Silvercrest SHTK 2000 A1 Operating Instructions Manual

Ionic hairdryer
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
IONIC HAIRDRYER SHTK 2000 A1
IONIC HAIRDRYER
Operating instructions
USCĂTOR DE PĂR
Instrucţiuni de utilizare
IONEN-HAARTROCKNER
Bedienungsanleitung
IAN 90850
IONSKO SUŠILO ZA KOSU
Upute za upotrebu
ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ
Οδηүίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SHTK 2000 A1

 • Page 1 IONIC HAIRDRYER SHTK 2000 A1 IONIC HAIRDRYER IONSKO SUŠILO ZA KOSU Operating instructions Upute za upotrebu USCĂTOR DE PĂR ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ Instrucţiuni de utilizare Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER Bedienungsanleitung IAN 90850...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Πριν...
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........... . . 11 SHTK 2000 A1...
 • Page 5: Introduction

  Finger Diff usor ▯ Operating instructions 1) Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the carton. 2) Remove all packaging material. 3) Clean all parts of the appliance as described in the section “Cleaning”. SHTK 2000 A1...
 • Page 6: Disposal Of The Packaging

  5 Blower level switch (2 levels) 6 Heater level switch (3 levels) ❄ 7 Cooling level button Figure B: 8 Finger Diff usor Technical data Mains voltage 220 - 240 V ~ , 50 Hz Nominal power 2000 W Protection class SHTK 2000 A1...
 • Page 7: Safety Instructions

  To disconnect it, pull only on the plug itself, ► not on the power cable. Do not wrap the power cable around the ► appliance and protect the cable from being damaged. SHTK 2000 A1...
 • Page 8 Should you do so, appliance safety can no longer be assured and the warranty will become void. Arrange for the hair dryer to be serviced and repaired only by qualifi ed specialists. SHTK 2000 A1...
 • Page 9 Children shall not play with the appliance. ► Cleaning and user maintenance shall not be ► made by children without supervision. SHTK 2000 A1...
 • Page 10 ► beyond the point indicated with a red mark. Always pull the power cord out of the device ► up to the point indicated with a red mark when you use the device. Otherwise it could overheat! SHTK 2000 A1...
 • Page 11: Operation

  When drying the hair using a hair dryer, the hair takes on a static charge and begins to “fl y”. The ionisation function ensures that this charging of the hair is neutralised and cancelled. The hair becomes soft, supple, shiny and easier to style. SHTK 2000 A1...
 • Page 12: Drying And Styling Hair

  Do not use any aggressive cleaning liquids or solvents. They could damage the surface. Cleaning the housing ■ Use a soft cloth lightly moistened with a mild soap solution to clean the housing and attachments. ■ Please dry everything off properly before using the appliance again. SHTK 2000 A1...
 • Page 13: Cleaning The Air Suction Grill

  This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC. Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your com- munity waste facility.Pay heed to the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. SHTK 2000 A1...
 • Page 14: Warranty

  Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 90850 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHTK 2000 A1...
 • Page 15 SHTK 2000 A1...
 • Page 16 Uvoznik ........... . . 23 SHTK 2000 A1...
 • Page 17: Uvod

  Ionsko sušilo za kosu ▯ Koncentrator ▯ Difuzor prsta ▯ Upute za rukovanje 1) Izvadite sve dijelove uređaja i upute za rukovanje iz kartona. 2) Odstranite sav materijal pakiranja. 3) Očistite sve dijelove uređaja na način opisan u poglavlju „Čišćenje“. SHTK 2000 A1...
 • Page 18: Zbrinjavanje Pakiranja

  7 Tipka za stupanj hlađenja (Cool-Shot) Slika B: 8 Difuzor prsta Tehnički podaci Mrežni napon 220 - 240 V ~ , 50 Hz Nominalna snaga 2000 W Zaštitna klasa Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr. SHTK 2000 A1...
 • Page 19: Sigurnosne Napomene

  čišćenja uređaja izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice. Mrežni utikač izvucite iz utičnice povlačenjem ► za utikač, nikada ne povlačite sam kabel. Mrežni priključni dovodni kabel ne okomotajte ► oko sušila za kosu i zaštitite ga od oštećenja. SHTK 2000 A1...
 • Page 20 Kućište sušila za kosu ne smijete otvarati ili ► popravljati. U tom slučaju sigurnost nije garan- tirana i jamstvo prestaje važiti. Defektno sušilo za kosu dajte popravljati isključivo od strane kvalifi ciranog stručnog osoblja. SHTK 2000 A1...
 • Page 21 Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. ► Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne ► smiju vršiti djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina i stoje pod nadzorom. SHTK 2000 A1...
 • Page 22 PAŽNJA! OPASNOST OD OŠTEĆENJA UREĐAJA! Mrežni kabel iz uređaja nikada ne izvlačite dalje ► od crvene oznake. Kada koristite uređaj, mrežni kabel uvijek iz ► uređaja izvucite do crvene oznake. U protivnom može doći do pregrijavanja! SHTK 2000 A1...
 • Page 23: Rukovanje

  “O”. Nakon toga utikač izvucite iz utičnice. 4) Pritisnite tipku za uvlačenje kabela 2 kako biste kabel uvukli u uređaj. Stupanj hlađenja ❄ Sa tipkom stupnja hlađenja 7 možete kod svake kombinacije ventilacije i stupnja zagrijavanja generirati hladan zračni mlaz. SHTK 2000 A1...
 • Page 24: Funkcija Ioniziranja

  Prije nego što sušilo za kosu ponovo koristite nakon čišćenja, on mora biti potpuno suh. UPOZORENJE - OPASNOST OD OZLJEĐIVANJA! ► Ostavite uređaj da se prije čišćenja dostatno ohladi. OPREZ - PREDMETNA ŠTETA! ► Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili otapala. Ova sredstva bi mogla oštetiti površinu uređaja. SHTK 2000 A1...
 • Page 25: Čišćenje Kućišta

  Ovaj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC. Zbrinite uređaj preko autoriziranog poduzeća za zbrinjavanje otpada ili preko Vaše komunalne ustanove za zbrinjavanje. Obratite pažnju na aktualno važeće propise. U slučaju dvojbe se povežite sa Vašom ustanovom za zbrinjavanje. SHTK 2000 A1...
 • Page 26: Jamstvo

  E-Mail: kompernass@lidl.hr IAN 90850 Dostupnost dežurne telefonske linije: Ponedjeljak do petak od 8:00 - 20:00 sati (SEV) Uvoznik Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., p.p. 61 10020 Novi Zagreb Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHTK 2000 A1...
 • Page 27 SHTK 2000 A1...
 • Page 28 Importator ........... 35 SHTK 2000 A1...
 • Page 29: Introducere

  ▯ Difuzor de volum ▯ Instrucţiuni de utilizare 1) Scoateţi toate componentele aparatului şi instrucţiunile de utilizare din cutie. 2) Îndepărtaţi toate materialele de ambalat. 3) Curăţaţi toate piesele aparatului aşa cum este descris în capitolul „Curăţarea”. SHTK 2000 A1...
 • Page 30: Eliminarea Ambalajului

  6 Comutator trepte de căldură (3 trepte) ❄ 7 Buton de aer rece (Cool-Shot) Figura B: 8 Difuzor de volum Date tehnice Tensiunea reţelei 220 - 240 V ~ , 50 Hz Tensiune nominală 2000 W Clasa de protecţie SHTK 2000 A1...
 • Page 31: Indicaţii De Siguranţă

  În cazul defecţiunilor de funcţionare şi înaintea ► curăţării uscătorului, scoateţi ştecărul din priză. Când scoateţi ştecărul din priză, trageţi direct ► de acesta, nu de cablu. Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul ► aparatului şi protejaţi cablul împotriva deterio- rărilor. SHTK 2000 A1...
 • Page 32 ştecărului. Nu este permisă deschiderea sau repararea ► carcasei uscătorului. În aceste cazuri nu mai este asigurată siguranţa, iar garanţia devine nulă. Uscătoarele de păr defecte pot fi repa- rate numai de către specialişti califi caţi. SHTK 2000 A1...
 • Page 33 Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. ► Curăţarea şi acţiunile de întreţinere de către utili- ► zator nu sunt permise copiilor decât dacă aceş- tia au vârsta peste 8 ani şi sunt supravegheaţi. SHTK 2000 A1...
 • Page 34 ATENŢIE! DAUNE MATERIALE! Nu extrageţi niciodată cablul de alimentare ► din aparat peste marcajul roşu. La utilizarea aparatului, extrageţi întotdeau- ► na cablul de alimentare din aparat până la marcajul roşu. În caz contrar acesta se poate supraîncălzi! SHTK 2000 A1...
 • Page 35: Operarea

  4) Apăsaţi butonul de retragere a cablului 2 pentru a retrage cablul în aparat. Treapta de răcire ❄ Apăsând butonul de aer rece 7 puteţi obţine un jet de aer rece în orice combinaţie de viteză şi căldură. SHTK 2000 A1...
 • Page 36: Funcţia De Ionizare

  AVERTIZARE - PERICOL DE RĂNIRE! ► Lăsaţi aparatul să se răcească sufi cient înainte de a-l curăţa. ATENŢIE - PAGUBE MATERIALE! ► Nu utilizaţi agenţi de curăţare agresivi sau solvenţi. Aceştia pot deteriora suprafaţa aparatului. SHTK 2000 A1...
 • Page 37: Curăţarea Carcasei

  Acest produs face obiectul Directivei europene 2002/96/EC. Eliminaţi aparatul prin intermediul unei fi rme specializate şi autorizate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deşeurilor. Respectaţi reglementările actuale în vigoare. Dacă aveţi nelămuriri, contactaţi serviciul local de eliminare a deşeurilor. SHTK 2000 A1...
 • Page 38: Garanţie

  Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. Service Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 90850 Acces linie telefonică directă: De luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00 (CET) Importator KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHTK 2000 A1...
 • Page 39 SHTK 2000 A1...
 • Page 40 Εισαγωγέας ..........47 SHTK 2000 A1...
 • Page 41: Εισαγωγή

  Διαχυτής ▯ Οδηγίες χειρισμού 1) Απομακρύνετε όλα τα τμήματα της συσκευής και τις οδηγίες χειρισμού από το χαρτοκιβώτιο. 2) Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. 3) Καθαρίστε όλα τα τμήματα της συσκευής όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο „Καθαρισμός“. SHTK 2000 A1...
 • Page 42: Απόρριψη Της Συσκευασίας

  5 Διακόπτης βαθμίδων ανεμιστήρα (2 βαθμίδες) 6 Διακόπτης βαθμίδων θερμού αέρα (3 βαθμίδες) ❄ 7 Πλήκτρο βαθμίδων ψύχρού αέρα (Cool-Shot) Απεικόνιση B: 8 Διαχυτής Τεχνικές πληροφορίες Τάση δικτύου 220 - 240 V ~ , 50 Hz Ονομαστική απόδοση 2000 W Κατηγορία προστασίας SHTK 2000 A1...
 • Page 43: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Σε βλάβες λειτουργίας και πριν καθαρίσετε το ► στεγνωτήρα τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα. Τραβάτε το βύσμα από την πρίζα, μην τραβάτε ► από το καλώδιο. Μην τυλίγετε το καλώδιο σύνδεσης γύρω από ► το στεγνωτήρα και προστατεύετε το από φθορές. SHTK 2000 A1...
 • Page 44 συσκευή εντελώς χωρίς ρεύμα. Δεν επιτρέπεται να ανοίγετε ή επισκευάζετε ► το περίβλημα συσκευής του στεγνωτήρα. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ασφάλεια και η εγγύηση ακυρώνεται. Ο ελαττωματικός στε- γνωτήρας πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. SHTK 2000 A1...
 • Page 45 χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους προκύπτοντες κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη ► συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν ► επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά εκτός εάν είναι 8 ετών ή μεγαλύτερα και επιτηρούνται. SHTK 2000 A1...
 • Page 46 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ! Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο δικτύου από τη ► συσκευή περισσότερο από την κόκκινη σήμανση. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή τραβάτε πάντα ► το καλώδιο δικτύου μέχρι την κόκκινη σήμανση. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερ- θέρμανσης! SHTK 2000 A1...
 • Page 47: Χειρισμός

  4) Πιέστε το πλήκτρο Μάζεμα καλωδίου 2 για να βάλετε το καλώδιο στη συσκευή. Βαθμίδα ψύξης ❄ Με το πλήκτρο βαθμίδων ψύχρού αέρα 7 μπορείτε σε κάθε συνδυασμό βαθμίδων ανεμιστήρα και θερμού αέρα να δημιουργήσετε ένα ψυχρό ρεύμα αέρα. SHTK 2000 A1...
 • Page 48: Λειτουργία Ιονισμού

  Πριν χρησιμοποιήσετε πάλι το στεγνωτήρα μετά τον καθαρισμό, πρέπει να είναι πλήρως στεγνός. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! ► Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει επαρκώς πριν τον καθαρισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ! ► Μη χρησιμοποιείτε δραστικά απορρυπαντικά ή διαλύτες. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες. SHTK 2000 A1...
 • Page 49: Καθαρισμός Επικάλυψης

  απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC. Απομακρύνετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης.Να τηρείτε τους τρέχοντες ισχύοντες κανονι- σμούς. Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης. SHTK 2000 A1...
 • Page 50: Εγγύηση

  Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, οι προκύπτουσες επισκευές χρεώνονται. Σέρβις Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 90850 Τηλεφωνικό κέντρο (Hotline): Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 20:00 (CET) Εισαγωγέας KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHTK 2000 A1...
 • Page 51 SHTK 2000 A1...
 • Page 52 Importeur ........... 60 SHTK 2000 A1...
 • Page 53: Einleitung

  Konzentrator ▯ Finger Diff usor ▯ Bedienungsanleitung 1) Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton. 2) Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. 3) Reinigen Sie alle Teile des Gerätes wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben. SHTK 2000 A1...
 • Page 54: Entsorgung Der Verpackung

  3 Luftansauggitter 4 einziehbares Netzkabel 5 Lüfterstufen-Schalter (2 Stufen) 6 Heizstufen-Schalter (3 Stufen) ❄ 7 Kaltluft-Taste (Cool-Shot) Abbildung B: 8 Finger Diff usor Technische Daten Netzspannung 220 - 240 V ~ , 50 Hz Nennleistung 2000 W Schutzklasse SHTK 2000 A1...
 • Page 55: Sicherheitshinweise

  Sie den Haartrockner reinigen den Netzste- cker aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdo- ► se, ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Wickeln Sie die Netzanschlussleitung nicht ► um den Haartrockner und schützen Sie sie vor Beschädigungen. SHTK 2000 A1...
 • Page 56 Sie dürfen das Gerätegehäuse des Haartrock- ► ners nicht öff nen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie den defek- ten Haartrockner nur von qualifi ziertem Fach- personal reparieren. SHTK 2000 A1...
 • Page 57 Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht ► durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt. SHTK 2000 A1...
 • Page 58 Ziehen Sie das Netzkabel niemals weiter als bis ► zur roten Markierung aus dem Gerät heraus. Ziehen Sie das Netzkabel immer bis zur roten ► Markierung aus dem Gerät heraus, wenn Sie das Gerät benutzen. Ansonsten kann es über- hitzen! SHTK 2000 A1...
 • Page 59: Bedienen

  5 auf „O” stellen. Ziehen Sie danach den Stecker aus der Steckdose. 4) Drücken Sie auf die Taste Kabeleinzug 2, um das Kabel in das Gerät einzuziehen. Kühlstufe ❄ Mit der Kaltluft-Taste 7 können Sie bei jeder Lüfterstufen- und Heizstufen- kombination einen kalten Luftstrom erzeugen. SHTK 2000 A1...
 • Page 60: Ionisierungs-Funktion

  Bevor Sie den Haartrockner nach der Reinigung wieder benutzen, muss er vollständig trocken sein. WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR! ► Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung ausreichend abkühlen. ACHTUNG - SACHSCHADEN! ► Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösemittel. Diese könnten die Oberfl äche beschädigen. SHTK 2000 A1...
 • Page 61: Gehäuse Reinigen

  Sollte Ihr Haartrockner nicht wie erwartet funktionieren, ziehen Sie den Netzste- cker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet! Sollte das Gerät weiterhin nicht funktionieren, wenden Sie sich an die unter „Service” genannte Servicestelle. SHTK 2000 A1...
 • Page 62: Gerät Entsorgen

  Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. SHTK 2000 A1...
 • Page 63: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 90850 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHTK 2000 A1...
 • Page 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 05 / 2013 · Ident.-No.: SHTK2000A1-022013-1 IAN 90850...

This manual is also suitable for:

90850