Makita DWT310 Instruction Manual
Makita DWT310 Instruction Manual

Makita DWT310 Instruction Manual

Cordless shear wrench
Hide thumbs Also See for DWT310:
Table of Contents
 • Valfria Tillbehör
 • Tekniske Data
 • Valgfritt Tilbehør
 • Tekniset Tiedot
 • Toimintojen Kuvaus
 • Drošības Brīdinājumi
 • Papildu Piederumi
 • Saugos Įspėjimai
 • Veikimo Aprašymas
 • Techninė PriežIūra
 • Tehnilised Andmed
 • Технические Характеристики
 • Меры Безопасности
 • Описание Работы
 • Дополнительные Принадлежности

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Shear Wrench
Batteridriven mutterdragare
SV
Batteridrevet boltetrekker
NO
Akkukäyttöinen
FI
leikkuriväännin
Bezvada uzgriežņatslēga ar
LV
nogriešanas funkciju
Akumuliatorinis
LT
veržliasukis
Juhtmeta lõikevõti
ET
Аккумуляторный
RU
Безударный Гайковерт
DWT310
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
5
10
15
20
25
30
35
40

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DWT310

 • Page 1 Cordless Shear Wrench INSTRUCTION MANUAL Batteridriven mutterdragare BRUKSANVISNING Batteridrevet boltetrekker BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen KÄYTTÖOHJE leikkuriväännin Bezvada uzgriežņatslēga ar LIETOŠANAS INSTRUKCIJA nogriešanas funkciju Akumuliatorinis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA veržliasukis Juhtmeta lõikevõti KASUTUSJUHEND Аккумуляторный РУКОВОДСТВО ПО Безударный Гайковерт ЭКСПЛУАТАЦИИ DWT310...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Page 3 Fig.9 Fig.12 Fig.10 Fig.13 Fig.14 Fig.11 Fig.15...
 • Page 4 Fig.16 Fig.17 Fig.18 Fig.19...
 • Page 5: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DWT310 Bolt size M16, M20, M22 Maximum torque 804 N•m No load speed (RPM) 14 min Overall length 296 mm Rated voltage D.C. 36 V Net weight 6.5 - 7.1 kg • Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
 • Page 6 When sheared bolt tip falls without pulling the Please also observe possibly more detailed eject lever, never use the tool and ask Makita national regulations. Authorized Service Center for check and Tape or mask off open contacts and pack up the repair.
 • Page 7 FUNCTIONAL DESCRIPTION NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. CAUTION: Always be sure that the tool is Tool / battery protection system switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool. The tool is equipped with a tool/battery protection sys- Installing or removing battery cartridge tem. This system automatically cuts off power to the...
 • Page 8: Operation

  Hook Installing the outer and inner sleeves CAUTION: Be sure to attach the shoulder belt Place the inner sleeve with the pin facing upward. included in the tool as the standard accessory. Attach the outer sleeve to the inner sleeve securely Use the shoulder belt for carrying the tool, and while pressing the pin of the inner sleeve.
 • Page 9: Optional Accessories

  NOTICE: Do not reuse used nut, bolt and washer. The range for the remaining length of bolts after cutting CAUTION: These accessories or attachments off the bolt tips are determined by bolt size. Refer to the are recommended for use with your Makita tool table below and choose shear bolts according to the specified in this manual. The use of any other thickness of workpiece to be fastened. accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment Bolt size...
 • Page 10 SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: DWT310 Bultstorlek M16, M20, M22 Maximalt vridmoment 804 N•m Hastighet utan belastning (rpm) 14 min Total längd 296 mm Märkspänning 36 V likström Nettovikt 6,5 - 7,1 kg • På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregå- ende meddelande. • Specifikationer och batterikassett kan variera mellan olika länder. • Vikten kan variera beroende på tillbehören, inklusive batterikassett. Den lättaste och den tyngsta kombinatio- nen enligt EPTA-procedur 01/2014 visas i tabellen. Tillgänglig batterikassett och laddare...
 • Page 11 Håll maskinen i ett fast grepp. 12. Använd endast batterierna med de produkter Var försiktig och använd sunt förnuft när skju- som specificerats av Makita. Att använda bat- vade bultspetsar skall kasseras. Spetsar som terierna med ej godkända produkter kan leda till faller från höga höjder eller utspridda spetsar kan brand, överdriven värme, explosion eller utläck- orsaka allvarlig skada.
 • Page 12 FUNKTIONSBESKRIVNING OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten. FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är Skyddssystem för maskinen/ avstängd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner. batteriet Montera eller demontera batterikassetten Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verkty- get/batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga verktygets och batteriets FÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan livslängd. Verktyget stoppar automatiskt under använd- du monterar eller tar bort batterikassetten.
 • Page 13 Krok Installera yttre och inre hylsan Placera den inre hylsan med stiftet vänt uppåt. Fäst den FÖRSIKTIGT: Se till att fästa axelremmen yttre hylsan till den inre hylsan säkert samtidigt som du som medföljer som ett standardtillbehör till trycker ut stiftet från den inre hylsan. maskinen. Använd axelremmen för att bära maski- ► Fig.10: 1. Yttre hylsa 2. Stift 3. Inre hylsa nen. Använd aldrig kroken för andra syften, som t.ex.
 • Page 14: Valfria Tillbehör

  FÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsat- OBSERVERA: Återanvänd inte redan använda ser rekommenderas för användning med den muttrar, bultar och brickor. Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det Intervallet för de återstående bultarnas längd efter uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehö- spetsen har kapats av beror på bultstorlek. Se tabellen ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. nedan och välj skjuvbultar beroende på tjockleken hos det arbetsstycke som ska fästas.
 • Page 15: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: DWT310 Boltstørrelse M16, M20, M22 Maks. dreiemoment 804 N•m Hastighet uten belastning (o/min) 14 min Total lengde 296 mm Nominell spenning DC 36 V Nettovekt 6,5 - 7,1 kg • På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette doku- mentet endres uten varsel. • Spesifikasjoner og batteriinnsats kan variere fra land til land. •...
 • Page 16 Hvis avskårne boltespisser faller ut uten at du For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter drar i utløserspaken, må du ikke bruke verk- eller speditører, må spesielle krav om pakking og tøyet, men be et autorisert Makita serviceverk- merking følges. sted om å kontrollere og reparere det. Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en Pass alltid på...
 • Page 17 FUNKSJONSBESKRIVELSE MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen. FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen Batterivernsystem for verktøy/ er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maski- nen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. batteri Sette inn eller ta ut batteri Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem for verk-...
 • Page 18 Krok Montere ytre og indre hylser Plasser den indre hylsen med splinten vendt opp. Fest FORSIKTIG: Pass på å bruke skulderstrop- den ytre hylsen godt til den indre hylsen mens du tryk- pen som følger med verktøyet som standardut- ker på den indre hylsens fjær. styr. Bruk skulderstroppen til å bære verktøyet, ► Fig.10: 1. Ytre hylse 2. Splint 3. Indre hylse og aldri bruk kroken til andre formål, slik som fallsikring ved arbeid i høyden. Hvis kroken brukes Sett den ytre og indre hylsen inn i verktøyet mens du til andre formål, kan for stor belastning ødelegge den...
 • Page 19: Valgfritt Tilbehør

  Makita-maskinen som er spesifisert i denne Området for boltenes gjenværende lengde etter avkjæ- håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan ring av boltespissene avgjøres av boltestørrelsen. Velg forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun skjærbolter i henhold til tykkelsen på arbeidsstykket brukes til det formålet det er beregnet på. som skal festes ifølge tabellen nedenfor. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du Boltstørrelse Maks. gjenvæ- Min. gjenværende trenger mer informasjon om dette tilbehøret. rende lengde lengde 20 mm 4,5 mm Boltstørrelse...
 • Page 20: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: DWT310 Pulttikoko M16, M20, M22 Suurin vääntömomentti 804 N•m Kuormittamaton kierrosnopeus (RPM) 14 min Kokonaispituus 296 mm Nimellisjännite DC 36 V Nettopaino 6,5 - 7,1 kg • Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. • Tekniset tiedot ja akkupaketti voivat vaihdella maittain. • Paino voi olla erilainen lisävarusteista sekä akusta johtuen. EPTA-menettelytavan 01/2014 mukaisesti, taulu- kossa on kuvattu kevyin ja painavin laiteyhdistelmä. Käytettävä akkupaketti ja laturi...
 • Page 21 10. Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat vaarallis- ulkoholkki kääntyy vaivatta sitä käsin kään- ten aineiden lainsäädännön vaatimukset. nettäessä. Jos se ei käänny vaivattomasti, Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliik- älä käytä laitetta ja pyydä valtuutettua Makita- keiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa huoltoliikettä tarkistamaan ja korjaamaan laite. pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaati- Jos leikattu pultin pää putoaa laitteesta ilman, muksia.
 • Page 22: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään. HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja Työkalun/akun suojausjärjestelmä tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku- paketti irrotettu. Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestel- Akun asentaminen tai irrottaminen mällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyttöikää katkaisemalla automaattisesti moottorin virran. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, HUOMIO: Sammuta työkalu aina ennen akun jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista kiinnittämistä...
 • Page 23 Koukku Ulko- ja sisäholkkien asennus Aseta sisäholkki siten, että tappi on ylöspäin. Kiinnitä HUOMIO: Varmista, että laitteen mukana ulkoholkki sisäholkkiin tiukasti painamalla samalla vakiovarusteena toimitettu olkahihna kiinnitetään sisäholkin tappia. laitteeseen. Olkahihnaa tulee käyttää vain laitteen ► Kuva10: 1. Ulkoholkki 2. Tappi 3. Sisäholkki kantamiseen. Koukkua ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuten turvavarusteiden kiinnittä- Asenna ulko- ja sisäholkit laitteeseen kiertämällä sisäholk- miseen korkealla työskenneltäessä.
 • Page 24 HUOMAUTUS: Älä käytä käytettyjä muttereita, HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- pultteja ja aluslevyjä uudelleen. teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- Pultin pään leikkaamisen jälkeen jäävä pultin pituus rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- määräytyy pulttikoon mukaan. Katso mitat alla olevasta vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden taulukosta ja valitse murtopultit kiinnitettävän kappaleen käyttötarkoituksen mukaisesti. paksuuden mukaan.
 • Page 25: Drošības Brīdinājumi

  LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DWT310 Bultskrūve izmērs M16, M20, M22 Maksimālais griezes moments 804 N•m Ātrums bez slodzes (apgr./min) 14 min Kopējais garums 296 mm Nominālais spriegums 36 V līdzstrāva Neto svars 6,5–7,1 kg • Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. • Specifikācijas un akumulatora kasetne var atšķirties dažādās valstīs. • Svars var būt atšķirīgs atkarībā no papildierīces(-ēm), tostarp akumulatora kasetnes. Tabulā ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācija atbilstoši EPTA procedūrai 01/2014. Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs Akumulatora kasetne BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B Lādētājs...
 • Page 26 Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, tre- šās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro uz iesai- Ja nogrieztais bultskrūve gals izkrīt, kad nav ņojuma un marķējuma norādītās īpašās prasības. pavilkta izgrūdējsvira, neizmantojiet darbarīku Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsazi- un sazinieties ar pilnvarotu „Makita” remontdarb- nās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojiet arī nīcu, kur darbarīku pārbaudīs un saremontēs. citus attiecināmos valsts normatīvus. Vienmēr saglabājiet līdzsvaru un raugieties, lai Vaļējus kontaktus nosedziet ar līmlenti vai citādi būtu stabils pamats zem kājām. Ja lietojat dar- pārklājiet, bet akumulatoru iesaiņojiet tā, lai sainī...
 • Page 27 FUNKCIJU APRAKSTS PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkār- tējās temperatūras. UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā Darbarīka/akumulatora aizsardzības darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka dar- barīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. sistēma Akumulatora kasetnes uzstādīšana Darbarīkam ir darbarīka/akumulatora aizsardzības un izņemšana sistēma. Šī sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi motoram, lai pagarinātu darbarīka un akumulatora dar- bmūžu. Lietošanas laikā darbarīks automātiski pārstās UZMANĪBU: Vienmēr pirms akumulatora kaset- darboties, ja darbarīku vai akumulatoru pakļaus kādam nes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku.
 • Page 28 Āķis Ārējās un iekšējās uzmavas uzstādīšana UZMANĪBU: Uzlieciet darbarīka standarta Novietojiet iekšējo uzmavu tā, lai tapa būtu vērsta komplektācijā iekļauto pleca siksnu. Izmantojiet augšup. Cieši piestipriniet ārējo uzmavu iekšējai uzma- pleca siksnu darbarīka pārnēsāšanai un nekad vai, spiežot iekšējās uzmavas tapu. neizmantojiet āķi citiem mērķiem, piemēram, kā ► Att.10: 1. Ārējā uzmava 2. Tapa 3. Iekšējā uzmava stiprinājumu, lai nenokristu no augstām vietām. Ja āķis tiek izmantots citiem mērķiem, pārmērīga Ievietojiet darbarīkā ārējo un iekšējo uzmavu, pārmai- slodze var to salauzt, izraisot smagus savainojumus...
 • Page 29: Papildu Piederumi

  UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces Bultskrūve izmērs Maksimālais atli- Minimālais atliku- tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā kušais garums šais garums aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- 20 mm 4,5 mm nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet 15 mm 5,5 mm tikai paredzētajam mērķim. 14 mm 7 mm Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija...
 • Page 30: Saugos Įspėjimai

  LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) SPECIFIKACIJOS Modelis: DWT310 Varžto dydis M16, M20, M22 Didžiausias sukimo momentas 804 N•m Be apkrovos (aps./min.) 14 min Bendrasis ilgis 296 mm Vardinė įtampa Nuol. sr. 36 V Grynasis svoris 6,5–7,1 kg • Atliekame tęstinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. • Įvairiose šalyse specifikacijos ir akumuliatoriaus kasetė gali skirtis. • Svoris gali priklausyti nuo priedo (-ų), įskaitant akumuliatoriaus kasetę. Lengviausias ir sunkiausias deriniai pagal EPTA 2014 m. sausio mėn. procedūrą yra parodyti lentelėje. Tinkama akumuliatoriaus kasetė ir (arba) įkroviklis Akumuliatoriaus kasetė...
 • Page 31 Norėdami paruošti siųstiną prekę, pasitarkite su pavojingų medžiagų specialistu. Be to, laikykitės Kai nukirpto varžto galiukas iškrenta nepa- galimai išsamesnių nacionalinių reglamentų. traukus išmetimo svirtelės, niekada nenau- Užklijuokite juosta arba padenkite atvirus kontak- dokite įrankio ir kreipkitės į „Makita“ įgaliotąjį tus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad ji pakuo- techninės priežiūros centrą, kad patikrintų ir tėje nejudėtų. suremontuotų. Vadovaukitės vietos įstatymais dėl akumuliato- Visuomet stovėkite tvirtai ir išlaikykite rių...
 • Page 32: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros. PERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami reguliuoti Įrankio / akumuliatoriaus apsaugos arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę. sistema Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas Įrankyje įrengta įrankio / akumuliatoriaus apsaugos ir nuėmimas sistema. Ši sistema automatiškai atjungia variklio maiti- nimą, kad įrankis ir akumuliatorius ilgiau veiktų. Įrankis automatiškai išsijungs darbo metu esant vienai iš toliau PERSPĖJIMAS: Prieš įdėdami arba išimdami nurodytų įrankio arba akumuliatorius darbo sąlygų: akumuliatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.
 • Page 33 Kablys Išorinės ir vidinės movų sumontavimas PERSPĖJIMAS: Būtinai pritvirtinkite su Dėkite vidinę movą smaigu į viršų. Spausdami vidinės įrankiu gautą peties diržą (standartinis priedas). movos smaigą, tvirtai pritvirtinkite išorinę movą prie Peties diržą naudokite įrankiui nešti, niekada vidinės movos. nenaudokite kablio kitiems tikslams, pvz., apsau- ► Pav.10: 1. Išorinė mova 2. Smaigas 3. Vidinė mova gai nuo kritimo iš aukštos vietos. Jei kablys naudo- jamas kitiems tikslams, dėl pernelyg didelės apkrovos Įkiškite išorinę ir vidinę movas į įrankį, pasukdami vidinę...
 • Page 34: Techninė Priežiūra

  PASIRENKAMI PRIEDAI PASTABA: Panaudotos veržlės, varžto arba poveržlės pakartotinai naudoti negalima. PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus Po varžtų galiukų nupjovimo likęs ilgis priklauso nuo arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje varžto dydžio. Žr. toliau pateiktą lentelę ir pasirinkite instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- nukirptus varžtus pagal norimo tvirtinti ruošinio storį. kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus Varžto dydis Didžiausias likęs Mažiausias likęs arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. ilgis ilgis Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus.
 • Page 35: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: DWT310 Poldi suurus M16, M20, M22 Maksimaalne väändemoment 804 N•m Koormuseta kiirus (RPM) 14 min Üldpikkus 296 mm Nimipinge Alalisvool 36 V Netokaal 6,5 – 7,1 kg • Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi tõttu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata. • Tehnilised andmed ja akukassett võivad riigiti erineda. • Kaal võib erineda olenevalt lisaseadistest, kaasa arvatud akukassetist. Kergeim ja raskeim kombinatsioon EPTA-protseduuri 01/2014 kohaselt on toodud tabelis. Sobiv akukassett ja laadija Akukassett...
 • Page 36 Säilitage alati hea tasakaal ja kindel jalgealune Järgige kasutuskõlbmatuks muutunud aku toetuspind. Kui kasutate tööriista kõrgel või käitlemisel kohalikke eeskirju. tõstetud pindadel, veenduge, et teist allpool 12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud poleks inimesi. toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte Hoidke tööriistast tugevalt kinni. ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, Olge ettevaatlik ja tähelepanelik, kui hakkate...
 • Page 37 FUNKTSIONAALNE MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus- KIRJELDUS test ja ümbritseva keskkonna temperatuurist. Tööriista/aku kaitsesüsteem ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrolli- Tööriist on varustatud tööriista või aku kaitsesüstee- mist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. miga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku tööiga. Tööriist seiskub käita- Akukasseti paigaldamine või eemaldamine mise ajal automaatselt, kui tööriista või aku kohta kehtib üks järgmistest tingimustest. ETTEVAATUST: Ülekoormuskaitse Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.
 • Page 38 Konks Välimise ja sisemise hülsi paigaldamine ETTEVAATUST: Kinnitage kindlasti tööriis- Asetage sisemine hülss nii, et tihvt oleks suunatud üles. taga põhitarvikuna kaasas olev õlarihm. Kasutage Kinnitage välimine hülss kindlalt sisemisele hülsile, õlarihma tööriista kandmiseks; ärge kasutage vajutades samal ajal sisemise hülsi tihvti. konksu teistel eesmärkidel, näiteks kõrgel asudes ► Joon.10: 1. Välimine hülss 2. Tihvt 3. Sisemine kukkumise vältimiseks. Kui konksu kasutatakse hülss muuks otstarbeks, võib liigne koormus need purus- tada ning põhjustada tõsiseid vigastusi operaatorile ja Pange välimine ja sisemine hülss tööriista sisse, pöörates inimesele, kes on operaatori lähedal/all.
 • Page 39 ETTEVAATUST: Poldi suurus Suurim järelejääv Väikseim järele- Neid tarvikuid ja lisaseadi- pikkus jääv pikkus seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis 20 mm 4,5 mm kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- 15 mm 5,5 mm tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage 14 mm 7 mm tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.
 • Page 40: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DWT310 Размер болта M16, M20, M22 Максимальный крутящий момент 804 Н•м Частота вращения без нагрузки (об/мин) 14 мин Общая длина 296 мм Номинальное напряжение 36 В пост. тока Масса нетто 6,5–7,1 кг • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны. • Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбина- ции с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014. Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство Блок аккумулятора BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B Зарядное устройство...
 • Page 41: Меры Безопасности

  не поворачивается плавно, прекратите ее блока между собой может привести к воз- использование и свяжитесь с авторизован- никновению большого тока, перегреву, ным сервисным центром Makita для выпол- возможным ожогам и даже поломке блока. нения ремонта. Не храните инструмент и аккумуляторный...
 • Page 42: Описание Работы

  аккумуляторного блока. греву, взрыву или утечке электролита. ВНИМАНИЕ: СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко удерживайте ИНСТРУКЦИИ. инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- из рук, что приведет к повреждению инструмента, менные аккумуляторные батареи Makita. аккумуляторного блока и травмированию оператора. Использование аккумуляторных батарей, не про- ► Рис.1: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок изведенных Makita, или батарей, которые были аккумулятора подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку дению имущества. Это также автоматически анну- на лицевой стороне и извлеките блок. лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное...
 • Page 43 Для предотвращения случайного нажатия на три- Индикаторы Уровень ггерный переключатель он оборудован кнопкой заряда блокировки. Для включения инструмента нажмите на кнопку Горит Выкл. Мигает блокировки со стороны A и затем нажмите на триг- Зарядите герный переключатель. Отпустите триггерный пере- аккуму- ключатель для остановки. После использования ляторную нажимайте на кнопку блокировки триггерного пере- батарею. ключателя со стороны B. Возможно, ► Рис.3: 1. Кнопка блокировки триггерного пере- аккумулятор- ключателя 2. Триггерный переключатель ная батарея неисправна. ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент автоматически оста- новится, если удерживать триггерный переключа- тель нажатым примерно 6 минут. ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий экс- плуатации и температуры окружающего воздуха Потяните рычаг извлечения, и инструмент выбросит индикация может незначительно отличаться от наконечник болта. фактического значения. ► Рис.4: 1. Рычаг извлечения Система защиты инструмента/ Индикатор...
 • Page 44 СБОРКА ВНИМАНИЕ: Не оставляйте наконечники болтов на земле, полу, в проходах и т. д., чтобы не споткнуться о них и не упасть. ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких- Закрутите болты заранее с помощью ручного либо работ с инструментом обязательно ключа. убедитесь, что инструмент отключен, а блок аккумулятора снят. Крепко держите инструмент и поместите вну- треннюю втулку над болтом так, чтобы она полно- Снятие...
 • Page 45: Дополнительные Принадлежности

  таблицей ниже и выбирайте болты, ориентируясь на ПРИНАДЛЕЖНОСТИ толщину детали, которую необходимо закрепить. Размер болта Максимальная Минимальная ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или остаточная остаточная длина длина приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в 20 мм 4,5 мм настоящем руководстве. Использование других 15 мм 5,5 мм принадлежностей или приспособлений может 14 мм 7 мм привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- ► Рис.18: 1. Остаточная длина занному назначению. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте...
 • Page 48 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885624-986 EN, SV, NO, FI, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20180228...

Table of Contents