Silvercrest SWCD 1000 A1 Operating Instructions Manual

Multi-function hot air styler
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER SWCD 1000 A1
MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER
Operating instructions
TRUSĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
DE COAFAT
Instrucţiuni de utilizare
MULTI-WARMLUFT-STYLER
Bedienungsanleitung
IAN 87966
MULTIFUNKČNÁ TEPLOVZDUŠNÁ
SÚPRAVA NA MODELOVANIE ÚČESOV
Návod na obsluhu
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΜΑΛΛΙΩΝ STYLING
Οδηүίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SWCD 1000 A1

 • Page 1 MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER SWCD 1000 A1 MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER MULTIFUNKČNÁ TEPLOVZDUŠNÁ Operating instructions SÚPRAVA NA MODELOVANIE ÚČESOV Návod na obsluhu TRUSĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΩΝ STYLING DE COAFAT Οδηүίες χρήσης Instrucţiuni de utilizare MULTI-WARMLUFT-STYLER Bedienungsanleitung IAN 87966...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Πριν...
 • Page 4 Importer ........... . . 14 SWCD 1000 A1...
 • Page 5 It is not intended for use on animals or in commercial or industrial environments. This appliance is not intended for any other use or for uses beyond those men- tioned. Claims of any kind for damage resulting from unintended use will not be excepted. The operator alone bears liability. SWCD 1000 A1...
 • Page 6 NOTICE ► If possible, preserve the appliance's original packaging during the warranty period, so that in the event of a warranty claim you can package the appliance ideally for its return. SWCD 1000 A1...
 • Page 7 9 Curling tongs 0 Small round brush q Large round brush w Smoothing brush e Styling jet r Storage bag Technical data Mains voltage 220 - 240 V ∼, 50 Hz Power consumption 1000 W Protection class SWCD 1000 A1...
 • Page 8 Do not wrap the power cable around the ► appliance, and protect the cable from being damaged. To avoid risks, arrange for defective plugs ► and/or power cables to be replaced at once by qualifi ed technicians or our Customer Service Department. SWCD 1000 A1...
 • Page 9 Route the cable in such a way that it cannot be crushed or damaged. Ensure that objects can never penetrate into ► the inside of the appliance, particularly not metal hair clips, grips or hairpins. SWCD 1000 A1...
 • Page 10 Children must not play with the appliance. ► Cleaning and user maintenance tasks should ► not be carried out by children, unless they are at least 8 or more years old and are supervised. SWCD 1000 A1...
 • Page 11 Allow the appliance to cool down before at- ► taching or detaching attachments. Use only the supplied original accessories, ► since these have been optimised for interaction with the appliance. Other parts may not be adequately safe. SWCD 1000 A1...
 • Page 12 1 ■ Turn the attachment clockwise until it clicks into place. The back arrow on the attachment now points at the arrow on the attachment insertion slot 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 13 When the strand is dry, slide the slide switch Cool Shot 2 upwards. ■ Wait until the strand has cooled. Unwind the large round brush q from the strand. ■ ■ Proceed with the other strands in the same way. SWCD 1000 A1...
 • Page 14 Proceed with the other strands in the same way. Half round brush The half-round brush 8 is suitable for combing and simultaneous blow drying of the hair. Styling jet With this attachment you can target parts of your hair for styling and blow- drying. SWCD 1000 A1...
 • Page 15 ■ After switching the appliance off , wait for a few seconds before releasing the curl. ■ Let your hair cool down suffi ciently before combing it out. ■ Fix the hair with a little hairspray. SWCD 1000 A1...
 • Page 16 • The slider switch Cool • Slide the slider switch Shot 2 is in the upwards Cool Shot 2 down- The appliance position. wards. does not get hot. • The appliance is • In this case, contact defective. Customer Services. SWCD 1000 A1...
 • Page 17 Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 87966 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 18: Table Of Contents

  Dovozca ........... . . 28 SWCD 1000 A1...
 • Page 19: Úvod

  Nie je určený na používanie na zvieratách, ani na používanie v priemyselnej oblasti. Iné alebo tento opis prekračujúce používanie platí ako nezodpovedajúce určeniu prístroja. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním nezodpo- vedajúcim určeniu sú vylúčené. Riziko znáša výlučne užívateľ. SWCD 1000 A1...
 • Page 20: Obsah Dodávky

  Vrátenie obalových materiálov späť do obehu šetrí surovinami a znižuje náklady na odpad. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov. UPOZORNENIE ► Podľa možnosti si odložte obalové materiály počas záručnej doby prístro- ja, aby ste mohli prístroj v prípade uplatňovania záruky správne zabaliť. SWCD 1000 A1...
 • Page 21: Opis Prístroja

  9 Kulmovacie kliešte 0 Malá okrúhla kefa q Veľká okrúhla kefa w Vyhladzovacia kefa e Tvarovací nástavec r Vrecko na uloženie Technické údaje Menovité napätie 220 - 240 V ∼, 50 Hz Spotreba 1000 W Trieda ochrany SWCD 1000 A1...
 • Page 22: Bezpečnostné Pokyny

  ► samotný kábel. Neomotávajte sieťovú šnúru okolo prístroja a ► chráňte ju pred poškodením. Poškodenú sieťovú šnúru alebo zástrčku ne- ► chajte ihneď vymeniť autorizovaným odbor- ným personálom alebo v zákazníckom servise, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia. SWCD 1000 A1...
 • Page 23 Veďte kábel tak, aby sa nezovrel alebo nepo- škodil. Dajte pozor na to, aby sa do prístroja nikdy ne- ► dostali žiadne predmety, predovšetkým žiadne kovové sponky, štipce alebo ihlice do vlasov. SWCD 1000 A1...
 • Page 24 Deti sa s prístrojom nesmú hrať. ► Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť ► deti, ibaže, ak sú staršie než 8 rokov a sú pod dohľadom. SWCD 1000 A1...
 • Page 25 Pred nasadením alebo odobratím nadstavca ► nechajte prístroj najprv vychladnúť. Používajte len dodané originálne diely príslušen- ► stva, pretože sú optimalizované pre spolupôso- benie s týmto prístrojom. Iné diely (nie určené pre tento prístroj) nemusia byť dostatočne bezpečné. SWCD 1000 A1...
 • Page 26: Uvedenie Do Prevádzky

  Nasuňte požadovaný nástavec na násadku na nástavce 1 tak, aby predná ■ šípka na nástavci smerovala k šípke na násadke na nástavce 1 ■ Otočte nástavec v smere hodinových ručičiek, až počuteľne zaklapne. Zadná šípka na nástavci teraz smeruje k šípke na násadke na nástavce 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 27: Sňatie Nástavca

  Zapnite prístroj na stupeň 1 alebo 2. Keď prameň vlasov vyschne, posuňte posuvný prepínač Cool Shot 2 nahor. ■ Vyčkajte, kým prameň vychladne. Vykrúťte veľkú okrúhlu kefu q z prameňa vlasov. ■ ■ Rovnako postupujte aj pri ďalších prameňoch vlasov. SWCD 1000 A1...
 • Page 28: Malá Okrúhla Kefa

  Pomaly potiahnite prameň vlasov cez vyhladzovaciu kefu w. ■ ■ Rovnako postupujte aj pri ďalších prameňoch vlasov. Polokrúhla kefa Polokrúhla kefa 8 je vhodná na česanie a súčasné sušenie (fénovanie) vlasov. Tvarovací nástavec Týmto nástavcom môžete jednotlivé časti vlasov tvarovať a sušiť. SWCD 1000 A1...
 • Page 29: Čistenie A Údržba

  Ešte väčšiu plnosť dosiahnete, keď si budete vlasy sušiť od korienkov po končeky. ■ Po vypnutí prístroja počkajte niekoľko sekúnd, kým vyberiete kulmu. ■ Pred vyčesávaním účesu nechajte vlasy najprv celkom vychladnúť. ■ Účes upevnite malým množstvom spreja na vlasy. SWCD 1000 A1...
 • Page 30: Likvidácia Prístroja

  • Prístroj je pokazený. • Obráťte sa na servis. • Posuvný prepínač Cool • Posuňte posuvný Shot 2 je posunutý prepínač Cool Shot 2 Prístroj sa nezo- nahor. nadol. hrieva. • Prístroj je pokazený. • Obráťte sa na servis. SWCD 1000 A1...
 • Page 31: Záruka

  Opravy spadajúce do obdobia po skončení záruky si musíte zaplatiť. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 87966 Dovozca KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 32 Importator ........... 42 SWCD 1000 A1...
 • Page 33: Introducere

  Aparatul nu poate fi utilizat asupra animalelor şi nici în scopuri comerciale/profesionale sau industriale. Orice altă utilizare este considerată a fi neconformă. Pretenţiile de orice natură născute în urma deteriorărilor sau utilizării neconforme sunt excluse. Riscul este suportat în totalitate de utilizator. SWCD 1000 A1...
 • Page 34: Furnitura

  şi reduce volumul deşeurilor. Eliminaţi ambalajele de care nu mai aveţi nevoie conform prevederilor legale în vigoare. INDICAŢIE ► Pe cât posibil, păstraţi ambalajul original în timpul perioadei de garanţie a aparatului pentru ca în cazul în care sunt necesare reparaţii să îl puteţi ambala corespunzător. SWCD 1000 A1...
 • Page 35: Descrierea Aparatului

  0 Perie rotundă mică q Perie rotundă mare w Perie de îndreptat e Duză de coafare r Geantă pentru păstrare Date tehnice Tensiunea reţelei de curent 220 - 240 V ∼, 50 Hz Putere absorbită 1000 W Clasa de protecţie SWCD 1000 A1...
 • Page 36: Indicaţii De Siguranţă

  Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul apa- ► ratului şi protejaţi cablul împotriva deteriorărilor. Pentru a evita pericolele, solicitaţi imediat înlo- ► cuirea ştecărelor sau a cablurilor de alimentare deteriorate personalului de specialitate autori- zat sau serviciului clienţi. SWCD 1000 A1...
 • Page 37 Ghidaţi cablul astfel încât să nu poată fi dete- riorat sau blocat de alte obiecte din jur. Asiguraţi-vă că în aparat nu vor intra obiecte, ► în special agrafe de păr metalice, cleme sau ace de păr. SWCD 1000 A1...
 • Page 38 şi au înţeles pericolele care pot decurge în urma utilizării. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. ► Curăţarea şi acţiunile de întreţinere de către ► utilizator nu sunt permise copiilor decât dacă aceştia au peste 8 ani şi sunt supravegheaţi. SWCD 1000 A1...
 • Page 39 Înainte de a monta sau demonta accesoriile ► aşteptaţi ca aparatul să se răcească. Utilizaţi numai accesoriile originale livrate; de- ► oarece acestea au fost create pentru a funcţiona optim cu acest aparat. Alte piese ar putea fi insufi cient de fi abile. SWCD 1000 A1...
 • Page 40: Punerea În Funcţiune

  1 ■ Rotiţi accesoirul în sens orar până ce se blochează audibil. Acum, săgeata din spate de pe accesoriu este orientată spre săgeata de pe locul de conec- tare a accesoriilor 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 41: Demontarea Accesoriilor

  Când şuviţa de păr s-a uscat, împingeţi în sus comutatorul glisant Cool Shot 2. Aşteptaţi până când şuviţa de păr s-a răcit complet. Scoateţi peria q din şuviţa de păr. ■ ■ Procedaţi la fel cu celelalte şuviţe de păr. SWCD 1000 A1...
 • Page 42: Peria Rotundă Mică

  Trageţi încet şuviţa de păr prin peria de îndreptat w. ■ ■ Procedaţi la fel cu celelalte şuviţe de păr. Perie semicirculară Folosiţi peria semicirculară 8 pentru pieptănarea şi uscarea concomitentă a părului. Duză de coafare Cu ajutorul acestui accesoriu puteţi usca şi coafa părul. SWCD 1000 A1...
 • Page 43: Curăţarea Şi Îngrijirea

  ■ Aşteptaţi câteva secunde după ce aparatul s-a oprit înainte de a elibera bucla. ■ Înainte de a pieptăna coafura aşteptaţi ca părul să se fi uscat complet ■ Fixaţi coafura cu puţin fi xativ.. SWCD 1000 A1...
 • Page 44: Eliminarea Aparatului

  • Aparatul este defect. pentru clienţi. • Comutatorul glisant Cool • Împingeţi comutatorul Shot 2 este împins în glisant Cool Shot 2 Aparatul nu se sus. în jos. încălzeşte. • Adresaţi-vă serviciului • Aparatul este defect. pentru clienţi. SWCD 1000 A1...
 • Page 45: Garanţia

  în două zile de la data cumpărării. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. Service-ul Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 87966 Importator KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 46 Εισαγωγέας ..........56 SWCD 1000 A1...
 • Page 47: Εισαγωγή

  Μία άλλη ή διαφορετική χρήση από τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύει ως μη σύμ- φωνη με τους κανονισμούς. Απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους έναντι φθορών από μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση, απορρίπτονται. Την ευθύνη για τους κινδύνους φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. SWCD 1000 A1...
 • Page 48: Σύνολο Αποστολής

  και μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις τοπικές ισχύουσες προδια- γραφές. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Εάν είναι δυνατό φυλάξτε τη γνήσια συσκευασία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, για να μπορείτε σε περίπτωση εγγύησης να συσκευάσετε τη συσκευή σωστά. SWCD 1000 A1...
 • Page 49: Περιγραφή Συσκευής

  9 Τσιμπίδα για μπούκλες 0 Μικρή στρογγυλή βούρτσα q Μεγάλη στρογγυλή βούρτσα w Βούρτσα ισιώματος e Ακροφύσιο στάϊλινγκ r Τσάντα φύλαξης Τεχνικές πληροφορίες Τάση δικτύου 220 - 240 V ∼, 50 Hz Κατανάλωση ενέργειας 1000 W Κατηγορία προστασίας SWCD 1000 A1...
 • Page 50: Υποδείξεις Ασφαλείας

  ► τη συσκευή και προστατεύετε το από φθορές. Τα φις ή τα καλώδια τροφοδοσίας που έχουν ► υποστεί βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι. SWCD 1000 A1...
 • Page 51 διο να μην βρέχεται ή υγραίνεται. Περνάτε το κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πιάνεται ή φθείρεται. Προσέχετε ώστε να μην εισχωρούν ποτέ αντι- ► κείμενα μέσα στη συσκευή, κυρίως όχι μεταλλι- κά κοκαλάκια μαλλιών, κλιπς ή πιαστράκια. SWCD 1000 A1...
 • Page 52 ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατα- νοήσει τους προκύπτοντες κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη ► συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν ► επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και επιτηρούνται. SWCD 1000 A1...
 • Page 53 Πριν τοποθετήσετε ή απομακρύνετε αξεσου- ► άρ, αφήστε πρώτα τη συσκευή να κρυώσει. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παραδιδόμενα γνήσια ► αξεσουάρ, διότι αυτά είναι τα καλύτερα για την αποτελεσματική εργασία με τη συσκευή. Άλλα εξαρτήματα ίσως δεν είναι επαρκώς ασφαλή. SWCD 1000 A1...
 • Page 54: Θέση Σε Λειτουργία

  ώστε το έμπροσθεν σύμβολο βέλους να δείχνει στο σύμβολο βέλους στην υποδοχή εξαρτήματος 1 ■ Περιστρέψτε το εξάρτημα δεξιόστροφα, έως ότου κουμπώσει με ήχο. Το πίσω βέλος στο εξάρτημα δείχνει τώρα στο βέλος στην υποδοχή εξαρτή- ματος 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 55: Απομάκρυνση Εξαρτήματος

  Όταν η τούφα στεγνώσει, ωθήστε το συρόμενο διακόπτη Cool Shot 2 προς ■ τα επάνω.Περιμένετε έως ότου η τούφα κρυώσει. Περιστρέψτε τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα q και αφαιρέστε την από την ■ τούφα. ■ Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με τις άλλες τούφες. SWCD 1000 A1...
 • Page 56: Μικρή Στρογγυλή Βούρτσα

  Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με τις άλλες τούφες. Ημικυκλική βούρτσα Η ημικυκλική βούρτσα 8 ενδείκνυται για χτένισμα και ταυτόχρονο στέγνωμα των μαλλιών. Ακροφύσιο στάϊλινγκ Με αυτό το εξάρτημα μπορείτε να μορφοποιήσετε συγκεκριμένα τμήματα των μαλλιών και να τα στεγνώσετε. SWCD 1000 A1...
 • Page 57: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  αρχίζοντας από τις ρίζες και συνεχίζετε προς τις άκρες. ■ Περιμένετε μετά την απενεργοποίηση της συσκευής μερικά δευτερόλεπτα πριν αφήσετε τη μπούκλα. ■ Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν καλά πριν τα χτενίσετε. ■ Σταθεροποιήστε το χτένισμα με λίγο σπρέι μαλλιών. SWCD 1000 A1...
 • Page 58: Απόρριψη Συσκευής

  • Ο συρόμενος διακόπτης • Ωθήστε το συρόμενο Cool Shot 2 έχει ωθηθεί διακόπτη Cool Shot 2 Η συσκευή δε προς τα επάνω. προς τα κάτω. ζεσταίνεται. • Η συσκευή είναι ελαττω- • Απευθυνθείτε στο τμήμα ματική. σέρβις. SWCD 1000 A1...
 • Page 59: Εγγύηση

  ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, οι προκύπτουσες επισκευές χρεώνονται. Σέρβις Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 87966 Εισαγωγέας KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 60 Importeur ........... 70 SWCD 1000 A1...
 • Page 61: Einleitung

  Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung an Tieren und nicht in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs- gemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SWCD 1000 A1...
 • Page 62: Lieferumfang

  Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungs- materialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. HINWEIS ► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. SWCD 1000 A1...
 • Page 63: Gerätebeschreibung

  6 Luftansauggitter 7 Entriegelungstaste „push“ Abbildung B: 8 Halbrundbürste 9 Lockenzange 0 kleine Rundbürste q große Rundbürste w Glättungsbürste e Stylingdüse r Aufbewahrungstasche Technische Daten Netzspannung 220 - 240 V ∼, 50 Hz Leistungsaufnahme 1000 W Schutzklasse SWCD 1000 A1...
 • Page 64: Sicherheitshinweise

  Sie nicht am Kabel selbst. Wickeln Sie die Netzanschlussleitung nicht um ► das Gerät und schützen Sie sie vor Beschädi- gungen. Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder ► Netzkabel sofort von autorisiertem Fachperso- nal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden. SWCD 1000 A1...
 • Page 65 Netzkabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann. Achten Sie darauf, dass niemals Gegenstände ► in das Gerät gelangen können, insbesondere nicht metallische Haarklammern, Clips oder Haarnadeln. SWCD 1000 A1...
 • Page 66 Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht ► durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt. SWCD 1000 A1...
 • Page 67 Bevor Sie Aufsätze aufstecken oder abneh- ► men, lassen Sie erst das Gerät abkühlen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Original ► Zubehörteile, weil diese für das Zusammen-wir- ken mit dem Gerät optimiert sind. Andere Teile sind möglicherweise nicht ausreichend sicher. SWCD 1000 A1...
 • Page 68: Inbetriebnahme

  Pfeilsymbol am Aufsatz auf das Pfeilsymbol am Aufsatz- Steckplatz 1 weist ■ Drehen Sie den Aufsatz im Uhrzeigersinn, bis dieser hörbar einrastet. Der hintere Pfeil am Aufsatz weist nun auf den Pfeil am Aufsatz-Steckplatz 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 69: Aufsatz Abnehmen

  Wenn die Strähne trocken ist, schieben Sie den Schiebeschalter Cool Shot 2 nach oben. Warten Sie, bis die Strähne ausgekühlt ist. Drehen Sie die große Rundbürste q aus der Strähne heraus. ■ ■ Verfahren Sie mit den anderen Strähnen genauso. SWCD 1000 A1...
 • Page 70: Kleine Rundbürste

  Ziehen Sie die Strähne langsam durch die Glättungsbürste w. ■ ■ Verfahren Sie mit den anderen Strähnen genauso. Halbrundbürste Die Halbrundbürste 8 eignet sich zum Kämmen und gleichzeitigem Trockenföh- nen der Haare. Stylingdüse Mit diesem Aufsatz können Sie Haarpartien gezielt stylen und trocken föhnen. SWCD 1000 A1...
 • Page 71: Reinigen Und Pfl Egen

  Warten Sie nach dem Abschalten des Gerätes noch ein paar Sekunden, bevor Sie die Locke lösen. ■ Lassen Sie vor dem Auskämmen der Frisur die Haare erst gut auskühlen. ■ Fixieren Sie die Frisur mit etwas Haarspray. SWCD 1000 A1...
 • Page 72: Gerät Entsorgen

  Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. HINWEIS ► Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. Leuchtmitteln oder Schaltern. SWCD 1000 A1...
 • Page 73: Service

  IAN 87966 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 87966 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 87966 Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 74 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stav informácií · Versiunea informaţiilor Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 03 / 2013 · Ident.-No.: SWCD1000A1012013-2 IAN 87966...

This manual is also suitable for:

87966

Table of Contents