Download Print this page

Philips SCF225/10 User Manual

Philips electric steam sterilizer scf225/10
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

SCF225

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips SCF225/10

  Summary of Contents for Philips SCF225/10

 • Page 1 SCF225...
 • Page 5: Table Of Contents

  EngliSh 6 Български 10 Čeština 15 eesti 19 Hrvatski Magyar 7 ҚазаҚша 1 Lietuviškai 6 Latviešu 0 PoLski roMână 8 русский 5 sLovensky 57 sLovenšČina 61 srPski 65 українська 69...
 • Page 6: English

  Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 Never place items on top of the appliance when it is in use. automatic shut-off This appliance is equipped with an electronic shut-off function that automatically switches the appliance off after 10 minutes, when the sterilising process is finished. Before first use Clean all detachable parts (see chapter ‘Cleaning’).
 • Page 8 EngliSh Be careful when you remove the lid, it may still be hot and steam may come out the appliance. Wash your hands thoroughly before you remove the sterilised items. Remove the bottles or objects from one or both baskets and from the container. Be careful, the air and objects inside the steriliser may still be hot.
 • Page 9 If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 10: Български

  Български увод Поздравления за закупуването на електрическия стерилизатор с пара Philips! Този уред е предназначен за стерилизиране на бутилки, принадлежности, биберони и играчки. Той дава възможност да се стерилизират 9 големи бутилки или 6 бутилки с широко гърло. Снабден е с...
 • Page 11 След употреба изливайте останалата вода от уреда. Преди сервиране опитайте храната върху дланта си, за да се убедите, че температурата е безопасна за бебето. Този стерилизатор не стерилизира съобразно клиничните стандарти. Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа след употреба. Не поставяйте каквито и да е предмети върху уреда по време на работата му. автоматично...
 • Page 12 Натиснете бутона за вкл./изкл. Светва индикаторът за нагряване, за да покаже, че уредът работи. (фиг. 8) Процесът на стерилизиране отнема 10 минути. В края на процеса уредът се изключва автоматично и индикаторът изгасва. Винаги оставяйте уредът да изпълни целия 10-минутен процес...
 • Page 13 карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care...
 • Page 14 Често задавани въпроси В този раздел са изброени най-често задаваните въпроси относно уреда. Ако тук не можете да намерите отговора на вашия въпрос, обръщайте се към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Въпрос Защо не светва...
 • Page 15: Čeština

  Než přístroj připojíte k síti, zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí elektrické sítě. Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, servis autorizovaný společností Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí.
 • Page 16 Před podáváním vyzkoušejte stravu na hřbetu ruky, abyste měli jistotu, že je její teplota pro dítě bezpečná. Tento sterilizátor neslouží ke sterilizaci podle klinických standardů. Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě. Během používání na přístroj nepokládejte žádné předměty. automatické vypnutí Tento přístroj je vybaven elektronickou funkcí...
 • Page 17 Sejměte víko. Při sundávání víka buďte opatrní, může být stále horké a z přístroje může vycházet pára. Před vyjmutím sterilizovaných předmětů si důkladně umyjte ruce. Vyjměte láhve nebo předměty z jednoho či obou košíků a ze zásobníku. Buďte opatrní – vzduch a předměty ve sterilizátoru mohou být stále horké. Před dalším použitím nechejte přístroj nejméně...
 • Page 18 Informační středisko firmy Philips. Adresu, telefonní čísla a další spojení na Informační servis najdete v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud není Informační středisko ve vaší zemi, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips nebo oddělení Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 19: Eesti

  sissejuhatus Õnnitleme Philipsi „Electric Steam Steriliser (elektriline aurusteriliseerija)” ostu puhul! See seade on valmistatud pudelite, tarvikute, rinnapiima pumpade ja mänguasjade steriliseerimiseks. Sellega võib steriliseerida 9 suurt ja 6 väikesesuudmelist pudelit. Seade on varustatud kahe korviga teiste tarvikute samaaegseks steriliseerimiseks. Steriliseerija desinfitseerib beebipudelid, hävitades kõik kahjulikud bakterid.
 • Page 20 automaatne välja lülitamine See seade on varustatud elektroonilise väljalülitava kaitsmega, mis lülitab seadme 10 min pärast steriliseerimise lõppemist automaatselt välja. Enne esmakasutust Puhastage kõiki äravõetavaid osi (vt pt „Puhastamine”). Võite toitejuhtme pikkuse parajaks reguleerida, kerides osa sellest ümber seadme aluse põhjal olevate klambrite.
 • Page 21 Võtke pudelid või esemed ühest või mõlemast korvist ning aurutusnõust välja. Olge ettevaatlik, õhk ja steriliseerija sees olevad seadmed võivad veel kuumad olla. Laske seadmel enne uuesti kasutamist 10 min jooksul jahtuda. Puu- ja juurvilja aurutamine Steriliseerijat võite kasutada ka puu- ja juurvilja aurutamiseks, et beebile värsket toitu valmistada. Kontrollige, kas veepaagis on piisavalt vett.
 • Page 22 Infopäringud ja küsimused on võimalik esitada Philipsi veebisaidi www.philips.com kaudu või kohalikku Philipsi hoolduskeskusse pöördudes (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole hoolduskeskust, pöörduge Philips toodete kohaliku müüja poole või võtke ühendus Philips kodumasinate teeninduskeskusega. sageli esitatavad küsimused Selles peatükis loetletakse sageli esitatavaid küsimusi seadme kohta.
 • Page 23: Hrvatski

  Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na naljepnici s podacima naponu lokalne mreže. Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
 • Page 24 automatsko isključivanje Ovaj aparat je opremljen funkcijom električnog automatskog isključivanja koja automatski isključuje aparat 10 minuta nakon što je sterilizacija završena. Prije prve uporabe Očistite odvojive dijelove (pogledajte poglavlje “Čišćenje”). Duljinu kabela možete podesiti tako da ga djelomično omotate oko nosača za spremanje kabela na dnu aparata.
 • Page 25 Prije nego što izvadite sterilizirane predmete, dobro operite ruke. Bočice ili druge predmete izvadite iz košarica i iz spremišta. Budite oprezni jer zrak i predmeti u sterilizatoru mogu biti vrući. Neka se aparat hladi barem 10 minuta prije sljedeće upotrebe. kuhanje voća i povrća na pari Sterilizator možete koristiti i za kuhanje voća i povrća na pari za pripremu svježeg obroka za vašu bebu.
 • Page 26 Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Često postavljana pitanja U ovom poglavlju se nalaze odgovori na često postavljana pitanja o aparatu. Ako odgovor na svoje pitanje ne možete pronaći u ovom poglavlju, obratite se Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi. Pitanje Zašto se indikator napajanja ne...
 • Page 27: Magyar 7

  Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta a Philips elektromos gőzölős fertőtlenítőkészülékét. Ez a készülék üvegek, tartozékok, tejszívók és játékok fertőtlenítésére szolgál. Segítségével 9 nagy üveget vagy 6 széles nyakú üveget fertőtleníthet. A készülékhez tartozó két kosárban egy időben más tartozékokat fertőtleníthet. A készülék a cumisüvegek fertőtlenítésekor minden káros baktériumot elpusztít.
 • Page 28 A készülékkel végzett fertőtlenítés a klinikai szabvány értelmében nem számít sterilizálásnak. Használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból. Használat közben ne helyezzen más tárgyat a készülék tetejére. automatikus kikapcsolás A készülék a fertőtlenítést követően 10 perc múlva automatikusan kikapcsol. teendők az első...
 • Page 29 Óvatosan vegye le a fedelet, mert még forró lehet, és gőz távozhat a készülékből. Alaposan mosson kezet, mielőtt kiveszi a fertőtlenített tárgyakat a készülékből. Vegye ki az üvegeket vagy más tárgyakat az egyik vagy mindkét kosárból és a tartályból. Legyen óvatos, mert a fertőtlenítő belsejében lévő levegő és a tárgyak még mindig forróak lehetnek. A készüléket használat után legalább 10 percig hagyni kell lehűlni, mielőtt újra használná.
 • Page 30 (ábra 11) Jótállás és szerviz Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára www.philips.com, vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez vagy a Philips háztartási eszközök és...
 • Page 31 Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген вольтаж, жергілікті қамтамасыз етілетін вольтажға сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз. Егер тоқ сымы зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек Philips немесе Philips әкімшілігі берген қызмет орталығында немесе соған тәрізді деңгейі бар маман ғана оларды ауыстыруы тиіс.
 • Page 32 Тек қайнатуға болатын нәресте бөтелкелерін ғана қолданыңыз. Құралды тек 10°C және 35°C температурасы аралығында ғана зарядтауға, қолдануға және сақтауға болады. Құралды қолданып болғаннан соң, оның ішінде қалған суды әрдайым төгіп отырыңыз. Балаңызға тамақты беретіннің алдында, оның температурасын қолыңыздың ішкі жағына тамызып, қатты...
 • Page 33 Жоғарғы себетті толтырып, оны контейнер тоғыншасына орнатыңыз. (Cурет 6) Контейнердің қақпағын жабыңыз. (Cурет 7) Қосу/сөндіру түймесін басыңыз. Қуат қосылды деген жарық жанып, құралдың жұмыс жасай бастағанын білдіреді. (Cурет 8) Стерилизация барысы 10 минут созылады. Бұл барыс соңында, құрал автоматты түрде сөніп, қуат...
 • Page 34 мақсатына өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған айналаны сақтауға себіңізді тигізесіз. (Cурет 11) кепілдік және қызмет Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде бірде бір мәселе болса, Philips’тің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына келіңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаңыз болады (ол нөмірді сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік...
 • Page 35 Жиі қойылатын сұрақтар Бұл тармақта құрал туралы жиі қойылатын сұрақтар тізімі берілген. Егер сіз өз сұрағыңызға жауапты таппасаңыз, еліңіздегі Тұтынушылар Қызмет Орталығымен байланысыңыз. Сұрақ Неліктен тоққа қосулы деген жарық жанбайды? Неліктен су стерилизатордан су асып шығып кетіп жатыр? Неліктен стерилизация барысы аяқталмастан...
 • Page 36: Lietuviškai 6

  Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant prietaiso, atitinka vietinę elektros tinklo įtampą. Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis aptarnavimo centras arba kiti kvalifikuoti specialistai. Saugokite šį prietaisą nuo didelio karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
 • Page 37 Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo. Kai prietaisas naudojamas, nedėkite ant jo viršaus jokių daiktų. automatinis išsijungimas Šiame prietaise yra elektroninė išjungimo funkcija, kuri automatiškai išjungia prietaisą praėjus 10 minučių po sterilizavimo proceso pabaigos. Prieš pirmąjį naudojimą Nuvalykite visas išimamas dalis (žr. skyrių „Valymas“). Laido ilgį...
 • Page 38 Nuimdami dangtį būkite atsargūs – jis dar gali būti karštas, iš prietaiso gali sklisti garai. Prieš išimdami sterilizuotus daiktus, gerai nusiplaukite rankas. Išimkite buteliukus ir kitus daiktus iš vieno ar abiejų krepšių ir iš konteinerio. Būkite atsargūs – oras ir daiktai sterilizatoriaus viduje gali būti karšti. Prieš...
 • Page 39 Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“ buitinės technikos aptarnavimo skyrių.
 • Page 40: Latviešu 0

  Pirms pieslēgšanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz ierīces modeļa plāksnītes norādītais spriegums atbilst jūsu vietējā elektrotīkla spriegumam. Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina autorizētā Philips servisa centrā, lai izvairītos no bīstamām situācijām. Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam vai tiešai saules gaismai.
 • Page 41 automātiska izslēgšanās Šī ierīce ir aprīkota ar elektronisku izslēgšanas funkciju, kura automātiski izslēdz ierīci 10 minūtes pēc sterilizācijas procesa beigām. Pirms pirmās lietošanas Notīriet noņemamās detaļas (skatiet nodaļu ‘Tīrīšana’). Elektrības vada garumu var pielāgot, aptinot daļu no tā ap vada nodalījuma skavām pie ierīces pamatnes.
 • Page 42 Rūpīgi nomazgājiet rokas, pirms izņemt sterilizētos priekšmetus. Izņemiet pudeles vai priekšmetus no viena vai abiem groziem un no tvertnes. Esiet piesardzīgi, jo gaiss un priekšmeti sterilizatorā vēl var būt karsti. Ļaujiet ierīcei vismaz 10 minūtes atdzist, pirms jūs to lietojat atkārtoti. augļu un dārzeņu tvaicēšana Sterilizatoru var lietot arī, lai savam bērnam pagatavotu veselīgu maltīti - tvaicētus augļus un dārzeņus.
 • Page 43 Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču tirgotājiem vai Philips Mājturības un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.
 • Page 44: Polski

  PoLski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu elektrycznego sterylizatora parowego firmy Philips! Urządzenie to przeznaczone jest do sterylizowania butelek, akcesoriów, laktatorów i zabawek. Można w nim sterylizować 9 dużych butelek lub 6 butelek z szeroką szyjką. Sterylizator jest także wyposażony w dwa koszyki, w których można w tym samym czasie sterylizować...
 • Page 45 Przed podaniem pokarmu sprawdź na zewnętrznej stronie dłoni, czy ma on odpowiednią dla dziecka temperaturę. Sterylizator ten nie przeprowadza sterylizacji w znaczeniu klinicznym. Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. W trakcie korzystania z urządzenia nigdy nie kładź na nim żadnych przedmiotów. automatyczne wyłączanie Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza urządzenie po 10 minutach od zakończenia sterylizacji.
 • Page 46 Przed zdjęciem pokrywki odczekaj około 3 minuty, aż urządzenie ostygnie. Zdejmij pokrywkę. Zachowaj ostrożność podczas zdejmowania pokrywki, gdyż może być gorąca, a z urządzenia może wydobywać się para. Przed wyjęciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyj ręce. Wyjmij butelki i inne przedmioty z jednego lub obu koszyków oraz z pojemnika. Zachowaj ostrożność, gdyż...
 • Page 47 Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 48: Română 8

  Verificaţi dacă tensiunea indicată pe plăcuţa de înregistrare corespunde tensiunii de alimentare locale înainte de a conecta aparatul. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice accident.
 • Page 49 Acest sterilizator nu realizează o sterilizare conformă standardelor medicale. Scoateţi întotdeauna aparatul din priză după utilizare. Nu aşezaţi niciodată obiecte pe aparat atunci când acesta se află în uz. Închidere automată Acest aparat este dotat cu o funcţie de oprire electronică, care opreşte automat aparatul după 10 minute, când procesul de sterilizare a luat sfârşit.
 • Page 50 Îndepărtaţi capacul. Scoateţi cu atenţie capacul, acesta poate fi fierbinte în continuare, iar din aparat poate ieşi abur. Spălaţi-vă bine pe mâini înainte de a scoate obiectele sterilizate. Scoateţi biberoanele sau obiectele din unul sau din ambele coşuri şi din recipient. Aveţi grijă, aerul şi obiectele din interiorul sterilizatorului pot fi în continuare fierbinţi.
 • Page 51 înconjurător. (fig. 11) garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul apariţiei altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips www.philips.com sau să contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (veţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de centru, contactaţi furnizorul dvs.
 • Page 52: Русский

  В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. Не подвергайте прибор воздействию высоких температур или прямого солнечного...
 • Page 53 Храните прибор в недоступном для детей месте. Запрещается ставить прибор на горячую поверхность или в духовку. Не допускайте свисания шнура с края стола или места установки прибора. Пользуйтесь бутылочками, специально предназначенными для кипячения. Храните и используйте прибор при температуре от 10°C до 35°C. Обязательно...
 • Page 54 Следите, чтобы предметы, помещённые в контейнер, не касались нагревательного элемента. Поместите предметы в верхнюю корзину и установите её на опорное кольцо контейнера. (Рис. 6) Установите крышку на прибор. (Рис. 7) Нажмите кнопку включения / выключения. Загорится индикатор питания, показывая, что прибор работает. (Рис. 8) Стерилизация...
 • Page 55 гарантия и обслуживание Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки...
 • Page 56 Часто задаваемые вопросы и ответы на них Данная глава содержит наиболее часто задаваемые вопросы и ответы о приборе. Если ответ на ваш вопрос отсутствует, обратитесь в центр поддержки покупателей вашей страны. Вопрос Почему не загорается индикатор питания? Почему из стерилизатора вытекает...
 • Page 57: Slovensky

  Úvod Blahoželáme Vám ku kúpe elektrického parového sterilizátora Philips! Toto zariadenie bolo navrhnuté na sterilizovanie fľašiek, príslušenstva, cumlíkov a hračiek. Umožní vám sterilizovať 9 veľkých fliaš alebo 6 fliaš so širokým hrdlom. Tiež sa dodáva s dvomi košíkmi, v ktorých môžete súčasne sterilizovať...
 • Page 58 Skôr, ako podáte ohriatu stravu, uistite sa, že má teplotu vhodnú pre Vaše dieťa. Na chrbát ruky si nakvapkajte trochu ohriatej stravy. Tento sterilizátor nesterilizuje v zmysle lekárskych noriem. Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete. Keď sa zariadenie používa, nikdy naň neukladajte žiadne iné predmety. automatické...
 • Page 59 Pred zložením veka nechajte zariadenie približne 3 minúty vychladnúť. Zložte veko. Pri skladaní veka dávajte pozor, môže byť stále horúce a zo zariadenia môže unikať para. Skôr, ako vysterilizované predmety zo zariadenia vyberiete, poriadne si umyte ruky. Fľaše a predmety z jedného/oboch košíkov a tiež z nádoby vyberte. Dávajte si pozor, pretože vzduch a predmety v sterilizátore môžu byť...
 • Page 60 Philips - www.philips.com, alebo sa obrátili na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips, alebo kontaktujte Oddelenie služieb Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná...
 • Page 61: Slovenščina

  Pred priključitvijo aparata preverite, ali na omrežnem vtikaču označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. Aparata ne izpostavljajte vročini ali neposredni sončni svetlobi. Podstavka ne razstavljajte, sicer lahko pride do električnega udara.
 • Page 62 sLovenšČina samodejni izklop Aparat je opremljen s funkcijo elektronskega izklopa, ki samodejno izključi aparat v 10 minutah po končanju postopka steriliziranja. Pred prvo uporabo Očistite snemljive dele (oglejte si poglavje “Čiščenje”). Prilagodite dolžino omrežnega kabla, tako da odvečno dolžino ovijete okrog nosilcev za shranjevanje na podstavku aparata.
 • Page 63 Stekleničke ali predmete odstranite iz obeh košar in posode. Bodite previdni, saj so lahko zrak in predmeti v sterilizatorju še vedno vroči. Pred ponovno uporabo naj se aparat ohlaja vsaj 10 minut. kuhanje sadja in zelenjave v pari Sterilizator lahko uporabite tudi za kuhanje sadja in zelenjave v pari in tako pripravite svež obrok za vašega malčka.
 • Page 64 (Sl. 11) garancija in servis Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.
 • Page 65: Srpski

  Pre nego što uključite aparat, proverite da li napon naveden na tipskoj pločici odgovara naponu lokalne električne mreže. Da bi se izbegao rizik, glavni kabl u slučaju oštećenja treba da zameni kompanija Philips, tj. servisni centar ovlašćen od strane kompanije Philips ili osoba sa odgovarajućim kvalifikacijama.
 • Page 66 Sterilizator ne zadovoljava standarde kliničkog sterilizovanja. Posle upotrebe aparat uvek isključite iz napajanja. Tokom korišćenja nemojte da stavljate predmete na aparat. automatsko isključivanje Ovaj aparat je opremljen elektronskom funkcijom isključivanja koja ga automatski isključuje 10 minuta posle procesa sterilizacije. Pre prve upotrebe Očistite sve odvojive delove (pogledajte poglavlje “Čišćenje”).
 • Page 67 Prilikom skidanja poklopca budite pažljivi jer on može još uvek da bude vruć, a iz aparata može da izlazi para. Pre vađenja sterilizovanih predmeta dobro operite ruke. Izvadite flašice ili predmete iz jedne ili obe korpe i iz spremnika. Budite pažljivi jer vazduh i predmeti u sterilizatoru mogu da budu vrući. Pre ponovnog korišćenja ostavite aparat da se hladi najmanje 10 minuta.
 • Page 68 Tako ćete doprineti zaštiti okoline. (Sl. 11) garancija i servis Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na međunarodnom garantnom listu).
 • Page 69: Українська

  Вступ Вітаємо Вас із придбанням електричного парового стерилізатора Philips! Цей пристрій було розроблено для стерилізації пляшечок, дрібних предметів, молоковідсмоктувачів та іграшок. За допомогою цього пристрою можна стерилізувати 9 великих пляшечок або 6 пляшечок з широкою горловиною. В комплект входять два кошики, в яких можна одночасно стерилізувати...
 • Page 70 Використовуйте і зберігайте пристрій за температури від 10°C до 35°C. Після використання завжди виливайте залишки води з пристрою. Перед тим, як давати дитині їсти, перевіряйте температуру їжі на зовнішній стороні руки. Цей стерилізатор не стерилізує згідно клінічних стандартів. Після використання завжди від’єднуйте пристрій від мережі. Ніколи...
 • Page 71 Процес стерилізації триває прибл. 10 хвилин. Після завершення стерилізації пристрій автоматично вимкнеться, а індикатор увімкнення згасне. Завжди давайте пристрою завершити повний 10-хвилинний процес стерилізації. Перед тим, як знімати кришку, дайте пристрою охолонути протягом прибл. 3 хвилин. Зніміть кришку. Знімайте кришку обережно, адже вона може все ще бути гарячою, а з пристрою може виходити...
 • Page 72 гарантія та обслуговування Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com, або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного...
 • Page 73 запитання, що часто задаються У цьому розділі знаходиться список запитань про пристрій, які часто задаються. Якщо Ви не можете знайти відповіді на своє запитання, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні. Запитання Чому не засвічується індикатор увімкнення? Чому вода витікає зі стерилізатора? Чому...
 • Page 76 .00.665.1...

This manual is also suitable for:

Scf225