Philips Avent SCF287 User Manual

Philips Avent SCF287 User Manual

Hide thumbs Also See for Avent SCF287:
Table of Contents
 • Български
 • Čeština
 • Eesti
 • Français
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Қазақша
 • Lietuviškai
 • Latviešu
 • Polski
 • Română
 • Русский
 • Slovensky
 • Slovenščina
 • Srpski
 • Türkçe
 • Українська

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 1
SCF287
SCF286
SCF285
SCF284
27/11/14 10:52

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips Avent SCF287

 • Page 1 Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF287 SCF286 SCF285 SCF284 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 1 27/11/14 10:52...
 • Page 2 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 2 27/11/14 10:52...
 • Page 3 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 3 27/11/14 10:52...
 • Page 4 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 4 27/11/14 10:52...
 • Page 5: Table Of Contents

  ENGLISH 6 БЪЛГАРСКИ 12 ČEŠTINA 19 EESTI 25 FRANÇAIS 31 HRVATSKI 37 MAGYAR 43 ҚАЗАҚША 49 LIETUVIŠKAI 55 LATVIEŠU 61 POLSKI 66 ROMÂNĂ 72 РУССКИЙ 78 SLOVENSKY 85 SLOVENŠČINA 91 SRPSKI 97 TÜRKÇE 103 УКРАЇНСЬКА 109 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 5 27/11/14 10:52...
 • Page 6: English

  ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. General description (Fig. 1) A Lid with grip B Small basket C Large basket D Heating element with water reservoir...
 • Page 7 Caution - Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid. - Do not expose the appliance to extreme heat or direct sunlight.
 • Page 8 - Environmental conditions, such as temperature and altitude, may affect the functioning of this appliance. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields. Before first use When you use the appliance for the first time, we advise you to let it complete one sterilisation process with empty baskets.
 • Page 9 ENGLISH Close the two sections of the lid of the dishwasher basket (Fig. 8). Place the basket in the dishwasher. Switch on the dishwasher and let it complete the dishwashing cycle. When the dishwasher is finished, take out the dishwasher basket and make sure that the dishwasher basket and all items to be sterilised are clean.
 • Page 10 Empty the water reservoir, thoroughly rinse it and wipe the base with a damp cloth. Ordering accessories To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 10...
 • Page 11 (Fig. 12). Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet. Note: This appliance needs to be descaled regularly for optimal performance. If you do not do this, the appliance may eventually stop working.
 • Page 12: Български

  БЪЛГАРСКИ Въведение Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/ welcome. Общо описание (фиг. 1) A Капак с дръжка B Малка кошница C Голяма кошница...
 • Page 13 - Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или самият уред са повредени. - За предотвратяване на опасност при повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник. - В електрическия паров стерилизатор няма разглобяеми части.
 • Page 14 - Условия на околната среда, като температура и надморска височина, може да окажат влияние върху работата на този уред. Електромагнитни излъчвания (EMF) Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания. Преди първата употреба...
 • Page 15 БЪЛГАРСКИ SCF287/SCF286 Светлинният индикатор за стерилизиране светва, за да покаже, че уредът започва да работи. Когато процесът на стерилизиране приключи, се включва светлинният индикатор за готовност. След 3 минути светлинният индикатор за готовност изгасва, за да покаже, че вече може безопасно да отворите стерилизатора. SCF285/SCF284 Светлинният...
 • Page 16 БЪЛГАРСКИ Сглобяване на стерилизатора Има няколко начина за сглобяване на стерилизатора. Само с малката кошница върху основата - за стерилизиране на малки предмети, като залъгалки (фиг. 9). Само с голямата кошница върху основата - за стерилизиране на средно големи предмети, като...
 • Page 17 БЪЛГАРСКИ Отворете капака. Изчакайте уреда да изстине, преди да свалите капака. Внимавайте - от стерилизатора може да излезе гореща пара. Извадете шишетата и другите предмети от кошницата. Използвайте щипките, за да извадите по-малките предмети. Внимавайте - стерилизираните предмети може да са още горещи. Забележка: Не...
 • Page 18 Поръчване на аксесоари За да закупите аксесоари или резервни части, посетете www.shop.philips.com/service или търговец на уреди Philips. Можете също да се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (потърсете данните за контакт в международната гаранционна карта).
 • Page 19: Čeština

  ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Všeobecný popis (Obr. 1) A Víko s rukojetí B Malý koš C Velký koš...
 • Page 20 ČEŠTINA - Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, servis autorizovaný společností Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí. - Uvnitř elektrického parního sterilizátoru nejsou žádné součástky, které by vyžadovaly údržbu. Nepokoušejte se elektrický parní sterilizátor sami otevírat, provádět údržbu ani opravy.
 • Page 21 - Funkci tohoto přístroje mohou ovlivnit podmínky okolního prostředí, například teplota a nadmořská výška. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí. Před prvním použitím Pokud přístroj používáte poprvé, doporučujeme nejprve provést úplný proces sterilizace s prázdnými koši.
 • Page 22 ČEŠTINA Zapněte myčku a nechte proběhnout celý cyklus mytí. Po skončení cyklu vytáhněte koš pro mytí v myčce a zkontrolujte, zda jsou koš pro mytí v myčce a všechny předměty určené ke sterilizaci čisté. Pokud nejsou, umyjte je ručně. Vložte koš pro mytí v myčce až na dno velkého koše sterilizátoru. Poznámka: U koše pro mytí...
 • Page 23 Objednávání příslušenství Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu www.shop.philips.com/ service nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností).
 • Page 24 Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví (Obr. 12). Záruka a podpora Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností. Poznámka: Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, je třeba pravidelně odvápňovat přístroj.
 • Page 25: Eesti

  EESTI Sissejuhatus Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast kasutama Philipsit! Philipsi tootetoe paremaks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome. Üldine kirjeldus (Jn 1) A Käepidemega kaas B Väike korv C Suur korv D Veenõuga kütteelement Alus Toitejuhe G Sisselülitamisnupp H SCF287/SCF286: Steriliseerimise märgutuli SCF287/SCF286: Valmisoleku märgutuli...
 • Page 26 Ettevaatust - Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida firma Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis muutub seadme garantii kehtetuks. - Ärge jätke seadet väga kuuma kohta või otsese päikesepaiste kätte.
 • Page 27 EESTI - Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja. - Keskkonnatingimused, nagu temperatuur ja kõrgus, võivad seadme toimimist mõjutada. Elektromagnetväljad (EMF) See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele. Enne esimest kasutamist Seadme esmakordsel kasutamisel soovitame sooritada üks steriliseerimisprotsess tühjade korvidega. Märkus: Seade soojeneb umbes 4 minutiga ja steriliseerimine kestab 6 minutit.
 • Page 28 EESTI Lülitage nõudepesumasin sisse ja lõpetage nõudepesutsükkel. Kui nõudepesu on lõppenud, võtke nõudepesumasina korv välja ja kontrollige, et nõudepesumasina korv ja kõik steriliseeritavad esemed oleksid puhtad. Vastasel juhul peske neid käsitsi. Asetage nõudepesumasina korv täies mahus steriliseerija suurde korvi. Märkus: Te võite jätta nõudepesumasina korvi suurde korvi, kaane mõlemad pooled avatud. Steriliseerija kokkupanemine Steriliseerija kokkupanemiseks on mitu võimalust.
 • Page 29 Laske lahusel veenõus seista, kuni katlakivi on lahustunud. Tühjendage veenõu, loputage seda põhjalikult ja pühkige alust niiske lapiga. Tarvikute tellimine Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte www.shop.philips.com/service või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Võite samuti ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).
 • Page 30 Kasutatud toodete õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele (Jn 12). Garantii ja tugi Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantiileht. Märkus: parima jõudluse tagamiseks tuleb seadmest katlakivi regulaarselt eemaldada. Kui te seda ei tee, võib seade lõpuks lakata töötamast.
 • Page 31: Français

  FRANÇAIS Introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/ welcome. Description générale (fig. 1) A Couvercle avec poignée B Petit panier C Grand panier D Élément chauffant avec réservoir d’eau...
 • Page 32 FRANÇAIS - Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou des techniciens qualifiés agréés afin d’éviter tout accident. - Le stérilisateur électrique à vapeur ne contient aucune pièce réparable. N’essayez pas de l’ouvrir ou de le réparer.
 • Page 33 - Les conditions ambiantes telles que la température et l’altitude peuvent affecter le fonctionnement de l’appareil. Champs électromagnétiques (CEM) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques. Avant la première utilisation Lors de la première utilisation, nous vous recommandons de procéder à...
 • Page 34 FRANÇAIS Avant utilisation Avant la stérilisation Avant de placer les objets à stériliser dans le stérilisateur, nettoyez-les soigneusement au lave- vaisselle ou à la main avec de l’eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Utilisation du panier spécial lave-vaisselle (SCF287-SCF286 uniquement) Utilisez le panier spécial lave-vaisselle pour prénettoyer les objets que vous souhaitez stériliser.
 • Page 35 FRANÇAIS Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur. Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton de mise sous tension (fig. 6). Remarque : Si vous branchez l’appareil après avoir appuyé sur le bouton de mise sous tension, le stérilisateur se met immédiatement à...
 • Page 36 Videz le réservoir d’eau, rincez-le soigneusement et essuyez le socle avec un chiffon humide. Commande d’accessoires Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/ service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les...
 • Page 37: Hrvatski

  HRVATSKI Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Opći opis (Sl. 1) A Poklopac s drškom B Mala košara C Velika košara D Grijaći element sa spremnikom za vodu Podnožje...
 • Page 38 HRVATSKI - Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije. - U električnom parnom sterilizatoru nema dijelova koji se mogu servisirati. Nemojte pokušavati sami otvoriti, servisirati ili popraviti električni parni sterilizator.
 • Page 39 - Uvjeti okoline, kao što su temperatura i nadmorska visina, mogu utjecati na funkcionalnost ovog aparata. Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima. Prije prve uporabe Savjetujemo vam da prilikom prvog korištenja aparat pustite da odradi jedan proces sterilizacije s praznim košarama.
 • Page 40 HRVATSKI Priprema za uporabu Priprema za sterilizaciju Prije stavljanja predmeta u sterilizator temeljito ih operite u stroju za pranje posuđa ili ih ručno operite vrućom vodom i sredstvom za pranje posuđa. Korištenje košare za stroj za pranje posuđa (samo SCF287/SCF286) Koristite košaru za stroj za pranje posuđa kako biste najprije oprali predmete koje želite sterilizirati.
 • Page 41 HRVATSKI Uporaba aparata U sterilizator stavljajte samo predmete koji su pogodni za sterilizaciju. Nemojte sterilizirati predmete punjene tekućinom, npr. grickalicu s tekućinom za hlađenje. Napomena: Bočice i ostale predmete očistite prije sterilizacije. Koristite npr. dječje bočice i ulijte točno 100 ml vode iz slavine izravno u spremnik za vodu podnožja (Sl.
 • Page 42 Naručivanje dodatnog pribora Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove, posjetite www.shop.philips.com/service ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Možete kontaktirati i centar za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu).
 • Page 43: Magyar

  MAGYAR Bevezetés Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) A Fedél fogantyúval B Kisméretű kosár C Nagyméretű kosár D Fűtőelem víztartállyal Alapzat Hálózati kábel G Bekapcsológomb H SCF287, SCF286: Sterilizálást jelző...
 • Page 44 Figyelmeztetés! - Ne használjon más gyártótól származó tartozékot / alkatrészt, vagy olyat, melyet a Philips nem javasolt, mert a garancia érvényét veszti. - A készüléket ne tegye ki nagy hőhatásnak és közvetlen napfénynek. - Mielőtt mozgatná, vagy eltenné a készüléket, mindig hagyja teljesen kihűlni.
 • Page 45 - A környezeti hatások (pl. hőmérséklet és magasság) befolyásolhatják a készülék működését. Elektromágneses mezők (EMF) Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel. Teendők az első használat előtt Azt javasoljuk, hogy a készülék első használatakor végezzen egy teljes sterilizálóprogramot üres kosarakkal.
 • Page 46 MAGYAR Előkészítés a használatra Előkészítés a sterilizálásra Mielőtt a sterilizálandó eszközöket a sterilizálóba tenné, tisztítsa meg őket alaposan mosogatógépben vagy kefével (mosogatószerrel, folyó melegvízzel). A mosogatógépbe helyezhető kosár használata (csak az SCF287 és SCF286 készüléknél) A mosogatógépbe helyezhető kosárba mosogassa el a seterilizálni kívánt eszközöket. Nyissa fel a mosogatógépbe helyezhető...
 • Page 47 MAGYAR A készülék használata Csak sterilizálásra alkalmas eszközöket helyezzen a sterilizálóba. Ne sterilizáljon folyadékot tartalmazó eszközt, például hűtőfolyadékkal telt rágókát. Megjegyzés: Sterilizálás előtt tisztítsa meg az üvegeket és egyéb tárgyakat. Öntsön például cumisüvegből pontosan 1 dl csapvizet közvetlenül az alapzat víztartályába (ábra 2).
 • Page 48 Ürítse ki a víztartályt, alaposan öblítse ki, majd törölje meg az alapzatot nedves törlővel. Tartozékok rendelése Tartozékok és cserealkatrészek vásárlásához látogasson el a www.shop.philips.com/service weboldalra, vagy Philips márkakereskedőjéhez. Az adott ország Philips vevőszolgálatával is felveheti a kapcsolatot (az elérhetőségeket a világszerte érvényes garancialevélben találja). Környezetvédelem Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU...
 • Page 49: Қазақша

  ҚАЗАҚША Кіріспе Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/ welcome веб-бетінде тіркеңіз. Жалпы сипаттама (Cурет 1) A Тұтқасы бар қақпақ B Кішкене себет C Үлкен себет D Су құйылатын ыдысы бар қыздыру элементі...
 • Page 50 (SCF285/SCF284) немесе қосу түймесін басыңыз (SCF287/SCF286). - Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған. Ескерту - Philips арнайы ұсынбаған немесе Philips компаниясынан басқа өндірушілер шығарған қосалқы құралдарды немесе бөлшектерді қолдануға болмайды. Қолданған жағдайда, өнімнің кепілдігі өз күшін жояды. - Құралды қатты ыстық жерге немесе тікелей күн сәулесінің...
 • Page 51 - Температура және биіктік сияқты қоршаған орта жағдайлары құралдың жұмысына әсер етуі мүмкін. Электромагниттік өрістер (ЭМӨ) Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді. Алғаш қолданар алдында Құралды алғаш рет пайдаланғанда, бір рет бос себеттерді стерилдеп алу ұсынысы беріледі.
 • Page 52 ҚАЗАҚША Пайдалануға дайындау Стерилдеуге дайындау Стерилизаторға салмас бұрын, заттарды ыдыс жуғыш машинада немесе ыстық суға ыдыс жуу сұйықтығын қосып қолмен жуып алыңыз. Ыдыс жуғыш машинаға арналған себетті пайдалану (тек SCF287/ SCF286 үлгісінде) Стерилденетін заттарды жуғанда, ыдыс жуғыш машинаға арналған себетті пайдаланыңыз. Ыдыс жуғыш машинаға арналған себет қақпағының екі бөлімін ашып, ішіне бөтелкелерді...
 • Page 53 ҚАЗАҚША 4 Штепсельдік ұшты қабырға розеткасына қосыңыз. 5 Құралды қосу үшін, қосу түймесін басыңыз (Cурет 6). Ескертпе: Қосу түймесін басып, стерилизаторды содан кейін ток көзіне қосса, ол бірден қыза бастайды. SCF287/SCF286 Құралдың іске қосылғанын көрсетіп, стерилдеу жарығы жанады. Стерилдеу жұмысы аяқталғанда, «дайын» жарығы жанады. 3 минуттан кейін жарық сөніп, стерилизаторды ашуға болатынын көрсетеді. SCF285/SCF284 Құралдың іске қосылғанын көрсетіп, «стерилдеу» жарығы жанады. Заттар стерилденіп болғанда, құрал автоматты түрде өшеді. Қақпақты алып тастаңыз. Қақпақты құрал суығаннан кейін ғана ашыңыз. Стерилизатордан ыстық бу шығуы мүмкін. Бөтелкелер мен басқа заттарды себеттен шығарыңыз. Кішкене заттарды шығару үшін қысқашты қолданыңыз. Стерилденген заттар әлі ыстық болуы мүмкін. Ескертпе: Стерилденген заттарды ұстау үшін алдымен қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. Құралды ток көзінен ажыратып, суығанша күте тұрыңыз.
 • Page 54 тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерлердің алдын алады (Cурет 12). Кепілдік және қолдау Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз. Ескертпе. Оңтайлы жұмыс үшін бұл құрылғыны мерзімді түрде қақтан тазалап тұру керек.
 • Page 55: Lietuviškai

  LIETUVIŠKAI Įvadas Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“ svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/welcome. Bendrasis aprašymas (Pav. 1) A Dangtis su rankenėle B Mažas krepšelis C Didelis krepšys D Šildymo elementas su vandens rezervuaru...
 • Page 56 LIETUVIŠKAI - Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai. - Elektriniame gariniame sterilizatoriuje nėra dalių, kurioms būtų reikalinga techninė priežiūra. Nebandykite atidaryti, prižiūrėti ar taisyti elektrinio garinio sterilizatoriaus patys.
 • Page 57 - Prietaiso veikimui įtakos gali turėti aplinkos sąlygos, pvz., temperatūra ir aukštis virš jūros lygio. Elektromagnetiniai laukai (EML) „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio. Prieš naudojant pirmą kartą Pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojame vieną sterilizavimo procesą atlikti su tuščiais krepšeliais.
 • Page 58 LIETUVIŠKAI Paruošimas naudojimui Paruošimas sterilizuoti Prieš sudėdami norimus sterilizuoti daiktus į sterilizatorių, kruopščiai juos išplaukite indaplovėje arba išplaukite ranka karštu vandeniu ir trupučių plovimo skysčio. Indaplovės krepšio naudojimas (tik SCF287 / SCF286) Indaplovės krepšyje išplaukite daiktus prieš jų sterilizavimą. Atidarykite dvi indaplovės krepšio dangčio dalis ir sudėkite į krepšį buteliukus ir priedus (Pav. 7). Pastaba.
 • Page 59 LIETUVIŠKAI SCF287 / SCF286 Sterilizavimo indikatorius įsižiebia, parodydamas, kad prietaisas pradeda veikti. Pasibaigus sterilizavimo procesui, įsižiebia parengties indikatorius. Po 3 minučių parengties indikatorius užgęsta, parodydamas, kad dabar galite saugiai atidaryti sterilizatorių. SCF285 / SCF284 Sterilizavimo indikatorius įsižiebia, parodydamas, kad prietaisas pradeda veikti. Pasibaigus sterilizavimo procesui, prietaisas išsijungia automatiškai.
 • Page 60 LIETUVIŠKAI Priedų užsakymas Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite www.shop.philips.com/service arba kreipkitės į „Philips“ prekybos atstovą. Taip pat galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, esantį jūsų šalyje (norėdami rasti kontaktinę informaciją, žr. visame pasaulyje galiojantį garantijos lankstinuką). Aplinka Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2012/19/EB.
 • Page 61: Latviešu

  LATVIEŠU Ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome. Vispārīgs apraksts (Zīm. 1) A Vāks ar rokturi B Mazais grozs C Lielais grozs D Sildelements ar ūdens tvertni Pamatne Elektrības vads...
 • Page 62 - Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai. Ievērībai - Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kurus uzņēmums Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, ierīces garantija vairs nav spēkā. - Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam vai tiešai saules gaismai.
 • Page 63 LATVIEŠU Elektromagnētiskie lauki (EML) Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību. Pirms pirmās lietošanas reizes Lietojot ierīci pirmo reizi, iesakām ļaut tai veikt vienu sterilizēšanas ciklu ar tukšiem groziem. Piezīme: Uzsilšana aizņem aptuveni 4 minūtes, un sterilizēšana — aptuveni 6 minūtes.
 • Page 64 LATVIEŠU Kad trauku mazgājamā mašīna ir beigusi darbu, izņemiet trauku mazgājamās mašīnas grozu un pārliecinieties, ka tas un visi sterilizējamie priekšmeti ir tīri. Ja tie nav tīri, nomazgājiet tos ar rokām. Trauku mazgājamās mašīnas grozu pilnībā ielieciet sterilizatora lielajā grozā. Piezīme: Varat atstāt trauku mazgājamās mašīnas grozu lielajā...
 • Page 65 Iztukšojiet ūdens tvertni, rūpīgi izskalojiet to un izslaukiet pamatni ar mitru drānu. Piederumu pasūtīšana Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.shop.philips.com/service vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā). Vide Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.
 • Page 66: Polski

  POLSKI Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/ welcome. Opis ogólny (rys. 1) A Pokrywa z uchwytem B Mały koszyk C Duży koszyk D Element grzejny ze zbiornikiem na wodę...
 • Page 67 - Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Uwaga - Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci ważność. - Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur oraz promieni słonecznych.
 • Page 68 - Warunki środowiskowe, takie jak temperatura i wysokość nad poziomem morza, mogą zakłócić funkcjonowanie urządzenia. Pola elektromagnetyczne (EMF) To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych. Przed pierwszym użyciem Zaleca się, aby przed pierwszym użyciem przeprowadzić...
 • Page 69 POLSKI Przygotowanie do użycia Przygotowanie do sterylizacji Przed włożeniem do sterylizatora akcesoriów do sterylizacji umyj je dokładnie w zmywarce lub ręcznie ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Używanie koszyka do mycia w zmywarce (tylko w modelach SCF287/SCF286) W celu wstępnego umycia przedmiotów, które mają być wysterylizowane, należy użyć koszyka do mycia w zmywarce.
 • Page 70 POLSKI Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie (rys. 6). Uwaga: Jeśli włożysz wtyczkę do gniazdka elektrycznego po wciśnięciu przycisku zasilania, sterylizator zacznie się natychmiast nagrzewać. SCF287/SCF286 Wskaźnik sterylizacji wskazuje, że urządzenie jest uruchomione. Po zakończeniu procesu sterylizacji zapala się wskaźnik gotowości. Po upływie 3 minut wskaźnik gaśnie, wskazując, że można bezpiecznie otworzyć...
 • Page 71 Opróżnij i dokładnie wypłucz zbiornik, a podstawę wytrzyj wilgotną szmatką. Zamawianie akcesoriów Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę www.shop.philips.com/service lub skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips. Możesz również skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej). Ochrona środowiska Ten symbol na produkcie oznacza, że podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej...
 • Page 72: Română

  ROMÂNĂ Introducere Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) A Capac cu mâner B Coş mic C Coş mare D Element de încălzire cu rezervor de apă...
 • Page 73 Atenţie - Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi producători sau care nu au fost recomandate special de Philips. Dacă utilizaţi astfel de accesorii sau componente, garanţia dvs. devine nulă. - Nu expuneţi aparatul la căldură extremă sau la lumina directă a soarelui.
 • Page 74 - Condiţiile de mediu, precum temperatura şi altitudinea, pot afecta funcţionarea acestui aparat. Câmpuri electromagnetice (EMF) Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice. Înainte de prima utilizare Atunci când utilizaţi aparatul pentru prima dată, vă sfătuim să-l lăsaţi să finalizeze un proces de sterilizare cu coşurile goale.
 • Page 75 ROMÂNĂ Închideţi cele două secţiuni ale capacului coşului pentru maşina de spălat vase (fig. 8). Aşezaţi coşul în maşina de spălat vase. Porniţi maşina de spălat vase şi lăsaţi-o să finalizeze ciclul de spălare. După terminarea spălării în maşina de spălat vase, scoateţi coşul pentru maşina de spălat vase şi asiguraţi-vă...
 • Page 76 Comandarea accesoriilor Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitaţi www.shop.philips.com/service sau mergeţi la distribuitorul dvs. Philips. Puteţi, de asemenea, să contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (consultaţi broşura de garanţie internaţională pentru detalii de contact).
 • Page 77 şi sănătăţii umane (fig. 12). Garanţie şi asistenţă Dacă ai nevoie de informaţii sau de asistenţă, te rugăm să vizitezi www.philips.com/support sau să consulţi broşura de garanţie internaţională separată. Notă: Trebuie să îndepărtezi calcarul de pe acest aparat în mod regulat, pentru performanţe optime.
 • Page 78: Русский

  РУССКИЙ Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Общее описание (Рис. 1) A Крышка с ручкой B Малая корзина C Большая корзина D Нагревательный элемент с резервуаром для воды Основание...
 • Page 79 - В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. - Электрический паровой стерилизатор не содержит деталей, замена...
 • Page 80 - На работу прибора могут оказывать влияние такие условия окружающей среды, как температура воздуха и высота над уровнем моря. Электромагнитные поля (ЭМП) Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей. Перед первым использованием Перед первым использованием прибора рекомендуем запустить цикл стерилизации без...
 • Page 81 РУССКИЙ SCF285/SCF284 Загорится индикатор стерилизации, указывающий на начало работы прибора. По окончании процесса стерилизации прибор отключится автоматически. После того как прибор полностью остынет, снимите крышку, извлеките малую и большую корзину и вытрите их насухо. Дайте прибору остыть примерно 10 минут перед повторным использованием. Примечание.
 • Page 82 РУССКИЙ Использование прибора Подвергайте стерилизации только те предметы, которые допускают такого рода обработку. Не подвергайте стерилизации предметы, наполненные жидкостью, например, зубные кольца с охлаждающим гелем. Примечание. Перед стерилизацией бутылочек и других предметов необходимо сначала их вымыть. Используя детскую бутылочку, налейте ровно 100 мл воды в резервуар для воды, расположенный...
 • Page 83 основание влажной тканью. Заказ аксессуаров Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт www.shop.philips.com/ service или обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также можете обратиться в местный центр поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на гарантийном талоне). Защита окружающей среды...
 • Page 84 РУССКИЙ Гарантия и поддержка Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне. Примечание. Для достижения оптимального результата прибор необходимо регулярно очищать от накипи. В противном случае работа прибора может прекратиться, и гарантия НЕ будет распространяться на ремонт.
 • Page 85: Slovensky

  SLOVENSKY Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/ welcome. Opis zariadenia (Obr. 1) A Veko s rúčkou B Malý košík C Veľký košík D Ohrevné...
 • Page 86 - Toto zariadenie je určené len na domáce použitie. Výstraha - Nepoužívajte príslušenstvo od iného výrobcu ani diely, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo diely použijete, záruka stratí platnosť. - Zariadenie nevystavujte extrémnej teplote ani priamemu slnečnému žiareniu.
 • Page 87 - Fungovanie zariadenia môžu ovplyvniť podmienky okolitého prostredia, ako napr. teplota alebo nadmorská výška. Elektromagnetické polia (EMF) Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam. Pred prvým použitím Pred prvým použitím zariadenia odporúčame dokončiť jeden proces sterilizácie s prázdnymi košíkmi.
 • Page 88 SLOVENSKY Príprava na použitie Príprava na sterilizáciu Pred vložením do sterilizátora predmety dôkladne umyte v umývačke na riad alebo ručne v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Používanie košíka do umývačky na riad (len model SCF287/SCF286) Pomocou košíka do umývačky na riad môžete umyť predmety určené na sterilizáciu. Otvorte dve časti veka košíka do umývačky na riad a vložte fľaše a príslušenstvo do košíka (Obr.
 • Page 89 SLOVENSKY SCF287/SCF286 Rozsvieti sa kontrolné svetlo sterilizácie, ktoré signalizuje, že zariadenie je v prevádzke. Po skončení procesu sterilizácie sa rozsvieti svetlo dokončenia. Po 3 minútach kontrolné svetlo dokončenia sterilizácie zhasne. Znamená to, že sterilizátor môžete bezpečne otvoriť. SCF285/SCF284 Rozsvieti sa kontrolné svetlo sterilizácie, ktoré signalizuje, že zariadenie je v prevádzke. Po dokončení...
 • Page 90 Objednávanie príslušenstva Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webovú stránku www.shop.philips.com/ service, prípadne sa obráťte na predajcu výrobkov značky Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
 • Page 91: Slovenščina

  SLOVENŠČINA Uvod Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. Splošni opis (Sl. 1) A Pokrov z ročajem B Majhna košara C Velika košara D Grelni element s posodo za vodo Podstavek Omrežni kabel...
 • Page 92 - Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu. Previdno - Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi. - Aparata ne izpostavljajte vročini ali neposredni sončni svetlobi.
 • Page 93 SLOVENŠČINA - Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice. - Okoljski pogoji, kot sta temperatura in nadmorska višina, lahko vplivajo na delovanje tega aparata. Elektromagnetna polja (EMF) Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem. Pred prvo uporabo Ob prvi uporabi aparata vam priporočamo, da opravite celoten postopek steriliziranja s praznima košarama.
 • Page 94 SLOVENŠČINA Priprava za uporabo Priprava na steriliziranje Preden predmete postavite v sterilizator, jih temeljito operite v pomivalnem stroju ali ročno z vročo vodo in nekaj tekočega čistila. Uporaba košare za pomivalni stroj (samo SCF287/SCF286) Košaro za pomivalni stroj uporabite za predhodno čiščenje predmetov, ki jih želite sterilizirati. Odprite dva dela pokrova košare za pomivalni stroj in v košaro postavite stekleničke in dodatke (Sl.
 • Page 95 SLOVENŠČINA Aparat vklopite z gumbom za vklop (Sl. 6). Opomba: Če gumb za vklop pritisnete, preden aparat vključite v omrežno vtičnico, se sterilizator takoj začne segrevati. SCF287/SCF286 Indikator steriliziranja zasveti in označuje, da je aparat začel delovati. Ko je postopek steriliziranja končan, zasveti indikator pripravljenosti. Indikator pripravljenosti po 3 minutah ugasne in označuje, da lahko varno odprete sterilizator.
 • Page 96 Posodo za vodo izpraznite, temeljito sperite in obrišite podstavek z vlažno krpo. Naročanje dodatne opreme Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran www.shop.philips.com/ service ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na Philipsov center za pomoč...
 • Page 97: Srpski

  SRPSKI Uvod Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Opšti opis (Sl. 1) A Poklopac sa drškom B Mala korpa C Velika korpa D Grejni element sa rezervoarom za vodu...
 • Page 98 SRPSKI - Da bi se izbegao rizik, glavni kabl u slučaju oštećenja treba da zameni kompanija Philips, tj. servisni centar ovlašćen od strane kompanije Philips ili osoba sa odgovarajućim kvalifikacijama. - U električnom sterilizatoru na paru nema delova koji se servisiraju.
 • Page 99 - Uslovi okruženja, kao što su temperatura i nadmorska visina, mogu da utiču na funkcionisanje ovog aparata. Elektromagnetna polja (EMF) Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima. Pre prve upotrebe Prilikom prve upotrebe aparata savetuje se da obavite ceo jedan proces sterilizacije sa praznim korpama.
 • Page 100 SRPSKI Pre upotrebe Priprema za sterilizaciju Pre nego što stavite predmete za sterilizaciju u sterilizator, temeljno ih očistite u mašini za sudove ili ih ručno operite vrućom vodom sa malo deterdženta. Upotreba korpe za mašinu za sudove (samo za SCF287/SCF286) Pomoću korpe za mašinu za sudove unapred operite predmete koje želite da sterilišete.
 • Page 101 SRPSKI Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat (Sl. 6). Napomena: Ako aparat uključite u struju nakon što ste pritisnuli dugme za uključivanje/isključivanje, sterilizator će odmah početi da se zagreva. SCF287/SCF286 Indikator sterilizacije će zasvetleti, što ukazuje na to da aparat počinje da radi. Kada se proces sterilizacije završi, uključuje se indikator spremnosti.
 • Page 102 Naručivanje dodataka Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite www.shop.philips.com/service ili se obratite svom prodavcu Philips proizvoda. Takođe možete da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (podatke za kontakt potražite na međunarodnom garantnom listu).
 • Page 103: Türkçe

  TÜRKÇE Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome. Genel açıklamalar (Şek. 1) A Kapak ve tutma yeri B Küçük sepet C Büyük sepet D Su hazneli ısıtma elemanı...
 • Page 104 TÜRKÇE - Cihazın elektrik kordonu hasar görürse, tehlikeli bir duruma yol açmamak için, mutlaka yetkili bir Philips servisi veya Philips tarafından yetki verilmiş bir servis tarafından değiştirilmelidir. - Elektrikli buharlı sterilizatörün içinde onarabileceğiniz bir parça bulunmamaktadır. Elektrikli buharlı sterilizatörü kendi başınıza açmaya veya onarmaya çalışmayın.
 • Page 105 - Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin. - Sıcaklık ve yükseklik gibi çevresel koşullar, bu cihazın çalışmasını etkileyebilir. Elektromanyetik alanlar (EMF) Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur. İlk kullanımdan önce Cihazı ilk kullanışınızda, sepetler boşken bir kez sterilizasyon yapmanızı öneririz.
 • Page 106 TÜRKÇE Cihazın kullanıma hazırlanması Sterilizasyona hazırlık Sterilize edilecek gereçleri sterilizatöre yerleştirmeden önce bulaşık makinesinde yıkayarak ya da sıcak su ve temizlik sıvısı ile elde yıkayarak iyice temizleyin. Bulaşık makinesi sepetinin kullanımı (sadece SCF287/SCF286) Sterilize etmek istediğiniz gereçleri önceden temizlemek için bulaşık makinesi sepetini kullanın. Bulaşık makinesi sepeti kapağının iki bölümünü...
 • Page 107 TÜRKÇE Fişi prize takın. Cihazı çalıştırmak için açma düğmesine basın (Şek. 6). Dikkat: Açma düğmesine bastıktan sonra cihazı fişe takarsanız, sterilizatör derhal ısıtmaya başlar. SCF287/SCF286 Cihazın çalışmaya başladığını belirtmek için sterilizasyon ışığı yanar. Sterilizasyon işlemi bittikten sonra hazır ışığı yanar. 3 dakika sonra hazır ışığı söner; artık sterilizatörü...
 • Page 108 Su haznesini boşaltın, iyice durulayın ve nemli bir bezle tabanını silin. Aksesuarların sipariş edilmesi Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun). Çevre Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün Avrupa Yönergesi 2012/19/EU kapsamında olduğu...
 • Page 109: Українська

  УКРАЇНСЬКА Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Загальний опис (Мал. 1) A Кришка з ручкою B Малий кошик C Великий кошик...
 • Page 110 - Цей пристрій призначений виключно для побутового використання. Увага - Не використовуйте насадки чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких насадок чи деталей призведе до втрати гарантії. - Оберігайте пристрій від надмірного нагрівання та дії прямих...
 • Page 111 - Умови довкілля (наприклад температура та висота) можуть впливати на роботу цього пристрою. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів. Перед першим використанням У разі використання пристрою вперше рекомендується запустити один цикл стерилізації із...
 • Page 112 УКРАЇНСЬКА SCF285/SCF284 Засвічується індикатор стерилізації, повідомляючи про те, що пристрій починає працювати. Після стерилізації пристрій автоматично вимикається. Коли пристрій повністю охолоне, зніміть кришку, малий і великий кошики та витріть їх насухо. Перед повторним використанням дайте пристрою повністю охолонути щонайменше протягом 10 хвилин. Примітка: Пристрій...
 • Page 113 УКРАЇНСЬКА Примітка: Кладучи предмети в малий кошик, соски кладіть на дно, кільця з отворами зверху, а ковпачки від пляшечок фіксуйте на дві стійки в малому кошику. Примітка: Слідкуйте, щоб усі частини для стерилізації було повністю розібрано, та кладіть їх у кошик отворами донизу для запобігання потраплянню у них води. Застосування...
 • Page 114 ганчіркою. Замовлення приладь Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт www.shop.philips.com/ service або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні). Навколишнє середовище Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.
 • Page 115 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 115 27/11/14 10:52...
 • Page 116 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 116 27/11/14 10:52...
 • Page 117 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 117 27/11/14 10:52...
 • Page 118 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 118 27/11/14 10:52...
 • Page 119 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 119 27/11/14 10:52...
 • Page 120 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 120 27/11/14 10:52...
 • Page 121 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 121 27/11/14 10:52...
 • Page 122 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 122 27/11/14 10:52...
 • Page 123 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 123 27/11/14 10:52...
 • Page 124 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 124 27/11/14 10:52...
 • Page 125 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 125 27/11/14 10:52...
 • Page 126 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 126 27/11/14 10:52...
 • Page 127 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 127 27/11/14 10:52...
 • Page 128 Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands Trademarks owned by the Philips Group. ©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved 4203.064.5715.5 4203_064_5715_5_DFU-Booklet_A5_v2.indd 128 27/11/14 10:52...

This manual is also suitable for:

Avent scf285Avent scf286Avent scf284

Table of Contents