Download Print this page

AEG HK654070FB User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HK654070FB
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Kogesektion
EN
User Manual
Hob
DE
Benutzerinformation
Kochfeld
PT
Manual de instruções
Placa

Advertisement

loading

  Also See for AEG HK654070FB

  Related Manuals for AEG HK654070FB

  Summary of Contents for AEG HK654070FB

 • Page 1 HK654070FB Brugsanvisning Kogesektion User Manual Benutzerinformation Kochfeld Manual de instruções Placa USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  FOR PERFEKTE RESULTATER Tak, fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere –...
 • Page 3 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af • personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på...
 • Page 4: Sikkerhedsanvisninger

  ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på • kogefladerne. Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og • grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme. Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede • struktur. Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet. •...
 • Page 5 af krydsfiner, køkkenmøbelmateriale eller • Undgå at slukke for apparatet ved at andre ikke-brændbare materialer under trække i netledningen. Tag altid selve apparatet for at forhindre adgang til netstikket ud af kontakten. bunden. • Brug kun korrekte isoleringsenheder: • Separationspanelet skal dække området Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med under kogesektionen helt.
 • Page 6: Installation

  temperatur end olie, der bruges for første • Undlad at bruge højtryksrenser eller damp gang. til at rengøre apparatet. • Undlad at bruge brændbare produkter • Rengør apparatet med en fugtig, blød eller ting, der er fugtet med brændbare klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. produkter, i apparatet eller i nærheden af Brug ikke slibende midler, skuresvampe, eller på...
 • Page 7 3.4 Montering www.youtube.com/electrolux Hvis du installerer kogesektionen under en www.youtube.com/aeg emhætte, bedes du se installationsinstruktionerne til emhætten for How to install your AEG den minimale afstand mellem apparaterne. Radiant Hob - Worktop installation 3.5 Beskyttelsesboks min. min. 500mm 50mm Hvis du bruger en beskyttelsesboks (ekstraudstyr), er den isolerende plade direkte under kogesektionen ikke nødvendig.
 • Page 8: Produktbeskrivelse

  4. PRODUKTBESKRIVELSE 4.1 Oversigt over kogesektionen Kogezone Kontrolpanel 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Oversigt over betjeningspanel Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de funktioner, der er i brug. Sens‐...
 • Page 9: Daglig Brug

  Sens‐ Funktion Kommentar orfelt Vælger kogezone. Øger eller mindsker tiden. Opkogningsautomatik Aktiverer/deaktiverer funktionen. Betjeningspanel Indstilling af et varmetrin. 4.3 Display for varmetrin Display Beskrivelse Kogezonen er slukket. Kogezonen er tændt. STOP+GO er i brug. Opkogningsautomatik er i brug. Der er en funktionsfejl. + tal OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/holde varm/restvarme.
 • Page 10 slukkes. Fjern genstanden, eller rengør Når zonen aktiveres, men ikke betjeningspanelet. den yderste varmekreds, dækker • du behøver ikke deaktivere en kogezone lyset fra zonen muligvis også eller ændre varmetrinnet. Efter et stykke den yderste kreds. Dette betyder tid tændes , og kogesektionen slukkes.
 • Page 11 Funktionen standser ikke timerfunktionen. . Uret tæller ned til 00. Lampen for kogezonen forsvinder. Sådan aktiveres funktionen: Tryk på Når nedtællingen ender, tændes. udsendes der et lydsignal, og 00 Sådan slår du funktionen fra: Tryk på blinker. Kogezonen slukkes. Det forrige varmetrin aktiveres. Sådan stoppes lyden: Tryk på...
 • Page 12: Råd Og Tip

  på i 3 sekunder. eller tændes. Tryk Når funktionen er indstillet til , kan du kun høre lyd, når: på på timeren for at vælge ét af følgende: • du trykker på • - lyden er slukket • Minutur tæller ned •...
 • Page 13: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Varmetrin Anvendes til: Råd (min.) 12 - 13 Kraftig stegning, brasede kartofler, 5 - 15 Vendes undervejs. tournedos, steaks. Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes fri‐ tes. 7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING snavs forårsage skader på ADVARSEL! kogesektionen.
 • Page 14 Problem Mulige årsager Løsning Du har rørt ved 2 eller flere sensor‐ Berør kun ét sensorfelt ad gangen. felte samtidigt. STOP+GO er i brug. Der henvises til "Daglig brug". Der er vand eller fedtstænk på betje‐ Tør betjeningspanelet af. ningspanelet. Der udsendes et lydsignal, og ko‐...
 • Page 15: Tekniske Data

  Oplys desuden den trecifrede garantihæftet. kode på glaskeramikken (der står i hjørnet af 9. TEKNISKE DATA 9.1 Mærkeplade Model HK654070FB PNC 949 595 012 02 Type 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Fremstillet i Tyskland Serienr.
 • Page 16 Længde (L) og bredde (B) af ikke-rund kogezone Bageste højre L 26,5 cm B 17,0 cm Energiforbrug pr. kogezone (EC electric cooking) Forreste venstre 194,9 Wh/kg Bageste venstre 188,0 Wh/kg Forreste højre 188,0 Wh/kg Bageste højre 191,6 Wh/kg Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob) 190,6 Wh/kg EN 60350-2 - Elektroniske •...
 • Page 17: Safety Information

  FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 18 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 years • and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 19: Safety Instructions

  CAUTION: The cooking process has to be supervised. A • short term cooking process has to be supervised continuously. WARNING: Danger of fire: Do not store items on the • cooking surfaces. Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids •...
 • Page 20 bottom of the appliance and the upper • If the mains socket is loose, do not drawer is sufficient for air circulation. connect the mains plug. • The bottom of the appliance can get hot. • Do not pull the mains cable to disconnect Make sure to install a separation panel the appliance.
 • Page 21: Installation

  • Used oil, that can contain food remnants, • Do not use water spray and steam to can cause fire at a lower temperature than clean the appliance. oil used for the first time. • Clean the appliance with a moist soft •...
 • Page 22 If you install the hob under a hood, please www.youtube.com/aeg see the installation instructions of the hood for the minimum distance between the How to install your AEG appliances. Radiant Hob - Worktop installation 3.5 Protection box min. min.
 • Page 23: Product Description

  4. PRODUCT DESCRIPTION 4.1 Cooking surface layout Cooking zone Control panel 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate.
 • Page 24: Daily Use

  Sensor Function Comment field To select the cooking zone. To increase or decrease the time. Automatic Heat Up To activate and deactivate the function. Control bar To set a heat setting. 4.3 Heat setting displays Display Description The cooking zone is deactivated. The cooking zone operates.
 • Page 25 Remove the object or clean the control When you activate the zone but panel. do not activate the outer ring the • you do not deactivate a cooking zone or light that comes out from the change the heat setting. After some time zone may cover the outer ring.
 • Page 26 remaining time counts down to 00. The The function does not stop the timer indicator of the cooking zone disappears. functions. When the countdown ends, an To activate the function: touch acoustic signal sounds and 00 comes on. flashes. The cooking zone deactivates.
 • Page 27: Hints And Tips

  of the timer to choose one of the • you touch following: • Minute Minder comes down • Count Down Timer comes down • - the sounds are off • you put something on the control panel. • - the sounds are on To confirm your selection wait until the hob deactivates automatically.
 • Page 28: Care And Cleaning

  Heat setting Use to: Time Hints (min) 12 - 13 Heavy fry, hash browns, loin steaks, 5 - 15 Turn halfway through. steaks. Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips. 7. CARE AND CLEANING otherwise, the dirt can cause damage to WARNING! the hob.
 • Page 29 Problem Possible cause Remedy There is water or fat stains on the Clean the control panel. control panel. An acoustic signal sounds and You put something on one or more Remove the object from the sensor the hob deactivates. sensor fields. fields.
 • Page 30: Technical Data

  Service Centre and conditions of guarantee are in the guarantee booklet. 9. TECHNICAL DATA 9.1 Rating plate Model HK654070FB PNC 949 595 012 02 Typ 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Made in Germany Ser.Nr.
 • Page 31 EN 60350-2 - Household electric cooking • Before you activate the cooking zone put appliances - Part 2: Hobs - Methods for the cookware on it. measuring performance • The cookware bottom should have the same diameter as the cooking zone. 10.2 Energy saving •...
 • Page 32: Sicherheitshinweise

  FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
 • Page 33 Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit • eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des...
 • Page 34 Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu löschen, • sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die Flamme ab, z.B. mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke. VORSICHT: Das Gerät darf nicht durch ein externes • Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom einem Programm regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
 • Page 35: Sicherheitsanweisungen

  2. SICHERHEITSANWEISUNGEN 2.1 Montage 2.2 Elektrischer Anschluss WARNUNG! WARNUNG! Die Montage des Geräts darf nur Brand- und Stromschlaggefahr. von einer qualifizierten Fachkraft • Alle elektrischen Anschlüsse sind von durchgeführt werden. einem geprüften Elektriker vorzunehmen. • Das Gerät muss geerdet sein. WARNUNG! •...
 • Page 36 • Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie WARNUNG! den Netzstecker nicht an. Brand- und Explosionsgefahr • Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung • Erhitzte Öle und Fette können brennbare trennen möchten. Ziehen Sie stets am Dämpfe freisetzen.
 • Page 37: Montage

  • Reinigen Sie das Gerät nicht mit sollen Informationen über den Wasserspray oder Dampf. Betriebszustand des Gerätes anzeigen. • Reinigen Sie das Geräts mit einem Sie sind nicht für den Einsatz in anderen weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie Geräten vorgesehen und nicht für die ausschließlich Neutralreiniger.
 • Page 38 Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an 60 mm Ihren Händler vor Ort. Wenn Sie das Kochfeld über einem Backofen einsetzen, können Sie den Schutzboden nicht verwenden. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation DEUTSCH...
 • Page 39: Gerätebeschreibung

  4. GERÄTEBESCHREIBUNG 4.1 Kochfeldanordnung Kochzone Bedienfeld 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Bedienfeldanordnung Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Sen‐...
 • Page 40: Täglicher Gebrauch

  Sen‐ Funktion Kommentar sorfeld Auswählen der Kochzone. Erhöhen oder Verringern der Zeit. Ankochautomatik Ein- und Ausschalten der Funktion. Einstellskala Einstellen der Kochstufe. 4.3 Anzeige der Kochstufen Display Beschreibung Die Kochzone ist ausgeschaltet. Die Kochzone ist eingeschaltet. STOP+GO ist eingeschaltet. Ankochautomatik ist eingeschaltet. Eine Störung ist aufgetreten.
 • Page 41 einem Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch Wenn Sie die Kochzone ohne usw.). Ein akustisches Signal ertönt und den äußeren Heizkreis das Kochfeld schaltet ab. Entfernen Sie einschalten, kann sich das Licht den Gegenstand oder reinigen Sie das der Kochzone auf den äußeren Bedienfeld.
 • Page 42 Kontrolllampe der Kochzone beginnt zu Einschalten der Funktion: Berühren Sie blinken. Das Display zeigt die Restzeit an. und dann oder des Timers, um die Zeit einzustellen. Nach Ablauf der Zeit blinkt Ändern der Zeit: Berühren Sie , um die ertönt ein akustisches Signal und 00 blinkt. Kochzone auszuwählen.
 • Page 43: Tipps Und Hinweise

  lang. leuchtet auf. Schalten Sie das und ausgeschaltet. Berühren Sie Kochfeld mit aus. Sekunden lang. Es wird oder angezeigt. Berühren Sie des Timers zum Ausschalten der Funktion: Schalten Sie Auswählen von: das Kochfeld mit ein. Stellen Sie keine • - der Signalton ist ausgeschaltet Kochstufe ein.
 • Page 44: Reinigung Und Pflege

  Kochstufe Verwendung: Dauer Hinweise (Min.) Warmhalten von gegarten Speisen. Nach Be‐ Legen Sie einen Deckel auf das Koch‐ darf geschirr. 1 - 3 Sauce Hollandaise, Schmelzen von: 5 - 25 Gelegentlich umrühren. Butter, Schokolade, Gelatine. 1 - 3 Stocken: Lockere Omeletts, gebacke‐ 10 - 40 Mit Deckel garen.
 • Page 45: Fehlersuche

  8. FEHLERSUCHE WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise. 8.1 Was tun, wenn... Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Kochfeld kann nicht einge‐ Das Kochfeld ist nicht oder nicht ord‐ Prüfen Sie, ob das Kochfeld ordnungs‐ schaltet oder bedient werden. nungsgemäß an die Spannungsver‐ gemäß...
 • Page 46: Technische Daten

  Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der Glasfläche) und die angezeigte 9. TECHNISCHE DATEN 9.1 Typenschild Modell HK654070FB Produkt-Nummer (PNC) 949 595 012 02 Typ 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Made in Germany Ser.
 • Page 47: Energieeffizienz

  170 / 265 Verwenden Sie für optimale Kochergebnisse kein Kochgeschirr, dessen Durchmesser größer als der der Kochzone ist. 10. ENERGIEEFFIZIENZ 10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014, nur gültig für den EU-Markt Modellidentifikation HK654070FB Kochfeldtyp Einbau-Kochfeld Anzahl der Kochzonen Heiztechnologie Kochzone mit Strahlungs‐ beheizung Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
 • Page 48 11. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer . Entsorgen Sie die Verpackung in den örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich entsprechenden Recyclingbehältern. an Ihr Gemeindeamt. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
 • Page 49: Informações De Segurança

  PARA RESULTADOS PERFEITOS Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
 • Page 50 as instruções num sítio seguro e acessível para consultar no futuro. 1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais • anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à...
 • Page 51 exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de incêndio. ATENÇÃO: O aparelho não pode ser alimentado através de • algum dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pelo fornecedor de eletricidade.
 • Page 52: Instruções De Segurança

  2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 2.1 Instalação 2.2 Ligação eléctrica AVISO! AVISO! A instalação deste aparelho tem Risco de incêndio e choque de ser efetuada por uma pessoa elétrico. qualificada. • Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado. AVISO! •...
 • Page 53 • Não puxe o cabo de alimentação para • Os vapores libertados pelo óleo muito desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha. quente podem causar combustão • disjuntores de protecção, fusíveis (os espontânea. fusíveis de rosca devem ser retirados do •...
 • Page 54: Instalação

  2.6 Eliminação aparelho. Utilize apenas peças de substituição originais. • Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior AVISO! deste produto e às lâmpadas Risco de ferimentos ou asfixia. sobressalentes vendidas separadamente: Estas lâmpadas destinam-se a suportar • Contacte a sua autoridade municipal para condições físicas extremas em saber como eliminar o aparelho eletrodomésticos, tais como temperatura,...
 • Page 55: Descrição Do Produto

  Se utilizar uma caixa de protecção www.youtube.com/aeg (acessório adicional), o piso protector directamente por baixo da placa não é How to install your AEG necessário. A caixa de protecção acessória Radiant Hob - Worktop installation pode não estar disponível em alguns países.
 • Page 56 4.2 Disposição do painel de controlo Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons indicam as funções que estão em funcionamento. Campo Função Comentário do sen‐ ON/OFF Para activar e desactivar a placa. Bloquear / Bloqueio de segurança Para bloquear/desbloquear o painel de comandos.
 • Page 57: Utilização Diária

  Visor Do ciclo Aquecimento automático ativo. Existe uma anomalia. + dígito OptiHeat Control (Indicador de calor residual de 3 níveis): continuar a cozinhar/manter quente/calor residual. Bloquear / Bloqueio de segurança para crianças funciona. Desativação automática ativo. 4.4 OptiHeat Control (Indicador de Os indicadores mostram o nível do calor residual das zonas de confeção que está...
 • Page 58 5.4 Activar e desactivar os circuitos Comece por selecionar o nível de aquecimento para a zona de confeção e exteriores selecione depois a função. É possível ajustar a superfície de cozedura à Para definir a zona de cozedura: toque dimensão do tacho. repetidamente em até...
 • Page 59 apresenta o tempo de funcionamento da Para desativar a função: toque em zona. mostrador apresenta a definição de aquecimento anterior. Para desativar a função: toque em e, de Quando desativar a placa, seguida toque em . O indicador da também desativará esta função. zona de cozedura desaparece.
 • Page 60: Sugestões E Dicas

  • coloca algo sobre o painel de comandos. 6. SUGESTÕES E DICAS 6.2 Öko Timer (Temporizador Eco) AVISO! Consulte os capítulos relativos à Para poupar energia, o aquecedor da zona segurança. de confeção é desactivado antes que soe o alarme do temporizador da contagem 6.1 Tachos e panelas decrescente.
 • Page 61: Manutenção E Limpeza

  Grau de confe‐ Utilize para: Tempo Sugestões ção (min.) Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem fritas. 7. MANUTENÇÃO E LIMPEZA alimentos com açúcar; caso contrário, a AVISO! sujidade pode provocar danos na placa. Consulte os capítulos relativos à Tenha cuidado para evitar queimaduras.
 • Page 62 Problema Causa possível Solução STOP+GO ativo. Consulte "Utilização diária". Existem manchas de água ou gordu‐ Limpe o painel de controlo. ra no painel de controlo. É emitido um sinal sonoro e a Colocou algum objeto sobre um ou Retire o objeto dos campos do sensor. placa desativa-se.
 • Page 63: Dados Técnicos

  9. DADOS TÉCNICOS 9.1 Placa de caraterísticas Modelo HK654070FB PNC 949 595 012 02 Tipo 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Fabricado na Alemanha N.º...
 • Page 64 Diâmetro das zonas de aquecimento circulares (Ø) Dianteira esquerda 21,0 cm Traseira esquerda 14,5 cm Dianteira direita 14,5 cm Comprimento (C) e largura (L) da zona de aqueci‐ Traseira direita C 26,5 cm mento não circular L 17,0 cm Consumo de energia por zona de aquecimento (EC Dianteira esquerda 194,9 Wh/kg electric cooking)
 • Page 68 www.aeg.com/shop...

This manual is also suitable for:

Hka6507rad