Makita CG100D Instruction Manual

Makita CG100D Instruction Manual

Cordless caulking gun
Hide thumbs Also See for CG100D:
Table of Contents
 • Dane Techniczne
 • Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa
 • Opis Działania
 • Akcesoria Opcjonalne
 • Részletes Leírás
 • Biztonsági Figyelmeztetés
 • A MűköDés Leírása
 • Technické Špecifikácie
 • Bezpečnostné Varovania
 • Voliteľné Príslušenstvo
 • Bezpečnostní Výstrahy
 • Popis Funkcí
 • Práce S NářadíM
 • Volitelné Příslušenství
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Accesorii Opţionale
 • Technische Daten
 • Montage
 • Betrieb
 • Wartung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Caulking Gun
Bezprzewodowy pistolet do
PL
uszczelnień
Vezeték nélküli
HU
kinyomópisztoly
Akumulátorová vytláčacia
SK
pištoľ
Akumulátorová vytlačovací
CS
pistole
Акумуляторний пістолет
UK
для герметика
Pistol de ştemuit fără fir
RO
Akku-Kartuschenpistole
DE
CG100D
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
6
12
19
25
31
37
44
50

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Makita CG100D

 • Page 1 Bezprzewodowy pistolet do INSTRUKCJA OBSŁUGI uszczelnień Vezeték nélküli HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV kinyomópisztoly Akumulátorová vytláčacia NÁVOD NA OBSLUHU pištoľ Akumulátorová vytlačovací NÁVOD K OBSLUZE pistole Акумуляторний пістолет ІНСТРУКЦІЯ З для герметика ЕКСПЛУАТАЦІЇ Pistol de ştemuit fără fir MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Kartuschenpistole BETRIEBSANLEITUNG CG100D...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.19 Fig.23 Fig.20 Fig.24...
 • Page 5 Fig.25 Fig.29 Fig.26 Fig.27 Fig.28...
 • Page 6: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: CG100D Maximum feed force 5,000 N Feed speed 0 - 28 mm/s Stroke 300 ml size holder 214 mm 600 ml size holder 350 mm 800 ml size holder 294 mm Overall length 300ml size holder...
 • Page 7: Safety Warnings

  Makita warranty for the Makita tool and Important safety instructions for charger. battery cartridge Tips for maintaining maximum...
 • Page 8: Functional Description

  Indicating the remaining battery FUNCTIONAL capacity DESCRIPTION Only for battery cartridges with the indicator ► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button CAUTION: Always be sure that the tool is Press the check button on the battery cartridge to indi- switched off and the battery cartridge is removed cate the remaining battery capacity.
 • Page 9 Installing or removing the rod and Lighting up the front lamp piston CAUTION: Do not look in the light or see the Insert the rod from the rear side of the tool with its source of light directly. teeth facing down. ► Fig.8: 1.
 • Page 10: Operation

  Installing or removing the rod and piston Push the rod gently until the piston touches the bottom of cartridge. Insert the rod from the rear side of the tool with its To remove the cartridge, follow the installation proce- teeth facing down. dure in reverse.
 • Page 11: Optional Accessories

  Do not use other type of CAUTION: These accessories or attachments holder and piston for direct filling. are recommended for use with your Makita tool Remove the holder cap, nozzle, and rubber ring specified in this manual. The use of any other from the holder.
 • Page 12: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: CG100D Maksymalna siła wyciskania 5 000 N Prędkość wyciskania 0 – 28 mm/s Skok Uchwyt o pojemności 300 ml 214 mm Uchwyt o pojemności 600 ml 350 mm Uchwyt o pojemności 800 ml 294 mm Długość całkowita Uchwyt o pojemności 300 ml 404 mm Uchwyt o pojemności 600 ml 538 mm Uchwyt o pojemności 800 ml 480 mm Napięcie znamionowe Napięcie stałe 10,8 - 12 V maks. Standardowy akumulator BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B Ładowarka...
 • Page 13: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  NIE WOLNO pozwolić, akumulatorów. aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielo- 12. Używać akumulatorów tylko z produktami krotnego używania urządzenia) zastąpiły ścisłe określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi. akumulatorów w niezgodnych produktach może NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE narzędzia lub spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa wyciek elektrolitu.
 • Page 14: Opis Działania

  Wskazówki dotyczące zachowania Przeciążenie: Narzędzie pracuje w sposób, który powoduje pobór maksymalnej trwałości akumulatora nadmiernie wysokiego prądu. W takiej sytuacji należy wyłączyć narzędzie i zaprze- Akumulator należy naładować zanim zostanie stać wykonywania czynności powodującej przeciążenie do końca rozładowany. Po zauważeniu spadek narzędzia. Następnie należy włączyć narzędzie w celu mocy narzędzia należy przerwać pracę i nała- jego ponownego uruchomienia. dować akumulator. Jeśli narzędzie nie uruchomi się, oznacza to, że aku- Nie wolno ładować powtórnie w pełni nałado- mulator jest przegrzany. W takiej sytuacji, przed ponow- wanego akumulatora.
 • Page 15 Pokrętło regulacji prędkości MONTAŻ ► Rys.4: 1. Pokrętło regulacji prędkości Prędkość narzędzia można regulować poprzez obraca- PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do prac nie pokrętła regulacji prędkości. Ustawienie 5 odnosi się konserwacyjnych przy narzędziu upewnić się, do maksymalnej prędkości, a ustawienie 1 do minimal- że jest ono wyłączone, a akumulator został wyjęty. nej prędkości. Zakładanie i zdejmowanie uchwytu UWAGA: Podczas pracy narzędzia nie należy szybko obracać pokrętła. o pojemności 300 ml UWAGA: W zależności od rodzaju i stanu mate- riału uszczelniającego może nie być...
 • Page 16 Wybieranie typu tłoczyska OBSŁUGA Należy wybrać w poniższej tabeli odpowiedni typ tłoczyska dla danego rodzaju opakowania materiału Używanie kartusza uszczelniającego. Uchwyt o Uchwyt o Przygotowanie kartusza do użycia pojemności pojemności 600 ml 800 ml Odciąć końcówkę dyszy kartusza w taki spo- Kartusz Tłok A Tłok D sób, aby była wyciskana odpowiednia ilości materiału uszczelniającego. ► Rys.16: 1. Dysza Końcówką dyszy wykonać otwór w folii ochronnej. Opakowanie foliowe Tłok B Tłok E* ► Rys.17: 1. Dysza Przymocować dyszę do kartusza.
 • Page 17 W celu zachowania odpowiedniego poziomu do bezpośredniego napełniania. BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- Odkręcić nakrętkę uchwytu i zdjąć dyszę oraz cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez gumowy pierścień z uchwytu. autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi ► Rys.27: 1. Nakrętka uchwytu 2. Dysza 3. Gumowy Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- pierścień 4. Uchwyt nych Makita. Popchnąć rączkę tłoczyska całkowicie do przodu, aż się zatrzyma. Włożyć końcówkę uchwytu do materiału uszczel- niającego, a następnie powoli odciągnąć rączkę tłoczy- ska w celu napełnienia uchwytu. ► Rys.28: 1. Uchwyt Założyć gumowy pierścień, dyszę i przykręcić nakrętkę do uchwytu. ► Rys.29: 1. Nakrętka uchwytu 2. Dysza 3. Gumowy pierścień 4. Uchwyt 17 POLSKI...
 • Page 18: Akcesoria Opcjonalne

  AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita. • Tłok A • Tłok B • Tłok C • Tłok D • Tłok E • Zestaw uchwytu o pojemności 300 ml •...
 • Page 19: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: CG100D Maximális kinyomóerő 5 000 N Kinyomási sebesség 0–28 mm/s Löket 300 ml-es tartó 214 mm 600 ml-es tartó 350 mm 800 ml-es tartó 294 mm Teljes hossz 300 ml-es tartó 404 mm 600 ml-es tartó 538 mm 800 ml-es tartó 480 mm Névleges feszültség 10,8 V - 12 V max., egyenáram Szabványos akkumulátor...
 • Page 20: Biztonsági Figyelmeztetés

  és ártalmatlanítsa egy biz- Használat előtt olvassa el, és kövesse a tömí- tonságos helyen. Az akkumulátor ártalmatlaní- tőanyagra, illetve a ragasztóanyagra vonatkozó tásakor tartsa be a helyi előírásokat. gyártói utasításokat. 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- ŐRIZZE MEG EZEKET AZ jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- UTASÍTÁSOKAT. látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanás- FIGYELMEZTETÉS:...
 • Page 21: A Működés Leírása

  Az akkumulátor töltöttségének A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA jelzése VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor ► Ábra2: 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) gomb eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz Nyomja meg az ellenőrzőgombot, hogy az akkumulá- valamilyen funkciót a szerszámon. tortöltöttség-jelző megmutassa a hátralévő akkumu- látor-kapacitást. Ekkor a töltöttségiszint-jelző lámpák Az akkumulátor behelyezése és néhány másodpercre kigyulladnak.
 • Page 22 A rúd és a dugattyú felszerelése és Az elülső lámpa bekapcsolása eltávolítása VIGYÁZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne Szerelje fel a szerszám hátoldalán található rudat nézze egyenesen a fényforrást. úgy, hogy a fogak lefelé nézzenek. ► Ábra8: 1. Rövid rúd ► Ábra5: 1. Lámpa Szerelje fel az „A” dugattyút a csavarral. A lámpa bekapcsolásához enyhén húzza meg a kap- ► Ábra9: 1.
 • Page 23 A rúd és a dugattyú felszerelése és Óvatosan nyomja be a rudat egészen addig, amíg a dugattyú hozzá nem ér a patron aljához. eltávolítása A patron eltávolításához kövesse a felszerelési eljárást Szerelje fel a szerszám hátoldalán található rudat fordított sorrendben. úgy, hogy a fogak lefelé nézzenek. Patron felszerelése 600 vagy 800 ► Ábra13: 1. Hosszú rúd vagy fekete rúd ml-es tartóra MEGJEGYZÉS: 600 ml-es tartóhoz a hosszú rudat használja.
 • Page 24 átvizsgálja a szerszá- mot vagy annak karbantartását végzi. MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt, benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak. A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenn- tartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. 24 MAGYAR...
 • Page 25: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: CG100D Maximálna sila vytláčania 5 000 N Rýchlosť vytláčania 0 – 28 mm/s Dĺžka pohybu 300 ml puzdro 214 mm 600 ml puzdro 350 mm 800 ml puzdro 294 mm Celková dĺžka 300 ml puzdro 404 mm 600 ml puzdro...
 • Page 26: Bezpečnostné Varovania

  Akumulátor zlikvidujte v súlade s miestnymi dajúce danej práci. nariadeniami. Pred používaním si prečítajte a následne dodržia- 12. Akumulátory používajte iba s výrobkami vajte pokyny výrobcu k tesniacemu/škárovaciemu uvedenými spoločnosťou Makita. Inštalácia alebo spojovaciemu materiálu. akumulátorov do nevyhovujúcich výrobkov môže TIETO POKYNY USCHOVAJTE. spôsobiť požiar, nadmerné teplo, výbuch alebo únik elektrolytov. VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby seba- 13.
 • Page 27 Indikácia zvyšnej kapacity OPIS FUNKCIÍ akumulátora POZOR: Pred úpravou alebo kontrolou funkč- Len na akumulátory s indikátorom nosti nástroja vždy skontrolujte, či je nástroj ► Obr.2: 1. Indikátory 2. Tlačidlo kontroly vypnutý a akumulátor je vybratý. Stlačením tlačidla kontroly na akumulátore zobrazíte zostávajúcu kapacitu akumulátora. Indikátory sa na Inštalácia alebo demontáž niekoľko sekúnd rozsvietia. akumulátora Indikátory Zostávajúca kapacita...
 • Page 28 Zapnutie prednej lampy UPOZORNENIE: Do 300 ml puzdier sa dodáva len tesniaci/spojovací materiál balený v tubách. Nezabudnite k tyči pripevniť piest A. POZOR: Nedívajte sa priamo do svetla ani jeho zdroja. Ak chcete tyč a piest odmontovať, postupujte rovnako ako pri montáži, ale v opačnom poradí. ► Obr.5: 1. Svetlo Montáž a demontáž puzdra Ak chcete zapnúť svetlo, slabo stlačte a uvoľnite spúš- ťací spínač. Svetlo zhasne asi 10 sekúnd po uvoľnení...
 • Page 29 Vloženie tuby do 600 ml alebo 800 ml Upevnite piest pomocou skrutky. ► Obr.14: 1. Skrutka 2. Piest 3. Dlhá tyč alebo čierna puzdra tyč UPOZORNENIE: Uistite sa, že je k tyči pripojený Ak chcete tyč a piest odmontovať, postupujte rovnako piest A (pri 600 ml puzdre) alebo piest D (pri 800 ako pri montáži, ale v opačnom poradí.
 • Page 30: Voliteľné Príslušenstvo

  údržby vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a akumulátor je vybratý. UPOZORNENIE: Nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol ani podobné látky. Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, deformácie alebo praskliny. Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na auto- rizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. 30 SLOVENČINA...
 • Page 31 ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: CG100D Maximální vytlačovací síla 5 000 N Rychlost vytlačování 0–28 mm/s Zdvih Zásobník velikosti 300 ml 214 mm Zásobník velikosti 600 ml 350 mm Zásobník velikosti 800 ml 294 mm Celková délka Zásobník velikosti 300 ml 404 mm Zásobník velikosti 600 ml...
 • Page 32: Bezpečnostní Výstrahy

  Před použitím si přečtěte pokyny výrobce tmeli- předpisů. cího materiálu nebo lepidla a dodržujte je. 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- TYTO POKYNY USCHOVEJTE. cifikovanými společností Makita. Instalace akumulátoru do nevyhovujících výrobků může VAROVÁNÍ: způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě únik elektrolytu. předchozího použití) vedl k zanedbání dodržování...
 • Page 33: Popis Funkcí

  Indikace zbývající kapacity POPIS FUNKCÍ akumulátoru UPOZORNĚNÍ: Před nastavováním nářadí Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, ► Obr.2: 1. Kontrolky 2. Tlačítko kontroly zda je vypnuté a je vyjmutý akumulátor. Stisknutím tlačítka kontroly na akumulátoru zjistíte zbývající kapacitu akumulátoru. Kontrolky indikátoru se Nasazení a sejmutí akumulátoru na několik sekund rozsvítí.
 • Page 34 Montáž a demontáž tlačné tyče a pístu Rozsvícení předního světla Vložte tlačnou tyč ze zadní strany nářadí s ozube- ním směřujícím dolů. UPOZORNĚNÍ: Nedívejte přímo do světla ► Obr.8: 1. Krátká tyč nebo jeho zdroje. ► Obr.5: 1. Světlo Připevněte píst A pomocí šroubu. ► Obr.9: 1. Šroub 2. Píst A 3. Krátká tyč Pokud chcete zapnout světlo, zlehka stiskněte spoušť a zase ji uvolněte. Světlo zhasne přibližně 10 sekund po POZOR: Dostupným typem nádoby na tmelicí uvolnění spouště.
 • Page 35: Práce S Nářadím

  Montáž a demontáž tlačné tyče a pístu Zatlačte mírně tlačnou tyč, dokud se píst nedotkne dna kartuše. Vložte tlačnou tyč ze zadní strany nářadí s ozube- Při vyjímání kartuše použijte opačný postup montáže. ním směřujícím dolů. ► Obr.13: 1. Dlouhá tyč a černá tyč Vložení kartuše do zásobníku velikosti 600 ml nebo 800 ml POZOR: Pro zásobník velikosti 600 ml použijte dlouhou tyč. Pro zásobník velikosti 800 ml pou- POZOR: Zkontrolujte, zda je k tlačné...
 • Page 36: Volitelné Příslušenství

  Zkontrolujte, zda je do přípojky zásob- níku namontován zásobník velikosti 600 ml a zda je píst C připevněn k tlačné tyči. Nepoužívejte jiný UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané typ zásobníku a píst pro přímé plnění. v tomto návodu doporučujeme používat násle- Odmontujte víčko zásobníku, trysku a pryžový...
 • Page 37: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: CG100D Максимальна сила подачі 5 000 Н Швидкість подачі 0—28 мм/с Хід Тримач на 300 мл 214 мм Тримач на 600 мл 350 мм Тримач на 800 мл 294 мм Загальна довжина Тримач на 300 мл 404 мм Тримач на 600 мл 538 мм Тримач на 800 мл 480 мм Номінальна напруга 10,8 - 12 В пост. струму Стандартна касета з акумулятором BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B Зарядний пристрій...
 • Page 38 законодавства щодо утилізації акумуляторів. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НІКОЛИ НЕ втрачайте 12. Використовуйте акумулятори лише з пильності та не розслаблюйтеся під час корис- виробами, указаними компанією Makita. тування виробом (що можливо при частому Установлення акумуляторів у невідповідні користуванні); обов’язково строго дотримуй- вироби може призвести до пожежі, надмірного теся відповідних правил безпеки. НЕНАЛЕЖНЕ...
 • Page 39 Поради з забезпечення макси- Система захисту акумулятора мального строку експлуатації Інструмент оснащено системою захисту акумулятора. акумулятора Ця система автоматично вимикає живлення двигуна з метою збільшення робочого часу акумулятора. Касету з акумулятором слід заряджати до того, як Інструмент буде автоматично вимкнено під час він розрядиться повністю. Завжди слід зупиняти роботи, якщо він та/або акумулятор знаходити- роботу інструмента та зарядити акумулятор, якщо муться в наступних умовах. ви помітили зменшення потужності інструмента. Перевантаження...
 • Page 40 Для запобігання раптовому натисканню курка вми- Функція попередження підтікання кача передбачено кнопку блокування курка вмикача. герметика Щоб запустити інструмент, натисніть кнопку блокування курка вмикача з боку А й натисніть курок вмикача. Швидкість інструмента зростає зі збільшенням тиску на курок вмикача. Двигун продовжує працювати протягом короткого часу навіть після того, як курок вмикача був відпуще- Щоб зупинити роботу, відпустіть курок вмикача. ний. Це допомагає знизити тиск герметика й запо- Після роботи слід натискати кнопку блокування бігти його підтіканню. курка вмикача з боку В. Диск регулювання швидкості ЗБОРКА ► Рис.4: 1. Диск регулювання швидкості Швидкість роботи інструмента можна відрегулювати за допомогою диска регулювання швидкості. Ви ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, можете встановити найбільшу швидкість на позначці що прилад вимкнено, а касету з акумулятором 5 і найменшу — на позначці 1. знято, перш ніж проводити будь-які роботи з УВАГА: Не...
 • Page 41 Установлення й зняття тримача на Установлення й зняття тримача на 600 чи 800 мл 600 чи 800 мл ОБЕРЕЖНО: Міцно кріпіть тримач до Установлення й зняття муфти муфти тримача. В іншому випадку тримач може тримача відокремитись під час роботи й спричинити травму.
 • Page 42 Установлення картриджа на тримач Безпосереднє нанесення на 600 чи 800 мл герметика УВАГА: Переконайтеся, що до стрижня при- УВАГА: Переконайтеся, що до муфти тримача єднано поршень А (для тримача на 600 мл) або приєднано тримач на 600 мл, а до стрижня при- поршень...
 • Page 43: Технічне Обслуговування

  кольору, деформації або появи тріщин. Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita. ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Поршень A •...
 • Page 44 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: CG100D Forţă de avans maximă 5.000 N Viteză de avans 0 - 28 mm/s Cursă Suport de 300 ml 214 mm Suport de 600 ml 350 mm Suport de 800 ml 294 mm Lungime totală Suport de 300 ml 404 mm...
 • Page 45 într-un loc sigur. Respectaţi normele naţionale producătorului cu privire la materialul de ştemuit privind eliminarea la deşeuri a acumulatorului. sau materialul adeziv. 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI. specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- relor în produse neconforme poate cauza incen- AVERTIZARE: NU permiteţi comodităţii şi dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de familiarizării cu produsul (obţinute prin utilizare electrolit.
 • Page 46 Indicarea capacităţii rămase a DESCRIEREA FUNCŢIILOR acumulatorului ATENŢIE: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina Numai pentru cartuşe de acumulator cu indicator este oprită şi cartuşul acumulatorului este scos ► Fig.2: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare înainte de a ajusta sau verifica funcţionarea Apăsaţi butonul de verificare de pe cartuşul acumulatorului, maşinii. astfel încât să se indice capacităţile rămase ale acumulato- rului. Lămpile indicatorului vor lumina timp de câteva secunde. Instalarea sau scoaterea cartuşului acumulatorului Lămpi indicatoare Capacitate rămasă...
 • Page 47 Montarea sau scoaterea tijei şi pistonului Aprinderea lămpii frontale Inseraţi tija din partea posterioară a maşinii cu dintele acesteia orientat în jos. ATENŢIE: Nu priviţi direct în raza sau în sursa ► Fig.8: 1. Tijă scurtă de lumină. ► Fig.5: 1. Lampă Ataşaţi pistonul A cu şurubul. ► Fig.9: 1. Şurub 2. Piston A 3. Tijă scurtă Pentru a aprinde lampa, trageţi uşor de butonul declan- şator şi eliberaţi-l. Lampa se stinge după aproximativ 10 NOTĂ: Singurul tip de recipient pentru material de secunde de la eliberarea butonului declanşator.
 • Page 48 Montarea sau scoaterea tijei şi pistonului Împingeţi uşor tija până când pistonul atinge baza cartuşului. Inseraţi tija din partea posterioară a maşinii cu Pentru a scoate cartuşul, executaţi în ordine inversă dintele acesteia orientat în jos. operaţiile de montare. ► Fig.13: 1. Tijă lungă sau tijă neagră Montarea cartuşului la suportul de NOTĂ: Pentru suportul de 600 ml, utilizaţi tija 600 ml sau 800 ml lungă. Pentru suportul de 800 ml, utilizaţi tija neagră.
 • Page 49: Accesorii Opţionale

  ► Fig.27: 1. Capac suport 2. Ajutaj 3. Inel din cauciuc În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări 4. Suport sau fisuri. Împingeţi mânerul tijei complet, până când se Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- opreşte. sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita Inseraţi vârful suportului în materialul de ştemuit şi autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de apoi trageţi lent mânerul tijei pentru a umple suportul cu schimb Makita. materialul de ştemuit. ► Fig.28: 1. Suport Ataşaţi inelul din cauciuc, ajutajul şi capacul ACCESORII OPŢIONALE...
 • Page 50: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: CG100D Maximale Vorschubkraft 5.000 N Vorschubgeschwindigkeit 0 - 28 mm/s 300-ml-Halter 214 mm 600-ml-Halter 350 mm 800-ml-Halter 294 mm Gesamtlänge 300-ml-Halter 404 mm 600-ml-Halter 538 mm 800-ml-Halter 480 mm Nennspannung 10,8 V - 12 V Gleichstrom Standard-Akku BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B Ladegerät...
 • Page 51 Ort. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften Lesen und befolgen Sie die bezüglich der Entsorgung von Akkus. Herstelleranweisungen zu Dichtungsmasse oder 12. Verwenden Sie die Akkus nur mit den von Makita angege- Klebstoff vor dem Gebrauch. benen Produkten. Das Einsetzen der Akkus in nicht konforme DIESE ANWEISUNGEN Produkte kann zu einem Brand, übermäßiger Hitzebildung,...
 • Page 52 Niedrige Akkuspannung: FUNKTIONSBESCHREIBUNG Die Akku-Restkapazität ist zu niedrig, und das Werkzeug funktioniert nicht. Wenn Sie das Werkzeug einschalten, läuft der Motor wieder an, bleibt aber bald VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor darauf stehen. Nehmen Sie in dieser Situation den Akku der Durchführung von Einstellungen oder ab, und laden Sie ihn auf.
 • Page 53: Montage

  MONTAGE ANMERKUNG: Drehen Sie das Einstellrad nicht schnell, wenn das Werkzeug in Betrieb ist. ANMERKUNG: Bei niedriger Hubzahl wird die VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Dichtungsmasse je nach Art und Zustand eventu- Ausführung von Arbeiten am Werkzeug stets, ell nicht zugeführt. Stellen Sie in diesem Fall das dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku Hubzahl-Stellrad auf einen höheren Wert.
 • Page 54: Betrieb

  Für 600-ml-Halter BETRIEB ► Abb.11: 1. Schraube 2. Platte 3. Halterverbindung Für 800-ml-Halter Verwendung der Kartusche ► Abb.12: 1. Schraube 2. Halterverbindung und Platte Vorbereiten der Kartusche zum Auswählen des Kolbentyps Gebrauch Wählen Sie den geeigneten Kolbentyp entsprechend Schneiden Sie die Spitze der Kartuschendüse so dem Dichtungsmassebehälter anhand der folgenden ab, dass eine geeignete Menge an Dichtungsmasse Tabelle aus.
 • Page 55: Wartung

  600-ml-Halter an der Halterverbindung, Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses und Kolben C an der Stange angebracht ist. Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und Verwenden Sie keinen anderen Halter- und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Kolbentyp für Direktfüllung. Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Entfernen Sie Halterkappe, Düse und Gummiring Originalersatzteilen ausgeführt werden.
 • Page 56 SONDERZUBEHÖR VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre...

This manual is also suitable for:

Cg100dsaaCg100dza00883818500870088381850001

Table of Contents