Ενδεδειγμένη Χρήση - Black & Decker M300 Manual

Hide thumbs Also See for M300:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενδεδειγμένη χρήση
Ελληνικά
Το μπλέντερ χειρός της Black & Decker έχει σχεδιαστεί για
την ανάμειξη, την ανάδευση και το χτύπημα συστατικών για
τρόφιμα και ποτά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Αυτό το προϊόν προορίζεται για
οικιακή χρήση μόνο.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να
λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω, για τον περιορισμό
του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού
προσώπων και υλικών ζημιών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε
προσεχτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται σε αυτό το
εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή προσθηκών
όσο και η πραγματοποίηση εργασιών με τη συσκευή
που δεν συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Χρησιμοποίηση της συσκευής
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
πριν τη συνδέσετε ή την αποσυνδέσετε από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
Να φυλάσσετε πάντα τη μονάδα μοτέρ μακριά από το
νερό η την υπερβολική υγρασία.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε ξυπόλητοι.
Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη. Μην πλησιάζετε
μακριά μαλλιά και φαρδιά ρούχα στα κινούμενα μέρη
της συσκευής.
Φροντίζετε ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην
κρέμεται από τα άκρα της επιφάνειας εργασίας και να
μην κινδυνεύει να κοπεί ή να μπερδευτεί κατά λάθος.
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα
τραβώντας το καλώδιό της. Διατηρείτε το καλώδιο
τροφοδοσίας σε απόσταση από πηγές θερμότητας,
λάδια και κοφτερές αιχμές.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να
σταματήσει το μοτέρ προτού αποσυνδέσετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Ποτέ μην αφαιρείτε κάποιο μέρος ή εξάρτημα της
συσκευής ενώ αυτή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Να
αποσυνδέετε πάντα πρώτα τη συσκευή από την πρίζα.
12
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί κατά τη
χρήση, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την
πρίζα. Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν
αφαιρέσετε το φις από την πρίζα.
Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν
χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε
εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε.
Εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Διατηρείτε τα φαρδιά ρούχα, τα μαλλιά, κοσμήματα
κλπ. σε απόσταση από τα κινούμενα μέρη.
Να χειρίζεστε τις λεπίδες κοπής με προσοχή, ιδιαίτερα
κατά την αφαίρεση των λεπίδων και κατά τη διάρκεια
του καθαρισμού.
Ασφάλεια τρίτων
Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά ή σε άτομα που δεν
έχουν διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών ή που δεν έχουν
εξοικειωθεί με τη συσκευή να τη χρησιμοποιήσουν.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ζώα να πλησιάσουν στο
χώρο εργασίας ή να αγγίζουν τη συσκευή ή το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά είναι
απαραίτητη η στενή επιτήρηση.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με
μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές
ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά
μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη, ώστε
να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Μετά τη χρήση
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό, την
αλλαγή εξαρτημάτων και μην πλησιάζετε σε τυχόν
κινούμενα μέρη κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Πριν αφήσετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση και πριν
αλλάξετε, καθαρίσετε, επιθεωρήσετε οποιαδήποτε
τμήματά της, πρέπει πρώτα να τη θέσετε εκτός
λειτουργίας και να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
Όταν δεν χρησιμοποιείται, το εργαλείο πρέπει να
φυλάσσεται σε στεγνό μέρος. Τα παιδιά δεν πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.
Επιθεώρηση και επισκευές
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σας για τυχόν
κατεστραμμένα ή ελαττωματικά τμήματα. Ελέγξτε αν
υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά στους
διακόπτες και οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

M650

Table of Contents