Makita DWR180 Instruction Manual

Makita DWR180 Instruction Manual

Cordless ratchet wrench
Hide thumbs Also See for DWR180:
Table of Contents
 • Tehnični Podatki
 • Varnostna Opozorila
 • Opis Delovanja
 • Dodatna Oprema
 • Предупреждения За Безопасност
 • Описание На Функциите
 • Dodatni Pribor
 • Технички Подаци
 • Accesorii Opţionale
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Технические Характеристики
 • Меры Безопасности
 • Описание Работы
 • Дополнительные Принадлежности

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Ratchet Wrench
Brezžični zaskočni ključ
SL
Çelës me dhëmbëza me
SQ
bateri
BG
Акумулаторна тресчотка
HR
Bežični nasadni ključ
Безжичен полуавтоматски
МК
клуч
Бежични кључ за завртње и
SR
навртке
Maşină de înşurubat cu
RO
clichet cu acumulator
Бездротовий торцевий
UK
гайковерт
Аккумуляторный торцевой
RU
гайковерт
DWR180
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
4
9
14
19
25
30
35
40
45
51

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DWR180

 • Page 1 PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжичен полуавтоматски УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК клуч Бежични кључ за завртње и УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ навртке Maşină de înşurubat cu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI clichet cu acumulator Бездротовий торцевий ІНСТРУКЦІЯ З гайковерт ЕКСПЛУАТАЦІЇ Аккумуляторный торцевой РУКОВОДСТВО ПО гайковерт ЭКСПЛУАТАЦИИ DWR180...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DWR180 Fastening capacities Standard bolt M5 - M12 (with manual retightening) High tensile bolt M5 - M10 Square drive 6.35 mm, 9.5 mm No load speed 0 - 800 min Maximum fastening torque 47.5 N•m...
 • Page 5: Safety Warnings

  If electrolyte gets into your eyes, rinse them causing fires, personal injury and damage. It will out with clear water and seek medical atten- also void the Makita warranty for the Makita tool and tion right away. It may result in loss of your charger.
 • Page 6: Functional Description

  Tips for maintaining maximum Tool / battery protection system battery life The tool is equipped with a tool/battery protection sys- Charge the battery cartridge before completely tem. This system automatically cuts off the power to discharged. Always stop tool operation and extend tool and battery life.
 • Page 7: Operation

  Switch action ASSEMBLY CAUTION: Before installing the battery car- CAUTION: Always be sure that the tool is tridge into the tool, always check to see that the switched off and the battery cartridge is removed switch lever actuates properly and returns to the before carrying out any work on the tool.
 • Page 8: Maintenance

  Discoloration, deformation or cracks may result. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION:...
 • Page 9: Tehnični Podatki

  SLOVENŠČINA (Originalna navodila) TEHNIČNI PODATKI Model: DWR180 Zmogljivost spenjanja Standardni vijak M5 - M12 (z ročnim zategovanjem) Visoko natezni vijak M5 - M10 Kvadratni pogon 6,35 mm, 9,5 mm Hitrost brez obremenitve 0 - 800 min Največji zatezni navor 47,5 N•m Celotna dolžina...
 • Page 10: Varnostna Opozorila

  12. Baterije uporabljajte le z izdelki, ki jih določi upoštevanje varnostnih zahtev v okviru pravilne Makita. Če namestite baterije v neskladne izdelke, uporabe orodja. lahko pride do požara, pregrevanja, eksplozije ali ZLORABA ali neupoštevanje varnostnih zahtev puščanja elektrolita.
 • Page 11: Opis Delovanja

  Potisnite jo do konca, da se zaskoči. Če je rdeči poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo indikator na zgornji strani gumba viden, pomeni, da boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in baterija ni ustrezno zaklenjena. polnilnik Makita.
 • Page 12 Prikazuje preostalo raven Vklop sprednje lučke napolnjenosti akumulatorja POZOR: Ne glejte neposredno v lučko ali vir Samo za akumulatorske baterije z indikatorjem svetlobe. ► Sl.2: 1. Indikatorske lučke 2. Gumb za preverjanje Za vklop lučke povlecite preklopno ročico. Lučka sveti, Pritisnite gumb za preverjanje na baterijskem vložku, dokler vlečete preklopno ročico.
 • Page 13: Dodatna Oprema

  POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so je vstavek pravilno nameščen v nastavek. Nepravilno predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je nameščen vstavek lahko povzroči poškodbe. opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost...
 • Page 14 ALBANIAN (Udhëzimet origjinale) SPECIFIKIMET Modeli: DWR180 Kapacitetet shtrënguese Bulon standard M5 - M12 (me rishtrëngim manual) Bulon rezistent në tërheqje M5 - M10 Punto katrore 6,35 mm, 9,5 mm Shpejtësia pa ngarkesë 0 - 800 min Rrotullimi maksimal shtrëngues 47,5 Nm Gjatësia totale...
 • Page 15 12. Përdorini bateritë vetëm me produktet e specifikuara nga Makita. Instalimi i baterive në produkte të papajtueshme mund të rezultojë në zjarr, nxehtësi të lartë, shpërthim ose rrjedhje të...
 • Page 16 Nëse shikoni personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashtu treguesin e kuq në anën e sipërme të butonit, ajo nuk edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe është e bllokuar plotësisht. ngarkuesin.
 • Page 17 Treguesi i kapacitetit të mbetur të Ndezja e llambës së përparme baterive KUJDES: Mos e shikoni direkt dritën ose Vetëm për kuti baterie me llambë burimin e dritës. ► Fig.2: 1. Llambat treguese 2. Butoni i kontrollit Tërhiqni levën e çelësit për të ndezur llambën. Llamba Shtypni butonin e kontrollit në...
 • Page 18 çngjyrosje, deformime ose krisje. Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. 18 ALBANIAN...
 • Page 19 БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DWR180 Работен капацитет при затягане Стандартен болт M5 – M12 (с ръчно повторно затягане) Усилен болт M5 – M10 Квадратен накрайник 6,35 мм, 9,5 мм Скорост без товар 0 – 800 мин Максимален момент на затягане...
 • Page 20: Предупреждения За Безопасност

  Вибрации Предупреждения за безопасна работа с акумулаторна тресчотка Общата стойност на вибрациите (сума от три осови вектора), определена съгласно EN62841-2-2: Дръжте електрическия инструмент за изо- Работен режим: затягане лираните и нехлъзгави повърхности, когато Ниво на вибрациите (a ): 2,5 м/с има...
 • Page 21 квайте, не хвърляйте, не изпускайте и не използване на различни от акумулаторните бате- удряйте в твърд предмет акумулаторната рии на Makita или стари акумулаторни батерии батерия. Това поведение може да предизвика може да се получи пръскане на акумулаторната пожар, прегряване или взрив.
 • Page 22: Описание На Функциите

  Защита срещу претоварване ОПИСАНИЕ НА Тази защита действа, когато инструментът се ФУНКЦИИТЕ използва по начин, който налага използването на прекалено много ток. В такъв случай изключете инструмента и прекратете му по начина, който го ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали претоварва. След това включете инструмента за инструментът...
 • Page 23 Включване Действие на лоста за промяна на посоката ВНИМАНИЕ: Преди да поставите акуму- латорната батерия в инструмента, винаги ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте посо- проверявайте дали лостът на прекъсвача се ката на въртене преди работа. задейства нормално и се връща в положение ВНИМАНИЕ: Използвайте...
 • Page 24 пукнатини. За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръж- ката или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен- трове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita. 24 БЪЛГАРСКИ...
 • Page 25 HRVATSKI (Originalne upute) SPECIFIKACIJE Model: DWR180 Kapaciteti pričvršćivanja Standardni vijak M5 - M12 (s ručnim ponovnim zatezanjem) Vijak velike vlačne čvrstoće M5 - M10 Spoj s četvrtastim završetkom 6,35 mm, 9,5 mm Brzina bez opterećenja 0 - 800 min Maksimalni zatezni moment 47,5 N•m...
 • Page 26 Može doći do pregrijavanja, baterije Makita. Upotreba baterija koje nisu origi- mogućih opeklina pa čak i eksplozije. nalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu Ako vam elektrolit dospije u oči, isperite ih ozljedu ili štetu.
 • Page 27 Savjeti za održavanje najduljeg Zaštita od pregrijavanja vijeka trajanja baterije U slučaju pregrijavanja alata, on se automatski zaustav- lja i žaruljica počinje treperiti. U tom slučaju pričekajte Napunite bateriju prije nego što se potpuno da se alat ili baterija ohlade prije nego što ponovno isprazni.
 • Page 28 Da bi se spriječilo slučajno povlačenje uključno/isključne NAPOMENA: Tijekom postupka uklanjanja, nasta- ručice, na alat je montirana i ručica za blokadu. vite držati prilagodnik za nasadni ključ kako ne bi Kada je ručica za blokadu u blokiranom položaju ispao iz alata. prekidač...
 • Page 29: Dodatni Pribor

  Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove. DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu.
 • Page 30 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DWR180 Капацитети на стегање Стандардна завртка M5 - M12 (со рачно достегање) Завртка со голема M5 - M10 издржливост на затегнување Квадратен одвртувач 6,35 мм, 9,5 мм Брзина без оптоварување 0 - 800 мин. Максимален вртежен момент на стегање...
 • Page 31 Не допирајте ги полуавтоматската глава, ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Јачината на вибрациите приклучокот за удар, завртката, навртката при фактичкото користење на алатот може да се или работниот материјал по долготрајна разликува од номиналната вредност(и), зависно од работа. Тие може да бидат многу жешки и начинот...
 • Page 32 батерии на Makita. Користењето неоригинални батерии касетата за батеријата на сила. Ако касетата на Makita или батерии што се изменети може да резултира не може да се лизне лесно, тоа значи дека не е со распукување на батеријата, предизвикувајќи пожар, поставена...
 • Page 33 Заштита од прегревање НАПОМЕНА: Алатот автоматски запира ако го држите прекинувачот за стартување повлечен Кога алатот е прегреан, тој автоматски ќе запре и околу 1 минута. ламбичката ќе почне трепка. Во оваа ситуација, оставете ги алатот и батеријата да се оладат пред За...
 • Page 34 на производот, поправките, одржувањата или се дека насадникот е правилно заклучен врз дотерувањата треба да се вршат во овластени адаптерот за насадникот. Нецелосното прикачување сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш на насадникот може да предизвика повреда. со резервни делови од Makita. ЗАБЕЛЕШКА: Секогаш...
 • Page 35: Технички Подаци

  СРПСКИ (Оригинално упутство) ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: DWR180 Капацитети притезања Стандардни завртањ M5 – M12 (са ручним дотезањем) Завртањ високе затезне моћи M5 – M10 Четвртасти завртањ 6,35 мм, 9,5 мм Брзина без оптерећења 0 – 800 мин Максимални момент притезања...
 • Page 36 Немојте додиривати главу кључа, ударни УПОЗОРЕЊЕ: Вредност емисије вибрација наглавак, завртањ, навртку ни предмет рада током стварне примене електричног алата може одмах после завршетка рада. Могу да буду се разликовати од декларисане вредности у врели и да вас опеку. зависности од начина на који се користи алат, а САЧУВАЈТЕ...
 • Page 37 Постављање и уклањање улошка прописа у вези са одлагањем батерије. батерије 12. Батерије користите само са производима које је навела компанија Makita. Постављање батерије на производе који нису усаглашени ПАЖЊА: Увек искључите алат пре може да доведе до пожара, прекомерне...
 • Page 38 Приказ преосталог капацитета Укључивање предње лампе батерије ПАЖЊА: Немојте да гледате у лампу ни Само за улошке батерије са индикатором директно у извор светлости. ► Слика2: 1. Индикаторске лампице 2. Дугме за проверу Повуците полугу прекидача да бисте укључили Притисните дугме за проверу на улошку батерије да бисте лампу.
 • Page 39 само ако поправке, свако друго одржавање или завртња/навртке. подешавање, препустите овлашћеном сервису Да бисте поставили наглавак, гурните га у адаптер компаније Makita или фабричком сервису, уз за наглавак док се не забрави. Да бисте уклонили употребу оригиналних резервних делова компаније наглавак, једноставно га повуците.
 • Page 40 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DWR180 Capacităţi de strângere Bolţ standard M5 - M12 (cu strângere suplimentară manuală) Bolţ de mare rezistenţă la tracţiune M5 - M10 Cap de antrenare pătrat 6,35 mm, 9,5 mm Turaţie în gol 0 - 800 min Cuplu de strângere maxim...
 • Page 41 Nu atingeţi capul cu roată cu clichet, mașina de AVERTIZARE: Nivelul de vibraţii în timpul utilizării înșurubat cu impact, bolțul, piulița sau piesa efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea (valo- de prelucrat imediat după utilizare îndelungată. rile) nivelului declarat, în funcţie de modul în care unealta Acestea pot fi extrem de fierbinţi şi vă...
 • Page 42 ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita blocat complet. originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, ATENŢIE: Instalaţi întotdeauna cartuşul acu- provocând incendii, leziuni corporale şi daune. De mulatorului complet, până...
 • Page 43 Protecţie la supraîncălzire NOTĂ: Mașina se va opri automat în cazul în care trageți continuu butonul declanșator timp de aproxi- În momentul în care mașina se supraîncălzește, mativ 1 minut. aceasta se oprește automat și lampa începe să lumi- neze intermitent. În această situație, lăsați mașina Pentru a preveni acţionarea accidentală...
 • Page 44: Accesorii Opţionale

  Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau ATENŢIE: reglare trebuie executate de centre de service Makita Înainte de utilizare, asiguraţi-vă autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de de fixarea corectă a capului pe suportul adaptor.
 • Page 45: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DWR180 Припустимі розміри кріпиль- Стандартний болт M5 – M12 них виробів Високоміцний болт M5 – M10 (із повторним затягуванням вручну) Квадратний хвостовик 6,35 мм, 9,5 мм Швидкість без навантаження 0—800 хв Максимальний момент затягування...
 • Page 46 Правила техніки безпеки під час ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації було виміряно відповідно до стандартних методів роботи з бездротовим торцевим тестування й може використовуватися для порів- гайковертом няння одного інструмента з іншим. ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації Тримайте електроприлад за ізольовані може...
 • Page 47 ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки акуму- акумулятором може вибухнути у вогні. лятори Makita. Використання акумуляторів, інших ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- Заборонено забивати цвяхи в касету з торів, конструкцію яких було змінено, може призве- акумулятором, різати, ламати, кидати, впу- сти до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, скати...
 • Page 48 Захист від перегрівання ОПИС РОБОТИ Якщо інструмент перегрівся, він автоматично вими- кається, і лампа підсвічування починає блимати. У ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, такому випадку дайте інструменту й акумулятору що прилад вимкнено, а касету з акумулятором охолонути, перш ніж знову вмикати інструмент. знято, перед...
 • Page 49 ЗБОРКА ПРИМІТКА: Інструмент автоматично зупиня- ється, якщо тиснути на курок вмикача приблизно 1 хвилину. ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, що Для запобігання випадковому натисканню важеля прилад вимкнено, а касету з акумулятором знято, вмикача передбачений важіль блокування. перш ніж проводити будь-які роботи з інструментом. Коли...
 • Page 50: Технічне Обслуговування

  Makita. ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням.
 • Page 51: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DWR180 Допустимые размеры крепежа Стандартный болт M5 – M12 (с повторным затягиванием вручную) Высокопрочный болт M5 – M10 Квадратный хвостовик 6,35 мм, 9,5 мм Число оборотов без нагрузки 0 - 800 мин Максимальный момент затяжки...
 • Page 52: Меры Безопасности

  При выполнении работ всегда занимайте ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение рас- устойчивое положение. пространения вибрации измерено в соответствии При использовании инструмента на высоте со стандартной методикой испытаний и может убедитесь в отсутствии людей внизу. быть использовано для сравнения инструментов. Обязательно используйте средства защиты слуха. ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное...
 • Page 53: Описание Работы

  Используйте только фирменные блок аккумулятора может выпасть из инструмента аккумуляторные батареи Makita. Использование аккуму- и нанести травму вам или другим людям. ляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных которые были подвергнуты модификациям, может привести усилий при установке аккумуляторного блока.
 • Page 54 Система защиты инструмента/ ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий экс- плуатации и температуры окружающего воздуха аккумулятора индикация может незначительно отличаться от фактического значения. На инструменте предусмотрена система защиты ПРИМЕЧАНИЕ: Первая (дальняя левая) инди- инструмента/аккумулятора. Она автоматически каторная лампа будет мигать во время работы отключает...
 • Page 55 Использование торцевой головки неправильного раз- техобслуживание или регулировку необходимо про- мера приведет к неравномерному крутящему моменту изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita затяжки и / или повреждению болта или гайки. или сервис-центрах предприятия с использованием Для установки торцевой головки наденьте ее на...
 • Page 56: Дополнительные Принадлежности

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использо- вания с инструментом Makita, указанным в насто- ящем руководстве. Использование других принад- лежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению. Если вам необходимо содействие в получении...

Table of Contents