Download Print this page

Makita DCG140 Instruction Manual

Cordless caulking gun
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Cordless Caulking Gun
GB
Brezžična tesnilna pištola
SI
Pistoletë me bateri për izolime
AL
Безжичен пистолет за уплътняващи материали РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
BG
Bežični pištolj za brtvljenje
HR
Безжичен пиштол за силикон
MK
Pistol de ştemuit fără fir
RO
Бежични пиштољ за заптивне материјале УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
RS
Аккумуляторный Пистолет Для Герметика РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
Акумуляторний шприц для герметика
UA
DCG140
DCG180
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DCG140

  Summary of Contents for Makita DCG140

 • Page 1 PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжичен пиштол за силикон УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Pistol de ştemuit fără fir MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Бежични пиштољ за заптивне материјале УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Аккумуляторный Пистолет Для Герметика РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Акумуляторний шприц для герметика ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ DCG140 DCG180...
 • Page 2 013558 012128 015659 013560 013557 013559 013570 013610 013612 013561 013611...
 • Page 3 013566 013567 013562 013571 013555 013572 013569...
 • Page 4: Specifications

  EC Declaration of Conformity vibration total value (tri-axial vector sum) Makita declares that the following Machine(s): determined according to EN60745: Designation of Machine: Cordless Caulking Gun Vibration emission (a ) : 2.5 m/s or less Model No./ Type: DCG140, DCG180 Uncertainty (K) : 1.5 m/s...
 • Page 5 The technical file in accordance with 2006/42/EC is Do not disassemble battery cartridge. available from: If operating time has become excessively Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns 31.12.2013 and even an explosion.
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION NOTE: The overheat protection works only with a battery cartridge with a star mark. CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the Fig.2 • battery cartridge is removed before adjusting or Indicating the remaining battery capacity checking function on the tool.
 • Page 7 NOTE: NOTE: There types holders (optional • Check what causes the overload when the lamp flickers or accessory), short holder (300ml) and long holder lights up. Change the parameter of the speed adjusting dial (600ml). Use appropriate holder joint accordingly. lower, or increase the diameter of the nozzle.
 • Page 8: Operation

  Installing the cartridge into the long holder (600ml) NOTICE: Clean the holder with appropriate solvent after • Fig.15 every day's work. Otherwise adhered caulking Remove the holder cap from the holder. material may cause tool breakage. Pull the rod handle backwards slowly until it stops. OPERATION Fig.16 Insert the cartridge into the holder.
 • Page 9: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Piston A • Piston B • Piston C •...
 • Page 10: Tehnični Podatki

  ENH101-17 Uporabljajte zaščito za sluh Samo za evropske države ES Izjava o skladnosti ENG900-1 Vibracije Družba Makita izjavlja, da je/so naslednji stroj/-i: Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh osi) po Oznaka stroja: EN60745: Brezžična tesnilna pištola Model št./vrsta: DCG140, DCG180...
 • Page 11 000331 Posledica je lahko izguba vida. Yasushi Fukaya Ne povzročite kratkega stika baterijskega Direktor vložka: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija Ne dotikajte se priključkov s kakršnim koli prevodnim materialom. GEA010-1 Izogibajte se shranjevanju baterijskega Splošna varnostna opozorila za vložka v posodo z drugimi kovinskimi predmeti kot so žeblji, kovanci itn.
 • Page 12: Opis Delovanja

  OPIS DELOVANJA Nizka napetost akumulatorja: • Preostala zmogljivost akumulatorja prenizka in orodje ne bo delovalo. V tem POZOR: primeru odstranite in napolnite akumulator. Pred vsako nastavitvijo ali pregledom delovanja • orodja se prepričajte, da je le to izključeno in da je OPOMBA: akumulatorska baterija odstranjena.
 • Page 13 MONTAŽA Opozorilna luč za preobremenitev Sl.5 Ko je orodje preobremenjeno, opozorilna luč utripa POZOR: rdeče. Če obremenitev doseže neko točko, luč sveti Pred vsako izvedbo dela na orodju se prepričajte, • rdeče in orodje se ustavi. Če želite ponovno zagnati da je le to izključeno in da je akumulatorska orodje, sprostite sprožilec in ga nato ponovno povlecite.
 • Page 14 uporabljajte ga s paketi s filmom ali Neposredno polnjenje neposrednim polnjenjem. Prav tako uporabite OPOMBA: ustrezni drog v skladu z vrsto držala. Preverite, da je bat C pritrjen na drog. Za neposredno • polnjenje ne uporabljajte druge vrste bata. Nameščanje vložka Neposredno polnjenje se lahko izvaja le z dolgim •...
 • Page 15: Dodatni Pribor

  Makita, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele. DODATNI PRIBOR POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za • uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb.
 • Page 16 Emërtimi i makinerisë: Pistoletë me bateri për izolime Emetimi i dridhjeve (a ): 2,5 m/s ose më pak Nr. i modelit/ Lloji: DCG140, DCG180 Pasiguria (K): 1,5 m/s Pajtohet me direktivën evropiane të mëposhtme: ENG901-1 2006/42/KE Vlera e deklaruar e emetimeve të dridhjeve është...
 • Page 17 Drejtor mjekësore menjëherë. Kjo gjë mund të Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgjikë rezultojë në humbje të shikimit. Mos bëni lidhje të shkurtër me kutinë e GEA010-1 baterisë: Paralajmërimet e përgjithshme Mos i prekni polet me materiale të tjera përcjellëse.
 • Page 18 PËRSHKRIMI I PUNËS SHËNIM: Mbrojtja kundër mbinxehjes funksionon vetëm me një kuti baterie me shenjë ylli. KUJDES: Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe Fig.2 • kutia e baterisë të jetë hequr përpara se ta Treguesi i kapacitetit të mbetur të baterive rregulloni apo t'i kontrolloni funksionet e veglës.
 • Page 19 MONTIMI caktuar, llamba vazhdon të ndriçojë në ngjyrë të kuqe dhe vegla ndalon. Për të rindezur veglën, lëshoni këmbëzën dhe tërhiqeni përsëri. KUJDES: Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe • SHËNIM: kutia e baterisë të jetë hequr përpara se të kryeni Kontrolloni se çfarë...
 • Page 20 Futeni paketën e llojit me shtresë në mbajtëse. SHËNIM: Mund ta rrotulloni mbajtësen në përputhje me Fig.18 • situatat e kërkuara për të lehtësuar punën. Vendosni guarnicionin e gomës, hundëzën dhe kapakun Mbajtësja e shkurtër (300 ml) është projektuar e mbajtëses. Sigurohuni që kapaku i mbajtëses është •...
 • Page 21 AKSESORË OPSIONALË KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca rekomandohen për • përdorim me veglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar.
 • Page 22 13-1. Ръкохватка на стеблото 4-1. Пръстен за регулиране на 15-1. Капачка на държача оборотите 15-2. Ръкохватка на стеблото СПЕЦИФИКАЦИИ Модел DCG140 DCG180 Макс. скорост на подаване 5 000 N Скорост на подаване 0 - 28 мм/с с къс (300 мл) държач...
 • Page 23 на ЕО Декларация за съответствие уплътняващия или адхезивен материал. Makita декларира, че следната/ите машина/и: ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ Наименование на машината: ИНСТРУКЦИИ. Безжичен пистолет за уплътняващи материали Модел №/ Тип: DCG140, DCG180 Съответстват на изискванията на следните ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: европейски директиви: НЕ позволявайте успокоението от познаването...
 • Page 24 ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ Внимавайте да не изпускате или удряте акумулатора. Не използвайте повредени акумулатори. ВНИМАНИЕ: 10. Спазвайте местните разпоредби за Преди да регулирате или проверявате работата на • изхвърляне на акумулатори. инструмента, задължително проверете дали той е ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ изключен и акумулаторната батерия е извадена. ИНСТРУКЦИИ.
 • Page 25 оставете акумулаторът да изстине преди да ЗАБЕЛЕЖКА: натиснете отново пусковия прекъсвач. Пръстенът за регулиране на оборотите може • Ниско напрежение на батерията: • да се върти само от 5 до 1 и обратно. Не го Оставащият в батерията капацитет е насилвайте...
 • Page 26 Има два типа стволове. Късо стебло за къс • ЗАБЕЛЕЖКА: държач (300 мл), и дълго стебло за дълъг Използвайте суха кърпа за да изчистите • държач (600 мл). Използвайте подходящ ствол, полепналата по лупата на лампата мръсотия. съответстващ на типа на държача. Внимавайте...
 • Page 27 Внимателно натиснете стеблото, докато буталото Бавно изтеглете ръкохватката на стеблото, докато докосне дъното на касетата. държачът се напълни с необходимото количество За да извадите касетата, свалете капачката на уплътняващ материал. държача, след което извадете касетата. Прикрепете гумения пръстен, накрайника и БЕЛЕЖКА: капачката...
 • Page 28 огледа и смяната на четките, обслужването и регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз на Makita, като се използват резервни части от Makita. ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари • или накрайници с вашия инструмент Makita, описан...
 • Page 29 Nosite zaštitu za uši ENH101-17 Samo za europske zemlje ENG900-1 EZ Izjava o sukladnosti Vibracija Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbir) Naziv stroja: izračunata u skladu s EN60745: Bežični pištolj za brtvljenje Emisija vibracija (a...
 • Page 30 Tehnička datoteka u skladu s 2006/42/EZ dostupna je Ako se vrijeme rada znatno skratilo, odmah na sljedećoj adresi: prestanite raditi. Može postojati rizik od Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija pregrijavanja, mogućih opeklina, a čak i eksplozije. 31.12.2013 Ako vam elektrolit dospije u oči, isperite ih bistrom vodom i odmah se obratite liječniku.
 • Page 31 FUNKCIONALNI OPIS Prikaz preostalog kapaciteta baterije (Samo za baterije s oznakom "B" na kraju broja modela.) Sl.3 OPREZ: Obavezno provjerite je li stroj isključen i baterija Pritisnite tipku za provjeru na bateriji da bi se pokazao • uklonjena prije podešavanja ili provjere funkcije na preostali kapacitet baterije.
 • Page 32 Postavljanje zgloba držača Uključivanje i isključivanje Sl.8 OPREZ: Pričvrstite zglob držača čvrsto uzduž alata, postavite Prije uključivanja baterije na električnu mrežu • pločicu i čvrsto ih fiksirajte pomoću vijaka. provjerite radi li uključno/isključna sklopka i vraća li Uklonite zglob držača suprotnim radnjama iz navedenog se u položaj za isključivanje ''OFF'' nakon postupka.
 • Page 33 Izravno punjenje Postavljanje patrone u kratki držač (300 ml) NAPOMENA: Sl.13 Obvezno pričvrstite ventil C na štap. Nemojte Povucite ručku štapa lagano prema natrag dok se ne • koristiti druge vrste ventila za izravno punjenje. zaustavi. Izravno punjenje može se koristiti isključivo s •...
 • Page 34 Makita servisnim centrima, uvijek rabeći originalne rezervne dijelove. DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci se preporučuju • samo za uporabu sa Vašim Makita strojem preciziranim u ovom priručniku. Uporaba bilo kojih drugih pribora priključaka može donijeti opasnost od ozljeda.
 • Page 35: Технички Податоци

  18-2. Распрскувач 3-2. Копче за ПРОВЕРКА 7-1. Ламба 18-3. Капаче на држач 13-1. Дршка на шипка ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ Модел DCG140 DCG180 Максимална сила на истиснување 5.000 N Брзина на истиснување 0 - 28 мм/с со краток (300 мл) држач 214 мм...
 • Page 36 Декларација за сообразност за ЕУ или лепилото пред употребата. Makita изјавува дека следната машина(и): ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО. Ознака на машината: Безжичен пиштол за силикон ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Модел бр./ Тип: DCG140, DCG180 Усогласени се со следниве европски Директиви: НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ удобноста или 2006/42/EC запознаеноста...
 • Page 37 ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ 10. Почитувајте ги локалните законски прописи што се однесуваат на фрлање во отпад на батеријата. ВНИМАНИЕ: ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО. Пред секое прилагодување или проверка на • алатот, проверувајте дали е исклучен и Совети за одржување максимален работен батеријата...
 • Page 38 Ако алатот не се вклучи, батеријата е НАПОМЕНА: презагреана. Во оваа ситуација, оставете Бирачот за прилагодување на брзината може • батеријата да се олади пред повторно да да се сврти само до бројот 5 и назад до бројот го повлечете прекинувачот. 1.
 • Page 39 Слика7 Изберете го соодветниот клип во согласност со • видот на садот со материјалот за заптивање. Повлечете го прекинувачот за вклучување на Користењето неправилен клип може да ламбичката. Ламбичката продолжува да свети предизвика протекување или кршење на алатот. додека прекинувачот е...
 • Page 40 Слика16 Влечете ја бавно дршката на шипката додека потребната количина материјал за заптивање не се Вметнете го картриџот во држачот како што е наполни во држачот. покажано на сликата. Поставете ги гумениот прстен, прскалката и Поставете го капачето на држачот. Осигурете се капачето...
 • Page 41 За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, проверките на јагленските честички и замената, како и сите други одржувања и дотерувања треба да се вршат во овластени сервисни центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој...
 • Page 42 EN60745: Pistol de ştemuit fără fir Emisie de vibraţii (a ): 2,5 m/s sau mai puţin Model Nr./ Tip: DCG140, DCG180 Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Este în conformitate cu următoarele directive europene: ENG901-1 2006/42/EC Nivelul de vibraţii declarat a fost măsurat în •...
 • Page 43 ENC007-9 Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este disponibil de la: INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia PRIVIND SIGURANŢA 31.12.2013 PENTRU CARTUŞUL ACUMULATORULUI Înainte de a folosi cartuşul acumulatorului, citiţi toate instrucţiunile şi atenţionările de pe 000331 Yasushi Fukaya încărcătorul...
 • Page 44 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Supraîncărcarea scurta durata exploatare a acumulatorului. Încărcaţi cartuşul acumulatorului ATENŢIE: temperatura camerei, între 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi F - 104 ゚ F). Lăsaţi un acumulator fierbinte să •...
 • Page 45 Tensiune scăzută acumulator: Lampă de avertizare suprasolicitare • Capacitatea rămasă a bateriei este prea Fig.5 mică, iar maşina nu va funcţiona. În această Lampa de avertizare luminează intermitent în culoarea situatie, scoateţi şi reîncărcaţi acumulatorul. roşie atunci când maşina este suprasolicitată. Dacă sarcina atinge un anumit punct, lampa va continua să...
 • Page 46 MONTARE NOTĂ: Puteţi roti suportul în conformitate cu situaţiile • necesare pentru facilitarea operării. ATENŢIE: Suportul scurt (300 ml) este destinat doar cartuşelor. • Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi • Utilizaţi doar pistonul A împreună cu suportul scurt cartuşul acumulatorului este scos înainte de a (300 ml) şi nu-l utilizaţi cu ambalaje de tip folie sau executa orice lucrări la maşină.
 • Page 47: Accesorii Opţionale

  Nu atingeţi tija în timpul operării. În caz contrar, • trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service degetul dumneavoastră ar putea fi prins între tijă şi autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. carcasa maşinii. Purtaţi întotdeauna ochelari în timpul operării. •...
 • Page 48: Технички Подаци

  Вредност емисије вибрација (а ): 2,5 м/с или мање Ознака машине: Толеранција (K): 1,5 м/с Бежични пиштољ за заптивне материјале ENG901-1 Број модела/ Тип: DCG140, DCG180 Декларисана емисиона вредност вибрација је • Усклађена са следећим европским смерницама: измерена према стандардизованом мерном поступку 2006/42/ЕЗ...
 • Page 49 ENC007-9 Техничка датотека у складу са 2006/42/ЕЗ доступна је на: ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгија ЗА КЕРТРИЏ БАТЕРИЈЕ 31.12.2013 Пре употребе кертриџа батерије, прочитајте сва упутства и безбедносне ознаке на (1) пуњачу батерије, батерији и производу који користи батерију.
 • Page 50 ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА НАПОМЕНА: Заштита од прегревања функционише само са акумулатором који има ознаку у облику звезде. ПАЖЊА: Пре подешавања или провере функција алата слика2 • увек проверите да ли је алат искључен и Приказује преостали капацитет акумулатор одвојен пре подешавања и провере акумулатора...
 • Page 51 МОНТАЖА Лампица упозорења за преоптерећење слика5 Лампица упозорења трепери црвеном бојом када је ПАЖЊА: алат преоптерећен. Ако преоптерећење алата Пре подешавања или провере функција алата увек • достигне одређену тачку, ова лампица почиње да проверите да ли је алат искључен и акумулатор светли...
 • Page 52 слика18 НАПОМЕНА: Вратите гумени прстен, млазницу и поклопац држача. У зависности од дате ситуације, држач можете • Проверите да ли је поклопац држача добро причвршћен. да окренете да бисте олакшали рад. Гурајте полако шипку док клип не додирне дно паковања Кратки...
 • Page 53 заптивног материјала могу да оштете алат. За одржавање БЕЗБЕДНОСТИ и ПОУЗДАНОСТИ овог производа поправке, преглед и замену угљених четкица, као и сваки друго одржавање и подешавања треба обављати у овлашћеном сервису Makita, уз искључиву употребу оригиналних резервних делова Makita. ОПЦИОНИ ДОДАТНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова...
 • Page 54: Технические Характеристики

  3-1. Лампы индикатора 7-1. Лампа 18-2. Форсунка 3-2. Кнопка «CHECK» (Проверка) 13-1. Рукоятка штока 18-3. Крышка держателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DCG140 DCG180 Макс. усилие подачи 5 000 Н Скорость подачи 0 - 28 мм/сек с коротким держателем (300 мл) 214 мм...
 • Page 55 использованием ознакомьтесь с (устройства): инструкциями производителя герметика или Обозначение устройства: клейкого материала и в точности выполняйте Аккумуляторный Пистолет Для Герметика их. Модель / тип: DCG140, DCG180 Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС: СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 2006/42/EC ИНСТРУКЦИИ. Изготовлены в соответствии со следующим...
 • Page 56: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ возможным ожогам и даже разрыву блока. Не храните инструмент и аккумуляторный ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 ゚ C (122 ゚ F). Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: даже если он сильно поврежден или Перед...
 • Page 57 Низкое напряжение аккумуляторной батареи: В зависимости от типа и состояния герметика шток • • Уровень оставшегося заряда может быть заблокирован при работе на малой аккумулятора слишком низкий и скорости. В этом случае установите с помощью инструмент не работает. В этом случае поворотного...
 • Page 58 При перегрузке инструмента лампа начинает Шток и поршень всегда должны быть чистыми. • • мигать. Перед продолжением работы Налипание герметика может привести к убедитесь, что инструмент полностью остыл. повреждению инструмента. Функция предотвращения подтеков Установка держателя Двигатель продолжает работать еще в течение...
 • Page 59 УВЕДОМЛЕНИЕ: УВЕДОМЛЕНИЕ: Перед установкой обязательно проверьте картридж Очищайте держатель соответствующим • • на предмет проколов или повреждений. растворителем после каждого дня работ. В Запрещается использовать поврежденный противном случае налипший материал герметика картридж. Несоблюдение данного требования может привести к поломке инструмента. может...
 • Page 60: Дополнительные Принадлежности

  щеток и любые другие работы по техобслуживанию или регулировке должны осуществляться в уполномоченных сервис-центрах Makita с использованием запасных частей только производства компании Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном...
 • Page 61: Технічні Характеристики

  3-1. Індикаторні лампи 7-1. Ліхтар 18-2. Штуцер 3-2. Кнопка ПЕРЕВІРКА 13-1. Рукоятка стрижня 18-3. Наконечник тримача ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DCG140 DCG180 Макс. сила подачі 5000 Н Швидкість подачі 0 - 28 мм/с із коротким тримачем (300 мл) 214 мм Хід...
 • Page 62 НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ або недотримання EN60745 правил безпеки, викладених в цьому документі, Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC може призвести до серйозних травм. можна отримати: ENC007-9 Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ 31.12.2013 ДЛЯ КАСЕТИ АКУМУЛЯТОРА Перед тим як...
 • Page 63: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 10. Дотримуйтеся норм місцевого законодавства стосовно утилізації акумуляторів. ОБЕРЕЖНО: ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. Завжди перевіряйте, щоб прилад був • вимкнений, а касета з акумулятором була знята, Поради по забезпеченню максимального перед регулюванням або перевіркою строку експлуатації акумулятора функціонування інструмента. Касету...
 • Page 64 знову натиснути на курок вмикача. Залежно від типу та стану герметика стрижень • Низька напруга акумулятора: може заклинювати під час роботи на низькій • Залишковий заряд акумулятора занадто швидкості. У такому разі диск регулювання низький, тому інструмент не буде працювати. У швидкості...
 • Page 65 щоб не подряпати лінзу підсвітки, тому що Існують два типи стрижнів. Короткий стрижень • можна погіршити освітлювання. призначений для короткого тримача (300 мл), а У разі перегріву інструмента починає мигтіти довгий стрижень – для довгого тримача (600 • лампочка. Дозвольте інструменту...
 • Page 66 Обережно натискайте на стрижень, доки поршень не ПРИМІТКА: торкнеться нижньої частини картриджа. Наприкінці кожного робочого дня тримач слід • Щоб від'єднати картридж, зніміть наконечник прочищати відповідним розчинником. Інакше тримача, а потім зніміть картридж. налипання герметика може призвести до ПРИМІТКА: виходу інструмента з ладу. Перед...
 • Page 67: Технічне Обслуговування

  Комплект короткого тримача (300 мл) • Комплект довгого тримача (600 мл) • Штуцер • Захисні окуляри • Оригінальний акумулятор та заряджаючий • пристрій Makita ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть входити до • комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.
 • Page 68 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885260C964...

This manual is also suitable for:

Dcg180