Download Print this page

Silvercrest SHTD 2200 E1 Operation And Safety Notes

Ionic hair dryer
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
IONIC HAIR DRYER SHTD 2200 E1
IONIC HAIR DRYER
Operation and safety notes
SUŠILO ZA KOSU
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
FEN ZA KOSU SA JONSKOM
TEHNOLOGIJOM
Napomene o upotrebi i bezbednosti
USCĂTOR DE PĂR CU
FUNCŢIE DE IONIZARE
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
IAN 311547
СЕШОАР С ЙОНИЗИРАЩА
ФУНКЦИЯ
Инструкции за обслужване и безопасност
ΠΙΣΤΟΛΆΚΙ ΙΟΝΤΩΝ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
IONEN-HAARTROCKNER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Silvercrest SHTD 2200 E1

  Summary of Contents for Silvercrest SHTD 2200 E1

 • Page 1 IONIC HAIR DRYER SHTD 2200 E1 IONIC HAIR DRYER СЕШОАР С ЙОНИЗИРАЩА ФУНКЦИЯ Operation and safety notes Инструкции за обслужване и безопасност SUŠILO ZA KOSU ΠΙΣΤΟΛΆΚΙ ΙΟΝΤΩΝ Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας FEN ZA KOSU SA JONSKOM...
 • Page 2 GB/CY Operation and safety notes Page Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Stranica Napomene o upotrebi i bezbednosti Strana Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Pagina Инструкции за обслужване и безопасност Страница GR/CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 6: Table Of Contents

  Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Page 7: Warnings And Symbols Used

  Warnings and symbols used The following warnings are used in this user manual and on the packaging: Voltage (alternating current) DANGER! This symbol in combination with the signal word “Danger” marks a high-risk Hertz (supply frequency) hazard that if not prevented could result in death or serious injury .
 • Page 8: Scope Of Delivery

  In the case of damage resulting ˜ Scope of delivery from non-compliance with these After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition . operating instructions the warranty Remove all packing materials before use . claim becomes invalid! No liability is 1x Ionic hair dryer accepted for consequential damage!
 • Page 9: Intended Use

  This product can be used by In case of malfunction, repairs   children aged from 8 years and are to be conducted by qualified above and persons with reduced personnel only . m WARNING! Risk of electric physical, sensory or mental shock! Do not immerse the capabilities or lack of experience and knowledge if they have been...
 • Page 10: Operation

  Protect the power cord against The product must not be left     damages . Do not let it hang over unattended while it is connected sharp edges, do not squeeze or to the supply mains . bend it . Keep the power cord Do not operate the product with  ...
 • Page 11: Before First Use

  Cleaning and storage ˜ Ionization mode Store the product in a cool, dry (Fig . B)   place, protected from moisture  /  Ionization LED 1 and out of the reach of children . (Switch position) Ionization off ˜ Before first use Ionization on Remove the packaging .
 • Page 12: Cleaning And Care

  Cooling mode Clean the protection grid 3 and the air inlet 2   Use the cooling mode to make the hairstyle last with a soft brush . longer: Attach the protection grid 3 back onto the   air inlet 2 . Cool air flow Rotate the protection grid 3 in a clockwise  ...
 • Page 13: Warranty

  ˜ Warranty The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery . In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product . Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below . The warranty for this product is 3 years from the date of purchase .
 • Page 14 Korištene upozoravajuće napomene i simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 14 Uvod .
 • Page 15: Korištene Upozoravajuće Napomene I Simboli

  Korištene upozoravajuće napomene i simboli U ovim Uputama za uporabu ili na pakiranju korištene su sljedeće upozoravajuće napomene: Napon (izmjenična struja) OPASNOST! Ovaj simbol s izrazom „Opasnost“ označava opasnost visokog Hertz (mrežna frekvencija) stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, uzrokuje tešku ozljedu ili smrt .
 • Page 16: Sadržaj Isporuke

  U slučaju oštećenja zbog ˜ Sadržaj isporuke Nakon raspakiravanja proizvoda, provjerite jesu li nepridržavanja ovih uputa za isporučeni i ispravni svi dijelovi . Prije uporabe uklonite uporabu bit će poništeno pravo na svu ambalažu . primjenu jamstva! Ne preuzimamo 1x Sušilo za kosu odgovornost za posljedične štete! 1x Uski nastavak Proizvođač...
 • Page 17 Proizvod smiju koristiti djeca od U slučaju kvara, popravke smije   izvršiti samo kvalificirano osoblje . 8 godina te osobe s ograničenim m UPOZORENJE! Opasnost psihičkim, osjetilnim ili mentalnim od strujnog udara! Proizvod sposobnostima ili osobe bez nikada nemojte uranjati u vodu ili iskustva i/ili znanja kada su pod druge tekućine! Proizvod nikada nadzorom ili ako su upoznati s...
 • Page 18: Korištenje

  Zaštitite priključni kabel od Uređaj se ne smije ostaviti bez     oštećenja . Ne ostavljajte ga nadzora dok god je priključen na obješenog o oštre rubove i mrežno napajanje . nemojte ga prelamati . Priključni Proizvod nemojte pokretati   kabel držite ga podalje od vrućih vlažnim rukama ili kada stojite površina i otvorenog plamena .
 • Page 19: Prije Prve Uporabe

  Čišćenje i čuvanje ˜ Način rada s ionizacijom (Sl . B) Proizvod čuvajte na hladnom   suhom mjestu zaštićenom od  /  Ionizacija (položaj sklopke) vlage i izvan dohvata djece . Ionizacija Isključeno ˜ Prije prve uporabe isključena Uklonite sav ambalažni materijal . Provjerite jesu li  ...
 • Page 20: Čišćenje I Njega

  Način rada hlađenje Zaštitnu rešetku 3 i izlaz zraka 2 očistite   Način rada hlađenje upotrebljavajte kako bi frizura mekom četkom . trajala dulje: Vratite zaštitnu rešetku 3 na izlaz zraka 2 .   Zaštitnu rešetku 3 vrtite u smjeru kazaljke na satu  ...
 • Page 21: Jamstvo

  ˜ Jamstvo Proizvod se brižno izrađuje prema strogim smjernicama kvalitete i prije isporuke savjesno ispituje . U slučaju nedostataka na ovom proizvodu, na raspolaganju imate zakonska prava protiv prodavača tog uređaja . Vaša zakonska prava ovim našim jamstvom koje je predstavljeno u nastavku, ostaju netaknuta .
 • Page 22 Korišćena upozorenja i simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 22 Uvod .
 • Page 23: Predviđena Namena

  Korišćena upozorenja i simboli U ovom priručniku i na ambalaži koriste se sledeća upozorenja: Napon (naizmenična struja) OPASNOST! Ovaj simbol sa signalnom rečju „Opasnost“ označava opasnost sa visokim stepenom rizika koji će, ako se ne Herc (frekvencija napajanja) izbegne, za rezultat imati smrt ili ozbiljne povrede .
 • Page 24: Obim Isporuke

  U slučaju oštećenja usled ˜ Obim isporuke Nakon što raspakujete proizvod proverite da li je nepoštovanja ovih uputstava isporuka potpuna i da li su svi delovi u dobrom stanju . za korišćenje, poništava vam Pre upotrebe uklonite svu ambalažu . se garancija na proizvod! Za 1x Fen za kosu sa jonskom tehnologijom posledičnu štetu ne preuzima se...
 • Page 25 Ovaj proizvod mogu da koriste U slučaju neispravnosti, popravku   može da vrši samo kvalifikovano deca uzrasta od 8 i više godina, osoblje . kao i osobe sa smanjenim m UPOZORENJE! Opasnost od fizičkim, čulnim ili mentalnim udara struje! Nikada nemojte sposobnostima ili osobe kojima potapati proizvod u vodu ili u nedostaje iskustva i znanja, pod...
 • Page 26 Zaštitite priključni kabel od Proizvod ne smete da ostavite     oštećenja . Nemojte dozvoliti da bez nadzora dok je priključen na visi preko oštrih ivica i da bude struju . prignječen ili savijen . Držite Nemojte rukovati ovim   priključni kabel dalje od vrelih proizvodom kad su vam mokre površina kao i od otvorenog...
 • Page 27: Korišćenje

  Čišćenje i održavanje ˜ Režim jonizacije (sl . B) Proizvod čuvajte na hladnom,   suvom mestu, dalje od vlage i van  /  (položaj Jonizacija domašaja dece . prekidača) ˜ Pre prvog korišćenja Jonizacija je Isključeno isključena Uklonite svu ambalažu . Proverite da li su svi delovi  ...
 • Page 28: Čišćenje Kućišta I Nastavaka

  Režim hlađenja Očistite zaštitnu rešetku 3 i dovod vazduha 2   Koristite režim hlađenja da bi stilisanje duže trajalo: mekom četkom . Vratite zaštitnu rešetku 3 na dovod vazduha 2 .   Protok hladnog Okrenite zaštitnu rešetku 3 u smeru kretanja  ...
 • Page 29: Garancija I Garantni List

  Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, delova nakon isteka garantog perioda/ perioda a što se dokazuje fiskalnim računom . saobraznosti .
 • Page 30 6 . Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom . 7 . Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu . 8 . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe . Naziv proizvoda: Fen za kosu sa jonskom tehnologijom Model: HG04702A / HG04702B...
 • Page 31 Indicații de avertizare și simboluri folosite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 31 Introducere .
 • Page 32: Indicații De Avertizare Și Simboluri Folosite

  Indicații de avertizare și simboluri folosite În aceste instrucțiuni de utilizare și pe ambalaj se folosesc următoarele indicații de avertizare: Tensiune (curent alternativ) PERICOL! Acest simbol având cuvântul de semnalizare „Pericol” indică o periclitare cu grad ridicat de risc care, dacă nu este Hertz (frecvența rețelei) evitat, are ca urmare o rănire gravă...
 • Page 33: Volumul De Livrare

  În cazul deteriorărilor datorate ˜ Volumul de livrare După despachetarea produsului, verificați dacă nerespectării acestor instrucțiuni livrarea este completă și dacă toate piesele sunt în de utilizare, pretenția de garanție stare bună . Înainte de utilizare, îndepărtați toate dispare! Nu se preia nicio materialele de ambalare .
 • Page 34 Acest produs poate fi folosit de În cazul unei funcționări   defectuoase, reparațiile pot fi copiii începând cu 8 ani și de efectuate numai de personal persoanele cu capacităţi fizice, calificat . senzoriale sau mentale reduse m AVERTISMENT! Pericol de sau cu lipsă de experienţă și electrocutare! Nu scufundaţi cunoștinţe dacă...
 • Page 35 Protejați cablul de conexiune de Produsul nu trebuie să rămână     deteriorări . Nu lăsați să atârne nesupravegheat cât timp este peste margini ascuțite și nu-l striviți conectat la priză . sau îndoiți . Țineți departe cablul Nu apucaţi produsul cu mâinile  ...
 • Page 36: Înainte De Prima Utilizare

  Curăţarea și păstrarea ˜ Modul de ionizare (Fig . B) Păstrați produsul într-un loc   răcoros și uscat, protejat de  /  (Poziţia Ionizarea LED 1 umezeală și nu la îndemâna întrerupătorului) copiilor . Ionizare oprită Oprit ˜ Înainte de prima utilizare Ionizare pornită...
 • Page 37: Curăţarea Și Îngrijirea

  Modul de răcire Curăţaţi grilajul de protecţie 3 și intrarea aerului   Folosiți modul de răcire pentru ca aranjarea părului să 2 cu o perie moale . dureze mai mult: Așezați grilajul de protecție 3 la loc pe   intrarea aerului 2 . Curent de aer rece Rotiți grilajul de protecție 3 în sens orar pentru a-l  ...
 • Page 38: Garanţie

  ˜ Garanţie Produsul a fost produs cu atenţie conform unor standarde stricte de calitate și verificat înainte de livrare . În cazul defectelor la nivelul acestui produs aveţi drepturi legale faţă de vânzătorul produslui . Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanţia noastră...
 • Page 39 Използвани предупредителни указания и символи . . . . . . . . . . . . . . . Страница 39 Увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница 39 Употреба...
 • Page 40: Използвани Предупредителни Указания И Символи

  Използвани предупредителни указания и символи В това ръководство за експлоатация и върху опаковката са използвани следните предупредителни указания: ОПАСНОСТ! Този символ със Напрежение (променлив ток) сигналната дума „Опасност“ указва заплаха с висока степен на риск, която, Херц (мрежова честота) ако не бъде избегната, води до тежко нараняване...
 • Page 41: Обем На Доставката

  В случай на щети поради ˜ Обем на доставката След разопаковането на продукта се уверете, че неспазване на настоящото доставката е пълна и всички части са в изрядно ръководство за употреба губите състояние . Преди употребата отстранете всички Вашето право на гаранционни опаковъчни...
 • Page 42 Този продукт може да бъде В случай на неправилно   функциониране, ремонтите използван от деца над 8 години, трябва да бъдат извършвани както и от лица с намалени само от квалифициран физически, сензорни или персонал . интелектуални способности m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! или липса на опит и познания, Опасност...
 • Page 43: Работа

  Пазете свързващия проводник Този продукт не бива да остава     от повреди . Не го оставяйте да без наблюдение, докато е виси над остри ръбове и не го свързан към електрическата притискайте или прегъвайте . мрежа . Дръжте свързващия проводник Не...
 • Page 44: Изсушаване На Коса

  Почистване и съхранение ˜ Режим Йонизация (Фиг . B) Съхранявайте продукта на   хладно, сухо и защитено от  /  (положение на Йонизация Светодиод 1 влага място, извън обсега на превключвателя) деца . Йонизация Изкл . изключена ˜ Преди първата употреба Йонизация Отстранете...
 • Page 45: Почистване На Корпуса И Приставките

  Режим Охлаждане Почистете предпазната решетка 3 и входа на   Използвайте режима Охлаждане, за да издържи въздуха 2 с мека четка . прическата по-дълго: Поставете предпазната решетка 3 отново   върху входа на въздуха 2 . Студен въздушен Завъртете предпазната решетка 3 по  ...
 • Page 46: Гаранция

  ˜ Гаранция Обхват на гаранцията Уредът е произведен грижливо според строгите Уважаеми клиенти, за този уред получавате изисквания за качество и добросъвестно изпитан 3 години гаранция от датата на покупката . преди доставка . Гаранцията важи за дефекти В случай на несъответствие на продукта с на...
 • Page 47 • След съгласуване с нашия сервиз можете да * Чл . 112 . (1) При несъответствие на изпратите дефектния продукт на посочения потребителската стока с договора за продажба Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като потребителят има право да предяви рекламация, приложите...
 • Page 48 Чл . 114 . (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл . 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1 . разваляне на договора и възстановяване...
 • Page 49 Χρησιμοποιούμενες προειδοποιητικές υποδείξεις και σύμβολα . . . . . . Σελίδα 49 Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σελίδα 49 Προβλεπόμενη...
 • Page 50: Χρησιμοποιούμενες Προειδοποιητικές Υποδείξεις Και Σύμβολα

  Χρησιμοποιούμενες προειδοποιητικές υποδείξεις και σύμβολα Στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στη συσκευασία χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προειδοποιητικές υποδείξεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αυτό το σύμβολο με Τάση (εναλλασσόμενο ρεύμα) την προειδοποιητική λέξη «Κίνδυνος» υποδεικνύει έναν υψηλό βαθμό κινδύνου Hertz (συχνότητα δικτύου) ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα...
 • Page 51: Περιεχόμενο Συσκευασίας

  Σε περίπτωση πρόκλησης βλαβών ˜ Περιεχόμενο συσκευασίας Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από τη λόγω μη τήρησης αυτών των οδηγιών συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κανένα χρήσης, η εγγύηση ακυρώνεται! Δεν εξάρτημα και ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για σε...
 • Page 52 Αυτό το προϊόν μπορεί να Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, οι   επισκευές πρέπει να εκτελούνται χρησιμοποιηθεί από παιδιά μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό . ηλικίας 8 ετών και άνω και από m ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! άτομα με μειωμένες σωματικές, Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! αισθητηριακές ή διανοητικές Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ικανότητες...
 • Page 53: Χειρισμός

  Προστατεύστε το καλώδιο Μην αφήνετε το προϊόν     τροφοδοσίας από βλάβες . χωρίς επιτήρηση όταν είναι Μην το αφήνετε να κρέμεται συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό από αιχμηρές ακμές, μην το δίκτυο . συνθλίβετε και μην λυγίζετε . Μην πιάνετε το προϊόν με υγρά  ...
 • Page 54: Πριν Την Πρώτη Χρήση

  Καθαρισμός και συντήρηση ˜ Λειτουργία ιονισμού (Εικ . B) Αποθηκεύστε το προϊόν σε   ψυχρό, στεγνό μέρος, χωρίς  /  Ιονισμός LED 1 (θέση διακόπτη) υγρασία και μακριά από σημεία Απενεργοποίηση στα οποία φτάνουν τα παιδιά . ιονισμού ˜ Πριν την πρώτη χρήση Ενεργοποίηση...
 • Page 55: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  Λειτουργία κρύου αέρα Καθαρίστε το προστατευτικό πλέγμα  3 και την   Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κρύου αέρα για είσοδο αέρα  2 με απαλή βούρτσα . μεγαλύτερη διάρκεια του χτενίσματος: Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό πλέγμα  3   στην είσοδο αέρα   2 . Κρύο...
 • Page 56: Εγγύηση

  ˜ Εγγύηση Το προϊόν κατασκευάστηκε προσεκτικά κάτω από αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε επιμελώς πριν από την αποστολή . Σε περίπτωση βλαβών στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα προς τον πωλητή του προϊόντος . Τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση που παρατίθεται παρακάτω . Για...
 • Page 57 Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 57 Einleitung .
 • Page 58: Verwendete Warnhinweise Und Symbole

  Verwendete Warnhinweise und Symbole In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet: GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Spannung (Wechselstrom) Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, Hertz (Netzfrequenz) die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge Watt hat .
 • Page 59: Lieferumfang

  Im Falle von Schäden aufgrund ˜ Lieferumfang Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, der Nichteinhaltung dieser ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile in Bedienungsanleitung erlischt ordnungsgemäßem Zustand sind . Entfernen Sie vor der Ihr Garantieanspruch! Für Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien . Folgeschäden wird keine Haftung 1x Ionen-Haartrockner übernommen! Im Falle von...
 • Page 60 Dieses Produkt kann von Kindern Im Fall einer Fehlfunktion dürfen   Reparaturen ausschließlich ab 8 Jahren und darüber sowie von qualifiziertem Personal von Personen mit verringerten durchgeführt werden . physischen, sensorischen oder m WARNUNG! Stromschlag- mentalen Fähigkeiten oder gefahr! Tauchen Sie das Produkt Mangel an Erfahrung und nicht in Wasser oder andere Wissen benutzt werden, wenn sie...
 • Page 61: Bedienung

  Schützen Sie die Anschlussleitung Das Produkt darf nicht     vor Beschädigungen . Lassen Sie unbeaufsichtigt bleiben, sie nicht über scharfe Kanten während es an das Stromnetz hängen und quetschen oder angeschlossen ist . biegen Sie sie nicht . Halten Nehmen Sie das Produkt nicht mit  ...
 • Page 62: Vor Der Ersten Verwendung

  Reinigung und Aufbewahrung ˜ Ionisierungs-Modus (Abb . B) Bewahren Sie das Produkt an   einem kühlen, trockenen Ort auf,  /  Ionisierung LED 1 (Schalterposition) geschützt vor Feuchtigkeit und Ionisierung aus außerhalb der Reichweite von Kindern . Ionisierung ein ˜ Vor der ersten Verwendung HINWEIS: Entfernen Sie vor der Verwendung Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial .
 • Page 63: Reinigung Und Pflege

  Kühlmodus Reinigen Sie das Schutzgitter 3 und den   Verwenden Sie den Kühlmodus, damit das Styling Lufteinlass 2 mit einer weichen Bürste . länger hält: Setzen Sie das Schutzgitter 3 wieder auf den   Lufteinlass 2 . Kalte Luftströmung Drehen Sie das Schutzgitter 3 im Uhrzeigersinn,  ...
 • Page 64: Garantie

  ˜ Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt .
 • Page 65 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model-Nr.: HG04702A / HG04702B Version: 01/2019 IAN 311547...