Download  Print this page

Viktigt Att Observera; Demontera Apparaten; Tärkeitä Vihjeitä - Siemens EH875KU12E Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Αποσυναρμολόγηση της συσκευής
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Αφαιρέστε τη βάση εστιών ασκώντας πίεση από κάτω.
Προσοχή!
Βλάβη στη συσκευή! Μην προσπαθείτε να βγάλετε τη συσκευή
κάνοντας μοχλό από πάνω.
sv
ó
Monteringsanvisning

Viktigt att observera

Säkerheten vid användning garanteras under förutsättning att
installationen har utförts korrekt och enligt denna
monteringsanvisning. Skador orsakade av felaktig montering är
montörens ansvar.
Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst
2000 meter över havet.
Endast behörig fackman får ansluta apparaten. Föreskrifterna
från den lokala elleverantören skall följas.
Apparaten är av skyddsklass I och den får endast användas om
den är jordad.
Användning av apparaten utan jordanslutning eller felaktigt
installerad kan i undantagsfall orsaka allvarlig skada.
Tillverkaren påtar sig inte ansvar för felaktig funktion eller skador
orsakade av felaktig elinstallation.
Apparaten ska anslutas till en fast installation som måste
innehålla frånkopplingsanordningar för den fasta installationen i
enlighet med gällande installationsbestämmelser.
Strömkabeln skall placeras så att den inte vidrör varma delar av
spishällen eller ugnen.
Induktionshällar kan endast installeras på varmluftsugnar av
samma märke. Under spishällen kan man inte installera kylskåp,
diskmaskiner, ugnar utan ventilation eller tvättmaskiner.
Om hällen monteras över en låda kan metallföremål i lådan kan
bli mycket varma pga. luften som cirkulerar från hällen. Därför
rekommenderar vi att ett skydd används (bild 2a).
Ingrepp i apparat, även byte av strömkabel, skall utföras av
kundtjänst.
Vid felaktig montering gäller inte produktens garanti.
Förberedelse av köksmöblerna för installation,
bild 1/2/3
Bänkskivan ska vara plan och vågrät. Utskärningar i skåpet
bör göras innan apparaten installeras. Avlägsna spån då de
kan påverka elektriska komponenter. Det är viktigt att skåpet
är stabilt när urskärningarna är gjorda.
Snittytorna ska förseglas så att de motstår värme och så att
de inte sväller på grund av fukt.
Inbyggda köksskåp måste motstå temperaturer upp till 90 °C.
Om urskärningen för installationen är 780 mm, använd då
tillbehören som medföljer apparaten.
Om den bänkskiva där hällen ska monteras är smalare än
20 mm, förstärk bänkskivan med vatten- och temperaturtåligt
material. Annars blir det inte tillräckligt stabilt.
Anvisningar
Bänkskivan där hällen monteras måste klara vikter på cirka
60 kg.
Kontrollera att spishällen är horisontell först när den är
installerad på avsedd plats.
Ventilation, figur 2:
Med tanke på spishällens ventilation bör du se till att det finns:
en öppning på den övre delen av skåpets bakvägg (bild 2a).
ett mellanrum mellan skåpets bakre del och köksväggen
(bild 2b.
Om skåpet är mindre än 780 mm brett bör en utskärning
göras i sidoväggarna (bild 2c).
Anslutningskabel, bild 3:
Se till att strömkabeln inte kläms:
Om hällen installeras över en låda eller hylla bör du lämna ett
avstånd på minst 70 mm mellan lådan eller hyllan och
bänkskivans övre del.
Om den installeras över ett fast skåp bör du lämna ett avstånd
på minst 100 mm mellan skåpet och bänkskivans övre del.
THE EASIEST WAY TO SELF-IMPORT APPLIANCES DIRECT FROM EUROPE.
Installera apparaten, bild 4/5/6
Anvisning: Använd skyddshandskar vid montering av hällen.
De dolda ytorna kan ha vassa kanter.
Anvisning: Apparaten är väldigt tung. Vi rekommenderar att två
personer hjälps åt med att passa in den på dess plats.
Montera fästjiggarna, (bild 4):
1.
– På kaklade köksbänkar ska du använda de undre
skruvhålen.
– På köksbänkar av granit eller marmor ska du placera
väggfästen eller hårnålsbyglar till jiggfästena eller klistra fast
skenorna. (Använd värmetålig tejp avsedd för metall och
sten.)
Anvisning: Apparaten ska sitta stadigt i utskärningen så att
den inte går att rubba (t.ex. vid rengöring). Om utskärningen är
på gränsen till att vara för bred bör du placera ut utfyllnadslister
efter behov.
Sätt dit filterenheten (bild 5).
2.
Anslut apparaten till elnätet och kontrollera att den fungerar.
3.
– För spänning, se märkskylten.
– Utför endast elanslutningar enligt elschemat (bild 6).
1. Brun
2. Svart
3. Blå
4. Vit
5. Gul och grön
Anvisning: Ändra fabriksbyglingen så att den matchar
anslutningstypen, om det behövs.

Demontera apparaten

Koppla bort apparaten från elnätet.
Lyft ut hällen genom att trycka underifrån.
Obs!
Risk för skador på apparaten! Försök inte att lyfta ut hällen
genom att använda hävstång uppifrån.
fi
Ý
Asennusohje
Tärkeitä vihjeitä
Käyttöturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun asennus on
suoritettu teknisesti oikein ja näiden asennusohjeiden mukaan.
Virheellisestä asennuksesta aiheutuvat vahingot ovat asentajan
vastuulla.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin
korkeudella merenpinnasta.
Laitteen kytkennän saa suorittaa ainoastaan valtuutettu teknikko.
Kytkennässä on noudatettava paikallisen sähköntoimittajan
sääntöjä.
Laitteen suojaus on luokan I suojaus ja sitä voidaan käyttää
ainoastaan maadoitetussa kytkennässä.
Jos laitetta käytetään ilman maadoitusta tai jos se on asennettu
virheellisesti, seurauksena voivat olla vakavat vahingot, vaikka
ne ovatkin erittäin epätodennäköisiä.
Valmistaja ei ota vastuuta virheellisestä toiminnasta ja
mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisistä
sähköasennuksista.
Laite on on asennettava kiinteään asennukseen ja kiinteässä
asennuksessa on oltava virran katkaisuvälineet asennusta
koskevien määräyksien mukaisesti.
Virtajohto on asetettava niin, ettei se koske keittotason tai uunin
kuumiin osiin.
Induktiokeittotasot voidaan asentaa vain laatikon,
samanmerkkisen kiertoilmauunin tai samanmerkkisen
astianpesukoneen yläpuolelle. Keittotason alapuolelle ei saa
asentaa jääkaappia, astianpesukonetta, tuuletuksella
varustamattomia uuneja tai pesukoneita.
Jos keittotaso on asennettu pöytälaatikon yläpuolelle, laatikossa
olevat metalliesineet voivat saavuttaa korkeita lämpötiloja
keittotason tuuletuksen ilmankierron vuoksi. Jos näin käy,
suosittelemme välikappaleen käyttämistä (kuva 2a).
Laitteen sisäosien käsittely, mukaan lukien virtajohdon vaihto,
tulee jättää huoltopalvelun suoritettavaksi.
Virheellinen asennus mitätöi tuotteen takuun.

Advertisement

Table of Contents
loading