Download Print this page

Silvercrest SHTD 2200 E1 Operation And Safety Notes

Ionic hair dryer
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
IONIC HAIR DRYER SHTD 2200 E1
IONIC HAIR DRYER
Operation and safety notes
IONISOIVA
HIUSTENKUIVAIN
Käyttö- ja turvaohjeet
HÅRTORK MED
JONFUNKTION
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
IAN 311547
SUSZARKA Z JONIZACJA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
JONINIS PLAUKU
DŽIOVINTUVAS
Naudojimo ir saugos pastabos
IONEN-HAARTROCKNER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Silvercrest SHTD 2200 E1

  Summary of Contents for Silvercrest SHTD 2200 E1

 • Page 1 IONIC HAIR DRYER SHTD 2200 E1 IONIC HAIR DRYER SUSZARKA Z JONIZACJA Operation and safety notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa IONISOIVA JONINIS PLAUKU HIUSTENKUIVAIN DŽIOVINTUVAS Käyttö- ja turvaohjeet Naudojimo ir saugos pastabos HÅRTORK MED IONEN-HAARTROCKNER JONFUNKTION Bedienungs- und Sicherheitshinweise Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar...
 • Page 2 Operation and safety notes Page Käyttö- ja turvaohjeet Sivu Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Sidan Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona Naudojimo ir saugos pastabos DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 6: Table Of Contents

  Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Page 7: Warnings And Symbols Used

  Warnings and symbols used The following warnings are used in this user manual and on the packaging: Voltage (alternating current) DANGER! This symbol in combination with the signal word “Danger” marks a high-risk Hertz (supply frequency) hazard that if not prevented could result in death or serious injury .
 • Page 8: Scope Of Delivery

  In the case of damage resulting ˜ Scope of delivery from non-compliance with these After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition . operating instructions the warranty Remove all packing materials before use . claim becomes invalid! No liability is 1x Ionic hair dryer accepted for consequential damage!
 • Page 9: Intended Use

  This product can be used by In case of malfunction, repairs   children aged from 8 years and are to be conducted by qualified above and persons with reduced personnel only . m WARNING! Risk of electric physical, sensory or mental shock! Do not immerse the capabilities or lack of experience and knowledge if they have been...
 • Page 10 Protect the power cord against The product must not be left     damages . Do not let it hang over unattended while it is connected sharp edges, do not squeeze or to the supply mains . bend it . Keep the power cord Do not operate the product with  ...
 • Page 11: Operation

  Cleaning and storage ˜ Ionization mode Store the product in a cool, dry (Fig . B)   place, protected from moisture  /  Ionization LED 1 and out of the reach of children . (Switch position) Ionization off ˜ Before first use Ionization on Remove the packaging .
 • Page 12: Cleaning And Care

  Cooling mode Clean the protection grid 3 and the air inlet 2   Use the cooling mode to make the hairstyle last with a soft brush . longer: Attach the protection grid 3 back onto the   air inlet 2 . Cool air flow Rotate the protection grid 3 in a clockwise  ...
 • Page 13: Warranty

  ˜ Warranty The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery . In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product . Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below . The warranty for this product is 3 years from the date of purchase .
 • Page 14 Varoitukset ja merkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sivu 14 Yleistä...
 • Page 15: Varoitukset Ja Merkit

  Varoitukset ja merkit Käyttöohjeessa ja pakkauksessa käytetään seuraavia varoituksia: Jännite (vaihtovirta) VAARA! "Vaara"-huomiosanalla varustettu merkki tarkoittaa erittäin riskialtista Hertsi (verkkotaajuus) vaaratilannetta, joka johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan, jos sitä ei vältetä . Watti VAROITUS! "Varoitus"-huomiosanalla varustettu merkki tarkoittaa keskinkertaisen Suojausluokkaan II kuuluvan tuotteen riskitason vaaratilannetta, joka voi johtaa merkki .
 • Page 16: Toimituksen Sisältö

  Käyttöohjeen laiminlyömisestä ˜ Toimituksen sisältö Tarkista tuotepakkauksen purkamisen jälkeen, aiheutuvat vauriot mitätöivät että toimitus on täydellinen ja että kaikki osat takuuvaateet! Välillisistä ovat moitteettomassa kunnossa . Poista kaikki vahingoista ei oteta vastuuta! pakkausmateriaalit ennen käyttöä . Tarkoituksenvastaisesta 1x Ionisoiva hiustenkuivain käytöstä...
 • Page 17 Tuotetta voivat käyttää 8 vuotta Toimintahäiriöt saa korjata   ainoastaan tehtävään koulutettu täyttäneet lapset ja henkilöt, henkilö . jotka ovat ruumiillisilta tai m VAROITUS! Sähköiskun henkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan vaara! Älä upota tuotetta veteen rajoittuneita tai joilla ei ole tai muihin nesteisiin . Älä koskaan kokemusta ja tietoa tuotteen pidä...
 • Page 18 Suojaa virtajohtoa Tuotetta ei saa jättää ilman     vaurioitumiselta . Älä aseta sitä valvontaa, kun se on kytketty terävien reunojen päälle tai sähköverkkoon . paikkaan, jossa se voi puristua Älä käytä tuotetta märin käsin   tai taittua . Pidä virtajohto etäällä tai märällä...
 • Page 19: Käyttö

  Puhdistus ja säilytys ˜ Ionisaatiotila (Kuva B) Säilytä tuotetta viileässä, kuivassa   paikassa, kosteudelta suojattuna  /  Ionisaatio LED 1 (kytkimen asento) ja lasten ulottumattomissa . Ionisaatio pois Pois ˜ Ennen ensimmäistä käyttöä päältä Poista kaikki pakkausmateriaalit . Tarkista, että   Ionisaatio päällä Päällä...
 • Page 20: Kotelon Ja Osien Puhdistaminen

  Kylmäilma Puhdista suojaverkko 3 ja ilmanottoaukko 2   Kylmäilmapainiketta käyttämällä kampaus pysyy pehmeällä harjalla . kauemmin: Aseta suojaverkko 3 jälleen   ilmanottoaukon 2 päälle . Kylmä ilmavirta Kiinnitä suojaverkko 3 kiertämällä sitä   myötäpäivään ilmanottoaukkoon 2 . Pidä painiketta  ...
 • Page 21: Takuu

  ˜ Takuu Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektiivien mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta . Jos tuote on virheellinen, sinulla on ostajana lakisääteiset oikeudet esittää vaatimuksia tuotteen myyjää kohtaan . Seuraavassa esitetty takuu ei rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi . Tuotteelle myönnetty takuu on voimassa 3 vuotta ostopäivästä...
 • Page 22 Varningar och symboler som används . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidan 22 Inledning .
 • Page 23: Varningar Och Symboler Som Används

  Varningar och symboler som används Följande varningar används i denna användarhandbok och på förpackningen: Spänning (växelström) FARA! Denna symbol i kombination med signalordet ”Fara” anger en högriskfara Hertz (nätspänningsfrekvens) som om den inte undviks skulle kunna leda till döden eller allvarlig skada . Watt VARNING! Denna symbol i kombination med signalordet ”Varning”...
 • Page 24: Leveransomfattning

  Vid skada som beror på att denna ˜ Leveransomfattning bruksanvisning inte följts gäller ej Kontrollera när du packat upp produkten att leveransen är komplett och att alla delar är oskadade . garantin! Inget ansvar accepteras för Avlägsna allt förpackningsmaterial före användning . följdskada! Inget ansvar accepteras 1x Hårtork med jonfunktion för materiell skada eller personskada...
 • Page 25 Denna produkt kan användas Vid felfunktion får reparationer   av barn från 8 års ålder och endast utföras av kvalificerade personer med reducerad fysisk, personer . m VARNING! Risk för sensorisk eller mental förmåga elektriska stötar! Lägg aldrig eller brist på erfarenhet och kunskap om de överses eller ges produkten i vatten eller andra instruktioner om säker användning...
 • Page 26 Skydda elkabeln mot skador . Låt Produkten får inte lämnas utan     den inte hänga över vassa kanter tillsyn så länge den är ansluten till och kläm eller böj den inte . Håll elnätet . elkabeln borta från heta ytor och Använd inte produkten med våta  ...
 • Page 27: Före Första Användningen

  Rengöring och förvaring ˜ Joniseringsläge Förvara produkten på sval, torr (Bild B)   plats skyddad mot fukt och utom  /  Jonisering Lampa 1 räckhåll för barn . (Brytarposition) Jonisering av ˜ Före första användningen Jonisering på På Ta bort förpackningen . Kontrollera att alla delar är  ...
 • Page 28: Rengöring Och Skötsel

  Kylläge Rengör skyddsgallret 3 och luftinloppet 2 med   Använd kylläget för att frisyren ska hålla längre: en mjuk borste . Sätt tillbaka skyddsgallret 3 på luftinloppet 2 .   Kallt luftflöde Rotera skyddsgallret 3 medurs för att säkert fästa  ...
 • Page 29: Garanti

  ˜ Garanti Denna produkt har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leverans . Om fel uppstår på produkten gäller dina lagstadgade rättigheter gentemot säljaren . Dessa lagstadgade rättigheter begränsas inte av vår garanti, som redovisas nedan . Du erhåller 3 års garanti på...
 • Page 30 Używane ostrzeżenia i symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 30 Wstęp .
 • Page 31: Używane Ostrzeżenia I Symbole

  Używane ostrzeżenia i symbole W tej instrukcji i na opakowaniu używane są poniższe ostrzeżenia: Napięcie (prąd przemienny) NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol ze słowem „Niebezpieczeństwo” wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, Herc (częstotliwość sieciowa) które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć...
 • Page 32: Elementy Wyposażenia

  Uszkodzenia powstałe w wyniku ˜ Elementy wyposażenia Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić, czy nieprzestrzegania niniejszej instrukcji dostawa jest kompletna i czy wszystkie części są obsługi nie są objęte gwarancją! Nie w dobrym stanie . Przed użyciem produktu usunąć ponosimy żadnej odpowiedzialności wszystkie materiały pakunkowe .
 • Page 33 Produkt ten może być używany W razie awarii, naprawy mogą   być wykonywane wyłącznie przez dzieci w wieku powyżej przez wykwalifikowany personel . 8 lat i osób o ograniczonych m OSTRZEŻENIE! zdolnościach fizycznych, Niebezpieczeństwo zmysłowych lub umysłowych lub porażenia prądem! Nie braku doświadczenia i wiedzy, zanurzać...
 • Page 34 Kabel zasilania chronić przed Produkt nie może być     uszkodzeniem . Nie dopuszczać, pozostawiony bez opieki, gdy jest aby zwisał nad ostrymi podłączony do sieci . krawędziami, był ściśnięty lub Nie używać urządzenia mając   zgięty . Kabel zasilania trzymać z mokre ręce lub stojąc na mokrym dala od gorących powierzchni i podłożu .
 • Page 35: Obsługa

  Czyszczenie i ˜ Tryb jonizacji przechowywanie (Rys . B) Produkt przechowywać w    /    4 Dioda (Pozycja Jonizacja chłodnym i suchym miejscu, przełącznika) niedostępnym dla dzieci . Jonizacja Nie świeci wyłączona ˜ Przed pierwszym użyciem Jonizacja Usunąć opakowanie . Upewnić się, że wszystkie  ...
 • Page 36: Czyszczenie Obudowy I Nasadek

  Tryb chłodzenia Miękką szczotką wyczyścić kratkę ochronną  3 i   W celu uzyskania trwalszej stylizacji używać trybu wlot powietrza  2 . chłodzenia: Kratkę ochronną  3 nałożyć na   wlot powietrza  2 . Zimny strumień Kratkę ochronną  3 przekręcić w kierunku  ...
 • Page 37: Strona

  ˜ Gwarancja Produkt wyprodukowano według wysokich standardów jakości i poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką . W przypadku wad produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa . Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy produktu . Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty zakupu .
 • Page 38 Naudojami įspėjamieji nurodymai ir simboliai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psl 38 Įžanga .
 • Page 39: Naudojami Įspėjamieji Nurodymai Ir Simboliai

  Naudojami įspėjamieji nurodymai ir simboliai Šioje naudojimo instrukcijoje ir ant pakuotės naudojami šie įspėjamieji nurodymai: Įtampa (kintamoji srovė) PAVOJUS! Šis simbolis su signaliniu žodžiu „Pavojus“ nurodo didelės rizikos Hercas (tinklo dažnis) pavojų, kurio neišvengus įvyks sunkus ar mirtinas sužalojimas . Vatai PERSPĖJIMAS! Šis simbolis su signaliniu žodžiu „Įspėjimas“...
 • Page 40: Komplektas

  Atsiradus žalai dėl šios naudojimo ˜ Komplektas Išpakavę produktą patikrinkite, ar komplektas pilnas instrukcijos nesilaikymo garantija ir ar visos dalys tinkamos būklės . Prieš naudojimą nustoja galioti! Garantija netaikoma pašalinkite visas pakuotės medžiagas . pasekminei žalai! Jei materialinė žala 1x Joninis plauku džiovintuvas patiriama ar asmenys sužalojami 1x Koncentruotos srovės antgalis dėl netinkamo naudojimo ar...
 • Page 41 Šį produktą gali naudoti vaikai Gedimo atveju remonto   darbus turi atlikti tik kvalifikuoti nuo 8 metų bei fizinę, jutiminę ar darbuotojai . psichinę negalią turintys ar mažai m PERSPĖJIMAS! Elektros patirties ir žinių turintys žmonės, smūgio pavojus! Nenardinkite jei jie prižiūrimi ir buvo instruktuoti produkto į...
 • Page 42 Apsaugokite maitinimo laidą nuo Prie maitinimo prijungto produkto     pažeidimų . Nepalikite jo kabėti negalima palikti be priežiūros . ant aštrių kraštų ir nespauskite bei Nepradėkite eksploatuoti   nelankstykite . Laikykite maitinimo produkto drėgnomis rankomis laidą toliau nuo karštų paviršių ir ar stovėdami ant drėgnų...
 • Page 43: Prieš Pradėdami Naudoti

  Valymas ir laikymas ˜ Jonizavimo režimas (B pav .) Laikykite produktą vėsioje, sausoje   vaikams nepasiekiamoje vietoje,  /  Jonizavimas LED 1 (jungiklio padėtis) apsaugotoje nuo drėgmės . Jonizavimas Išj . ˜ Prieš pradėdami naudoti išjungtas Pašalinkite visas pakuotės medžiagas . Patikrinkite,  ...
 • Page 44: Valymas Ir Techninė Priežiūra

  Vėsinimo režimas Nuvalykite apsaugines groteles 3 ir oro įėjimo   Vėsinimo režimą naudokite tam, kad šukuosena ilgiau angą 2 minkštu šepetėliu . laikytųsi: Vėl uždėkite apsaugines groteles 3 ant   oro įėjimo angos 2 . Vėsaus oro srautas Pasukite apsaugines groteles 3 laikrodžio  ...
 • Page 45: Garantija

  ˜ Garantija Šis gaminys buvo kruopščiai pagamintas laikantis griežtų kokybės reikalavimų ir prieš tiekiant sąžiningai patikrintas . Aptikę šio gaminio defektą, galite kreiptis į jo pardavėją ir pasinaudoti įstatymais apibrėžtomis jūsų teisėmis . Šių teisių neapriboja toliau aprašyta mūsų teikiama garantija . Suteikiame šio gaminio 3 metų...
 • Page 46 Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 46 Einleitung .
 • Page 47: Verwendete Warnhinweise Und Symbole

  Verwendete Warnhinweise und Symbole In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet: GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Spannung (Wechselstrom) Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, Hertz (Netzfrequenz) die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge Watt hat .
 • Page 48: Lieferumfang

  Im Falle von Schäden aufgrund ˜ Lieferumfang Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, der Nichteinhaltung dieser ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile in Bedienungsanleitung erlischt ordnungsgemäßem Zustand sind . Entfernen Sie vor der Ihr Garantieanspruch! Für Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien . Folgeschäden wird keine Haftung 1x Ionen-Haartrockner übernommen! Im Falle von...
 • Page 49 Dieses Produkt kann von Kindern Im Fall einer Fehlfunktion dürfen   Reparaturen ausschließlich ab 8 Jahren und darüber sowie von qualifiziertem Personal von Personen mit verringerten durchgeführt werden . physischen, sensorischen oder m WARNUNG! Stromschlag- mentalen Fähigkeiten oder gefahr! Tauchen Sie das Produkt Mangel an Erfahrung und nicht in Wasser oder andere Wissen benutzt werden, wenn sie...
 • Page 50 Schützen Sie die Anschlussleitung Das Produkt darf nicht     vor Beschädigungen . Lassen Sie unbeaufsichtigt bleiben, sie nicht über scharfe Kanten während es an das Stromnetz hängen und quetschen oder angeschlossen ist . biegen Sie sie nicht . Halten Nehmen Sie das Produkt nicht mit  ...
 • Page 51: Vor Der Ersten Verwendung

  Reinigung und Aufbewahrung ˜ Ionisierungs-Modus (Abb . B) Bewahren Sie das Produkt an   einem kühlen, trockenen Ort auf,  /  Ionisierung LED 1 (Schalterposition) geschützt vor Feuchtigkeit und Ionisierung aus außerhalb der Reichweite von Kindern . Ionisierung ein ˜ Vor der ersten Verwendung HINWEIS: Entfernen Sie vor der Verwendung Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial .
 • Page 52: Reinigung Und Pflege

  Kühlmodus Reinigen Sie das Schutzgitter 3 und den   Verwenden Sie den Kühlmodus, damit das Styling Lufteinlass 2 mit einer weichen Bürste . länger hält: Setzen Sie das Schutzgitter 3 wieder auf den   Lufteinlass 2 . Kalte Luftströmung Drehen Sie das Schutzgitter 3 im Uhrzeigersinn,  ...
 • Page 53: Garantie

  ˜ Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt .
 • Page 54 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model-Nr.: HG04702A / HG04702B Version: 01/2019 IAN 311547...