Download Print this page

Philips SCF276/41 Instructions For Use Manual

Avent digital steam steriliser
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

/ Garanti / Takuu /
/ 보증 /
hvor den er købt. Opbevar din kvittering som bevis
GR: Η Philips AVENT εγγυάται ότι εάν ο Ψηφιακόσ
for købet sammen med en bemærkning om, hvor og
Αποστειρωτήσ Ατ ού καταστεί ελαττω ατικόσ στη
hvornår købet fandt sted. For at garantien er gyldig, skal
διάρκεια των δώδεκα ηνών από την η ερο ηνία
du notere dig følgende:
αγοράσ θα τον αντικαταστήσει χωρίσ χρέωση για
• D en digitale sterilisator skal anvendes i henhold til
αυτήν τη χρονική περίοδο. Σε αυτήν την περίπτωση,
instruktionerne i denne folder og forbindes til en
να επιστέψετε τον αποστειρωτή στο κατάστη α από
passende strømforsyning.
όπου τον αγοράσατε.
Για να είναι έγκυρη η εγγύηση, θα πρέπει:
• D it garantikrav må ikke skyldes ulykke, misbrug,
snavs, forsømmelse eller almindeligt slid.
Ο Ψηφιακόσ Αποστειρωτήσ θα πρέπει να
Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.
χρησι οποιείται σύ φωνα ε τισ οδηγίεσ χρήσησ που
υπάρχουν σε αυτό το βιβλιαράκι και να συνδέεται
IL:
σωστά ε το ηλεκτρικό ρεύ α.
Philips AVENT
NO: Philips AVENT garanterer gratis erstatning dersom det
skulle oppstå feil på den digitale dampsterilisatoren
innen tolv måneder fra kjøpsdato. Vennligst lever den til
den butikken der den ble kjøpt.
For at garantien skal være gyldig, må det tas hensyn til:
KR: 디지털 스팀 소독기 구매일로부터 12개월 이내에 하
• Den digitale sterilisatoren må brukes i samsvar med
자가 발생할 경우, 필립스 아벤트는 보증 약관에 따라
instruksjonene i dette heftet og kobles til en egnet
제품을 무료로 교체해 드릴 것입니다. 이 경우, 제품
elektrisk nettforsyning.
구입처로 물건을 반품해 주십시오. 증빙을 위해, 귀하
• Klagen kan ikke fremstilles hvis feilen skyldes
의 영수증에 구입 날짜와 구입 장소를 기입하여 보관
uforsiktighet, feil bruk, for dårlig rengjøring og
하십시오. 보증을 받기 위해서는 다음 사항에 주의해
lignende.
야 합니다.
Denne garantien påvirker ikke lovfestede rettigheter.
• 디지털 소독기는 본 설명서의 지침에 따라 사용해
야 하며 적절한 전원에 연결해야 합니다.
SE: Om den digitala ångsterilisatorn skulle gå sönder inom
• 사고, 오용, 오염, 관리 소홀, 심한 마모나 손상에
tolv månader efter inköpsdatum, garanterar Philips
의한 문제일 경우 보증을 받을 수 없습니다.
AVENT att du under denna tid får en ny utan kostnad.
이 보증은 사용자의 법적 권리에 영향을 미치지 않습
Lämna tillbaka sterilisatorn till återförsäljaren där du
니다.
köpt den. Spara kvittot som köpbevis samt uppgift om
när och var du köpt apparaten.
För att garantin ska gälla ber vi dig observera följande:
• Den digitala sterilisatorn måste användas i enlighet
med instruktionerna i detta häfte och anslutas till
lämpligt elektriskt uttag.
Ostopäivämäärä / Købsdato /
• Reklamationen får inte vara ett resultat av en olycka,
felanvändning, smuts eller normal förslitning.
Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
FI: Philips AVENT takaa, että jos digitaaliseen
höyrysteriloijaan tulee vikaa 12 kuukauden kuluessa
ostopäivästä, se korvataan tänä aikana veloituksetta
toisella. Laite on silloin palautettava myyjäliikkeeseen.
stempel fra forhandler / Butikensstämpel /
Pidä kuitti tallella ostotositteena ja merkitse siihen
myyjäliikkeen leima / Forhandlers stempel /
ostopäivä ja -paikka. Jotta takuu olisi voimassa, on
huomattava seuraavat seikat:
• D igitaalista steriloijaa on käytettävä tässä kirjasessa
annettujen ohjeiden mukaisesti ja laitteelle sopivalla
verkkovirralla.
• K orvausvaade ei saa aiheutua vahingossa
aiheutusta vaurioista, väärästä käyttötavasta, liasta,
huolimattomuudesta eik normaalista kulumisesta.
Tämä takuu ei vaikuta laskimääräisiin oikeuksiisi.
DK: Philips AVENT garanterer, at hvis din digitale
dampsterilisator skulle blive defekt i løbet af 12
måneder fra købsdatoen, erstattes den gratis indenfor
samme periode. Returner den venligst til den forhandler,
GB:
For our complete catalogue of mother and baby care products
and breastfeeding DVD.
Call FREE on 0800 289 064
Call FREE on 1800 509 021
1300 364 474
DE:
Unseren kompletten Sortimentskatalog und einen Stillratgeber auf
DVD erhalten Sie unter:
DE: 0800 180 81 74
AT: 0800 292 553
CH: 056 266 56 56
FR:
Pour recevoir notre catalogue complet sur les produits de petite puériculture
et notre DVD "Guide de l'allaitement maternel", composez le :
FR: Numéro Vert 0800 90 81 54
CH: 056 266 56 56
Philips AVENT
Philips AVENT
IT:
Per ricevere il catalogo completo sui prodotti per mamma e bimbo e il DVD
Guida all'allattamento, chiama il numero verde
CH: 056 266 56 56
ES:
Para solicitar nuestro catálogo de productos para el cuidado de la madre y
el bebé y la Guía de Lactancia Materna en DVD, por favor llame al teléfono
gratuito:
PT:
Para solicitar o catálogo Philips AVENT pode ligar pela linha verde gratuita:
800 20 47 23
NL:
Bel voor meer informatie over de Philips AVENT producten onze consumenten lijn
NL: 0900 1011015
BE/LU: +32 (0)9 259 1050
GR:
Τηλ:
NO:
For vår komplette katalog av mor/ babyprodukter og video om amming:
SC:
如果想得到妈妈护肤和宝宝护肤系列的完整产品目录
Midelfart Sonesson AS tlf. 24 11 01 00
请致电
SE:
Om du vill ha en fullständig katalog över våra produkter för mamma och
使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 请妥善保管本使用说明书
barn, kontakta oss på telefon
FI:
Jos haluat täydellisen luettelon äitiys- ja vauvanhoitotuotteistamme sekä
imetysneuvonta-dvd:
/ Kjøpsdato / Inköpsdatum /
DK:
For vores komplette katalog over mor og barn plejeprodukter og amme-.
Ring på 57 52 81 03
/ 구매일:
IL:
KR:
산모 및 유아 관리 용품 및 모유 수유에 관한 DVD 전반적 카탈로그가
필요하시면 연락주십시오.무료전화, 080-628-8800
/ Datert kvittering med
/
구입처 도장
:
Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park, Guildford, Surrey, GU2 8XH
www.philips.com/AVENT
Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V. All Rights Reserved.
42133 5435 430 (06/09)
GB ONLY (9am-4.30pm Mon-Fri)
IRL ONLY (9am-4.30pm Mon-Fri)
AUSTRALIA
(gebührenfrei)
(gebührenfrei)
(France uniquement)
Philips AVENT
800 790502
.
900 97 44 35
(sólo para España).
(€0,25 per minuut)
210 24 19 585
φaξ:
210 24 04 290
: 4008 800 008
08-725 14 05
n, soita numeroon 02 2546233.
1-800-500-000
GB
DE
FR
IT
ES
PT
NL
GR
NO
SE
FI
DK
IL
KR

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips SCF276/41

  Summary of Contents for Philips SCF276/41

 • Page 1 Guía de Lactancia Materna en DVD, por favor llame al teléfono 900 97 44 35 gratuito: (sólo para España). Para solicitar o catálogo Philips AVENT pode ligar pela linha verde gratuita: 800 20 47 23 Bel voor meer informatie over de Philips AVENT producten onze consumenten lijn NL: 0900 1011015 (€0,25 per minuut)
 • Page 2 Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben elektriciteitsvoorziening. unberührt. • Het defect niet het gevolg is van een ongeluk, FR: Philips AVENT garantit que, si le stérilisateur digital à verkeerd gebruik, vuil, onachtzaamheid of vapeur s’avérait fautif durant les 12 mois qui suivent la normale slijtage. date de son achat, il sera remplacé gratuitement sous Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke ces dates.
 • Page 3 Mode 1: 90ml Mode 2: 200ml BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP...
 • Page 4 8. Do not remove the lid until the 6 minute sterilising cycle has ended. This is indicated by 5 beeps and 3 bars being displayed. It is The Philips AVENT Digital Steam Steriliser is one of a new generation recommended to let the steriliser cool down for 3 minutes after the of intelligent products from Philips AVENT.
 • Page 5 5. Bei der Sterilisation von 330ml Flaschen wird das obere Körbchenteil auseinander ziehen. nicht benötigt. Warnung: Sollten Sie Ihre Philips AVENT Artikel in der Spülmaschine 6. Stellen Sie den bestückten Einsatz in den Sterilisator und setzen Sie den zusammen mit stark verschmutzten Artikeln (Tomatensauce o.ä.) Deckel auf.
 • Page 6 5. Vous n’avez pas besoin du panier supérieur pour les biberons 330ml. ATTENTION : Vos pièces Philips AVENT peuvent finir par se décolorer si elles sont lavées au lave-vaisselle avec des articles comportant des 6.
 • Page 7 Attenzione: Se lavati in lavastoviglie insieme ad oggetti con residui 6. Inserire le parti assemblate nello sterilizzatore e posizionare il di salse (ad esempio con salsa di pomodoro), i prodotti Philips AVENT coperchio. Collegare il cavo al retro dello sterilizzatore ed attaccare potrebbero scolorire con il passare del tempo.
 • Page 8 Instrucciones de uso Para seleccionar el Modo 2, presionar el botón on/off dos veces El Esterilizador a Vapor Digital Philips AVENT pertenece a la nueva y número 2 del modo aparecerá en el visor. Para comenzar con el generación de productos inteligentes de Philips AVENT.
 • Page 9 Instruções de utilização O Esterilizador Digital a Vapor da Philips AVENT faz parte da nova Para seleccionar o Programa 2, pressione o botão de controlo duas geração de produtos inteligentes da Philips AVENT. vezes e o número do programa aparecerá. Para que este programa comece a funcionar, tem de carregar no botão de controlo durante...
 • Page 10 Een ‘0’ begint nu te roteren en stand 1 is begonnen. De Philips AVENT Digitale Stoomsterilisator is één van een nieuwe generatie intelligente producten van Philips AVENT. Als u stand 2 wilt gebruiken, drukt u de knop twee maal in waarna...
 • Page 11 Ο Ψηφιακόσ Αποστειρωτήσ Ατ ού τησ Philips AVENT ανήκει στη νέα γενιά να κρυώσει για 3 λεπτά ετά την ολοκλήρωση του κύκ έξυπνων προϊόντων τησ Philips AVENT. αποστείρωσησ. Ο Ψηφιακόσ Αποστειρωτήσ Ατ ού χρησι οποιεί την θερ ότητα του ατ ού...
 • Page 12 Sett på de 4 gummiringene på midtstangen. Advarsel: Utstyrsdeler for Philips AVENT kan misfarges etter en tid 4. Plasser flaskene opp ned. Sett den øverste kurven på midtstangen dersom de vaskes i en oppvaskmaskin sammen med annen oppvask og kjenn at den sitter på...
 • Page 13 Bruksanvisning ELLER Philips AVENT digitala ångsterilisator ingår i en ny generation av För att välja användningssätt 2, tryck ner kontrollknappen 2 intelligenta produkter från Philips AVENT. gånger och användningssätt 2 visas. För att starta denna cykel, håll nere kontrollknappen i 2 sekunder och släpp sedan. Tre stigande Den digitala sterilisatorn använder den heta ångan för att...
 • Page 14 Käyttöohjeet 8. Älä avaa kantta ennen kuin 6 minuutin sterilointijakso on päättynyt. Siitä ilmoittavat 5 piippausta ja 3 palkkia näytöllä. Digitaalinen Philips AVENT höyrysteriloija edustaa Philips AVENTin Sterilointijakson päätyttyä on suotavaa antaa steriloijan jäähtyä 3 uutta älykkäiden tuotteiden sukupolvea. minuuttia. Esineet pysyvät steriileinä jopa 6 tuntia kunhan kantta Digitaalinen steriloija hyödyntää...
 • Page 15 Det anbefales at lade sterilisatoren køle ned i 3 minutter efter at steriliseringen er færdig. Genstanden vil forblive sterile i op til Philips AVENT digital dampsterilisator er en af en ny generation af 6 timer under forudsætning af, at låget ikke tages af. Efter 2 timer intelligente produkter fra Philips AVENT.
 • Page 17 소독할 수 있습니다(소독에 대해서는 제조업체의 설명서를 참조하 시기 바랍니다). 디지털 소독기를 처음 사용하기 전에, 몇분만 시간을 내어 이 설명 서를 처음부터 끝까지 잘 읽으시기 바랍니다. 이 설명서를 잘 보관 하십시오. www.philips.com/AVENT에도 수록되어 있습니다. 제품 구성(2 페이지, 그림 A 참조) a) 뚜껑 f) 소독기 본체...

This manual is also suitable for:

Scf276/40Scf276/43Scd254/00