Download Print this page

Electrolux LYB1AE8W0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

LYB1AE8W0
EN
Freezer
DA
Fryser
FI
Pakastin
NO
Fryser
SV
Frysskåp
User Manual
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
18
34
51
67

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Electrolux LYB1AE8W0

 • Page 1 LYB1AE8W0 Freezer User Manual Fryser Brugsanvisning Pakastin Käyttöohje Fryser Bruksanvisning Frysskåp Bruksanvisning...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES............16 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 3 ENGLISH of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a...
 • Page 4: Safety Instructions

  WARNING: Keep ventilation openings, in the • appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. WARNING: Do not use mechanical devices or other • means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
 • Page 5 ENGLISH • When you move the appliance, lift it damage to the refrigerant circuit by the front edge to avoid scratching containing isobutane. the floor. • Do not change the specification of this appliance. 2.2 Electrical connection • Do not put electrical appliances (e.g. ice cream makers) in the appliance WARNING! unless they are stated applicable by...
 • Page 6: Installation

  2.5 Care and cleaning door hinges, trays and baskets. Please note that some of these spare WARNING! parts are only available to Risk of injury or damage to professional repairers, and that not all the appliance. spare parts are relevant for all models.
 • Page 7 ENGLISH 3.1 Dimensions Overall dimensions Overall space required in use 1165 1) the height, width and depth of the appli‐ 1) the height, width and depth of the appli‐ ance without the handle and feet ance including the handle, plus the space necessary for free circulation of the cooling air, plus the space necessary to allow door Space required in use...
 • Page 8 CAUTION! the cabinet. If you install the appliance To ensure best performance, if the next to a wall, refer to the appliance is positioned below an "Dimensions" section to overhanging wall unit, the minimum...
 • Page 9 ENGLISH 11. Screw the bottom hinge on the other side of the appliance. 12. Install the rubber support on the side with no hinge. 13. Fit the door on the lower hinge making sure the hinge pin enters the 4. Lift the top cover and place it on a door bottom hole.
 • Page 10: Operation

  Install the door equipment. Wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. 4. OPERATION 4.1 Switching on temperature inside the appliance yourself. Insert the plug into the wall socket. Choose the setting keeping in mind that the temperature inside the appliance 4.2 Switching off...
 • Page 11: Hints And Tips

  ENGLISH depending on the time available for this CAUTION! operation. In the event of accidental Small pieces may even be cooked still defrosting, for example due frozen, directly from the freezer: in this to a power failure, if the case, cooking will take longer. power has been off for longer than the value shown 5.4 Ice-cube tray...
 • Page 12: Care And Cleaning

  6.4 Shopping tips grocery shopping and transport them in a thermal and insulated cool bag. After grocery shopping: • Place the frozen foods immediately in the freezer after coming back from the • Ensure that the packaging is not shop.
 • Page 13 ENGLISH This appliance contains About 12 hours prior to hydrocarbons in its cooling defrosting set a lower unit; maintenance and temperature in order to build recharging must therefore up sufficient chill reserve in only be carried out by case of any interruption in authorized technicians.
 • Page 14: Troubleshooting

  4. Leave the door/doors open to prevent unpleasant smells. 8. TROUBLESHOOTING WARNING! Refer to Safety chapters. 8.1 What to do if... Problem Possible cause Solution The appliance does not The appliance is switched Switch on the appliance. operate. off.
 • Page 15 ENGLISH Problem Possible cause Solution Food products are not Wrap the food products wrapped properly. better. Temperature is set incor‐ Refer to "Operation" chap‐ rectly. ter. Appliance is fully loaded Set a higher temperature. and is set to the lowest Refer to "Operation"...
 • Page 16: Noises

  3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Authorised Service Centre. 9. NOISES SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 10. TECHNICAL DATA The technical information is situated in It is also possible to find the same the rating plate on the internal side of the information in EPREL using the link https://eprel.ec.europa.eu and the model...
 • Page 17 ENGLISH Manual at Chapter 3. Please contact the manufacturer for any other further information, including loading plans. 12. ENVIRONMENTAL CONCERNS appliances marked with the symbol Recycle materials with the symbol with the household waste. Return the Put the packaging in relevant containers product to your local recycling facility or to recycle it.
 • Page 18: Om Sikkerhed

  11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER............33 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får et fantastisk resultat hver gang.
 • Page 19 DANSK eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt • af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på...
 • Page 20: Sikkerhedsanvisninger

  ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk • gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement. ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller • andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af producenten.
 • Page 21 DANSK 2.3 Brug • Inden der udføres nogen form for arbejde på apparatet (f.eks. vending af døren), skal stikket altid tages ud af ADVARSEL! kontakten. Risiko for personskade, • Installér ikke apparatet tæt på forbrændinger, elektrisk stød radiatorer eller komfurer, ovne eller eller brand.
 • Page 22: Installation

  • Vedrørende lampe(rne) i dette ikke-faglig, kan det have produkt og reservedelslamper, der sikkerhedsmæssige konsekvenser og sælges separat: Disse lamper er vil muligvis ugyldiggøre garantien. beregnet til at modstå ekstreme • De følgende reservedele vil være fysiske forhold i tilgængelige i 7 år, efter produktionen...
 • Page 23 DANSK 3.1 Mål Samlede mål Samlet plads påkrævet under brug 1165 1) apparatets højde, bredde og dybde uden 1) apparatets højde, bredde og dybde inkl. håndtaget og fødderne håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølende luft, samt den nødvendige plads for at lågen kan åbnes til Påkrævet plads under brug den minimale vinkel, som gør det muligt at...
 • Page 24 Sørg for, at luft kan cirkulere frit FORSIGTIG! omkring bagsiden af skabet. Hvis du installerer apparatet Hvis apparatet skal stå under et ved siden af en væg, bedes overskab, skal den minimale afstand du se afsnittet "Mål" for at mellem apparatets topplade og forstå...
 • Page 25 DANSK 11. Skru det nederste hængsel på den anden side af apparatet. 12. Monter gummistøtten på siden uden hængsel. 13. Monter lågen på det nederste hængsel, mens du sørger for, at 4. Løft det øverste dæksel, og placer hængselstappen kommer ind i lågens det på...
 • Page 26: Betjening

  Monter lågeudstyret. Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til strømforsyningen. 4. BETJENING 4.1 Aktivering Vælg indstillingen, mens du husker på, at temperaturen i apparatet afhænger af: Sæt stikket i stikkontakten. • rumtemperaturen • hvor ofte lågen åbnes 4.2 Deaktivering...
 • Page 27: Råd Og Tips

  DANSK køleskabet eller ved stuetemperatur, FORSIGTIG! afhængig af hvornår de skal bruges. Hvis madvarerne optøs ved Små stykker kan endda tilberedes uden et uheld, f.eks. som følge af optøning, direkte fra fryseren: i så fald strømsvigt, og forlænges tilberedningstiden. strømafbrydelsen har varet længere end den viste værdi 5.4 Isterningbakke på...
 • Page 28 • For passende opbevaring bedes du forhold, og optøningen er muligvis se madens holdbarhed på mærkaten allerede gået i gang. på madvarens emballage. • Med henblik på at begrænse • Det er vigtigt at pakke mad ind på en optøningen bør du købe frosne varer...
 • Page 29: Vedligeholdelse Og Rengøring

  DANSK 7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 7.4 Afrimning af apparatet ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. FORSIGTIG! Brug aldrig skarpe 7.1 Generelle advarsler metalgenstande til at skrabe rim af fryseren. Det kan FORSIGTIG! beskadige den. Kobl apparatet fra Brug ikke mekaniske strømforsyningen, før der redskaber eller andre udføres nogen som helst kunstige hjælpemidler til at...
 • Page 30: Fejlfinding

  8. Sæt termostatknappen på højeste 1. Tag stikket ud af stikkontakten. trin, og lad apparatet stå på denne 2. Tag al maden ud. indstilling i tre timer. 3. Afrim (hvis nødvendigt) og rengør Sæt først derefter maden tilbage i apparatet og alt tilbehør.
 • Page 31 DANSK Problem Mulige årsager Opløsning Lågen åbner ikke nemt. Du forsøgte at åbne lågen Vent nogle få sekunder igen, lige efter den blev mellem lukning og genåb‐ lukket. ning af lågen. Der er for meget rim og is. Døren er ikke lukket rigtigt. Se afsnittet "Lukning af lå‐ gen".
 • Page 32: Støj

  Problem Mulige årsager Opløsning Der cirkulerer ikke kold luft Kontrollér, at der cirkulerer i apparatet. kold luft i apparatet. Se ka‐ pitlet "Nyttige oplysninger og råd". 2. Justér lågen, hvis den ikke slutter Hvis rådet ikke fører til det tæt.
 • Page 33: Oplysninger Til Testinstitutter

  DANSK www.theenergylabel.eu for Det er også muligt at finde de samme Se linket oplysninger i EPREL ved hjælp af linket detaljerede oplysninger om https://eprel.ec.europa.eu og energimærket. modelnavnet og produktnummeret, som du finder på apparatets typeskilt. 11. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER Installation og klargøring af apparatet til brugervejledning i kapitel 3.
 • Page 34: Turvallisuustiedot

  10. TEKNISET TIEDOT..................49 11. TIETOJA TESTILAITOKSELLE..............49 SINUN PARHAAKSESI Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
 • Page 35 SUOMI virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset • henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää...
 • Page 36: Turvallisuusohjeet

  – saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen • syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina. VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla • tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
 • Page 37 SUOMI • Suojaa laite vesisateelta. • Laitetta ei saa asentaa suoraan Laite sisältää syttyvää kaasua, auringonvaloon. isobutaania (R600a), joka on hyvin • Tätä laitetta ei saa asentaa liian ympäristöystävällinen maakaasu. Varo, kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin. ettei isobutaania sisältävä • Kun siirrät laitetta, nosta sitä jäähdytysputkisto vaurioidu.
 • Page 38: Asennus

  2.5 Hoito ja puhdistus lopettamisesta: termostaatit, lämpötila-anturit, piirilevyt, VAROITUS! valonlähteet, ovenkahvat, oven Virheellinen käyttö voi saranat, telineet ja korit. Huomaa, että aiheuttaa henkilövahinkoja jotkin näistä varaosista ovat saatavilla tai laitteen vaurioitumisen. ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä • Kytke laite pois toiminnasta ja irrota koske kaikkia malleja.
 • Page 39 SUOMI 3.1 Mitat Kokonaismitat Käytön vaatima kokonaistila 1165 1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman 1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva kahvaa ja jalkoja mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman va‐ paaseen kiertoon vaadittu tila ja oven vä‐ himmäiskulmaan avaamisen vaatima tila Käytön vaatima tila kaikkien sisävarusteiden poistamista varten 3.2 Sijainti...
 • Page 40 Jos laite sijoitetaan keittiökaapin HUOMIO! alapuolelle, vähimmäisetäisyys tulee Jos laite asennetaan seinän säilyttää laitteen yläreunaan parhaan viereen, katso ”Mitat”- suorituskyvyn varmistamiseksi. kohdasta laitteen Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin ovisaranoilla varustetun välttää sijoittamasta laitetta sivun ja seinän välinen kalustekaapin alapuolelle. Laitteen vähimmäisetäisyys, jotta ovi...
 • Page 41 SUOMI 11. Kiinnitä alasarana laitteen vastakkaiselle puolelle. 12. Asenna kumialusta saranattomalle puolelle. 13. Asenna ovi alasaranaan varmistamalla, että saranan tappi 4. Nosta yläkansi ja aseta se pehmeälle asettuu oven alareikään. alustalle. 14. Asenna yläsarana laitteen 5. Irrota neljä ruuvia. vastakkaiselle puolelle. Kiinnitä yläsaranan tappi oven yläreikään.
 • Page 42: Käyttö

  Asenna oven varusteet paikalleen. Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon. 4. KÄYTTÖ 4.1 Laitteen kytkeminen Valitse asetus ottamalla huomioon, että sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat toimintaan seikat: Kiinnitä pistoke pistorasiaan. • huoneen lämpötila • oven avaustiheys 4.2 Laitteen kytkeminen pois •...
 • Page 43: Vihjeitä Ja Neuvoja

  SUOMI alalaatikkoa lukuun ottamatta. lämpötilassa riippuen siitä, kuinka Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta nopeasti niitä tarvitaan. ilmankierto toimii asianmukaisesti. Pienempiä paloja voidaan kypsentää Säilytä elintarvikkeita vähintään 15 mm myös jäisinä suoraan pakastimesta päässä ovesta. otettuna. Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään. HUOMIO! Jos pakastin sulaa 5.4 Jääpalatarjotin...
 • Page 44 6.3 Pakasteiden säilytysohjeita • Varmista, ettei pakkaus ole vaurioitunut - muutoin vaarana on • Keskikorkea lämpötila-asetus ruoan pilaantuminen. Jos pakkaus on varmistaa pakasteiden hyvän paisunut tai märkä, sitä ei ole säilyvyyden. välttämättä säilytetty optimaalisissa Korkeampi laitteen lämpötila-asetus olosuhteissa ja se voi olla jo osittain voi johtaa elintarvikkeiden sulanut.
 • Page 45: Hoito Ja Puhdistus

  SUOMI Ruokalaji Säilytysaika (kuu‐ kautta) Lintupaisti 9 - 12 Naudanliha 6 - 12 Porsaanliha 4 - 6 Lammas 6 - 9 Makkarat 1 - 2 Kinkku 1 - 2 Ruoantähteet lihalla 2 - 3 7. HOITO JA PUHDISTUS 7.3 Säännöllinen puhdistus VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat Laite on puhdistettava säännöllisesti:...
 • Page 46: Vianmääritys

  7. Kytke virta laitteeseen ja sulje ovi. paikkaan. 8. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen asentoon ja HUOMIO! anna laitteen käydä kolme tuntia tällä Pakasteiden lämpötilan asetuksella. nouseminen sulatuksen Aseta elintarvikkeet vasta tämän jälkeen aikana voi lyhentää...
 • Page 47 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Huoneen lämpötila on liian Lue ohjeet ”Asennus”-lu‐ korkea. vusta. Ruoka on pantu kodinko‐ Anna ruoan jäähtyä huo‐ neeseen liian lämpimänä. neen lämpötilaan ennen pakastamista. Ovi ei ole kunnolla kiinni. Lue ohjeet kohdasta ”Oven sulkeminen”. Ovi on kohdistettu virheelli‐ Laite ei ole oikein tasapai‐...
 • Page 48 Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpöti‐ laan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen. Laitteeseen on lisätty pal‐ Aseta laitteeseen vähem‐ jon ruokia samalla kertaa. män ruokia yhdellä kertaa. Huurrekerroksen paksuus Sulata laite.
 • Page 49: Äänet

  SUOMI 9. ÄÄNET SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 10. TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot on merkitty laitteen Joitakin tietoja on saatavilla myös https:// sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja EPREL:issä käyttämällä linkkiä eprel.ec.europa.eu sekä laitteen energiatarraan. arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja Laitteen mukana toimitetun tuotenumeroa.
 • Page 50 12. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä se asianmukaiseen kierrätysastiaan. paikalliseen viranomaiseen. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä...
 • Page 51: Sikkerhetsinformasjon

  11. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER........... 65 VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på...
 • Page 52 Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse. 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og • oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får...
 • Page 53: Sikkerhetsanvisninger

  NORSK ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets • kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer. ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller • annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere. ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen. • ADVARSEL: Ikke bruk elektriske produkter inne i •...
 • Page 54 • Plasser ikke apparatet i direkte sollys. kjølemiddelkretsen som inneholder • Installer ikke apparatet på meget isobutan. fuktige eller kalde steder. • Dette apparatets spesifikasjoner må • Når du flytter apparatet skal du løfte ikke endres. det i forkant for å unngå riper på...
 • Page 55: Montering

  NORSK • Slå av produktet og trekk støpselet ut skuffer og kurver. Vær oppmerksom av stikkontakten før rengjøring og på at noen av disse reservedelene vedlikehold. bare er tilgjengelige for profesjonelle • Dette produktet inneholder reparatører, og at ikke alle hydrokarbon i kjøleenheten.
 • Page 56 3.1 Dimensjoner Generelle dimensjoner Samlet plass som kreves ved bruk 1165 1) høyden, bredden og dybden på produk‐ 1) høyden, bredden og dybden på produk‐ tet uten håndtak og føtter tet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft, pluss den plassen som er nødvendig for å...
 • Page 57 NORSK sollys. Pass på at luften kan sirkulere fritt FORSIKTIG! rundt baksiden av kabinettet. Hvis du installerer produktet For å oppnå best ytelse når produktet er ved siden av en vegg, må du plassert under et overskap, må minste se avsnittet "Dimensjoner" avstanden mellom toppen av skapet for å...
 • Page 58 11. Skru det nedre hengselet på motsatt side på produktet. 12. Monter gummistøtten på siden uten hengsler. 13. Monter døren på den nedre hengselen, og pass på at 4. Løft toppdekselet og legg det på en hengselpinnen kommer inn i dørens myk overflate.
 • Page 59: Bruk

  NORSK Installer dørutstyret. Vent minst 4 timer før du kobler produktet til strømforsyningen. 4. BRUK 4.1 Slik slår du på produktet Velger innstilling mens du husker at temperaturen inne i produktet avhenger Sett støpselet inn i strømuttaket. av følgende når du velger innstilling: •...
 • Page 60: Råd Og Tips

  FORSIKTIG! du har til rådighet. Dersom det oppstår utilsiktet Små stykker kan også tilberedes mens tining, f.eks. på grunn av de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I strømbrudd, og hvis så...
 • Page 61: Stell Og Rengjøring

  NORSK 6.4 Handletips dagligvarehandelen og transporter dem i en termisk og isolert kjølebag. Etter dagligvarehandel: • Plasser den frosne maten umiddelbart i fryseren etter at du kom tilbake fra • Forsikre deg om at emballasjen ikke butikken. er skadet – maten kan bli fordervet. •...
 • Page 62 Avrim fryserrommet når laget av rim har Dette produktet inneholder blitt ca. 3-5 mm tykt. hydrokarboner i Slik tiner du fryserommet: kjølekretsen. Vedlikehold må derfor bare utføres av 1. Skru av produktet og trekk støpselet autoriserte serviceteknikere. ut av stikkontakten.
 • Page 63: Feilsøking

  NORSK 8. FEILSØKING ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. 8.1 Hva må gjøres, hvis ... Problem Mulig årsak Løsning Produktet fungerer ikke. Produktet er slått av. Slå på produktet. Støpselet sitter ikke or‐ Sett støpselet ordentlig inn dentlig i stikkontakten. i stikkontakten. Stikkontakten er ikke spen‐...
 • Page 64 Problem Mulig årsak Løsning Produktet er fullt og er satt Still inn på en høyere tem‐ til laveste temperatur. peratur. Se kapittelet "Bruk". Temperaturen i produktet Still inn på en høyere tem‐ er for lav og omgivelse‐ peratur. Se kapittelet stemperaturen er for høy.
 • Page 65: Støy

  NORSK 9. STØY SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 10. TEKNISKE DATA Tekniske data finner du på typeskiltet til dokumenter som fulgte med dette høyre utvendig på produktet, på den produktet. innvendige siden av produktet og på Det er også mulig å finne den samme energietiketten.
 • Page 66 12. BESKYTTELSE AV MILJØET Resirkuler materialer som er merket med sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor symbolet . Legg emballasjen i riktige tilsvarende produkt selges eller på beholdere for å resirkulere det. Bidrar til miljøstasjonen i kommunen. Kontakt å...
 • Page 67: Säkerhetsinformation

  11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER............82 VI TÄNKER PÅ DIG Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
 • Page 68 Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder •...
 • Page 69: Säkerhetsinstruktioner

  SVENSKA VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte • blockeras. VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller • andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen. • VARNING: Använd inga elektriska produkter inne i •...
 • Page 70 • När du flyttar produkten, lyft upp den i • Ställ inte elektriska produkter (t.ex. framkanten för att inte repa golvet. glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det 2.2 Elektrisk anslutning är lämpligt. • Om kylkretsen skadas får inga VARNING! flammor eller antändningskällor finnas...
 • Page 71: Installation

  SVENSKA • Kylenheten i denna product innehåller professionella reparatörer och att inte kolväten Endast en behörig person får alla reservdelar är relevanta för alla utföra underhåll och fylla modeller. kylapparaten. • Packningar till luckan kommer att • Undersök regelbundet finnas tillgängliga i tio år efter att tömningskanalen i kylen och rengör modellen har slutat tillverkas.
 • Page 72 3.1 Mått Utrymme som krävs vid använd‐ Generella mått ning 1165 1) höjd, bredd och djup utan handtag och 1) höjd, bredd och djup inklusive handtaget, fötter plus utrymmet som krävs för fri cirkulation av kylluften, plus det utrymme som krävs Utrymme som krävs vid använd‐...
 • Page 73 SVENSKA direkt solljus. Se till att luft kan cirkulera FÖRSIKTIGHET! fritt runt produktens baksida. Om produkten installeras För att få bästa effekt om produkten intill en vägg, se avsnittet för placeras under en överhängande "Mått" för att förstå hur väggenhet, måste minimiavståndet minsta avstånd mellan mellan skåpets översida och väggen och den sida av...
 • Page 74 11. Skruva dit det nedre gångjärnet på produktens andra sida. 12. Installera gummistödet på sidan utan gångjärn. 13. Sätt dit dörren på det nedre gångjärnet och se till att 4. Lyft toppskyddet och placera det på gängjärnsstiftet kommer in i nedre en mjuk yta.
 • Page 75: Användning

  SVENSKA Sätt tillbaka utrustningen i dörren. Vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten till eluttaget. 4. ANVÄNDNING 4.1 Slå på Välj inställning, men tänk på att temperaturen inne i kylen beror på: Sätt i stickkontakten i eluttaget. • rumstemperatur, •...
 • Page 76: Råd Och Tips

  Småbitar kan till och med tillagas direkt FÖRSIKTIGHET! från frysen medan de fortfarande är I händelse av en oavsiktlig frysta. Tillagningen tar i detta fall dock avfrostning, t.ex. vid ett lite längre tid. strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som 5.4 Isbitsbricka...
 • Page 77: Skötsel Och Rengöring

  SVENSKA • Det är viktigt att förpacka maten på ett du lämnar livsmedelsbutiken och sådant sätt att vatten, fukt eller transportera dem i en termisk och kondens inte kan komma in. isolerad kylväska. • Lägg omedelbart in den frysta maten i 6.4 Shoppingtips frysen när du har kommit tillbaka från butiken.
 • Page 78 7.1 Allmänna varningar 7.4 Avfrostning av produkten FÖRSIKTIGHET! FÖRSIKTIGHET! Koppla loss produkten från Använd aldrig vassa eluttaget innan du utför metallverktyg för att skrapa någon form av underhåll. av frost från evaporatorn, eftersom den kan skadas. Kylenheten i denna produkt Använd inga mekaniska...
 • Page 79: Felsökning

  SVENSKA 7. Slå på produkten och stäng luckan. 1. Koppla loss produkten från eluttaget. 8. Ställ in temperaturreglaget på högsta 2. Plocka ur alla matvaror. kyleffekt och låt produkten stå i tre 3. Avfrosta (i förekommande fall) och timmar med denna inställning. rengör produkten och alla tillbehör.
 • Page 80 Problem Möjlig orsak Åtgärd Det har bildats för mycket Dörren är inte ordentligt Se avsnitt "Stänga dörren". frost och is. stängd. Dörrtätningen är deforme‐ Se avsnitt "Stänga dörren". rad eller smutsig. Matvaror är inte ordentligt Förpacka matvarorna or‐ förpackade.
 • Page 81: Buller

  SVENSKA 2. Justera dörren vid behov. Se kapitlet Kontakta närmaste "Installation". auktoriserade 3. Byt vid behov ut defekta serviceverkstad om dessa dörrtätningar. Kontakta auktoriserat råd inte löser problemet. servicecenter. 8.2 Stängning av dörren 1. Rengör dörrtätningarna. 9. BULLER SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB!
 • Page 82: Information Till Provanstalter

  11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER Installation och förberedelse av anges i denna bruksanvisning i kapitel 3. produkten för all EcoDesign-verifiering Vänligen kontakta tillverkaren för ska överensstämma med EN 62552. ytterligare information, inklusive Ventilationskrav, lastplaner. fördjupningsdimensioner och minsta bakre fritt utrymme ska vara det som 12.
 • Page 84 www.electrolux.com/shop...