Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Screwdriver
GB
Batteridriven momentskruvdragare BRUKSANVISNING
S
Batteridrevet skrutrekker
N
Akkukäyttöinen ruuvinväännin
FIN
Bezvada skrūvgriezis
LV
Akumuliatorinis atsuktuvas
LT
Juhtmeta kruvikeeraja
EE
Аккумуляторный шуруповерт
RUS
BFT022F
BFT044F
BFT084F
BFT126F
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BFT022F

 • Page 1 Cordless Screwdriver INSTRUCTION MANUAL Batteridriven momentskruvdragare BRUKSANVISNING Batteridrevet skrutrekker BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE Bezvada skrūvgriezis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Akumuliatorinis atsuktuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta kruvikeeraja KASUTUSJUHEND Аккумуляторный шуруповерт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BFT022F BFT044F BFT084F BFT126F...
 • Page 2 008971 013044 004245 013072 013071 004247 12mm(15/32") 9mm(3/8") 013092 013091 001761 013045 004047 001145 004250...
 • Page 3: Specifications

  Designation of Machine: Vibration emission (a ) : 2.5 m/s or less Cordless Screwdriver Uncertainty (K) : 1.5 m/s Model No./ Type: BFT022F, BFT044F, BFT084F, ENG901-1 BFT126F The declared vibration emission value has been • are of series production and...
 • Page 4: Cordless Screwdriver Safety Warnings

  ENC007-7 The technical documentation is kept by: Makita International Europe Ltd. IMPORTANT SAFETY Technical Department, INSTRUCTIONS Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England FOR BATTERY CARTRIDGE 26.12.2011 Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
 • Page 5: Functional Description

  5 seconds. When the tool is used with the battery that has not been used for a long time and is switched on, no lamps may light up at all. Use Makita refreshing adapter to refresh the battery.
 • Page 6 LED indicator Fig.6 The LED indicator on the tool shows the following functions. Status of the LED indicator/beeper Function Status Action to be taken LED indicator Beeper This function works when the tool has reached the preset fastening torque and normal Auto-stop fastening tightening has been completed.
 • Page 7: Operation

  In this case, performed by Makita Authorized Service Centers, try re-inserting the bit according to the instructions always using Makita replacement parts.
 • Page 8: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Makita genuine battery and charger • Adjust grip • Protector •...
 • Page 9 Arbetsläge: skruvdragning utan slag Maskinbeteckning: Vibrationsemission (a ): 2,5 m/s eller mindre Batteridriven momentskruvdragare Mättolerans (K): 1,5 m/s Modellnr./ Typ: BFT022F, BFT044F, BFT084F, BFT126F ENG901-1 är för serieproduktion och Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har • Följer följande EU-direktiv: uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och 2006/42/EC kan användas för jämförandet av en maskin med...
 • Page 10 ENC007-7 Den tekniska dokumentationen förs av: Makita International Europe Ltd. VIKTIGA Technical Department, SÄKERHETSANVISNINGAR Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England FÖR BATTERIKASSETT 26.12.2011 Innan batterikassetten används alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.
 • Page 11 5 sekunder. När maskinen används med ett batteri som inte har använts under en längre tid, kan det hända att inte någon lampa tänds när maskinen slås på. Använd uppfräschningsadapter från Makita för att återladda batteriet.
 • Page 12 LED-indikator Fig.6 LED-indikatorn på maskinen indikerar följande funktioner. Status för LED-indikator/ljudsignal Funktion Status Utför åtgärd LED-indikator Ljudsignal Denna funktion aktiveras när verktyget har Åtdragning uppnått förinställt åtdragningsmoment och med autostopp normal åtdragning har slutförts. Tänds i grönt i Hjälper till att undvika för hård åtdragning. ungefär en sekund.
 • Page 13 Om bitset inte är isatt djupt nog i hylsan kommer • TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- inte hylsan att gå tillbaka till sitt ursprungliga läge justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita och bitset fästs inte. Försök då att sätta i bitset på servicecenter och med reservdelar från Makita.
 • Page 14: Valfria Tillbehör

  Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Makitas originalbatteri och -laddare. •...
 • Page 15: Tekniske Data

  Maskinbetegnelse: Arbeidsmodus: skrutrekking uten slag Batteridrevet skrutrekker Genererte vibrasjoner (a ): 2,5 m/s eller mindre Modellnr./type: BFT022F, BFT044F, BFT084F, BFT126F Usikkerhet (K): 1,5 m/s er serieprodusert og ENG901-1 samsvarer med følgende europeiske direktiver: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene •...
 • Page 16 Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos: helseskader. ENC007-7 Makita International Europe Ltd. Technical Department, VIKTIGE Michigan Drive, Tongwell, SIKKERHETSINSTRUKSJONER Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England FOR BATTERIET 26.12.2011 Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1)
 • Page 17 5 sekunder. Hvis du bruker et batteri som ikke har vært i bruk på lenge, og du slår på maskinen, kan det hende at ingen lamper lyser hele tatt. Bruk Makita oppfriskeradapter for å friske opp batteriet.
 • Page 18 LED-lampe Fig.6 LED-lampen på verktøyet viser følgende funksjoner. Status for LED-indikator/pipetone Funksjon Status Hva som må gjøres LED-indikator Pipetone Denne funksjonen virker når verktøyet har nådd forhåndsinnstilt tiltrekkingsmoment Autostopptiltrekking og normal stramming er fullført. Dette hjelper deg å unngå for kraftig stramming. Lyser grønt i ca.
 • Page 19 PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold sikres ikke. I slike tilfeller må du prøve å sette inn justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, bitset på nytt i henhold til instruksene over. og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.
 • Page 20: Valgfritt Tilbehør

  Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Makita originalbatteri og lader •...
 • Page 21: Tekniset Tiedot

  EN60745mukaan: valmistama(t) kone(et): Koneen tunnistetiedot: Työtila: ruuvaus ilman vasarointia Akkukäyttöinen ruuvinväännin Tärinäpäästö (a ): enintään 2,5 m/s Mallinro/Tyyppi: BFT022F, BFT044F, BFT084F, BFT126F Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s ovat sarjavalmisteisia ja ENG901-1 täyttävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien Ilmoitettu tärinäpäästöarvo mitattu •...
 • Page 22 Teknisen dokumentaation ylläpidosta vastaa: turvamääräysten laiminlyönti voi johtaa vakaviin Makita International Europe Ltd. henkilövahinkoihin. ENC007-7 Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, AKKUA KOSKEVIA Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 26.12.2011 Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä...
 • Page 23: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS OFF-asentoon, kun se vapautetaan. Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä. Laite pysäytetään vapauttamalla liipaisinkytkin. HUOMIO: Pyörimissuunnan vaihtokytkimen toiminta Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Kuva4 Akun asentaminen tai irrottaminen HUOMIO: Tarkista aina pyörimissuunta ennen käyttöä. Kuva1 •...
 • Page 24 LED-ilmaisin Kuva6 Työkalun LED-ilmaisin osoittaa seuraavat toiminnot. LED-ilmaisimen/piippaajan tila Toiminta Tila Ryhdy toimenpiteisiin LED-ilmaisin Piippaaja Tämä toiminta käynnistyy, kuin työkalu on Autopysähtymisen saavuttanut ajastetun kiinnitysmomentin ja kytkentä normaali kiinnitys on loppuunsuoritettu. Tämän avulla voit estää ylikiristämisen. Syttyy vihreänä noin yhdeksi sekunniksi. Työkalu ei käynnisty, vaikka liipaisinkytkintä...
 • Page 25 Kiinnitysvääntömomentin säätäminen ohjeiden mukaan. Kuva7 TYÖSKENTELY Kun haluat ajaa koneruuveja, puuruuveja, kuusiopultteja, Ruuvaaminen jne. ennakolta määrätyllä momentilla, kiinnitysmomentti säätäminen seuraavalla tavalla. Kuva11 Poista ensin akku työkalusta. Aseta ruuvauskärjen pää ruuvin kantaan ja paina kärkeä Löysennä ja poista renkaan varmistava ruuvi. ruuvia vasten.
 • Page 26 LISÄVARUSTEET HUOMIO: Näitä lisävarusteita -laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen –laitteen käyttäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.
 • Page 27 EN60745: Darbarīka nosaukums: Darba režīms: skrūvēšana bez triecienrežīma Bezvada skrūvgriezis Vibrācijas izmeši (a ) : 2,5 m/s vai mazāk Modeļa nr../ Veids: BFT022F, BFT044F, BFT084F, Neskaidrība (K): 1,5 m/s BFT126F ENG901-1 ir sērijas ražojums un Paziņotā vibrācijas emisijas vērtība...
 • Page 28 Tehnisko dokumentāciju uztur: izmantošanas), rūpīgi ievērojiet urbšanas drošības Makita International Europe Ltd. noteikumus šim izstrādājumam. NEPAREIZAS Technical Department, LIETOŠANAS šīs rokasgrāmatas drošības Michigan Drive, Tongwell, noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt smagas Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglija traumas. ENC007-7 26.12.2011 SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI...
 • Page 29 Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes neizgaismosies neviena lampiņa. uzlādētu ļaujiet atdzist. akumulatoru, izmantojiet Makita uzlādes adapteru. Uzlādējiet akumulatora kasetni reizi sešos Slēdža darbība mēnešos, ja to neizmantojat ilgu laiku. Att.3 FUNKCIJU APRAKSTS UZMANĪBU:...
 • Page 30 Gaismas diodes indikators Att.6 Gaismas diodes indikators uz darbarīka norāda šādas funkcijas. Gaismas diodes indikatora / skaņas signāla statuss Funkcija Statuss Veicamā darbība Gaismas diodes indikators Skaņas signāls Šī funkcija darbojas, kad darbarīks ir sasniedzis Automātiskas iepriekš noteikto griezes momentu, un ir apturēšanas stiprināšanas darbība ir paveikta.
 • Page 31 Stiprinājuma griezes momenta regulēšana Att.10 Lai noņemtu uzgali, velciet uzmavu bultiņas virzienā un Att.7 stingri velciet uzgali ārā. Ja ar iepriekš noteiktu griezes momentu vēlaties ieskrūvēt nostiprinātājskrūves, kokskrūves, seššķautņu PIEZĪME: bultskrūves, u.c., stiprinājuma griezes momentu Ja uzgalis nav pietiekami dziļi ievietots uzmavā, tā •...
 • Page 32: Papildu Piederumi

  Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Makita oriģinālais akumulators un lādētājs • Regulēšanas rokturis •...
 • Page 33 ): 2,5 m/s arba mažiau Mechanizmo paskirtis: Paklaida (K) : 1,5 m/s Akumuliatorinis atsuktuvas ENG901-1 Modelio Nr./ tipas: BFT022F, BFT044F, BFT084F, Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas • BFT126F pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima priklauso serijinei gamybai ir naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.
 • Page 34 NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas EN60745 (įgyjamas pakartotinai naudojant) susilpnintų Techninė dokumentacija saugoma: griežtą saugos taisyklių, taikytinų šiam gaminiui, Makita International Europe Ltd. laikymąsi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba Technical Department, saugos taisyklių nesilaikymo, kurios pateiktos šioje Michigan Drive, Tongwell, instrukcijoje galima rimtai susižeisti.
 • Page 35: Veikimo Aprašymas

  įjungus gali lempos gali neužsidegti. Įkraukite akumuliatoriaus kasetę kas šešis Norėdami atnaujinti akumuliatorių, naudokite mėnesius, kai jos ilgai nenaudojate. atnaujinantį „Makita“ adapterį. Jungiklio veikimas VEIKIMO APRAŠYMAS Pav.3 DĖMESIO: DĖMESIO: Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo Prieš įdėdami akumuliatoriaus kasetę į įrankį, •...
 • Page 36 Šviesos diodo indikatorius Pav.6 Įrankyje esantis šviesos diodo indikatorius rodo šias funkcijas. Indikatoriaus lemputės/garsinės signalizacijos įrenginio būklė Funkcija Būklė Ką daryti Garsinės signalizacijos Indikatoriaus lemputė įrenginys Ši funkcija įsijungai tada, kai įrankis pasiekia Automatinio iš anksto nustatytą veržimo sukimo veržimo išjungimo momentą...
 • Page 37: Techninė Priežiūra

  Veržimo sukimo momento reguliavimas PASTABA: Pav.7 Jeigu grąžto neįkišite į įvorę iki galo, įvorė nesugrįš • Norėdami sukti mažus metalinius tvirtinimo varžtus, į pradinę padėtį ir grąžtas neužsifiksuos. Tokiu medinius varžtus, šešiakampius varžtus t.t., atveju, kartą pabandykite įkišti grąžtą, naudodami iš anksto nustatytą sukimo momentą, laikydamiesi anksčiau išdėstytų...
 • Page 38 Išimkite sudėvėtus anglinius šepetėlius, įdėkite naujus ir įtvirtinkite šepetėlį laikiklio dangtelį. Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti kompanijos „Makita"...
 • Page 39: Tehnilised Andmed

  EN60745: et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): masina tähistus: Töörežiim: kruvikeeramine ilma löökmehhanismi Juhtmeta kruvikeeraja kasutamata. mudel nr./tüüp: BFT022F, BFT044F, BFT084F, BFT126F Vibratsiooni emissioon (a ) : 2,5 m/s või vähem on seeriatoodang ja Määramatus (K) : 1,5m/s vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja ENG901-1 nõukogu direktiividele:...
 • Page 40 ENC007-7 Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse ettevõttes: Makita International Europe Ltd. TÄHTSAD OHUTUSALASED Technical Department, JUHISED Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglismaa AKUKASSETI KOHTA 26.12.2011 Enne akukasseti kasutamist lugege akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad kõik juhised ja hoiatused läbi.
 • Page 41 Kui tööriist lülitatakse sisse, süttivad lambid, mis näitavad allesjäänud akumahtu. Kui tööriist lülitatakse välja, kustub tuli umbes 5 sekundi pärast. Kui tööriista kasutatakse akuga, mida pole kaua aega kasutatud, võib juhtuda, et ükski lamp ei sütti. Kasutage aku värskendamiseks Makita värskendusadapterit.
 • Page 42 LED-indikaator Joon.6 Tööriistal olev LED-indikaator näitab järgmisi funktsioone. LED-indikaatori/piipari olek Funktsioon Olek Vajalik toiming LED-indikaator Piipar See funktsioon töötab siis, kui tööriist on Autostopiga saavutanud eelseadistatud väändemomendi kinnikeeramine ning kruvi on normaalselt kinni keeratud. Süttib umbes üheks See aitab vältida liiga tugevat pingutamist. sekundiks rohelisena.
 • Page 43 Kinnitamiste väändemomendi reguleerimine MÄRKUS: Kui otsakut ei panda piisavalt sügavale hülssi, ei Joon.7 • pöördu hülss tagasi algasendisse ja otsak ei Masinakruvide, puidukruvide, kuuskantpoltide fikseeru. Sel juhul proovige otsakut eespool toodud kasutamiseks ettenähtud väändemomendi juures juhiste kohaselt uuesti paigaldada. reguleerige väändemomenti järgmiselt. Eemaldage esmalt tööriistast akukassett.
 • Page 44 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse.
 • Page 45: Технические Характеристики

  13-1. Колпачок держателя щетки 5-1. Передняя лампа 8-5. Отверстие для регулировочного 13-2. Отвертка 6-1. ЖК-индикатор захвата ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BFT022F BFT044F BFT084F BFT126F Жесткое соединение 0,5 - 2 Н•м 1 - 4 Н•м 3 - 8 Н•м 5 - 12 Н•м...
 • Page 46 При выполнении работ всегда занимайте Обозначение устройства: устойчивое положение. Аккумуляторный шуруповерт При использовании инструмента на высоте Модель/Тип: BFT022F, BFT044F, BFT084F, BFT126F убедитесь в отсутствии людей внизу. являются серийными изделиями и Крепко держите инструмент. Соответствует следующим директивам ЕС: Руки должны находиться на расстоянии от...
 • Page 47: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ предметами. Избегайте хранить аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: металлическими предметами, такими Перед регулировкой или проверкой • как гвозди, монеты и т. п. функционирования всегда отключайте Не допускайте попадания на инструмент...
 • Page 48 Если инструмент используется с батареей, которая не работала в течение длительного времени, то после включения индикаторы могут не загореться. Для зарядки аккумуляторной батареи используйте адаптер подзарядки Makita. Действие переключения Рис.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Перед установкой аккумуляторного блока в • инструмент обязательно убедитесь, что его...
 • Page 49 ЖКИ индикатор Рис.6 ЖКИ индикатор предназначен для индикации следующих функций инструмента. Состояние ЖК-индикатора/звукового сигнала Функция Состояние Необходимое действие ЖК-индикатор Звуковой сигнал Данная функция включается, когда инструмент Автоматический достигает предустановленного значения усилия затяжки и после завершения обычной затяжки. останов закручивания Светится зеленым Это...
 • Page 50 Регулировка крутящего момента затяжки Для вставки биты, потяните втулку в направлении, указанном стрелкой, и вставьте биту во втулку как Рис.7 можно дальше. Затем отпустите втулку, чтобы Если Вы хотите закручивать мелкие крепежные затянуть биту. винты, винты для дерева, шестигранные болты и т.д. Рис.10 с...
 • Page 51: Дополнительные Аксессуары

  оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других...
 • Page 52 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885143A982...

This manual is also suitable for:

Bft044fBft084fBft126f

Table of Contents