Download  Print this page

Vigtige Henvisninger; Afmontering Af Apparatet; Instruções Importantes - Siemens EH875KU12E Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
da
×
Monteringsvejledning

Vigtige henvisninger

Sikkerhed under brug kan kun garanteres, hvis installationen er
udført på en korrekt teknisk måde og i overensstemmelse med
monteringsinstruktionerne. Skader, der opstår pga. forkert
montering, er installatørens ansvar.
Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt
2000 meter over havets overflade.
Kun en autoriseret tekniker må udføre tilslutningen af apparatet.
Regulativerne fra elforsyningsselskabet i området skal følges.
Apparatet overholder beskyttelsestypen I og må kun bruges
med en jordforbindelse.
Brug af apparatet uden jordforbindelse eller en forkert
installation kan forårsage alvorlige skader, selv om
sandsynligheden herfor er begrænset.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for forkert funktion og
mulige skader, der skyldes forkert elektrisk installation.
Apparatet skal sluttes til en fastgjort installation, og der skal
monteres afbrydere i overensstemmelse med bestemmelserne
for installationen.
Forsyningskablet skal anbringes, så det ikke berører
kogesektionens eller ovnens varme dele.
Induktionskomfurer kan kun installeres over varmluftsovne af
samme mærke. Under kogesektionen kan man ikke installere
køleskabe, opvaskemaskiner, ovne uden ventilation eller
vaskemaskiner.
Hvis sektionen er installeret oven på en skuffe, kan
metalgenstande heri opnå høje temperaturer pga.
luftcirkulationen fra sektionens ventilation. I dette tilfælde
anbefales det at anvende en mellemliggende støtte (figur 2a).
Enhver ændring i apparatets indre herunder udskiftning af
forsyningskablet skal udføres af vores tekniske serviceafdeling.
En forkert installation betyder, at produktgarantien bortfalder.
Forberedelse af monteringsmøblerne, figur 1/2/3
Køkkenbordet skal være plant og vandret. Udskæringerne i
møblet skal foretages inden installation af apparatet. Fjern
eventuelle spåner, idet de kan beskadige de elektriske
komponenters funktionalitet. Stabiliteten i møblerne skal
også kontrolleres efter udførelse af udskæringsarbejdet.
Udskæringskanterne skal forsegles, så de er
varmebestandige og så man undgår, at de suger fugt til sig.
Møblerne med udskæringerne skal være modstandsdygtige
over for temperaturer på op til 90 ºC.
Hvis bredden på udskæringen er 780 mm, skal du bruge det
tilbehør, der leveres sammen med apparatet.
Hvis tykkelsen på bordpladen, hvor apparatet installeres, er
under 20 mm, skal bordpladen forstærkes med et temperatur-
og vandbestandigt materiale. I modsat fald opnås ikke
tilstrækkelig stabilitet.
Anvisninger
Den bordplade, som kogesektionen monteres i, skal kunne
bære cirka 60 kg.
Kogesektionens planhed kan først tjekkes, når apparatet er
installeret i den tilpassede udskæring.
Ventilation, figur 2:
Med henblik på sektionens ventilation er det nødvendigt med
følgende:
en åbning i den øverste del af møblets bagvæg (figur 2a).
en adskillelse mellem møblets bagside og køkkenvæggen
(figur 2b).
Hvis møblets indvendige bredde er mindre end 780 mm, skal
der laves en udskæring i de lodrette vægge (figur 2c).
Tilslutningskabel, figur 3:
Sørg for, at tilslutningskablet ikke bliver spærret inde:
Hvis sektionen installeres over en skuffe eller mellemliggende
støtte, skal der være en afstand på mindst 70 mm mellem
skuffen eller støtten og den øverste del af bordpladen.
Hvis den installeres på et fastgjort møbel, skal der være en
afstand på mindst 100 mm mellem møblet og den øverste del
af bordpladen.
THE EASIEST WAY TO SELF-IMPORT APPLIANCES DIRECT FROM EUROPE.
Installation af apparatet, figur 4/5/6
Bemærk: Anvend beskyttelseshandsker ved montagen af
kogesektionen. Der kan være skarpe kanter på de ikke synlige
flader.
Bemærk: Apparatet er meget tungt. Det anbefales, at man er to
personer til at installere det.
Montering af beslagskinner, (figur 4):
1.
– Ved flisebelagte bordplader benytter man de nederste huller
til at skrue skinnerne fast.
– Ved bordplader af granit eller marmor skal der anbringes
klodser eller greb til (brug den varmebestandige lim, der er
velegnet til at forbinde metal og sten).
Bemærk: Apparatet skal sidde helt fast i udskæringen og må
ikke kunne bevæge sig (f.eks. ved rengøring). Hvis
udskæringens bredde befinder sig på grænsen til det
maksimale, kan der om nødvendigt monteres
sidesamleskinner på udskæringen.
Placering af filterhuset (figur 5).
2.
Slut apparatet til en strømforsyning, og afprøv funktionaliteten.
3.
– Spænding: se mærkeplade.
– Følg altid tilslutningsskemaet ved tilslutning (figur 6).
1. Brun
2. Sort
3. Blå
4. Hvid
5. Gul og grøn
Bemærk: Afhængigt af tilslutningsmåden skal placeringen af
klemmerne, som er leveret fra fabrikkens side, evt. ændres.

Afmontering af apparatet

Afbryd apparatets strømtilslutning.
Løft kogesektionen op ved at presse nedefra.
Pas på!
Skader på apparatet! Forsøg ikke at afmontere apparatet ved at
løfte det af fra oven.
pt
ì
Instruções de montagem
Instruções importantes
A segurança durante a utilização só está garantida se a
instalação tiver sido efectuada de forma correcta, a nível
técnico, e de acordo com estas instruções de montagem. Os
danos causados por uma montagem inadequada serão da
responsabilidade do instalador.
O aparelho foi concebido para ser utilizado até a uma altitude
de 2000 metros acima do nível do mar, no máximo.
A ligação do aparelho deverá ser efectuada apenas por um
especialista autorizado e de acordo com as disposições da
companhia de fornecimento eléctrico da zona.
O aparelho corresponde ao tipo de protecção I e só pode
utilizar-se com uma corrente de ligação com ligação à terra.
A utilização deste aparelho sem uma corrente de ligação à terra
ou com uma instalação incorrecta pode causar danos graves,
mesmo que em circunstâncias muito pouco prováveis.
O fabricante não se responsabiliza pelo funcionamento
incorrecto e por possíveis danos provocados por instalações
eléctricas inadequadas.
Deve ligar o aparelho a uma instalação fixa e incorporar meios
de desconexão na instalação fixa, de acordo com as
regulamentações da instalação.
A mangueira de admissão deve ser colocada de forma a não
tocar nas partes quentes da placa de cozedura ou do forno.
Só é possível instalar as placas de indução sobre gavetas,
fornos com ventilação forçada da mesma marca ou máquinas
de lavar loiça da mesma marca. Debaixo da placa de cozedura
não se podem instalar frigoríficos, máquinas de lavar roupa,
fornos sem ventilação ou máquinas de lavar roupa.
Se a placa tiver sido instalada sobre uma gaveta, os objectos
metálicos que se encontram na gaveta poderão atingir
temperaturas elevadas devido à recirculação de ar proveniente
da ventilação da placa. Se isto acontecer, recomenda-se a
utilização de um suporte intermédio (figura 2a).
Qualquer manipulação no interior do aparelho, incluindo a
mudança do cabo de alimentação, deve ser realizada pelo
Serviço de Assistência Técnica.
Uma instalação inadequada implica a anulação da garantia do
produto.

Advertisement

Table of Contents
loading