Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SSKO 32 B2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SSKO 32 B2 Operating Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

SPORTS EARPHONES SSKO 32 B2
SPORTS
EARPHONES
Operating instructions
SPORT FÜLHALLGATÓ
Kezelési útmutató
SPORTOVNÍ
SLUCHÁTKA
Návod k obsluze
SPORT-KOPFHÖRER
Bedienungsanleitung
IAN 110562
RU110562_Sportkopfhoerer_Ohrbuegel_Cover_LB4.indd 2
SŁUCHAWKI
SPORTOWE
Instrukcja obsługi
ŠPORTNE
SLUŠALKE
Navodilo za uporabo
ŠPORTOVÉ
SLÚCHADLÁ
Návod na obsluhu
07.05.15 11:41

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Silvercrest SSKO 32 B2

Summary of Contents for Silvercrest SSKO 32 B2

 • Page 1 SPORTS EARPHONES SSKO 32 B2 SPORTS SŁUCHAWKI EARPHONES SPORTOWE Operating instructions Instrukcja obsługi SPORT FÜLHALLGATÓ ŠPORTNE SLUŠALKE Kezelési útmutató Navodilo za uporabo SPORTOVNÍ SLUCHÁTKA ŠPORTOVÉ Návod k obsluze SLÚCHADLÁ Návod na obsluhu SPORT-KOPFHÖRER Bedienungsanleitung IAN 110562 RU110562_Sportkopfhoerer_Ohrbuegel_Cover_LB4.indd 2 07.05.15 11:41...
 • Page 2 English ......2 Polski ......16 Magyar ......30 Slovenš ina ....48 esky ......60 Sloven ina ....72 Deutsch ......86...
 • Page 3 Overview / Przegl d / Áttekintés / Pregled / P ehled / Preh ad / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  Contents Overview ........2 Intended purpose .......4 Safety information ......4 Items supplied ......7 How to use / Operation .....7 Cleaning / Storing ....8 Disposal ........9 Troubleshooting .......10 Technical specifications ....11 10. Warranty of the HOYER Handel GmbH .....12 1. Overview Please observe the illustrations on the fold-out page.
 • Page 5 Thank you for your trust! Congratulations on your new sport head- phones. For a safe handling of the device and in order to get to know the entire scope of features: • Thoroughly read these operat- ing instructions prior to initial commissioning.
 • Page 6: Intended Purpose

  2. Intended purpose This is a consumer electronics device. The sport headphones are intended for sound playback from audio devices at a normal listening volume. The device is designed for use in private households. This device must not be used for commercial purposes.
 • Page 7 quate experience and/or understand- ing, unless they are supervised by someone responsible for their safety or are instructed by them on how to use the device. Children must be supervised to ensure that they do not play with the device. Keep the device out of the reach of children.
 • Page 8 WARNING! Risk of hearing damage Set a low volume on the audio device before you connect the headphones to the sound source. Avoid excessive volumes, particularly over extended periods or in the case of frequent use. Excessive volume can result in permanent hearing damage. WARNING! Risk of material damage Protect the device against damage,...
 • Page 9: Items Supplied

  4. Items supplied 1 sport headphones with ear loops 3 pairs of earpads 3: small, medium, large (medium attached) 1 set of operating instructions If the delivery is incomplete, the customer should contact the manufacturer. 5. How to use / Operation •...
 • Page 10: Cleaning / Storing

  Changing earpads • Figure B: Change the earpads 3 if necessary, in order to individually ad- just the sport headphones to your ears. 6. Cleaning / Storing WARNING! Risk of material dam- age! Protect the device from water drops and water spray. Do not use any astringent or abrasive cleaning agents.
 • Page 11: Disposal

  7. Disposal This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol.
 • Page 12: Troubleshooting

  8. Troubleshooting If your device fails to function as required, please try this checklist first. Perhaps there is only a minor problem, and you can solve it yourself. WARNING! Risk of material dam- age! Do not attempt to repair the device your- self under any circumstances.
 • Page 13: Technical Specifications

  9. Technical specifications Model: SSKO 32 B2 Resistance: +/– 4 at 1 kHz Broadband ID volt- 95 mV age (WBCV): +/– 10% Transmission range: 20 Hz - 20 kHz Plug: 3.5 mm TPS con- nector Cable length: 1.2 m Dimensions approx.
 • Page 14: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  10. Warranty of the HOYER Handel GmbH Dear Customer, your device is provided with a 3 year warranty starting with the purchase date. In the event of product defects, you are entitled to statutory rights against the ven- dor. These statutory rights are not restrict- ed by our warranty presented in the following.
 • Page 15 Warranty period and statutory claims for defects The warranty period is not extended when the warranty has been claimed. This also applies to replaced and re- paired parts. Any damages and defects already existing at the time of purchase must be reported immediately upon un- packing.
 • Page 16 force and interventions not performed by our authorised Service Centre, the war- ranty shall cease. Handling in case of a warranty claim In order to ensure prompt processing of your matter, please observe the following notes: • Please keep the article number IAN: 110562 and the purchase re- ceipt as a purchase verification for all inquiries.
 • Page 17 Service Centre Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.co.uk Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: hoyer@lidl.ie IAN: 110562 Supplier Please note that the following address is no service address. First contact the aforementioned Service Centre.
 • Page 18: Spis Tre Ci 1. Przegl D

  Spis tre ci Przegl d........16 Zakres u ytkowania ....18 Wskazówki bezpiecze stwa..18 Zakres dostawy ......21 Uruchomienie / Obs uga...21 Czyszczenie / Przechowywanie .22 Utylizacja ........23 Rozwi zywanie problemów ..24 Dane techniczne.......25 10. Gwarancja firmy HOYER Handel GmbH ....26 1. Przegl d Stosowa si do rysunków umieszczo- nych na rozk adanej stronie.
 • Page 19 Serdecznie dzi kujemy za zaufanie! Gratulujemy Pa stwu zakupu nowych s u- chawek sportowych. Aby móc bezpiecznie pos ugiwa si urz dzeniem i pozna ca y zakres mo li- wo ci produktu, nale y stosowa si do poni szych wskazówek: •...
 • Page 20: Zakres U Ytkowania

  2. Zakres u ytkowania To urz dzenie nale y do grupy sprz tów elektroniki u ytkowej. S uchawki sportowe s przeznaczone do odtwarzania d wi ku z urz dze audio z normaln g o no ci . Urz dzenie przeznaczone jest do u ytku domowego.
 • Page 21 NIEBEZPIECZE STWO dla dzieci i osób z ograniczeniami Materia opakowania nie jest zabaw- k dla dzieci. Dzieci nie mog bawi si opakowaniem. Istnieje niebez- piecze stwo uduszenia. Opisywane urz dzenie nie jest prze- znaczone do obs ugi przez osoby (w tym równie dzieci) o ograniczo- nych zdolno ciach fizycznych, senso- rycznych lub umys owych albo nieposiadaj cych wystarczaj cego...
 • Page 22 stów.) Musz by równie prze- strzegane przepisy i regulaminy obowi zuj ce w kraju, w którym urz dzenie jest u ywane. NIEBEZPIECZE STWO zwi - zane z zak óceniem pracy rozrusznika serca Pole magnetyczne generowane przez s uchawki mo e oddzia ywa na roz- rusznik serca lub wszczepiony defibryla- tor.
 • Page 23: Zakres Dostawy

  Przewód nale y chroni przed uszko- dzeniami, które mog by spowodo- wane np. przez: - ostre kraw dzie - gor ce elementy - zakleszczenie lub przygniecenie kabla Nie wolno u ywa szorstkich ani cieraj cych rodków czyszcz cych. Aby wykluczy ewentualne zagro e- nia, w urz dzeniu nie wolno wpro- wadza adnych zmian.
 • Page 24: Czyszczenie / Przechowywanie

  Zak adanie s uchawek 1. Za o y s uchawki w taki sposób, aby oznaczenie R znajdowa o si po prawej, a L po lewej stronie. 2. Dopasowa rozmiar s uchawek spor- towych za pomoc dwóch regulowa- nych pa ków 1. 3.
 • Page 25: Utylizacja

  • Je li urz dzenie nie b dzie u ywane, nale y je schowa w takim miejscu, w którym nie b dzie ono nara one na wysok temperatur i wilgo . 7. Utylizacja Produkt podlega przepi- som dyrektywy europej- skiej 2012/19/UE. Symbol przekre lonego kub a na mieci na kó...
 • Page 26: Rozwi Zywanie Problemów

  8. Rozwi zywanie problemów Je eli urz dzenie nie dzia a zgodnie z oczekiwaniami, nale y je w pierwszej ko- lejno ci sprawdzi wed ug poni szej listy kontrolnej. Mo e si okaza , e jest to je- dynie niewielki problem i mo na go usu- samodzielnie.
 • Page 27: Dane Techniczne

  9. Dane techniczne Model: SSKO 32 B2 Impedancja: +/– 4 przy 1 kHz Napi cie szerokopa- 95 mV smowe (WBCV): +/– 10% Zakres przenosze- nia: 20 Hz - 20 kHz Wtyczka: jack 3,5 mm D ugo kabla: 1,2 m Wymiary ok.
 • Page 28: Gwarancja Firmy Hoyer Handel Gmbh

  10. Gwarancja firmy HOYER Handel GmbH Drogi Kliencie, Na niniejsze urz dzenie jest udzielana 3 -letnia gwarancja obowi zuj ca od dnia jego zakupu. W przypadku usterek niniejszego produktu kupuj cemu przy- s uguj wobec jego sprzedawcy stosow- ne ustawowe prawa gwarancyjne. Poni ej opisana gwarancja nie ograni- cza tych ustawowych praw przys uguj - cych kupuj cemu.
 • Page 29 prawiony lub nowy produkt. Wraz z napraw lub wymian produktu nie roz- poczyna si nowy okres gwarancyjny. Okres obowi zywania gwa- rancji i prawne roszczenia zwi zane z wyst pieniem usterki wiadczenie gwarancyjne nie przed u a okresu obowi zywania gwarancji. To do- tyczy tak e wymienionych i naprawionych cz ci.
 • Page 30 nie stosowa si do wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obs u- gi. Nale y bezwzgl dnie unika sposo- bów u ycia oraz dzia a , które si odradza lub przed którymi ostrzega si w instrukcji obs ugi. Produkt jest przeznaczony wy cznie do prywatnego u ytkowania i nie jest prze- znaczony do specjalistycznych zastoso- wa .
 • Page 31 • Nast pnie zarejestrowany jako uszkodzony produkt mo na przes a nieodp atnie wraz z potwierdzeniem zakupu (paragon kasowy) i informa- cj opisuj c usterk i moment jej wyst pienia na podany kupuj cemu adres serwisu. Na stronie www.lidl-service.com mo na ci gn niniejsz instruk- cj oraz wiele innych instrukcji, filmów wideo z produktami oraz...
 • Page 32: Tartalom 1. Áttekintés

  Tartalom Áttekintés.........30 Rendeltetésszer használat ..32 Biztonsági utasítások....32 A csomag tartalma ....35 Üzembevétel / Használat ..35 Tisztítás / Tárolás .....36 Eltávolítás ........37 Problémamegoldás ....38 M szaki adatok......39 10. Garancia.........40 1. Áttekintés Kérjük, vegye figyelembe az ábrákat a ki- hajtható oldalon. Állítható fülkengyel Hangszóró...
 • Page 33 Köszönjük bizalmát! Gratulálunk új sport fülhallgatójához. A készülék biztonságos használata, to- vábbá a szolgáltatások teljes kör megis- merése érdekében: • Az els használatba vétel el tt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót. • Feltétlenül tartsa be az útmuta- tó biztonsági utasításait! •...
 • Page 34: Rendeltetésszer Használat

  2. Rendeltetésszer használat Ez egy elektronikai termék. A sport fülhallgató normál hangerej hanglejátszás céljára szolgál. A készülék kizárólag háztartási célokra készült. A készüléket nem szabad ipari célokra használni. 3. Biztonsági utasítások Figyelmeztet jelzések A kezelési útmutató szükség esetén a kö- vetkez szimbólumokat és figyelmeztet jelzéseket használja: VESZÉLY! Magas kockázat: A...
 • Page 35 A készülék nem használható fizikai- lag, érzékszervileg vagy szellemileg/ értelmileg korlátozott személyek által (beleérte a gyerekeket is), vagy meg- felel tapasztalattal és/vagy tudás- sal nem rendelkez személyek által; kivéve akkor, ha az ilyen személyeket a biztonságukért felel s személy fel- ügyeli, illetve ha az ilyen személyek megfelel utasításokat kapnak a ké- szülék használatára.
 • Page 36 FIGYELMEZTETÉS hallássérü- lésre Vegye le a hanger t, miel tt a fülhall- gatót hangforráshoz csatlakoztatja. Kerülje a nagyon nagy hanger t, kü- lönösen hosszabb idej vagy gyakori használat esetén. A túl nagy hanger maradandó halláskárosodást okoz- hat. FIGYELMEZTETÉS anyagi károkra Óvja a készüléket a sérülést l, pl.
 • Page 37: A Csomag Tartalma

  4. A csomag tartalma 1 Sport fejhallgató fülkengyellel 3 Pár fülpárna 3: kicsi, közepes, nagy (középen felt zve) 1 Használati útmutató Amennyiben a csomag tartalma hiányos, a gyártóhoz kell fordulni. 5. Üzembevétel / Használat • Távolítson el minden csomagolóanya- got. •...
 • Page 38: Tisztítás / Tárolás

  Fülpárna cseréje • B kép: Szükség esetén cserélje a fül- párnát 3, hogy a sport fejhallgatót saját füléhez igazítsa. 6. Tisztítás / Tárolás FIGYELMEZTETÉS anyagi károkra! Óvja a készüléket csepeg vagy fröc- csen vízt l. Ne használjon éles vagy súroló hatá- sú...
 • Page 39: Eltávolítás

  7. Eltávolítás A terméket a 2012/19/EK európai irányelvnek megfe- lel en kell leselejtezn. Az áthúzott kerekes szeméttá- roló szimbólum azt jelenti, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgy jtés keretében selejtezhet le. Ez a termékre, valamint az ezzel a szimbólummal ellátott minden egyes tartozékra vonatkozik.
 • Page 40: Problémamegoldás

  8. Problémamegoldás Ha a készüléke nem megfelel en m kö- dik, el ször ellen rizze az ellen rz listán felsorolt problémákat. Lehetséges, hogy csak kisebb problémáról van szó, amelyet egyedül is képes megoldani. FIGYELMEZTETÉS anyagi károkra! Semmiképp ne kísérelje meg a készüléket önállóan megjavítani.
 • Page 41: M Szaki Adatok

  9. M szaki adatok Modell: SSKO 32 B2 Impedancia: +/– 4 1 kHz-nél Szélessávú jelfe- szültség (WBCV): 95 mV +/– 10% Átviteli tartomány: 20 Hz - 20 kHz Dugasz: 3,5 mm-es csatlako- zódugó Kábelhossz: 1,2 m méretek kb. 45 x 60 x (szé...
 • Page 42: Garancia

  10. Garancia JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Sport fülhallgató Gyártási szám: 110562 A termék típusa: SSKO 32 B2 A termék azonosí- Sport fejhallgató tásra alkalmas ré- fülkengyellel, 3 Pár szeinek meghatáro- fülpárna: kicsi, köze- zása: pes, nagy (középen felt zve) A gyártó...
 • Page 43 1. A jótállási id a Magyar Köztársa- ság területén, Lidl Magyarország Ke- reskedelmi Bt. üzletében történt vásárlás napjától számított 3 év. 2. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthet . A jótállási jegy sza- bálytalan kiállítása, vagy átadásá- nak elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás érvé- nyességét.
 • Page 44 könyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthet ségér l annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, ál- láspontjáról legkés bb három munka- napon belül köteles értesíteni a fo- gyasztót. A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem ja- vítható...
 • Page 45 5. A rögzített bekötés , illetve a 10 kg- nál súlyosabb, vagy tömegközlekedé- si eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavíta- ni. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhet el, a ter- mék ki- és visszaszerelésér l, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
 • Page 47 Garanciakártya 110562 A jótállási igény bejelentésének és javí- tásra átvételi id pontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történ visszaadás id pontja: A hiba javításának módja:...
 • Page 48 A szerviz bélyegz je, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határ- ideje:...
 • Page 50: Vsebina 1. Pregled

  Vsebina Pregled ........48 Namen uporabe.......50 Varnostni napotki .....50 Obseg dobave ......52 Pri etek uporabe / Uporaba ..53 iš enje / Shranjevanje ....54 Odstranjevanje ......54 Odpravljanje težav ....55 Tehni ni podatki .......56 10. Garancija........57 1. Pregled Glejte slike na prepognjeni strani. Nastavljivi ušesni obro Zvo nik R/L (desno/levo) Zamenljive ušesne blazinice...
 • Page 51 Najlepša hvala za vaše zaupanje! estitamo vam za vaše nove športne slu- šalke. O varnem ravnanju z izdelkom in njegovi celotni zmogljivosti: • Pred prvo uporabo podrobno preberite ta navodila za upo- rabo. • Predvsem upoštevajte varno- stna opozorila! • Naprava se lahko uporablja samo na na in, kot je opisan v teh navodilih za uporabo.
 • Page 52: Namen Uporabe

  2. Namen uporabe Športne slušalke so predvidene za pred- vajanje zvoka iz zvo nih naprav pri obi- ajni glasnosti. Naprava je zasnovana za uporabo v za- sebnem gospodinjstvu. Te naprave ne smete uporabljati za obrtne namene. Ta naprava spada med zabavno elektroni- 3.
 • Page 53 mi, zaznavnimi ali duševnimi sposob- nostmi oziroma osebe brez izkušenj in/ali znanja, razen e je prisotna oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali so od te osebe prejele na- vodila za uporabo naprave. Otroke morate nadzorovati in poskr- beti, da se z napravo ne bodo igrali. Napravo shranjujte izven dosega ot- rok.
 • Page 54: Obseg Dobave

  Izogibajte se previsoki glasnosti, zlas- ti v daljših obdobjih ali pri pogosti uporabi. Previsoka glasnost lahko trajno poškoduje sluh. OPOZORILO pred materialno škodo Napravo zaš itite pred poškodbami, npr. pred: - kapljajo o in prše o vodo - vro ino, neposrednimi son nimi žar- ki in odprtim ognjem (npr.
 • Page 55: Pri Etek Uporabe / Uporaba

  5. Pri etek uporabe / Uporaba • Odstranite vse posamezne dele em- balaže. • Preverite, ali je naprava nepoškodo- vana. Priklju itev 1. Na viru zvoka nastavite nizko glasnost. 2. Vtaknite vti 7 za slušalke v dozo slu- šalk vira zvoka (npr. predvajalnik MP3, telefon).
 • Page 56: Iš Enje / Shranjevanje

  iš enje / Shranjevanje OPOZORILO pred materialno ško- Napravo zaš itite pred kapljajo o vodo in pršenjem vode. Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih istilnih sredstev. • Po potrebi o istite napravo z mehko, rahlo navlaženo krpo. • Ušesne blazinice 3 lahko po odstra- nitvi o istite z vodo.
 • Page 57: Odpravljanje Težav

  vas brezpla no. Varujte okolje in odvrzi- te med ustrezne lo ene odpadke. Podrob- ne podatke o odstranjevanju dobite pri lokalnem komunalnem podjetju ali mestni oz. ob inski upravi. Embalaža Embalaža je izdelana iz reciklirnih materi- alov. Embalažo odstranite glede na vrsto. Ko želite odstraniti embalažo, bodite po- zorni na okoljske predpise v vaši državi.
 • Page 58: Tehni Ni Podatki

  9. Tehni ni podatki Model: SSKO 32 B2 Impedanca: +/– 4 pri 1 kHz Karakteristi na ši- rokopasovna na- petost (WBCV): 95 mV +/– 10% Frekven no obmo je: 20 Hz - 20 kHz Vti : 3,5 mm vti nica za slušalke...
 • Page 59: Garancija

  10. Garancija Dobavitelj Upoštevajte, da naslednji naslov ni na- slov servisnega centra. Najprej se obrnite na zgoraj naveden servisni center. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Nem iji Servisni Center Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: hoyer@lidl.si IAN: 110562 Garancijski list S tem garancijskim listom jam imo Hoyer Handel GmbH, da bo izde- lek v garancijskem roku ob normalni...
 • Page 60 Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije. Garancijski rok za proizvod je 36 mesecev od dneva izro itve bal- ga. Dan izro itve blaga je enak dnevom prodaje, ki je razviden iz ra una. Kupec je dolžan okvaro javiti po- oblaš...
 • Page 61 Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije. 10. Vsi potrebni podatki za uveljavlja- nje garancije se nahajajo na dveh lo enih dokumentih (garancijski list, ra un). 11. Ta garancija proizvajalca ne izklju- uje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za na- pake na blagu.
 • Page 62: Obsah 1. P Ehled

  Obsah P ehled ........60 Použití k ur enému ú elu ..62 Bezpe nostní pokyny ....62 Rozsah dodávky ......64 Uvedení do provozu / Obsluha .65 išt ní / Uskladn ní ....66 Likvidace ........66 ešení problém ......67 Technické parametry ....68 10. Záruka spole nosti HOYER Handel GmbH .....69 1.
 • Page 63 D kujeme za vaši d v ru! Gratulujeme vám k zakoupení vašich no- vých sportovních sluchátek. Pro bezpe né zacházení s p ístrojem a zachování celého rozsahu výkonu musíte znát: • P ed prvním použitím si pozor- n p e t te tento návod k pou- žití.
 • Page 64: Použití K Ur Enému Ú Elu

  2. Použití k ur enému ú elu P ístroj je zábavní elektronika. Sportovní sluchátka jsou ur ena ke zvuko- vé reprodukci audio p ístroj v b žné slu- chové hladin . P ístroj je ur en pro domácí použití. Tento p ístroj se nesmí...
 • Page 65 senzorickými nebo duševními vlast- nostmi nebo osoby, které mají nedo- statek zkušeností a/nebo znalostí. Mohou jej používat, pokud na n bu- dou dohlížet osoby odpov dné za je- jich bezpe nost, nebo budou pou eny, jak p ístroj používat. D ti musí být pod dozorem, aby bylo zajišt no, že si s p ístrojem nebudou hrát.
 • Page 66: Rozsah Dodávky

  Vyvarujte se p íliš vysoké hlasitosti, zejména pak po delší asové období nebo p i astém používání. Vysoká hlasitost m že vést k trvalému poško- zení sluchu. VÝSTRAHA p ed v cnými škodami Chra te za ízení p ed poškozením, nap .
 • Page 67: Uvedení Do Provozu / Obsluha

  5. Uvedení do provozu / Obsluha • Odstra te veškerý obalový materiál. • Zkontrolujte, zda není p ístroj poško- zený. Zapojení 1. Nastavte na hudebním zdroji nízkou hlasitost. 2. Nasu te konektor jack 7 do zdí ky pro sluchátka na hudebním zdroji (nap .
 • Page 68: Išt Ní / Uskladn Ní

  išt ní / Uskladn ní VÝSTRAHA p ed v cnými škodami! P ístroj chra te p ed kapající nebo st íkající vodou. Nepoužívejte ostré nebo odírající is- ticí prost edky. • V p ípad pot eby vy ist te za ízení m kkým, lehce navlh eným had íkem.
 • Page 69: Ešení Problém

  Obal Obal byl vyroben z recyklovatelných ma- teriál . Obal rozt i te a zlikvidujte. Chce- te-li obal zlikvidovat, i te se p íslušnými p edpisy k ochran životního prost edí ve vaší zemi. ešení problém Pokud by váš p ístroj nefungoval podle po- žadavk , projd te si prosím nejd íve tento kontrolní...
 • Page 70: Technické Parametry

  9. Technické parametry Model: SSKO 32 B2 Impedance: +/– 4 1 kHz Identifika ní na- p tí širokého pás- ma (WBCV): 95 mV +/– 10% Rozsah p enosu: 20 Hz - 20 kHz Konektor: 3,5 mm jack Délka kabelu: 1,2 m Rozm ry (ŠxHxV): cca 45 x 60 x...
 • Page 71: Záruka Spole Nosti Hoyer Handel Gmbh

  10. Záruka spole nosti HOYER Handel GmbH Vážená zákaznice, vážený zákazníku, na tento p ístroj jste získali 3 letou záruku od data nákupu. V p ípad vad tohoto vý- robku vám v i prodávajícímu náleží zá- konná práva. Tato zákonná práva nejsou naší...
 • Page 72 Rozsah záruky P ístroj byl vyroben pe liv podle p ís- ných sm rnic pro kvalitu výrobku a p ed dodáním byl sv domit testován. Záruka je poskytována pro chybu materi- álu a výrobní chybu. Tato záruka se ne- vztahuje na ásti výrobku, které jsou vystaveny b žnému opot ebení, a proto jsou brány jako ásti podléhající...
 • Page 73 • P ipravte si prosím pro všechny dota- zy íslo výrobku IAN: 110562 a ú tenku jako d kaz nákupu. • Objeví-li se chyby funk nosti nebo jiné vady, kontaktujte nejd íve níže uvedené servisní st edisko telefo- nicky nebo e-mailem. •...
 • Page 74: Obsah 1. Preh Ad

  Obsah Preh ad ........72 Použitie pod a ur enia....74 Bezpe nostné upozornenia ..74 Rozsah dodávky .......77 Uvedenie do prevádzky / Obsluha ........77 istenie / Skladovanie....78 Likvidácia ........79 Riešenia problémov ....80 Technické údaje .......81 10. Záruka spolo nosti HOYER Handel GmbH ....82 1.
 • Page 75 akujeme vám za vašu dôveru! Gratulujeme vám k novým športovým slú- chadlám. Pre bezpe né zaobchádzanie s prístro- jom a oboznámenie sa s rozsahom výko- nov: • Pre ítajte si pred prvým uvede- ním do prevádzky dôkladne tento návod na obsluhu. •...
 • Page 76: Použitie Pod A Ur Enia

  2. Použitie pod a ur enia Tento prístroj je zariadenie zábavnej elek- troniky. Športové slúchadlá sú ur ené na repro- dukciu zvuku z audio zariadení s normál- nou hlasitos ou reprodukcie. Prístroj je koncipovaný na používanie v do- mácnostiach. Tento prístroj sa nesmie pou- žíva na komer né...
 • Page 77 Tento prístroj nie je ur ený na použi- tie osobami (vrátane detí) s obmedze- nými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnos ami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo s nedostato nými vedomos ami, okrem prípadov, ke sú pod doh a- dom osoby zodpovednej za ich bez- pe nos alebo od nej dostali pokyny, ako sa má...
 • Page 78 VÝSTRAHA pred poškode- ním sluchu Predtým než slúchadlá pripojíte ku zdroju zvukového signálu najskôr pre- hrávacie zariadenie nastavte na níz- ku hlasitos . Vyhýbajte sa príliš vysokej hlasitosti, predovšetkým v priebehu dlhšieho ob- dobia alebo pri astom používaní. Príliš vysoká hlasitos môže spôsobi trvalé...
 • Page 79: Rozsah Dodávky

  4. Rozsah dodávky 1 športové slúchadlá s ušným oblúkom 3 páry ušných vankúšikov 3: malé, stred- né, ve ké (stredné sú nasadené) 1 návod na obsluhu Pri nekompletnom dodanom balení je zá- kazník povinný obráti sa na výrobcu. 5. Uvedenie do prevádzky / Obsluha •...
 • Page 80: Istenie / Skladovanie

  Výmena ušných vankúšikov • Obrázok B: V prípade potreby vy- me te ušné vankúšiky 3, aby ste špor- tové slúchadlá individuálne prispôsobili vašim ušiam. istenie / Skladovanie VÝSTRAHA pred vecnými škodami! Prístroj chrá te pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Nepoužívajte ostré alebo mechanické istiace prostriedky.
 • Page 81: Likvidácia

  7. Likvidácia Tento produkt podlieha európskej smernici 2012/19/EÚ. Symbol pre iarknutého smetné- ho koša na kolesách zna- mená, že produkt musí by v Európskej únii odovzdaný do osobitné- ho zberu odpadu. Platí to pre produkt a všetky diely príslušenstva, ktoré sú ozna e- né...
 • Page 82: Riešenia Problémov

  8. Riešenia problémov Ak váš prístroj nebude fungova tak, ako si želáte, pre ítajte si, prosím, najskôr tento kontrolný zoznam. Možno ide len o malý problém, ktorý môžete odstráni aj sami. VÝSTRAHA pred vecnými škodami! V žiadnom prípade sa nepokúšajte prí- stroj sami opravova .
 • Page 83: Technické Údaje

  9. Technické údaje Model: SSKO 32 B2 Impedancia: +/– 4 1 kHz Širokopásmové identifika né na- pätie (WBCV): 95 mV +/– 10% Frekven ný rozsah: 20 Hz - 20 kHz Konektor: 3,5 mm konektor D žka kábla: 1,2 m Rozmery (šxhxv):...
 • Page 84: Záruka Spolo Nosti Hoyer Handel Gmbh

  10. Záruka spolo nosti HOYER Handel GmbH Vážená zákazní ka, vážený zákazník, na tento prístroj sa vz ahuje záruka 3 roky od dátumu kúpy. V prípade výsky- tu nedostatkov tohto výrobku máte vo i predajcovi výrobku zákonom stanovené práva. Tieto zákonom stanovené práva nie sú...
 • Page 85 Záru ná doba a zákonná zá- ruka Záru ná doba sa záru ným plnením ne- predlžuje. Toto sa vz ahuje aj na vymene- né a opravené diely. Prípadné poškodenia a nedostatky existujúce už pri kúpe sa musia nahlási ihne po vyba- lení.
 • Page 86 Postup pri reklamácii Pre rýchle spracovanie vašej žiadosti, prosím, postupujte pod a nasledovných pokynov: • Pri všetkých otázkach majte priprave- né íslo výrobku IAN: 110562 a pokladni ný blok ako doklad o kú- • V prípade, že sa na prístroji vyskytli chyby vo funkcii alebo iné...
 • Page 87 Dodávate Majte, prosím, na pamäti, že nasledujú- ca adresa nie je servisná adresa: Najskôr kontaktujte vyššie uvedené ser- visné centum. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Nemecko...
 • Page 88: Übersicht

  Inhalt 1. Übersicht .........86 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .88 3. Sicherheitshinweise ....88 4. Lieferumfang ......91 5. In Betrieb nehmen / Bedienen ..91 6. Reinigen / Lagern .....92 7. Entsorgen .........93 8. Problemlösungen ......94 9. Technische Daten ......95 10. Garantie der HOYER Handel GmbH ....96 1.
 • Page 89 Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Sportkopfhörer. Für einen sicheren Umgang mit dem Gerät und um den ganzen Leistungsumfang kennenzulernen: • Lesen Sie vor der ersten Inbe- triebnahme diese Bedienungs- anleitung gründlich durch. • Befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise! •...
 • Page 90: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dies ist ein Gerät der Unterhaltungselek- tronik. Der Sportkopfhörer ist für die Tonwieder- gabe von Audiogeräten in normaler Hör- lautstärke vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert. Dieses Gerät darf nicht für ge- werbliche Zwecke eingesetzt werden. 3.
 • Page 91 Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sen- sorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person be- aufsichtigt oder erhielten von ihr An- weisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
 • Page 92 GEFAHR durch Beeinflus- sung von Herzschrittma- chern Die durch den Kopfhörer erzeugten Magnetfelder können Herzschrittma- cher und implantierte Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie deshalb ei- nen Mindestabstand von 10 cm zwi- schen dem Kopfhörer und dem Herzschrittmacher/Defibrillator ein. WARNUNG vor Gehörschä- Stellen Sie am Wiedergabegerät im- mer eine geringe Lautstärke ein, be- vor Sie den Kopfhörer an die...
 • Page 93: Lieferumfang

  Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Ser- vice-Center durchführen. 4. Lieferumfang 1 Sportkopfhörer mit Ohrbügel 3 Paar Ohrpolster 3: klein, mittel, groß (mittel aufgesteckt) 1 Bedienungsanleitung Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung.
 • Page 94: Reinigen / Lagern

  2. Passen Sie die Größe des Sportkopf- hörers mithilfe der beiden verstellba- ren Ohrbügel 1 an. 3. Bild A: Verschieben Sie nach Wunsch den Kabelführungsclip 4 zwischen den Lautsprechern R/L 2 und dem Kabelsplitter 6. 4. Stellen Sie die Lautstärke an der Ton- quelle ein.
 • Page 95: Entsorgen

  Feuchtigkeit auf das Gerät einwirken können. 7. Entsorgen Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richt- linie 2012/19/EU. Das Symbol der durch- gestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Uni- on einer getrennten Müllsammlung zuge- führt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeich- neten Zubehörteile.
 • Page 96: Problemlösungen

  8. Problemlösungen Sollte Ihr Kopfhörer einmal nicht wie ge- wünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst behe- ben können. WARNUNG vor Sachschäden! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.
 • Page 97: Technische Daten

  9. Technische Daten Modell: SSKO 32 B2 Impedanz: +/– 4 bei 1 kHz Breitbandken- nungsspannung (WBCV): 95 mV +/– 10% Übertragungs- bereich: 20 Hz - 20 kHz Stecker: 3,5 mm Klinke Kabellänge: 1,2 m Abmessungen ca. 45 x 60 x...
 • Page 98: Garantie Der Hoyer Handel Gmbh

  10. Garantie der HOYER Handel GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Män- geln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte wer- den durch unsere im Folgenden darge- stellte Garantie nicht eingeschränkt.
 • Page 99 Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche Die Garantiezeit wird durch die Gewähr- leistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Aus- packen gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenp ichtig.
 • Page 100 Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und un- sachgemäßer Behandlung, Gewaltan- wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserem autorisierten Service-Center vor- genommen wurden, erlischt die Garantie. Abwicklung im Garantiefall Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie- gens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:...
 • Page 101 Service-Center Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei) E-Mail: hoyer@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.ch IAN: 110562 Lieferant Bitte beachten Sie, dass die folgende An- schrift keine Serviceanschrift ist.
 • Page 102 Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Stan informacji · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05/2015 · Ident.-Nr.: SSKO 32 B2 IAN 110562 RU110562_Sportkopfhoerer_Ohrbuegel_Cover_LB4.indd 1 07.05.15 11:41...

This manual is also suitable for:

110562

Table of Contents