Download Print this page

Silvercrest SMZ 260 C2 Operating Instructions Manual

Mini chopper
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
R
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SMZ 260 C2-06/11-V2
IAN: 68666
KITCHEN TOOLS
Mini Chopper SMZ 260 C2
Mini Chopper
Višenamjenski aparat za
usitnjavanje
Operating instructions
Upute za upotrebu
Мултифункционален
R
Aparat de tocat
чопър
Instrucţiunile
Ръководство за експлоатация
Μ Μ π π λ λ έ έ ν ν τ τ ε ε ρ ρ
Multizerkleinerer
Οδηγίες χρήσης
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SMZ 260 C2

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Mini Chopper SMZ 260 C2 Mini Chopper Višenamjenski aparat za usitnjavanje Operating instructions Upute za upotrebu Мултифункционален Aparat de tocat чопър Instrucţiunile Ръководство за експлоатация Μ Μ π π λ λ έ έ ν ν τ τ ε ε ρ ρ...
 • Page 2 SMZ 260 C2...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Page Intended Use Safety Instructions Technical Data Items supplied Description of the appliance Chopping Beating cream Cleaning Troubleshooting Disposal Importer Warranty and Service Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Intended Use

  Mini Chopper Do not submerse the motor block of the univer- sal food processor in liquids at any time and do not permit liquids to penetrate into the hou- Intended Use sing of the motor block. This Multi-Purpose Chopper is intended exclusively •...
 • Page 5: Technical Data

  Items supplied • Never attempt to remove foodstuffs from the vessel as long as the blade is still running. Risk of serious injury! Mini Chopper • Before removing the motor block, wait until the Blade holder with blade knife has stopped rotating. NEVER try to grasp Whisk attachment the still rotating knife blade! Risk of serious injury! Operating instructions...
 • Page 6: Chopping

  ➩ Chopping Close the bowl 6 with the lid 4: Place it on the bowl 6 so that the lugs on the lid 4 engage in the slots on the bowl 6. Then turn the lid 4 so Note: that the lugs slide unter the slots and the lid 4 Before using the appliance for the first time, clean locks into place.
 • Page 7: Beating Cream

  Beating cream Risk of personal injury! Never attempt to remove food from the bowl 6 when the blade 7 is still in motion. Contents could Using the whisk attachment 0, you can also whip shoot out and make a mess. cream with this appliance: ➩...
 • Page 8: Cleaning

  ➩ Note: Clean the bowl 6, the whisk attachment 0, the lid 4 and the appliance base 9 under running To whip cream optimally, it should be well chilled before being whipped (max 8°C / refrigerator temperature). water and use a tea-towel to dry them well. ➩...
 • Page 9: Importer

  Importer Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) KOMPERNASS GMBH E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 68666 BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY Service Ireland www.kompernass.com Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) Warranty and Service E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 68666 The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase.
 • Page 10 - 8 -...
 • Page 11 Sadrˇ z aj Strana Uporaba u skladu sa namjenom Sigurnosne upute Tehnički podaci Obim isporuke Opis uređaja Usitnjavanje Tučenje vrhnja Čišćenje Uklanjanje funkcijskih smetnji Zbrinjavanje Uvoznik Jamstvo & servis Upute za rukovanje prije prve upotrebe pažljivo pročitajte i sačuvajte ih za kasnije korištenje. Ukoliko uređaj dajete trećim osobama, priložite i ove upute.
 • Page 12: Uporaba U Skladu Sa Namjenom

  Višenamjenski aparat Blok motora univerzalnog usitnjivača niukom za usitnjavanje slučaju ne smijete uroniti u tekućinu, i ne smijete dopustiti da tekućine dospiju u kućište bloka motora. Uporaba u skladu sa namjenom • Uređaj ne smijete izložiti vlazi i ne smijete ga koristiti Univerzalni usitnjivač...
 • Page 13: Tehnički Podaci

  Obim isporuke • Nikada namirnice ne izvadite iz zdjele, dok se nož još okreće. Opasnost od ozljeđivanja! • Pričekajte do mirovanja noža, prije nego što vršite Višenamjenski aparat za usitnjavanje skidanje bloka motora. Nikada ne zahvatajte rukom Držač noža sa nožem u rotirajući nož! Opasnost od ozljeđivanja! Nastavak za miješanje Upute za rukovanje...
 • Page 14: Usitnjavanje

  ➩ Usitnjavanje Zatvorite zdjelu 6 sa poklopcem 4: Poklopac postavite tako na zdjelu 6, da ispusti na po- klopcu 4 zahvataju u vodilice zdjele 6. Zatim Napomena: okrenite poklopac 4 tako, da ispusti u vodilicama Prije prve uporabe uređaj morate u skladu sa napucima klize prema dolje i poklopac 4 ulegne.
 • Page 15: Tučenje Vrhnja

  Tučenje vrhnja Opasnost od ozljeđivanja! Nikada ne izvadite namirnice iz zdjele 6, dok se nož 7 još okreće. Postoji opasnost od Uz pomoć nastavka za miješanje 0 sa ovim uredajem ozljeđivanja, a rasprskavajuće namirnice mogu možete tući vrhnje: dovesti do onečišćenja. ➩...
 • Page 16: Čišćenje

  Uklanjanje funkcijskih smetnji Napomena: Za tučenje vrhnja ono prije postupka tučenja treba Simptom: biti dobro ohladeno (maks. 8°C/temperatura hladnjaka). Preporučamo za 100 ml vrhnja vrijeme tučenja od Univerzalni usitnjivač se ne daje uključiti. ca. 30 sekundi uz normalnu brzinu tučenja. Mogući uzroci i pomoć...
 • Page 17: Uvoznik

  Uvoznik Servis Hrvatska Tel.: 0800 777 999 Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., E-Mail: kompernass@lidl.hr p.p. 61 IAN 68666 10020 Novi Zagreb Proizvođač: KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM, Njemačka www.kompernass.com Jamstvo & servis Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godi- ne od datuma kupovine.
 • Page 18 - 16 -...
 • Page 19 CUPRINS PAGINA Utilizarea conform destinaţiei Indicaţii de siguranţă Date tehnice Furnitura Descrierea aparatului Mărunţirea Baterea frişcăi Curăţarea Remedierea defecţiunilor Eliminarea aparatelor uzate Importator Garanţia şi service-ul Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de prima utilizare şi păstraţi-le pentru o consultare ulterioară. Dacă...
 • Page 20: Utilizarea Conform Destinaţiei

  Aparat de tocat Este interzisă introducerea tocătorului în lichi- de. A se evita infiltrarea apei în carcasa blocu- lui motor. Utilizarea conform destinaţiei • Nu expuneţi aparatul mediilor umede şi nu-l utili- Acest tocător universal este destinat exclusiv zaţi în aer liber. Dacă, din întâmplare, în carcasa mărunţirii cantităţilor mici de alimente sau pentru aparatului se infiltrează...
 • Page 21: Date Tehnice

  Furnitura • Nu scoateţi alimentele din vas atât timp cât cuţitul se învârte. Pericol de rănire! • Aşteptaţi oprirea cuţitului înainte de a îndepărta Tocător universal blocul motor. Nu puneţi mâna pe cuţitul care se Suport de cuţit cu cuţit învârte! Pericol de rănire! Instrucţiuni de utilizare Pericol de incendiu!
 • Page 22: Mărunţirea

  ➩ Mărunţirea Închideţi vasul 6 cu capacul 4: Aşezaţi capacul pe vas 6 astfel încât piedicile din capac 4 să intre în şinele vasului 6. Rotiţi apoi capacul 4 Indicaţie: astfel încât piedicile să alunece în şine şi să se Înainte de prima utilizare, aparatul trebuie curăţat închidă...
 • Page 23: Baterea Frişcăi

  Baterea frişcăi Pericol de rănire! Nu scoateţi alimentele din vas 6 atât timp cât cuţitul 7 se învârte. Pericol de rănire. Conţinutul Cu ajutorul telului 0 cu acest aparat se poate bate poate fi împrăştiat şi poate provoca murdărie. şi frişca: ➩...
 • Page 24: Curăţarea

  ➩ Indicaţie: Curăţaţi vasul 6, telul 0, capacul 4 şi garnitu- ra de susţinere 9 sub jet de apă şi apoi ştergeţi- Pentru a bate frişca, aceasta trebuie să fie rece (max. 8°C/din frigider). le cu un prosop. ➩ La 100 ml de frişcă vă recomandăm un timp de Alternativ, componentele, cu excepţia blocului motor 2, pot fi spălate în maşina de spălat vase.
 • Page 25: Importator

  Importator Service România Tel.: 0800896637 KOMPERNASS GMBH E-Mail: kompernass@lidl.ro BURGSTRASSE 21 IAN 68666 44867 BOCHUM, GERMANIA www.kompernass.com Garanţia şi service-ul Pentru acest aparat se acordă o garanţie de 3 ani începând cu data cumpărării. Aparatul a fost produs cu foarte mate atenţie şi verificat conştiincios înainte de livrare.
 • Page 26 - 24 -...
 • Page 27 Cъдържание Cтраница Употреба по предназначение Указания за безопасност Технически характеристики Окомплектовка на доставката Описание на уреда Раздробяване Разбиване на сметана Почистване Действия при неправилно функциониране Изхвърляне Вносител Гаранция и сервиз Прочетете внимателно ръководството за експлоатация преди да използвате уреда за първи път и го запазете...
 • Page 28: Употреба По Предназначение

  Мултифункционален В никакъв случай не трябва да потапяте чопър блока на мотора на универсалния уред за раздробяване в течности и не трябва да допускате течности да попадат в корпуса Употреба по предназначение на блока на мотора. Универсалният уред за раздробяване служи •...
 • Page 29: Технически Характеристики

  Окомплектовка на доставката • Никога не изваждайте хранителните продукти от купата, докато още се върти ножът. Опасност от нараняване! Универсална резачка • Изчакайте, докато ножът спре напълно, преди Държач на ножа с нож да свалите блока на мотора. Никога не докос-- Наставка...
 • Page 30: Раздробяване

  Раздробяване ➩ Затворете купата 6 с капака 4: Поставете го върху купата 6 така, че зъбчетата на капака 4 да влизат в направляващите на купата 6. Указани е: След това завъртете капака 4 така, че зъбчетата Преди първата употреба трябва да почистите уреда в...
 • Page 31: Разбиване На Сметана

  Разбиване на сметана Опасност от нараняване! Никога не изваждайте хранителните продукти от купата 6, докато ножът 7 все още се върти. С наставката за разбъркване 0 с този уред Съществува опасност от нараняване и пръскащото можете да разбивате и сметана: навън...
 • Page 32: Почистване

  Указани е: Внимание! За да разбиете сметаната на твърда пяна, трябва Не трябва да миете блока на мотора 2 в съдо- преди това да я охладите добре (до макс. миялна машина, защото ще се повреди. 8°C/температура от хладилника). Препоръчваме ➩ при...
 • Page 33: Изхвърляне

  Изхвърляне Гаранция и сервиз В никакъв случай не изхвърляйте уреда За този уред вие получавате гаранция от 3 години с обикновените битови отпадъци. от датата на закупуване. Уредът е произведен Този уред подлежи на европейската старателно и е проверен добросъвестно преди Директива...
 • Page 34 - 32 -...
 • Page 35 Περιεχόμενα Σελίδα Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς Υποδείξεις ασφαλείας Τεχνικά δεδομένα Σύνολο αποστολής Περιγραφή συσκευής Κοπή σε μικρά κομμάτια Χτύπημα κρέμας γάλακτος Καθαρισμός Διόρθωση βλαβών Απομάκρυνση Εισαγωγέας Εγγύηση & Σέρβις Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού πριν από την πρώτη χρήση προσεκτικά και φυλάξτε το για μια μελλοντική χρήση.
 • Page 36: Χρήση Σύμφωνη Με Τους Κανονισμούς

  Μ Μ π π λ λ έ έ ν ν τ τ ε ε ρ ρ Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να βυθίζετε το μπλοκ κινητήρα σε υγρά και δεν επιτρέπεται να αφήνετε υγρά να εισρέουν μέσα Χρήση σύμφωνη με τους στο...
 • Page 37: Τεχνικά Δεδομένα

  • Ποτέ να μην αφαιρείτε την τροφή από το δοχείο Χρόνος ΚΒ (Σύντομη λειτουργία) όσο η λεπίδα κοπής συνεχίζει να στρέφεται. Ο χρόνος σύντομης λειτουργίας δείχνει για πόσο Κίνδυνος τραυματισμού! χρόνο μπορεί κανείς να λειτουργεί μια συσκευή • Περιμένετε μέχρι να σταματήσει η λεπίδα πριν να χωρίς...
 • Page 38: Κοπή Σε Μικρά Κομμάτια

  Κοπή σε μικρά κομμάτια ➩ Κλείστε το δοχείο 6 με το καπάκι 4: τοποθετήστε το έτσι στο δοχείο 6, ώστε οι μύτες στο καπάκι 4 να πιάνουν στις γραμμές στο δοχείο 6 . Στρέψτε Υπόδειξη: στη συνέχεια το καπάκι 4 έτσι ώστε οι μύτες στις Πριν...
 • Page 39: Χτύπημα Κρέμας Γάλακτος

  Χτύπημα κρέμας γάλακτος Κίνδυνος τραυματισμού! Ποτέ μην απομακρύνετε την τροφή από το δοχείο 6, όσο η λεπίδας 7 συνεχίζει να στρέφεται. Υπάρχει Με το εξάρτημα ανάδευσης 0 μπορείτε με αυτή τη κίνδυνος τραυματισμού και το περιεχόμενο που θα συσκευή να χτυπήσετε και κρέμα γάλακτος: εκτοξευθεί...
 • Page 40: Καθαρισμός

  ➩ Υπόδειξη: Καθαρίζετε το μπολ 6, το εξάρτημα ανάδευσης Για να χτυπήσετε κρέμα γάλακτος, πρέπει αυτή να 0, το καπάκι 4 και το πόδι βάση 9 κάτω από έχει κρυώσει επαρκώς πριν από το χτύπημα (μέγ. ρέον νερό και στεγνώνετε τα αυτά με ένα στεγνό 8°C/θερμοκρασία...
 • Page 41: Εισαγωγέας

  Εισαγωγέας Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) KOMPERNASS GMBH E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 68666 BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com Εγγύηση & Σέρβις Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. Παρακαλούμε...
 • Page 42 - 40 -...
 • Page 43 Inhaltsverzeichnis Seite Bestimmungsgemäßer Gebrauch Sicherheitshinweise Technische Daten Lieferumfang Gerätebeschreibung Zerkleinern Sahne schlagen Reinigen Fehlfunktionen beseitigen Entsorgen Importeur Garantie und Service Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus. - 41 -...
 • Page 44: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Multizerkleinerer Sie dürfen den Motorblock des Universal- zerkleinerers keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Bestimmungsgemäßer Motorblocks gelangen lassen. Gebrauch • Sie dürfen das Gerät keiner Feuchtigkeit aus- Der Universalzerkleinerer dient ausschließlich dem setzen und nicht im Freien benutzen. Falls doch Zerkleinern von knochenlosen Lebensmitteln in einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, kleinen Mengen oder dem Schlagen von Sahne.
 • Page 45: Technische Daten

  Lieferumfang • Entnehmen Sie niemals die Lebensmittel aus der Schüssel, solange sich das Messer noch dreht. Verletzungsgefahr! Universalzerkleinerer • Warten Sie, bis das Messer steht, bevor Sie den Messerhalter mit Messer Motorblock abnehmen. Greifen Sie niemals in Quirlaufsatz das noch rotierende Messer! Verletzungsgefahr! Bedienungsanleitung Brandgefahr! Gerätebeschreibung...
 • Page 46: Zerkleinern

  ➩ Zerkleinern Verschließen Sie die Schüssel 6 mit dem Deckel 4: Setzen Sie ihn so auf die Schüssel 6, dass die Nasen am Deckel 4 in die Schienen an der Hinweis: Schüssel 6 greifen. Drehen Sie den Deckel 4 Vor der ersten Benutzung müssen Sie das Gerät dann so, dass die Nasen in den Schienen nach entsprechend den Anweisungen im Kapitel „Reini- unten gleiten und der Deckel 4 einrastet.
 • Page 47: Sahne Schlagen

  Sahne schlagen Verletzungsgefahr! Entnehmen Sie niemals die Lebensmittel aus der Schüssel 6, solange sich das Messer 7 noch Mit dem Quirlaufsatz 0 können Sie mit diesem Ge- dreht. Es besteht Verletzungsgefahr und heraussprit- rät auch Sahne schlagen: zender Inhalt könnte zu Verschmutzungen führen. ➩...
 • Page 48: Reinigen

  ➩ Hinweis: Reinigen Sie die Schüssel 6, den Quirlaufsatz 0, den Deckel 4 und den Standfuß 9 unter Um Sahne zu schlagen, sollte sie vor dem Steif- schlagen gut gekühlt sein (max. 8°C / Kühlschrank- fließendem Wasser und trocknen Sie diese mit temperatur).
 • Page 49: Importeur

  Importeur Service Deutschland Tel.: 01805772033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. KOMPERNASS GMBH Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) BURGSTRASSE 21 E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 68666 44867 BOCHUM, GERMANY Service Österreich www.kompernass.com Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Garantie und Service IAN 68666 Service Schweiz Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab...