Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SMZ 260 C2 Manual

Silvercrest SMZ 260 C2 Manual

Mini chopper

Advertisement

Quick Links

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SMZ 260 C2-06/11-V2
IAN: 68666
KITCHEN TOOLS
Mini Chopper SMZ 260 C2
Mini Chopper
Monitoimileikkuri
Operating instructions
Käyttöohje
Multihackare
Multihakker
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Multizerkleinerer
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SMZ 260 C2

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Mini Chopper SMZ 260 C2 Mini Chopper Monitoimileikkuri Operating instructions Käyttöohje Multihackare Multihakker Bruksanvisning Betjeningsvejledning Multizerkleinerer Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SMZ 260 C2-06/11-V2 IAN: 68666...
 • Page 2 SMZ 260 C2...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended Use Safety Instructions Technical Data Items supplied Description of the appliance Chopping Beating cream Cleaning Troubleshooting Disposal Importer Warranty and Service Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Intended Use

  Mini Chopper Do not submerse the motor block of the univer- sal food processor in liquids at any time and do not permit liquids to penetrate into the hou- Intended Use sing of the motor block. This Multi-Purpose Chopper is intended exclusively •...
 • Page 5: Technical Data

  Items supplied • Never attempt to remove foodstuffs from the vessel as long as the blade is still running. Risk of serious injury! Mini Chopper • Before removing the motor block, wait until the Blade holder with blade knife has stopped rotating. NEVER try to grasp Whisk attachment the still rotating knife blade! Risk of serious injury! Operating instructions...
 • Page 6: Chopping

  ³ Chopping Close the bowl 6 with the lid 4: Place it on the bowl 6 so that the lugs on the lid 4 engage in the slots on the bowl 6. Then turn the lid 4 so Note: that the lugs slide unter the slots and the lid 4 Before using the appliance for the first time, clean locks into place.
 • Page 7: Beating Cream

  Beating cream Risk of personal injury! Never attempt to remove food from the bowl 6 when the blade 7 is still in motion. Contents could Using the whisk attachment 0, you can also whip shoot out and make a mess. cream with this appliance: ³...
 • Page 8: Cleaning

  ³ Note: Clean the bowl 6, the whisk attachment 0, the lid 4 and the appliance base 9 under running To whip cream optimally, it should be well chilled before being whipped (max 8°C / refrigerator temperature). water and use a tea-towel to dry them well. ³...
 • Page 9: Importer

  Importer Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) KOMPERNASS GMBH E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 68666 BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY Service Ireland www.kompernass.com Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) Warranty and Service E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 68666 The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase.
 • Page 10 - 8 -...
 • Page 11 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Määräystenmukainen käyttö Turvaohjeet Tekniset tiedot Toimituslaajuus Laitteen kuvaus Hienonnus Kerman vatkaaminen Puhdistus Toimintahäiriöiden korjaus Hävittäminen Maahantuoja Takuu ja huolto Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi ja pidä sitä lähettyvillä myös myöhemmissä käytöissä. Jos myyt laitteen, anna ohje myös seuraavalle omistajalle. - 9 -...
 • Page 12: Määräystenmukainen Käyttö

  Monitoimileikkuri Yleisleikkurin moottorilohkoa ei saa missään tapauksessa upottaa nesteeseen eikä moottori- lohkon koteloon saa päästää nesteitä. Määräystenmukainen käyttö • Laitetta ei saa altistaa kosteudelle, eikä sitä saa Monitoimikone on tarkoitettu ainoastaan luuttomien käyttää ulkona. Jos laitteen koteloon kuitenkin jou- elintarvikkeiden pienten määrien hienontamiseen tai tuu nestettä, irrota verkkopistoke heti pistorasiasta kerman vatkaamiseen.
 • Page 13: Tekniset Tiedot

  Toimituslaajuus • Älä koskaan poista elintarvikkeita kulhosta, kun terä vielä pyörii. Loukkaantumisvaara! • Odota, kunnes terä on pysähtynyt, ennen kuin Monitoimileikkuri irrotat moottorilohkon. Älä koskaan koske vielä Teränpidike ja terä pyörivään terään! Loukkaantumisvaara! Vatkainosa Käyttöohje Tulipalon vaara! • Yleisleikkuria ei saa käyttää koskaan pidempään Laitteen kuvaus kuin 1 minuutin kerrallaan.
 • Page 14: Hienonnus

  ³ Hienonnus Sulje kulho 6 kannella 4: Aseta se kulholle 6 niin, että kannessa 4 olevat nokat osuvat kulhon 6 kiskoihin. Kierrä kantta 4 sitten niin, että no- Ohje: kat liukuvat kiskoissa alaspäin ja kansi 4 lukittuu Ennen ensimmäistä käyttöä laite on puhdistettava paikoilleen.
 • Page 15: Kerman Vatkaaminen

  Kerman vatkaaminen Loukkaantumisvaara! Älä koskaan ota elintarvikkeita kulhosta 6, niin kauan kun terä 7 vielä pyörii. Pyörivä terä Laitteen vatkainosalla 0 voi myös vatkata kermaa: aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Ulos roiskuvat ³ Aseta kulho 6 tukijalkaan 9. ruoka-aineet voivat liata paikkoja. ³ Työnnä...
 • Page 16: Puhdistus

  ³ Ohje: Puhdista kulho 6, vatkainosa 0, kansi 4 ja tukijalusta 9 juoksevan veden alla ja kuivaa ne Kerman tulee olla kylmää ennen vatkaamista (enint. 8 °C / jääkaappilämpötila). Suosittelemme, että pyyhkeellä. ³ 100 ml kermaa vatkataan n. 30 sekunnin ajan suu- Voit myös puhdistaa kaikki muut osat astianpesu- koneessa moottorilohkoa 2 lukuun ottamatta.
 • Page 17: Maahantuoja

  Maahantuoja Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 KOMPERNASS GMBH E-Mail: kompernass@lidl.fi BURGSTRASSE 21 IAN 68666 44867 BOCHUM, SAKSA www.kompernass.com Takuu ja huolto Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voi- massaolosta.
 • Page 18 - 16 -...
 • Page 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN Föreskriven användning Säkerhetsanvisningar Tekniska data Leveransens omfattning Beskrivning Hacka Vispa grädde Rengöring Åtgärda fel Kassering Importör Garanti & Service Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten och spara den för senare bruk. Lämna över bruksanvisningen tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person. - 17 -...
 • Page 20: Föreskriven Användning

  Multihackare Du får absolut inte doppa ner motorblocket i vatten eller andra vätskor och det får inte komma in vätska innanför motorblockets hölje. Föreskriven användning • Du får inte utsätta apparaten för fukt och inte an- Den här multihackaren ska endast användas för att vända den utomhus.
 • Page 21: Tekniska Data

  Leveransens omfattning • Ta aldrig ut livsmedel ur skålen så länge kniven snurrar. Risk för personskador! • Vänta tills kniven står helt stilla innan du tar av Multihack motorblocket. Rör aldrig vid den roterande kni- Knivhållare med kniv ven! Risk för personskador! Visp Bruksanvisning Brandrisk!
 • Page 22: Hacka

  ³ Hacka Stäng skålen 6 med locket 4. Sätt det på skå- len 6 så att flikarna på locket 4 griper tag i skenorna på skålen 6. Vrid sedan locket 4 så Observera: att flikarna glider ner i skenorna och locket 4 lå- Innan du använder apparaten för första gången ser fast.
 • Page 23: Vispa Grädde

  Vispa grädde Risk för personskador! Ta aldrig upp livsmedel ur skålen 6 så länge kniv 7 fortfarande snurrar. Du kan skada dig och skå- Med vispen 0 kan du också vispa grädde: lens innehåll kan spruta ut och söla ner ³...
 • Page 24: Rengöring

  ³ Observera Rengör skålen 6, vispen 0, locket 4 och foten 9 under rinnande vatten och torka av dem med När grädden ska vispas bör den vara tillräckligt kall (max. 8°C / kylskåpstemperatur). Vi rekommende- en kökshandduk. ³ rar att vispa 100 ml grädde i ca 30 sekunder på nor- Alternativt kan alla delar, utom motorblocket, 2 mal hastighet.
 • Page 25: Importör

  Importör Service Sverige Tel.: 0770 930739 KOMPERNASS GMBH E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 68666 BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY Service Suomi www.kompernass.com Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 68666 Garanti & Service För den här apparaten lämnar vi 3 års garanti från och med inköpsdatum.
 • Page 26 - 24 -...
 • Page 27 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bestemmelsesmæssig anvendelse Sikkerhedsanvisninger Tekniske data Medfølger ved køb Beskrivelse af universalblenderen Findeling Piskning af fløde Rengøring Afhjælpning af funktionsfejl Bortskaffelse Importør Garanti og service Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, før du bruger apparatet første gang, og gem den til senere brug.
 • Page 28: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  Multihakker Universalblenderens motordel må aldrig dyppes ned i væske, og der må ikke komme væske ind i motordelens hus. Bestemmelsesmæssig anvendelse • Udsæt ikke universalblenderen for fugt, og brug den Universalblenderen bruges udelukkende til findeling ikke udendørs. Hvis der alligevel kommer væske af fødevarer i små...
 • Page 29: Tekniske Data

  Medfølger ved køb • Tag aldrig fødevarer ud af skålen, så længe kniven drejer rundt. Fare for personskade! • Vent, til kniven er standset, før du tager motordelen Multihakker af. Stik aldrig fingrene ind i den roterende kniv! Knivholder med kniv Fare for personskade! Piskeris Betjeningsvejledning...
 • Page 30: Findeling

  ³ Findeling Luk skålen 6 med låget 4: Sæt det på skålen 6, så tapperne på låget 4 går ind i skinnerne på skålen 6. Drej låget 4, så tapperne i skin- Bemærk: nerne glider ned, og låget 4 går i hak. Før blenderen anvendes første gang, skal den rengøres ³...
 • Page 31: Piskning Af Fløde

  Piskning af fløde Fare for uheld! Tag aldrig fødevarer op af skålen 6, mens kniv 7 stadig roterer. Der er fare for person-skade, og ind- Med piskeriset 0 kan du også piske fløde med hold, der sprøjter ud, kan snavse omgivelserne til. denne blender: ³...
 • Page 32: Rengøring

  ³ Bemærk: Rengør skålen 6, piskeriset 0, låget 4 og foden 9 under rindende vand, og tør delene af Fløden skal være kølet godt ned, for at den kan piskes stiv (maks. 8°C / køleskabstemperatur). Til 100 ml med et viskestykke. ³...
 • Page 33: Importør

  Importør Service Danmark Tel.: 32 710005 KOMPERNASS GMBH E-Mail: kompernass@lidl.dk BURGSTRASSE 21 IAN 68666 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com Garanti og service På denne donkraft får du 3 års garanti fra købsda- toen. Apparatet er produceret omhyggeligt og in- den levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar kassebonen som bevis for købet.
 • Page 34 - 32 -...
 • Page 35 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Sicherheitshinweise Technische Daten Lieferumfang Gerätebeschreibung Zerkleinern Sahne schlagen Reinigen Fehlfunktionen beseitigen Entsorgen Importeur Garantie und Service Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus. - 33 -...
 • Page 36: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Multizerkleinerer Sie dürfen den Motorblock des Universal- zerkleinerers keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Bestimmungsgemäßer Motorblocks gelangen lassen. Gebrauch • Sie dürfen das Gerät keiner Feuchtigkeit aus- Der Universalzerkleinerer dient ausschließlich dem setzen und nicht im Freien benutzen. Falls doch Zerkleinern von knochenlosen Lebensmitteln in einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, kleinen Mengen oder dem Schlagen von Sahne.
 • Page 37: Technische Daten

  Lieferumfang • Entnehmen Sie niemals die Lebensmittel aus der Schüssel, solange sich das Messer noch dreht. Verletzungsgefahr! Universalzerkleinerer • Warten Sie, bis das Messer steht, bevor Sie den Messerhalter mit Messer Motorblock abnehmen. Greifen Sie niemals in Quirlaufsatz das noch rotierende Messer! Verletzungsgefahr! Bedienungsanleitung Brandgefahr! Gerätebeschreibung...
 • Page 38: Zerkleinern

  ³ Zerkleinern Verschließen Sie die Schüssel 6 mit dem Deckel 4: Setzen Sie ihn so auf die Schüssel 6, dass die Nasen am Deckel 4 in die Schienen an der Hinweis: Schüssel 6 greifen. Drehen Sie den Deckel 4 Vor der ersten Benutzung müssen Sie das Gerät dann so, dass die Nasen in den Schienen nach entsprechend den Anweisungen im Kapitel „Reini- unten gleiten und der Deckel 4 einrastet.
 • Page 39: Sahne Schlagen

  Sahne schlagen Verletzungsgefahr! Entnehmen Sie niemals die Lebensmittel aus der Schüssel 6, solange sich das Messer 7 noch Mit dem Quirlaufsatz 0 können Sie mit diesem Ge- dreht. Es besteht Verletzungsgefahr und heraussprit- rät auch Sahne schlagen: zender Inhalt könnte zu Verschmutzungen führen. ³...
 • Page 40: Reinigen

  ³ Hinweis: Reinigen Sie die Schüssel 6, den Quirlaufsatz 0, den Deckel 4 und den Standfuß 9 unter Um Sahne zu schlagen, sollte sie vor dem Steif- schlagen gut gekühlt sein (max. 8°C / Kühlschrank- fließendem Wasser und trocknen Sie diese mit temperatur).
 • Page 41: Importeur

  Importeur Service Deutschland Tel.: 01805772033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. KOMPERNASS GMBH Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) BURGSTRASSE 21 E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 68666 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Garantie und Service IAN 68666 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Service Schweiz...

This manual is also suitable for:

68666

Table of Contents