Ясухико Канзаки Директор MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ENH005-1 Мы заявляем под свою собственную...
 • Page 36 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884500B208...

This manual is also suitable for:

Bft122fBft080fBft123f

Table of Contents