Gebruiksaanwijzing - AEG FOEN HT 5650 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er
veel plezier van beleeft.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont
mogelijk letselrisico' s .
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene Opmerkingen
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding
uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het
garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de
binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u
de machine aan derden doorgeeft.
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat
Symbolen op het product
Het product is voorzien van waarschuwings- en informatiesymbo-
len:
WAARSCHUWING VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!
Dit apparaat mag niet in de buurt van badkuipen, wastafels of
andere met water gevulde voorwerpen worden gebruikt.
WAARSCHUWING:
• Als het apparaat in de badkamer wordt gebruikt, dient u het
apparaat na gebruik uit het stopcontact te verwijderen, daar
het water een gevaar vormt. Dit geldt ook voor een uitgescha-
keld apparaat.
• Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend
voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet
geschikt voor commercieel gebruik.
• Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen
hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in
vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik
het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of
nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer
onderbreken.
• Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroom-
toevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer
u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt,
reinigt of wanneer storingen optreden.
• Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de
ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
• Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op
zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u
schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden
gebruikt.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van
uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat
gevaar voor verstikking!
Nederlands
7

Advertisement

loading

Table of Contents